LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te fayda ifadesini içeren 380 kelime bulundu...

a'ved

 • Ençok faydalı.

abes / عَبَثْ

 • Oyuncak kabilinden faydasız ve boş amel. Lüzumsuz ve gayesiz iş. Tesadüfi.
 • Boş, faydasız şey.
 • Faydasız.

abesiyat

 • (Tekili: Abes) Faydasız ve boş şeyler.

abesiyet / عَبَثِيَتْ

 • Faydasızlık ve gayesizlik.
 • Faydasızlık.

abesiyyun

 • Kâinatın ve hâdiselerin başı boş, faydasız ve gayesiz, kendi kendine, Haliksız olduğuna inanmak isteyen bâtıl yoldaki felsefeciler. Zamanımızda Ekzistansializm "Varoluşculuk" adı altında yeniden ortaya çıkan bir varlık ve hayat felsefesidir. İki kola ayrılmıştır. Bunlardan uluhiyeti inkâr edenler, h

adem-i abesiyyet

 • Abes olmayış. Faydasız ve boş olmamak.

adem-i hikmet

 • Hikmetsizlik; her şeyin bir gaye ve faydaya yönelik olarak, tam yerli yerinde olmaması.

ahiret alimi / âhiret âlimi

 • Dünyâlığa, mala, mevkiye kıymet vermeyen, ilim ile dünyâlık elde etmeye çalışmayan, âhireti dünyâya tercih eden, ilmiyle amel eden, işi sözüne uyan, ibâdet ve tâate teşvik eden, ilmi âhiretine faydalı olan tevâzu sâhibi âlim.

aide

 • (Çoğulu: Avâid - Aidat) Kâr, kazanç, fayda, gelir.

akıl / âkıl

 • Akıllı kimse; iyi ve kötüyü, faydalı ve zararlıyı birbirinden ayırabilen kimse.

akıl-baliğ / âkıl-bâliğ

 • Faydalı ve zararlı olanı birbirinden ayırabilen ve evlenme çağına gelip gusül abdesti almaya başlayan akıllı kimse.

akl

 • İdrâk kuvveti, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ayırmaya yarayan kuvvet.

amel-i salih / amel-i sâlih

 • Dince makbul olan iyi, güzel ve faydalı iş.

amel-i talih / amel-i tâlih

 • Faydasız, yararsız iş; makbul olmayan amel.

ameliyat-ı cerrahiye-i nafia / ameliyat-ı cerrahiye-i nâfia

 • Vücudun faydasına olan cerrahî ameliyat.

amürg

 • Fayda, menfaat, kâr. (Farsça)
 • Kader, kıymet. (Farsça)
 • Zahire, meyve. (Farsça)
 • Esas, hülâsa, özet. (Farsça)
 • Bir mikdar. (Farsça)

analoji

 • Mant. Benzetme yoluyla sonuç çıkarma. Bilinmeyen bir durum, bir hadise, bir münasebet ve bir varlık hakkında hüküm vermek için bilinen bir benzeri hakkındaki bilgilerden faydalanılarak muhakeme yürütülmesidir. Bu tarz düşünce çok defa düşüneni yanlış sonuca götürür. Muhtemel olanın muhakkak zannedil

arazi-i uşriyye / arâzi-i uşriyye

 • Mahsûlünden (ürününden) uşur denilen zekatın alındığı topraklar. Müslüman devletlerde harb ile alınıp gâzîlere (askerlere) taksim edilen veya isteyerek İslâm'ı kabûl edenlerin ellerinde bırakılan yâhut devlet reisinin (başkanının) izni ile müslümanlar tarafından işlenip faydalanılır hâle getirilen m

ariye

 • (Ariyet) Geri verilmek üzere alınan, iğreti. Bir kimsenin geri almak üzere, karşılıksız olarak başkasının faydalanmasına terk ettiği mal. Kullanılmak üzere alınan emanet mal.

ashab-ı fil / ashâb-ı fil

 • İslâmiyetten önce Kâbe-i Muazzamayı tahrib için Mekke'ye hücum eden Habeş ordusunun ismi ( Önlerinde fil bulunduğundan, zırhlı vasıtalar gibi ondan faydalandıklarından bu isim verilmiş olduğu nakledilir.

ayc

 • Razı olmamak.
 • Tasdik edip inanmamak.
 • Menfaatlenmemek, faydalanmamak.

ayide

 • Fayda, menfaat.
 • Muhabbet, sevgi.

ayn-ı maslahat

 • Faydanın, gayenin ta kendisi.

bad-ı heva / bâd-ı hevâ

 • Boşu boşuna, faydasız.

bakure / bakûre

 • Sığır sürüsü.
 • Budala. Fayda ile zararı birbirinden ayırt edemeyen.

bar-ver

 • Yemiş veren, meyvedar, verimli, meyve verici. (Farsça)
 • Mc: Faydalı, faydayı mucib, iyi netice veren. Yararlı. (Farsça)

barikat

 • Bir yolu kapamak üzere, ele geçirilen her türlü eşyadan faydalanılarak meydana getirilen engel. (Fransızca)

battal

 • Boş. Hükümsüz.
 • İşsiz.
 • Metrûk. Kullanılmaz. olan.
 • Bâtıl. Mensuh ve mefsuh.
 • Faydasız.
 • Pek büyük. Hantal.

behrec

 • Eksik veya ayarı bozulmuş para.
 • Arzuya, isteğe bırakılmış şey, iş.
 • Faydasız, işe yaramaz olan şey.

behredar

 • Hisseli. Nimetlenmiş. Faydalanmış.

beladet / belâdet

 • İyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ayıramama; ahmaklık.

belma

 • Faydasız, faydası olmayan. İri ve kaba şey. (Farsça)

ber

 • Üzere, üzerine, yukarı mânasına (ve Arabçadaki "Alâ" yerine edat-ı isti'lâdır) (Farsça)
 • Göğüs, sine, bağır, sadır. (Farsça)
 • Fayda. (Farsça)
 • Hamil. (Farsça)
 • Hıfz. (Farsça)
 • Yan. (Farsça)
 • Taraf. (Farsça)
 • Nâkil. Götürücü. (Farsça)
 • Meyve. (Farsça)
 • Yaprak. Varak. (Farsça)
 • Meme. (Farsça)
 • Genç kadın. (Farsça)
 • E (Farsça)

bereket

 • Allahü teâlânın bol nîmet vermesi.
 • Hayır, fayda.
 • Rahmet.

berhava

 • (Berhevâ) Boş, faydasız. (Farsça)
 • Havaya uçurulmuş. Havaya gitmiş. (Farsça)

berumend / berûmend

 • Faydalı, verimli. (Farsça)
 • Ter ü taze. (Farsça)
 • Nasibli, hisseli. (Farsça)

berumendi / berûmendî

 • Faydalı, menfaatli olma. (Farsça)

beyhude / beyhûde

 • Boşuna, faydasız.
 • Boşuna. Boş yere. Faydasız. (Farsça)
 • Boşuna, faydasız.

bi'at / bî'at

 • Sözleşme, söz verme, teslimiyet.
 • Devlet başkanı durumunda olan kimseye, senin başkanlığını, idâreciliğini kabûl ettim, iyi ve faydalı her sözüne itâat edeceğim, şeklinde söz vermek, bağlılığını bildirmek.

bi-hasıl / bî-hasıl

 • Ebedî, sonsuz, nihayetsiz, bâki. (Farsça)
 • Verimsiz, faydasız. (Farsça)

bi-sud / bî-sud

 • Faydasız, boş, neticesiz. (Farsça)

bi-tail / bî-tail

 • Menfaatsiz, faydasız. İşe yaramaz, boşuna. (Farsça)

bid'at-ı hasene

 • Resûlullah'ın ve dört halîfesinin zamanlarında bulunmayıp da, dinde sonradan meydana çıkan ve bir sünnetin unutulmasına sebeb olmayan minâre, medrese, mektep yapmak, İslâmî ve faydalı kitaplar yazmak gibi güzel şeyler.

bisud / bîsud

 • Faydasız, boş, neticesiz.

biyoterapi

 • Tıb: Bazı hastalıkların tedavisinde canlı varlıklardan faydalanma usûlü.

biza'

 • Birisine kaba muamelede bulunma.
 • Faydasız, boş yaramaz söz.

burhan-ı inayet

 • Bütün yararların, hikmetlerin ve faydaların kaynağı olan düzen delili.

cahan

 • Yediği fayda etmeyip geç büyüyen çocuk.

car

 • Faydasız bağırıp çağırmayı ve gevezeliği ifade eder ve ekseriya mükerrer kullanılır.

celb-i maslahat

 • İyilik, dirlik ve düzeni sağlayıcı, fayda getirici.

celb-i menfaat

 • Menfaat celbedici, çekici, fayda sağlayıcı.

celb-i nef'

 • Faydalı olanları yapma, yararlı olanı elde etmeye çalışma.

cereyan-ı hikmet

 • Hikmetin cârî, yürürlükte olması; dünyadaki hâdiselerin sebepler altında, fayda ve gayelere yönelik olarak cereyan etmesi.

cevahir

 • (Tekili: Cevher) Cevherler. Çok kıymet verilen ve az bulunan şeyler, çok kıymetli mâden veya taşlar.
 • Mc: Çok kıymetli söz veya faydalı yazılar.

cihet-i istifade

 • İstifade ciheti, faydalanma yönü.

cüfaen

 • Beyhude, boşuboşuna, faydasız yere.

dar-ül-gurur / dâr-ül-gurûr

 • İnsanın gönlünü cezbeden, çeken fakat ele geçtiğinde faydalanamadan kaybolup giden yer. Dünyâ.

delh

 • Heder olmak, boşa ve faydasız olarak gitmek.

delil-i inayet

 • Bütün yararların, hikmetlerin ve faydaların kaynağı olan düzen delili.
 • Allah'ın inâyetinin tecellisinden gelen ve kâinatta görülen hikmet ve maslahatlara uygun en mükemmel nizam ve tam esaslı san'at; ve kâinattaki eşyaların menfaat ve faydalarını bildiren âyetler, bu inâyet delilini gösteriyorlar.

desatir-i hikmet / desâtir-i hikmet

 • Hikmet düsturları; İlâhî gaye ve faydanın prensip ve kaideleri.

dest

 • El, yed. (Farsça)
 • Mc: Kudret, fayda, nusret, galebe. (Farsça)
 • Düstur. (Farsça)
 • Tasallut. (Farsça)
 • İkmâl. (Farsça)
 • Âlî makam. Meclisin şerefli yeri. (Farsça)

dif

 • (Çoğulu: Edfâ) Çok hararet.
 • Derin duvar.
 • Deveden gelen fayda, menfaat.

diger-bin

 • Başka kişilerin faydaları için fedakârlıkta bulunan kişi. (Farsça)

dürus-i nafia / dürus-i nâfia

 • Faydalı olan dersler.

eczahane-i hikmet

 • Fayda ve şifa eczahanesi.

ef'al-i hakime / ef'âl-i hakîme

 • Hikmetli fiiller; bir gaye ve faydaya yönelik olarak, tam yerli yerinde olan işler, faaliyetler.

endüstri

 • Sanayi, imalât, sanatlar. Hammaddeyi mâmul eşya hâline getirme. Bu da ikiye ayrılır. 1- Küçük sanayi: Ev ve atölyelerde basit âlet ve makinelerle eşya imalâtıdır. 2- Büyük sanayi: Su buharı, akaryakıt, elektrik, atom enerjisi gibi büyük çapta enerji kaynaklarından faydalanılarak fabrikalarda seri hâ (Fransızca)

enfa / enfâ

 • Daha faydalı.

enfa' / اَنْفَعْ

 • Daha nâfi. Daha menfaatli. Pek faydalı.
 • Daha faydalı.

erak ağacı

 • Arabistan'da yetişen, dallarından, diş temizliğinde faydalanılan, bir karış uzunluğunda, misvâk denilen parçaların yapıldığı ağaç.

erbah

 • (Tekili: Ribh) Ribhler, faydalar, kazançlar, kârlar, gelirler.
 • Faizler.

errezzak

 • Bütün rızıkları ve faydalanacak şeyleri yaratan ve ihsan eden Allah (C.C.)

eşfa

 • Hastalığı def'e çok faydalı, şifa-bahş olan.

etnoloji

 • yun. Kavimleri, ayrı dil ve ırktan toplumların hayat ve özelliklerini inceleyen ilim. Önce hristiyan misyonerleri dinlerini yaymak için kavimlerin özelliklerini öğrenme ihtiyacını duymuşlar ve onların zayıf damarlarından faydalanmayı düşünmüşlerdir. 19.yy.dan itibaren ilmî gaye ile araştırmalar yapı

faide / fâide / فائده

 • Fayda.
 • Fayda, yarar.
 • Fayda.
 • Yarar, kazanç, fayda. (Arapça)

faide-bahş / fâide-bahş

 • Fayda veren, faydalı.

faide-i hilkat

 • Yaratılıştaki fayda, yarar.

faide-i manevi / fâide-i mânevî

 • Mânevî fayda, yarar.

faide-i maneviye / faide-i mâneviye

 • Mânevî fayda.

faide-i şahsiye

 • Kişisel fayda.

faide-i uhreviye

 • Ahirete ait faydalar.

faide-i uzma / faide-i uzmâ

 • En büyük fayda.

faide-mend / fâide-mend

 • Kârlı, faydalanan, menfaat elde eden. (Farsça)

faidebahş / fâidebahş / فائده بخش

 • Yararlı, faydalı. (Arapça - Farsça)

faideli / fâideli

 • Faydalı, yararlı.

faidesiz

 • Faydasız.

fatır-ı hakim-i zülcelal / fâtır-ı hakîm-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan ve her şeyi bir gaye ve faydaya yönelik olarak, tam yerli yerinde benzersiz yaratan Allah.

fayda / فایده

 • Yarar, fayda, kazanç. (Arapça)

fazilet

 • Değer. Meziyet, iyilik, ilim ve iman, irfan itibarı ile olan yüksek derece. Dinî ve ahlâkî vazifelere riayet derecesi. Fazl ve hüner cihetiyle olan yüksek derece. Bir şeyin başka şeylerden cemal ve kemal ve fayda cihetiyle üstünlüğü, müreccah olmasına sebep olan keyfiyet.

fenn-i hikmet-ül eşya

 • Tabiat bilgisi. Eşyadaki intizam, mükemmellik ve insanlara olan faydaları ve onlardan faydalanmak hakkında bilgi veren ilim kolu.

fenn-i menafi-ül a'za

 • Bedendeki âzâların, uzuvların faydalarını anlatan ilim.

feth

 • Açma, başlama.
 • Zaptetme. Ele geçirme. Zafer. Nusret.
 • Faydalı şeyleri elde etmek için yolları açmak. Muğlak şeyleri açmak. Bu iki suretle olur. Biri, basâr ile idrâk olunur. Gam ve kederi gidermek gibi. İkinci de: İki nevi olup birincisi; dünya işlerinde olur. Sürur vermekle g

fevaid / fevâid / فوائد

 • Faydalar.
 • Faydalar, menfaatler, kârlar, kazançlar.
 • Faydalar, yararlar.
 • (Tekili: Fayda) Faydalar. Faydalı şeyler.
 • Yararlar, faydalar, kazançlar. (Arapça)

fevaid-i dünyeviye / fevâid-i dünyeviye

 • Dünyanın faydaları, menfaatleri.

fevaid-i me'mule / fevâid-i me'mule

 • Umulan faydalar.

fevaid-i medeniyet

 • Medeniyetin faydaları, yararları.

fevaid-i tenvir / fevâid-i tenvir

 • Aydınlatmanın, nurlandırmanın faydaları.

fevaid-i uhreviye / fevâid-i uhreviye

 • Âhirete ait faydalar, sevaplar.

fünun-u nafia / fünun-u nâfia

 • Faydalı ilimler.

fursat

 • Müsait an, elverişli durum, uygun zaman, elden kaçırılmayacak faydalı hâl veya vakit. Nöbet.

fütüvvet

 • Cömertlik. Başkasını, kendisine tercih etmek. Başkalarının işlerini düzeltmeye çalışmak ve faydasına koşmak. Fütüvvetin başka değişik târifleri de yapılmıştır. Bunlardan bâzıları şöyledir: Kendi nefsinde başkasının üzerine bir meziyet, üstünlük görme mek. Hatâlarını îtirâf edenleri affetmek, hiç kim

fuzulat / fuzulât

 • Faydasız şeyler.

füzulat / füzûlât

 • Gereksiz ve faydasız şeyler.

gamir

 • Ekilmemiş, terkedilmiş ıssız yer.
 • Faydalanılmamış şey.
 • Mamur olmayan harap yer.

gana

 • Kifayet, kâfi gelme.
 • Menfaat, fayda.

gasase

 • (Gasis-Gususe) Davarın zayıf olması.
 • Sözün boş ve faydasız olması.
 • Yaradan irinin akması.

gayr-ı müsmir

 • Verimsiz, faydasız, meyvesiz.

gayr-ı nafi / gayr-ı nâfi

 • Faydasız.

gayret-i batıla / gayret-i bâtıla

 • Faydasız ve boşu boşuna uğraşma.

gays-ı nafi' / gays-ı nâfi'

 • Faydalı yağmur.

gerd

 • Baht, talih. Fayda. (Farsça)
 • Toz, toprak. (Farsça)
 • Hüzün, keder, gam, tasa. (Farsça)

hadim / hâdim

 • (Hidmet. den) (Çoğulu: Huddâm) Hademe, hizmetçi, hizmet eden, işe yarayan.
 • İmân ve İslâmiye'te ve millete faydalı olmağa çalışan.
 • Erkekliği yok edilmiş olanlar. Bunlardan saraylarla büyük kişilerin konaklarında çalışanlara Hadim ağası denilirdi. Osmanlı İmparatorluğunda bunla

hakim-i bimisal / hâkim-i bîmisâl

 • Hikmet sahibi; herşeyi hikmetle, belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve yerli yerinde yaratan ve eşi, benzeri olmayan Allah.

hakim-i kerim / hakîm-i kerîm

 • Herşeyi hikmetle belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratan ve sonsuz cömertlik ve ikram sahibi Allah.

hakim-i müdakkik / hakîm-i müdakkik

 • Konuları gaye, fayda ve san'at yönünden dikkatli bir şekilde araştıran hikmetli kişi.

hakim-i mutlak / hâkim-i mutlak

 • Herşeyi belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratan sınırsız hikmet sahibi Allah.

hakimiyet / hâkimiyet

 • Hikmetlilik; Allah'ın herşeyi belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratma sıfatı ve tecellîsi.

hakimiyet-i ilahiye / hâkimiyet-i ilâhiye

 • Allah'ın her şeyi belli bir amaç ve fayda doğrultusunda yerli yerinde yaratması.

halık-ı hakim-i alim / hâlık-ı hakîm-i alîm

 • Her şeyi hakkıyla bilen, ilmi herşeyi kuşatan ve yarattığı herşeyi hikmetle, belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratan Allah.

hallak-ı hakim / hallâk-ı hakîm

 • Herşeyi hikmetle, belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratan Yaratıcı.

hansir

 • (Çoğulu: Hanâsir) Yaramaz, boş, faydasız.
 • Bir yerden taşınan veya göçen kimseler, eşya ve elbiselerini yükletip gittiklerinde yerde kalan kıymetsiz şeyler.

hasiyet / hâsiyet / خَاصِيَتْ

 • Özellik, özel fayda.
 • Bir şeye mahsûs hâl ve fayda, özellik.

hasiyyet

 • (Hassiyet) Hususi fayda, kuvvet ve menfaat, tesir, keyfiyet.

hayır

 • İyilik, faydalı ve sevaplı amel.

hayr

 • Meşru iş. Faydalı, nurlu ve sevablı amel. Halkın rağbet ettiği akıl, ilim. İbadet, adalet, ihsan, mal gibi nimet.
 • İyilik. Dînin ve aklın beğendiği, güzel ve faydalı gördüğü şey.
 • İyi, faydalı, hayırlı.

hayr-ı azim / hayr-ı azîm

 • Büyük iyilik, fayda.

heba / hebâ

 • İnce toz.
 • Boş. Beyhude. Nâfile. Faydasız. İsraf. Ziyan.
 • Aklı az olan.
 • Faydasız, boş.

hebaen mensura

 • Boşuna olarak. Faydasız yere dağılmış.

heder

 • Boşa gitme. Yok yere faydasız giden.
 • Ölüme giden.
 • Boş yere, faydasız.

heder etmek

 • Boş yere faydasız olarak kullanmak.

heni / henî

 • Hazmı kolay olan, faydalı ve sıhhate uygun.

heva ve heves / hevâ ve heves

 • Nefsin hoşuna giden faydasız ve gelip geçici arzular, hisler.

hidemat-ı amme / hidemat-ı âmme

 • Umuma ait vazifeler. Kamu görevleri. Millete fayda veren hizmetler.

hikem-i cesime / hikem-i cesîme

 • Büyük ve esaslı hikmetler, faydalar.

hikmet / حِكْمَتْ

 • İnsanın, mevcudatın hakikatlerini bilip hayırlı işleri yapmak sıfatı. Hakîmlik. Eşyanın ahvâlinden, hârici ve bâtini keyfiyetlerinden bahseden ilim. (Buna İlm-i Hikmet deniyor)
 • Herkesin bilmediği gizli sebeb. Kâinattaki ve yaradılıştaki İlâhî gaye.
 • Ahlâka ve hakikata faydalı
 • Herşeyin belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde olması.
 • Nübüvvet (peygamberlik).
 • Faydalı ilim.
 • Edeb, ahlâk ve nasîhat ile ilgili güzel sözler.
 • Gizli sebep, fâide.
 • Fıkıh ilmi, helâl ve harâmı bildiren din ilmi.
 • İlm-i Ledünnî, mânevî ilim.
 • Peygamber efendimizin sünneti.
 • Gaye, felsefe, gizli sebep, faydalı söz, bilgi.
 • Yaratılıştaki asıl maksat ve fayda.

hikmet nazarı

 • Varlıkların fayda, gaye, keyfiyet gibi çeşitli yönlerine ilim ve bilim gözüyle bakma.

hikmet-i alem / hikmet-i âlem

 • Âlemin hikmeti, herşeyin belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde olması.

hikmet-i amme / hikmet-i âmme / حِكْمَتِ عَامَّه

 • Her şeyin alakâlı olduğu İlâhî gaye. Her şeyi kanun ve nizamına itaat ettiren umumi faydalar. Yaratılıştaki, kâinattaki umumi ve ilâhi gaye.
 • Yaratılıştaki asıl maksat ve faydanın umûmîliği.

hikmet-i bahire / hikmet-i bâhire

 • Ap açık hikmet; bir gaye ve faydaya yönelik olarak, tam yerli yerinde olmanın ap açık oluşu.

hikmet-i ebediye

 • Allah'ın sonsuz hikmeti; herşeyi belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratması.

hikmet-i ezeliye / hikmet-i ezelîye

 • Allah'ın ezelî hikmeti, herşeyi yerli yerinde ve bir gaye ve faydaya yönelik yapması.

hikmet-i hükumet / hikmet-i hükûmet

 • Hükûmetin gözettiği fayda.

hikmet-i ilahi / hikmet-i ilâhî

 • Allah'ın herşeyi belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratması.

hikmet-i ilahiye / hikmet-i ilâhiye / حِكْمَتِ اِلٰهِيَه

 • Allah'ın her şeyi belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratması.
 • Allah'ın yarattığı mahlukatta gözettiği asıl maksad ve fayda.

hikmet-i intizam

 • Kâinatta var olan düzenin bir gaye ve faydaya yönelik olarak, mânâlı ve tam yerli yerinde olması.

hikmet-i kainat / hikmet-i kâinat

 • Kâinatın yaratılmasındaki hikmet; herşeyin belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde olması.

hikmet-i rabbani / hikmet-i rabbânî

 • Kâinatın Rabbi olan Allah tarafından herşeyin belirli gayelere yönelik olarak anlamlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratılması.

hikmet-i rabbaniye / hikmet-i rabbâniye

 • Allah'ın her şeyi terbiye ederek, muhtaç olduğu şeyleri verip bir fayda ve gayeye yönelik olarak, anlamlı ve yerli yerinde yaratması.

hikmet-i samedaniye / hikmet-i samedâniye

 • Herşey Ona muhtaç olduğu halde Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah'ın kâinatta gözettiği gaye ve fayda.

hikmet-i san'at-ı rabbaniye

 • Bütün varlıkları yaratılış gayelerine göre terbiye edip idaresi ve egemenliği altında tutan Allah'ın san'atındaki hikmet, gaye, fayda, sır.

hikmet-i teşri'iye

 • Yasamadaki hikmet, kanun koymadaki gaye, fayda.

hikmetin desatiri / hikmetin desâtiri

 • Herbir şeyi belirli gaye ve faydalara yönelik olarak tam yerli yerine yerleştiren ilmin kanunları, düsturları.

hikmetle

 • Bir gaye ve faydaya yönelik olarak, tam yerli yerinde.

hikmetsiz

 • Gayesiz, faydasız.

hikmetsiz hikmet

 • Faydasız, gayesiz ilim; felsefe.

hikmetsizlik

 • Anlamsızlık, gayesizlik, faydasızlık.

hikmettar

 • Herşeyi hikmetle, belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yapan.

hikmetü'l-istiaze / hikmetü'l-istiâze

 • Şeytanın şerrinden Allah'a sığınmanın sebepleri ve faydaları; On Üçüncü Lem'a.

hınziyan

 • Faydasız ve mânasız sözler konuşan.

hisseyab

 • Hisselenen. Faydalanan. Hisse alan. (Farsça)

hitr

 • Faydasız ve mânâsız söz, boş lâf, yalan.

huşare

 • Bir yere giderken bırakılan faydasız şeyler.
 • Her şeyin kötüsü.

icalet

 • El kitabı. Lüzum etttiği zaman müracaat olunup faydalanılan, cepte ve elde taşınabilir küçük kitap.
 • Acele ile ve derhal yapılan iş.

ifade

 • Anlatmak. Söylemek.
 • Fayda vermek, fayda tutmak.

igtiyar

 • Faydalanma, istifâde etme.
 • Azık edinme.

ihya-ı mevat / ihyâ-ı mevât

 • Faydalanılmayan ölü toprakları işlemek, faydalanılır hâle getirmek.

iktibasen

 • İktibas suretiyle. Faydalanma yoluyla alarak. Parça alarak.

iktitaf

 • Edb: Sözün özünü almak.
 • Ağaçtan meyve toplamak. Toplanma. Toplama.
 • Bir uğraşma sonucunda faydalanma.

ille-i gaiye

 • Elde edilmesi için çalışılan gaye, maksad ve netice. Vazifeye terettüb eden maslahat, fayda, semere, iş.

ilm-i nafi / ilm-i nâfi

 • Faydalı ilim.

inad-ı mecazi / inad-ı mecazî

 • Gerçek hedefine yöneltilmeyen gereksiz ve faydasız inat.

inayet / inâyet

 • Bütün yararların, hikmetlerin ve faydaların kaynağı olan düzenlilik.
 • Allah'ın özel yardımı, şefkatle ilgilenmesi.

inayet-i tamme / inâyet-i tamme

 • Bütün yararların, hikmetlerin ve faydaların kaynağı olan düzenliliğin eksiksiz ve tam oluşu.

inayet-i zahire

 • Ap açık inayet; bütün yararların, hikmetlerin ve faydaların kaynağı olan ap açık düzenlilik.

intifa / intifâ

 • Faydalanma.
 • Fayda sağlama, menfaatlanma.

intifa' / اِنْتِفَاعْ

 • Fayda te'min etmek. Menfaatlanmak.
 • Faydalanma.
 • Faydalanma.

intizam-ı hikmet

 • Hikmetin düzenlemesi; herbir şeyin bir gaye ve faydaya yönelik olarak, tam yerli yerinde olmasındaki düzenlilik.

irbah

 • (Ribh. den) Fayda ve kazanç elde etme.
 • Fâize para verme.

irca'

 • Geri çevirmek, geri döndürmek.
 • Alışverişi faydalı kılmak.
 • Musibet vaktinde Allah'a sığındığını âyet okuyarak ifade etmek.

irfak

 • Fayda vermek, işe yaramak. Kolaylık ve mülâyemetle tutmak.

ism-i hakim / ism-i hakîm

 • Her şeyi hikmetle, belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratan mânâsında Allah'ın Hakîm ismi.

ismar

 • (Semere. den) Meyve ve semere vermek, fayda vermek.

isnad-ı abesiyet

 • Faydasızlık, anlamsızlık isnad etme.

isti'mal

 • (Amel. den) Kullanmak. Faydalanmak.

istifade / istifâde / استفاده / اِسْتِفَادَه

 • Faydalanmak. Faydalanmağa çalışmak.
 • Anlayıp öğrenmek.
 • Tahsil etmek.
 • Faydalanma, yararlanma.
 • Faydalanma.
 • Faydalanma.
 • Faydalanma.

istifade etme

 • Faydalanma.

istifade etmek

 • Faydalanmak, yararlanmak.

istifade-bahş

 • Fayda bahşeden, veren.

istifade-i beşer

 • İnsanlığın faydalanması, yararlanması.

istifadeten / istifâdeten

 • Faydalanarak.
 • Faydalanma bakımında.

istimlak

 • İcraî karar alma salâhiyetini hâiz bir amme hükmî şahıs (Vilâyet, Belediye v.s.) tarafından bir malın, halkın faydası için karşılığı verilip alınarak umumun istifadesine arzedilmesi.
 • Mülk satın almak.
 • Mülk sahibi olmak.

istimta'

 • (Temettü. den) Faydalanma, menfaati olma.

itnab / itnâb

 • Sözü uzatma; herhangi bir yeni fayda için, maksadı alışılagelmişin dışında uzun bir söz ile ifade etme.

kelimat-ı hikmet

 • Hikmetin kelimeleri; Allah'ın her bir varlığı belirli gaye ve faydaya yönelik olarak, tam yerli yerinde yaratma sıfatının kelimeleri, sözleri.

kemal-i inayet / kemâl-i inâyet

 • Bütün yararların, hikmetlerin ve faydaların kaynağı olan düzenliliğin mükemmelliği.

kerim

 • Her şeyin iyisi, faydalısı. Kerem ile muttasıf olan, ihsan ve inayet sâhibi. Şerefli ve izzetli. Muhterem, cömert, müsamahakâr. (Kur'an-ı Kerim tâbirindeki kerim; muazzez, mükerrem mânâsınadır. Kur'an-ı Kerim'de bu kelime 27 defa geçer ve ancak iki defa Cenab-ı Hak hakkında kullanılmıştır.)

kira / kirâ

 • Bir malın, menfaatine yâni kullanılmasına karşılık olarak verilen ücret. Bir evin, bir iş yerinin veya herhangi bir mülkün, taşıt veya binek hayvanının, sâhibi tarafından faydalanılmak ve kullanılmak üzere belli bir ücret karşılığında bir müddet için başkasına verilmesi.

kitab-ı hikmet

 • Hikmet kitabı; her şeyin belirli fayda ve gayelere yönelik olarak tam yerli yerinde olduğunu bildiren kitap.

kudsi hikmet / kudsî hikmet

 • Maddî manevî herşeyin kutsal gaye ve faydalarını öğreten ilim.

kur'an-ı azim-i hakim / kur'ân-ı azîm-i hakîm

 • Her âyet ve sûresinde sayısız hikmet, mu'cize ve faydalar bulunan yüce, büyük Kur'ân.

kur'an-ı hakim ve kerim / kur'ân-ı hakîm ve kerîm

 • Her âyet ve sûresinde sayısız hikmet, mu'cize ve faydalar bulunan Kur'ân.

la nazime illa hu / lâ nâzime illâ hû

 • Bütün kâinat ve varlık âlemini bir fayda ve gayeye göre düzenleyen Allah'tan başka ilâh yoktur.

lafügüzaf

 • Beyhude, faydası olmayan söz. Boş laf, lakırtı. (Farsça)

lagv

 • Faydasız çirkin söz.
 • Köpeğin ürkmesi.
 • Deve avazı.
 • Rağbet olunmayan nesne.
 • Hükümsüz.
 • Kaldırmak.
 • Hata etmek.
 • İbtâl etmek.

lağv / lâğv

 • Faydasız, boş şey.
 • İptal etmek.
 • Hata etmek.
 • Hükümsüz kılmak.
 • Faydasız, boş.

laha

 • Boş ve faydasız sözler konuşmak.
 • Ekmeği ıslatıp yemek.
 • Gıda.
 • Aldatıp kandırmak.
 • Karnın sarkık ve sülpük olması.

laklakıyyat

 • (Tekili: Laklaka) Faydasız, boş lâkırdılar; mânâsız sözler.

latail / lâtail

 • Boş, faydasız, abes, mânâsız.

leh

 • Hakkında, onun için, onun faydasına veya zararına.

lehinde

 • Onun faydasına, aleyhinde olmadan. Onun için, iyiliğine. (Türkçe)

lehine

 • Onun faydasına.

lehv

 • Eğlence. Âhirette faydası olacak şeylerden alıkoyan her şey.

levha-i hikmet

 • Faydalı bilgi tablosu.

levs-i fani / levs-i fâni

 • Gelip geçici murdarlık, pislik. Dünyanın fâni, faydasız eğlenceleri.

magrur

 • (Mağrur) Gururlu. Boş bir şeye güvenen. Fâni ve faydasız şeylere güvenip kendini aldatan. Mütekebbir. Kibirli kimse. Müteazzım.

mahbub-u ligayrihi / mahbub-u ligayrihî

 • Faydalarından veya başkası sebebi ile sevilen. Dolayısı ile sevilen.

mal-ı mütekavvim / mâl-ı mütekavvim

 • Kıymetli mal. İslâm'a göre yenilmesi, içilmesi, kullanılması ve faydalanılması mümkün olan mal.

mal-i zımar

 • Bir kimsenin mâlik olduğu halde, onlardan faydalanması kabil olmayan; başka tabir ile, elinden çıkıp galib-i hale nazaran bir daha eline girmeleri umulmayan mallar.

malaya'ni / mâlâya'nî

 • (Mâlâyâni) Mânasız, faydasız, boş söz.
 • Dünyâ ve âhirete faydası olmayan iş, boş söz, lüzumsuz şey.

malaya'niyyat / mâlâya'niyyât

 • Faydasız boş sözler, boş konuşmalar, faydasızlık.

malayani / mâlâyanî / mâlâyâni

 • Faydasız, boş, saçma.
 • Anlamsız, faydasız.

malayaniyat / mâlâyanîyât

 • Faydasız şeyler.

maslahat / مَصْلَحَتْ

 • İş, mes'ele.
 • Sulh yolu.
 • Fayda, maksad, keyfiyet. (Zıddı; mefsedettir)
 • Fayda, gaye.
 • Fayda, iş.
 • Fayda.

maslahat-ı amme / maslahat-ı âmme

 • Herkesin faydası.

maslahat-ı hayat-ı içtimaiye

 • Sosyal hayata faydalı şey.

maslahat-ı hükumet / maslahat-ı hükûmet

 • Hükümetin faydası.

maslahat-ı içtimaiye

 • Toplumsal fayda.

maslahat-ı ihtiyac-ı beşeriye

 • İnsanın ihtiyaçlarına faydalı olan şey.

maslahat-ı millet nazarında

 • Milletin faydası açısından.

maslahat-ı umumiye

 • Genel fayda ve yarar.

maslahat-ı vasia-i içtimaiye / maslahat-ı vâsia-i içtimaiye

 • Geniş toplumsal yarar, geniş sosyal fayda.

maslahatdar / maslahatdâr

 • Faydalı.

maslahaten

 • Faydaca.
 • Fayda ve yarar gereği.

maslahatkar / maslahatkâr

 • Faydalı.

maslahatkarane / maslahatkârâne

 • Faydalı biçimde.
 • Faydalı ve yararlı bir şekilde.

maslahatsız

 • Faydasız, gayesiz.

maslahattar

 • Maslahatlı, faydalı.

maun / mâun

 • Malın zekatı.
 • Kendisinden faydalanılacak şey, eve gerekli olan şeyler.

medar-ı faide

 • Faydaya sebep.

medar-ı istifade

 • Faydalanma vesilesi.

mefad

 • Fayda vermek.

mehmed akif

 • (1873-1936) Şiir ve manzumeyi sırf İslâmiyete hizmet için yazdı. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisinde İstiklâl Marşı manzumesi kabul edilerek milletin mâneviyatına büyük faydalar sağladı. Çanakkale Şehidlerine hitaben yazdığı manzumesi de aynı mahiyettedir. Bu İslâm mücahidinin şiirleri Safahât isiml

menafi'

 • (Tekili: Menfaat) Menfaatler. Faydalar.

menafi-i dünyeviye

 • Dünyevî menfaatlar, faydalar.

menafi-i eşya / menâfi-i eşya

 • Eşyaların, varlıkların faydaları.

menafi-i umumiye

 • Umumi menfaatler, umumi faydalar.

menfaat

 • Fayda, çıkar.
 • Fayda. Kâr. Gelir. İhtiyaç karşılığı olan şey.

menfaat-i hayatiye

 • Hayata faydalı şeyler.

menfaat-i maddi / menfaat-i maddî

 • Maddî menfaat, fayda.

menfaat-i maddiye

 • Maddî fayda.

menfaat-ı umumiye

 • Toplumun genelini ilgilendiren fayda.

menfaatbahş

 • Faydalı, yararlı. Menfaat ve fayda veren. (Farsça)

menfaatdar / menfaatdâr

 • Menfaat ve fayda gören. (Farsça)

menfaatli

 • Yararlı, faydalı.

menfaatperest

 • Yaptığı işin sadece faydasını düşünen. Sadece nefsine ait kârları, faydaları düşünerek çalışan. Allah rızasını esas gaye yapmayan kimse. (Farsça)

menfaatsiz

 • Faydasız.

menfaattar

 • Faydalı, yararlı.

menfeat

 • Fayda, çıkar.

merci'

 • Merkez. Kaynak. Baş vurulacak yer. Müracaat edilecek yer. Dönülecek yer. Sığınılacak yer.
 • Söylenen sözün kendine fayda verdiği kimse.

mesalih / mesâlih

 • Maslahatlar, faydalar.

mesalih-i beden / mesâlih-i beden

 • Bedene gerekli ve faydalı işler.

mesalih-i cüz'iye-i müteferrika

 • Birbirinden farklı, cüz'î, bireysel faydalar.

mesalih-i hayat / mesâlih-i hayat

 • Hayata ait faydalar.

mesalih-i hayatiye / mesâlih-i hayatiye

 • Hayat için faydalı şeyler.

mesalih-i külliye

 • Küllî maslahatlar, geniş kapsamlı faydalar.

meta' / metâ'

 • Fayda. Menfaat.
 • Kıymetli eşya. Tüccar malı.
 • Faydalanılan şey.

mevadd-ı nafia / mevadd-ı nâfia

 • Faydalı maddeler.

minval

 • Hareket tarzı, davranış. Usul, yol.
 • Fayda.
 • Uslub, tarz.
 • Bez dokuyan cüllah.

misvak

 • Kullanılması pek çok faydalı olan ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) ehemmiyetle tavsiye ettiği, diş fırçası vazifesini de gören, hoş kokulu ve meyvesiz bir ağacın dallarından kesilip kullanılan parça.

mübtil

 • İptal eden. Hükümsüz eden. Battal edici. Faydasız hale getiren.
 • Hakkı bâtıl gören.

müfid / müfîd

 • Faydalı, yararlı.
 • İfadeli, faydalı.
 • İfâde eden, meramı güzel anlatan.
 • Mânalı, mânidâr.
 • Faydalı, faydayı mucib olan.
 • Mütâlâsından istifade olunan.

mugaddi / mugaddî

 • (Mugazzi) Gıdalı, besleyici, gıdası çok, faydalı.

muhassenat

 • (Tekili: Muhassene) Üstünlük sebepleri.
 • Güzel, hayırlı ve faydalı işler.

muhazarat / muhazarât

 • (Tekili: Muhazara) Akılda tutulan faydalı bilgiler veya hikâyeler.

muhrez

 • Kazanılmış, elde edilmiş.
 • Sudaki balık, av hayvanları v.s. gibi, kimsenin malı olmayıp herkesçe faydalanılan bir şeyin ele geçirilmesi.

muktebesat

 • (Tekili: Muktebes) (Kabs. dan) Muktebes olan şeyler. İktibas edilmiş ve faydalanmak üzere alınmış olan şeyler.

muktebis

 • (Çoğulu: Muktebisîn) (Kabs. dan) İktibas eden. Faydalanmak üzere aktaran. Birinin bilgisinden faydalanan.

muktebisin / muktebisîn

 • (Tekili: Muktebis) (Kabs. dan) Aktaranlar, iktibas edenler. Faydalanmak için alanlar.

mümeyyiz

 • Akıllı; faydalı ve zararlıyı birbirinden ayırabilen.

münib

 • Hakk'a yönelen, günahları terk ile hakka dönen. Pişman olup dönen.
 • Kâinattan yüzünü çevirip Bâki-yi Hakiki'ye yönelen.
 • Güzel yağan faydalı yağmur.
 • Bereketli ve verimli bahar.

müntefi'

 • (Nef'. den) Fayda gören, menfaatlenen, istifade eden.

müntic

 • Netice veren, faydalı.

mürtefid

 • Kazanan, faydalanan, edinen.

mürüvvet

 • İnsanlık, yiğitlik. Muhtâc olanlara, lâzım olan şeyleri vermek, başkalarına faydalı olmak, iyilik yapmak arzusu, insanlık. Adâleti yerine getirme ve hiç kimseden intikam almayı istememe.

müsamaha / müsâmaha

 • Hoş görü, başkasının kabahatini görmeme.
 • Terk edilmesi gerekmeyen şeyleri başkasına faydalı olmak için terk etmek.

müske

 • Müracaat olunacak hayır ve fayda.
 • Her şeyin artığı.
 • Akıl, kâmil zihin.
 • Kendine temessük olunacak şey.
 • Geçinecek kadar kuvvet ve gıda.

müsmir

 • Hayır veren, meyve veren, faydalı netice veren.

müstefid / müstefîd

 • (Çoğulu: Müstefidân) İstifade eden, fayda gören, faydalanan.
 • Faydalanan.
 • Faydalanan, yararlanan.

müstefidan

 • (Tekili: Müstefid) Faydalananlar, müstefidler, istifade edenler. (Farsça)

müstefidane

 • Faydalanarak, istifade ederek. (Farsça)

müstemti'

 • Temettü' eden, faydalanan, menfaatlenen.

müşterek-ül menfaa

 • Beraberce ve ortaklaşa faydalanma.

mut'a

 • İntifa, faydalanma.

müt'a

 • Muvakkat kazanç.
 • Gayr-ı şer'i olan bir nikâh.
 • İntifa', faydalanma.

mütefayid

 • Birbirinden istifade edip faydalanan.

mütemetti'

 • (Mütu'. dan) Menfaatlenmiş, faydalanmış.
 • Umre ile hacc için ihram bağlanmış.
 • Kazanan, kâr eden.

muvazene-i maslahatkarane / muvazene-i maslahatkârâne

 • Büyük faydalarla dolu denge hali.

na-fercam

 • Asıl ve esastan âri olan, akibetsiz olan. Faydasız. (Farsça)

nafi / nâfi / nâfî

 • Faydalı, şifalı.
 • Esma-ı hüsnadan bir ad.
 • Faydalı.

nafi' / nâfi' / نَافِعْ

 • Menfaatli. Faydalı. Yarar. Şifalı.
 • Esma-i Hüsnâdan bir isim.
 • Faydalı.

nafi' ve darr / nâfi' ve dârr

 • "Fayda ve zarar, iyilik ve kötülük kendisinden olan" mânâsına Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden).

nafia / nâfia

 • İnşaat işleri.
 • Faydalı işler. Menfaatli olanlar.
 • Faydalı olan.

nazar-ı hikmet

 • Hikmet gözüyle bakma; bir sır, gaye ve fayda bulma niyetiyle bakma.

nef

 • Fayda.

nef'

 • Fayda, yararlılık.
 • Fls: Faydacılık. Yani: Bir şeyin doğru olup olmadığını, o şeyin faidesine göre değerlendiren yanlış bir nazariyedir. Kudsi dinimiz olan İslâmiyette ise: Bir şeyin doğru veya yanlış; iyi ve kötü olması, Allahın emir ve nehyine tâbidir.
 • Fayda, yarar.

nef'i / nef'î

 • Menfaat ile alâkalı, faydacı.
 • Sihâm-ı Kaza nâmındaki hicivli şiirleri ile meşhur Erzurum - Hasankale'li olup İstanbul'da yaşamış bir şâirin adıdır. 1634'de 4. Murad devrinde bir hicviyesinden dolayı boğdurulup denize atılmıştır.

nef'iyyet

 • (Nef'î) Fls: Faydacı, faydacılık.

nefean

 • Faydalı olarak.

nefean li-l-umum

 • Herkes için faydalı oluş.

ni'met

 • (Nimet) İyilik, lütuf, ihsan. Saadet. Hidayet.
 • Giyecek şeyler.
 • Yiyecek faydalı şey, rızık.

nifa'

 • Menfaat, fayda.

nimetlenmek

 • Allah'ın rızık olarak verdiklerinden faydalanmak.

nizam-ı hikmet / nizâm-ı hikmet / نِظَامِ حِكْمَتْ

 • Yaratılıştaki asıl maksat ve faydaya âid düzen.

nukuş-u hikmet

 • Her şeyi bir sebebe, gayeye, faydaya binaen yaratan Allah'ın san'atlı nakışları.

peygamber

 • (Peyamber) Allah'tan haber getiren. Allah'ı, âhireti, zararlı ve faydalı şeyleri tanıtan. Nebi. (Farsça)

puç

 • Kaba, çirkin. (Farsça)
 • Boş ve faydasız şey. (Farsça)
 • İçi boş. (Farsça)

rabb-i hakim / rabb-i hakîm

 • Herşeyi hikmetle belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratan ve herbir varlığın her türlü ihtiyacını karşılayıp idare eden Allah.

rabb-i muhtar-ı hakim / rabb-i muhtar-ı hakîm

 • Herbir varlığın her türlü ihtiyacını karşılayan, dilediğini dilediği gibi yapan, herşeyi belirli maksat ve faydalara uygun ve tam yerli yerinde yaratan Allah.

rabih

 • (Ribh. den) Kârlı, kazançlı, faydalı.

radde

 • Derece. Rütbe. Sıra. Kerte. Mertebe.
 • Aşağı yukarı.
 • Fayda, menfaat.
 • Çizgi, hat.

razık / râzık

 • Rızk veren. Yiyecek, içecek gibi kendisi ile faydalanılan şeyi veren.

rec'

 • Geri döndürmek.
 • Döndürülmek.
 • Yağmur.
 • Menfaat, fayda.
 • Rücu' etmek veya ettirmek.

rezayil

 • (Tekili: Rezile) Çörçöp.
 • Faydasız ve asılsız nesne.

rezzak / rezzâk

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Her yarattığı ve rızık vereceği mahlûkunun rızkını yaratıcı ve ulaştırıcı ve o rızık ile faydalanma sebeblerini hazırlayan ve rızık gönderen Allahü teâlâ.

riayet-i mesalih ve intizam

 • Fayda ve düzenliliğin gözetilmesi, onlara riayet edilmesi.

riyazat

 • (Tekili: Riyazet) Nefsi terbiye maksadıyla az gıda ile geçinmek, nefsini hevesattan men' ile faydalı fikir ve işle meşgul olmak.

riyazet

 • Nefsi kırma. Fani şeylerden nefsini çekerek kanaat içinde yaşamak.
 • Bir hastalıktan dolayı veya nefsini terbiye maksadıyla çok yemek ve içmeyi terkederek faydalı fikirlerle, ibadet ve ilimle meşgul olmak. Az gıda ile yaşamak.
 • İdman.

rızk-ı amm / rızk-ı âmm

 • Genel rızık; herkesin faydalandığı rızık.

rüşvet

 • Kanunen bir iş gördürmek gayesi ile vazifeli olan kimseye, gayr-i meşru olarak verilen para vesâir menfaat ve fayda.

salih amel / sâlih amel

 • Faydalı, yararlı iş; dinin emir ve yasaklarına uygun davranış.

sayd

 • Av hayvanı yâni eti yenen hayvanların etleri için, eti yenmeyenlerin ise (domuz hâriç) deri ve diş gibi yerlerinden faydalanmak veya zararlarından emin olmak için avlanan hayvan.

semerat / semerât

 • (Tekili: Semere) Meyveler, faydalar. Kârlar. Menfaatler.

semere-i hayat

 • Hayatın netice ve faydaları.

simar

 • (Tekili: Semere) Meyveler, yemişler.
 • Mc: Faydalar.

sırr-ı hikmet-i ezeliye

 • Allah'ın herşeyi bir gaye ve faydaya yönelik olarak yapmasındaki sır.

sırr-ı hikmet-i ilahiye / sırr-ı hikmet-i ilâhiye

 • Allah'ın koyduğu hikmet, yarar, sebep ve faydanın sırrı, esprisi.

sırr-ı hikmet-i kainat / sırr-ı hikmet-i kâinat

 • Kâinatın maksat, fayda ve san'atının sırrı, esprisi.

sohbet-i ihvan

 • Din kardeşleri ile faydalı hakikatlar üzerine sohbet etmek.Resül-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm buyurmuştur ki: Üç şey müstesna, dünyada rahat yoktur:1- Tilâvet-i Kur'an2- Münacat-ı Rahman3- Sohbet-i İhvan.

sudmend

 • Kazançlı, faydalı, kârlı. (Farsça)

sünnet-i hasene

 • İlk asırda (Resûlullah efendimiz ve O'nun arkadaşları olan Eshâb-ı kirâm zamânında) asılları îtibâriyle bulunan, sonraları daha da geliştirilen, minâre, mektep yapmak ve kitâb yazmak gibi, İslâm'ın izin verdiği, hattâ emrettiği güzel ve faydalı işler.

ta'bir

 • (Tâbir) İfade, anlatma. Söz. Mânası olan söz. Deyim.
 • Terim.
 • Rüya yorma. (Ubur. dan) Herhangi bir şeyden ve hâdiseden, başka bir hak ve faydalı mânaya geçmek, intikal etmek ve ibretlendirmek ve ders almak.

tail

 • Uzayan.
 • Kudret ve gına.
 • Fayda. Menfaat.

talih

 • Faydasız, yaramaz iş. (Kısmet ve kader mânasında: Bak: Tâli')

tamimen lilfaide / tâmimen lilfâide

 • Faydalanmayı genelleştirme.

tariz / târiz

 • Dokundurma, iğneleme; sözde bir yönü göstererek başka bir yönü kastetme sanatı, meselâ; insanlara zarar veren kimseye "İnsanların en hayırlısı onlara faydalı olandır." diyerek o kimsenin hayırlı biri olmadığını söylemek gibi.

teberrük

 • Bereketlenme, mânen istifâde etme, faydalanma.

teenni-i hikmet

 • Hikmetin yavaş yavaş ve akıllıca gibi, en faydalı şekilde zuhuru.

tefarikulasa / tefârikulasâ

 • Bir olmakla beraber türlü faydaları bulunan.

tefavüd

 • Birbirinden faydalanma, yararlanma.

tefekkür

 • İbret alacak ve faydalanacak şekilde derin düşünme. Allahü teâlânın sıfatlarını ve nîmetlerini düşünme.

tefeyyüz etme

 • Feyizlenme, faydalanma, bereketlenme.

tefviz / tefvîz

 • Ismarlama, havâle etme.
 • Bir işi sebeblere yapıştıktan sonra Allahü teâlâya havâle etmek, helâl ve faydalı şeyleri kazanmaya çalışıp da, bunlara kavuşmayı Allahü teâlâdan beklemek.
 • Kadına kendini boşama hakkı vermek. Yâni kendini sen boşa demek. Buna Temlîk de denir.

tekbir / tekbîr

 • Allahü teâlâyı yüceltmek, noksan sıfatlardan, şirkten (ortağı bulunmaktan), yarattıklarına benzemekten tenzîh etmek, uzak tutmak.
 • "Allahü teâlâ büyüktür. Kullarının ibâdetlerine muhtâç değildir. İbâdetlerin O'na faydası yoktur" mânâsına "Allahü ekber" sözü.
 • Ramazan ve Kurban

temettu'

 • (Çoğulu: Temettuât) Kazanma, kâr etme.
 • Kâr, fayda, menfaat.
 • Toplamak, cem'etmek.
 • Mühlet vermek.
 • Yoldaş olmak.

temettuat / temettuât

 • (Tekili: Temettu') Kârlar, kazançlar, faydalar.

temti'

 • Faydalandırma, kâr ettirme.

teneffu'

 • (Çoğulu: Teneffuât) Faydalanma, menfaatlenme.

terk-i dünya / terk-i dünyâ

 • Dünyâyı terk etmek.
 • Mübah (dinde izin verilen) şeylerin hepsini terk edip, yalnız, yaşamak için ve dînini korumak için zarûrî, lâzım olan mübahları kullanmak, yâni mübahların zarûret miktârından fazlasını terk etmek. Böyle terk-i dünyâ çok kıymetli ve faydalı ise de çok güçtür.
 • Haram

tevris

 • Vâris kılmak, mirâs bırakmak. Malının faydasını birisine âid kılmak.
 • Ateşi yakmak, alevlendirmek için tahrik etmek.

tiryak-ı nafi / tiryak-ı nâfi

 • Faydalı, tedavi edici ilaç.

tiryaki / tiryakî

 • Şifalı, faydalı, tedavi eden.

ücret

 • Bir iş, hizmet, bir şeyden faydalanma veya satılan bir şey karşılığında verilen para veya mal, karşılık.

umur-u nafia / umur-u nâfia

 • Faydalı işler.

usare

 • Vücud bezlerinden akan faydalı su. Sıkılmış şeylerden çıkan su. Öz su.

üslub-u hakimane / üslûb-u hakîmâne

 • Hikmetli olan ifade tarzı; muhâtaba herşeyin gaye ve faydasını anlatan ve herşeyin gerçek mahiyetini bildiren tarzı, üslûbu.

uzv-u nafi / uzv-u nâfi

 • Faydalı uzuv, organ.

uzv-u nafi' / uzv-u nâfi' / عُضْوِ نَافِعْ

 • Faydalı uzuv.

vahim

 • Ağır.
 • Sonu tehlikeli. Çok korkulu.
 • Hazmı güç olan. Zararlı veya faydalı olmayan yemek.

vahiyat / vahiyât

 • (Tekili: Vâhiye) Mânasız, faydasız ve ehemmiyetsiz şeyler.

vakf

 • Mükellef (akıllı, müslüman ve ergenlik çağına erişmiş)kimsenin kendi mülkü olan mütekavvim (belli, kıymetli ve dayanıklı) malının menfaatini (faydasını) hiçbir şarta bağlamadan, müslüman veya zımmî (gayr-i müslim vatandaş), bütün veya belli fakirle re bırakması. Vakfın çoğulu evkâftır. Vakfe

vakıf malı

 • Herkesin faydasına sunulmuş mal.

vakt

 • (Çoğulu: Vikat) İçinde yağmur suyu biriken çukur.
 • Su ile faydalanacak mekân.
 • (Horoz) tavuğa binmek.

varakkerdan

 • Boş ve faydasız işlerle uğraşan kimse. (Farsça)

vasiyyet

 • Bir kimsenin vefâtından sonra yapılmasını istediği şey veya sonraya bağlı olmak üzere bir malı veya menfeatini (faydayı) bir şahsa veya bir hayır işine teberrû' (bağış) yoluyla temlik etmek (sâhib ve mâlik kılmak). Vasiyet edene mûsî, vasiyet edilen şeye mûsâbih, kendisine vasiyet yapılan şahsa mûsâ

ya hakim / yâ hakîm

 • Ey herşeyi belirli maksat ve gayelere uygun olarak faydalı ve tam yerli yerinde yaratan, hikmet sahibi Allah.

yed-i istifade

 • İstifade eli, faydalanma eli.

zarar-ı mahz

 • Fık: Kendisinin faydası yerine zararı olan.

zat-ı hakim / zât-ı hakîm

 • Herşeyi hikmetle, belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratan Zât, Allah.

zekavet-i betra / zekâvet-i betrâ

 • Çok aşırı zekâ; faydası olmayan zekâ.

zevaid

 • (Tekili: Zâide) Fazlalıklar, fazla şeyler. Faydasız şeyler.