LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te eman ifadesini içeren 112 kelime bulundu...

akd-i zimmet

 • İslâmlarla muharebe etmiş veya eden bir şahsın veya bir cemaatın İslâm ahd u emânını, yani tâbiiyyetini kabul etmesi.

al-i imran suresi / âl-i imran suresi

 • Kur'an-ı Kerimin üçüncü suresinin ismi olup Medine-i Münevvere'de nâzil olmuştur. Bu sureye Eman, Kenz, Ma'niyye, Mücadele, İstiğfar Suresi ve Tayyibe de denilir.

aman

 • (Emân) Emniyet. İmdat. Yardım dileği. Afv, ricâ, niyâz.
 • Sabırsızlıkla hiddet ve infiâl ifâdesi.
 • Tenbih, sakındırma.

anasır / anâsır / عناصر

 • Unsurlar, elemanlar, kavimler.
 • Unsurlar, elemanlar. (Arapça)

ariye

 • (Ariyet) Geri verilmek üzere alınan, iğreti. Bir kimsenin geri almak üzere, karşılıksız olarak başkasının faydalanmasına terk ettiği mal. Kullanılmak üzere alınan emanet mal.

ariyet / âriyet

 • Kullanıp geri vermek üzere, emanet.

ariyeten / âriyeten / عَارِيَةً

 • İğreti olarak, emâneten mânasında kullanılır.
 • Emaneten.
 • Emanet olarak.

ayn-üs sevr

 • Boğa gözü.
 • Koz: Semânın kuzey yarım küresinde bulunan boğa burcunun en parlak yıldızı.

bünduka

 • (Çoğulu: Bünduk, Benâdik) Fındık tanesi.
 • Kemankere taşı. Küçük yuvarlak taş.

cilahik

 • Eskiden kemankere ile ve şimdi de tüfek ile atılan yuvarlak nesne.

cumhur-u ulema / cumhur-u ulemâ

 • Âlimler cemaatı. Âlimler sınıfı. (Bir fikre dâvet cumhur-u ulemânın kabulüne vâbestedir, yoksa dâvet bid'attır, reddedilir. Mek.)

dar-ı zimmet / dâr-ı zimmet

 • Müslümanların, ahid ve emânını ve himayesini kabul etmiş oldukları; gayr-i müslimlere mahsus yerler.

eda-i emanet / edâ-i emanet

 • Emaneti yerine getirme.

ehyemin

 • (Tekili: Heyeman) Âşık olmalar, şaşkınlıklar.

elektroliz

 • Fiz: Birleşik bir cismi elektrik vasıtasıyla elemanlarına ayırma işi.

elveda

 • Allah'a emânet olun. Allah'a ısmarladık (yerine söylenen bir ta'birdir).

eman-hah

 • Eman isteyen, eman diliyen, aman diyen. (Farsça)

emanat / emânât

 • (Tekili: Emanet) Emanetler.
 • Emanetler.

emanat-ı mübareke / emânât-ı mübâreke / امانات مباركه

 • Kutsal emanetler. (Arapça - Farsça)

emanat-ı mukaddese / emânât-ı mukaddese

 • İslâm dîni ve târihi bakımından büyük önem taşıyan, Peygamber efendimize ve diğer din büyüklerine âit bâzı mübârek şahsî eşyâ ve hâtıralar. Mukaddes emânetler. Bunlar: Hırka-i Saâdet, Seyf-i Nebevî, Nâme-i Saâdet, Mühr-i Seâdet, Dendân-ı Seâdet, Lıhy e-i Seâdet, Nakş-ı Kadem-i şerîf, Sancak-ı şerîf,

emanat-ı peygamberi / emânât-ı peygamberî

 • Peygamber Efendimizin emânetleri.

emanet / emânet / امانت

 • Eminlik. (Arapça)
 • Emanet. (Arapça)

emanet-i hilafet / emanet-i hilâfet

 • Peygamberimizin (a.s.m.) vekili olarak Müslümanların din ve dünya işlerinin tedbirini gören genel başkanlık emaneti.

emanet-i ilahiyye / emânet-i ilâhiyye

 • İlâhî emanetler.

emanet-i kübra / emanet-i kübrâ

 • Benlik duygusu; büyük emanet; başka varlıkların yüklenmekten çekindiği ve insanın yüklendiği İlâhî görevler, yükümlülükler.

emanet-i tebliğ

 • Tebliğ, anlatma emaneti.

emanetdar / emânetdâr / امانت دار

 • Kendisine birşey emanet edilen kimse, emanetçi. (Farsça)
 • Emanetçi. (Arapça - Farsça)

emanetdari / emanetdarî

 • Emanetçilik. (Farsça)

emaneten / emâneten / امانة

 • Emanet yoluyla, emanet olarak.
 • Bir resmî daire tarafından bizzat, ihale şeklinde ve iltizam suretiyle olmayarak.
 • Emanet olarak.
 • Emanet olarak.
 • Emanet olarak. (Arapça)

emanetullah / emânetullah

 • Allah'ın emâneti.

emn ü emanet

 • Emanetin güvenliği.

etraf-ı sema

 • Semanın çevresi, tarafları, ufukları.

faiz / fâiz

 • Ödünç vermekte, rehnde (ipotek yâni ödenecek mal karşılığı olarak, bir malı, alacaklıda veya başka âdil bir kimsede emânet bırakmada) ve alış-verişte, alıcıdan veya vericiden birinin ötekine karşılıksız vermesi şart edilen fazla mal, para veya menfaa t. Ribâ.

hain / hâin

 • Emanete hıyanet eden. İyiliğe karşı kötülük eden.
 • Emanete hıyanet eden.

hamil-i emanet / hâmil-i emânet

 • Emâneti taşıyan.

haml-i emanet / haml-i emânet / حَمْلِ اَمَانَتْ

 • Emaneti yüklenme.
 • Emaneti yükle(n)me.

havale

 • Bir işi veya bir şeyi başka birine bırakma. Ismarlama.
 • Görmeyi önleyen duvar gibi perde.
 • Tıb: Küçük çocuklarda veya gebe kadınlarda bazan meydana gelen, baygınlık veren bir hastalık.
 • Postadan gelen emanet kâğıdı.

hayf

 • (Hayfâ) Emansızlık. Haksızlık. Zulüm. Cevr. (Vah vah, yazık, eyvah, yazıklar olsun meâlinde söylenir.)

heym

 • (Heyemân) Şaşkınlık.
 • Âşık olma, tutkun olma.
 • Yüzü yere koymak.

hicr

 • Men etmek; akıl ve bâliğ olmamış çocuk, deli, bunak, sefih yâni malını kötü yere harcayan ve borçlu gibi kimseleri, tasarruf-i kavlîsinden yâni alış-veriş, kirâlama, havâle, kefillik, emânet ve rehin alıp-verme, hibe gibi işlerin tasarruflarından men' etme.
 • Dostluğu bırakmak, dargın

hıfz-ı emanet

 • Canı muhafaza etme.
 • Bırakılan emaneti koruma.

hırka-i saadet

 • Cenab-ı Peygamber'in (A.S.M.) İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda gümüş sandık içinde muhafaza edilen hırkasıdır. Mısır'ın fethi üzerine Mekke Şerifi tarafından diğer emanat-ı mübareke ile beraber Yavuz Sultan Selim Han'a hediye edilmiştir. Hırka-i Şerif de denir.

hırka-i saadet dairesi

 • İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda "mukaddes emanetlerin" bulunduğu yer. Burada yüzyıllardan beri, başta Peygamberimiz Hz.Muhammed'in (A.S.M.) hırkaları olmak üzere İslâmî nitelikte birçok mukaddes eşya saklanmaktadır. Bu eşya Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim tarafından, Mısır'ın fethinden (1517) son

hırka-i seadet / hırka-i seâdet

 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem, Eshâb-ı kirâmdan (Peygamberimizin arkadaşlarından), Kâ'b bin Züheyr'e, yazdığı güzel kasîdesinden dolayı hediye ettiği bu hırka, İstanbul'da Topkapı Sarayı Müzesi Hırka-i Seâdet dâiresinde diğer kutsal emânetlerle birlikte muhâfaza edilmektedir.

hıyanet / خِيَانَتْ

 • Hâinlik, emanet ve söze vefasızlık gösterme.

homogen

 • Bütün elemanları aynı yapıda veya aynı keyfiyette olan. (Fransızca)
 • Kim: Aynı cinsten olan. Çeşitli elementlerin birleşmesiyle meydana gelmelerine rağmen, bütün kütlelerinde aynı özellikleri gösteren maddelerdir. (Fransızca)

human / humân

 • (Bak: HEMAN)

hut

 • Balık. Büyük balık.
 • Şubat ayı içinde güneşin girdiği ve semanın cenub yarısındaki burcun ismi.

hüzeyfe

 • Ensar-ı Kiramdandır. Hüzeyfe-i Yemanî de denir. Hz. Muhammmed (A.S.M.) ona münafıkları bildirdiğinden dolayı, Hz. Ömer (R.A.) onunla istişare eder ve Onun, namazını kılmadığı kimselerin namazında bulunmazdı. Çok takvalı ve istiğna sâhibi bir zat idi. İran'ın fethinde bulundu. (Hi: 35) de Dâr-ı Beka'

iare

 • Emaneten vermek. Bir malın kullanılmasından karşılık istemiyerek meccanen başkasına vermek.

iareten

 • İare olarak. Emaneten.

ida'

 • Emanet bırakmak. Vedia koymak.
 • Huk: Kendi malının muhafazasını başkasına havale etme.

ihtiyan

 • Sözde durmama, emanete hiyanet etme.

ısmarlama

 • Sipariş verme, emanet etme. Hususi siparişle yaptırılmış, hazır alınmayan.

istida'

 • (Vedâ'. dan) Bakılmak üzere emaneten bir kimseye bir şey bırakmak. Bir malı emaneten bir yere bırakmak.

ıtnabe

 • Gölgelik, sâyeban.
 • Keman teli, keman kirişi.

kelime-i temcid / kelime-i temcîd

 • "Lâ havle velâ kuvvete illâ billah" sözü.ÊMânâsı; "Güç ve kuvvet ancak Allahü teâlâdandır" demektir.

keman / kemân / كمان

 • Yay. Kavis. (Farsça)
 • Yayı andırır her şey. (Farsça)
 • Keman. (Farsça)
 • Yay. (Farsça)
 • Keman. (Farsça)

keman-ebru

 • Kaşları yay gibi olan. Keman kaşlı.

keman-keş

 • Keman çalan. (Farsça)
 • Ok atmakta usta olan. Yay çeken. (Farsça)

kemane

 • Keman veya kemençe yayı. (Farsça)
 • Güreşte bir çeşit oyun. (Farsça)

kemani / kemanî

 • Kemancı. Keman çalan çalgıcı. (Farsça)

kemençe

 • Çiftçilerin tarlalara kimyevi gübre atmak için kullandıkları bir nevi âlet. (Farsça)
 • Tırnağı tellerine değdirmekle ses çıkaran kemana benzer küçük bir çalgı âleti. (Farsça)

kutr

 • Taraf. Canib.
 • Nahiye. Mahal. Arzın veya semânın bir ciheti.
 • Çap.
 • Bölük. Bölge.
 • Geo: Dairenin merkezinden geçip onu iki müsavi kısma bölen doğru parçası, çap.

mal-ı habis / mâl-ı habîs

 • Zor ile gasb edilen ve rüşvet olarak alınan, çalınan mallar ve kendine emânet olan mallar, izinsiz ticârette kullanılarak elde edilen kârlar ve dâr-ül-harbde yâni kâfir memleketlerine gidenin (tüccârın, seyyâhın), kafirlerden, rızâsı olmadan aldığı mallar.

mal-i mazmun

 • Emânet olmayan mal.

meded

 • İnayet, yardım, imdad, eman. Eyvah.

mertebe-i emanet-i kübra / mertebe-i emanet-i kübrâ

 • En büyük emanet mertebesi, halifelik.

mevdu

 • (Mevdua) Emanet bırakılmış, tevdi olunmuş.

mevduat

 • (Tekili: Mevdu) Emanet bırakılmış şeyler.
 • Bankaya konan para ki, faizle olduğundan haramdır.

mevkul / mevkûl

 • (Vekâlet. den) Bir vekile emanet edilen.

mirfak

 • Dirsek.
 • Mutfak. Kiler.
 • Semânın şimal tarafında bir yıldız ismi.

mü'min

 • Allahü teâlânın Esmâ-ül-hüsnâsından (ism-i şerîflerinden). Her türlü emân ve emniyet (güven) veren.
 • Îmân eden, Resûl-i ekremin bildirdiklerinin hepsini kalbi ile kabûl edip, dili ile söyleyen.

muda'

 • Fık: Emâneten kendine bir şey bırakılan kimse.
 • Serkeş ve oynak olmayıp, mazlum ve sâkin olan at.

mudi'

 • Fık: Malının muhâfazasını başkasına emânet ve havâle eden.

mukriz

 • (Karz. dan) Ödünç veren. Borçla emânet para ve sâir şeyler veren.

mürekkebat / mürekkebât

 • Mürekkepler. Bir kaç cisimden, elemandan yapılmış olan.

müste'min

 • Eman dileyen. Emane, emniyete erişen, nâil olan. (Gerek müslim, gerek zimmî veya harbî olsun.) İstiman eden. Emin edilmiş.
 • Canının bağışlanması şartiyle teslim olan.
 • Tar: Osmanlı ülkesinde oturmalarına müsaade olunan yabancı devlet tebaası. Osmanlı devleti ile sulh halinde bu
 • Eman dileyen, sığınan.

müstear / müsteâr / مُسْتَعَارْ

 • (Ariyet. den) Kendi malı olmayan, iğreti alınmış, emâneten alınmış olan.
 • Kendini belli etmemek için kullanılan takma bir isim.
 • Emanet alınan şey.

müstecir

 • (İcaret. den) Eman dileyen, himaye isteyen. Korunmasını dileyen.

müstevda'

 • (Ved. den) Emaneti kabul eden.
 • Emanet bırakılan, emanet bırakılmış.

müstevdi'

 • (Ved. den) Emanet bırakılan yer.
 • Emanet bırakan.

ok

 • Yay veya keman denilen kavis şeklinde bükülmüş bir ağaç çubuğa gerili kirişe takılarak uzağa atılan ucu sivri demirli ince ve kısa değneğe verilen addır. Ok, silâhın icadından evvel insanlar tarafından kullanılmış ise de, en büyük mahareti Türkler, Araplar göstermişlerdir.

posta

 • İtl. Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emânetlerin hepsi.
 • Bu emânetleri toplayan ve dağıtan idare ve onun yeri.
 • Belli zamanlarda sefer yapan ve çok zaman posta taşıyan vasıta.
 • Takım, kol.
 • Hizmet nöbetinde bulunan er.
 • Sefer.

rehn

 • Bir sebebden dolayı bir şeyi habsetmek, alıkoymak; ödenecek mal karşılığında bir malı, alacaklıda veya başka emin bir kimse elinde emânet bırakmak. İpotek etmek.

sai

 • Çalışan.
 • Devletçe posta idaresinin kurulmasından evvel mektup ve emanet götürüp getiren kimseler.
 • Bir yere vâli olan.
 • Cemaat başı.
 • Yan yan giden.
 • Hızlı yürüyen.
 • Koğuculuk yapan.

şi'ra-ül yemani / şi'ra-ül yemanî

 • Semanın güney yarım küresinde bulunan "Kelb-i Ekber" denilen burcun ve bütün semanın görünen en parlak yıldızı. (Sirius)

sıfat-ı sübutiye / sıfât-ı sübutiye

 • Cenab-ı Hakk'ın sıfatları: Hayat, İlim, Sem', Basar, İrade, Kudret, Kelâm, Tekvin sıfatları. Bunlara "Sıfât-ı semaniye" de denir.

su'ban

 • (Çoğulu: Saâbin) Büyük yılan. Ejderha.
 • Koz: Semanın kuzey yarım küresinde bulunan Tinnîn Burcu'nun çevirdiği büyük kavisin ortasında ve küçük ayı dörtgeninin tam karşısında bulunan en parlak yıldız. (Alpha Draco)

süheyl

 • Kolay, uygun ve yumuşak.
 • Semânın güney tarafında ve Yemenden daha iyi görülen bir yıldız adı. (Bunun için buna Süheyl-i Yemâni denir. Kuzey kutup yıldızının naziri, benzeridir.)

tabut-i sekine / tâbût-i sekîne

 • İsrâiloğullarının, içinde mukaddes emânetleri sakladıkları ve Mûsâ aleyhisselâmdan beri nakledilerek gelen altın kaplamalı sandık.

te'min

 • Güvenlik, emniyet hissi vermek.
 • Sağlamlaştırma, şüphe bırakmama.
 • Sağlamak. Kat'i vaadde bulunmak. Emn ve emân vermek.
 • Elde etme.

terhin

 • Rehin verme. Emanet bırakma.

teslim

 • Bir emâneti verme.
 • Kabul etme.
 • Doğru ve haklı bulma.
 • Selâmetle dua etme.
 • Karşısındakinin hükmü altına girme.
 • Kendini Allah'ın takdirine terketme, emri altına girme.
 • Belâ ve âfetten korunur olma.
 • Bir şeyi, yeni sâhibine verme.
 • Da

teslimat

 • Emanetlerin asıl sahibine teslim edilmesi.

tevdi / tevdî

 • Birisine bırakmak, emanet etmek.
 • Bırakma, emanet verme.

tevdi eden

 • Emanet eden, bırakan.

tevdi edilen

 • Bırakılan, emanet edilen.

tevdi' / tevdî' / تَوْد۪يعْ

 • Emanet vermek, bırakmak.
 • Misafirin veda etmesi. Giderken kalanlara: Allah'a ısmarladık gibi veda etmesi, bolluk hoşluk duasıyla bırakıp gitmesi.
 • Mutlaka terkedip bırakmak.
 • Emanet etme.

tevdian

 • Vererek, bırakarak, teslim ve emanet ederek.

tevdiat / tevdiât

 • Emânetler. Emânet bırakmalar. Emniyetli bir yere kıymetli bir şeyi teslim etmek.

tezemmüm

 • Kişi kendi üzerine hak lâzım kılmak.
 • Ahd ü eman etmek.
 • Arlanmak. Utanıp çekinmek.

tinnin / tinnîn

 • Büyük yılan, ejder, ejderha.
 • Koz: Gökte yedi burc boyunca uzanan hafif beyazlık.
 • Ejderha burcu. Semânın şimal yarım küresinde Küçük Ayı burcunu etrafından saran, kıvrılıp bir yıldız dörtgeni ile nihayet bulan bir burç.

ülkü

 • Bazı öz türkçecilik taraftarlarınca kullanılmış bir kelimedir. Divan-ı Lügat-ıt Türk'te "Peyman" mânasına geldiğine merhum A. Hamdi Elmalılı işaret ediyor: "Ahd ü misak" da denir. Emanî, ideal mânâsına kullananlar varsa da yanlıştır.

unsur / عنصر

 • Eleman.madde. (Arapça)
 • Topluluk. (Arapça)

vedayi' / vedâyi' / ودایع

 • Emanetler. (Arapça)

vedia / vedîa / ودیعه / وَد۪يعَه

 • Emanet.
 • Emanet, ödünç.
 • Güvenilen kimseye saklamak için verilen mal. Emânet.
 • Emanet.
 • Emanet. (Arapça)
 • Emânet.

vediatullah / vediatullâh / vedîatullah

 • Allah'ın emaneti.
 • Allah'ın emaneti.

yed-i emin / yed-i emîn

 • Kanunen güvenilir kimse olarak seçilen şahıs.
 • Mahkemece kendisine bir şey emanet olunan kimse.
 • Emniyetli, tehlikesiz ve korkusuz yer.
 • Hz. Muhammed'in (A.S.M.) bir lâkabı.
 • Kânûnen güvenilir kimse olarak seçilen şahıs.Mahkemece kendisine bir şey emânet olunan kimse; güvenilir, emin el.

yümn-ü iman ve emanet

 • İman etmenin ve emanete riayet etmenin verdiği bereket ve güven.

zaman

 • (Bak: Zeman)

zemane

 • (Bak: ZEMANET)

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR