LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te fena ifadesini içeren 187 kelime bulundu...

ahdas

 • (Tekili: Hades) Yeni hâdiseler, fena şeyler. Dertler, musibetler.
 • Gençler.

azam

 • (Çoğulu: Azamât) Kin, husûmet, adâvet, garaz, fena niyet.
 • Öfke, hiddet.
 • Kıskançlık.

azari / azarî

 • Muzırlık. Küfürbazlık. (Farsça)
 • Fenalık görmüş, kalbi kırılmış, incitilmiş olma. (Farsça)

bahtek

 • Uykuda iken ağırlık basma. (Farsça)
 • Fena tâlih, küçük şans. (Farsça)

basil

 • Kahraman, cesur, yiğit kimse.
 • Fena, sert, kırıcı, kötü söz.
 • Haram olan şey.
 • Güzel olmayan, çirkin kimse.

be's

 • Zarar, ziyan, azap, şiddet, fenalık.
 • Azab, şiddet. Korku.
 • Zarar, ziyan.
 • Zorluk, meşakkat, zahmet.
 • Fenalık. (Arapçada: "Savaşta şiddetli harekette bulunmak veya sıkıntı ve fakirlikten fenâ durumda olmak" mânâlarına gelir.)

bed

 • Fenâ. Kötü. Çirkin. Yaramaz. şer. şeni'. (Farsça)

bed-agaz

 • Başlangıcı fena, kötü. Kötü bir şekilde başlanmış. (Farsça)

bed-amel

 • Hareketi ve işi fenâ olan. (Farsça)

bed-amuz / bed-âmuz

 • Kötülük, fenalık öğrenmiş. (Farsça)
 • Fenalık, kötülük öğreten. (Farsça)

bed-asl

 • Aslı kötü, soyu fena. (Farsça)

bed-bu

 • Fena kokulu, pis kokan. (Farsça)

bed-endiş

 • Kötü fikir sahibi, fena düşünen. (Farsça)

bed-fercam

 • Sonu kötü. Sonu korkulu ve lânetlenmiş olan. Akibeti fena. (Farsça)

bed-hah

 • Fenalık isteyen. Herkesin kötülüğünü isteyen. Kötülük isteyen. (Farsça)

bed-hisal

 • Hasletleri kötü, fena huylu.

bed-kar / bed-kâr

 • Kötü iş yapan. Fena hareketli kimse. Fiil ve ameli kabih olan. (Farsça)

bed-reftar

 • Gidişi ve hareketi fenâ olan. (Farsça)

bed-tıynet

 • Yaradılışı, fıtratı, tabiatı fena ve kötü olan, soyu bozuk, bayağı adam. (Farsça)

bed-üslub / bed-üslûb

 • Üslûbu fena; tavrı, gidişi kötü. (Farsça)

bedan

 • (Tekili: Bed) Kötüler, fenalar. Yaramazlar.
 • Çirkinler.

bedbin

 • Kötü görüşlü. Ümidsiz. Her şeyin fena cihetini görmek isteyen. Bed ve fena görüp, beğenmez, istihsan etmez olan. (Farsça)

bedbini / bedbinî

 • Bedbinlik, kötümserlik, ümitsizlik, fenâ görürlük. (Farsça)

beis

 • (Be's) Zarar. Kuvvet ve şiddet. Zahmet. Zor. Fenâ. Bed.
 • Zarar, fenalık.

beis-be's

 • Zarar, ziyan.
 • Korku, azap, sıkıntı, fenalık.
 • Kuvvet, kudret.

beka-billah / bekâ-billah

 • Dâimâ Allahü teâlâyı anma ve hatırlama hâli üzere olma. Hakîkî kulluk derecesi. Fenâ fillah'tan sonraki makam.

bel'am

 • Terbiyesiz, açgözlü, obur.
 • Hz. Musa (A.S.) hakkında, yalan ve fena söyleyerek Beni-İsrail'i kandıran Bel'am bin Baura adında birinin adı.

belad

 • Kötü kimse. Müzevir, günahkâr. Fena ve kötü şey.

benes

 • Kötülükden, fenalıkdan ve iyi olmayan şeylerden çekinme ve kaçınma.

berbad / berbâd

 • Harap, pis, fena, kirli.

beşi'

 • Tadı fena olan çirkin şey; acı, ekşi.

beter

 • (Bed-ter'in muhaffefi) Daha kötü, daha fena.

better

 • (Bed-ter) Daha kötü. Çok fena. (Farsça)

bevk

 • Fenalık, düşmanlık, keder ve belâ meydana getirme.
 • Musibet, felâket.
 • İzinsiz ve habersiz olarak bir yere aniden çıkagelme.
 • Çalıp çırpma.
 • Yalan söz.
 • Boşboğaz (adam).
 • Şiddetli yağmur.

bi'se

 • Ne fena, ne kötü, ne çirkin mânâlarına gelir. Ve birleşik kelimeler yapılır.

celvet

 • Yerini, yurdunu terketme.
 • Tas: Abdin fenâfillah olup halvetten ayrılması.

cem'

 • Birleştirme, bir araya getirme.
 • İkindi namazını öğle namazıyla, yatsı namazını akşam namazıyla birlikte kılma.
 • Tasavvufta bir makam. Fenâ ve sekr (mânevî sarhoşluk) makâmı da denir.

cürub

 • Beddualar, bed ve kötü dualar, fenâ sözler.

dar-ı dünya / dâr-ı dünya

 • Bu dünya memleketi. Dünya. (Dâr-ı fenâ da denir.) (Farsça)

denaet

 • Alçaklık, çok fena hareket. Zillet, kötü mizac.
 • Asılsızlık, aslı olmamak.

derece-i şenaat

 • Kötülük ve fenalık derecesi, seviyesi.

duhan-ı mübin

 • Aşikâre duman. (Bu duhan hakkında iki tefsir rivayet olunmaktadır. Birisi: İbn-i Mesud Hazretlerinden mervi olduğuna göre; şiddetli açlık ve kaht seneleridir. Çünkü çok aç olan kimseye, gerek gözlerinin za'fından ve gerek çok kuraklık ve kahtlık senelerinde havanın fenalığından, semâ dumanlı görünür

ebhar

 • Nefesi ve ağzı fena kokan adam.

ebras

 • İnsanın rengini degiştiren alaca ve miskin eden çok fena bir maddi hastalık ismi.

ef'a

 • Engerek yılanı.
 • Mc: Fena huylu, tabiatı kötü olan adam.

efika

 • Fenâ, hoş olmayan, çirkin ve kötü şey.

efsed

 • Pek fena, çok bozuk, fazlaca kötü.

ehval

 • (Tekili: Hevl) Korkular. Korkulacak hâller. Fenalıklar.

enir

 • Çirkin huy, fena tabiat, kötü mizac.

erzel

 • Daha rezil. Çok fena. Pek kötü. En rezil.

erzel-i nas / erzel-i nâs

 • İnsanların en rezili, en fenası.

esfel

 • En sefil, çok sefil, en alçak, en aşağı, çok fenâ.

eşna'

 • Daha şeni. Çok çirkin ve fena.

eşne

 • En çirkin ve fena, iğrenç.

facir / fâcir

 • Fücûr sahibi, fena huylu. günahkâr.

fahhaş

 • Her cins fenalık ve kötülükleri şahsında toplamış olan kimse.

fasid-faside / fâsid-fâside

 • Kötü, fena, yanlış, bozuk.
 • Münafık, fesad çıkaran.

fazail / fazâil

 • İnsanda iyilik etmeye ve fenalıktan çekinmeye karşı devamlı ve değişmez istidatlar, güzel huylar.

fazih / fazîh

 • Çirkin, fena.
 • Utanmaz, rezil.

fazilet

 • İnsanda iyilik etmeye ve fenalıktan çekinmeye olan devamlı ve değişmez istidat, güzel vasıf, iyi huy, erdem.

fena fil'ihvan

 • Kardeşinde fena olma, yok olma.

fena-ender / fenâ-ender

 • Fena içinde.

fena-i etemm / fenâ-i etemm

 • Tam fenâ. Evliyâlık makamlarının sonu, velînin ben diyecek yer bulamamasıdır.

fenafilihvan

 • (Fenâ fi-l-ihvân) Tefâni. Yani; kardeşlerin birbirinde fâni olması; kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup, kardeşlerinin meziyyât ve hissiyâtı ile fikren yaşaması. Samimi ihlâs üzerine müesses en yakın dostluk, en fedakâr ve en civanmert kardeşlik.

fenafillah

 • (Fenâ fillâh) Tas: Abdin zât ve sıfâtının, Hakk'ın zât ve sıfâtında fâni olması. Başka bir ifade ile: Dünya alâkalarını külliyen kat' ve ehadiyet dergâhına tam bir teveccühle istiğrak haletidir. Sofi, bu maksada erebilmek için her şeyi terk eder.

fenafirresul

 • (Fenâ fir-resul) Tas: Bütün varlığını Hazret-i Peygamber'in (A.S.M.) manevî şahsiyetinde yok etmek mânasına gelir. Hassaten, sünnî olan tarikat mensubuna göre Hz. Peygamber'in (A.S.M.) rivayet yolu ile nakledilen hadisleri ile beraber hareketlerini benimsemek ve O'na en küçük mes'elede aykırı hareke

fenafişşeyh

 • (Fenâ fiş-şeyh) Tas: Bütün maneviyatını şeyhin manevî şahsiyetinden, feyzinden almak manasına gelen bir tabirdir.

fenapezir / fenapezîr

 • Fena bulan, yok olan. Fenayâb da aynı mânada kullanılır. (Farsça)

fergand

 • Fena koku, kokmuş. (Farsça)
 • Sarıldığı ağacı kurutan bir cins sarmaşık. (Farsça)

fesad

 • Bozuk ve fenalık. Karışıklık. Haddi tecavüz edip zulmetmek. (Zıddı: Salâh'tır.)
 • Fenalık, kötülük, arabozuculuk. Kargaşalık, karışıklık.

fesat şebekesi

 • Bozgunculuk ve fenalık yapan düşünce ağı, akımı.

fi'l-i mezmum

 • Kötü, fenâ iş. Livâta ve zina.

fuhş

 • Edeb ve terbiyeye uymayan hareket.
 • Haddini aşmak. Çirkin, kötü. İş ve sözde taşkınlık. Haram.
 • Çok günah ve çok fena bir fiil olan zina.

gadir / gâdir

 • (A, uzun okunur) Gadreden, fenalık eden, zulmeden, hıyanet eden.
 • Gadreden, hıyanet eden, fenalık eden.

gadir-i nefs

 • Nefse fenalık eden.

gamre

 • (Çoğulu: Gamerât) Tecrübesizlik, görgüsüzlük, anlayışsızlık.
 • İzdiham, kalabalık.
 • Fenalığa dalmak.
 • Şiddet.
 • Zahmet.

gasak

 • (Gusuk-Gasekan) İlk koyu karanlık.
 • Küfrün karanlığı.
 • Gözün dumanlanıp, seçemez olması.
 • Göz kararması.
 • Herhangi bir şeyin akması, dökülmesi.
 • Çok soğuk ve fena kokan içki veya su.
 • Kuvve-i şeheviyye.
 • Seyelân.

gassak

 • Ehl-i cehennemin vücudundan akan irin.
 • Çok soğuk ve fenâ kokulu içilmez şey.

gend

 • Pis koku, fenâ koku. (Farsça)

genday

 • Kokmuş, fenâ kokulu. (Farsça)

giran / girân

 • Ağır, sakil.
 • Fenâ, kokmuş.
 • Bıktırıcı, usandırıcı.

giran-huy

 • Fena mizaçlı. Kötü huylu. (Farsça)

habaset / habâset

 • Kötülük, alçaklık, fenalık.

hadi / hâdi

 • Hud'a yapan, hileci, aldatıcı.
 • Fena, bozuk.

hadi'

 • Hileci, aldatıcı.
 • Bozuk, fena.

hafne

 • (Çoğulu: Hafenât) İki avuç dolusu olan şey.

hakikat / hakîkat

 • Bir lafzın (sözün) asıl mânâsı.
 • Gerçek.
 • Kötülüklerin kalbden tekellüfsüzce, zorlanmadan gitmesinin gerçekleşmesi, fenâ(Allahü teâlâdan başka her şeyi unutma) mertebesi.
 • Mâhiyet.

halik

 • Helâk olan. Mahv olan. Fenaya giden. Fâni. Zâil.

hamyaze

 • Esnek, elâstik, esneme. (Farsça)
 • Kötü hareket, fenâ iş. (Farsça)

hasais

 • (Tekili: Hasîse) Kötü huylar, fena tabiatlar.

hasis

 • (Hisset. den) Kötü huy, fena tabiat.
 • Ufak, değersiz.
 • Tamahkâr, cimri.

hasl

 • Fena huylu olma. Kötü haslet sahibi olma.

helal-zade

 • Helâl doğmuş, meşru ve nikâhlı ana-babadan dünyaya gelmiş çocuk.
 • İyi adam, fenalık yapmaktan çekinen. Sâlih, afif, nâmuskâr.

hıfz-ül lisan

 • Dili, günah ve lüzumsuz olan sözlerden korumak. Kötü ve fena sözlerden dilini muhafaza etmek. (İhtiyaçtan fazla söz söylememek mendubdur.)

hizb-ül kur'an

 • Kur'an Cemaatı. Kur'an'a ciddi ve samimi olarak bağlanıp, ona hizmet için mücahidane bir surette çalışan ve fenâlıklardan korunan müslümanların topluluğu ve cereyanı.
 • Kur'an'ın bir cüz'ünün dörtte biri.
 • Zikir ve dua için Kur'an'dan alınmış bir kısım âyetler.

hubs

 • Kötülük, fenalık, yaramazlık.

hukuk-u tabiiyye

 • İnsanın fıtratında bilkuvve mevcut olup, hak ile bâtılı, iyi ve fenayı bildiren ve insanların toplu bir şeklide yaşamalarını mümkün kılan hükümler.

hunuz

 • Kokup fenâ olmak.

hursi / hursî

 • Ev eşyası.
 • Her nesnenin fenâsı.

husare

 • Arpa, buğday ve pirinç gibi hububâtın kabuğundan düşen parçalar.
 • Her kabuklu nesnenin, kabuğundan ayrılıp temizlenmesi.
 • Şirâ sıkıntısı.
 • Her nesnenin fenâsı.

huy-i bed

 • Fenâ huy.

ibza'

 • Kötü söyleme, fena söyleme.

ifhaş

 • (Fuhş. dan) Kötü ve fena söyleme.

iglaz

 • (Galiz. den) Kaba ve fenâ söyleme.

igtişaş

 • Karışıklık. Kargaşalık. Karmakarışık olmak.
 • Birisinin fena telkinini kabul etmek.

iğtişaşat

 • (Tekili: İgtişaş) Karışıklıklar, kargaşalıklar, fenâlıklar.

ika'

 • (Vuku'. dan) Vuku buldurmak. Fena bir şey yapmak. Meydana getirmek. Yetiştirmek. Düşürmek.

ikbah

 • (Kubh. dan) Fenalık yapma, kötülük etme.

imate

 • Ölü hale getirmek. Öldürmek. Fena etmek.

intan

 • Pis kokma. Fenâ kokma.
 • Mikrobun sebebiyet verdiği şey, hastalık.

intaniye

 • Fena koku ve mikropluluğa dâir, mikroplu hastalıkla alâkalı.

intibah

 • Uyanıklık, göz açıklığı. Hassasiyet. Agâh ve münebbih olmak. Hakikatı ve hakkı anlayıp yanlıştan, fenadan dönmek.
 • Sinirlerin uyanması. Uzuvların harekete gelmesi.

inzar

 • (Çoğulu: İnzârât) (Nezr. den) Neticenin kötü olacağını bildirerek fenalıktan sakındırmak. Azab ve ceza va'detmek.

ıslah-ı nefs / ıslâh-ı nefs

 • Kötü huyları, fenâ alışkanlıkları ve yaramaz işleri bırakıp, iyi huyları, güzel işleri, kulluğa yakışan tâat ve ibâdetleri yapma.

istibal

 • Havanın fenalığı ve sıkıcı olması.
 • (Kendine) idrar döktürme.

istifna

 • Fenaya gitmek. Yokluğa karışmak.

istiya'

 • Kötü davranma. Fena muamelede bulunma.

itfal

 • İnsan vücudunun fenâ bir şekilde kokması.

kabadayı

 • Mc: Cesur, kahraman, cengâver. Eskiden kabadayılar ağırbaşlı, fenalıktan kaçınır, iyiliği sever insanlar oldukları için muhitlerinde hürmet görürlerdi.
 • Kimseden korkmaz görünerek şuna buna meydan okuyan kimse, yiğit taslağı.

kabih

 • (Kabiha) Çirkin, fena, kötü, yakışıksız, ayıp.

kabih-kabiha

 • Çirkin, yakışıksız, fena, ayıp.

kabiha

 • (Çoğulu: Kabâih) Çirkin davranış, ayıp iş. Fena muamele.

kem

 • Az, noksan, eksik. (Farsça)
 • Kötü. Fenâ. Ayarı bozuk. (Farsça)
 • Fakir, hakir. (Farsça)

kerih

 • İğrenç, tiksindirici.
 • Muharebe ve cenkte olan şiddet.
 • Pis, çirkin, fena şey.
 • Nefse kerahetlik vercek kabahat.

lagiye

 • Edebe aykırı ve fena söz.

layefna / lâyefna

 • Bitmez, tükenmez. Fenaya gitmez. Yok olmaz.

ma'hud

 • Vaad edilen. Söz verilen. Belli olan.
 • Mezkur, sözü geçen.
 • Mc: Fena bilinen kadın.

ma'nevi temizlik / ma'nevî temizlik

 • İnsanın iç temizliği, kalb temizliği; kalbini her türlü bozuk inanış ve düşüncelerden fenâ huylardan arındırmak.

mahv ve sekir

 • Fenafillâh makamında kendi varlığını hiç görmek ve bu mânevi hâlin zevk ve te'sirinden ruhi bir coşkunlukla kendinden geçme hâli.

makamat-ı aşere / makâmât-ı aşere

 • Fenâ (Allahü teâlâdan başka her şeyi unutmak) makâmının başlangıcında olan ve fenâ makâmına kavuşmak için lâzım olan on şey.

mefsedet

 • Bozukluk, fenâlık, fesatçılık. Münâfıklık.

meş'um

 • Kötü, fena.

mesaet

 • Fena ve kötü bir iş yapma. Fenalık etme.

mesavi / mesâvî

 • (Tekili: Su') Kötü haller. Fenalıklar. Seyyieler. (Mehâsinin zıddı.)
 • Kötülükler, fenalıklar, ayıplar, kusurlar.

mesavi-i medeniyyet

 • Medeniyyetin fenalıkları, kötülükleri. (İsraf ve sefahet gibi)

muarra

 • Fenalıktan uzak. Boş. Beri. Yüksek. Temiz. Çıplak.

müberra

 • Beri. Müstesnâ. Fenalıktan uzak kalmış. Münezzeh. Temiz. Noksansız.

müdara

 • Dost gibi görünme. Yüze gülme.
 • Başkalarının fikirlerine uyarcasına hareket etmek.
 • Sulh ve salâh üzere bulunmak. (Meşru bir surette ve iyi bir netice için yapılan müdârâ memduhtur. Fena bir netice için ise, kötüdür; İslâmlığa yakışmaz, İslâm onu men'eder.)

müfni

 • (Fena. dan) Yok eden, ifna eden, mahveden.

müfsid

 • İfsad eden, fenalaştıran. Bozan.
 • Başlanmış ibadeti bozan.
 • Nifak koyan, fesad ilka eden. (Hiç bir müfsid, ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut, bâtılı hak görür. Evet kimse demez "ayranım ekşidir." Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz tic

mugişş

 • Birisini fenalığa bırakan, aldatan.

muhbir

 • Haber veren. Haberci. Haber toplayan.
 • Birisinin fenâlığını alâkadar makama haber veren. Jurnalcı.

mühlikat / mühlikât

 • (Tekili: Mühlik) Kötü ve günah olan işler.
 • Helâk edenler. Hayrı ve sevabı bozan fenâ hareketler.

müşagabe

 • Birbirine şer ve fenalık etmek. Aldatmak.
 • Fls: Mübahase ve münakaşayı bir gaye sayanların yolu, usulü. (Didimcilik, eristik)

müstehcin

 • (Hücnet. den) Kötü, çirkin ve ayıp sayan. Fenâ gören.

müttaki

 • Ehl-i takva. İttika eden. Haramdan ve günahtan çekinen, kendisini Allah'ın (C.C.) sevmediği fena şeylerdan koruyan.

na-hoşi / na-hoşî

 • Nahoşluk, fenalık, iğrençlik. Hoşa gitmemeklik. (Farsça)

nefs-i levvame

 • Kötülüğü işledikten sonra fenâlığını hatırlayarak insanı rahatsız eden pişmanlık hâli ve vicdan rahatsızlığı.
 • İnsanın, kendine ait kötülük ve günahını görüp fenalığını bilen ve hayra meyleden iradesi.

netn

 • Fena kokmak. Kötü, kerih koku.

pestbaht

 • Talihsiz. Bahtı fenâ olan. (Farsça)

redaet

 • Kötülük, fenalık, bayağılık.

redd

 • Geri döndürmek, kabul etmemek, çevirmek, def etmek.
 • Bir şeyin karşılığını icra etmek.
 • Sözü selâset ve talâkatla eda edemeyip harfleri geri çevirerek konuşmağa sebep olan dilin tutukluğuna denir.
 • Cerhetmek.
 • Kötü ve fena şey.

redi

 • (Rediye) Fenâ, kötü, bayağı.

rezail

 • (Tekili: Rezile) Utanılacak çok fena işler, alçakça hareketler.

rezile

 • (Çoğulu: Rezâil) Fenâ ve kötü huy.

sahv

 • Uyanıklık, aklı başında, şuuru yerinde olma hâli, sekr hâlinin zıddı. Tasavvufta kendini kaybetme hâlinden kurtulup, ayılma hâli. Fenâdan sonraki bekâ hâli.

samer

 • Bozulup fena kokmak.

selamet

 • Kurtuluş, tehlikeden sâlim olmak. Korktuklarından, fenalıklardan kurtulmak.
 • Neticede imân ile kabre girmek.
 • Edb: Doğruluk, sağlamlık.

şenaat / şenâat / شَنَاعَتْ

 • Fenâlık, kötülük, alçaklık.
 • Cenab-ı Hakk'ın emrine muhalif hareket.
 • Kötülük, fenalık.

şeni' / şenî' / شَن۪يعْ

 • (Şeni'a) Kötü, çok fena, çirkin, günahlı iş.
 • Kötü, fena, utanılacak ayıp.
 • Kötü, fenâ.

şeraret

 • Şerlilik, kötülük, fenalık.
 • Kıvılcım.

şerr

 • Kötü iş, kötülük. Fenâlık.
 • Kavga.
 • Allaha isyan, emirlerine uymama, muhalif hareket etme.
 • Fenâ adam, fenâlık yapan adam, kötü adam.
 • Daha kötü, en kötü.
 • Kötülük, fenalık, isyan.

seyyi'

 • Kötü, fena.

seyyiat-alud / seyyiat-âlûd

 • Kötülüklere karışmış, fenalıklara bulaşmış.

seyyie

 • Kötülük, günah, suç. Yaramazlık, fenâlık.

sıyk

 • Kesif toz ve fena ter kokusu.

su'

 • Kötülük.
 • İyi olmayan. Kötü, fena.

su-i hal

 • Fena hareket tarzı. Kötü hal.

su-i hulk

 • Kötü ahlâk. Dine, ahlâka yakışmayan fena ahlâklılık.

su-i ihtiyar

 • Kötü arzu, fena istek.

su-i mizac / su-i mizâc

 • Sıhhat bozukluğu, huy fenalığı.

subbuhun kuddusün / subbûhun kuddûsün

 • "Allah (C.C.) subbûhtur, kuddûstür. Zâtına ve sıfatına fena, noksan ve kusur yanaşamaz. Her zaman ve her dilde, her mahluk onu tesbih ve takdis eder." gibi mânâları ifade eder.

sulul

 • Bozulup fena kokmak.

şütür gürbe

 • "Deve ile kedi" : İyilik fenalık; münasebetsiz, karışık; iyi ile kötü. (Farsça)

süvaf

 • Fena, helâk, mahvolma.
 • Hayvanların ölümü.

taaffün

 • (Ufunet. den) Çürüyüp kokuşma. Leş kokusu. Fena ve pis kokular.

taaffünat

 • (Tekili: Taaffün) Fena ve pis kokular.

tam fena / tam fenâ

 • Allahü teâlâdan başka her şeyi unutma, mutlak fenâ.

tenkit

 • Temizleme, fenasını atma.

terk-i masiva / terk-i mâsivâ

 • Allah'tan gayrısını terk etmek. Allah rızası olmayan işlerden, fâni ve fena dünya işlerinden vazgeçip Allah rızasına yönelmek. Kalbinde Allah sevgisi ve muhabbetinden daha ileri bir sevgi bırakmamak.

tevbe

 • (Tövbe) Yaptığı fenalığa pişman olmak. Allah'dan afv dilemek. Bir daha işlememeye azmetmek. Estağfirullah deyip, pişmanlık duymak.

tezyif

 • Çürütmek. Küçük düşürmek. Eğlenmek, alaya almak.
 • Bir şeyin dışını tezyin ve tanzim edip, içini fena yapmak. Kötü ayar etmek.
 • Tahkir etmek.

tiredil

 • Fena kalbli, kalbi kara. (Farsça)

ufunet

 • Çıban veya yaranın çürüyüp fena kokması.
 • İltihab.
 • Her hangi bir maddenin çürümesinden hasıl olan pis koku, çürük kokusu.
 • Sıkıntı veren manevî ağırlık.

vahamet

 • Zor, güçlük.
 • Ağırlık. Tehlike. Muhatara. Neticesi fena.
 • Hazım güçlüğü, sindirim zorluğu.
 • Korkulacak hal, tehlikeli vaziyet.

za'bub

 • Kısa boylu fena adam.

zehadet

 • Dünyadan, yâni nefsanî, fani ve fena şeylerden çekinmek. Zâhidlik. Sıkı sıkıya dine bağlılık.