LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te even ifadesini içeren 247 kelime bulundu...

adaletperver

 • Adâleti seven.

ahbab / ahbâb

 • Dostlar, sevenler.

ahyar

 • Hayırlılar.
 • Dostlar.
 • İyilik sevenler. (Eşrar'ın zıddı)

akkub

 • Devenin çok yediği yassı yapraklı bir dikenli ot.

akres

 • Bir çeşit tuzlu veya ekşi ottur ve "devenin yemişidir."

aks

 • (Çoğulu: Ukus) Hilâf, muhâlif, zıd, ters.
 • Gölge gibi şeylerin bir yerde eser peydâ etmesi. Sesin veya ışık gibi şeylerin bir yere çarparak geri dönmesi.
 • Döndürmek.
 • Bir şeyin evvelini ahir ve âhirini evvel yapmak.
 • Devenin yularının ucunu ayağına bağlamak.
 • <

aluk

 • Arzu.
 • Kendi yavrusundan başka yavruyu emzirmek isteyip yine burnuyla koklayıp emzirmeyen deve.
 • Devenin otladığı ot.
 • Süt.

anik

 • Çok nesne.
 • Devenin ancak dizini çekip yürüyebildiği kumlu yer.

arub

 • (Çoğulu: Urub) Erkeğini seven kadın.

aşık / âşık

 • Çok fazla seven. Mübtelâ. Birisine tutkun.
 • Saz şairi.
 • (Cümledeki yerine göre) : Ahbab, hazret, ma'hut, seninki gibi mânâlara gelir. (Müennesi: Aşıka)
 • Şiddetli seven.
 • Aşırı seven, vurgun, tutkun.

aşüfte

 • Sevgiden kendinden geçen. Çıldırırcasına seven. (Farsça)
 • İffetsiz kadın. (Farsça)

ateş-dil

 • Sözü dokunaklı olan. (Farsça)
 • Her gördüğü güzeli seven. (Farsça)
 • Pek zeki adam. (Farsça)

atır

 • (Itr. dan) Güzel kokulu, ıtırlı.
 • Kokuları seven kimse.

atuf / atûf

 • Karşılıksız seven ve acıyıp esirgeyen Allah.

avrupaperest

 • Avrupayı taparcasına seven.

bahbaha

 • Devenin kükreyip ses çıkarması.
 • Çıtırdama. Mışıldama.
 • Deve çağırmak.

bahhas

 • (Bahs. den) Çok bahseden, bahsetmeyi seven.

bahıyre

 • Cahiliyye devrinde beş batın doğuran devenin beşinci yavrusu erkek olursa kulağı yarılır ve salıverilirdi. Artık hiç bir işte kullanılmayan bu deveye bu ad verilirdi.

bazil

 • (Çoğulu: Büzül-Bevâzil) Sekiz dokuz yaşında olan deve.
 • Devenin, önce biten dişi.
 • Şey.
 • Kan akan baş yarığına "şecce-i bâzile" denir.

büruz / bürûz

 • Zâhir olmak. Görünmek, ortaya çıkmak. Olgun bir velînin sevenlerinde bâzı sıfatlarının zâhir olması, görünmesi.

ca'caa

 • Değirmen sesi.
 • İsteklerde zorluk vermek.
 • Devenin çökermesi.
 • Çökmüş deveyi kaldırmak.

cebb

 • Bir kimsenin zekerini ve hayasını kesip hadım etmek.
 • Devenin hörgücünü kesmek.
 • Kökünden kesmek.

cedil

 • Devenin boynuna taktıkları ip.

cehaletperver / cehâletperver

 • Bilgisizliği seven.

celah

 • Başın iki tarafından saçın dökülmesi.
 • Devenin ağaç yemesi.

cerir

 • (Çoğulu: Cürür) Devenin boynuna taktıkları ip.

ciran

 • (Çoğulu: Cürün) Devenin boynunun önünde boğazlanacak yerinden boğazı çukuruna kadar olan yer.

cirre

 • Devenin karnından çıkarıp çiğnediği geviş.
 • Yapağı denilen yün.

cübab

 • Devenin sütünün üstüne gelen köpüğü.

cumhuriyetperver

 • Cumhuriyeti seven.

cüzare

 • Devenin etrafı (ayakları ve başı gibi.)

davat

 • Devenin başında olan verem.

daverane / dâverâne

 • Doğruluk ve adaleti seven bir büyüğe yakışacak tarzda. (Farsça)
 • Hâkim ve vezirle alâkalı olan. (Farsça)

decl

 • Örtmek.
 • Devenin katranlanması.
 • Karıştırmak, yalan söylemek. Hakkı bâtıl; bâtılı hak diye göstermek. Anarşi çıkarmak.
 • Bâtılı hak gösteren.
 • Mübâlâgalı fâili; Deccaldır.

di'dan

 • Devenin çok yelmesi.
 • Bir şeyi örtmek.

dida'

 • Devenin şiddetle yelmesi ve sıçraması.
 • Ay sonu.

dil-bend

 • Gönül bağlıyan, seven. (Farsça)

dinperver

 • Dindar, dinini seven.
 • Dini seven.

dirvas

 • Büyük deve.
 • Boynu kalın olan adam.
 • Arslan.
 • Köpek ve devenin sütü.

dünyaperest / dünyâperest / دُنْيَاپَرَسْتْ

 • Dünyaya tapacak derecede ehemmiyet verip âhiretini düşünmeyen. Maddiyatı çok seven. (Farsça)
 • Dünyayı çok seven.

ebed-perest

 • Sonsuzluğu aşırı seven.

ebil

 • Devenin hâllerinden anlıyan kimse.

eclah

 • Devenin veya üstü düz olan arabaların üzerlerine yapılan ufak kulübe.
 • Başı kel olan adam.

edvek

 • Devenin, misvak ağacını yemesi.
 • Bir yerde sâkin olmak.
 • Yaranın veremi sakin olmak.

el-hubbu fillah muhibb-i muhlis / el-hubbu fillâh muhibb-i muhlis

 • Allah için, hâlis ve samimî bir şekilde seven.

erek

 • Misvak ağacını çok yediğinden dolayı devenin karnı incinmek.

faziletperver / fazîletperver

 • Üstün nitelikleri seven.

felil / felîl

 • Bir yere toplanmış kıl.
 • Devenin azısı.

fera'

 • Devenin ilk doğurduğu yavru. (Cahiliyet zamanında kefere putlarına kurban ederlerdi ve "anasının sütü bereketlenir; çoğalır" derlerdi.)

fetel

 • Devenin iki kollarının, yanlarından uzak olması.

fevak

 • İki sağım arasında devenin memesinde sütün birikmesi.
 • Rahat.
 • Rücu.
 • Uzun boyunlu bir nevi su kuşu.

galil

 • (Çoğulu: Gılâl) Güneşin harareti.
 • Susuzluk harareti.
 • Kin, hased.
 • Devenin yulafına karıştırıp yedirdikleri hurma çekirdeği.

garaibperest

 • Garib, tuhaf şeylere çok düşkün olan ve çok seven. (Farsça)

garaipperest

 • Garip ve tuhaf şeylere düşkün olan, çok seven.

garib

 • (A, uzun okunur) Batan. Gurub eden.
 • İki omuz arası.
 • Devenin hörgücüyle boynu arası.

gırar

 • Devenin sütünün azalması.
 • Az uyku.
 • Miktar.
 • Cihet, Misâl.
 • Yol.
 • Birbiri ardınca olmak.
 • Her nesnenin kenarı.
 • Büyük kıl çuval.

guzr

 • Çokluk, kesret.
 • Devenin sütünün çok olması.

habc

 • Devenin ot yemekten dolayı karnının şişmesi.
 • Vurmak.

habib

 • (Hubb. dan) Sevilen. Sevgili. Seven. Dost.

habz

 • Ekmek pişirmek.
 • Ekmek vermek.
 • Sözü birbiri ardınca söyleyip yürümek.
 • Devenin ayağını yere vurması.

hademe

 • Hizmetçiler, hâdimler.
 • (Çoğulu: Hıdâm) Halhal.
 • Devenin ayağını bağladıkları kayış.

hak-perest

 • Doğruluktan ayrılmayan, doğruluğu ciddi ve samimi seven. Hakka iman eden ve hak üzere âmil olan. (Farsça)

hakb

 • Devenin semerini karnına bağlamakta kullanılan ip.
 • Tutulmak.

hakikat-perest

 • Hakkı ve hakikatı seven, hakikata inanan. Dürüst, hakikat âşığı. (Farsça)

hakperest / حَقْپَرَسْتْ

 • Hakkı çokça seven.

hala' / halâ'

 • Boş, hâli.
 • Ayak yolu, abdesthane.
 • Devenin çökmesi.

haşef

 • Hurmanın yaramazı.
 • Eski elbise diken.
 • Devenin sütünün çok olması.

hatr

 • Devenin kuyruğunu kâh yukarı kaldırıp ve kâh aşağı vurması.

havıt

 • Deve semeri. Devenin hörgücüne takılan küçük semer.

hayatperest / حَيَاتْپَرَسْتْ

 • Hayatı çok seven.

hayırsever

 • İyilik ve yardım etmesini seven.

hayr-hah

 • Hayır sâhibi. Herkesin manevî ve maddî iyiliğini isteyen. Allah rızası için ilm-i Kur'an ve imanla, manen ve maddeten hayırlı hizmetler etmeyi ve hayırlı işler işlemeyi seven. (Farsça)

hebec

 • Devenin memesinde olan verem.

hedel

 • Devenin dudağının sarkık olması.
 • Bir şeyi aşağı indirmek.

hedhede

 • Bağırma, ötme.
 • Devenin bağırması, kuşun ötmesi.

hen'a

 • Devenin boynunun altına konan işaret.
 • Menazil-i Kamer'den bir menzil.

herec

 • Sıcaklığın fazlalığından devenin gözünün kararması.

hevadic

 • (Tekili: Hevdec) Kadınların binip oturmaları için devenin üzerine konulan küçük mahfeler.

hevdec

 • (Çoğulu: Hevâdic) Kadınların binmesi için devenin sırtına konulan ufak mahfel.

hibb

 • Seven. Dost. Muhabbet eden, arkadaş.

hicar

 • Aygır atın ön ayağını arka ayağının birisine sağlamak.
 • Devenin ayağını bileğinden semer ağacına bağladıkları ip.

hidace

 • (Çoğulu: Hadâic) Devenin sırtına yüklenen yük.

hidam

 • (Tekili: Hizmet) Hizmetler. Vazifeler.
 • (Hademe) Devenin ayaklarına bağlanan halkalar, kayışlar. Ayak bilezikleri, ayak köstekleri.

himmetperver / هِمَّتْپَرْوَرْ

 • Ciddî gayret, ma'nevî yardımı seven.

hınaf

 • Devenin yulardan burnunu çözmesi.
 • Deve bileğinde olan yumuşaklık.

hışaş

 • Başı küçük adam.
 • Küçük başlı yılan.
 • Devenin burnuna geçirdikleri burunduruk.
 • Kuşlardan, dimağı olmayan.
 • Çuval.
 • Cânip, taraf.
 • Sinir.

hiza

 • Bir şeyin karşısı, mukabili. Bir doğru çizginin devamı ile hâsıl olan cihet, düzlük, sıra.
 • Devenin ve atın ayakları altında yere bastığı yerler.
 • Nalin.
 • Taraf.

hızc

 • (Çoğulu: Ehzâc) Devenin içtiği havuzun dibinde kalan su.
 • Ateş yakmak.

hörgüç

 • Devenin sırtındaki tümsek.

hübu'

 • (Çoğulu: Hebât) Doğum vaktinin sonunda doğmuş deve yavrusu.
 • Devenin boynunu uzatarak yürümesi.

hura'

 • Devenin delirmesi.

hüseyin

 • Küçük güzel.
 • (Hi: 6-61) Hazret-i Ali Radıyallahü Anhu'nun oğlu, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın sevgili torunudur. Peygamberimiz (A.S.M.) "Hüseyin benden, ben Hüseyindenim. Allah Hüseyini seveni sever." buyurmuştur. Kerbelâda şehid oldu (R.A.)

i'tikal

 • Sağmak için koyunun ayaklarını iki bacağı arasına alma.
 • Devenin dizini büküp bağlama.
 • Güreş yaparken rakibini sarmaya getirip yıkma.

ibad

 • Devenin ayağını bağladıkları ip.

ibale

 • Kuyu bileziği.
 • Hayvanları muhafaza etme.
 • Küçük çocuklara def-i hacet ettirme.
 • Devenin hallerini ve huylarını iyi bilmek.

ictiraz

 • Devenin geviş getirmesi.

iczal

 • Semerin, devenin boynunu yara etmesi.

ıfa'

 • Devekuşunun yeleği.
 • Devenin yükünün çok olması.

ifratperver

 • Aşırılığı seven.

ihsanperver

 • Bağışta bulunmayı pek seven.
 • İhsan etmeyi seven.

ılat

 • (Çoğulu: Alât) Devenin boynuna takılan ip.

imanperver / îmânperver

 • Îmanı seven.

in'amperver / in'âmperver

 • Nimetlendirmeyi seven.

inamperver / inâmperver

 • Nimetlendirmeyi seven.

insaniyetperver / اِنْسَانِيَتْ پَرْوَرْ

 • İnsanlığı seven, iyi insan.
 • İnsanları ve insanlara hizmet etmeyi seven.
 • İnsanlığa hizmet etmeyi seven.

intizamperver / انتظام پرور

 • İntizamı çok seven, herşeyi tertipli ve düzenli yapan.
 • Her şeyi tertib ve düzenli yapan. İntizâmı çok seven. (Farsça)
 • Düzeni seven, düzenli, tertipli. (Arapça - Farsça)

ıras

 • Devenin başını ayağına bağladıkları ip.

ıslahatperver

 • Islahat taraftarı, ıslahatı seven.

ism-i vedud / ism-i vedûd

 • Allah'ın kullarını çok seven ve şefkat eden, Kendisine çok sevgi beslenildiğini bildiren ismi.

ıtrih / ıtrîh

 • Devenin hörgücü.

ittiza'

 • Alçak gönüllülük, tevazu, mütevazilik.
 • Devenin, boynuna basarak üstüne binebilmek için, başını aşağı eğme.

ka'm

 • (Çoğulu: Kiâm) Devenin ağzını bağladıkları şey.
 • İçinde silah saklanan kap.
 • Bağlamak.
 • Öpmek.

kabkaba-i ibil

 • Devenin bağırması.

kahde

 • (Çoğulu: Kıhâd) Devenin hörgücü dibi.

kaltaban

 • Namussuz. Pezevenk. (Farsça)

kasf

 • Kırmak.
 • Oyun, eğlence.
 • Devenin diş gıcırdatması.

kaskas

 • Açlık.
 • Sür'at yapan, hızla giden.
 • Yol gösterici.
 • Devenin yediği bir ot.

katm

 • Kesmek. Isırmak.
 • Tatmak, zevk.
 • Devenin kükremesi.

kavvad

 • Arsız, pezevenk, deyyus, kaltaban, gayretsiz.

kecabe

 • Devenin üstüne konan oturulacak bir çeşit tahtırevan. (Farsça)

ker'a

 • Çocuk seven kadın.

ketibeperver

 • Askeri koruyan ve seven. Asker yetiştiren. (Farsça)

kırmil

 • (Çoğulu: Karâmil) Azgın devenin yavrusu.
 • İki hörgüçlü deve.

kişaf

 • Bir kaç yıl üstüne yük vurulmayan deve yavrusu.
 • Dişi deve hâmile iken erkek devenin ona cimâ etmesi.

kıtade

 • Geven, dikenli ot.

kül'a

 • Devenin arkasında olur bir hastalık.
 • Koyun sürüsü.

kunfuz

 • (Çoğulu: Kanâfiz) Kirpi.
 • Fare.
 • Devenin, kulakları ardında terleyen ve teri akan yerleri.
 • Otları dolaşık yer.

kurme

 • İşaret için devenin burnundan bir miktar deri kesip tam ayrılmadan yine burnu üstüne yapıştırmak.

lebbe

 • Göğsün gerdanlık takılan yeri.
 • Devenin ve sığırın, göğsünden boğazladıkları yeri.
 • Evlâdını ve erkeğini seven kadın.

lebeb

 • (Çoğulu: Elbâb) Göğüste gerdanlık takılan yer.
 • Atın göğsüne yapılan sinebend.
 • Devenin ve sâir davarın göğsüne bağladıkları nesne.
 • Dağ eteğinde olan azıcık yumuşak kum.

levend

 • (Levent) Yeniçeri devrinde deniz erlerine verilen bir isim. Asker. (Farsça)
 • Mc: Boylu boslu, yakışıklı, çevik kimse. (Farsça)

levendan / levendân

 • (Tekili: Levend) Leventler, askerler. (Farsça)

levendane / levendâne

 • Leventçesine, hızla, süratle. (Farsça)

maarifperver / maârifperver

 • Eğitimi seven.

maddeperver

 • Maddeyi seven.

malperest

 • Malı, mülkü ve parayı çok seven. Mala düşkün olan. (Farsça)

mecnun / mecnûn / مجنون

 • Delice seven. (Arapça)
 • Cinli. (Arapça)
 • Leyla'nın aşığı. (Arapça)

mecr

 • Bir nesneyi devenin karnındaki yavrusuna bey'etmek. Devenin karınındaki yavrusunu bir malla değiştirmek.
 • Çokluk asker.
 • Akıl.

medeniyetperver

 • Medeniyeti seven.
 • Medeniyeti seven; toplu yaşamanın gerektirdiği şartları dikkate alarak hareket eden.

mehar

 • Dizgin, yular. (Farsça)
 • Devenin burnuna takılan burunluk. (Farsça)

merdümgiriz

 • İnsanlardan sıkılan, yalnızlığı seven.

mesbere

 • Kadının veled getirdiği yer.
 • Devenin yavruladığı yer.

meşrutiyetperver / meşrûtiyetperver

 • Meşrutiyeti seven.

mihmanperver

 • Misafir ağırlayan, misafire ikram eden, misafir seven. (Farsça)

milletperver

 • Milletini seven.
 • Milletini seven.

milliyetperver / مِلِّيَتْپَرْوَرْ

 • Milliyetini seven. (Farsça)
 • Milliyetçi, milletini seven.
 • Milliyetini seven.

misafirperver

 • Misafir ağırlamayı seven.
 • Misafiri seven.

mu'tekil

 • Sağmak için koyunun ayaklarını iki bacağı arasına çekip alan.
 • Devenin dizini büküp bağlıyan.
 • Güreşte rakibini sarmaya getirip yıkan.

muaşık

 • (Işk. dan) Seven, âşık olan. Muhabbet eden.

muhabbet eden

 • Seven.

muhabbetdar / muhabbetdâr

 • Seven, sevgili.

muhib / محب / مُحِبْ

 • Seven.
 • Seven.
 • Seven. (Arapça)
 • Seven.

muhibb

 • Seven. Muhabbet eden. Dost. Hayrı isteyen.

muhibb-i baz-ı geylan / muhibb-i bâz-ı geylân

 • Abdülkâdir-i Geylâni Hazretlerinin seveni.

müşfik

 • Şefkatle seven. Acıyan, merhametli.

müştehi

 • İştihası olan, seven. Hâhişger.

müteaşşık

 • Âşık olan, taaşşuk eden, çok seven.

müteatıf

 • (Atf. dan) Kendisine atfolunan.
 • Birbirini seven.

nagam-perver

 • (Çoğulu: Nagamperverân) Türkü söyleyen, nağmeci. Nağme seven. (Farsça)

nahis

 • Vuran, vurucu.
 • Devenin kuyruğunda veya göğsünde olan uyuz.

nakal

 • Bir yerden naklolunduğunda bâki kalan ufak taşlar.
 • Devenin tabanına ârız olur bir hastalık.

nasnaa

 • Depretmek.
 • Devenin, kalkarken dizi üstünde çok eğlenmesi.

ne-şebperestem

 • Karanlık ve zulümatı seven ve isteyen değilim.

necer

 • Koyun ve devenin suyu içip kanmaması.

nefais-perest

 • Nefis şeyleri beğenenen, güzel şeyleri seven. (Farsça)

nefisperver / نَفِسْپَرْوَرْ

 • Nefsini seven.
 • Nefsini seven.

nehz

 • Durmak, kıyam.
 • Def'etmek, kovmak.
 • Yakın olmak.
 • Berkitmek için devenin memesine eliyle vurmak.
 • Dolması için kovayı suya vurmak.

nekab

 • Devenin tabanı aşınmak.

nekeb

 • Hastanın iyileşmesi.
 • Devenin omuzlarında olan bir hastalık.

nevaye

 • Devenin semiz olması.

nevend

 • (Nevende) Postacı. Atlı postacı. (Farsça)
 • Hızlı giden at. (Farsça)

neyy

 • Pişmemiş çiğ et vs.
 • Devenin semiz olması.
 • Semiz ve besili deve.

nikal

 • Devenin suyu içip gittikten sonra gelip yine içmesi.

nis'a

 • (Çoğulu: Nüsu'-Ensu'-Ensâ') Devenin göğsü için yapılan enli kolan.

nisab

 • Zekât ölçüsü, ölçü miktarı.
 • Üzerine zekât verilmesi farz olan mal miktarı.
 • Asıl, esas. Sermaye mal. Derece, had.
 • Fık: Altının nisabı: 20 miskal; gümüşünki 200 dirhem (yani 600 gram); koyun ile keçinin 40 adet; sığır, manda 30; ve devenin nisabı da 5'dir.
 • Bir m

nu'nua

 • Devenin boyun eti.
 • Horozun boyun tüyü.

nühaz

 • Deve öksürüğü.
 • Devenin göğsünde olan bir hastalık.

nühza

 • Devenin göğsünde olan bir hastalık.

nükas

 • Devenin dudağında olan bir hastalık.

nüşuta

 • Devenin ayağındaki ilmikli düğüm. (İcabına göre çekip uzatılarak çözülür.)

nütac

 • Doğurmak.
 • Gebe devenin karnındaki yükü.

pazen

 • Pezevenk. (Farsça)

perest

 • (Çoğulu: Perestân) Tapan, tapınan, taparcasına seven. (Farsça)

perestan

 • (Tekili: Perest) Tapanlar, tapınanlar, taparcasına sevenler. (Farsça)

perestiş eden

 • Aşırı derece seven.

perestişkar / perestişkâr / پرستشكار / پَرَسْتِشْكَارْ

 • İbâdet edercesine seven, çok ileri sevgi ve hürmet besleyen.
 • Tapan. (Farsça)
 • Taparcasına seven. (Farsça)
 • Haddinden fazla seven.

perver

 • Koruyan, besleyen, seven.

rabea

 • Devenin katı katı yelmesi.

rahin

 • Rehin veren, malını rehine koyan.
 • Sâbit, dâim, devamlı.
 • Devenin ve adamın zayıfı.

raiyyet-perver

 • Halka iyi bakan, iyi idare eden. İnsanların ihtiyacını te'min eden, onların iyiliğini seven ve onlar için iyilik isteyen. (Farsça)

raiyyetperver

 • Halkını seven.

rebeze

 • (Çoğulu: Rebez-Rebezât) Devenin boyun yünü.

resag

 • Devenin ayaklarında olan gevşeklik.

reum

 • Yavrusunu seven deve.
 • Yanından geçen kimsenin elbisesini yalayan koyun.

revendegan / revendegân

 • (Tekili: Revende) Yürüyenler, gidenler. (Farsça)

rezeme

 • (Çoğulu: Ruzum) Devenin ağzını açmadan boğazından çıkan ses.

rims

 • Devenin yediği otlardan ekşi cins bir ot.
 • Islah etmek, düzeltmek.

rububiyetperver / rubûbiyetperver

 • Terbiye etmeyi ve olgunlaştırıp mükemmelleştirmeyi seven.
 • İhtiyaca cevap vermeyi ve terbiye etmeyi seven.
 • Terbiye etmeyi seven Allah.

rücz

 • Devenin mak'adında olan bir hastalık.
 • Pis, necis.
 • Azap.
 • Put, sanem.

sa'dane

 • (Çoğulu: Sâdân) Develerin yediği dikenli ot.
 • Devenin göğsü.
 • Tırnak dibinin siniri.
 • Terâzi kefesinin iplerinin altındaki düğme.
 • Kadın memesinin etrafı.

sad

 • Bakır.
 • Toprağa ağnayan horoz.
 • Devenin başında olan bir hastalık.

sadef

 • Yüksek büyük dağ.
 • Her yüksek nesne.
 • Devenin her dört ayağı.
 • Bir yöne ğilmek.

san'atperver

 • San'atı seven.

şe'v

 • Geçmek, takaddüm eylemek.
 • Son, nihayet.
 • Devenin yuları.
 • Zembil.
 • Kuyudan kazıp toprak çıkarmak. Kuyudan çıkan toprak.
 • Kaygan.

seaf

 • Devenin ağzında olan bir hastalıktır ve burnunun ve gözlerinin kılları dökülür. O devenin erkeğine esaf, dişisine nâfâ denir.
 • Tırnağın çevresinin kopup ayrılması.

şefkatperver

 • Şefkat etmeyi seven.
 • Şefkat etmeyi seven.

sefne

 • (Çoğulu: Sifen-Sifnât) Devenin çöktüğünde yere değen yerleri.

selika

 • Üstüne binen kişinin, ayaklarını sallamasından dolalyı, devenin yanlarında meydana gelen ayak izleri.
 • Tabiat.

şenak

 • Devenin yularını çekmek.
 • Çok yemekten mide dolmak.
 • Yaralamaktan dolayı alınan az diyet.

sere

 • Suyun çok olması.
 • Devenin meme deliğinin geniş olması.

şib

 • Üzerine kar düşen dağ.
 • Su içerken devenin dudağından çıkan ses.

sıdar

 • Küçük gömlek.
 • Başa örttükleri bez, baş örtüsü.
 • Devenin göğsünde olan nişan ve alâmet.

sika'

 • Devenin burnuna bağladıkları nesne.
 • Kadınların örtündükleri peçe.

şikal

 • Devenin palanını bağlıyan ip.
 • Devenin ayağının bağlandığı ip, köstek.
 • El ve ayak zinciri.
 • Üç ayağı beyaz olan at.

şikemperver

 • Midesini seven, obur.

şıkşaka

 • (Çoğulu: Şekâşık) Devenin ağzında olan dağarcığı. (Ağzından çıkarıp kükretir.)
 • Zayıf, yaşlı kimse.
 • Uzun ince çubuk.
 • Ağzın çevresi.

sırar

 • Devenin sütü çok olsun ve yavrusu emmesin diye emziğinin dibine bağladıkları ip.

suretperest

 • Görünüşe, surete çok kıymet veren. Esasa kıymet vermeyen. (Farsça)
 • Resimleri çok seven ve meftun olan. (Farsça)

ta'kil

 • Devenin ayağına ip takıp bağlamak.

ta'lit

 • Devenin yularını başından indirmek.
 • Deve boynuna nişan etmek.

takrid

 • Devenin gövdesinde olan keneyi yolup gidermek.
 • Hor ve zelil etmek.

teceddütperver

 • Yenilikçi, yeniliği seven.

tehdir

 • Hastalıklı devenin bağırması.
 • Sözü boğaz içinden söylemek.

temri

 • Hurmayı seven.

terakkiperver

 • Terakkiyi seven. İlerlemeyi seven. (Farsça)

teres

 • Pezevenk manâsına gelen bir hakaret sözüdür. Hakaret için kullanılır. (Türkçe)
 • Pezevenk.

teşnedil / تشنه دل

 • Seven, arzulu, can atan. (Farsça)

unsuriyetperver / عُنْصُرِيَتْپَرْوَرْ

 • Milliyetini aşırı seven, ırkçı.

urret

 • (Çoğulu: Urr) Devenin dudaklarında ve ayaklarında çıkan bir çıban.
 • Ulaşmak, varmak.
 • Kuş tersi.

usnun

 • (Çoğulu: Asânin) Sakal ucu.
 • Her nesnenin evveli.
 • Devenin çenesi altında olan uzun kıllar.

vafi / vâfî

 • Vefalı, kendini seveni unutmayan, ilgisini kesmeyen.

vamık

 • Seven. Âşık, sevdalı.
 • Meşhur bir hikâyede Azra'nın âşığının ismi.

vatanperver

 • Vatanını seven.
 • Vatanını seven. Memleketine hizmet eden. (Farsça)

vatanperverane / vatanperverâne

 • Vatanını seven kimseye yakışır şekilde. (Farsça)

vazife-perver

 • Çalışmayı seven.

vazifeperver

 • Vazifesini seven, işine düşkün.
 • Görevini seven.

vedud / vedûd / وَدُودْ

 • Kullarını çok seven ve şefkat eden, Kendisine çok sevgi beslenen Allah.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Bütün yarattıklarına ihsân eden, onlara iyilik ve ihsân etmeyi seven, beğenen Allahü teâlâ.
 • Çok seven ve sevilen (Allah).

vefa

 • Sözünde durma, kendini seveni unutmama, ilgiyi kesmeme.

veli / velî

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Mü'minleri seven, onlara yardım eden, işlerini bitiren, sevdiklerini sevmediklerine gâlib, üstün kılan, kâfirleri sevmeyen.
 • Bir çocuğun veya kadının babası yoksa baba tarafından dedesi, yoksa kâdı veya bunların vasî tâyin ettik

ya vedud / yâ vedûd

 • Ey kullarını çok seven ve şefkat eden, kendisine çok sevgi beslenen Allah.

zabazıb

 • Devenin çok acıktığında karnının ötmesi.

zahire

 • Dışarı fırlamış olan göz.
 • Günün yarısında devenin otlamaktan gelmesi.

zarafet-perver

 • Zarafete düşkün olan, zarifliği seven. (Farsça)

zebn

 • Şiddetle def'etmek.
 • Devenin çifte vurması.

zemel

 • Bir yanı üzerine çöküp öbür yanını yukarıya kaldırarak koşmak.
 • Devenin ayağına ârız olan aksaklık.
 • Su tulumunun sarkması.

zenme

 • Keçinin kulağı ucunda küpe gibi sarkan kıllar.
 • Devenin kulağından kesip ilişik koydukları parça.

zıar

 • Devenin ağzını bağlamak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın