LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te esti ifadesini içeren 440 kelime bulundu...

"icl" meselesi

 • Buzağı olayı. Bu olay İsrailoğullarının Firavun'dan kurtulup Sina Çölüne yerleştikleri zaman yaşandı. Bir ara Mûsa (a.s.) Tur Dağına çıkmış ve orada bir müddet kalmıştı. İsrailoğulları da bu esnâda altından bir buzağı yaptı ve ona tapmaya başladı.

abad / âbâd / آباد

 • Bayındır, mamûr. (Farsça)
 • Âbâd etmek/eylemek: (Farsça)
 • Mamûr etmek. (Farsça)
 • Zenginleştirmek. (Farsça)
 • Huzur vermek. (Farsça)
 • Âbâd olmak: (Farsça)
 • Mamûrlaşmak. (Farsça)
 • Zenginleşmek. (Farsça)
 • Huzura kavuşmak. (Farsça)

abd

 • Kul, köle, Allah'ın kulu. Mahluk, insan. Hizmetçi. (Hür'ün zıddı). "Abd kelimesi Allah'ın bazı isimleriyle birleştirilerek erkek isimleri meydana getirilir. Abdullah (Allah'ın kulu). Abdulbâki (Ebedi olan Allah'ın kulu) gibi. Bu isimleri taşıyan insanlar buna lâyık olmaya çalışmalıdırlar."

açar

 • İştah açmaya yarayan turşu v.s. (Farsça)
 • İnişli yokuşlu yer. (Farsça)
 • Karıştırılmış, birleştirilmiş. (Farsça)

ad kavmi / âd kavmi

 • Hûd aleyhisselâmın kavmi. Bu kavim Nûh aleyhisselâmın torunlarından Âd'ın evlâdından çoğaldıkları için bu adı almışlardır. Bu kabile, Yemen'de Hadramûd bölgesinde, Umman ile Aden arasında Ahkâf denilen yeri yurt edindi. Yemen ile Şâm arasında yerleştikleri de rivâyet edilmiştir.

adileştirilmek / âdileştirilmek

 • Basitleştirmek, sıradanlaştırmak.

afak / âfâk

 • Ufuklar. Yerle göğün birleştiği gibi görünen uzak dâire.
 • Etraf. Cihetler.
 • Mc: Görüş ve dönüş sınırları. (Zıddı: Enfüs'dür.)
 • "Ufuk"un çoğulu. Ufuk, yerle göğün birleştiği gibi görünen uzak daire. Âfak, ufuklar, dış âlemler.

akıl-baliğ / âkıl-bâliğ

 • Faydalı ve zararlı olanı birbirinden ayırabilen ve evlenme çağına gelip gusül abdesti almaya başlayan akıllı kimse.

akis

 • Yere gömüp köklendikten sonra kestikleri üzüm çubuğu.
 • Üzerine yağ koyup içtikleri taze süt.
 • Sütlü çorba.

aleyh

 • (Aleyhi - Aleyhâ) (Alâ edatının zamirle birleştiği zamanki şekli.) Aleyhinde, onun hakkında, onun üzerine.

allah bes baki heves / allah bes bâkî heves

 • Allah yeter, başkası gelip geçici istektir, hevestir.

ambalaj

 • Eşyayı taşınabilir bir hale koymak için sarma veya sandığa yerleştirme işi. (Fransızca)

amel-i uhrevi / amel-i uhrevî

 • Âhirete yönelik gerçekleştirilen iş, hizmet.

arazi-i haraciye / arâzi-i haraciye

 • Müslümanlar tarafından fetholunan ve ulul-emir tarafından müslim olmayan eski sahibi elinde bırakılan veya hâriçten müslim olmayanlar getirilerek yerleştirilen arâzi.

armatür

 • Lât. Fiz: Kuvvet akımını toplu bir hale koymak için mıknatısın kutupları arasına yerleştirilen demir parçası.
 • Kondansatördeki iki iletken yüzeyden her biri.

aya / ayâ

 • Tedavisi mümkün değil, iyileştirilmez.
 • Kabiliyetsiz, kudretsiz.

bakbaka

 • Desti ve bardaktan çıkan ses.

bakileştirmek / bâkileştirmek

 • Ölümsüzleştirmek, devamlı hale getirmek.

baliğ / bâliğ

 • Bülûğa eren, ergenlik çağına gelen. Cünüp olup, gusül (boy) abdesti almağa başlayan, evlenecek yaşa gelen erkek.

barbaros

 • Hayreddin Paşa: (Mi: 1466-1546) Tarihin en büyük Denizcisi Hayreddin Paşa, kardeşleri ile İslâm âlemini birleştirmek, tek bir bayrak altında muhteşem imparatorluğumuzun himayesinde toplamak için çalıştı. Sonunda müstakil devleti ile, Osmanlı Devletine iltihak etti. Kaptan-ı Derya olarak Akdenizi bir

baskül

 • Büyük ağırlıkları, küçük bir ağırlık yardımıyla tartmayı sağlamak üzere birkaç kaldıracın uygun bir tarzda birleştirilmesiyle meydana getirilmiş âlet. (Fransızca)

bevvee

 • Hazırladı, yerleştirdi, sâhib kıldı (meâlinde fiil).

burjuvazi

 • Burjuvaların meydana getirdiği içtimaî (sosyal) sınıf. Avrupa'da burjuvazi, ticaret ve sanayi ile zenginleşti. Soylular sınıfı ile mücadele ederek Fransız İhtilali ile iktidara geldi. İhtilalde işçilerin, köylülerin, fakir halk tabakalarının desteğini sağladı. Onlara eşitlik, hürriyet, adalet vaad e (Fransızca)

camedar

 • Elbiseyi muhafaza eden kimse. (Farsça)
 • Vestiyer. (Farsça)

cami' / câmi'

 • Toplayan.
 • Müslümanların ibâdet etmek için toplandıkları yer, mâbed.
 • Allahü teâlânın ism-i şerîflerinden. Çeşitli hakîkatleri ve enfüs (iç) ve âfâktaki (dıştaki) zıt işleri birleştirici, kıyâmet gününde yeryüzünde olan cinleri, insanları ve mahlûkâtı bir araya getirici insanların dağı

ced'a

 • Kestikten sonra geri kalan nesne.
 • Hapsetmek.

cem'

 • Birleştirme, bir araya getirme.
 • İkindi namazını öğle namazıyla, yatsı namazını akşam namazıyla birlikte kılma.
 • Tasavvufta bir makam. Fenâ ve sekr (mânevî sarhoşluk) makâmı da denir.

cem'iyyet

 • (Cemiyet) Topluluk, birlik. Hey'et.
 • Bir yere cem' olma.
 • Mânevi birlik teşkil eden cemaat.
 • Huk: Kazanç paylaşmaktan başka bir maksadla, ikiden ziyade şahsın ilim ve mâlumâtlarını ve faaliyetlerini devamlı bir şekilde birleştirmek suretiyle bir esas nizamnameye müstenid

cenabet / cenâbet

 • Cünüplük. Gusül (boy abdesti) almayı gerektiren durum,.
 • Gusül abdesti almayı gerektiren durum.
 • Gusül gerektiği halde henüz gusül yapmamış kimse.

cerrar

 • Cer yapan, para toplayan.
 • Yavaş yavaş giden asker alayı veya ordusu. Harp âletleri ile cihazlanmış ordu.
 • Desti satıcısı.
 • Ağır ağır giden.
 • Traktör.

cerre

 • (Çoğulu: Cürr-Cirar) Topraktan yapılan desti ve bardak.
 • Ağaçtan yaptıkları su kabı.

çeştiyye

 • Evliyânın büyüklerinden Muînüddîn-i Çeştî hazretlerinin tasavvuftaki yolu.

cezbe-i rahman / cezbe-i rahmân

 • Allah'ın hayır ve rahmet için verdiği ve duygulara yerleştirdiği mânâ ve coşku hâli.

cezmen

 • Kestirip atmak sûretiyle.

cihet-ül vahdet-i ittihad

 • Birleşmenin birlik ciheti. Yani birleştiren temel unsur. Birleştiren ve birleşilen esas.

cilm

 • Üzüm çubuğundan kestikleri değnek.

cirar

 • (Tekili: Cerre) Toprak testiler.

cism-i müebbed-i müşeyyed

 • Ebedleştirilmiş, sonsuzlaştırılmış sağlam cisim.

cismiyet

 • Cisim olma; Allah'ı cisimleştirme, şekil verme.

cübb

 • Kuyu.
 • Küp. Kulpsuz desti.
 • Vaktiyle zindan gibi kullanılan çukur, susuz kuyu.

cübcübe

 • (Çoğulu: Cebâcib) Korkutmak.
 • Yağ koymağa mahsus deri zenbil ve büyük desti.
 • Çok su.
 • Erimiş yağ.

cümmel

 • (Cümel) Harflerin, sayı kıymetine göre hesaplanması. Ebced.
 • Bir kaç urganın birleştirilmesinden meydana gelmiş olan çok kalın gemi halatı.

cünüb

 • Gusletmesi (boy abdesti alması) gereken kimse.
 • Gusül abdesti gerekmiş kimse.

cürf

 • Dere kenarında selin dibini yalayıp oymuş olduğu bıçık üzerinde kalan toprak veya çamur çıkıntısıdır ki, her an için yıkılıp çökmeğe hazır bir vaziyette bulunur.
 • Estiyan adı verilen bir ot.

da'kese

 • Mecusiler oyunundan bir oyun. ("destibend" de derler.)

dalle / dâlle

 • Âdet hâlinin kaç gün olduğunu unutan veya kaç gün olduğunu bilip ayın başında mı, ortasında mı, sonunda mı olduğunu kestiremeyen kadın.

dehane

 • Küp, testi, fırın ve bunlara benzer şeylerin ağzı. (Farsça)

derc / دَرْجْ

 • Yerleştirme.
 • İçine koyma, yerleştirme.

derc eden

 • Yerleştiren.

derc edilen

 • Yerleştirilen.

derc edilme

 • İçine katılma, yerleştirme.

derc etmek

 • Yerleştirmek.

derceden

 • Yerleştiren.

destec

 • Desti.
 • Kola takılan bilezik.

desti / destî / دستى

 • Testi. (Farsça)
 • Testi.
 • Testi. (Farsça)

deva-i şafi / devâ-i şâfî

 • Şifa veren, iyileştiren ilâç.

devadar

 • Devâlı, devâ verici, iyileştiren. (Farsça)

ehl-i rum

 • Osmanlı. Eskiden Anadolu'da yaşayanların bir ismi. Çünkü: Osmanlılar Romalıların (Rumların) çok bulunduğu memleketlerini fethedip yerleştiler. (Farsça)

ehl-i tenkit

 • Eleştirmenler, kritik ve eleştiri yapan kimseler.

Emzik / Bibs / Kidful

 • About Page template By Adobe Dreamweaver CC
  sample

  Bibs Kauçuk Emzik


  Söz konusu emzik olunca, BIBS Colour gerçek bir klasik. Yaklaşık 40 yıldır Danimarka'da tasarlanıp üretilen BIBS Colour emzikler, %100 doğal kauçuk ucuyla, hava akışı sağlayan delikleri ve cilt tahrişini önlemek için geliştirilen hafif eğimli yapısı ile gerçek bir efsane! BIBS Colour, yuvarlak ve yumuşak kauçuk uç kısmı ile anne memesine en yakın forma sahip olduğundan, çocuklar tarafından kolay kabul ediliyor. Anne memesini taklit ederek, emiş sırasında hava akışı sağlıyor. Ultra hafif ve sağlam yapısı ile bebeğinizi yormuyor. BPA, PVC ve phthalates gibi zararlı maddeler içermiyor ve dünyaca geçerli EN 1400 standardına göre üretiliyor. Hiçbir emzik markasında göremeyeceğiniz kadar fazla renk çeşitine sahip olan BIBS Colour, klasikleşen zamansız tasarımı ve elegant duruşu ile tasarım ve işlevselliği birleştiriyor. BIBS Colour, bir emzikten beklenen tüm detaylara sahip olmasının yanısıra; bir emzikten beklenmeyen güzellikte tasarımı ile, tüm dünyada hem anneleri hem çocukları kendine hayran bırakıyor…

  https://www.kidnkind.com/bibs

sample

Kidful Bitkisel Boyalı Emzik Askısı


KIDFUL Emzik Askıları, çocuk ürünlerinde kullanıma uygun olan, en kaliteli %100 gerçek deriler kullanılarak EN 12586 standartlarına göre üretilir. KIDFUL'un organik serisinde kullanılan boyalar tamamen bitkiseldir ve kimyasal madde içermez. KIDFUL'un özel olarak üretilen metal klipsi kurşun ve krom içermez. Metal klipsin kıyafetlere zarar vermemesi için, klips içerisinde plastik aparatı bulunur. KIDFUL emzik askısını, güçlü lastik ve güçlü bağlantı yapısı ile, uzun seneler yıpranma sorunu yaşamadan kullanabilirsiniz...
https://www.kidnkind.com/kidful


Kidnkind Emzik Anne Bebek ve Tekstil Ürünleri Ticaret Limited Şirketi


Web sitesi :www.kidnkind.com

Telefon : 0(216) 606 21 06

(www.kidnkind.com)

ensab

 • (Tekili: Nasb) Dikili taşlar. Müşriklerin, yanında kurban kestikleri putlar.

erike-ara / erike-ârâ

 • Tahtı güzelleştiren, süsleyen (Padişah.) (Farsça)

esbab-ı temzic

 • Kaynaştırma, birleştirme sebepleri.

eshel-i tarik

 • En çıkar yol. En kolay ve kestirme olan yol.

esis

 • Titremek.
 • Küp veya desti saksısı ki, içinde reyhan ekerler.

faaliyet-i ilahiye / faaliyet-i ilâhiye

 • Allah'ın varlık âleminde gerçekleştirdiği faaliyetler.

fahhar

 • Çok öğünen. Çok iftihar eden. Fahur.
 • Çanak, Çömlek. Toprak testi.

fahhari / fahharî

 • Çanak, çömlek, testi ve bardak yapan kimse.

feratık

 • Şiradan ve pekmezden yapılan pestil.

feza

 • (Efzâ) Artıran, ziyadeleştiren, çoğaltan (mânâlarına gelip, kelime sonlarına getirilerek birleşik kelime yapılır.) Meselâ: Can-feza : Can verici. Hayret-feza : Çok hayret verici. Ruh-feza : Ruh verici. (Farsça)

fikr-i hiciv

 • Eleştiri düşüncesi.

fikr-i tenkit

 • Eleştiri düşüncesi.

firzel

 • Demircilerin demir kestikleri alet. Kayıt.

füzud

 • Çoğaltan, ziyadeleştiren, artıran. Muhabbet-füzud : Muhabbet artıran, sevgi artıran. (Farsça)

gasl

 • Yıkama. Gusül. Şartlarına uygun şeklide boy abdesti almak.
 • Birisini döğüp vücudunu acıtmak.

gaye-i idhal

 • Yerleştirilme gayesi.

gayr-i kabil-i telif / gayr-i kâbil-i telif / غير قابل تأليف

 • Birleştirilemez, uzlaştırılamaz.

gusl

 • Boy abdesti; dinin gerekli gördüğü hallerde maddî, mânevî temizlik için şartları dahilinde yıkanma.
 • Boy abdesti. Cünüb olan her kadın ve erkeğin, hayz (âdet) ve nifası (lohusalık hâli) sona eren kadınların ağzı ve burnu ile birlikte, iğne ucu kadar kuru bir yer kalmayacak şekilde, bütün bedenini yıkaması.

gusül

 • Boy abdesti.
 • Boy abdesti. Temizlenmek. Maddi, manevi temizlik için şartları dahilinde yıkanmak. Taharet-i Kübrâ da denir.

habat

 • Vücuttaki bir yara iyileştikten veya vücuda bir sopa ile vurulduktan sonra bedende kalan iz.
 • Davarın çok yemekten dolayı karnının şişmesi.

hacer-ül esved

 • (El-Hacer-ül Esved) Kâbe'de bulunan meşhur siyah taş. Rengi siyah olduğundan "Esved" denmektedir. (İslâm Ansiklopedisi'ne göre: Kâbe'nin şark köşesinde olup, yerden bir buçuk metre yükseklikte kapıya yakın bir yerde yerleştirilmiş, üç büyük ve bir kaç tane de küçük parçadan müteşekkil ve gümüş bir h

hadd-ı büluğ / hadd-ı bülûğ

 • Ergenlik çağı; cünüp olup, gusül abdesti almaya başlama zamânı.

hades

 • Abdestin bozulması.
 • Yeni olma, sonradan olma.
 • Abdesti tazelemeyi gerektiren şey, manevî pislik.

hades-i ekber

 • Fık: Taharet-i kübra ile, yani gusül abdesti ile giderilen taharetsizlik halidir.

hadesten taharet / hadesten tahâret

 • Namaza başlamadan önce yerine getirilmesi gereken farzlardan biri. Abdesti olmayan kimsenin abdest alması, cünüb olanın, hayız ve nifas hâli sona eren kadının boy abdesti alması.

hadise-i rububiyet

 • Herşeyi terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın gerçekleştirdiği hadise.

hadra

 • (Müennestir) Yeşillik.
 • Sebze. En yeşil. Pek yeşil.

hafriyat

 • Yeri kazıp derinleştirmeler. Kazılar.

halk

 • İnsan topluluğu. İnsanlar.
 • Yaratmak. İcad. Örneği ve benzeri olmayan bir şeyi yaratmak, ibdâ' eylemek.
 • Bir şeyi yumuşatıp düzleştirmek.

hamşek

 • Mestin üstüne vurulan parça.

hane

 • Ev, mesken, beyt. (Farsça)
 • Mat: Basamak, bölüm, göz. (Farsça)
 • Bazı kelimelerle birleştirilip mürekkep isim yapılan bir "ek" tir. "Hasta-hane, ecza-hane, yazı-hane, kıraat-hane" gibi. (Farsça)

hantem

 • (Çoğulu: Hanâtim) Kara bulut.
 • Desti.
 • İbrik.
 • Topraktan yapılan kap.

hatm

 • Hâlis, saf.
 • Sağlamlaştırma, muhkemleştirme.
 • Hüküm ve kazâ icabettirme.

hatt-ı vasıt / hatt-ı vâsıt

 • Geo: Kenarortay. Üçgenin köşelerinin her birini karşı kenarın orta noktasına birleştiren doğru parçaları.

hayt-ı ittisal

 • Bağlayan, birleştiren bağ.

hayt-ı vasıl

 • Birleştirici bağ, irtibat bağı.

hazık

 • (Çoğulu: Havâzik) Mesti dar olan.
 • Cânip, taraf.

hibek

 • (Çoğulu: Hubük) Rüzgârın lâtif estiği zaman denizde veya kumda meydana getirdiği yol yol kırıntılar ve dalgacıklar. Saçların kıvırcıklığından hâsıl olan dalgalanmalar. Kelimenin aslı olan "habk" sıkı bağlayıp muhkem kılmak; ve kumaşı sıkı, sağlam ve üzerinde san'at eseri zahir olacak vecihle güzel b

hiciv

 • Eleştiri.

hikmet-i derc

 • Konma, yerleştirilme gayesi, esprisi.

hikmetin desatiri / hikmetin desâtiri

 • Herbir şeyi belirli gaye ve faydalara yönelik olarak tam yerli yerine yerleştiren ilmin kanunları, düsturları.

hiss-i tenkit

 • Tenkit, eleştirme duygusu.

hulul / hulûl

 • İlâhî sıfatların mahlûklar ile bütünleştiği onlara nüfuz ettiği esasına dayalı bâtıl bir görüş.

hürriyet-i hayvani / hürriyet-i hayvanî

 • Hayvancasına serbestlik. Hayvanlara yakışan bir serbestiyet.

hürriyet-i mutlaka

 • Kayıtsız serbestiyet, sınırsız hürriyet.

husul / husûl / خصول

 • Ortaya çıkma, gerçekleşme, var olma. (Arapça)
 • Husûle getirmek: Meydana getirmek, gerçekleştirmek. (Arapça)

i'mak

 • Derinleştirme. Bir şeyin derinliğine varma.

i'mak-ı bi'r

 • Kuyunun derinleştirilmesi.

i'sar

 • Fakirlik.
 • Borçluya karşı takaza etmek, sıkıştırarak alacağını istemek, güçleştirmek.

ibka

 • Bâkileştirmek. Devamlı etmek. Azletmeyip yerinde bırakmak. Yerinde devamlı etmek.
 • Tayinleri her sene, bir sene müddetle yapılan memurlardan bu müddet bitmeden evvel hizmetleri beğenilenlerin yeniden bir sene için yerlerinde kalmalarına müsaade edilmesi.
 • Mc: Sınıfta bırakmak.<

ibkà

 • Bâkîleştirme, sürekli ve kalıcı hale getirme.

ibka / ibkâ

 • Sürekli kılma, bakileştirme.

ibrad

 • Güçsüzleştirme, âciz bırakma.
 • Soğutma.

ibrik

 • Su testisi.

icmad

 • Dondurma, câmidleştirme.

ifkar'

 • Fakir düşürme, fakirleştirme.
 • Hayvanı kirâya verme.

igna'

 • Ganileştirmek. Zengin etmek.
 • Kifâyet edip bir şeyin yerini tutmak.

iğtisal / iğtisâl

 • Gusl (boy) abdesti almak. Ağız ve burun dâhil bütün vücûdu hiç kuru yer kalmayacak şekilde baştan ayağa yıkamak.

ıh

 • Deveyi çökertmek için kullanılır sestir.
 • Yorgunluk ve heyecanla hızlı nefes vermeği tasvir eder.

ihdad

 • Keskinleştirme.

ihlal

 • (Mahal. den) Yer değiştirmek. Vermek. Yerleştirmek.
 • Helâl kılmak.

ihtiraat-ı beşeriyye / ihtirâât-ı beşeriyye

 • İnsanlığın gerçekleştirdiği icatlar, buluşlar.

ihtisar

 • İcmâl etmek. Sözün kısaltılması. Kısaltmak.
 • Mat: Sadeleştirme, basitleştirme. Hesapta bir tenasübü en küçük haddine indirme.

ık'ar

 • Derinletmek, derinleştirmek.

ik'ar

 • Derinletme, derinleştirme.

ik'ar-ı abar / ik'ar-ı âbâr

 • Kuyuların derinleştirilmesi.

ik'ar-ı enhar

 • Nehirlerin derinleştirilmesi.

ika' / îka'

 • Meydana getirme, gerçekleştirme.

ikame / ikâme

 • Oturtmak. Mukim olmak. Yerleştirmek. İskân eylemek. Bulundurmak. Meydana koymak. Vücuda getirmek. Dâva açmak. Ayağa kaldırmak. Kıyam etmek.
 • Yerleştirme.
 • Yerleştirmek, iskan etmek, vücuda getirmek.

ikdar

 • (Kudret. den) Kudret verme, kuvvetleştirme, güç kazandırma. Geçimini sağlama.
 • Birini kayırma.

ikmal

 • Tamamlamak. Bitirmek. Mükemmelleştirmek.

iktirani kıyas / iktiranî kıyas

 • Man: Neticenin aynı veya nakizı, mukaddemelerinin birisinde bilfiil zikredilmeyen kıyastır. Meselâ: "Her cisim muhdestir". Ve nakizı olan: "Bazı cisimler muhdes değildir" kaziyeleri, ne birinci ve ne de ikinci mukaddemede hey'et-i mecmuası ile zikredilmiş olmadığından iktirânidir.

ilhamen / ilhâmen

 • İlham olarak, Allah'ın kalbe yerleştirmesi şeklinde.

ilka etmek

 • Atmak, bırakmak, yerleştirmek.

ilka'

 • Atma, bırakma.
 • Öğretme.
 • Bırakma, yerleştirme.

ilm-i bedi'

 • İlm-i beyânın üç bölümünden üçüncü bölümüdür ki, bediiyat da denir. Muktezâ-yı hâle uygun bir kelâmın lâfız ve mânâ bakımından daha da güzelleştirilmesinin kaidelerinden bahseder. Bu kaidelere Edebî San'atlar da denir.Her şeyin güzellik cihetlerinden bilhassa Arabi terkiblerden bahseder, kelâmın güz

iman-ı kesbi / îmân-ı kesbî

 • Bir kimsenin âkıl (akıllı) ve bâliğ olduktan (ergen, gusül, boy abdesti alacak yaşa geldikten) sonra ettiği îmân.

imtiha-yi seyf

 • Kılıcın bilenmesi, keskinleştirilmesi.

intibak

 • Uyma, uygun hale gelme. Edebiyatta iki zıd şeyin ortak özelliğini bulup birleştirme.

intikad / intikâd / انتقاد

 • Eleştiri, tenkit. (Arapça)

irade-i tahsin

 • Güzelleştirme iradesi, isteği.

irade-i tahsin ve tezyin

 • Güzelleştirme ve süsleme iradesi, isteği.

irhaf

 • Bileme. Keskinleştirme.

irtisad

 • İstif etme. Birbiri üstüne düzgün bir şekilde yerleştirme.

ıs'ab

 • Güç. Çetin bulmak. Güçleştirmek. Zorlaştırmak.

isa'

 • Zenginleştirme veya zenginleştirilme.
 • Genişletme.

işhaz

 • Keskinleştirme, bileme.

işkal / işkâl

 • Güçleştirme, müşkilleştirme.
 • Zorlaştırma.
 • Şüpheli ve karışık olma.
 • Güçleştirme, çetinleştirme.

iskan / iskân / اسكان / اِسْكَانْ

 • Yerleştirmek. Bir yeri mesken yapıp oturmak.
 • Sâkin.
 • Yerleştirme.
 • Yerleştirme. (Arapça)
 • Yerleştirilme. (Arapça)
 • İskân edilmek: Yerleştirilmek. (Arapça)
 • İskân etmek: Yerleştirmek. (Arapça)
 • Yerleştirme.

iskan etmek / iskân etmek

 • Yerleştirmek.

iskan-ı muhacirin / iskân-ı muhacirîn

 • Göçmenleri yerleştirme.

ıslah / ıslâh / اصلاح / اِصْلَاحْ

 • İyileştirmek. Düzeltmek. Kusurları gidermek.
 • İyileştirme.
 • Düzeltme, iyileştirme, reform. (Arapça)
 • Islâh etmek: Düzeltmek, iyileştirmek. (Arapça)
 • İyileştirme.
 • İyileştirme.

ıslah eden

 • Düzelten, iyileştiren.

ıslah etme

 • İyileştirme, düzeltme.

ıslah etmek

 • İyileştirmek, düzeltmek.

ıslah olunma

 • Düzeltilme, iyileştirilme.

ıslah-ı hal / ıslâh-ı hâl / اِصْلاَحِ حَالْ

 • Hâlini iyileştirme.

ıslahat / ıslâhât / اصلاحات

 • İyileştirme, düzeltme.
 • Düzeltmeler, tashihler, iyi hale getirme, mükemmelleştirme.
 • İyileştirmeler.
 • Düzeltmeler, iyileştirmeler, reformlar. (Arapça)

ıslahhane

 • Islah evi, iyileştirme, düzeltme yeri.

ıslahpezir / ıslâhpezîr / اصلاح پذیر

 • Islah edilebilir, iyileştirilebilir. (Arapça - Farsça)

ism-i mevsule

 • O şey ki, o kimse ki, mânâlarının yerine kullanılan, "Mâ, Men, Ellezi" gibi kelimelerdir. İki kelimeyi veya mânâyı birbirine birleştiren, mânâsı kendinden sonra gelen bir cümle ile tamamlanın bir kelimedir.

isti'mar

 • Bir yeri imar etmek. Bir yerin mâmurluğunu istemek.
 • Müstemleke yapmak, sömürgeleştirmek. İstimlak etmek.

istibka

 • Devamını isteme, geriye bırakma; bâkîleştirme.

istibra / istibrâ

 • Temizlenme.
 • Erkeklerin küçük abdesti yaptıktan sonra yürüyerek, öksürerek veya sol tarafa yatarak, idrar yolunda damlalar bırakmaması. Kadınlar istibrâ yapmaz.
 • Nikâhla alınacak dul bir câriyenin hâmile olup olmadığını bilmek ve şüpheye yer vermemek için bir temizlik müddeti geçip tekr

ıstıfa

 • Bir şeyin iyisini seçip ayıklamak.
 • Bir şeyi ıslâh edip sâfileştirmek.
 • Seçmek. Ayıklamak.

istifzal

 • Artırma, çoğaltma, ziyadeleştirme.

istinşak / istinşâk

 • Abdest ve boy abdesti (gusül) alırken burna su çekme.

istişkal

 • Zorlaştırma, güçleştirme, müşkülât verme.

itilafkar / itilafkâr / ائتلافكار

 • Uzlaştırıcı, birleştirici. (Arapça - Farsça)

ittihad ettirme

 • Birleştirme.

iva'

 • Barındırma, kondurma. Yerleştirme, oturtma, iskân ettirme.

kaba necaset / kaba necâset

 • İnsandan çıkınca abdesti veya guslü gerektiren her şey, eti yenmeyen hayvanların, (yarasa hâriç) ve yavrularının yüzülmüş, dabağlanmamış derisi, eti, pisliği ve bevli ile süt çocuğunun pisliği, bevli ve ağız dolusu kusmuğu, insanın ve bütün hayvanlar ın kanı ile şarab, leş, domuz eti ve kümes ve yük

kabil-i tenkit

 • Tenkit edilmesi mümkün, eleştirilebilir olma.

kaide

 • Esas, temel.
 • Usul, nizam, kural.
 • Taban.
 • Ayaklık.
 • Yaprakların köke birleştiği yer.

kalb

 • Gönül. Yürek denilen, et parçasına yerleştirilmiş nûrânî ve mânevî kuvvet.
 • Tasavvuf yolunda birinci mertebe.

kalem-i tahsin ve tezyin

 • Güzelleştirme ve süsleme kâlemi.

kamakım

 • (Tekili: Kumkuma) İçlerine mürekkep, zemzem gibi şeyler konulan yuvarlak testiler.

kanata

 • ing. Bol ağızlı su testisi.
 • Sıvı koymaya mahsus kap.
 • Bazan ölçü gibi de kullanılır.

karabe

 • Kırba. Büyük testi.

katin

 • Kene.
 • Az yiyen kimse.
 • Testi.

kaziye-i şartiyye-i muttasıla

 • Man: Mevzu ile mahmulü birer cümle olmakla, birinde bir şeyin üzerine olunan hüküm, diğerinde gösterilen şarta mütevakkıf olan kaziyyedir. (Eğer bir cisim ağır ise, bir yere yerleştirilmedikçe düşer gibi.)

kemal-i serbesti / kemal-i serbestî

 • Tam bir serbestiyet.

kerim / kerîm

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kudreti (gücü) var iken affeden, vâd ettiğini yapan, vermesi ve ihsânı (lütfu) bol olan, ümîd edilenin üstünde olan, ne kadar verdiğini ve kime verdiğini hesâb etmeyen, kendisine sığınanı ko ruyan ve isteyeni zenginleştiren.
 • Mu

kese

 • Kısa yol, kestirme yol.
 • Mc: Mali iktidar, servet. (Para kesesi manasında olan kelime için Bak: Kise)

kise

 • (Kis-Kese) Küçük-büyük torba kab. (Farsça)
 • Para kesesi. Kumaştan çanta biçiminde torba kab. (Farsça)
 • Yoğurt kesesi. (Farsça)
 • Para. Para hesabı. Öz para. (Farsça)
 • Kestirme yol. (Farsça)

koloni

 • Bir ülkenin, sınırları dışında işgal ettiği ve yönettiği ülkeye sıkı bağlarla bağlı arazi. (Fransızca)
 • Başka bir memlekete yerleşmeğe giden göçmen topluluğu veya bir topluluğun yerleştiği yer. (Fransızca)
 • Bir memlekette bulunan yabancılar topluluğu. (Fransızca)

küllileştirmek / küllîleştirmek

 • Genelleştirmek, kapsayıcı hale getirmek.

kumkuma

 • (Çoğulu: Kamâkım) İçine mürekkep, zemzem gibi şeyler konulan yuvarlak testi.
 • Bakır şişe, bakır ibrik.

kunbua

 • (Çoğulu: Kanâbi) Kestikten sonra yine içinde kalan nesne (Ot kökü gibi)

kurtum

 • Mestin burnu.

küstic

 • (Çoğulu: Kesticât) Mecusiler kuşağı.

kuze / kûze / كوزه

 • Su testisi. (Farsça)
 • Testi. (Farsça)

lam-ı istiğrak / lâm-ı istiğrak

 • Arapça, başına geldiği kelimeyi umûmileştiren "lâm".

leş

 • Kendiliğinden ölen veya Besmelesiz kesilen veya kesilmeyip de başka sûretle öldürülen veya Ehl-i kitâb olmayan kâfir ve mürtedlerin kestikleri yenmesi haram hayvanlar. Ölmüş hayvan.

letafetlendirmek / letâfetlendirmek

 • Güzelleştirmek.

ma'dele-i ulya / mâ'dele-i ulyâ

 • Yüce adaletin gerçekleştirildiği yer.

ma-i müsta'mel / mâ-i müsta'mel

 • Kullanılmış su. Abdest ve guslde (boy abdestinde) yâhut kurbet olarak kullanılan su. Temiz fakat temizleyici değildir.

madde-i tenkit

 • Tenkit unsuru, eleştiri noktası.

mahya

 • Ramazanlarda, kandillerde veya bayramlarda çifte minâreli olan camilerde iki minare arasına gerilen ipe asılmak suretiyle ışıklarla yazılan yazı veya yapılan resim.
 • Dam çatısında iki eğik sathın birleştiği çizgi ve buradaki aralığı kapatmak için kullanılan uzunca, oluk biçiminde kire

makdurat / makdûrat

 • Allah'ın kudretiyle gerçekleştirdiği işler.

matemfeza / mâtemfezâ

 • Yası ve mâtemi ziyadeleştirip arttıran. (Farsça)

medine-i münevvere / medîne-i münevvere

 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem Mekke-i mükerremeden hicret ettikten sonra, yerleştiği, ilk İslâm devletini kurduğu ve kabr-i şerîfinin bulunduğu şehir. Hicretten önceki adı Yesrib olup, hicretten sonra Medînet-ür-Resûl (Peygamber şehri) veya Medîne-i münevvere (nurlu şehir) adıyla

mehabb

 • (Tekili: Mehebb) Rüzgârın estiği yerler.

mehebb

 • (Çoğulu: Mehâbb) Rüzgârın estiği yer.

menkib

 • (Çoğulu: Menâkib) Omuzbaşı. Omuz ile kol kemiğinin birleştiği yer.

merkeziyyet

 • İşlek yerde, merkezde bulunmuş olmak.
 • Bütün işlerin bir yerden idare edilir olması, merkezleştirilmesi.

mevlana celaleddin-i rumi

 • Hi: 672 de Belh'de doğdu. Konya'ya geldi ve yerleşti. Mühim eseri Farsça ve manzum yazdığı Mesnevi'sidir. İkişer mısralı kafiyeli şekilde olduğundan bu isim verilmiştir. Mevlevi Tarikatının piri ve serefrâzıdır.

mezc

 • Karıştırma, birbiri içinde bütünleştirme.

mezc etme

 • Birleştirme, karıştırma.

mezc etmek

 • Kaynaştırmak, bütünleştirmek.

mezi

 • İlm-i Halde: Kadınla oynamak veya şehvetle yanına gelmek gibi hâllerde erkeğin tenasül cihazında zuhur eden yapışkan renksiz akıcı cisim. (Bu hâl abdesti bozar, gusül icab ettirmez)

mik'ab

 • (Çoğulu: Mekâıb) Topuk mesti.

mişvare

 • Testi, çömlek.

mişvargah / mişvargâh

 • Gösteri yeri. (Farsça)
 • Pehlivanların güreştikleri saha. (Farsça)
 • At pazarı. Satılık atların koşturulduğu meydan. (Farsça)

mita'

 • Bir şeyin son bulduğu yerin sonu.
 • Geniş yol.
 • Yolların birleştiği yer.

muaddıl

 • (Muazzıl) Güçleştiren, güç duruma sokan, daraltan.

muaddil

 • Tadil eden.
 • Düzelten. Müsâvi ve beraber kılan. Denkleştiren.

muahez değil

 • Eleştiri konusu değil, sorguya tâbi tutulmaz.

mübehhic

 • Güzelleştiren.

mücemmil

 • Güzel yaratan. Güzelleştiren. (Esmâ-i İlâhiyedendir)
 • Güzelleştiren, güzel yaratan, Allah.

müdavi / müdavî

 • Tedavi eden. İyileştirmeğe hizmet eden. İlâç veren.

müellef

 • (Ülfet. den) Yazılmış toplanmış.
 • Te'lif edilmiş, kitap olarak meydana getirilmiş, birleştirilmiş.

müellefe-i kulub / müellefe-i kulûb

 • Kalbleri İslâm'a ısındırılmak istenenler. Kalblerine îmân yerleştirilmesi istenilen veya yeni îmân etmiş müslümanlar ve kötülükleri önlemek istenilen bâzı kâfirler olup, zekât verilen sekiz sınıftan biri iken hazret-i Ebû Bekr zamânında kendilerine zekât verilmesinin nesh yâni hükmünün kaldırıldığı

müennes

 • Dişi. Müzekkerin mukabili.
 • Gr: Hakiki, itibarî veya söylenişi cihetiyle "dişi" olan kelime.Müennes-i hakikî : Müzekker kelimenin sonuna bir "e-a" ilâve ederek yapılan kelime. Meselâ: (Kâtib: ): Erkek yazıcı. (Kâtibe: ): Kadın yazıcı.Sonu "e" ile biten kelimeler ekseriyetle müennestir

müessis

 • Kurucu, te'sis edici. Te'sis eden, kuran, temel atan.
 • Kanun ve usul gibi şeyleri vaz'edip temelleştiren.

müfettel

 • (Fetl. den) Fitilleştirilmiş. Fitil gibi bükülmüş.

müfkir

 • (Fakr. dan) Fakirleştiren.

muhaddid

 • Keskinleştirici, bileyici.
 • Sınırlıyan, sınırını tâyin eden. Tahdid eden. Hududlandıran.

muhallid

 • (Huld. den) Ebedîleştiren. Devamlı, sürekli ve ebedî kılan.

muhassin

 • (Hasen. den) Güzelleştiren, güzellik veren.

muhassıs

 • Hususileştiren, ayıran.

muhassis

 • Tahsis eden. Has kılan. Hususileştiren.

muhassısa

 • Hususileştirici.

muhdis

 • Namaz abdesti olmayan kimse.

mühezzeb

 • Islah edilmiş. Düzeltilmiş. Lüzumsuzu çıkarılmış, temizlenmiş. Safileştirilmiş.

mühezzib

 • Temizleyen. Islah eden. Safileştiren.

muhkim

 • Kuvvetleştiren, sağlam kılan, ihkâm eden.

muhtariyet

 • Hareket serbestisi olan.

mukarrir

 • (Karar. dan) Yerleştiren. Takrir eden. Sabit kılan.
 • Tekrar eden. Dersi tekrar ederek anlatan müderris.

mukavva

 • (Kuvvet. den) Sağlamlaştırılmış, kavileştirilmiş.

mukim / mukîm

 • Doğduğu veya evlendiği veya hep kalmak niyyeti ile yerleştiği yerde oturan veya 104 km ve daha uzak bir yerde giriş çıkış günlerinden başka on beş gün veya daha fazla kalmaya niyet eden kimse. Mâlikî ve Şâfiî mezheblerinde dört gün kalmaya niyet eden ve kendi memleketine giren mukîm olur.

mülteka

 • Kavuşup buluşulacak yer, iki şeyin birleştiği yer.
 • Kavşak.
 • Hanefi hezhebinin meşhur bir fıkıh kitabının ismi.

müna

 • (Minâ) Arzular.
 • Birinin yerine kaim-i makam olmak, birinin yerine geçmek.
 • Suya giden yol.
 • Mekke-i Mükerreme'de hacıların kurban bayramında kurban kestikleri ve şeytan taşladıkları mukaddes yer.

mündemic / مُنْدَمِجْ

 • Bir şeyin içine yerleştirilmiş.

münderic

 • Derc edilmiş, yerleştirilmiş.

münderiç

 • Yerleştirilmiş.

münekkid / منقد

 • Tenkid eden, eleştiren, değerlendiren.
 • Eleştirmen. (Arapça)

murassaat

 • (Tekili: Murassa') Murassâlar. Cevher ve inciler gibi şeylerle. Süslenmiş olanlar. Takdir edilip yerleştirilmiş süslü ve kıymetli şeyler.

mürevvah

 • İyi edici, iyileştiren.

mürsiye

 • Çakılmış. Yerleştirilmiş.

musaffi / musaffî

 • Safileştiren, arıtan.
 • Sâfileştiren. Temizleyen. Süzen. Tasfiye eden.
 • Safileştiren, temizleyen.

müşagabe

 • Demegoji; tartışma ve eleştiriyi meslek kabul edenlerin yolu.

müsakkal

 • Ağırlaştırılmış. Sakilleştirilmiş.

musattah

 • Satıh haline getirilmiş. Düz ve yassı hâle konulmuş olan. Satıhlandırılmış. Düzleştirilmiş.

müsekkin / مسكن / مُسَكِّنْ

 • Teskin edici, sakinleştirici.
 • Sakinleştirici, yatıştırıcı. (Arapça)
 • Sâkinleştiren, uyuşturan.

müselles

 • (Selase. den) Üç, üçlü. Üçleştirilen. Üç köşeli olan. Üçgen.

musika-i ilahiye / musika-i ilâhiye

 • İlâhî müzik, Allah'ın kâinata yerleştirdiği, Allah'ın ilhamıyla varlıkların çıkardığı tabii nâmeler ve sesler.

muslih

 • Islah eden. İyileştiren. Terbiye edici.
 • Islah eden, iyileştiren, düzelten.

muslihun / muslihûn

 • (Muslihîn) Islah edenler. Düzeltip iyileştirenler. Terbiyeciler.

müsta'mer

 • Muhacir yerleştirilerek imar edilen yer.
 • Müstemleke, sömürge.

müsta'mir

 • İsti'mar eden, bir yere muhacir yerleştirerek orasını mâmur hâle getiren.
 • Müstemlekeci. Sömürgeci.

mutamene

 • Teskin etmek, sâkinleştirmek.

mütevaggil

 • Bir şeyin çok derinliğine giren, meşguliyetini derinleştiren. Usanmayıp, yorulmayıp gayret ve devam eden.

muvahhid

 • Allah'ın birliğine inanan. Tevhid eden.
 • Birleştirici olan.

muvahhiş

 • Vahşet veren. Vahşileştiren. Korkutan. Korkutup ürküten.

müzayede

 • Artırma, ziyadeleştirme.
 • Devletçe veya bir müessesece satılığa çıkarılan bir malın veya arazinin arttırılmaya konulması. Müzayede; biri kapalı zarfla, diğeri açık arttırma ile olmak üzere iki türlü yapılır. Müzayedede konulan şey, en çok arttırma yapana ihâle edilir.

müzdad

 • Çoğaltılmış. Ziyâdeleştirilmiş.

müzellil

 • Zelil eden, zelil kılan, alçaltıcı, hakirleştiren.

müzemmele

 • Soğuk su testisi.

müzevvec

 • (Zevc. den) Çiftleştirilmiş, tezvic edilmiş.

müzeyyin

 • Herşeyi eşsiz sanatıyla süsleyen, güzelleştiren Allah.

muzill

 • Zelil kılan. Zillete düşüren.
 • Adileştiren.

nahire

 • Ufalanmış.
 • Çürümüş.
 • Rüzgârla savrulur, yel estikçe ses verir, delik deşik olmuş kemik.

nakkad / نقاد

 • Eleştirmen. (Arapça)

nasb

 • Koyma, yerleştirme.

nebk

 • Yazmak.
 • Husumet etmek, düşmanlık yapmak.
 • Düz etmek, düzleştirmek.

nehire

 • Çürümüş, ufalanmış, rüzgârla savrulur. Delik deşik, göz göz olmuş.
 • Rüzgâr estikçe ses verir kemik, çürümüş kemik. (Nâhir de denir)

neşr ü tamim / neşr ü tâmim

 • Herkese yayarak genelleştirme.

nizam-ı hikmet

 • Allah'ın hikmetiyle bu âleme yerleştirdiği düzen.

nizam-ı hikmet-i ilahiye / nizam-ı hikmet-i ilâhiye

 • Cenâb-ı Hakkın hikmetle bu âleme yerleştirdiği düzen.

ordugah / ordugâh / اُورْدُوگَاهْ

 • Ordunun yerleştiği yer.

orsa

 • Yelkenleri mümkün olduğu kadar rüzgârın estiği cihete yaklaştırarak seyretmek hâli.
 • Geminin sol tarafı, iskele.

özr

 • Abdesti bozan bir şeyin bir namaz vakti durdurulamayıp, devâm etmesi. İdrârını tutamama, iç sürmesi, yel kaçırmak, burun kanaması, yaradan kan, sarı su akması, ağrı ile göz yaşı akması birer özür olup, özürlü erkeğe mâzûr, kadına ma'zûre denir.
 • Mâzeret. Af talebi, engel.

özr sahibi / özr sâhibi

 • Bir namaz vakti içinde yâni namaz vaktinin başından sonuna kadar, abdest alıp yalnız farzı kılacak kadar bir zaman, abdestli kalamayan yâni idrâr ve başka akıntılar gibi abdesti bozan şeylerden biri kendisinde devamlı mevcûd olup durduramayan kimse. İstihâzalı olan.

özür

 • Bir kusurun afvı için gösterilen sebep.
 • Bahane, sebep.
 • Mâni, engel. Kusur, nakise, sakatlık.
 • Fevz. Zafer.
 • Bir adamın kusur ve kabahatinin çok olması.
 • Fık: Abdesti bozucu ve devamlı olan şey.

parseng

 • Teraziyi denkleştirmek için kefesine konulan şey. (Farsça)

ramaz

 • Güneşin sıcaklığı şiddetle ve yakarak gelmek, şiddetli olmak, yakmak.
 • Kesinleştirmek.

ratık

 • Bir şeyin yarığını bitiştiren, yırtığını kavuşturup birleştiren.

rehf

 • Keskinleştirmek, bilemek.

rekz

 • Dikmek, yerleştirmek, delil getirmek.

resmiyet

 • Bk. resmiyyet.
 • Resmiyete dökmek: Resmîleştirmek, resmîlik kazandırmak.

revnak-efza

 • Bir şeyin parlaklığını artıran. Güzelleştiren. (Farsça)

riyazat

 • Manevî ilerleme için gerçekleştirilen eğitim.

rububiyetperver

 • Terbiye etmeyi ve olgunlaştırıp mükemmelleştirmeyi seven.

şafi / şâfî

 • Yarattıklarına şifa verip iyileştiren, sağlık ihsan eden Allah.

şafi-i hakiki / şâfî-i hakikî

 • Hastalıkları iyileştiren, gerçek şifâ verici olan Allah.

şahz

 • Keskinleştirmek.

saik-i tenkit / sâik-i tenkit

 • Eleştiriye sevk eden sebep.

sathiyyen

 • Dıştan, dış yüzden.
 • Üstten. Derinleştirmeden.

sebic

 • Yatık veya sekik adı verilen, ağzı dar şarap testisi.
 • Gecelik.

sebk-i mevsul

 • Edb: Cümleleri bağlayarak birleştirme tarzı.

sebu / sebû / سبو

 • Testi. (Farsça)
 • Testi. (Farsça)

sebuçe

 • Küçük testi. (Farsça)
 • Küçük kap. (Farsça)

şecv

 • Gam, gussa. Keder.
 • Tezyin-i savt. Yâni sesi güzelleştirmek.

sema' / semâ'

 • Bir veya birkaç kişinin çalgısız, âletsiz okudukları, dîni, îmânı kuvvetlendiren ve ahlâkı güzelleştiren ilâhî, mevlid, kasîde ve şiirleri dinlemek.

senn

 • Zırh çıkarmak.
 • Halinden döndürmek.
 • Koymak.
 • Keskinleştirmek.
 • Tasvir etmek.
 • Dökmek.

serer

 • (Çoğulu: Esirre) Ayın son gecesi.
 • Ebenin doğan çocuğun göbeğinden kestiği parça.
 • Mantar üstünde olan kabuk, balçık, toprak (Bu mânâya Çoğulu: Esrâr ve C: Esârir).

serhad

 • Hudut başı. İki devlet toprağının birleştiği sınır.

seyr-i fıtri / seyr-i fıtrî

 • Allah'ın kâinata yerleştirdiği doğal seyir, gidişat.

şifa

 • Bk.şifâ'
 • Şifa bahşetmek: Şifa vermek, iyileştirmek.
 • Şifa bulmak: İyileşmek.

şifa-bahş

 • Şifa veren, iyilik veren, iyileştiren. (Farsça)

şifabahş / şifâbahş / شفابخش

 • Şifa verme, iyileştirme. (Arapça - Farsça)
 • Şifâbahş olmak: Şifa vermek, iyileştirmek. (Arapça - Farsça)

şifakar / şifakâr / شفاكار

 • Şifa veren, iyileştiren. (Arapça - Farsça)

sifal

 • (Sifâle) Topraktan yapılmış (çanak, çömlek, testi gibi) şey. (Farsça)
 • Orak. (Farsça)
 • Fıstık, ceviz, bâdem kabuğu. (Farsça)

şifaresan / şifâresân / شفارسان

 • Şifa veren, iyileştiren. (Arapça - Farsça)

sıla

 • Fıkıh ve tasavvufu (kalb bilgilerini) meczeden, birleştiren mânâsına İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin lakabı.

sima' / simâ'

 • Bir kişinin veya birkaç kişinin çalgısız, âletsiz ve müzik perdelerine uydurmadan okudukları dîni, îmânı kuvvetlendiren ve ahlâkı güzelleştiren şiirleri, kasîdeleri, ilâhileri ve mevlidleri dinlemek.

sosyalizm

 • İktisadî teşebbüsleri ve teşekkülleri devlete vermek isteyen görüş. İştirakiyecilik. Güya, herkese müsavi mal verme esasını idare sisteminde yerleştirmeyi ve mal birliğini iddia eden ve insan fıtratına zıt olarak hürriyetleri daraltıcı ve din aleyhdarı bir sistem. Serserilere, zenginlerin mallarını (Fransızca)

şüfre

 • (Çoğulu: Eşfâr) Yassı büyük bıçak.
 • Gön ve sahtiyan kestikleri bıçkı.
 • Kılıç ağızı.
 • Kirpik biten yer.

ta'biye

 • Askerleri bir arazide düşmana karşı tam tedbir ve nizam üzere yerleştirme.
 • Muharebe toplarının yeri, istihkâm parçası.
 • Muvaffakiyet için kullanılan vâsıtalar. ("Tabya" yanlıştır)

ta'mik / ta'mîk / تعميق

 • Derinleştirmek, inceden inceye araştırmak.
 • (Umk. dan) Derinleştirmek. Derin kazmak.
 • İnceden inceye araştırmak. Esasına varacak şekilde araştırmak.
 • Derinleştirme. (Arapça)
 • Derinlemesine inceleme. (Arapça)

ta'mikat

 • (Tekili: Ta'mik) Derinleştirmeler. İncelemeler, tedkik etmeler, araştırmalar.

ta'mim / ta'mîm / تعميم / تَعْم۪يمْ

 • Umumileştirme. Herkese bildirme.
 • Umumileştirme, herkese bildirme, genelge.
 • Genelleştirme. (Arapça)
 • Genelge. (Arapça)
 • Genelleştirme, yayma. (Arapça)
 • Genelleştirilme, yayılma. (Arapça)
 • Umumileştirme.

ta'mimen / ta'mîmen / تعميما

 • Genelleştirerek. (Arapça)
 • Genelge ile. (Arapça)

ta'sir

 • (Çoğulu: Ta'sirât) (Usr. dan) Güçleştirme.

tağliz / tağlîz

 • Katılaştırma, kalınlaştırma, sertleştirme.

taharet-i kamile / tahâret-i kâmile

 • Tam temizlik. Abdest veya boy abdesti alınarak yapılan temizlik.

taharet-i kübraa / taharet-i kübraâ

 • Cünüblük veya hayız, nifas gibi hallerden çıkmak için gusül abdesti alarak temizlenmek.

tahbir

 • Tahsin etmek, tezyin etmek. Güzelleştirmek, süslemek.

tahfif

 • Hafifleştirme.

tahir

 • Temiz. Pâk. Abdesti bozacak veya guslü icab ettirecek şeylerden birisiyle özürlü olmayan.
 • Zâhir ve bâtında bütün ayıp ve kirlerden temiz, pâk olduğu için Hz. Peygamberimize de (A.S.) bu isim verilmiştir.
 • Müzikte: Makam ismi.

tahkim

 • Hakem tayin etmek. Hâkim nasbeylemek.
 • Kuvvetlendirme. Sağlamlaştırmak, kavileştirmek.
 • Birisini fesattan men'eylemek.
 • Mahkemede hasmın dâvalarının açıkça belli olması için hâkimi değiştirmek.

tahlil

 • (Hall. den) Sirkeleştirme. Ekşitme.
 • Dişlerini hilâllamak. Gerçek yere yemin etmek.
 • Açmak.

tahlim

 • (Hilm. den) Kızgınlığını ve öfkesini giderme. Sâkinleştirme, yumuşatma, teskin etme.

tahsim

 • Kestirmek.
 • Dağılmak.

tahsin

 • Beğenmek ve alkışlamak.
 • Tezyin eylemek, güzelleştirmek.
 • İyi ve güzel bulmak.

tahsin-i kelam / tahsin-i kelâm

 • Bir sözü beğendiğini ifade etmek. Sözü güzelleştirmek.

tahsin-i lafz / tahsin-i lâfz

 • Lâfı süsleme, sözü güzelleştirme.

tahsinat

 • Güzelleştirmeler.
 • Alkışlamalar. Güzelleştirmeler. Beğenmeler.

tahsis

 • Hâs kılma, özelleştirme; genel bir mânâ ve hüküm ifade eden bir sözü, belirli bir hükme mahsus kılma, belirli bir mânâda kullanma.

tahzib

 • (Hizb. den) Takım haline getirmek. Hizibleştirmek. Gruplaştırmak.

takdim ve te'hir / takdîm ve te'hîr

 • İkindi namazını öğle namazı ile veya öğleyi ikindi ile ve yatsı namazını akşam namazı ile veya akşamı yatsı ile birleştirerek kılmak.

takrir / takrîr / تقریر / تَقْر۪يرْ

 • İyi ifade etmek. Bildirmek.
 • Ağzından anlatmak.
 • Yerleştirmek. Kararlaştırmak. Yerini belirtmek.
 • Resmî olarak yazı ile bildirmek.
 • Tapuda, mülkünü başkasına sattığını bildirmek.
 • Siyasî nota.
 • Yerleştirme. (Arapça)
 • Anlatma. (Arapça)
 • Önerge. (Arapça)
 • Sağlama. (Arapça)
 • Kararlaştırma, yerleştirme.

takriz / takrîz / تقریظ

 • Eleştiri. (Arapça)

tamik

 • Derinleştirme, iyice inceleme.

tamim / tâmim / tâmîm

 • Genelleştirme, genelge.
 • Umumileştirme, genelleme; bir hükmü aynı cinsin bütün fertlerine verme.

tamimen lilfaide / tâmimen lilfâide

 • Faydalanmayı genelleştirme.

tanzir

 • Tazeleştirme, tazelendirme.

tarh

 • Uzaklaştırmak.
 • Vaz' etmek.
 • İndirmek.
 • Bırakmak, elinden atmak.
 • Yerleştirmek.
 • Temel bırakmak.
 • Mat: Çıkarma.

tarife / târife

 • Bir işlemin nasıl gerçekleştirileceğini gösteren belge.

tas'ib

 • Güçleştirmek.

tas'ibat

 • (Tekili: Tas'ib) Zorlaştırmalar, güçleştirmeler.

tasarrufat-ı beşeriye / tasarrufât-ı beşeriye

 • İnsanların gerçekleştirdikleri tavır, davranış, faaliyet ve uygulamalar.

tasfiye

 • Safileştirme, arındırma.

taslib

 • (Salb. dan) Haça germek. Haç çıkarmak.
 • (Sulb. dan) Sertleştirmek. Katılaştırmak, katılaştırılmak.

tathim

 • Gökçek etmek, güzelleştirmek, tahsin.

tatrir

 • Keskin etmek, keskinleştirmek.

taus-u yemeni / taus-u yemenî

 • Yemen'li Tâus Ebî Abdurrahman. (Kırk defa hacceden ve kırk sene yatsı abdesti ile sabah namazını kılan ve Sahabelerle görüşen ve Tâbiînin azîm imamlarından olan zât. (R.A.)

tavtin

 • (Vatan. dan) Bir yerde yerleştirme. Yurtlandırma.
 • Birşeye bağlanıp onu neticelendirme. Makam tutunmak.
 • Gönlünü bağlamak.

te'bid

 • (Çoğulu: Te'bidât) (Ebed. den) Ebedileştirme, sonsuzlaştırma.
 • Ebedîleştirme, sonsuz kılma.

te'bidat / te'bidât

 • (Tekili: Te'bid) Ebedileştirmeler, sonsuzlaştırmalar, te'bidler.

te'lif / te'lîf / تأليف

 • Barıştırmak. Husumeti defetmek. Ülfet ve imtizac ettirmek.
 • Çeşitli şeyleri birleştirip karıştırmak.
 • Eser yazmak.
 • Noksan bir adedi bine çıkarmak.
 • Yanyana getirme, alıştırma. (Arapça)
 • Kaleme alma, yazma. (Arapça)
 • Te'lîf edilmek: (Arapça)
 • Bir araya getirilmek, birleştirilmek. (Arapça)
 • Kaleme alınmak, yazılmak. (Arapça)
 • Te'lîf etmek: (Arapça)
 • Bir araya getirmek. (Arapça)
 • (Arapça)

te'sis

 • Kurma, temelleştirme, esaslar koyma.
 • Esas koymakla sâbit, sağlam ve kararlı kılmak.

te'sis-i ahkam-ı risalet / te'sîs-i ahkâm-ı risâlet / تَأْس۪يسِ اَحْكَامِ رِسَالَتْ

 • Peygamberimizin getirdiği hükümleri yerleştirme.

te'sisat

 • (Tekili: Te'sis) Te'sisler, kuruluşlar. Kurulup temelleştirilen şeyler.

tebhic

 • (Behic. den) Güzelleştirme.

teblim

 • Çirkin yapmak, çirkinleştirmek.

tebliye

 • Eskitme ve çürütme. köhneleştirme.

tedavi / tedâvi

 • İyileştirmeye çalışma.

tedmic

 • Bir şeyi başka bir şeyin içine yerleştirme.
 • Arkasını eğmek.

tedvim

 • Teskin etmek, sâkinleştirmek.
 • Kuşun, uçarken dönüp deverân etmesi.
 • Dili ağızda döndürmek.
 • Tatmak.

teferrüs

 • Ferasetle bir şeyi kestirmek. Bir şeyi dikkat ve teemmül ederek isabetli olarak idrak etmek, anlamak.
 • Zannetmek.

tefhim

 • Kömürleştirme.

tehzib-i ahlak / tehzib-i ahlâk

 • Ahlâkı güzelleştirme, kötü huyları giderme.

teklis

 • (Kils. den) Kireç hâline getirme. Kireçleştirme.

tekmin

 • (Kemin. den) Pusuya yatırma, sipere yerleştirme.

telfik

 • Birleştirme, ekleme. İstif.
 • Bir yere getirip ulaştırmak.

temahhuz

 • (Temahhud) Doğum sancısı çekmek.
 • Hayvanın gebe oluşu.
 • Süt yayıkta yayılarak yağı alınıp safileştirilmesi.
 • Fitne çıkarma.

temin / temîn / تأمين

 • Gerçekleştirme, sağlama. (Arapça)
 • Gerçekleştirilme, sağlanma. (Arapça)
 • Emin kılma, güvence verme. (Arapça)
 • Temîn edilmek: (Arapça)
 • Sağlanmak, gerçekleştirilmek. (Arapça)
 • Güvenci verilmek, emin kılınmak. (Arapça)
 • Temîn etmek:(Arapça)

temin-i adalet / temin-i adâlet

 • Adalet sağlama, gerçekleştirme.

temzic

 • Birleştirme, kaynaştırma.

tenkid / تنقيد / tenkîd

 • Eleştiri.
 • Eleştiri, değerlendirme.
 • Eleştirme.
 • Eleştiri. (Arapça)
 • Tenkîd edilmek: Eleştirilmek. (Arapça)
 • Tenkîd etmek: Eleştirmek. (Arapça)

tenkidat / tenkidât / tenkîdât / تنقيدات

 • Eleştiriler.
 • Eleştiriler. (Arapça)

tenkidat-ı rakipkarane / tenkidat-ı rakipkârâne

 • Rekabet edercesine yapılan eleştiriler.

tenkidat-ı siyaset

 • Siyaset eleştirileri, tenkitleri.

tenkidat-ı ukala / tenkidât-ı ukalâ

 • Akıllıların tenkitleri, eleştirileri.

tenkidkar / tenkidkâr

 • Eleştirici.

tenkidkarane / tenkidkârane / tenkidkârâne

 • Eleştiri şeklinde.
 • Eleştirircesine.

tenkit

 • Eleştiri.

tenkit eden

 • Eleştiren.

tenkit edilme

 • Eleştirilme.

tenkit etme

 • Eleştirme.

tenkit etmek

 • Eleştirmek.

tenkitkar / tenkitkâr

 • Tenkit eden, eleştiren.

terkib / تركيب / terkîb

 • Birleştirme, tamlama.
 • Birleştirme.
 • Birleştirme, terkip. (Arapça)

terkibat / terkibât

 • Birleştirmeler; birleşikler yapma.
 • Terkibler, birleştirmeler.

terkip

 • Birleştirme, sentez.

terkiş

 • (Çoğulu: Terkişât) Edb: Kelimeyi güzelleştirme, kelimeyi süsleme.
 • Nakışlama, süsleme.

tertib-i mebadi / tertib-i mebâdi

 • Bir işin gerçekleştirilmesi için gerekli ön şartların yerine getirilmesi.

teşbik

 • (Şebeke. den) Şebekeleştirme, ağ biçimine koyma.

tesbit

 • Sağlam olarak yerleştirme. Yerinden kımıldayamaz hâle getirme.
 • Bir şeyin aslını kat'i olarak bulma.
 • Sağlamca yerleştirme.
 • Yerleştirme, görüp göstermek.

tesbit etmek

 • Sağlam şekilde yerleştirmek.

tesfil

 • (Çoğulu: Tesfilât) (Süfl. den). Aşağılaştırma, sefilleştirme, bayağılaştırma.

teşfiye

 • (Şifâ. dan) İyileştirme, şifalandırma.
 • Allah'ın izniyle hastaları iyileştirmek, şifaya vesile olmak.

teşhiz

 • (Çoğulu: Teşhizât) (Şahz. dan) Sivriltme, keskinleştirme.
 • Bileme.
 • Gücünü, kuvvetini artırma.
 • Uyandırma.

tesis

 • Kurma, yerleştirme.

tesis eden

 • Kuran, yerleştiren.

tesis edilen

 • Kurulan, yerleştirilen.

tesis olunma

 • Kurulma, yerleştirilme.

teskin / teskîn / تسكين / تَسْك۪ينْ

 • Sakinleştirme, rahatlatma.
 • Sakinleştirme, yatıştırma.
 • Yatıştırma, sakinleştirme. (Arapça)
 • Teskîn etmek: Yatıştırmak, sakinleştirmek. (Arapça)
 • Teskîn olmak: Yatışmak, sakinleşmek. (Arapça)
 • Sâkinleştirme.

teşmil

 • Genelleştirme, kaplama.

tespit

 • Sağlam şekilde yerleştirme.

tesric

 • Kandil yakmak.
 • Güzelleştirmek.
 • Hayvanı eyerleme. Hayvana eyer vurma.

tevhid / tevhîd / توحيد

 • Birkaç şeyi bir etme, birleştirme.
 • Birliğine inanma, bir sayma.
 • Lâ ilâhe sözünü tekrarlama.
 • Birleştirme. (Arapça)
 • Tevhîd edilmek: Birleştirilmek. (Arapça)
 • Tevhîd etmek: Birleştirmek. (Arapça)

tevhid-i medaris / tevhid-i medâris

 • Medreselerin, okulların birleştirilmesi; Osmanlı döneminde dinî ilimlerin tahsil edildiği eğitim kurumlarının bir araya getirilmesi.

tevhiden

 • Birleştirerek, tevhid olarak.

tevlih

 • Şaşırtma. Sersemleştirme.

tezyidat / tezyidât

 • (Tekili: Tezyid) Artırmalar, çoğaltmalar, ziyadeleştirmeler.

tiraşide

 • Tıraş olmuş, tıraş edilmiş. (Farsça)
 • Yontulmuş, düzleştirilmiş. (Farsça)

ufk

 • Kıyı, kenar.
 • Rüzgârın estiği cihetler.
 • Ufuk. Gökle yerin birleşmiş gibi göründüğü yer. Görüşümüzün nihayetindeki yerler.
 • Mc: Görüş ve düşünüş derecesi.

üşer

 • Dişlerini birbirine sürüp keskinleştirmek.

vasl

 • Kavuşma. Allahü teâlâya kavuşma; velî olma. Vasl olanlar reisidir, o hocasının pîridir. Mektûbât ki eseridir, câna can katar efendim.
 • Birleştirme. İlm ile, irfân ile, sâhib olan Sıla'ya İki temel bilgiyi vasl eden bir araya Dalıp uçsuz bucaksız, o muazzam deryâya Ve bu zikr deryâsınd
 • Birleştirme, ulaştırma.
 • Âşığın sevdiğine kavuşması. Kavuşmak.
 • Birleştirmek, ulaştırmak.
 • Gr: Ulama, ekleme.
 • Edb: Sözü teşkil eden cümlelerin atıf ve rabt suretiyle birbirine bağlı olarak yazılması usulü ki, buna Sebk-i Mevsul da ta'bir edilir.
 • Bir kelimenin sonundaki harfi, bir sonrak

vassal

 • Ulaştıran, vasleden. Birleştiren.

vatan

 • İnsanın yerleştiği, oturduğu yer, memleket.

vatan-ı asli / vatan-ı aslî

 • İnsanın doğduğu veya evlendiği veya ayrılmamak niyeti ile yerleştiği yer.

vaz

 • Koyma, yerleştirme.

vaz eden

 • Koyan, yerleştiren.

vaz edilme

 • Konulma, yerleştirilme.

vaz olunan

 • Konulan, yerleştirilen.

vaz'

 • Koyma, yerleştirme.

vaz' eden

 • Koyan, yerleştiren.

vaz' etmek

 • Koymak, yerleştirmek.

vaz'an

 • Vaz' ile, vaziyeti, durumu itibariyle, yerleştirmek suretiyle.
 • Asıl lügat mânası cihetinden.

vazı / vâzı

 • Bir tarif, sistem vs. koyan, yerleştiren.

vazı' / vâzı'

 • Koyan, yerleştiren.
 • (Vazıa) Koyan. Yerleştiren. Vaz' eden.

vazı-ı kanun / vâzı-ı kanun

 • Kanun koyan. Kanun yerleştiren. Kanun hazırlayan.

za'f-ı te'lif

 • Edb: İbarenin, anlamayı güçleştirecek kadar karışık olması.

zat-ı nakkad / zât-ı nakkad

 • Ehl-i tahkik; kiritik uzmanı, eleştirmen.

zaviye

 • Köşe.
 • Küçük tekke.
 • İki çizginin birleşmesi ile hasıl olan köşe, şekil.
 • Mat: Birbiriyle kesişen iki satıh veya iki çizginin birleştiği yerde meydana gelen açıklık. Açı. Açı ölçü birimi 360 eşit parçaya bölündüğü takdirde "derece", 400 eşit parçaya bölündüğü takdirde "g

zekan

 • (Çoğulu: Ezkân) İki çenenin birleştiği yer. ("Enek" de derler.)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın