LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te emet ifadesini içeren 63 kelime bulundu...

adgas / adgâs

 • (Tekili: Dags) Desteler, demetler.
 • Karışık rüyalar.
 • Karışık söylentiler.

ahadi hadis / ahadî hadis

 • Rivâyet eden bir veya iki koldan olan veya mütevatir mertebesinde olmayan hadis demetir. İştihar haddine yetişmeyen hadistir. Şartları tamam olursa zann-ı galib ifade eder, muktezası ile amel vâcib olur. (Muvazzah İlm-i Kelâm)

alak

 • Kan. Kızıl veya koyu ve uyuşuk kan.
 • Yapışkan veya ilişken nesne.
 • Hayvanat.
 • Bir işe mülâzemet eylemek.
 • Husumet-i lâzime veya muhabbet-i lâzime. Aşk ve muhabbet eylemek. Bir işe başlayıp o işe devamlı olmak.
 • Bir şeye ilişip tutulmak.
 • Yapışkan, ba

amed

 • Sütunlar.
 • Birşeye devam üzere olma.
 • Mülâzemet etme.

baka / bâka

 • Tutam, demet, deste.
 • Tere ve sebzevat destesi.

benuh / benûh

 • Yığın, küme, demet. (Farsça)

besek

 • (Besdek) Esneme. (Farsça)
 • Harman yerinde toplanılarak demet yapılan arpa ve buğdaylar. (Farsça)

buket

 • Çiçek demeti. (Fransızca)

çelenk

 • Eskiden kadınların süs için başlarına taktıkları mücevher veya madenlerden yapılmış sorguç. Halka şeklinde çiçek veya yapraklı dal demeti. (Cenazelere çelenk göndermek İslâm âdeti değildir, israftır.) (Farsça)

cesm

 • Devam etmek, mülâzemet.

çile / چله

 • Kırk günlük ibadet. (Farsça)
 • Sıkıntı, azap. (Farsça)
 • İplik demeti. (Farsça)

deste / دسته

 • Tutam, bağ, demet, kabza. (Farsça)
 • Muin, mededkâr. (Farsça)
 • Süpürge. (Farsça)
 • Küstah. (Farsça)
 • Demet, tutam.
 • Grup. (Farsça)
 • Demet. (Farsça)
 • Kulp. (Farsça)

güldeste / گلدسته

 • Çok güzel şeylerden bir tutam.
 • Gül demeti.
 • Müzikte makam adı.
 • Gül demeti, seçme.
 • Çiçek demeti. (Farsça)

habş

 • Cemetmek, toplamak.

hacc-ı temettu' / hacc-ı temettû'

 • Hac mevsiminde evvelâ umre için ihrama girilip umre yapıldıktan sonra; aynı mevsimde daha yurda, aile ocağına dönülmeden tekrar ihrama girilerek usulü dairesinde yapılan hacdır. Bunu yapan kimseye "mütemetti" denir.
 • Hac mevsiminde (Şevvâl, Zilkâde, Zilhicce aylarında) önce ömre için niyet edilerek ihrâma girilip ömre yapıldıktan sonra memleketine dönmeyerek, yeniden ihrâma girip hac yapmak. Bu haccı yapana mütemetti hacı denir.

hadis-i müftera / hadîs-i müfterâ

 • Müseylemet-ül-Kezzâb'ın ve ondan sonra gelen münâfıkların (kalbiyle inanmayıp, sözleriyle inandık diyenlerin), zındıkların (kâfirlerin), müslüman görünen dinsizlerin uydurma sözleri.

hame

 • Yaş ot demeti, taze ekin destesi, bir sap üzere bitmiş taze ekin.
 • Havası bozuk hastalıklı yer.

huzem

 • (Tekili: Huzme) Demetler, desteler, huzmeler.

huzme / حزمه

 • Işık demeti.
 • Demet. Deste. Bir kucak şey.
 • Fiz: Bir ışık kaynağından çıkan sütun halindeki şua.
 • Işık demeti.
 • Demet. (Arapça)

iltizam

 • Kendine lâzım kılma. İcrasına cehdettiği şeyi kendi üzerine vâcib kılma. Mülâzemet etme. Gerekli bulma.
 • Tarafgirlik etme, birinin tarafını tutma.
 • Onyedinci y.y. dan itibâren devlete gelir getiren kaynaklar, yavaş yavaş belirli bedel karşılığında şahıslara verilmeğe başlandı.

irfak

 • Fayda vermek, işe yaramak. Kolaylık ve mülâyemetle tutmak.

istimta'

 • (Temettü. den) Faydalanma, menfaati olma.

kamara

 • Vapurlarda mevki sayılan odalar ve salonlar.
 • Gemide kaptan gibi erkâna mahsus odalar.
 • Buğday ve arpa gibi mahsul demetlerinden harman yerinde yapılan küme.
 • Avrupa devletlerinde millet meclisi.

kar / kâr

 • İş. Güç. Amel. Fiil. Temettü'. (Farsça)
 • Kazanç. (Farsça)

kaziye-i şartiyye

 • Man: İki cümleden ibâret, fakat bunlardan birinde olan hüküm diğerinde gösterilen şarta mütevakkıf olan, yâni; aralarında mülâzemet ve irtibat bulunan kaziyedir.

ken'

 • (Çoğulu: Kün'ân) Tilki eniği.
 • Cem'etmek, toplamak.
 • Yakın olmak.
 • Mülâyemet.
 • Alçaklık yapmak.
 • Firar, kaçmak.

kilte

 • Deste, demet.

külale

 • Çiçek demeti. (Farsça)
 • Kıvrım kıvrım olan saç. Kıvırcık saç. Bukle. (Farsça)

liyan

 • (Mülâyene) Mülayemetle, yumuşaklıkla muamele etmek.

lütuf

 • Rıfk ve nevâziş. İltifatla mülâyemet üzere muâmele eylemek. Allah (C.C.) Hazretlerinin kullarını rıfk ve sühuletle murâdına muvaffak eylemesi.
 • Güzellik, hoşluk.
 • İyilik, iyi muâmele.

maraton

 • yun. Kırk kilometreden uzun bir yolda mukavemet için yapılan hız koşusu.

meşad

 • Mukavemet ve galebe yeri.

müftera hadis / müfterâ hadîs

 • Peygamberlik iddiâsında bulunan Müseylemet-ül-Kezzâb'ın ve ondan sonra gelen münâfıkların (kalbi ile inanmayıp, sözleriyle inandık diyenlerin), zındıkların (kâfirlerin), müslüman görünen dinsizlerin uydurma sözleri.

mukavemet / مقاومت

 • Karşı koyma, direnme. (Arapça)
 • Mukavemet etmek: Karşı koymak, direnmek. (Arapça)

mukavemet-şiken

 • Mukavemeti kıran. (Farsça)

mukavemet-suz

 • Dayanmayı te'sirsiz hâle koyan. Tahammülsüzlük veren. Mukavemeti kıran. (Farsça)

mukavemetsuz / mukavemetsûz

 • Mukavemeti yok eden, dayanılmaz hâle getiren.

mukavim

 • Sağlam. Dayanıklı. Mukavemet eden. Direnen. Karşı duran.

mülahafe

 • Mülâzemet, devamlı bir işle meşguliyet. Bir işe bağlılık.
 • İsrar etmek.

mülayeme

 • (Bak: MÜLAYEMET)

mülazemet

 • Mülazemet etmek:
 • Devam etmek.
 • Staj yapmak.
 • Bir işle ilgilenmek.

murabata

 • Düşmanla karşılaşılacak yerlerde gözetip sebatla nöbet beklemek.
 • Mülâzemet etmek.
 • Bağlamak.

müsafene

 • Mülazemet edişmek, devamlı meşgul olmak.

müsaleme

 • (Bak: MÜSALEMET)

müseyleme

 • (Adı: Müseylemet-ül-kezzâb olan) Yalancı Müseyleme, Arabistan'da Asr-ı Saadette Yemame'li bir yalancı, peygamberlik iddia ederek maskara olmuş, Hicri onbirinci yılda öldürülmüştür.

müstemti'

 • Temettü' eden, faydalanan, menfaatlenen.

mütamettia

 • Kâr eden, kazanan, kârlı. (Doğrusu: Mütemettia)

müvademe

 • Mülâzemet, uygunluk, muvâfakat.

muvazat

 • (Veyz. den) Mukavemet, dayanma.
 • Paralel olma. Muvâzi.

pa / pâ

 • Ayak. (Farsça)
 • Takat, mukavemet. (Farsça)
 • İz. (Farsça)

radyasyon

 • (Radiation) Bir enerjinin ışık demeti halinde yayılması. (Fransızca)

sahh

 • şiddetinden kulaklar tutulan çığlık.
 • Sağlam bir şeyle vurmak.
 • Cemetmek, toplamak.

secahat

 • Mülâyemet, rıfk. Cemalin tenasüp içindeki kemali.

şekimet

 • (Çoğulu: Şekâim) Mukavemet, dayanma. Sebat.
 • Dizgin, gem.
 • Kazan ve çömlek kulpu.

tafk

 • (Tafak) Bir işe başlamak, mülâzemet etmek, başlayıp devamda sebat etmek.

teemmi

 • (Emet. den) Cariye edinme.
 • Dadı satın almak.

temettu'

 • (Çoğulu: Temettuât) Kazanma, kâr etme.
 • Kâr, fayda, menfaat.
 • Toplamak, cem'etmek.
 • Mühlet vermek.
 • Yoldaş olmak.

temettu' hac

 • Hac günlerinden önce umre için ihrâma girip ve bu umre yapıldıktan sonra memleketine dönmeden, tekrar ihrâma girerek yapılan hac. Hacc-ı Temettû'.

temettuat / temettuât

 • (Tekili: Temettu') Kârlar, kazançlar, faydalar.

tesahül

 • Yumuşak davranma. Rıfk ve mülâyemetle tatlı muamele etme.
 • Gaflet ve ihmal etme.

timlak

 • Mülayemet etmek, yumuşaklık göstermek.
 • Tereddüt etmek, karar verememek.

tura

 • (Aslı: Tuğra) t. Topuz gibi yapılmış mendil, kuşak gibi oyun âleti. Kös, davul, trampet gibi şeylere vurmaya mahsus ip veya çomak.
 • Kamçı, örme kırbaç.
 • Demet, bağ, paket.

vezim

 • Sebzevat demeti.
 • Kurumuş ot.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın