LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ezme ifadesini içeren 78 kelime bulundu...

basiret / basîret / بَص۪يرَتْ

 • Kalb gözüyle görme, sezme.

bilhads

 • Derhal, süratle kavrama, sezme ve anlama.

cazim

 • Kat'i karar veren.
 • Gr: Cezmedici, cezmeden. Arabça bir kelimenin başına gelen bazı harfler o kelimenin sonunu sâkin okutur, o harfe de "câzim" denir. Meselâ "Lem yezuk" aslında (Yezuku) idi. Başına "lem" harfi geldiğinden " Yezuk" diye sâkin okundu.)

cereyan / cereyân

 • Akma, akış, gidiş. Hareket. Akıntı. Gezme. Mürûr. Vuku, vâki olma.
 • Mc: Aynı fikir ve gaye etrafında toplananların meydana getirdikleri faaliyet ve hareket. Bu hareket; dinî, fikrî veya siyasî hareketler gibi birbirlerinden farklı sahalarda olabilir.

cevelan / cevelân

 • Dolaşma, gezme.
 • Dolaşma, gezme.
 • Dolaşma. Kaynama. Yerinde durmayıp gezme.

cevelan etmek / cevelân etmek

 • Dolaşmak, gezmek.

demdeme

 • Hiddetli söz. Avâz. Hoşa gitmeyen sesler. (Farsça)
 • Sinek vızıltısı. (Farsça)
 • Öğütmek. Sürte sürte ezmek. (Farsça)
 • Azab vermek, eziyet etmek. (Farsça)
 • Hile. (Farsça)
 • Davul. (Farsça)
 • şöhret, nam, ün. (Farsça)

devf

 • Suda ıslamak.
 • Irak etmek, uzaklaştırmak.
 • Misk ezmek.

devr-i alem / devr-i âlem

 • Dünya seyahati, dünya gezisi, dünyayı gezmek.

ehl-i feraset

 • Çabuk sezme ve anlama kabiliyeti olanlar.

feraset / ferâset

 • Çabuk sezme ve anlama kàbiliyeti.

fiil

 • (Fi'l) Müessirin te'siri. Amel, iş.
 • Gr: Hâdiseye veya zamana delâlet eden kelime. (Sarf bilgisinde geniş izahı vardır.) Türkçede; gelme, gitme, yazma, okuma, gezme gibi kelimelere de fiil denir. (Fi'l diye de yazılır.)

gaflet

 • Olup biteni sezmeme, kul olduğunu unutma hâli.

geşt

 • Seyretme, dolaşma, gezme, tenezzüh.
 • Geçme.

geşt ü güzar / geşt ü güzâr

 • Gezip tozma, gezme.

hadsen

 • Birdenbire sezmekle.
 • Sezmekle. Sür'atle intikal ve idrâk etmekle.

hall

 • Çözme. Çözülme. Karışık bir mes'elenin içinden çıkma.
 • Anlayıp karar vermek. Neticelendirmek.
 • Susam yağı.
 • Ezmek.
 • Açmak.
 • Dühul etmek, girmek.

hank

 • Muhkem etmek, sağlamlaştırmak.
 • Bir şeyi çiğneyip damağıyla ezmek.
 • Davarın ağzına gem vurmak veya urgan koymak.

heves

 • Gelip geçici istek. Nefsin hoşuna gitmek. Devran edip gezmek. Akıl ile olmayıp nefis ile olan istek.

hezm

 • Bozma, mağlub etme, hezimete uğratma.
 • Sıkıştırma, sıkma, bir şeyi sıkıp ezme.

hissetmek

 • Sezmek.

huruf-u cazime / huruf-u câzime

 • Cezmeden harfler: lem, lemmâ, lâm-ül-emir, lâ-ün-nâhiye (nehyeden lâ edatı). Şart edatları da câzimdir.

idkak

 • (Dekik. den) Ezme, ufaltma, küçültme.

ihtisas

 • Hissetmek. Sezmek. Duymak. Duygulanmak. Hislenmek.

işca'

 • Yenme, ezme.
 • Kederlendirme, hüzün verme, üzme.

istikra / istikrâ

 • Gezme, dolaşma, âvârelik, konuklama.
 • Bir şey hakkında etraflı bilgi edinme.

istikra'

 • Gezmek, dolaşmak, etraflı bilgi edinmek. Ayrı ayrı hâdiselerdeki müşterek vasıflara dikkat ederek umumi bir netice çıkarmak. Umumi araştırmak. Fertten umuma âit hüküm sâhibi olmak.

istişmam

 • Koklamak. Kokusunu almak.
 • Hissetmek, sezmek, dolayısı ile anlamak.
 • Uzaktan haber almak.
 • Koklama, hissetme; ince meseleleri sezme, anlama.

kab'

 • Seyahat edip gezmek.
 • Nefesi tutulmak.
 • Atın burnu içinden çıkan hırıltı.

kahr

 • Zorlama, mahvetme, ezme.
 • Zorlama. Cebir.
 • Ezme. Mahvetme.
 • Fazlaca üzüntü. Keder içine işleme.
 • Cenâb-ı Hakkın şiddetli ve azab verici vasıflarının tecellisi. (Kahr, lütfun zıddıdır.)
 • Zorlama, zorla bir iş gördürme.
 • Üstün gelerek mahvetme, batırma, ezme.
 • Çok kederlenme, çok üzüntü duyma.

kam'

 • Kahretmek. Zelil etmek.
 • Zabtetmek. Ezmek. Kırmak.
 • Hasta etmek.
 • Başına vurmak.
 • Bir sese kulak verip dinlemek.
 • Ağzı dar olan bir şeyin içine huni ile akıcı maddeyi koymak.
 • Huni.

kaziye-i bedihiyye

 • Man: Delil ile isbata muhtaç olmaksızın, aklın cezmen hüküm ve tasdik eylediği hüküm. Bu iki kısma ayrılır:1- Kaziye-i bedihiyye-i akliyye: Aklın hârice danışmayarak ve havassın (hislerin) tavassut ve yardımına muhtaç olmayarak tasdik eylediği kaziyeye denilir ki; akıl mücerret mevzu ve mahmulünü ta

kaziye-i bedihiyye-i fıtriyye

 • Man: Aklın tarafeyni tasavvur ederken zihinde hâzır olan bir hadd-ı vasat vâsıtası ile nisbet-i hükmiyyeyi cezmen tasdik eylemesinden ibaret olan kaziyyeye denir.

keramet-i feraset

 • Çabuk sezme ve anlama kabiliyetindeki keramet.

keşt

 • Seyir ve temâşâ etmek. Gezmek.
 • Hanzale.

kuvve-i şamme / kuvve-i şâmme

 • Koku alma duyusu (sezme kabiliyeti).

lem

 • (Arabçada cezm harfidir) Muzari fiilinin başına getirilirse, nefyeder, cezmeder, sâkin okutur. "Gelir" fiilini "gelmedi" yaptığı gibi.

ma-i şartiye / mâ-i şartiye

 • İki muzariyi cezmeder, şart ve cezâ mânasını ifade eder. (Ne yazarsan, yazarım) misalinde olduğu gibi.

medak

 • Bir şeyi ezmekte kullanılan yassı taş.

mehk

 • İyice ezme.

melel

 • Bıkma, usanma, bezme.

mesire

 • Seyredilecek, gezilecek yer. Tenezzüh ve gezme yeri.
 • Seyir.

metali'

 • Matla'lar. Tulu' edecek yerler veya zamanlar. Güneş veya benzerinin doğduğu yerler.
 • Ast: Herhangi bir yıldızın i'tidal-i rebii (Arz'ın güneş etrafındaki gezmesinde, 20 Mart'ta bulunduğu) noktasından geçmek üzere başlangıç kabul edilen daire ile bu yıldızın semavî istiva dairesi üzeri

midvek

 • Bir şey ezmekte kullanılan taş.

murabba

 • Terbiye görmüş.
 • Kaynatıp kıvama geldikten sonra dondurulmuş.
 • Meyve suyu tatlısı. Reçel. Ezme.

rehd

 • Bastırarak ezme.

rehs

 • Bir şeyi ayakla çiğniyerek ezme.

sahk

 • Dövmek.
 • Ezmek.
 • Eski kaftan, eski elbise.

salaet

 • (Çoğulu: Salâât) Ezme işindeki kullanılan yassı düz taş.

salaye

 • (Çoğulu: Salâyât) Bir şey ezmede kullanılan yassı düz taş.

şart edatları

 • (Huruf-u şartiye) Bunlara "Şart isimleri" de denir. Arapçada şart mânâsını ifade eden edatlar: İn, Men, Ma, Mehmâ, Eyyü, Metâ, Eynemâ, Eyyâne, Ennâ, Haysümâ, Keyfemâ. Bu edatlar iki fiili (şart ve ceza fiillerini) cezmederler. Şart mânâsını ifade eden edatlardan sonra gelen ilk fiil, şart; ikincisi

secc

 • Gayet ince olan nesne.
 • Duvar sıvamak.
 • Hoş kokulu nesne ezmek.

sehc

 • Seyretmek.
 • Ezmek.

sehl

 • (Çoğulu: Sühul) Beyaz pamuk bezinden olan elbise.
 • Nakit, para. nakit akçe.
 • İpliği bir kat bükmek.
 • Ezmek.
 • Dövmek.

sekk

 • Seyahat etmek, gezmek.

seyahat

 • Gezme, gezinti.

seyr-i bilad-ı kesire / seyr-i bilâd-ı kesîre

 • Çok sayıdaki beldeleri gezme ve dolaşma.

seyran

 • (Aslı: Seyeran) Gezme, gezinme. Bakıp görme.
 • Hareket etme.
 • Açılma, ferahlanma, teferrüc.

seyrangah / seyrangâh

 • Seyir yeri. Gezme ve eğlenme yeri. (Farsça)

seyruret

 • Yürümek, gezmek.

taaddi

 • Saldırma.
 • Düşmanlık.
 • Ezme.
 • Şeriattan ayrılma. Tecavüz etme. Zulmetme. Örf âdet ve mukavelenin hilâfına hareket etme.
 • Gr: Fiilin geçer halde olması, müteaddi olması.

teberrüc

 • Açık saçık olmak.
 • Kadının süslenip yabancılar içinde gezmesi. (Câhiliyet devrinde olduğu gibi)

tecvil

 • Seyahat etmek, gezmek.

tedavül

 • Elden ele gezmek, dolaşmak.

tedvih

 • Şehirler gezmek.

teferrüc

 • Rahatlama, gezme.

temaşa

 • Hoşlanarak bakmak. Seyretmek. Seyre çıkmak. Gezmek. İbretle bakmak. (Farsça)

tenezzüh etmek

 • Gezmek, dolaşmak.

tenkib

 • Dolaşıp gezmek.
 • Ticaret yapmak. Tefahhus etmek.
 • İnceden inceye araştırmak.

tesfif

 • Dövüp ezme, toz haline getirme.

teshik

 • Ezme, dövme, döğerek ezme.

tevatür

 • Kuvvetli haber.
 • Müteaddid şeyler birbiri ardınca zâhir olmak.
 • Bir hususun söylenmesi hemen herkesin ağzında olup, gezmek. Şâyia.
 • Fık: İçinde yalan ihtimali olmayan ve bir cemâate dayanan kuvvetli haber, ferdî olmayıp cemaate ait olan sağlam haber.

ticval

 • Memleket seyredip dolaşmak, gezmek.

vaty

 • Ayak altında çiğneme, ezme, basma.
 • Çiftleşme.

vehs

 • Kırma.
 • Ayak altında çiğneme, basma, ezme.

zan / zân

 • Sanma, sezme.

zann

 • Şüphe. Zannetmek, samak. Sezme.
 • Sanma, sezme.

zevk-i selim

 • En temiz, nezih ve en yüksek derecedeki zevk. Selâmette olan zevk. Meşru dairedeki zevk.
 • Sezme kabiliyeti.