LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te el kelimesini içeren 289 kelime bulundu...

a'sem

 • Eli bileğinden kurumuş kimse.

acir

 • Elindekini başkasına kiralayan. Kiraya veren.

akla'

 • Eli kesik.

akta'

 • Eli kesik olan adam.

ala kadri'l-istitaa / alâ kadri'l-istitâa

 • Elden geldiği kadar, güç yettiği kadar.

ala kadri'l-istitaati / âlâ kadri'l-istitâati

 • Elden geldiği kadar, güç yettiği kadar.

ala-kadr-il-istitaa / alâ-kadr-il-istitaa

 • Elden geldiği kadar, güç yettiği nisbetinde.

alam / âlâm / آلام / اٰلَامْ

 • Elemler, acılar.
 • Elemler; acılar, üzüntüler.
 • Elemler, kederler, acılar.
 • Elemler, acılar. (Arapça)
 • Elemler.

alivre

 • Elde edildiği vakit teslim edilmek üzere, bir mahsul üzerine önceden yapılan satış.

amper

 • Elektrik akımında şiddet birimi. (Fransızca)

ampermetre

 • Elektrik akımının şiddetini ölçmeye yarayan âlet. (Fransızca)

anyedin

 • Elden.

ardbiz / ardbîz / آردبيز

 • Elek. (Farsça)

asma

 • Elleri veya bacakları eğri olan.

ataşe

 • Elçiliklerde vazifeli memur. (Fransızca)

atide

 • Elbise sandığı.

atv

 • El ile alıp yiyip içmek.

bad-bedest

 • Elinde avucunda birşey bulunmayan. İflas etmiş. (Farsça)

badbedest / bâdbedest / بادبدست

 • Eli boş, züğürt. (Farsça)

bakir / bâkir / باكر

 • El değmemiş.
 • El sürülmemiş. (Arapça)

bakire / bâkire

 • El değmemiş, kız.

basık

 • Eli açık. Cömert. Dolup taşan.

be-kef

 • Elde, avuçta olan. (Farsça)

belsek

 • Elbise değdiğinde yapışıp ayrılmayan bir ot.

bezm-i elest

 • Elest Meclisi; Allah'ın ruhları yarattığında, "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" anlamındaki sorusuna, ruhların, "Evet, Rabbimizsin" diye cevap verdikleri an.

bidaa / bidâa

 • Elde edilmiş ilim, malûmat, mânevî mal.

bil'istinsah

 • Elle yazıp çoğaltarak.

bilaihtiyar / bilâihtiyar

 • Elinde olmayarak.

bityar

 • Elem, keder, tasa, sıkıntı. (Farsça)

biyedi / biyedî

 • Elimi.

bug

 • Elde omuzda, kucakta taşınmak üzere hazırlanmış eşya çıkını. (Farsça)

çerb-dest

 • Eli işe yatkın. Sür'atli, eli çabuk. (Farsça)

cevarih

 • El, ayak gibi vücud azaları.

cömert

 • Eli açık.
 • Eli açık, ikramcı, kerem sahibi.

dalkavuk

 • Eline maddî menfaatler, para vesaire geçirmek için yaltakçılık ve soytarılık edip kendi vakar ve haysiyetini muhafaza etmeyen adam. (Türkçe)

dar-ı elem / dâr-ı elem

 • Elem ve sıkıntı yeri, dünya.

derd-i elem

 • Elem derdi.

dest / دست / دَسْتْ

 • El.
 • El.
 • El. (Farsça)
 • El.

dest ü pay / dest ü pây

 • El ve ayak.

dest-beste

 • El bağlamış, eli bağlı. (Farsça)

dest-bus

 • El öpme. (Farsça)

dest-erre

 • El bıçkısı. Testere.

dest-mal

 • Elbezi. (Farsça)

destbedest / دست بدست

 • El ele.
 • Elden ele. (Farsça)

destbus / destbûs / دست بوس

 • El öpen. (Farsça)

destbusi / destbûsî / دست بوسى

 • El öpme. (Farsça)

deste-dad

 • El veren, yardım eden. (Farsça)

destgir / destgîr / دستگير

 • Elden tutan, yardım eden. (Farsça)

dıraz-dest

 • El uzatan. El uzunluğu. (Farsça)

ecel-i mübrem

 • Elinden kurtulunması mümkün olmayan, kaçınılmaz olan ecel.

efda'

 • Eli ve ayağı eğrilmiş.

ehl-i kalem

 • Eli kalem tutanlar, yazarlar.

ehl-i tenkit

 • Eleştirmenler, kritik ve eleştiri yapan kimseler.

ekva'

 • Eli eğri olan.

elektrizasyon

 • Elektrik vererek aydınlatma.

elem-nak

 • Elem verici.

elem-nümud

 • Elem gösteren, elemli.

elemzede / الم زده

 • Elemli. (Arapça - Farsça)

elmas-ı akide

 • Elmas gibi değerli olan itikad, inanç.

elmas-misal / elmas-misâl

 • Elmas gibi.

elmas-rize

 • Elmas kırıntısı, döküntüsü.

elmas-tıraş

 • Elmas gibi yontulmuş olan makbul bir cam, kristal.

elveda / elvedâ / الوداع

 • Elveda. (Arapça)

emdeş

 • Elinin sinirlerinde rahâvet olup eti az olan kimse.

eser-i dest

 • El yapımı.
 • El eseri, kendi kuvvet ve kudretinin eseri.

esvap

 • Elbiseler, giysiler.

evre

 • Elbisenin dış yüzü. (Farsça)

eyadi / eyâdi

 • Eller.

fakahat

 • El ayası.

fazfaza

 • Elbisenin çok geniş ve bol olması.

fed'a

 • El ve ayağı eğri olan kadın. (Müz: Efdâ)

feda'

 • El ve ayağın eğilmesi.

fenn-i elektrik

 • Elektrik bilimi.

ferah-dest

 • Eli açık, cömert. (Farsça)

fikr-i hiciv

 • Eleştiri düşüncesi.

fikr-i tenkit

 • Eleştiri düşüncesi.

firistade / firistâde / فرستاده

 • Elçi. (Farsça)

fursat-yab / fursat-yâb

 • Eline fırsat geçen, fırsat bulan. (Farsça)

fütüvvet-mend

 • Elaçıklık, cömertlik. (Farsça)

gasb / غصب

 • El koyma, zorla elinden alma. (Arapça)

gayr-ı ihtiyari / gayr-ı ihtiyârî

 • Elinde olmayarak, istemeksizin.

gayr-i ihtiyari / gayr-i ihtiyarî / غير اختياری

 • Elinde olmadan.

gırbal / gırbâl / غربال

 • Elek, kalbur. (Arapça)

giriban / girîban

 • Elbise yakası. (Farsça)

hakk-ı mükteseb

 • Elde edilmiş hak.

hamdele

 • Elhamdülillah ifadesinin ismi.
 • Elhamdülillah veya bu mânâdaki sözler. Elhamdülillah sözünün mânâsı, Allahü teâlâya hamd olsun, ben her hâlimde O'ndan memnûnum demektir.
 • Elhamdülillah sözü.

hamsin / خمسين

 • Elli. (Arapça)

hamsun

 • Elli sayısı.

hasse-i lems / hâsse-i lems

 • Elle dokunma kuvveti. Dokunma duyusu.

hatt-ı dest

 • El yazısı. (Farsça)
 • El yazısı.

haybet

 • Elindekilerden mahrum kalmak, kaybetmek.
 • Elde edememe, mahrumluk.

hemdest

 • El ele, birlikte.

hemze

 • Elif harfi.

hencam

 • Elinden iş gelmeyen, beceriksiz kimse. (Farsça)

hezme

 • Elle basıldığında veya sıkıldığında oluşan çukur.

hiciv

 • Eleştiri.

hil'at

 • Elbise, kaftan.

hisse-i şeref

 • Elde edilen şereften pay.

hubul

 • El ve ayak kesmek.

hulle

 • Elbise.

hums-u öşr

 • Ellide bir.

huz bi-yedi / huz bi-yedî

 • Elimi al, elimden tut, bana yardım et (mânasında).

ictirah

 • El emeği ile kazanılan para ile geçinme.

ıhlak

 • Elbise eskimek veya eskitmek.

ihtiyac-ı mübrem

 • Elzem ve zaruri olan ihtiyaç.

ille-i gaiye

 • Elde edilmesi için çalışılan gaye, maksad ve netice. Vazifeye terettüb eden maslahat, fayda, semere, iş.

imsak / imsâk

 • El çekme, oruca başlama zamanı.

intikad / intikâd / انتقاد

 • Eleştiri, tenkit. (Arapça)

irsas-ı libas

 • Elbisenin yıpranması, eskitilmesi.

istida'

 • El uzatma.

istidad-ı yed

 • Elin alışması.

istihraci / istihracî

 • Eldeki delillerden hüküm çıkarır tarzda.

istihsal / istihsâl / اِسْتِحْصَالْ

 • Elde etme, ele geçirme.
 • Elde etme.

istihsal etme

 • Elde etme.

istikraen / istikrâen

 • Eldeki verilerden hareketle genel bir hüküm verme şeklinde.

istila / istilâ

 • Ele geçirme, işgal.

istila eden / istilâ eden

 • Ele geçiren.

istimna / istimnâ

 • El ile menîyi dökme, masturbasyon.

istinbat

 • Eldeki delillerden yeni hükümler çıkarma.

istişraf

 • Ellerini güneş ışığına siper etme.

itale-i dest

 • El uzatma, hıyânet etme.

izar / izâr

 • Elbise.

kabt

 • El ile bir şey toplamak.

kabza

 • El, tutam.

kafi / kâfî

 • Elveren, yetişen, yeter.

kam u nakam / kâm u nâkâm

 • Elbette, ister istemez.

kanaatsizlik

 • Elindekiyle yetinmeme.

kasır-ül yed

 • Eli kısa. Âciz, işten anlamaz, beceriksiz.

kasr-ı yed

 • El çekmek, ferâgat etme, vazgeçme.

kat-ı yed

 • El kesme.

kedd-i yemin

 • El emeği.

keff-i yed

 • El çekme. Karışmama.

kehribar / kehribâr / كَهْرِبَارْ

 • Elektriklenme kuvvetine sahip olan değerli bir taş.

kev'a

 • Eli bileğinden eğri olan kadın. (Müz: Ekvâ)

kisve

 • Elbise. Kılık. Hususi kıyafet. Küsve. Kisbet.
 • Elbise.
 • Elbise, özel kıyafet, kisbet.

lamis / lâmis

 • El ile tutup yoklayan. Dokunan. Temas eden.

lath

 • El ayasıyla vurmak.

libaçe

 • Elbise, libâs. (Farsça)

libas / libâs / لِبَاسْ

 • Elbise.
 • Elbise.
 • Elbise.
 • Elbise.

libse

 • Elbise giyme. Giyiş.

maglul-ül yed

 • Eli bağlı.

mahrumiyyet

 • Elde edemeyiş. Yokluk. Mahrumluk. İstediğini elde edememe.

makdur-üt teslim

 • Ele geçirilmesi mümkün olan.

manken

 • Elbiseleri prova veya teşhir etmek için terzilerin ve hazır elbise satıcılarının kullandığı tahtadan, kartondan, madenden vb. insan şekli. (Fransızca)

maslahatgüzar / مصلحت گزار

 • Elçi adına devlet işlerini yürüten. (Arapça - Farsça)

mazeret / mâzeret

 • Elde olmayan özür.

medd-i yed

 • El uzatma.

medş

 • Elin zayıf olması. Elin eti az ve siniri sarkmış olması.

mefkud

 • Elde bulunmayan, kaybolmuş olan.

melabis

 • Elbiseler. Giyecek şeyler.

melkeme

 • El ile vurulan yerin yarası.

memsuh

 • El ile sıvanmış, mesh olunmuş. Temas edilmiş.

mer

 • Elli (Sayısı). Hamsin. (50) (Farsça)

mesh

 • El sürme, dokunma.
 • El sürme, silme.

mest-i elest

 • Elest meclisinde hitab-ı İlahî ile mest olan.

miceşş

 • El değirmeni.

mizlac

 • El ile açılan kilit.

muahez değil

 • Eleştiri konusu değil, sorguya tâbi tutulmaz.

mücidd

 • Elinden geldiği kadar çalışan, gayret gösteren.

müdarre

 • El değirmeni.

müellem

 • Elemli, kederli.

müellim

 • Elem veren, keder veren.

mugterif

 • Elini daldırarak avucuyla su alan.

muhassal-ı mazbut

 • Elde tutulacak şekilde var olan, oluşan.

muhassala

 • Elde edilen sonuç.

müktesebat

 • Elde edilmiş olanlar. Kazanılmış olanlar. Çalışmak suretiyle kazanılmış olanlar.

mümsik / ممسك

 • Elisıkı. (Arapça)

münekkid / منقد

 • Eleştirmen. (Arapça)

müsadere

 • El koyma, toplama, toplatma.

müsadere edilmek

 • El koyulmak.

musafaha etmek

 • El sıkışmak.

musahhir

 • Ele geçiren.

musfir

 • Eli boş fakir kimse.

müşkil-üt tahsil

 • Elde edilmesi, tahsili zor olan. Kolay tahsil edilemeyen.

müşkilü't-tahsil

 • Elde edilmesi zor.

müşkilü't-tahsil olan

 • Elde edilmesi zor olan.

mütedavil / mütedâvil / مُتَدَاوِلْ

 • Ellerde dolaşan, kullanılan.
 • Elden ele geçen.

mütedessir

 • Elbise giyen, libasa bürünen.

müteellim / متألم

 • Elemli. (Arapça)

müteellimane / müteellimâne

 • Elem duyarak, kederlenerek.
 • Elem duyarak, kederlenerek. (Farsça)

mütetavil

 • El uzatan.

müvarre

 • El değirmeni.

müzemmil

 • Elbise içine sarınan, örtünen, sargılanmış.

müzzemmel

 • Elbise içine sarılmış.

na-besud

 • El dokunulmamış, el değmemiş, yeni şey. (Farsça)

na-müsaid

 • Elverişsiz. Müsaid olmayan. (Farsça)

na-müyesser

 • Elden gelmeyen, müyesser olmayan. (Farsça)

nail olmak / nâil olmak

 • Elde etmek, erişmek.

nailiyet

 • Ele geçirmek, murada ermek, elde etmek.

nakkad / نقاد

 • Eleştirmen. (Arapça)

namüsaid / nâmüsâid

 • Elverişsiz.

niks

 • Elbisenin ve örülmüş şeylerin eskilerini bozup gidermek, tekrar yine iplik yapmaya kabil olanı ip eğirip yenilemek.

pencah

 • Elli. (50) (Farsça)

pencahsale / pencahsâle

 • Elli yaşında. (Farsça)

pervas

 • El ile dokunup temas etme, eli ile yoklama. (Farsça)

pervizen

 • Elek, kalbur. (Farsça)

ra'şe-i dest

 • El titremesi.

rats

 • El ayasıyla vurmak.

rebs

 • El ile vurmak.

reff

 • Elbise koymak için duvara çıkıntı yapmak veya duvara tahta çakmak. Raf.

reziz

 • Elbise boyamada kullanılan bir ot cinsi.

robot

 • Elektrikle veya mekanik yollarla hareket ettirilerek çeşitli işler yaptırılabilen otomatik cihaz. (Fransızca)

şa'beze

 • El çabukluğu.

saha-kar / saha-kâr

 • Eli açık, cömert, sahi. (Farsça)

sahavetkar / sahavetkâr

 • Eli açık, cömert olan. Herkese ihsan eden. (Farsça)

saik-i tenkit / sâik-i tenkit

 • Eleştiriye sevk eden sebep.

şedide-i mechure

 • Elif, cim, dal, tı, ba harfleridir. Bunların zıddı: Rehavet (rahvet) ile Beyniye sıfatıdır.

sedv

 • El uzatmak.

sefaret / sefâret / سفارت

 • Elçilik.
 • Elçilik, büyükelçilik. (Arapça)

sefarethane / sefârethâne / سفارت خانه

 • Elçilik binası, elçilik. (Arapça - Farsça)

sefir / sefîr / سفير

 • Elçi.
 • Elçi.
 • Elçi. (Arapça)

şehla / şehlâ

 • Elâ göz; koyu mavi.
 • Elâ göz, tatlı şaşı.

semsam

 • Eline ne alırsa kıran.

şemşir-bedest

 • Elinde kılıç tutan. (Farsça)

sergerde

 • Elebaşı, reis.

şernis

 • Eli ve ayağı kaba olan.

şevtab

 • El silecek bez. El bezi.

sevvab

 • Elbise satan, elbiseci.

seyf-i elmas

 • Elmas kılıç.

şeyn-i temenna / şeyn-i temennâ

 • Eli başa getirerek "baş üstüne" deme kusuru, temenna kiri.

sib / sîb / سيب

 • Elma. (Farsça)
 • Elma. (Farsça)

sille

 • El ayasıyla vurulan tokat.

siv / sîv

 • Elma. (Farsça)

sıyan

 • Elbise saklama yeri, sandık.

süfera / süferâ / سفرا

 • Elçiler, büyükelçiler. (Arapça)

sülam

 • El arkası.

sümmettedarik

 • Elde edildikten sonra.

sümuhat

 • El açıklığı, cömertlik.

suret-i libas

 • Elbise şekli, biçimi.

sütun-u elmas

 • Elmas sütun, direk.

tabançe

 • El ayası, avuç içi. (Farsça)

tahassur

 • Eli böğüre koymak.

tahris

 • Elbisenin eteğine konulan parça.

tahs

 • Eliyle defetmek, eliyle itip kovmak.

tahsil / tahsîl / تَحْص۪يلْ

 • Elde etme, kazanma.
 • Elde etme.

tahsil etmek

 • Elde etmek, kazanmak.

takriz / takrîz / تقریظ

 • Eleştiri. (Arapça)

tatriz

 • Elbiseye veya kumaşa süs için kenar işleme, oya yapmak.

tazr

 • Eliyle vurup def'etmek. El ile kovmak.

teavür

 • Elden ele gitmek.

tebdil-i came / tebdil-i câme

 • Elbise değiştirme.

tebzir / tebzîr

 • Elde olanı saçıp savurmak.

tedarik

 • Elde etme.

tedarik etmek

 • Elde etmek.

tedarikatta bulunma / tedarikâtta bulunma

 • Elde etmek, sahip olmak için hazırlık yapma.

tedavül

 • Elden ele gezmek, dolaşmak.

tedennüs-i came / tedennüs-i câme

 • Elbisenin kirlenmesi.

teellüm

 • Elem duyma. Kederlenme. Tasalanma.

teellümat / teellümât

 • Elemler, acılar.
 • Elemler, kederler, tasalanmalar.

tefeci

 • El altından yüksek faizle para veren kimse. (Türkçe)

tehezzüm

 • Eliyle bir nesneyi kırmak.

tehidest

 • Eli boş. Züğürt.

temendül

 • Elini mendil ile silmek.

temenna / temennâ

 • Eli ağza ve başa götürerek selam verme.
 • El selâmı.

tengdest / تنگ دست

 • Elidarda, yoksul. (Farsça)

tenhil

 • Elek ile eleme.

tenkid / تنقيد / tenkîd

 • Eleştiri.
 • Eleştiri, değerlendirme.
 • Eleştirme.
 • Eleştiri. (Arapça)
 • Tenkîd edilmek: Eleştirilmek. (Arapça)
 • Tenkîd etmek: Eleştirmek. (Arapça)

tenkidat / tenkidât / tenkîdât / تنقيدات

 • Eleştiriler.
 • Eleştiriler. (Arapça)

tenkidkar / tenkidkâr

 • Eleştirici.

tenkidkarane / tenkidkârane / tenkidkârâne

 • Eleştiri şeklinde.
 • Eleştirircesine.

tenkit

 • Eleştiri.

tenkit eden

 • Eleştiren.

tenkit edilme

 • Eleştirilme.

tenkit etme

 • Eleştirme.

tenkit etmek

 • Eleştirmek.

tesafuh

 • Elele tutuşma.

teshir / teshîr / تسخير

 • Ele geçirme. (Arapça)

teza'fur

 • Elbiseye ve gövdesine za'ferân sürmek.

tezekkür / تذكر

 • Ele alınma. (Arapça)

tuffah

 • Elma.

tüffah

 • Elma.

tuffah / تفاح

 • Elma. (Arapça)

urba

 • Elbise.
 • Elbise.

üslem

 • El arkasında hınsırla pınsır arasındaki damar.

vaz'-ı yed / وضع ید

 • El koymak, sahib çıkmak, tasarruf etmek.
 • El koyma.
 • Vaz'-ı yed edilmek: El konulmak.
 • Vaz'-ı yed etmek: El koymak.

vazı-ul yed / vâzı-ul yed

 • El koyan. Eline alan. Bir malı eline geçirmiş olan.

vifadet

 • Elçilik.

vüfud / vüfûd / وفود

 • Elçiler. (Arapça)

yed

 • El.
 • El, (mecazen) güç, kudret, yardım.

yedan

 • Eller. İki el.

yediyy

 • El ile dokunmuş.

yuze

 • El açan, dilenci. (Farsça)

zaya'

 • Elden çıkma, yok olma.

zayi / zâyi / zâyî

 • Elden çıkan, kaybolan.
 • Elden çıkan, yitik.

zayi etmek / zâyi etmek

 • Elden çıkarmak, kaybetmek.

zayi olan / zâyi olan

 • Elden çıkan, kaybolan.

zayi'

 • Elden çıkan, yitik, kaybolan.

zeval-i elem

 • Elemin sona ermesi.

zıhare

 • Elbisenin dış yüzü, dış tarafı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın