LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te fani ifadesini içeren 75 kelime bulundu...

afil

 • Uful eden. Gurub eden. Batan.
 • Görünmez olan. Kaybolan.
 • Fâni, geçici.

afilun / afilûn

 • (Tekili: Afil) Gelip geçici, fâni olanlar.
 • Gözden kaybolup gidenler. Uful edenler.

alem-i kevn ü fesad / âlem-i kevn ü fesad

 • Cismani âlem. Bir taraftan vücuda gelip, diğer taraftan da harab olan fâni âlem.

aşk-ı mecazi / aşk-ı mecazî

 • Fâni şeylere olan aşk. Nefis ve şehvet arzusuna dayanan aşk.
 • Tas: Kâmil bir zâtın Cenab-ı Hakk'a dâir şiddetli muhabbetinden evvel fani, dünyevî şeylere dair olan aşkı.

avam

 • Halktan ilmi irfanı kıt olan kimse. Okuyup yazması az olan. Fakirler sınıfından.
 • Tas : Hakikata tam erememiş, tevhidin derin hakikatlarından haberi olmayan.
 • Halkın ekseriyeti.

avam-ı mü'minin / avâm-ı mü'minîn

 • Okuyup yazması, ilim ve irfanı az olan mü'minler.

batıl / bâtıl

 • Fânî, geçici, devamlı olmayan, yok olan.
 • Abes, boş, boşuna, sebebsiz yere, yok yere.
 • Hırsızlık, gasb, kumar gibi dînin helâl etmediği, izin vermediği kazanç yolu.
 • Şirk, putlara tapmak.

cazibe-i faniye / câzibe-i fâniye

 • Geçici güzellik, fânî güzellik.

cehemiyye

 • Cebriye'den Cehm bin Safvan mezhebi üzere "Cennet ve Cehennem fânidir, iman mârifettir ve ikrar değildir" diyen bir tâife.

celaleddin-i harzemşah

 • (Vefâtı M.: 1231) Mengü berdi (Allah verdi) ismi de verilir. Harzemşah soyunun 7nci ve son hükümdarıdır. Tarihte cesaret ve irfanı ile tanınmıştır. O zamanın deccalı olan Cengiz'in kahır ve şiddeti karşısında İrân ve Turân korku ve zillete düştüğünde Celâleddin, Cengiz'in ordularını müteaddit defala

cem-ül cem

 • Gr: Bir defa cemi'olan kelimenin tekrar bir defa daha cemi olması. (Evliya; Evliyalar gibi.)
 • Tas: Vahdet-i vücuda dalmak. Bekabillah, Cenab-ı Hak'ta fâni olmak.

cudi-i islamiyet / cudi-i islâmiyet

 • Her türlü helâket ve felâketlerden İslâmiyetle necat bulunacağını ifâde eden bir teşbihdir.Nasıl ki Nuh tufanında Nuhun (A.S.) gemisi Cudi Dağında karaya oturup kurtuldukları gibi.

dehr-i fani / dehr-i fâni

 • Fâni dünya, geçici dünya.

deni

 • (Çoğulu: Deniyyât) Soysuz, alçak, ahlâksız.
 • Dünyaya âit, fâni ve geçici.
 • Yakın, karib.

dimağ / dimâğ

 • Beyin. Kafanın içi.
 • Beyin, kafanın içi; akıl, bilinç.

ebu eyyub-il ensari / ebu eyyub-il ensarî

 • Sahabe-yi Kiramdan olup Halid bin Zeyd-i Hazrecî diye de anılır. Hicretten sonra Peygamberimize (A.S.M.) ilk mihmandârlığı yapmış idi. Hicretin 50. yılında pir-i fâni olduğu halde teberrüken Kostantiniyye'nin fethine azimet eden İslâm ordusu ile harbe iştirak etmiş, İstanbul surları dışında şehid ol

eşyah

 • (Tekili: Şeyh) Şeyhler, ihtiyarlar, yaşlılar, pir-i fâniler.

faniyat / fâniyât

 • Fâni, geçici şeyler.
 • Faniler, gelip geçiciler.

faniyyet

 • Fânilik, ölümlülük.

fekk

 • Açmak. Ayırmak.
 • Kırmak.
 • Kaldırmak.
 • Kesmek.
 • El ve bilek, yerinden burkulup çıkmak.
 • Rehin verilen şeyi kurtarıp çıkarmak.
 • Köle azadetmek.
 • Pir-i fâni olmak.

fena fi'l-maksat

 • Maksadında fâni olma; bütün kalbiyle maksadına yönelme.

fena fil'ihvan / fenâ fil'ihvân / فَنَا فِي الْاِخْوَانْ

 • Her hâlinde kardeşleriyle yetinme, onlarda fânî olma.

fena fillah / fenâ fillah / fenâ fillâh / فَنَا فِي اللَّهْ

 • Kalbin yalnız Allahü teâlâyı sevmesi, O'nun beğendiği şeylerde fâni olmak yâni O'nun sevdiklerini sevmek O'nun sevdiklerini kendi için sevgili bilmek.
 • Allah'ta fâni olmak, bütün benliğini Allah'a verme ve sadece Onu düşünme.
 • Herşeyi Allah'tan bilme, kendi arzularını terk edip Allah'da fânî olma.

fena-yı dünya / فَنَايِ دُنْيَا

 • Dünyanın faniliği.

fenafilihvan

 • (Fenâ fi-l-ihvân) Tefâni. Yani; kardeşlerin birbirinde fâni olması; kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup, kardeşlerinin meziyyât ve hissiyâtı ile fikren yaşaması. Samimi ihlâs üzerine müesses en yakın dostluk, en fedakâr ve en civanmert kardeşlik.

fenafillah / fenâfillâh / فَنَا فِي اللّْٰهْ

 • (Fenâ fillâh) Tas: Abdin zât ve sıfâtının, Hakk'ın zât ve sıfâtında fâni olması. Başka bir ifade ile: Dünya alâkalarını külliyen kat' ve ehadiyet dergâhına tam bir teveccühle istiğrak haletidir. Sofi, bu maksada erebilmek için her şeyi terk eder.
 • Allah'a, Onda fâni olacak seviyede bağlanma.
 • Kendinde olan herşeyi Allah'tan bilme, O'nda fânî olma.

fenafirresul / fenâfirresûl

 • Resûlullaha (a.s.m.), onda fâni olacak seviyede bağlanma.
 • Kendi isteklerini terkedip peygamberde fani olmak.

fenafişşeyh / fenâfişşeyh

 • Tarikatlerde müridin şeyhine, onda fâni olacak şekilde bağlanması.
 • Şeyhinde fani olmak.

fenagah / fenagâh

 • Fânilik yeri olan bu dünya. (Farsça)

fenapezir / fenâpezîr / فناپذیر

 • Yok olucu, fani. (Arapça - Farsça)

fenen

 • (Çoğulu: Efnân-Efânın) Budak.
 • Üslup.

feyz-i safa / feyz-i safâ

 • Neşenin feyzi, safânın bolluğu.

garik-ı rahmet / garîk-ı rahmet

 • Rahmete gark olan, rahmetin içine girip onda fâni olan.

halik

 • Helâk olan. Mahv olan. Fenaya giden. Fâni. Zâil.

haşiye / hâşiye

 • Sayfanın altındaki açıklama yazısı.

hubb-u faniyat / hubb-u fâniyat

 • Fâni olan şeyleri sevme.

hud

 • (Tekili: Hâid) Büyüklük.
 • Çok hürmet.
 • Bir Peygamber ismi. Rıfk, sükun ve vakar ile muttasıf olduğu için bu Peygambere Hud ismi verilmiştir. (A.S.) Yahudilere de bu isim söylenilmiştir. Nuh tufanından sonra Yemen diyarında Hadremud civarında Ahkaf denilen yerde Ad Kavmine gönde

hulave

 • (Çoğulu: Halâvi) Kafanın ortası.

hutam-ı dünya / hutâm-ı dünya

 • Bu fani dünyanın muvakkat ve boş malı mülkü.

ibrahim-vari

 • İbrâhim (A.S.) gibi. Fani, gelip geçici şeylere kalbini bağlamamak sureti ile. (Farsça)

idrak-i basit / idrâk-i basît

 • Tasavvuf yolcusunun kendini müşâhedede (görmede) fâni (yok) olması.

kaziye-i hamliyye

 • Man : Mahmulün (yâni, haberin), mevzua (yani mübtedaya) sübut veya nef'i ile hükmü hâvi olan kaziyye. Tabir-i diğerle: Mahmulün mevzua kayıtsız ve şartsız olarak isnad olunduğu kaziyyeye denir. "Dünya fânidir" gibi.

kimya-yı avam

 • Dünyanın kıymetsiz ve fâni olan şeylerini âhiret metalarına feda etmek.

levha

 • Üzerinde yazı veya resim bulunan, duvara asılacak kâğıt.
 • Bir sayfanın üzerindeki kalın yazı.

levs-i fani / levs-i fâni

 • Gelip geçici murdarlık, pislik. Dünyanın fâni, faydasız eğlenceleri.

ma'şuk-u mecazi / ma'şûk-u mecâzî / مَعْشُوقُ مَجَاز۪ي

 • Hakîkî olmayan fânî sevgili.

ma-hala

 • (Bir istisnâ edatıdır) Mâadâ mânasına gelir, kendinden sonraki kelimeyi nasb eder. (Allah'tan başka herşey fânidir) cümlesinde olduğu gibi.

magrur

 • (Mağrur) Gururlu. Boş bir şeye güvenen. Fâni ve faydasız şeylere güvenip kendini aldatan. Mütekebbir. Kibirli kimse. Müteazzım.

manşet

 • Bir gazetede ilk sayfanın en üst kısmındaki büyük puntolu başlık. (Fransızca)
 • Bir gömleğin kol kısmına geçirilen ve elbisenin kolundan dışarı çıkan kumaş parçası. (Fransızca)

mecazi aşık / mecazî âşık

 • Fânî dünyanın sevgililerine âşık olan.

mecazi muhabbet / mecazî muhabbet

 • Fâni olan şeylere duyulan sevgi.

mevc-i tufan-ı dalalet / mevc-i tûfân-ı dalâlet

 • Hak yoldan sapkınlık, inançsızlık tufanının dalgası.

mütebettil

 • (Betl. den) Tebettül eden, fani şeyleri bırakıp Allah'a yönelen.

müteveccih

 • Yönelmiş, dönmüş. Bir yere doğru yola çıkan.
 • Birisine karşı iyi düşünce ve sevgisi olmak. İhsan ve iltifat üzere olmak.
 • Pir-i fâni olmak.

muvakkat

 • Vakitli. Geçici. Fâni. Devamlı olmayan.

nefd

 • Tükenmek, bitmek.
 • Geçici ve fâni olmak.

ömr-ü zail / ömr-ü zâil

 • Geçici ömür, fani hayat.

rabıta-i mevt

 • Ölümünü düşünüp dünyanın fani olduğunu mülâhaza edip nefsin desiselerinden kurtulmak.

riyazet

 • Nefsi kırma. Fani şeylerden nefsini çekerek kanaat içinde yaşamak.
 • Bir hastalıktan dolayı veya nefsini terbiye maksadıyla çok yemek ve içmeyi terkederek faydalı fikirlerle, ibadet ve ilimle meşgul olmak. Az gıda ile yaşamak.
 • İdman.

riyazetçi

 • Fâni şeylerden uzaklaşarak, bir köşeye çekilip kendi halinde az gıda ile yaşayan kişi.

serabistan

 • Serap yeri. (Fâni, bekasız dünyadan kinayedir.) (Farsça)

seyr-i fillah

 • Allahü teâlânın isimlerinde ve sıfatlarında ilerleme. Allahü teâlânın beğendiği ve râzı olduğu şeylerde fânî olma (yâni O'nun sevdiklerini sevmek ve O'nun sevdikleri kendine sevgili olmak).

sıfat-ı selbiye / sıfât-ı selbiye

 • Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyet, kıdem, beka, kıyam-ı binefsihi, muhalefetün-lilhavâdis gibi sıfatlarıdır. Mânalarında nefiy olduğu için "Selbî" denir. Meselâ: Vahdaniyet, çokluğun; kıdem, fâniliğin nefyi olduğu gibi.

sığar-ı sahife

 • Sayfanın küçüklüğü.

şöhret-i kazibe / şöhret-i kâzibe

 • Geçici şöhret. Yalancı dünyalık, fâni şöhret. Aldatıcı nâm.

süfliyat

 • Fâni dünya ile alâkalı işler. Nefsâni, heva ve hevese tabi olan kimselerin işleri.

tarik-i dünya / târik-i dünya

 • Hevâ ve hevesi terkeden. Dünyanın fâni olan cihetini terkedip Allah rızası yolunda olan.

tasavvuf

 • Kalbi dünyanın fâni işlerinden ayırıp Allah (C.C.) sevgisi ile bağlamak. Tarikat ehli olmak.

tefani / tefanî / tefâni / tefânî

 • Birbirinde fâni olmak. Arkadaşının iyi ahlâkıyla sevinmek. Arkadaşının, kardeşinin meziyyet ve hissiyatı ile fikren yaşamak.
 • Birbirinde fâni olma; fikren arkadaşının meziyet ve hissiyatı ile yaşama, onun üstün özelliklerini kendisinin gibi kabul edip onunla iftihar etme.
 • Birbirinde fani olma.
 • Kardeşler arasında fani olmak.

terk-i masiva / terk-i mâsivâ

 • Allah'tan gayrısını terk etmek. Allah rızası olmayan işlerden, fâni ve fena dünya işlerinden vazgeçip Allah rızasına yönelmek. Kalbinde Allah sevgisi ve muhabbetinden daha ileri bir sevgi bırakmamak.

tufan-ı gadir / tûfan-ı gadir

 • Hainlik tufanı.

tufan-ı maasi / tufan-ı maâsi

 • İsyanlar, günahlar tufanı.

zehadet

 • Dünyadan, yâni nefsanî, fani ve fena şeylerden çekinmek. Zâhidlik. Sıkı sıkıya dine bağlılık.

zeval / zevâl

 • Yok olma, sona erme. Ölmez imiş âşık cânı, Hiç çürümez imiş teni, Aşk her kimi kıldı fânî, Ona zevâl ermez imiş.

zevalpezir / zevâlpezîr / زوالپذیر

 • Yok olucu, fani. (Arapça - Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın