LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te eraset ifadesini içeren 32 kelime bulundu...

basar-ı basiret / basar-ı basîret

 • Basiret gözü, feraset; kalbin, hakikati anlayan gözü.

basir / bâsir

 • Gören, görüp anlayan, ferasetli, zeki.

basiret

 • Hakikatı kalbiyle hissedip anlama. Kalbde eşyanın hakikatlarını bilen kuvve-i kudsiyye. Ferâset. İm'ân-ı dikkat.
 • İbret alınacak hidâyet sebepleri. Beyyine. Hüccet.
 • Bir evin iki tarafının arası.
 • Yer üstündeki kan.

basiret-kar / basiret-kâr

 • Basiretli, ferâsetli, önceden gören. (Farsça)

basiretli

 • İleri görüşlü, ferasetli.

basiretsiz

 • Ferasetsiz, görüşü ve sezişi yetersiz.

belta'

 • Her hususta hazakati ve feraseti olan.

çalak

 • Yerinde durmayan, çabuk, oynak. Dâima çalışan. Her bir hareketi çabuk olan. (Farsça)
 • Akıl ve ferâseti açık. (Farsça)

çeşm-i istikbal-bini / çeşm-i istikbâl-binî

 • Gelecek zamanı, istikbâli gören göz. Kuvve-i kudsiye ve ferâset ve basiretle ileriyi bilen nazar.

dehy

 • Kişinin fikir ve ferâsetinin isabetli ve doğru olması.

faris

 • İran. İranlı.
 • Binici, süvâri.
 • Ferasetli, anlayışlı.
 • İrandaki Şiraz vilâyeti.

gayb-bin / gayb-bîn

 • Gaybı gören. Herkesin bilemediği geleceği feraseti ile hissedip bilen. İstikbalden haber veren. (Farsça)

irs

 • Ölen kişinin mirasçılarına kalan mal veya para.
 • Veraset, soya çekim.

irsiyet

 • Verâset. Aile ve soydan geçen benzerlik.

irsiyet-i maneviye / irsiyet-i mâneviye

 • Mânevî veraset.

kayıf

 • Ferasetle bir kimsenin nesebini bilen kişi.

kıyafet

 • Bir şeyin dış görünüşü, zâhiri.
 • Bir kimsenin giydiklerinin bütünü.
 • Heyet, şekil, suret.
 • Feraset.
 • Bir kimsenin ardınca olmak.

kiyaset

 • Zeki.
 • Uyanıklık. Zekâ. Ferâset. Zeyreklik.

kutb-ul aktab

 • Kutubların başı. Hilafet-i mâneviye-i Muhammediye (A.S.M.). Velâyet-i mâneviye makamlarının en yükseği, nübüvvet-i Muhammediyeye (A.S.M.) veraset makamı olup, bu makama ancak Cenâb-ı Hakkın bir atiyyesi olarak nâil olunur. Bu makamda bulunan zât, Hakikat-ı Muhammediyenin (A.S.M.) mazharı ve Esmâ-i İ

mekyes

 • Akıllılık ve ferâsetle bilinen kimse.

mevaris / mevarîs

 • Miraslar. Verasetle nâil olunan mülk ve mallar.

muhaddes

 • Haber verilmiş. Tahdis olunmuş, şükranla bildirlimiş. Sadık-ül hads olan kimse.
 • Her zan, tahmine feraseti isabetli olan.
 • Nakil ve rivayet edilmiş olan.

müteferris

 • (Feraset. den) Anlayışlı, ferâsetli, sezişli.

mütevaris

 • (Veraset. den) Birinden diğerine vâris olup kalan. Babadan oğlu geçen, tevarüs eden.

nükr

 • Anlayışı, fikri, ferâseti iyi olmak.
 • Zorluk.
 • İnkâr.

teferrüs

 • Ferasetle bir şeyi kestirmek. Bir şeyi dikkat ve teemmül ederek isabetli olarak idrak etmek, anlamak.
 • Zannetmek.

teferrüs etme

 • Feraset ve kalp gözüyle gerçekleri görme.

teverrüs

 • (Veraset. den) Mirasçı olma. Vâris olma.

ulum-u hafiye

 • Gizli ilimler. Ancak veraset-i Nübüvvet muhakkiklerince veya bir kısım hakikatların esrarına vakıf âlimlerce bilinen ilimler.

vech-i dikkat

 • Dikkat ve ferasetle.

velayet-i kübra

 • Büyük velilik. Akrebiyet-i İlâhiyenin inkişafına bakan ve veraset-i nübüvvetten gelen gayet kısa, fakat yüksek olan ve tarikat berzahına uğramadan zâhirden hakikata geçen velilik mesleği. (Sahabeler gibi)

zeken

 • İlim, feraset.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın