LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ferman ifadesini içeren 37 kelime bulundu...

azze ensaruh / azze ensâruh

 • Yardımı çok olsun. (Bu tabir, padişahlara ait dua yerinde olup eski fermanlarda geçer.)

bende-i ferman / bende-i fermân

 • Emir kulu, ferman kölesi.

ber

 • (Burden) "Götürmek" mastarının emir köküdür. Kelimenin sonuna getirilerek terkipler yapılır. Emirber : Emir dinleyen, emir götüren. Fermanber : Emir veren. Emir dinleyen... gibi. (Farsça)

berat / berât

 • Nişan, ayrıcalık fermanı.

berat-ı hümayun

 • Padişahlara mahsus ferman.

berevat / berevât

 • (Tekili: Berat) Eskiden bir kimseye nişan, rütbe veya imtiyaz verildiğini bildiren fermanlar.

beylek

 • Ferman, emir. Hüccet, vesika. (Farsça)

emirname / emirnâme / امرنامه

 • Ferman, emir belgesi. (Arapça - Farsça)

feramin / feramîn / ferâmîn / فرامين

 • (Tekili: Fermân) Buyruklar, fermanlar.
 • Fermanlar. (Arapça - Farsça)

ferman-ber

 • İtaatli ve muti olan. Hakkında emir çıkarılan. Fermanlı.

ferman-berdar

 • Fermana uyan, emre uyan. (Farsça)

ferman-ı ali / ferman-ı âli

 • Yüce ferman, buyruk.

ferman-ı alişan / ferman-ı âlişân

 • Şanı yüce ferman.

ferman-ı celil / ferman-ı celîl

 • Cenab-ı Allah'ın yücelerden gelen fermanı.

ferman-ı ebedi / ferman-ı ebedî

 • Sonsuz ferman.

ferman-ı esasi / fermân-ı esasî

 • Asıl, temel ferman, buyruk.

ferman-ı ezeli / fermân-ı ezelî

 • Ezelî buyruk, hükmü belli bir zamanla kayıtlı olmayan ferman.

ferman-ı haşr

 • Haşirle ilgili ferman, buyruk.

ferman-ı ilahi / ferman-ı ilâhî

 • Allah'ın fermanı.

ferman-ı kat'i / ferman-ı kat'î

 • Kesin ferman, buyruk.

ferman-ı risalet / fermân-ı risalet

 • Peygamberlik fermânı, buyruğu; Hz. Muhammed'in (a.s.m.) bütün cin ve insanlara tebliğ ettiği Kur'ân-ı Kerim.

ferman-ı şahane / ferman-ı şâhâne

 • Şâhâne ferman, buyruk.

ferman-ı sübhani / ferman-ı sübhânî

 • Her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah'ın fermanı, buyruğu.

güşadname

 • Padişah fermanı. (Farsça)
 • Boşanma vesikası. (Farsça)

hatt

 • Sınır. Çizgi. Hudud.
 • Yazı. El yazısı.
 • Nâme. Mektup.
 • Gençlerde yeni çıkan bıyık veya sakal.
 • Çizgi gibi uzanan belirsiz hafif yol.
 • Deniz yalısı.
 • Gemilerin hareketteki istikameti.
 • Parmağın onikide biri olan bir ölçü.
 • Ferman, buyruk

ibka fermanı

 • Tâyinleri bir sene müddetle yapılan memurların vazifelerinde devam edeceklerine dâir gönderilen ferman.

iradat

 • (Tekili: İrade) İstemeler, buyruklar, iradeler, emirler, fermanlar.

irade

 • İstek, arzu. Dilemek. Emir. Ferman.
 • Bir şeyi yapmak veya yapmamak için olan iktidar, güç. (İrade, ihtiyardan daha geniştir, umumidir. İhtiyar, taraflardan birini diğerine tafdil ile beraber tercihtir. İrade; yalnız tercihtir. Mütekellimler bazan iradeyi ihtiyar mânasında kullanmışlar

irade-i şahane / irade-i şâhane

 • Padişahın emri, fermanı, buyruğu.

kaime / kâime / قائمه

 • Uzun bir kâğıda yazılan ferman.
 • Kitap yaprağı.
 • Kâğıt para.
 • Kağıt para. (Arapça)
 • Ferman. (Arapça)

menaşir

 • (Tekili: Minşâr) Testereler.
 • (Menşur) Tar: Padişâhın verdiği vezirlik veya müşirlik fermanları.
 • Mat: Prizmalar.

menşur / منشور

 • (Neşr. den) Neşrolunmuş. Dağıtılmış. Yayılmış. Herkese ilân edilmiş.
 • İşleri dağınık. Perişan.
 • Sultanın emri, mühürsüz mektubu, fermanı.
 • Bayrak.
 • Mat: Alt ve üst tabanları birbirine müsavi ve müvâzi (eşit ve paralel), kenarları da müsâvi ve müvâzi olup yüzleri b
 • Ferman. (Arapça)
 • Prizma. (Arapça)

menşur-u layezali / menşur-u lâyezâlî

 • Hükmü sonsuza kadar devam eden ferman.

menşur-u mukaddes

 • Mukaddes ferman.
 • Mukaddes ferman. (Kelime-i şehadet kastedilmektedir)

nişan

 • İz. Nişan. Alâmet. İşaret. (Farsça)
 • Yara izi. (Farsça)
 • Hedef, vurulması istenen nokta. (Farsça)
 • Hâtıra için dikilen taş. (Farsça)
 • Taltif için verilen madalya. (Farsça)
 • Evlenmeden önceki anlaşma ve karar işareti veya merasim. (Farsça)
 • Tuğra. (Farsça)
 • Ferman. (Farsça)

tanzimat-ı hayriye

 • Osmanlı Devletinde Sultan Abdülmecid zamanında başlayan ve (1839-1876) tarihleri arasındaki devreye Tanzimat-ı Hayriye denir. Sözde ıslahat için çalışılan devirdir. Bu, Gülhane Hatt-ı Hümayunu namında padişah fermanı ile başlatıldı. Bu devirde her şey yeniden tanzim edilecekti, yeni müesseseler kuru

tevaki'

 • (Tekili: Tevki') Fermanlar.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın