LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te emel ifadesini içeren 510 kelime bulundu...

işa-i rabbani / işâ-i rabbânî

 • Hıristiyanların, dinlerinin temel inançlarından biri gibi kabûl ettikleri akşam yemeğinde güyâ Îsâ aleyhisselâmın etini yiyip, kanını içerek onunla birleşeceklerine ve böylece günâhlarının döküleceğine inanmaları.

a'mide

 • (Tekili: Amud) Direkler. Temeller. Sütunlar.
 • Mc: Büyük kimseler. Büyükler.

aft

 • Pelteklikten sözü zorlukla söylemek. Kekemelik.

agvas

 • (Tekili: Gavs) Yardım istemek için bağırmalar. İmdat istemeler.

akaid-i diniye

 • Dinin inanç esasları, temelleri.

aksa-yı meram

 • Meramların, arzuların en sonu. Emellerin son haddi.

alavere

 • Vapurlara kömür vermek için bordaya kurulan kademeli iskele.
 • Tulumbanın basıp emme suretiyle işlemesi.
 • Herc ü merc. Karışıklık, kargaşalık.
 • Bir şeyin elden ele verilerek veya atılarak aktarılması.

amal / âmâl / آمال

 • Emeller, beklentiler, istekler.
 • Emeller, arzular, istekler.
 • (Tekili: Emel) Emeller. Arzular. Gayeler. Dilekler. İstekler.
 • Emeller. (Arapça)
 • Emeller. (Arapça)

amal-i beşerin tenahisizliği / âmâl-i beşerin tenâhîsizliği

 • İnsanın arzu, istek ve emellerinin sonsuzluğu, bitmez ve tükenmez olması.

amal-i ma'sumane / âmâl-i ma'sumâne

 • Masumcasına emeller, arzular.

amal-i sermedi / âmâl-i sermedî

 • Sermediyete âit arzu ve emeller. Cennete, ebediyyete dâir dilek ve temenniler.

amal-i sermediyet / âmâl-i sermediyet

 • Daimî emeller ve arzular.

amal-i uhreviye / âmâl-i uhreviye

 • Ahirete ait emeller, ümitler ve istekler.

amentü / âmentü

 • İslâm dîninde inanılması lâzım olan altı temel esas.

analoji

 • Mant. Benzetme yoluyla sonuç çıkarma. Bilinmeyen bir durum, bir hadise, bir münasebet ve bir varlık hakkında hüküm vermek için bilinen bir benzeri hakkındaki bilgilerden faydalanılarak muhakeme yürütülmesidir. Bu tarz düşünce çok defa düşüneni yanlış sonuca götürür. Muhtemel olanın muhakkak zannedil

anasır / anâsır

 • (Tekili: Unsur) Unsurlar. Bir şeyin meydana gelmesine sebeb olan temel esaslar. Elementler.

anasır-ı asliye / anâsır-ı asliye

 • Temel unsurlar, ana maddeler.

anasır-ı erbaa-i islamiye / anasır-ı erbaa-i islâmiye

 • İslâmî dört temel unsur (kitap, sünnet, icma, kıyas).

anasır-ı esasiye / anâsır-ı esasiye

 • Esas unsurlar, temel konular.

anasır-ıerbe'a / anâsır-ıerbe'a

 • Dört temel unsur. Maddelerin asıllarını teşkil ettiği kabûl edilen dört unsur; toprak, su, hava, ateş.

arzu

 • İstek. Dilek. Meyil. Emel. Hahiş. (Farsça)

asal

 • Temel, kök. (Farsça)

asıl

 • Kendisi, temel, kök.

asl

 • Temel, esas, kök. Bidâyet. Mebde', dip, hakikat. Hâlis, sâfi. Haseb ve neseb. Soy sop. Zâten, en ziyâde.
 • Temel.
 • Kök, temel, esas.

asl-ı evvel

 • İlk temel, kaynak.

asl-ı nübüvvet

 • Peygamberliğin aslı, temeli.

asl-ı nur

 • Nurun aslı, temeli.

asla irca etme / asla ircâ etme

 • Temele dayandırma.

asla ve mutlaka zarar iras etmez / asla ve mutlaka zarar îras etmez

 • Bir meselenin temelinde ve özünde olan unsurlara kesinlikle ve hiçbir şekilde zarar vermez.

aslen

 • Kök veya soy bakımından, aslında, esasında; temelden, kökten.

aşşab

 • (Aşşeb. den) Nebatları, bitkileri toplayarak ve misallerini kurutarak her biri üzerinde ilmî incelemeler yapan âlim.

aza-yı esasi / âzâ-yı esasî

 • Temel organlar.

aza-yı esasiye / âzâ-yı esasiye

 • Temel organlar.

azuz / azûz

 • Memelerinin delikleri dar olan deve ve koyun.

bab harcı

 • Mahkemelerde kadıların, naiblerin, mal ve mukataa kalemlerinde bulunan memurların aldıkları bir nevi harç.

balina

 • Denizde yaşıyan ve yaklaşık olarak 20 ilâ 35 metre kadar uzunlukta olan memeli hayvan.

baraka

 • İtl. Temelsiz küçük yapı.

bast-ı özür etmek

 • Bir hata işleyerek başkalarına da nümune olmak, aynı hatayı işlemelerine zemin hazırlamak.

basur / bâsûr

 • (Çoğulu: Bevâsir) Tıb: Mayasıl. Kalın bağırsakta ve makadın etrafındaki siyah kan damarlarının şişmesi ve bazen iltihablanması sebebiyle, makadın içinde ve dışında meydana gelen memeler yüzünden makaddan kan ve cerahat gelmesi hastalığı.

bazgeşt / bâzgeşt

 • Nakşibendiyye yolunda on bir temel esastan biri. Sâlik'in (tasavvuf yolcusunun) Kelime-i tevîhdden sonra kalbinden; "İlâhî! Maksûdum Sensin. Matlûbum (maksadım) Senin rızândır."demesi.

behdel

 • Sırtlan yavrusu.
 • Erkeğin memelerinin büyük olması.

benek

 • Atlas zemin üzerine sırma işlemeli bir çeşit kumaş. (Farsça)

benevre

 • Temel, esas, asıl. (Farsça)

beng

 • Bir bitki ve tohumu ki, afyon gibi uyuşturan, keyf verici olarak da kullanılan bir madde. Esrar. (Farsça)
 • Atlas üzerine işlenmiş sırma işlemeli bir çeşit kumaş. (Farsça)
 • Küçük çitlenbik. (Farsça)

bermurad

 • Emeline kavuşan, arzusu yerine gelen, dileğine eren. (Farsça)

bi-bünyad / bî-bünyad

 • Esassız, temelsiz. (Farsça)

bi-namaz / bî-namaz

 • Namaz kılmayan, namazı terkeden, namazsız. Beynamaz. Namaz, İslâmın temel şartlarından biridir. Peygamberimiz (A.S.M.), namaz dinin direğidir demiştir. Namazını terkeden dininin direğini yıkmış olur. Beş vakit namaz için bir saat yetmektedir. İnsan bir günün 24 saatinden bir saatini Allah'ın huzurun (Farsça)

bidayet mahkemesi

 • Bu tâbir eskiden Asliye Mahkemeleri için kullanılırdı.

bih

 • Menba, kaynak. (Farsça)
 • Temel, asıl, kök. (Farsça)

birader-i pür-emel

 • Çokça emelleri arzu ve istekleri olan kardeş.

birsam

 • (Hallüsinasyon) Akıl hastalarının, gerçekten var olmayan bir şeyi varmış gibi yanlış idrak etmeleri halidir. Meselâ karınlarında veya başlarının içinde yılan bulunduğunu söylemeleri yahut bir canavarın ağzını açıp kendilerine baktığını söylemeleri birsam hâlini gösterir.

bişar

 • Esir, kul, köle. Harpte teslim alınan kimse. (Farsça)
 • Altın, gümüş kakmalı işlemeler. (Farsça)
 • Takatsiz, dermansız, halsiz. (Farsça)

borç

 • Geri verilmek niyetiyle ihtiyaç sahiplerine verilen para. Müslümanlıkta faizle borç vermek haramdır, günahtır. Borcunu ödiyemiyecek durumda onların borçlarını bağışlamak veya sonraya bırakmak sevaptır. Borcunu ödeyebilecek durumda olanlar da borçlarını zamanında ödemelidirler. Ödeyemiyecek olanlar d

bün / بن

 • Temel, esas, kök, netice, son.
 • Kök. (Farsça)
 • Dip. (Farsça)
 • Temel. (Farsça)

bündad

 • Temel. Binanın esası. (Farsça)
 • Destek, payanda. Duvar, set. (Farsça)

bünlad

 • Destek, payanda, duvar, set. (Farsça)
 • Temel. Esas, bina. (Farsça)

bünyad / bünyâd / بنياد

 • Temel, esas. Yapı, binâ. (Farsça)
 • Temel, kök. (Farsça)
 • Yapı, bina. (Farsça)

bürhan

 • Delil, hüccet, isbat vasıtası.
 • Man: Yakînî mukaddemelerden meydana gelen kıyas.
 • Red ve inkâr için itiraz kabul edilmeyecek surette isbat-ı hakikat eden kavi hüccet.

butlan / butlân

 • Batıllık, temelsizlik, çürüklük.

cadı

 • Avrupa'da putperestlik çağından beri gelen bir inanca göre, şeytanın gücünü kullanarak büyü yolu ile insanlara kötülük eden, felâketler getiren kadın. Bu bâtıl inanç yüzünden birçok yaşlı masum kadın, cadı diye Hristiyanların kurduğu Engizisyon mahkemeleri kararıyla yakılmıştır.

cedda'

 • Küçük memeli kadın.
 • Susuz çöl.

cedel

 • Konuşmada kavga etme. Niza. Hakkı bulmak için olmayıp, galib görünmek için çekişme. (Diyalektik)
 • Man: Meşhur veya müsellem mukaddemelerden terekküb eden kıyastır.

çekirdek-i esasiye

 • Temel çekirdek.

cevheri / cevherî

 • Asıl, temel, öz.

cezr

 • Kök, asıl, temel. Bünyâd.
 • Kesmek.
 • Mat: Kendi misline darbolunmakla (çarpılmakla) bir sayı meydana getiren rakam (Kare kök). Üç, dokuzun cezri'dir. Dokuz, üçün meczuru'dur.
 • Derya, deniz.
 • Arı kovanından bal almak.
 • Ay ve güneşin câzibesi te'siri ile deniz

cihet-ül vahdet-i ittihad

 • Birleşmenin birlik ciheti. Yani birleştiren temel unsur. Birleştiren ve birleşilen esas.

cimal

 • (Tekili: Cemel) Erkek develer.

cirm-i şems

 • Güneşin temel yapısı.

cirs

 • Temel, kök, menşe, kaynak, menba.

cürsume

 • (Cürsâm) Kök, asıl, temel. Bir tohumun özü. İlk hücrelik.
 • Gırtlak kapağı.
 • Karınca yuvası.

cüz-ü tamm

 • Bütün. Bir şeyin, temel vasıflarının tamamını toplayan parçası. Parçalandığı vakit ana vasfını ve asliyetini kaybeden şey.

derecat

 • (Tekili: Derece) Dereceler, basamaklar, kademeler, yükseklikler, mertebeler.

dimne

 • (Çoğulu: Dimen) Ters.
 • Duvar temeli.
 • Kin, düşmanlık.
 • Süprüntülük.

dıms

 • Duvar temeli.

dun-perver / dûn-perver

 • Kötü kimseleri koruyan, alçak kişileri muhafaza edip onların ilerlemelerine yardımcı olan. (Farsça)

düstur-u cifri / düstur-u cifrî

 • Cifir ilminin üzerine kurulu olduğu temel kural.

düstur-u esas

 • Temel kanun, anayasa.

düstur-u esasi / düstur-u esasî

 • Temel düstur, esas prensip.

düstur-u esasiye

 • Esas düstur, temel prensip.

ebu eyyub

 • Deve, cemel.

ecmal

 • (Tekili: Cemel) Develer.
 • Cümleler.
 • Yekünler.

ecza-i asliye / eczâ-i asliye

 • Vücudda temel teşkil eden parçalar ve kısımlar, unsurlar.

efgan

 • Figanlar, inlemeler.

ehass-ı amal / ehass-ı âmâl

 • Emellerin en hası.

ehass-ı emel

 • Arzu ve emellerin en özeli.

ekser-i hükema

 • Aklı temel alan bilginlerin, filozofların çoğunluğu.

emel

 • Arzû, hırs, tamah.Çalış ibâdet et bırak emeli, Son nefese kadar bırakma ameli.

emel-i acizane / emel-i âcizane

 • Âcizane ümit; bu âcizin emeli.

emel-i vehmi / emel-i vehmî

 • Temelsiz ümit, kuruntuya dayalı beklenti.

emir ve irade

 • Allah'ın yaratılışa dair emir ve dilemeleri.

engizisyon / اَنْگِيزِيسْيُونْ

 • Kiliselerin işkenceci mahkemeleri.
 • XVI. ve XVII. asırlarda Hristiyan Katolik Mezhebine âit kiliselerden alâkayı kesen veya Papa'ya karşı gelenlere yapılan -insanları arslanlara parçalatmak, fırında yakmak gibi- dehşetli işkenceler veya onları bu azaba mahkûm eden mahkemelere verilen isim. (Fransızca)
 • Çok ağır ve çok zâlimce cezây (Fransızca)
 • Ortaçağdaki işkenceci hristiyan mahkemeleri.

engizisyon mahkemeleri

 • Fransa'da 16. ve 17. yüzyıllarda Hristiyan Katolik Mezhebine ait kiliselerden alâkayı kesen veya Papa'ya karşı gelenleri ağır işkence ve zor ölümlere mahkûm eden mahkemelere verilen isim.

engizisyonane / engizisyonâne

 • Engizisyon mahkemelerinde olduğu gibi.

enva-ı murassaat / envâ-ı murassaat

 • Türlü türlü yaldızlar, süsleme ve işlemeler.

erkan / erkân / اركان / اَرْكَانْ

 • (Tekili: Rükn) Rükünler. Esaslar. Temeller. İleri gelen kimseler.
 • Temel unsurlar, ileri gelenler.
 • Direkler. (Arapça)
 • Temeller, esaslar. (Arapça)
 • İleri gelenler, üst düzeyde bulunanlar. (Arapça)
 • Önderler. (Arapça)
 • İleri gelenler, temel esaslar.

erkan ve ahkam-ı zaruriye / erkân ve ahkâm-ı zaruriye

 • İslâmın yerine getirilmesi zorunlu temel esasları ve hükümleri.

erkan-ı alem / erkân-ı âlem / اَرْكَانِ عَالَمْ

 • Maddî âlemin temel unsurları.
 • Âlemin temel esasları.

erkan-ı azime-i kainat / erkân-ı azîme-i kâinat

 • Kâinattaki büyük temel unsurlar, varlıklar.

erkan-ı islamiye / erkân-ı islâmiye

 • İslâmiyetin esasları, temelleri, rükünleri. (Şehâdet getirmek, Namaz kılmak, Oruç tutmak, Zekât vermek ve Hacca gitmek.)

erkan-ı kainat / erkân-ı kâinat

 • Kâinatı oluşturan temel unsurlar.

erkan-ı seb'a / erkân-ı seb'a

 • Yedi temel.

ersad

 • (Tekili: Rasad) Rasadlar, gözlemler, gözetlemeler, gözlemeler.

es'ile

 • (Tekili: Sual) Sualler. Bir şey istemeler. Sorular.

esas / اساس / esâs

 • Temel. Kök. Rükün. şart. Hakikat ve mahiyetler.
 • Temel.
 • Temel, kök.
 • Temel.
 • Asıl, kök, temel. (Arapça)

esas ittihaz etmek

 • Temel kabul etme.

esas tutmak

 • Temel almak, temel kabul etmek.

esas-ı azimet

 • Azimetin (en üstün hükmün) esası, temeli.

esas-ı din

 • Dinin esası, temeli.

esas-ı faside

 • Bozuk esas, çürük temel.

esas-ı fikirleri

 • Düşüncelerinin temeli, aslı esası.

esas-ı insaniyet / esâs-ı insâniyet

 • İnsaniyetin aslı, temeli.

esas-ı kafi / esâs-ı kâfi

 • Yeterli esas, yeterli temel taşı.

esas-ı lazım ve metin / esas-ı lâzım ve metin

 • Gerekli ve sarsılmaz esas, temel kural.

esas-ı meslek

 • Bir meslek ve metodun üzerine bina edildiği temel.

esas-ı mezhep

 • Mezhebin temeli.

esas-ı müselleme

 • Doğruluğu şeksiz, şüphesiz kabul edilen temel esas.

esas-ı takva / esas-ı takvâ

 • Takvânın esası, temeli.

esas-ı tarikat

 • Tarikatın temeli, kökü.

esas-ı velayet / esas-ı velâyet

 • Veliliğin esası, temeli.

esasat / esasât / esâsât

 • Temel malzemeler, mobilya, dekorasyon, döşeme gibi ev eşyaları.
 • (Tekili: Esas) Esaslar. Temeller, kökler.
 • Temeller, esaslar.
 • Esaslar, temeller.

esasat-ı aza / esasat-ı âzâ

 • Temel organlar.

esasat-ı batıla / esasat-ı bâtıla

 • Batıl temeller.

esasat-ı diniye / esâsât-ı diniye

 • Dinin esasları, temelleri.

esasat-ı faside / esâsât-ı fâside

 • Bozuk esaslar, çürük temeller.

esasat-ı kur'aniye / esâsât-ı kur'âniye

 • Kur'ân'ın esasları, temel kuralları.

esasat-ı sadıka / esâsât-ı sâdıka

 • Doğru esaslar, sağlam temeller.

esasat-ı şeriat / esâsât-ı şeriat

 • Şeriatın, dînin esasları, temelleri.

esasat-ı sünnet-i seniye / esâsât-ı sünnet-i seniye

 • Sünnet-i Seniye'nin esasları, temelleri.

esasen

 • Kendiliğinden, aslından, temelinden.
 • Temel olarak.

esasıyla

 • Temelinden.

esasiyle / esâsiyle

 • Köküne kadar, ta temelinden.

esasiyye

 • Asılla temelle alâkalı. Esasa ait ve müteallik.

esaslar

 • Temeller.

esassız

 • Temelsiz.

eshab-ı temyiz / eshâb-ı temyîz

 • Hanefî mezhebinde, fıkıh âlimlerinin altıncı tabakası. Bunlar kuvvetli hükümleri zayıf olanlardan, zâhir haberleri (İmâm-ı Muhammed'in Hanefî mezhebinin temeli olan meşhûr altı kitâbında bildirdiği haberleri), nâdir haberlerden (İmâm-ı Muhammed'in, İmâm-ı a'zâm ve talebelerinin diğer kitâblarda bild

eşya

 • (Tekili: Şey) (Bu kelime, Türkçede müfret gibi kullanılır.) Ev döşemeye mahsus halı, dolap v.s.
 • Elbise, yatak, çamaşır gibi malzemeler.
 • Yük, yük eşyası.

ezvac-ı tahirat / ezvac-ı tâhirat

 • Hz. Peygamber Efendimizin (A.S.M.) ismetli ve iffetli, pâk zevce-i muhteremeleri (R.A.) "Mü'minlerin anneleri" diye bilinen ve Peygamberimize (A.S.M.) âilelik etmek şerefine ermiş mübârek hanımlar.

fahir

 • (Fâhire) İftihar eden. Kendi amelini ve kendini beğenen. Övünen.
 • Şa'şaalı. Ağır. Parlak. Şanlı.
 • Büyük ve iyi nesne.
 • Koruğu büyük çekirdeksiz hurma.
 • Memeleri büyük deve.

fakir

 • Aslî (temel) ihtiyâçlarından başka nisâb miktârı (dînen zengin sayılacak kadar) malı olmayan.
 • Tasavvufta fakir: Derviş. Her zaman her işte yalnız Allahü teâlâya muhtaç olduğunu bilen, bütün ihtiyaçlarını hep Allahü teâlâya arz eden.

faraziye

 • (Hipotez) Var sayma, kabul. Bir hâdiseyi, bir olayı açıklamak, bir düşünceyi isbat etmek için isbatı yapılmamış başka düşünceleri dayanak olarak alma. Müsbet ilimlerde araştırmanın bir merhalesini meydana getirir. İncelenen hâdiseyi açıklaması muhtemel olan faraziyeler düşünülür. Faraziyenin doğrulu

faridat-ı adile / farîdât-ı âdile

 • Dînimizin dört temel kaynağından icmâ' ve kıyâs.

fark-ı esasi / fark-ı esasî

 • Esastaki fark, temeldeki farklılık, ayrılık.

fazl-ı azim / fazl-ı azîm

 • Büyük değer, temelde var olan büyük meziyet.

fer'i hüküm / fer'î hüküm

 • Temele ait olmayan hüküm, dallara ait hüküm.

ferman-ı esasi / fermân-ı esasî

 • Asıl, temel ferman, buyruk.

fermene

 • İşlemeli dar ve yuvarlak yanlı yelek.
 • Eskiden esnaf tabakasına mahsus elbise.

fetva emini

 • Şeyhülislâm kapısındaki Fetvahane'nin başında bulunan zata verilen ünvandır. Şeyhülislâma sorulan şer'i meselelerin fetvalarını hazırlamak, istida ile vukubulan suallere cevap vermek ve şer'iyye mahkemelerinden verilen ilâmları tetkik etmek vazifeleriyle mükellefti. Maiyyetinde Fetvaemini muavini, İ

fevatih

 • (Tekili: Fâtiha) Fâtihalar. Başlangıçlar.
 • Son vermeler.
 • Bir kitabın mukaddemeleri.

firaş-ı sahih

 • Fık: Nikâh ve mülk-i yemine müstenid bulunan istifraş. Mülk-i yemin, bir kimsenin temellükünde bulunan cariye demektir. Binaenaleyh bu iki şarta dayanan istifraştan, meydana gelecek çocuk, varis addolunur. Ancak, cariyeyi istifraşta husule gelen çocuğun kendisinden olduğunu müstefrişin söylemesi lâz

fiskil

 • Yarış atlarından cemeleden sonra geleni.

füruat-ı şeriat

 • Dinin temel meselelerinden ayrılan dalları, alt bölümleri.

füruş / fürûş

 • (Tekili: Firaş) Döşemeler. Yerlere serilen örtüler.
 • Yataklar.
 • Döşemeler, yaygılar.

gamaim

 • (Tekili: Gımâme) Hayvanların, yem yemelerini veya ısırmalarını önlemek gayesiyle ağızlarına takılan torba gibi şeyler.

gavr

 • Bir şeyin dibi. Çukur.
 • Batmak.
 • Derinlik, nihayet. Kök, esas, temel.
 • Tefekkür, teemmül.
 • Dolanmak.
 • Hakikat.

gaye-i emel

 • Emelinin gayesi, arzu edilen hedef.

gutme

 • Pelteklik, kekemelik.

hacat-ı zaruriye / hâcât-ı zaruriye

 • Zorunlu temel ihtiyaçlar, yiyecek ve içecek gibi.

hademat / hademât

 • Hademeler. Hizmetçiler.
 • Hademeler.

hak tarikatler / hak tarîkatler

 • Ehl-i sünnet anlayışını benimseyen, İslam'ın temel esaslarını uygulayan ve mânevî bir silsileye sahip mürşidler tarafından temsil edilen tarîkatler.

hakaik-ı akaid-i islamiye / hakâik-ı akâid-i islâmiye

 • İslâmın temellerini meydana getiren iman hakikatleri, inanç esasları.

hakaik-i esasiye

 • Temel, esas gerçekler.

hakaik-ı esasiye-i imaniye ve kur'aniye / hakâik-ı esâsiye-i imâniye ve kur'âniye

 • İmanın ve Kur'ân'ın temel gerçekleri.

hakaik-i esasiye-i kur'aniye ve imaniye / hakaik-i esasiye-i kur'âniye ve imaniye

 • Kur'ân ve imânın temel hakikatleri.

hakikat-i nev'iye

 • Türün temel özelliği, hakikati.

halim / halîm

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Hep hilm sâhibi olan; günâh işleyenlerin, günâh işlemelerini ve emirlerine muhâlefetlerini, karşı geldiklerini gördüğü hâlde gazablanmaya ve onları cezâlandırmaya gücü yettiği hâlde, acele etmeyen. Allahü teâlâ kullarına cezâ vermekte

handefeşan

 • Gülümsemeler dağıtan, gülmeler saçan. (Farsça)

hassa / hâssa

 • Temel özellik.

hassa-i zatiye / hâssa-i zâtiye

 • Birşeyin bizzat kendinde bulunan temel nitelik.

hasse-i zatiye / hâsse-i zâtiye

 • Bir şeyin zâtına, kendine ait temel özellik.

havaic-i zaruriye / havâic-i zaruriye

 • Gerekli ihtiyaçlar, giderilmesi lüzumlu olan ihtiyaçlar; yeme içme, ev ve binek gibi temel ihtiyaçlar.

havass-ı mümeyyize / havâss-ı mümeyyize

 • Birşeyi diğerinden ayıran temel özellikler.

havayic-i asliyye / havâyic-i asliyye

 • İhtiyaç eşyâları. Temel ihtiyâçlar. Bir kimsenin yiyecek giyecek ve ev gibi ihtiyaç duyduğu lüzumlu maddeler ve evde kullanılan eşyâ ve âletler, hizmetçiler, binecek vâsıtası, meslek kitapları (din kitapları) ve ödeyeceği borçları.

hayati / hayatî

 • Hayata ve yaşamağa ait. Hayatla alâkalı. Hayat için mecburi olan.
 • Mc: Çok önemli bir şeyin bağlı bulunduğu başka bir şey. Temel.

hedef

 • Nişan noktası.
 • Emel. Varılmak istenen gaye.
 • Yüksek, bülend.
 • İri vücudlu adam.
 • Bir işe yaramayan, tembel ve uykucu olan.

hevesat

 • Arzu ve nefsâni emeller. Boş, bâtıl ve günahlı şeylere dâir olan istekler. Hevesler. (Farsça)

hikmet-i esasiye

 • Temel hikmet.

hile-i şer'iyye / hîle-i şer'iyye

 • Şer'î (dînî) çâre. Müslümanların, İslâmiyet'e uymaları ve haram işlememeleri için ihtiyatlı yol aramaları. Herhangi bir hususta İslâmiyete uymağa mani bir durum bulununca o şeyi yapabilmek için kolay olan bir çâre aramak veya bu sûretle bulunan çıkış yolu.

him

 • Deveye ârız olan susuzluk hastalığı.
 • Kürtçede: Temel, esas.

hitabet

 • Cemaate, topluluğa veya birisine karşı söz söylemek. Güzel ve faideli söz konuşmakla halka dinletmek. Güzel söz söyleme san'atı. Hutbe okuma. Nutuk irâdetmek.
 • Man: Makbul ve zannî mukaddemelerden terekküb eden kıyas.

huccet

 • Senet, vesîka, delîl, burhân.
 • Şer'î mahkemelerde bir dâvânın şâhitlerini dinledikten sonra kâdının verdiği hükmün yazıldığı îlâm, belge.

hükle

 • Dil tutukluğu, kekemelik.

hukuk-u medeni / hukuk-u medenî

 • Umumi mânada: Temel hak ve hürriyetler ve medeni haklar. Avrupaî mânada ise: Lâik hukuk sistemi, medeni hukuk.

hulviyyat

 • Tatlı yemekler. Şekerlemeler. Tatlı şeyler.

huzur-u mehakim / huzur-u mehâkim / huzûr-u mehâkim

 • Mahkemelerin önünde durma.
 • Mahkemelerin önüne gelme.

i'lamat-ı nizamiye

 • Huk: Nizamiye mahkemelerinden çıkan ilâmlar.

i'lamat-ı şer'iye

 • Huk: Şer'iye mahkemelerinden nafaka, nikâh vs. ye dâir verilen i'lâmlar.

i'tikad

 • İnanmak. İnanç. Sıdk ve doğruluğuna kalben kararlı olmak. Gönülden tasdik ederek inanmak. Dinin temelini meydana getiren şeylere inanmak.

ibşarat

 • (Tekili: İbşâr) Müjdelemeler, tebşir etmeler, sevinç verici haber bildirmeler.

ideal

 • Fikre ve düşünceye ait. Tasavvuri, hayali. (Fransızca)
 • Mefkûre. Emel. Gaye. Hayalde tasavvur edilen kemal. Fevkalâde, mükemmel kimse veya şey. (Fransızca)

idealizm

 • Bilgide temel olarak düşünceyi alan ve eşyanın müstakil mevcudiyetlerini inkâr edip fikren mevcudiyetlerini kabul eden yanlış bir felsefe doktrini. (Fransızca)

ifrazat / ifrâzât / افراضات

 • Salgılar. (Arapça)
 • Parsellemeler. (Arapça)

iftiraat

 • (Tekili: İftira) İftiralar, asılsız isnatlar, aslı esası olmayan suç yüklemeler.

ihtimal ki / احتمال كه

 • Belki de, muhtemelen. (Arapça - Farsça)

ihtizazat / ihtizazât

 • Titremeler, hoşlanmalar.

ikdamat

 • (Tekili: İkdam) İlerlemeler. Sürekli çalışmalar.

ıksa-yı amal / ıksâ-yı âmâl

 • Emel ve isteklerinden uzaklaştırma.

iktirani kıyas / iktiranî kıyas

 • Man: Neticenin aynı veya nakizı, mukaddemelerinin birisinde bilfiil zikredilmeyen kıyastır. Meselâ: "Her cisim muhdestir". Ve nakizı olan: "Bazı cisimler muhdes değildir" kaziyeleri, ne birinci ve ne de ikinci mukaddemede hey'et-i mecmuası ile zikredilmiş olmadığından iktirânidir.

ilel

 • (Tekili: İllet) İlletler. Esaslar. Temeller. Sebebler.
 • Sakatlıklar. Hastalıklar.

ilkahat

 • (Tekili: İlkah) İlkahlar, döllemeler, gebe bırakmalar.

ille-i gaye

 • Esas gaye, temel amaç.

illet-i hüküm

 • Hükmün illeti, sebebi; bir hükmün, üzerine bina edildiği temel sebebi, gerekçesi.

ilm-i hal / ilm-i hâl

 • İslâm dininin her müslüman için bilinmesi gereken temel bilgileri.

ilm-i kelam / ilm-i kelâm

 • Kelime-i şehâdeti ve buna bağlı olan îmânın altı temel bilgisini öğreten ilim.

ilm-i usuliddin / ilm-i usûliddin

 • Dinin temel meselelerini ve gayelerini araştıran metod ilmi; metodoloji.

imad

 • Direk, kolon.
 • Temel, esas.
 • Kuvvet.
 • Bir kavmin reisi ve başta geleni.
 • Yüksek bina.

inziac

 • Yerinden koparma, sökülme.
 • Tas: Allah'a tam teveccüh ederek dünyevî emelleri bırakmak.

iradat

 • (Tekili: İrade) İstemeler, buyruklar, iradeler, emirler, fermanlar.

ıslahat / ıslâhât

 • İyi hâle, işe yarar hâle getirmek için yapılan çalışmalar, düzenlemeler.

israiliyat

 • İsrailoğullarına ait bilgiler, bir temele dayanmayan gerçek dışı anlatımlar.

isti'naf

 • Önceki cümlelere bağlı olmayıp ilerdeki muhtemel sorulara cevap teşkil etme.

istianat / istiânât

 • Yardım dilemeler.
 • Yardım istemeler.

istiare-i mekniye

 • (Kapalı istiare) Teşbihin temel unsurlarından yalnız benzetilenle yapılan istiare. Meselâ: Merhum Mehmed Akif'in:Şu karşımızda mahşer kudursa, çıldırsa,Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa,Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz.Cihan yıkılsa, emin ol bu cephe sarsılmaz...beyitlerinde düşman k

istiare-i musarraha

 • (Açık istiare) Teşbihin iki temel unsurundan yalnız kendisine benzetilen ile yapılan istiare.Meselâ: Büyük âlimlere; ayaklı kütüphane veya yaşlı kimselere hayatının son baharında denilmesi gibi.

istidlalat

 • (Tekili: İstidlal) İstidlaller. Muhakemeler.

istinaf

 • Baştan başlamak. Yeniden başlamak.
 • Gr: Sözün başlangıcı.
 • Huk: Dâvâ Mahkemesinin verdiği hükmü beğenmeyip bozulmasını daha üst mahkemeden istemek. Dâvâ mahkemeleri ile Temyiz Mahkemesi arasındaki bir derece yüksek mahkemeye verilen isim.

istiş'arat

 • (Tekili: İstiş'ar) Yazı ile bildirilmesini istemeler.

istisna' / istisnâ'

 • Ismarlama. Bir san'at sâhibinden belirli bir işin, belirli özelliklerde yapılmasını istemek. Meselâ bir terzi ile kumaşı ve benzeri malzemeleri ondan olmak üzere bir kat elbise dikmesi için sözleşme yapmak.

ka'bet-ül amal / kâ'bet-ül âmâl

 • İsteklerin ve emellerin yönelmiş olduğu yer.

kadı

 • Tanzimat'a kadar her türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları.

kaib

 • (Çoğulu: Kevâib) Tomurcuk memeli kız.

kaide / kâide / قاعده

 • Esas. Temel. Düstur. Nizam. Yol. Ayaklık.
 • Dip taraf.
 • Bir şeyin meydana gelmesine şart ve düstur olan husus.
 • Bir ilim ve fennin düsturlarından her biri.
 • Fık: Hayızdan ve çocuktan kesilmiş kadın.
 • Esas, temel.
 • Usul, nizam, kural.
 • Taban.
 • Ayaklık.
 • Yaprakların köke birleştiği yer.
 • Kural. (Arapça)
 • Temel, esas. (Arapça)

kaide-i esasi / kaide-i esâsi

 • Temel kural.

kaide-i esasiye

 • Esas kaide, temel kural.

kal'

 • Koparma, koparılma, sökme, sökülme, çıkarılma, temelinden çekip atma.

kalubela / kalûbelâ

 • Allahın "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sorması ve ruhların "evet" demeleri olayı.

kam-perver / kâm-perver

 • (Çoğulu: Kâmperverân) Emel besleyici.

kamed

 • Binanın temeli.

kanun-u esasi / kanun-u esasî

 • Temel kanun. Temel ve esasa ait kanun. Bir bünyenin aslını ve mahiyetini teşkil eden kanun.

kanun-u esasi-yi beşeriye / kanun-u esasî-yi beşeriye

 • İnsanların temel kanunu, anayasası.

kanun-u esasiye

 • Temel kanun, anayasa.

kanun-u esasiye-i kur'aniye / kanun-u esasiye-i kur'âniye

 • Kur'ân'ın temel kanunu, hükmü.

karakter

 • Temel özellik.
 • yun. Huy. Mizac. Seciye. Bir şeyi benzerlerinden ayırdetmeğe yarayan temel hususiyet.

karban-saray / kârban-saray

 • Kervansaray. Şehirlerde veya yol üzerlerinde kervanların ve yolcuların gecelemelerine mahsus büyük han. (Farsça)

karbon

 • Lât. Basit olup kömürleşmiş hâlde bulunan bir temel unsur. Kömür. Billurlaşmış halde kömürleşmiş cisim.

karun

 • İki şeyi bir araya getiren.
 • Tez terleyen hayvan.
 • Arka ayaklarının tırnağı ön ayağının tırnağı yerine vâki olan hayvan.
 • İleride olan memeleri geride olan memelerine pek yakın olan dişi deve.

kasr-ı meşid-i nurani / kasr-ı meşîd-i nuranî

 • Temelleri sağlam ve etrafına aydınlık saçan saray.

kavaid-i esasiye

 • Temel kurallar, prensipler.
 • Esası teşkil eden temel kaideler.

kevaib

 • (Tekili: Kâib) Yeni yetişmiş turunç memeli kızlar.

keyfiyet-i muamele

 • Davranış ve tavırların niceliği, temel özelliği.

kıvam

 • Dayanak, direk, temel.

kıyas-ı istisnai / kıyas-ı istisnaî

 • Bir hükmün neticesinin aynı veya nakzı, mukaddemelerinden birinde bilfiil zikredilirse, ona kıyâs-ı istisnâi denilir. Başka bir tâbirle: Neticesi veya zıddı bizzat kendisinde zikredilen kıyas. "Eğer bu cisim ise, mutlaka bir yer tutar" gibi. Veya "Güneş doğmuş ise, gündüz olmuştur" gibi.

kudret-i zatiye / kudret-i zâtiye

 • İktidar; temel, öznel kudret.

künh

 • Bir şeyin aslı, temeli, dip, kök, öz.

kur'an-ı kerim / kur'ân-ı kerîm

 • Allahü teâlânın Cebrâil aleyhisselâm vâsıtasıyla Muhammed aleyhisselâma yirmi üç senede Arabça olarak indirdiği, bize kadar ilk nâzil olduğu şekilde tevâtürle, yalan söylemeleri mümkün olmayan üstün vasıflı insanların bildirmeleri ile gelen ve mushaf larda yazılı olup, okunması ile ibâdet edilen, hi

kütüb-ü imaniye ve islamiye / kütüb-ü imaniye ve islâmiye

 • İman hakikatlerini ve İslâmın temel özelliklerini anlatan kitaplar.

kuvve-i azm

 • Azim kuvveti. Emele muvaffak olmak için gösterilen azim, cehd kuvveti. (Farsça)

laboratuvar

 • İlmî ve sınaî çalışma ve araştırmalar yapmak için çeşitli cihaz ve malzemelerin bulunduğu yer. (Fransızca)

lahlahaniye

 • Pelteklik, kekemelik.

laik

 • Dine istinad etmeyen. Ruhanî olmayan kimse. Dini olmayan şey. Dinî olmayan fikir, dinî olmayan müessese, sistem veya prensip. Devleti dinî esas ve hükümler ile idare etmeyen sistem. Temel esasların ve kanunların menşeini ve teşri'de (kanun yapmakta) hareket noktasını ve değer ölçüsünü dine isnad etm (Fransızca)

lefef

 • Pelteklik, kekemelik.
 • Yorgunluk.
 • Besililik, semizlik.

letafet-i asliye / letâfet-i asliye

 • Bir şeyin aslında ve temelinde bulunan tatlılık, hoşluk.

li

 • Gr: Lâm harfinin esre ile okunuşu. Bir kelimenin başına geldiğinde, "için, dolayı, ötürü, yüzünden, sebebinden" gibi mânâlara gelir. Kendinden sonraki isimleri cerreder. Yerine göre muhtelif isimler alır. Lâm-üt-tahsis ve temellük gibi.

lüzum-u zati / lüzum-u zâtî

 • Varlığının zorunlu şartı ve ayrılmaz temel özelliği.

maakım

 • (Tekili: Ma'kım) Eklemler, eklemeler.

maariz-ül kelam / maarîz-ül kelâm

 • Kelâmda irad olunan kapalı mânâlar. Bir sözün asıl mânâsından başka mânâyı istemeler.

madde-i esasiye

 • Temel madde.

madde-i unsuriye

 • Bir varlığı oluşturan temel madde, element.

mahakim / mahâkim / محاكم

 • Mahkemeler.
 • Mahkemeler. (Arapça)

mahakim-i adliye

 • Adliye mahkemeleri.

mahakim-i askeriye

 • Askerî mahkemeler.

mahakim-i şer'iye

 • Şer'î mahkemeler. şeriat mahkemeleri.

mahiyat-ı eşya / mâhiyât-ı eşya

 • Kâinattaki eşya ve varlıkların mâhiyetleri, temel özellikleri ve asıl yapıları.

mahiyat-ı mümkinat / mâhiyât-ı mümkinât

 • Kâinattaki varlıkların mâhiyetleri; varlığıyla yokluğu eşit olan ve varlığı Cenâb-ı Hakkın var etmesine bağlı olan varlıkların temel özellikleri, asıl yapıları.

mahiyat-ı mümkine

 • Mümkin olan mâhiyetler; varlığı da yokluğu da eşit olan varlıkların temel özellikleri.

mahiyat-ı mümkünat / mahiyât-ı mümkünat

 • Yaratılmışların mahiyetleri, temel yapıları.

mahiyet-i beşeriye

 • İnsanların yapısında bulunan temel özellik.

mahiyet-i eşya

 • Varlıkların mahiyeti, temel özelliği.

mahiyet-i insaniye / mâhiyet-i insaniye

 • İnsana ait temel özellik, insanın içyapısı.

mahiyet-i muhammediye

 • Hz. Muhammed'e ait temel özellik.

mahiyet-i nev'iyesi

 • Türünün niteliği, temel özelliği.

mahkeme-i nizamiye

 • Adliye mahkemeleri. Temyiz mahkemeleri ile hukuk ve ceza mahkemeleri.

mahkeme-i temyiz

 • Adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme ve tahkik mercii olan yüksek mahkeme.

mahmil

 • Bir söze yüklenen muhtemel mânâlardan her birisi.

mak'ad

 • Oturulacak yer. Minder.
 • Oturulduğunda bedene temel olan âzâ. Kıç.

makasıd-ı erbaa

 • Dört maksat ve gaye; tevhid, nübüvvet, haşir ve adalet olmak üzere Kur'ân'ın gözettiği dört temel maksat.

maksad-ı asli / maksad-ı aslî

 • Asıl maksat, temel gaye.

maksad-ı asliye / maksad-ı aslîye

 • Asıl maksad, temel gaye.

maksud

 • Kastolunan, istenilen şey, emel.

manzumat

 • Düzenlemeler, sıralamalar.

masdar

 • Bir şeyin çıktığı yer, temel, kaynak.
 • Fiil kökü.

mataim / mataîm

 • (Tekili: Mıt'âm) Oburlar, doymakbilmez kimseler.
 • Başkalarını beslemeler.

matruh

 • Tarh edilmiş, çıkarılmış.
 • Belirtilmiş, konulmuş (vergi)
 • Temeli atılmış (Binâ).

maya

 • Esas, temel.

maye / mâye

 • Damızlık.
 • Esas. Temel.
 • Bir şeyin mayalanması ve ekşimesi (tahammürü) için konulan madde.
 • Para, mal. İktidar. Güç.
 • İlim.
 • Dişi deve.
 • Esas, temel; maya.

mebadi / mebâdi

 • Başlangıçlar; temel prensipler.

mebadi-i ulum / mebâdi-i ulûm

 • İlimlerin altyapıları, temel yasaları, başlangıcı.

mebani / mebanî / mebânî / مبانى

 • Temeller. Esaslar.
 • Yapılar. Binâlar.
 • Yapılar, binalar, temeller.
 • Temeller. (Arapça)
 • Yapılar, binalar. (Arapça)

mebde'

 • Temel, başlangıç.
 • Baş taraf. Başlangıç. Başlama.
 • Kaynak. Kök. Temel. Esas.

mebna

 • Temel. Yapı yeri.
 • Üss-ül esas. Asıl ve esas.

menkuş / menkûş / منقوش

 • Nakışlı, işlemeli, desenli. (Arapça)

meratib

 • Mertebeler. Basamaklar. Kademeler. Dereceler.

mevad

 • Maddeler, malzemeler.

mevdune

 • (Mevzune) Altın, inci veya elmasla işlemeli şey. Murassa.

mezheb

 • Yol. Gidilen yol. Tutulan çığır.
 • Dinin esaslarında ve esas temel mes'elelerde bir olmakla beraber, teferruatta bazı muhtelif mes'eleler olması sebebiyle birbirinden az farklı müctehidlerin yolları. Müctehidlerden, kendilerine tâbi olunanların seçtikleri meslekleri. Füruatta Hanefi ve

muaccelat

 • (Tekili: Muaccel) Peşin ödemeler.

muamele-i imani / muamele-i imanî

 • İmânı temel alarak yapılan uygulama.

mübayenet-i mahiyet

 • Temel yapıdaki farklılık, farklı özelliklere sahip olma.

müesses

 • Tesis olunmuş, temeli atılmış, bina edilmiş.

müessis

 • Kurucu, te'sis edici. Te'sis eden, kuran, temel atan.
 • Kanun ve usul gibi şeyleri vaz'edip temelleştiren.

muhakemat

 • (Tekili: Muhakeme) Muhakemeler.

muhkemat-ı kur'aniyye

 • Mânası açık ve te'vile ihtiyacı olmayan âyetler. Başka bir mânaya ihtimali olmayıp sarih emir ve nehiyleri müştemil olan âyetler. Bu âyetler mensuh veya anlaşılmayan şekilde müteşabih ve muhtemel olmayıp muhkem ve mübeyyin olmakla aslâ te'vile muhtaç olmazlar. Bâzı şeylerin haram olması veya enbiya

muhtemelat

 • (Tekili: Muhtemel) Olabilir ve umulur şeyler. İhtimâl dahilindeki şeyler.

muhzır

 • (Huzur. dan) Eskiden şeriat mahkemelerinde mübâşir hizmetini gören kimse. Alâkalı kimseleri mahkemeye çağırmaya memur kişi.

mukadder sualler

 • Gelmesi beklenen, muhtemel sorular.

mükalemat / mükâlemat

 • (Tekili: Mükâleme) (Kelâm.dan) Mükâlemeler, konuşmalar.

mukarnes

 • Kubbe biçiminde olan.
 • İşlemeli, nakışlı ve rengarenk olan.
 • Merdiven şeklinde dereceleri olan kubbe.

muktatafat

 • (Tekili: Muktataf) (İktitaf. dan) Derlemeler, toplamalar. Derlenmiş şeyler.

mülaane

 • Lânet edişmek. Erkek ile kadının birbirlerini lânetlemeleri.

münakkaş / منقش

 • Nakışlı, süslü, nakşedilmiş, işlemeli, resimli.
 • Nakışlı, işlemeli, desenli. (Arapça)

münteha-yı amal / münteha-yı âmâl

 • Emellerin sonu.

murad

 • İstenerek, ümid ederek beklenen. Arzu edilen şey.
 • Gâye. Maksad. Emel.

murassaat / murassaât

 • Yaldızlar, süsler, işlemeler.

murassaat-ı hikmet / murassaât-ı hikmet

 • Hikmet süslemeleri.

musademat

 • Çarpışmalar. Vuruşmalar. Müsademeler.

müsademat

 • (Tekili: Müsademe) Vuruşmalar, birbirine çarpmalar. Müsademeler.

müsamahat

 • (Tekili: Müsamaha) (Semâhat. dan) Müsamahalar, göz yummalar, görmezden gelmeler, hoş görmeler. Aldırış etmemeler.

müsavat-ı esasiye / müsâvat-ı esasiye

 • Temel eşitlik, mutlak eşitlik.

müsellemat-ı diniye / müsellemât-ı diniye

 • Dinin kabul görmüş ve uygulanması zorunlu kaideleri, temelleri.

müste'nife

 • Yeni başlayan; önceki cümlelere bağlı olmayıp ilerideki muhtemel, sorulara cevap teşkil eden cümle.

müştemilat / müştemilât

 • (Bak: Müştemelât)

müstenedün ileyh

 • Kendine dayanılan, temel.

mütemellik

 • (Mülk. den) Mülk edinen, temellük eden. Malın sâhibi olan.

mutezile / mûtezile

 • Kendi akıllarını temel unsur kabul edip, Kur'ân ve sünneti ona uydurmaya çalışan Ehl-i Sünnet dışı bâtıl bir mezhep.

muvarede

 • (Çoğulu: Muvâredât) (Vürud. dan) Girip gelme.
 • İki şâirin, birbirlerinden habersiz olarak, tesâdüfen aynı beyitleri söylemeleri.

müyun

 • Yalanlar, uydurmalar. Yalan söylemeler.

naarat / naarât

 • Naralar, gürlemeler.

nahv

 • (Nahiv) Yol, cihet. Etraf, yön.
 • Misâl.
 • Miktar.
 • Kasd ve azmeylemek.
 • Gr: Kelimelerin birbirine rabt, izafet ve amel eylemeleriyle ilgili olan kaideleri içine alan ilim. Nahiv ilmi ile Arapça kelimelerin yeri ve usulü bilinir, yani cümle tahlili yapılır.

nakışlı

 • İşlemeli, süslemeli.

nakş-tıraz

 • Süslü işlemeler. (Farsça)

namusiyye

 • Yatan kimselerin başkaları tarafından görülmemeleri için, yatağın etrafına çekilen perde.

nass-ı hadis

 • Hadisin açık, gerçek ifadesi. Muhtemeli olmayan sağlam mânaya delâlet eden lâfız. Delil mânâsına olan "Nass-ül fukaha" bundan alınmıştır.

nazar ber kadem

 • Nakşibendiyye yolunun temel bilgilerinden birisi olup, tasavvuf yolculuğunda adımdan ileriye bakmak ve adımını baktığı yere atmak.

nefsü'l-emr

 • İşin temeli, esası.

nesf

 • Bir yapıyı temelinden yıkma.

nevamis-i fıtrat / nevâmis-i fıtrat

 • Yaratılışa Allah tarafından konulan temel kanunlar, anayasa kanunları.

nevatir

 • (Tekili: Nâtur) Hamam hademeleri.
 • Bostan bekçileri.

nevber

 • Turfanda meyve. (Farsça)
 • Memeleri yeni belirmeye başlamış kız. (Farsça)

ney

 • Bir tür üflemeli müzik aleti.
 • Üflemeli bir çalgı.

nokta-i esasiye

 • Temel nokta.

nokta-i istimdad

 • Yardım isteme noktası. İnsanın kalbindeki sonsuz emel ve arzuların yerine getirilmesine olan ihtiyaç.

nuhbe-i amal / nuhbe-i âmâl

 • Mefkure, ideal. Emellerin en sonu.

nukuş / nukûş / نقوش

 • Nakışlar, işlemeler. (Arapça)

nukuş-u esma-i ilahiye / nukuş-u esmâ-i ilâhiye

 • Allah'ın güzel isimlerinin nakışları, işlemeleri.

nukuş-u kalem-i kudret

 • Allah'ın kudret kaleminin işlemeleri.

nüve-i imtisal

 • Emre uymayı sağlayan eşyanın mahiyetindeki temel çekirdek, özellik.

otorite

 • Kumanda etme hakkı, itaat ettirme iktidarı. (Fransızca)
 • İdari veya siyasi iktidar. (Fransızca)
 • Muhakemeleri veya doktrini umumiyetle doğru olarak kabul edilen ve bir sahada derinleşmiş olan şahıs veya eser. (Fransızca)

paderhava

 • (Pâ-der-hava) Ayağı havada. (Farsça)
 • Mc: Temelsiz, çürük. (Farsça)

pay-der-hava

 • Ayağı havada. (Farsça)
 • Mc: Temelsiz, çürük. (Farsça)

perniyan / perniyân / پرنيان

 • Nakışlı atlas. İpekten dokunmuş, bir cins işlemeli kumaş. (Farsça)
 • İşlemeli atlas. (Farsça)

pişnihad

 • Usûl, kanun. (Farsça)
 • Temel, esas. (Farsça)

prensip

 • Umde. İlk unsur. Temel kanaat, temel düşünce. Temel bilgi (Fransızca)
 • Man: Her çeşit münakaşanın dışında olan. (Fransızca)

pür-amal / pür-âmâl

 • İstek ve emellerle dolu.

rasif

 • Dayanıklı, sağlam, muhkem.
 • Taş temel, rıhtım.
 • Denizin yüzüne çıkmış kayalar.

rasih / râsih / راسخ

 • (Çoğulu: Râsihîn-Râsihûn) (Rüsuh. dan) Temeli kuvvetli, sağlam.
 • Bilgisi, bilhassa dinî bilgileri çok geniş olan.
 • İyice oturmuş, dem ve damarlarına yerleşmiş, temeli sağlam ve kuvvetli olan.
 • Derin din bilgisi olan. (Arapça)
 • Temeli sağlam olan. (Arapça)

rasihun

 • (Tekili: Rasihîn) (Râsih) Âlimler, din bilgisi çok sağlam ve derin olan büyük zatlar.
 • Temeli kuvvetli ve sağlam olanlar.

reca

 • Emel, ümit, yalvarmak.
 • Cânib, taraf.
 • İstek, arzu, dilek.

rekaket / rekâket / ركاكت

 • Kekemelik. (Arapça)
 • Söz kusuru. (Arapça)

rükn

 • Direk. Esas.
 • Kuvvet.
 • Bir şeyin en fazla sağlam olan tarafı veya köşesi veya temeli.
 • Bir cemaatin ileri gelenlerinden olan.
 • Nüfuzlu, kuvvetli ve ehemmiyetli kimse.
 • Bir şeyin en sağlam tarafı, temeli, direği.
 • Kolon, direk.
 • Önemli kimse.

rütte

 • Pelteklik, kekemelik.

safka

 • Bir satış anında müşteri ile satıcının tokalaşarak, "hayrını gör" demeleri.
 • Yapılan satış.

safvet-i asliye

 • Temelden gelen saflık.

şakile

 • Yol. Tarik. Meslek.
 • Yaradılış. Tıynet. Seciye. Mizac. Bir kimsenin yaratılışının temel hususiyeti.

salat / salât

 • Allahü teâlâdan rahmet, meleklerden istiğfâr, mü'minlerden duâ.
 • İslâm'ın beş esâsından (temelinden) birisi olan namaz.
 • Peygamber efendimizin ism-i şerîfleri anıldığında, işitildiğinde veya yazıldığında söylenen ve yazılan "sallallahü aleyhi ve sellem". sözü ve benzerleri. Çoğ

sarf ve nahv ilmi

 • Arabî dilbilgisi. Sarf; kelime bilgisi; kelimelerde meydana gelen değişikliklerden ve birbirlerinden türemelerinden bahseden ilim. Nahv; cümle bilgisi; kelimelerin cümle içinde fiil, fâil (özne), mef'ûl (nesne, tümleç) olma gibi durumlarından ve buna göre sonlarının aldıkları i'râbdan (harekelerden)

sealil

 • (Tekili: Sü'lul) Memeler.
 • Vücudda meydana gelen siğiller.

seciye-i islamiye / seciye-i islâmiye

 • İslâmın temel özellikleri.

sedaya / sedâyâ / ثدایا

 • (Tekili: Sedâ) Memeler.
 • Memeler. (Arapça)

sedya'

 • Büyük memeli kadın.

sefer der vatan

 • Nakşibendiyye yolunun on bir temel esâsından biri. Sâlikin (tasavvuf yolunda bulunan kimsenin) kötü ahlâk, beşer (insan) tabiatının sıfatlarından kurtulması, beşerî sıfatlardan meleklere âit sıfatlara, kötü, çirkin vasıflardan, iyi, güzel ahlâka geçm esi.

şer'

 • Emir ve nehy gibi hükümleri vaz' etmek.
 • Bir işe başlamak.
 • Dalmak.
 • Girmek.
 • Zâhir etmek, göstermek.
 • Cenab-ı Hakk'ın emri. Âyet, hadis, icma-i ümmetle ve kıyas-ı fukaha ile sâbit olan dinin temelleri, şeriat.

şeyhülislam / şeyhülislâm

 • Osmanlı Devleti zamanında dînî meselelerle şerîat mahkemelerine bakan en yüksek rütbeli din adamı.

silsile-i tahsil

 • Öğretim kademeleri.

sualat / sualât

 • (Tekili: Suâl) Suâller, sorular. İstemeler, istekler.

sümle

 • (Bak: SEMELE)
 • (Bak: SEMELE)

şümus-u kur'an / şümus-u kur'ân

 • Kur'ân-ı Kerimin içinde bulunan ve her birisi güneş gibi iman hakikatlerini açıkça gösteren temel özellikleri.

sündüs

 • Sırmadan kabartma deseni. Eski bir çeşit ipekli kumaş. Parlak renkli, çiçekli, işlemeli, nakışlı olarak dokunmuş ipek kumaş. Altun veya gümüş tellerle işlemeli ve nakışlı olarak dokunmuş ipek kumaşlardan biri.

sünnet

 • Yol, kânun, âdet.
 • Peygamber efendimizin mübârek sözleri, işleri ve görüp de mâni olmadığı şeyler.
 • Din bilgilerinde senet, kaynak olan dört temel delîlden biri. Hadîs-i şerîfler.
 • Şerîat yâni İslâm dîni.

şurut

 • (Tekili: Şart) Şartlar. Bir şeyde bulunması lâzım gelen esaslar, temeller.

sütre

 • Perde. Örtü. Perdelenecek şey.
 • Namaz kılarken kıble cihetinde duvar ve sâir olmadığından, önden geçenlerin namaza zarar vermemeleri için, ön tarafa dikilen şey. (En az altmış cm. yükseklik)

şuunat-ı rububiyet / şuûnât-ı rububiyet

 • İdare ve terbiye edici Rabbimizin zâtına mahsus kutsal özellikler, temel nitelikler.

ta'mikat

 • (Tekili: Ta'mik) Derinleştirmeler. İncelemeler, tedkik etmeler, araştırmalar.

ta'riş

 • Üzüm çubuğuna çardak yapmak.
 • Temel yapmak.

taannüdat / taannüdât

 • (Tekili: Taannüd) İnad etmeler, ayak diremeler.

taayyünat-ı itibariye / taayyünât-ı itibariye

 • Farazî taayyünler; muhtemel şekil ve keyfiyetler.

tabayi

 • Tabiatlar, temel özellikler.

tabayi'-i esasiye

 • Temel ve esas olan tabiatlar, karakterler, yaradılışlar.
 • Toprak, su, hava gibi veya oksijen, hidrojen karbon, azot gibi unsurların hususiyetleri.

tabiat

 • Yaradılıştan gelen temel özellik, yaradılış, huy, ilâhî kanunlar.

tabiat-ı masiyet / tabiat-ı mâsiyet

 • Günahın tabiatı, doğası; Allah'a karşı yapılan isyankârlığın ve günahın temel özellikleri, yapısı.

tadil-i erkan / tâdil-i erkân

 • Namazı şartlarına uygun şekilde kılma ve rüku ve secde gibi temel esasların arasında biraz bekleme.

taharriyat / taharriyât

 • Araştırmalar, incelemeler.

tahkimat

 • Bir yeri düşmanın hücumuna karşı savunmak maksadıyla yapılmış düzenlemeler ve tesisler.

tahlili / tahlilî

 • Çözümlemeli.

tahmilat / tahmilât

 • (Tekili: Tahmil) Yükletmeler, yükletilmeler, yüklemeler.

tahsilat / tahsilât

 • Edinmeler, derlemeler.

takibat / tâkibât

 • Takipler, izlemeler.

tal'

 • Tomurcuk.
 • Miktar. Kadar.
 • Çiçeklerin üremelerine sebep olan sarı tozları.

talel

 • (Çoğulu: Tulul-Atlâl) Yıkılmış binada kalan duvar temeli.

tamtame

 • Pelteklik, kekemelik, tutukluk.

tansis

 • Dinî temellere dayandırarak hüküm verme.

tanzifat / tanzifât / tanzîfât / تَنْظ۪يفَاتْ

 • Temizlemeler.
 • Temizlemeler.
 • Temizlik işleri. Temizlemeler.
 • Temizlemeler.

tanzimat / tanzimât

 • Düzenlemeler.
 • Düzenlemeler.

tarassudat / tarassudât

 • Gözlemeler.
 • (Tekili: Tarassud) Gözlemler, tarassutlar, gözetlemeler.
 • Gözetlemeler.

tarassudat-ı semaviye / tarassudât-ı semâviye

 • Gökyüzünü gözetlemeler.

tarh

 • Uzaklaştırmak.
 • Vaz' etmek.
 • İndirmek.
 • Bırakmak, elinden atmak.
 • Yerleştirmek.
 • Temel bırakmak.
 • Mat: Çıkarma.

tarh-efgen

 • Düzenleyen, kuran, tertib eden. (Farsça)
 • Temel kuran, bina yapan. (Farsça)

tarh-endaz

 • Temel atan. Düzenleyen, tertib eden. (Farsça)

tarh-ı esas

 • Temel atmak.

tavsifat / tavsifât

 • Nitelemeler.

tayinat / tayinât

 • Tayinler, belirlemeler.

tazminat / tazmînât / تضمينات

 • Zarar ödemeleri, tazminat. (Arapça)
 • Tazmînat vermek: Zarar ödemesinde bulunmak. (Arapça)

te'diyat / te'diyât / تأدیات

 • (Tekili: Te'diye) Ödemeler.
 • Ödemeler. (Arapça)

te'minat / te'minât

 • (Tekili: Te'min) İnandırmak ve emniyet vermek için veya muhtemel zararı ödemek için verilen söz veya para, gösterilen kefil.

te'sis / te'sîs / تأسيس

 • Kurma, meydana getirme, temel atma.
 • Kurma, temelleştirme, esaslar koyma.
 • Esas koymakla sâbit, sağlam ve kararlı kılmak.
 • Kurma. (Arapça)
 • Temel atma. (Arapça)
 • Kuruluş. (Arapça)
 • Te'sîs edilmek: Kurulmak. (Arapça)
 • Te'sîs etmek: Kurmak. (Arapça)

te'sisat

 • (Tekili: Te'sis) Te'sisler, kuruluşlar. Kurulup temelleştirilen şeyler.

tebessümat

 • (Tekili: Tebessüm) Gülümsemeler, tebessümler.

tebşirat / tebşirât

 • Müjdelemeler, müjde vermeler.
 • (Tekili: Tebşir) Müjdelemeler, müjde vermeler.
 • Müjdelemeler.

tecarib / tecârib / تجارب

 • Tecrübeler, denemeler. (Arapça)

tecdidat / tecdidât

 • Yenilemeler, tazelemeler.

tecessüsat / tecessüsât

 • (Tekili: Tecessüs) Tecessüsler, araştırmalar. Gözetlemeler.

tecrübe-i umumi / tecrübe-i umumî

 • Genele ait tecrübe, umumî deneyler ve incelemeler.

tedenniyat / tedenniyât

 • Alçalmalar, gerilemeler.
 • (Tekili: Tedenni) Gerilemeler, tedenniler, aşağılamalar.

tedkikat / tedkîkât / تدقيقات

 • Tedkikler, incelemeler.
 • (Tekili: Tedkik) Tedkikler. Araştırmalar. İncelemeler.
 • İncelemeler, tetkikler. (Arapça)

teessüs

 • Temelleşmek. Yerleşmek. Kurulmak. Teşekkül.

tefrişat / تفریشات

 • Döşemeler. (Arapça)

tekaddüm

 • Geçmiş bulunma.
 • Öne geçme. İlerleme.
 • Birine gelmesi muhtemel bir zararın def'i için evvelceden iş'ar ve tenbih eylemek.
 • Fık: Mürur-u zaman olmak. Zamanı geçmiş bulunmak.

tekemmül-ü mebadi / tekemmül-ü mebâdî

 • Alt yapının gelişmesi; bir şeyin başlangıç prensiplerinin ve temellerinin zaman içinde gelişmesi, mükemmeleşmesi.

tekemmülat-ı insaniye / tekemmülât-ı insaniye

 • İnsana ait mükemmellikler, ilerlemeler.

tekemmülat-ı ruhiye / tekemmülât-ı ruhiye

 • Ruha ait mükemmelleşmeler, ilerlemeler.

telhisat / telhisât

 • (Tekili: Telhis) Kısaltmalar, hülâsalar, özetlemeler.

temellük / تملك

 • Mülk edinme. (Arapça)
 • Temellük etmek: Mülk edinmek. (Arapça)

temsillerin darbı

 • Benzetmelerin getirilmesi, örneklemelerin yapılması.

tenasülat / tenasülât

 • (Tekili: Tenasül) Çoğalma. Tenâsüller. Üremeler.

tenkilat / tenkilât

 • (Tekili: Tenkil) Örnek olacak biçimde cezâlandırmalar.
 • Düşmanları tepelemeler.
 • Uzaklaştırmalar.

terakkiyat / terakkiyât / ترقيات

 • İlerlemeler.
 • İlerlemeler.
 • (Tekili: Terakki) Terakkiler. Yükselişler. İlerlemeler.
 • İlerlemeler. (Arapça)

terakkiyat-ı beşer

 • İnsanlığa ait kalkınmalar, yükselmeler, ilerlemeler.

terakkiyat-ı ecnebiye / terakkiyât-ı ecnebiye

 • Yabancıların sağladığı gelişmeler, ilerlemeler.

terakkiyat-ı fenniye / terakkiyât-ı fenniye

 • Bilimsel ilerlemeler.

terakkiyat-ı havaiye

 • Hava ile ilgili ilerlemeler, uzayla ilgili gelişmeler.

terakkiyat-ı hazıra / terakkiyat-ı hâzıra

 • Zamanımızdaki ilmî ve teknik ilerlemeler.

terakkiyat-ı insaniye / terakkiyât-ı insaniye

 • İnsanların manevî açıdan gelişme ve ilerlemeleri.

terakkiyat-ı maddiye

 • Maddî ilerlemeler.

terakkiyat-ı maneviye / terakkiyât-ı mâneviye

 • Mânevî ilerlemeler, yükselmeler.

terakkiyat-ı medeniye / terakkiyât-ı medeniye

 • Teknolojik ilerlemeler.

terakkiyat-ı medeniyet / terakkiyât-ı medeniyet

 • Medenî ve teknolojik ilerlemeler.

terakkiyat-ı ruhiye ve fikriye / terakkiyât-ı ruhiye ve fikriye

 • Ruhî ve düşünceyle ilgili ilerlemeler.

terakkiyat-ı sanayi / terakkiyât-ı sanayi

 • Sanayi dallarında meydana gelen gelişme ve ilerlemeler—uçak sanayii, gemi sanayii gibi.

terakkiyat-ı tıbbiye

 • Tıp alanında ilerlemeler, gelişmeler.

terakkubat / terakkubât

 • (Tekili: Terakkub) Gözetlemeler, beklemeler.

terbiye-i esasiye

 • Esas terbiye, temel eğitim.

terennümat / terennümât

 • (Tekili: Terennüm) Terennümler. Güzel güzel anlatmalar.
 • Şarkı söylemeler. Ötmeler, musikîler.

tereşşuhat / tereşşuhât

 • (Tekili: Tereşşuh) Terlemeler, sızmalar, sızıntı yapmalar.
 • Kulaktan gelme haberler.

tersimat / tersimât

 • Resimlemeler.
 • Resimlemeler.

tertibat / tertîbât / ترتيبات

 • Düzenlemeler, düzenler. (Arapça)

teselsülat / teselsülât

 • (Tekili: Teselsül) Zincirlemeler. Zincirleme gitmeler.

tesettür

 • Kapanıp gizlenme. Örtünme.
 • Fık: Kadınların ve erkeklerin başkasına, nâmahremlere vücutlarının haram kısımlarını örtüp göstermemeleri.

teşkilat-ı esasiye / teşkilât-ı esasiye

 • Anayasa. Kanun-u esasî. Devletin temel kuruluş şeklini tayin eden ve teşrinin yani meclisin, hükümetin ve mahkemelerin salâhiyetleri nasıl kullanılacağını; vatandaşların umumi hak ve hürriyetlerini gösteren temel kanunlardır.

teslimat

 • (Tekili: Teslim) Bir hesap üzerine yapılan ödemeler.

tetebbuat / tetebbuât

 • Araştırıp incelemeler.
 • Araştırıp incelemeler. Arayıp öğrenmeler.
 • Araştırıp incelemeler.

tetebu'at / tetebu'ât / تتبعات

 • İncelemeler. (Arapça)

tetkikat

 • İncelemeler.

tetkikat-ı amika / tetkikat-ı amîka

 • Etraflı, derin araştırmalar, incelemeler.

tetkikat-ı fenniye

 • Bilimsel araştırma ve incelemeler.

tetkikat-ı ilmiye

 • İlmî bakımdan incelemeler, araştırmalar.

tevakkufat / tevakkufât

 • (Tekili: Tevakkuf) Beklemeler, durmalar, eğlenmeler.

tevarüd

 • Vârid olma, gelme. Yetişme, vâsıl olma.
 • Arka arkaya gelmek.
 • Edb: Birbirinden habersiz olarak iki şâirin aynı beyti veya mısrayı söylemeleri.

tevessüat / tevessüât

 • (Tekili: Tevessü') Genişlemeler.

teznibat / teznibât

 • (Tekili: Teznib) İlâveler, eklemeler. Ekler.

tezvirat

 • Süslü yalan söylemeler, sahtekârlıklar.

tezyinat / tezyinât / tezyînat / تزیينات

 • Süslemeler.
 • Süsler, süslemeler.
 • Süslemeler, süsler. (Arapça)

tezyinat-ı lafziye / tezyinat-ı lâfziye

 • Sözle ilgili süslemeler, cinas, seci' gibi anlamdan ziyade kulağa hitap eden söz san'atları.

tezyinat-ı zahiri / tezyinat-ı zahîri

 • Dış görünüşte bulunan süslemeler.

tul-i emel / tûl-i emel

 • Uzun emel, büyük, aşırı arzu ve istek.
 • Uzun emel; zevk ve safâ sürmek için çok yaşama arzusu. İbâdet yapmak için çok yaşamağı istemek tûl-i emel olmaz.

ukde

 • Düğüm, bağ.
 • Karışık ve müşkil iş. Zorluk, zor iş. Vâlilik ve halifelik için akdolunan biat.
 • Ağaçlık yer.
 • Pelteklik, kekemelik.
 • Arzu edip de ulaşamadığından dolayı içe dert olan şey.

ulum-i nakliyye / ulûm-i nakliyye

 • Din bilgileri; edille-i şer'iyye denilen dînin dört temel kaynağından yâni Kur'ân-ı kerîmden, hadîs-i şerîflerden, icmâ-ı ümmet, kıyâs-ı fukahâdan elde edilen bilgiler, ilimler.

ulum-u esasiye / ulûm-u esasiye

 • Temel ilimler.

umde

 • İnanılacak şey.
 • Prensip, temel fikir.
 • Dostluk. Güvenilecek yer veya kimse.
 • Kavim veya kabilenin muteber ve mu'temedi olan. Reis. Serasker.
 • İlke, temel fikir.

ümid

 • Ummak. Emel. Arzu. İntizar. Umut. Rica. (Farsça)

ümmehat / ümmehât / امهات

 • Anneler. (Arapça)
 • Temeller, esaslar. (Arapça)

unsur / عنصر

 • Temel madde.

unsur-u esasi / unsur-u esasî

 • Temel unsur, temel madde.

unsur-u esasiye

 • Temel unsur, ana maksat.

üss

 • Esas, asıl. Kök, temel.
 • Askerlikte herhangi bir düşman hücumuna karşı esas dayanak olmak üzere önceden hazırlanmış yer.
 • Harb gemilerinin, noksanlıklarını tamamladıkları yer.
 • Mat: Bir sayının hangi kuvvete çıkarıldığını gösteren sayı.
 • Esas, kök, temel.

üss-ül esas

 • Hakiki sağlam temel.

üssü'l-esas

 • Temel esas.

üssü'l-esas-ı islamiyet / üssü'l-esas-ı islâmiyet

 • İslâmiyetin en önemli temeli.

üssü'l-esas-ı meslek

 • Gidilen, sülûk edilen yolun temel prensibi.

üssü'l-esas-ı siyaset

 • Siyasetin gerçek temeli.

üssül'esas

 • Temel esas.

üssülesas / üssülesâs / اس الاساس

 • Asıl, temel. (Arapça)

usul / usûl

 • (Tekili: Asıl) Ana, baba. Cedler.
 • İstinadgâh.
 • Râcih delil, kaide. Asıllar, kökler, temeller. Bir ilmin asıl mevzuundan önce öğrenilmesi lâzım gelen esaslar. Bir hedefe ulaşmak için tutulan düzenli yol.
 • Tarz, metod, tertip.
 • Temel prensip.
 • Tarz, metod, yol, düzen, temel, asıl, esas.
 • Temel prensipler, bir şeyin aslını, dayandığı noktayı gösteren kurallar.
 • Asıllar, kökler, temeller. Asl kelimesinin çokluk şeklidir.

usul ve erkan-ı imaniye / usul ve erkân-ı imaniye

 • İmanın esasları ve temelleri.

usul-i din

 • Dinin temel prensipleri.

usul-i şeriat

 • İslâm şeriatının temel usulü, kuralı.

usul-ü arabiye

 • Arapça gramerinde geçerli olan temel kurallar.

usul-ü islamiye / usul-ü islâmiye

 • İslâm'ın esasları, temelleri.

usulü'd-din düsturları / usûlü'd-din düsturları

 • İslâmî esaslar, dinin temel prensipleri.

usulüddin / usûlüddin

 • Dinin temelleri.

vahibü'l-a'mal ve'l-amal / vâhibü'l-a'mâl ve'l-âmâl

 • Amellerin ve emellerin karşılığını veren Allah.

vasfiyet-i asliye

 • Asıl vasıf, temel özellik.

vasl

 • Kavuşma. Allahü teâlâya kavuşma; velî olma. Vasl olanlar reisidir, o hocasının pîridir. Mektûbât ki eseridir, câna can katar efendim.
 • Birleştirme. İlm ile, irfân ile, sâhib olan Sıla'ya İki temel bilgiyi vasl eden bir araya Dalıp uçsuz bucaksız, o muazzam deryâya Ve bu zikr deryâsınd

vaziyet-i muhtemel

 • Muhtemel durum, olasılık hesabı.

velediyet

 • Birinin çocuğu oluş, Hıristiyanların isa aleyhisselâma hata ile "Allahın oğlu" demeleri.

vukuf-i adedi / vukûf-i adedî

 • Nakşibendiyye yolunun on temel esâsından biri. Tasavvuf yolunda ilerlemek ve yükselip olgunlaşmak için yapılan zikri, bildirilen adede (sayıya) göre yapmak. Meselâ bir nefeste 1, 3, 5, 7, 11 kerre Allah demek gibi teke riâyet ederek zikretmek.

yad-ı daşt / yâd-ı daşt

 • Nakşibendiyye yolundaki on temel esastan biri. Zikrin, Allahü teâlâyı anmanın ve hatırlamanın kalbe yerleşmesi, meleke hâline gelmesi.

yad-ı gird / yâd-ı gird

 • Hatırlamak; Nakşibendiyye yolundaki on temel esastan biri. Her an Allahü teâlâyı anıp hatırlamaya çalışmak.

ye's

 • Emelinden kesilmek. Ümidsizlik. Nevmid olmak. Matlubunun hâsıl olmasına ümidini kesmek.

zer-keş

 • Altın kakmalı, altın işlemeli. (Farsça)
 • Altın tel yapan. (Farsça)

zerrat-ı asliye / zerrât-ı asliye

 • Temel zerreler.

zerrat-ı asliye ve esasiye

 • Asıl ve temel zerreler, hücreler, atomlar.

zerrat-ı esasiye / zerrât-ı esasiye

 • Temel zerreler.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın