LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te erci ifadesini içeren 201 kelime bulundu...

a'das

 • (Tekili: Ades) Mercimekler.

ades / عدس

 • (Çoğulu: Adâs) Mercimek.
 • Mercimek. (Arapça)

adese

 • Mercimek.
 • Mercek. Uzağı yakın veya yakını uzakta görmeğe yarayan dürbün veya mikroskop camı.

adesi / adesî

 • Mercimeğe benziyen şey.

ahiret alimi / âhiret âlimi

 • Dünyâlığa, mala, mevkiye kıymet vermeyen, ilim ile dünyâlık elde etmeye çalışmayan, âhireti dünyâya tercih eden, ilmiyle amel eden, işi sözüne uyan, ibâdet ve tâate teşvik eden, ilmi âhiretine faydalı olan tevâzu sâhibi âlim.

ahmed-i faruki / ahmed-i fârukî

 • (Hi. 971-1034) (İmam-ı Rabbanî) Hz. Ömer (R.A.) ahfadından olduğundan Fârukî denilmiştir. Kendisi demiştir ki: "Hakaik-i imaniyeden bir mes'elenin inkişafını, binler ezvak ve mevâcid ve kerâmata tercih ederim." Hem demiş ki: "Bütün tarikatların nokta-i müntehası hakaik-i imâniyenin vuzuh ve inkişâfı

akreb-i mekniyyat

 • Huk:Meşrut-un lehi bildiren zamirin en yakın mercii mânasını anlatır. Meselâ: Bir vakfiyede vâkıf tevliyetini evvelâ kendisine, sonra oğlu "A" ya, sonra çocuklarına şart etse, çocukları tabirindeki zamir vâkıfın kendisine değil de en yakın merci'i bulunan "A" nın çocuklarına hamlolunur. (Huk.L.)

ales

 • Bir cins buğday ki bir kabuk içinde iki tane olur.
 • Buğday arasında biten çavdar ve mercimek.
 • Büyük kene.
 • Bir nevi karınca.
 • Katı, sağlam nesne.

azimet / azîmet / عَز۪يمَتْ

 • Daha fazîletli olanı tercîh.

azm-i adesi / azm-i adesî

 • Tıb: Mercimek kemiği.

barut

 • yun. Güherçile ile kükürt ve kömürden mürekkeb, alev alıcı bir maddedir ki, toz halinde olup, umumiyetle ateşli silahlarda ve taş kırmak gibi işlerde kullanılır.
 • Mc: Çabuk kızan, şiddet ve hiddete kapılan.

berail

 • Horozun, güvercinin ve diğer kuşların boynunda çarpık bitmiş olan yelek.

berid

 • Postacı. Haberci. Elçi.
 • Sürücü.
 • Dört fersah mesâfe.

bezr

 • Tohum. Keten tohumu. Mercimek, bakla, arpa gibi taneli tohum.

bi't-tarikı'l-evla / bi't-tarikı'l-evlâ

 • En doğru ve tercihe değer yol ile.

bika

 • Mercimek.

bil'ihtiyar

 • Seçerek, tercih ederek.

bilamüreccih / bilâmüreccih

 • Tercih edici biri olmaksızın.

bilvasıta

 • Vâsıta ile. Birisinin vâsıta olması, aracılığı ile.
 • Edb: Terci' ve terkib-i bentleri teşkil eden parçaları birbirine bağlayan beyit.

bittarikı'l-evla / bittarîkı'l-evlâ

 • En doğru ve tercihe değer yol ile.

bülsün

 • Mercimek mesabesinde hububattan bir habbe. (Bâzı yerde mercimek de derler.)

çendan / چندان / چَنْدَانْ

 • Gerçi.
 • Gerçi, her ne kadar. O kadar. Pek o kadar. (Farsça)
 • Gerçi.
 • Gerçi.
 • Gerçi.

cevherfüruş / cevherfürûş / جوهرفروش

 • Mücevherci. (Arapça - Farsça)

cevzel

 • (Çoğulu: Cevâzil) Güvercin yavrusu.
 • İğne deliği.

ciğer-füruş / ciğer-fürûş

 • Ciğerci, ciğer satan. (Farsça)

cihet-i rüçhaniyet

 • Üstünlük yönü, tercih sebebi.

cihet-i tercih

 • Üstünlük yönü, tercih sebebi.

circis

 • (Bak: Cercis)

cüneyd

 • Küçük asker. Askercik.
 • Askercik.

cüz'-i ihtiyari / cüz'-i ihtiyârî / جُزْءِ اِخْتِيَار۪ي

 • Kulun tercîhi, irâdesi.

cüz-i ihtiyar

 • Dilediği gibi hareket edebilme. Yani: Herhangi bir şeyi yapmak veya yapmamak hususunda bir tarafı tercih etmek iktidar ve serbestliği. Bu serbestlik ile, Cenab-ı Hak insanları, iyiliği veya kötülüğü istemek cihetinde imtihan eder.

defterdar / defterdâr

 • Defterci, defter tutan.

delil-i imkani / delil-i imkânî

 • İmkân delili; sayısız ihtimaller, seçenekler arasından yaratılan varlıkların, o seçenekleri tercih eden bir yaratıcıya delâlet etmesi.

dem-keş

 • Nefes çeken, soluk çeken. (Farsça)
 • Devamlı öten bir güvercin cinsi. (Farsça)
 • Kaval, ney gibi çalgıları devamlı üfürenler. (Farsça)
 • Bazı kuşların, kübbül gibi uzun uzun ötenleri. (Farsça)
 • Şarap içen. (Farsça)

dersec

 • Mercimek.

dest-i ihtiyar / dest-i ihtiyâr / دَسْتِ اِخْتِيَارْ

 • Tercih etme, irade eli.

disar

 • (Çoğulu: Düsür) Kenet, urgan, halat, perçin, mismar.

düsür

 • (Tekili: Disar) Perçinler, halatlar, kenetler. Geminin tahtalarını birbirine bağlayan rabıtalar.

ebu ikrime

 • Güvercin kuşu.

eğerçi

 • Gerçi.

ehl-i dünya / اَهْلِ دُنْيَا

 • Dünyayı âhirete tercîh edenler.

ehvenüşşerri ihtiyar

 • İki şerden daha az zararlı olanının tercih edilmesi.

ekkaf

 • Eğerci, semerci.

esbab-ı nakziyye

 • Bir hükmün daha yüksek bir merci tarafından bozulmasını icâb ettiren sebepler. Bozma sebepleri.

eshab-ı fil / eshâb-ı fîl

 • Peygamber efendimizin doğmasına yaklaşık iki ay kala Kâbe'yi yıkmak için Mekke yakınlarına kadar gelen, fakat Allahü teâlânın gönderdiği Ebâbîl kuşlarının üzerlerine bıraktıkları mercimek büyüklüğündeki taşlarla perişân olan Ebrehe ve içinde bir çok fillerin de bulunduğu ordu.

evda

 • Yaban faresi.
 • Kursağının tüyleri beyaz olan güvercin.

evrak

 • (Çoğulu: Vuruk) Sivri ve uzun dişli.
 • Yüzü renkli güvercin.
 • Siyahı beyazına galip olan at ve deve. (Müe: Vürka)

fahite

 • (Çoğulu: Fevâhit) Yabani güvercin.

fahte / fâhte / فاخته

 • Güvercin, yaban güvercini. (Arapça)

fakat

 • ("Fa" ile "kat" dan müteşekkil) Hemen, yalnız, ancak, yeter, bes, gerçi, her ne kadar, lâkin, ammâ.

ferdiyet

 • Cenâb-ı Hakk'ın birliği. Vahdetle bütün kâinata birden tasarruf eden Allah'ın (C.C.) sıfatı.Ferdiyet mânası insanlara isnad edilirse: Sadece bir olup, benzeri dünyada bulunmayan kimsenin sıfatı olur. Sadece Kur'andan ders alarak irşadda bulunabilen büyük velilik. Hiçbir şahsı merci yapmadan doğrudan

fütüvvet

 • Cömertlik. Başkasını, kendisine tercih etmek. Başkalarının işlerini düzeltmeye çalışmak ve faydasına koşmak. Fütüvvetin başka değişik târifleri de yapılmıştır. Bunlardan bâzıları şöyledir: Kendi nefsinde başkasının üzerine bir meziyet, üstünlük görme mek. Hatâlarını îtirâf edenleri affetmek, hiç kim

gargara

 • Suyu, içilen ilâcı veya başka bir sıvıyı, boğazda oynatıp çalkalama.
 • Tavuk ve güvercinin ötmesi.
 • Can boğaza gelip tereddüt etmek.
 • Çömleğin kaynayıp fıkırdaması.
 • Çoban koyuna haykırıp çağırması.

gazar

 • Bir cins güvercin.
 • Çok, fazla.

gerçi / گرچه

 • Her ne kadar, ise de, gerçi. (Farsça)

gevher-füruş

 • Cevherci, kuyumcu, sarraf. (Farsça)

gevher-şinas

 • Cevherden anlıyan, cevherci, kuyumcu. (Farsça)

gevheri / gevherî / گوهری

 • Kuyumcu, cevherci. (Farsça)
 • Mücevherci. (Farsça)

gubari / gubarî

 • Eski harflerle yazılan bir çeşit ince yazı. Bu isim Arapça toz demek olan gubardan alınmıştır. Yazı, toz gibi ince yazıldığı için bu adı almıştır. Eski Türk devletlerinde güvercin postalarıyla gönderilen mektuplar bu yazı ile yazılırdı.

hadir

 • Öten güvercin. Kişneyen at.
 • Üstü koyu, altı sulu olan yoğurt.

hafif-i kebuter

 • Güvercinin uçarken çıkardığı ses.

hamaim

 • (Tekili: Hamâme) Güvercinler.

hamam

 • (Çoğulu: Hamâim) Güvercin kuşu.

hamame / hamâme / حمامه

 • Güvercin. (Arapça)

han-salar

 • Kilerci, sofracıbaşı. (Farsça)

hansalar / hânsâlar / خوان سالار

 • Kilerci. (Farsça)

harbe

 • Tar: Kısa mızrak tarzında bir nevi silâhın adıdır. Eskiden "Köylü" adı verilen yangın habercisinin taşıdığı ucu demirli değneğe de harbe denilirdi. Eski tüfekleri doldurmağa mahsus demirden yapılmış âlete de "tüfek harbisi" adı verilirdi.

hazret-i cercis

 • Cercis (a.s.).

hedil / hedîl

 • Erkek güvercin. Güvercin sesi.

hedir / hedîr

 • Güvercin kuşlarının ötmesi.
 • Aygırın kişnemesi.

hedr

 • Galeyan etmek.
 • Ot büyümek.
 • Güvercin ötmek.

herit / herît

 • Ağzı büyük kişi.
 • Ferciyle dübürü bir olan kadın.

hidayet-i fıtrıye

 • Yaratılıştan gelen hidayet; kötü tercih ve telkinlerle bozulmamış olan insanı yaratılışındaki doğruluk.

hüdhüd

 • Süleyman aleyhisselâmın haberci kuşu.

ihtiyar / ihtiyâr / اِخْتِيَارْ

 • Tercih etme.

ihtiyar edilme

 • Tercih edilme, seçilme.

ihtiyar etme

 • Seçme, tercih etme.

ihtiyar etmek

 • Seçmek, tercih etmek.

ihtiyar-ı amm / ihtiyar-ı âmm

 • Allah'ın herşeyi kuşatan iradesi, seçme ve tercih gücü.

ihtiyar-ı beşer / ihtiyâr-ı beşer / اِخْتِيَارِ بَشَرْ

 • İnsanın tercîhi.

ihtiyar-ı beşeri / ihtiyar-ı beşerî

 • İnsanın iradesi, tercihi.

ihtiyari / ihtiyârî / اِخْتِيَار۪ي

 • Tercih ederek.

irade / irâde

 • İstek, arzu. Dilemek. Emir. Ferman.
 • Bir şeyi yapmak veya yapmamak için olan iktidar, güç. (İrade, ihtiyardan daha geniştir, umumidir. İhtiyar, taraflardan birini diğerine tafdil ile beraber tercihtir. İrade; yalnız tercihtir. Mütekellimler bazan iradeyi ihtiyar mânasında kullanmışlar
 • Dileme, istek, tercih.
 • Allahü teâlânın sübûtî sıfatlarından. Allahü teâlânın dilemesi.
 • İstemek, seçmek, dilemek tercih etmek.
 • Tasavvuf yoluna yeni girenlerin başlangıç halleri. Allahü teâlânın rızâsına kavuşmaya azmedenler, karar verenler için ilk konak.

irade etmek

 • Dilemek, tercih etmek.

irade-i ihtiyariye

 • Hür tercih, hür seçim.

iradesiz

 • Tercih ve dileme özelliği olmayan.

iradet

 • İstek, dileme, tercih.

isar / îsâr / ا۪يثَارْ

 • Muhtaç olduğu halde başkasını nefsine tercîh etme.

isnad-ı mecazi / isnad-ı mecazî

 • Mecazî isnad, bir sözün mecaz anlamını tercih etmek.

itare-i kebuter

 • Güvercin kuşu uçurma.

kabz u bast

 • Ruhen sıkıntı. Daralma ve genişleme. Sıkıntı ve ferahlık.
 • Birini diğeri üzerine tercih etme.
 • Münkabız bir adama ferahlık ve sürurluluk vermek, sevindirmek.
 • Beyan ve ifâde etmek.
 • Uzun uzun ve etraflıca anlatmak.

kahin / kâhin

 • Karışık ve tahmini sözlerle gaibden haber verdiği söylenen kimse. Haberci. Falcı.
 • Âlim.

kaluc / kâluc

 • Küçük parmak. (Farsça)
 • Güvercin kuşu. (Farsça)

kannad / kannâd / قناد

 • Şeker yapan, şekerci.
 • Şekerci. (Arapça)

kasid

 • (Çoğulu: Kasidân) (Kasd. dan) Tasarlıyan, kasdeden.
 • Haberci, postacı.

katir

 • İhtiyarlık, saç ağarmak.
 • Perçin yapılan çivi uçları.

kavl-i racih / kavl-i râcih

 • Kabul ve tercih edilmiş söz.

kebuter / kebûter

 • Güvercin. (Farsça)
 • Güvercin. (Farsça)

kebuter-baz / kebuter-bâz

 • Güvercin besleyen, yetiştiren, satan kimse. (Farsça)

kebuter-i name-ber

 • Posta güvercini. Mektup götüren güvercin.

kebuteran / kebuterân

 • (Tekili: Kebuter) Güvercinler.

kefter / كفتر

 • Güvercin, kebuter. (Farsça)
 • Güvercin. (Farsça)

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

leng-fahte

 • Topal güvercin. (Farsça)

ma'kul-ül-ma'na

 • Bir sebebe, illete ve maslahata dayanan şer'i mesele. (Fakat, hakiki sebeb ise emr-i İlâhidir.) Bir hikmete ve bir maslahata binâen tercih edilmiş veya o hükmün teşriine müreccih olmuş olan şer'i mes'ele.

mahkeme-i temyiz

 • Adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme ve tahkik mercii olan yüksek mahkeme.

mahlukatın hukuku / mahlûkatın hukuku

 • Hukuk-u ibâd; kul hakları; toplum bireyleri arasında birlikte yaşamaktan doğan, yükümlünün irade ve tercih hakkının bulunduğu haklar; mülkiyet, sağlık, alışveriş, borç gibi.

mahluta

 • Bulgurla karışık mercimek çorbası.

mahzane

 • Güvercinlik.

mamhuran

 • Adilcevaz, Patnos, Erciş ve bilhassa Beytüşşebab havalisinde meskun olan bir aşiret ismi.

mansıb

 • (Nasb. dan) Devlet hizmeti.
 • Memuriyet.
 • Bünyad. Merci'.

masus

 • Sirke ile pişmiş güvercin.

medar-ı tercih

 • Tercih sebebi.

mehar

 • Noksan, eksik.
 • Merci.

menat

 • Dönecek yer, merci'.
 • İlişip asacak yer.

meraci'

 • (Tekili: Merci) Rücu edilecek ve dönülecek yerler.
 • Mürâcaat edilerek başvurulacak kimse veya yerler.

mercuh / mercûh

 • Kendisine tercih edilen şey, ikinci derecede kalan şey.
 • (Rüchân. dan) Başkası ona tercih edilmiş olan.
 • Fık: Mahkemede hasmından evvel müddeasını isbata salâhiyyetli olmayan şahıs. Evvelâ hak iddiaya salâhiyetli olan râcih, ikinci derecede iddiaya sahib olan ise mercuh olur.
 • Tercih edilmeyen, başkası ona tercih edilmiş.

mesabe

 • Derece. Menzile. Rütbe.
 • Sevab yeri.
 • Merci, melce'.

mevki-i rüchan / موقع رجحان

 • Tercih mevkii. (Arapça - Farsça)

mezheb-i ekser

 • Çoğunluğun izlediği yol, ekol; birinci derecede tercih edilen yol, metod.

mezheb-i mercuha / mezheb-i mercûha

 • İkinci derecede tercih edilen mezhep, ekol.

mezheb-i racih ve ekser / mezheb-i râcih ve ekser

 • Çoğunluğun izlediği yol, ekol; birinci derecede tercih edilen yol, metod.

mir'aş

 • Çok yüksekten uçan güvercin.

misak

 • Sürme, gütme, sevketme.
 • Havada uçarken kanadını birbirine vurup uçan güvercin.

mücc

 • Mercimek.

müfettiş

 • Teftiş eden, tetkik ve tahkik ile kusur ve iyilikleri görüp anlayan ve lüzumlu merci'lere bildiren.
 • Araştıran.

muhabir / muhâbir / مخابر

 • Haberci.
 • Haber veren, haberci.
 • Gazeteye havadis gönderen kimse.
 • Haberci.
 • Haberci. (Arapça)

muhbir / مخبر

 • Haber veren. Haberci. Haber toplayan.
 • Birisinin fenâlığını alâkadar makama haber veren. Jurnalcı.
 • Haber veren, haberci.
 • Bir gazete için haber taşıyıp ulaştıran.
 • Haberci.
 • Haber veren, haberci. (Arapça)

muhtar / muhtâr / مُخْتَارْ

 • Dilediğini tercih edici.

münhi / münhî

 • (Çoğulu: Münhiyân) (Nehy. den) Haberci. Haber getiren.

münhiyan

 • (Tekili: Münhi) Haberciler. Haber getirenler.

münhiye

 • Haber veren, haberci.

müreccah / مرجح / مُرَجَّحْ

 • (Rüchân. dan) Daha ileride kabul edilen, üstün tutulan, tercih edilen.
 • Tercih edilir, üstün.
 • Tercih edilen, seçilen.
 • Tercih sebebi, tercih edilir. (Arapça)
 • Tercih edilen.

müreccih / مُرَجِّحْ

 • Tercih eden, üstün tutan, bir şeyi daha iyi ve mühim gören.
 • Tercih ettiren sebep.
 • Meyilli ve sakil, ağır şey.
 • Tercihe sebep olan.
 • Tercih eden, tercih ettiren sebep.
 • Tercîhe sebeb olan.

mürg-i nameber / mürg-i nâmeber

 • Güvercin.

mürg-i tarab

 • Şarkı söyliyen. Hânende, okuyucu.
 • Güvercin.
 • Bülbül.

musarra'

 • Edb: İki mısra'ı da kafiyeli olan beyit. Bir mısra'ı kafiyeli olana "Müfred" denir.Musarra' beyte, gazel veya kasidenin baş tarafında bulunursa; matla; terci' ve terkib-i bentlerin arasında bulunursa; vâsıta tâbir olunur.

mutavvaka

 • Halka biçimi boynunda tüyler olan güvercin kuşu.

mütercimin / mütercimîn

 • (Tekili: Mütercim) Tercüme edenler. Bir lisandan başka bir lisana çevirenler.

nabi

 • Haber veren, haberci.
 • Urfa'lı kıymetli bir şâirin ismi. (Mi: 1626- 1712)

nahvi / nahvî / نحوی

 • Gramerci, nahiv uzmanı. (Arapça)

nahviyyun

 • Kelime dizimi ve nahiv ilminin ehli olan âlimler. Arapça dil âlimleri, gramerciler.

nakale

 • (Tekili: Nâkıl) Haberciler, nakledenler.

nergis

 • (Nerges - Nercis) İri papatya biçiminde ortası yeşil veya sarı, yaprakları gri ve sarı bir çiçek. Suyu, uyuşturucudur. Mahmur bakışı andırır.

nevha

 • Ölüye sesli ağlamak.
 • Nağme ile güvercin ötmesi.
 • Ölüye sesli ağlamak, güvercin ötmesi.

nevres

 • Su kuşlarından mavi renkli bir kuştur; başının yarısı siyah yarısı beyaz olur; güvercin büyüklüğündedir. Su üstüne yakın uçar ve balık gördüğü gibi kapar.

palan-duz

 • Semerci, palancı. Semer diken. (Farsça)

palanduz / pâlânduz / پالان دوز

 • Semerci. (Farsça)

palani / palanî

 • Semerci. (Farsça)

pervane

 • Fırıldak çark. (Farsça)
 • Geceleri ışığın etrafında dönen küçük kelebek. (Farsça)
 • Haberci, kılavuz. (Farsça)

peyemres

 • Haber getiren, haber ulaştıran, haberci. (Farsça)

peygamaver

 • (Peygam-âver) Haber getiren, haberci. (Farsça)

peygamber / پيغمبر

 • Peygamber. (Farsça)
 • Haberci. (Farsça)

racih

 • Üstün olan. Kıymetli, faziletli ve itibarı fazla olan.
 • Fık: Beyyinatta, bürhan ve delilin tercihinde delili üstün, beyyinesi evlâ ve makbul olan taraf.

racih-i mercuh

 • Bürhan ve delillerin tercih ve üstünlük esasları.

racih-raciha

 • Değerlerinden üstün, daha önce, tercihli.

raciha

 • Tercihli, daha önce diğerlerinden üstün.

racihane / râcihane

 • Üstün tutarak, tercih ederek.

rai

 • Çoban.
 • Gözetleyici ve koruyan kimse.
 • Vâli.
 • Güvercin kuşundan bir kısım.

reşahat-i ihtiyar

 • İstekle yapılma alâmetleri. İhtiyar sızıntısı, yâni bir irade ve tercih ile yapıldığını gösteren alâmetler.

resul / resûl

 • Elçi, haberci.
 • Kendisine kitap ve şeriat verilen peygamber.
 • Yaratılışı, huyu, ilmi, aklı ve her bakımdan zamânında bulunan bütün insanlardan üstün olan ve yeni bir din ile gönderilen peygamber.
 • Elçi, haberci.

resül

 • Peygamber. Yeni bir kitap ve yeni bir şeriat ile bir ümmete veya bütün beşeriyete Allah tarafından Peygamber olarak gönderilmiş olan zât. Mürsel de denir. Yeni bir kitap ve şeriatla gelmeyip kendinden evvelki Resülün getirdiği kitap ve şeriatı devam ettirirse, ona Nebi denir.
 • Haberci

revaçlı

 • Çok değer verilen, tercih edilen.

risalet

 • Elçilik, habercilik.
 • Peygamberlik.

ruhban / ruhbân

 • Evlenmeden bekâr yaşamayı tercih eden, dünyâdan yüz çevirip, insanlardan uzak yaşayan kimseler, râhibler. Hıristiyanlıkta sâdece ibâdetle meşgûl olan din adamları sınıfına verilen ad. Hıristiyan din adamları evlenmedikleri ve insanlardan uzak yaşadık ları için bu ad verilmiştir.

saiyan

 • (Tekili: Sâi) Haberciler, haber götürenler.
 • Çalışanlar.

sarraf

 • Sarfeden. Para işleri ile uğraşan.
 • Cevherci, kuyumcu. Cevherin kıymetini san'atı ile azaltan veya çoğaltan.

saydelan

 • (Çoğulu: Sayâdile) Boncuk ve hırdavat satan çerçi.

saydelani / saydelanî

 • Boncukçu, çerçi.

se'bül

 • (Çoğulu: Sevâbil) Aş havucu.
 • Pirinç, buğday, nohut, mercimek.

sebeb-i tercih

 • Tercih sebebi.

şefellec

 • Burun delikleri büyük, dudakları yumru kalın ve sarkık olan adam.
 • Ferci vasi avret.

sefr

 • Arslan.
 • Deve ferci.
 • Eyer kuskunu.
 • Yavaş yürüyen deve.

şekk

 • Şüphe; iki şey arasında aklın bir tercihte bulunamadığı zihinsel durum.

şerekrak

 • Yeşil kanatlı, siyah burunlu, güvercin büyüklüğünde kırmızı bir kuş.

sifare

 • Habercilik.

sofizm

 • Fls: Sofestaiye. Safsatacılık. Alemde hakikat olarak hiç bir şey tanımayan ve hakikatı araştırmaktan sarf-ı nazar ederek zevk ü safâ ve şiir gibi şeylerle eğlenmeği tercih eden bâtıl bir meslek. İnâdiye, indiye ve Lâedriye "Septizm" adlarıyla üç kısma ayrılırlar. (Mesail-i İlm-i Kelâm'dan) (Fransızca)

su'-i ihtiyar / sû'-i ihtiyâr / سُوءِ اِخْتِيَارْ

 • (İrâdesiyle) kötüyü tercîh etme.

tabut

 • (Çoğulu: Tevâbit) Sandık.
 • Ölü nakline mahsus sandık.
 • Dönüp dolaşıp gelinecek merci-i küll.
 • Hz. Musa Aleyhisselâm'a inen evâmir-i aşerenin konulduğu sandık.
 • Su kovası.

tarsis

 • (Rasas. dan) Kurşunla perçinleme, kurşunlaştırma, sağlamlaştırma.
 • Kadının sadece gözleri görünecek şekilde örtünmesi.

telfik-i mezahib

 • Dinî bir mes'elede, hak mezheblerin aynı o mes'ele hakkındaki zıd görüşleri cem'etmekle bir mezheb yapmak. Bu zıd görüşlerle amel etmeyi caiz görür. Fukaha ise bu tarzı caiz görmemişlerdir.Tevhid-i mezahib ise: Hak mezheblerin mes'eleleri arasında, tercih yoluyla bazı mes'elelerini alıp bir mezheb y

terci'-i bend

 • Gazel şeklinde aynı vezinde yazılı manzumelerin "vâsıta" denilen bir beyti ile birbirine bağlanmış şekli. Vâsıta beyti tekerrür ederse terci-i bend; tebeddül ederse (değişirse) terkib-i bend olur. Bendlerin her birisine, terci-i bendlerde "terci'hâne"; terkib-i bendlerde "terkibhâne" denir. (Edb. L. (Farsça)

terciat / terciât

 • (Tekili: Terci') Döndürmeler, geri çevirmeler.

tercib

 • (Çoğulu: Tercibât) Ululama, tazim.
 • Meyvesi çok olan ağacın dalları altına destek koyma.

tercih bila müreccih / tercih bilâ müreccih

 • Tercih edici sebep olmaksızın tercih (seçim) yapılabilir. Yani, seçimi yapacak zat için mutlaka sebebin var olması gerekmez, hiçbir sebebe bağlı kalmadan da seçenekler arasından birini seçebilir.

tercihan

 • Tercih edilerek.

tercihat / tercihât

 • Tercihler, seçmeler.
 • Tercihler, üstün tutmalar.
 • (Tekili: Tercih) Üstün tutmalar, tercihler.

tercihen

 • Tercih ederek.

tercihun bila müreccih / tercîhun bilâ müreccih

 • Tercih sebebi olmadığı hâlde bir şeyi diğerine tercîh etmek yâni üstün tutmak.

timrad

 • (Çoğulu: Temârid). Güvercin yuvası.

ulema-üs su' / ulema-üs sû'

 • Kötü âlimler. Dünya için âhiretini unutan âlimler. Dünyayı dine tercih eden âlimler. Menfaat için hakikatı örten âlimler.

ulemaü's-su

 • Kötü âlimler, dünya için âhiretini unutan, dünyayı dine tercih eden âlimler.

ulemaü's-su'

 • Kötü âlimler, dünya için âhiretini unutan, dünyayı dine tercih eden âlimler.

ülemaü's-su'

 • Kötü âlimler, dünya için âhiretini unutan âlimler, dünyayı dine tercih eden âlimler.

velev

 • Eğer, gerçi, her ne kadar da, hatta, ister, isterse.

veraki / verakî

 • (Tekili: Verka) Güvercinler.

verka'

 • (Çoğulu: Verâki') Yabâni güvercin.
 • Açık boz renk.

verşan

 • (Çoğulu: Virşân-Verâşin) Yaban güvercini.
 • Kumru kuşunun erkeği.

yemame

 • Ehlî güvercin.

yemm

 • Deniz, bahir, derya, umman.
 • Güvercin kuşu.

zerneb

 • Turunç kokusu gibi güzel kokan bir ot.
 • Fercin dışarısında olan et.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın