LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ek kelimesini içeren 213 kelime bulundu...

aba

 • Ekseriyetle yünden yapılmış, bol giyimli bir libas, elbise.

ağleben

 • Ekseriyetle, genellikle.

ağlebi / ağlebî

 • Ekseriyetle ilgili.

ahyus

 • Ekseriyetle su kenarında biten bir ot.

ale-l-ekser

 • Ekseriya, çok vakit.

bar / bâr

 • Ek olup "saçan, yağdıran, döken, ışık veren" gibi mânâda kelimeler teşkil edilir. Meselâ: Ateşbâr : Ateş saçan. Ateş yağdıran. (Farsça)

beraş

 • Ekseri yüzde olan küçük kara noktalar.

berz-gar

 • Ekinci. (Farsça)

betare

 • Eksiklik, noksanlık.

bezr-kar / bezr-kâr

 • Ekinci, çiftçi. Tohum saçan. (Farsça)

bi-kusur / bî-kusur

 • Eksiksiz, kusursuz, tam, mükemmel. (Farsça)

celis

 • Ekseri bir yerde oturan. Arkadaş. Birlikte oturan.

cemmigafir

 • Ekseriyet, çoğunluk.

cera'kuk

 • Ekşi yoğurt.

cill

 • Ekin biçildikten sonra yerde kalan sap ki, "anız" derler.

cirbet

 • Ekinlik, mezra.

daras

 • Ekşi yemekten dolayı dişin kamaşması.

denie

 • Eksik, noksan, nakise.

dih-gan

 • Ekinci, çiftçi, köylü. (Farsça)

direv

 • Ekin biçme, hasat. (Farsça)

direv-ger

 • Ekin biçen, orakçı. (Farsça)

ebu cabir

 • Ekmek.

ekmehiyyet

 • Ekmehlik, anadan doğma körlük.

ekmelane / ekmelâne

 • Ekmel olana yakışacak şekilde.

ekrem-ül ekremin / ekrem-ül ekremîn

 • Ekremlerin en ekremi. Cenab-ı Hak (C.C.)

ekremane

 • Ekremce, ekrem olana yakışacak şekilde. Çok elaçıklığıyle, cömertlikle.

ekremiyyet

 • Ekremlik, ekrem olma hâli.

ekseriya

 • Ekseriyetle, çoğunlukla.

ekseriyet-i sülüsan

 • Ekseriyet kazanacak tarafın en az mevcudun sülüsânı (üçte ikisi) miktarında olması şartıyla olan ekseriyet.

engüşte

 • Ekincilerin harman savurdukları âlet, yaba. (Farsça)

ers

 • Ekmek.

fasal

 • Ek. Bilek.

fellah / fellâh

 • Ekinci, tarımcı.

fenn-i ziraat / fenn-i zirâat

 • Ekin ekme ve içme hususunda olan bilgi ve tecrübeye dayanan bu husustaki ilim kolu.

fesl

 • Ek yeri, hak söz.

fetut

 • Ekmek parçaları.

fürun

 • Ekmekçi fırını.

galiben

 • Ekseriya. Çok zaman. Üstün olarak. Tahmin olduğu üzere.

gazaza

 • Eksiklik.

habbaz / habbâz / خباز

 • Ekmekçi. (Arapça)

habbazi / habbazî

 • Ekmekçilikle ilgili.

halel verme

 • Eksiltme, noksanlaştırma, zarar verme.

hamıziyyet / hâmıziyyet

 • Ekşilik, kekrelik.

hamz / حمض

 • Ekşilik. Kekrelik.
 • Ekşilik. (Arapça)

harb-i iktisadi / harb-i iktisadî

 • Ekonomik savaş.

haris / hâris

 • Ekici.
 • Eken, ekici. Çiftçi.

hasad

 • Ekin biçmek. Ekin biçme mevsimi.

hasıd / hâsıd / حاصد

 • Ekin biçen.
 • Ekin biçen, hasatçı. (Arapça)

heyd

 • Ekinci yabası. (Farsça)

hıbazet

 • Ekmek yapma mesleği, ekmekçilik.

hıdac

 • Eksik, noksan.

hubz / خبز

 • Ekmek.
 • Ekmek. (Arapça)

humuza

 • Ekşilik.

humuzat

 • Ekşi şeyler.

humuzet / humûzet / حموضت

 • Ekşilik. Kekrelik.
 • Ekşilik. (Arapça)

humuziyet

 • Ekşilik. Kekrelik.

huzuka

 • Ekşilik.

ibn-ül habbe

 • Ekmek.

icba'

 • Ekilen ekini henüz olgunlaşmadan satmak.

ihra'

 • Eksiltme, azaltma, noksanlaştırma.

ihsad

 • Ekin veya ot biçme veya biçtirme. Hasâd etme.

ihtiras

 • Ekme.

ihtisad-ı mezruat

 • Ekinlerin biçilmesi.

ikmal-i nevakıs

 • Eksiklikleri tamamlamak.

iktisad / iktisâd

 • Ekonomi. Toplumun tutumluluğu.

iktisadi / iktisadî / iktisâdî / اقتصادی

 • Ekonomik.
 • Ekonomik. (Arapça)

iktisadiyyat / iktisâdiyyât / اقتصادیات

 • Ekonomi. (Arapça)

ilave / ilâve / علاوه

 • Ek.
 • Ek. (Arapça)

ilaveten / ilâveten / علاوة

 • Ek olarak.
 • Ek olarak, yanı sıra. (Arapça)

ilhak / ilhâk

 • Eklemek, ilave etmek.

ilhak edilen

 • Eklenen.

ilka

 • Ekme, bırakma.

ilkteşrin

 • Ekim ayı. Teşrin-i evvel.

inhimaz

 • Ekşilenme.

inkas

 • Eksilme, eksiltme.

inzimam / inzimâm / انضمام

 • Eklenme.
 • Eklenme. (Arapça)

inzimam etme

 • Eklenme, katılma.

istihsad

 • Ekinlerin hasad (biçilme) zamanı gelme.

istimhal / istimhâl / استمهال

 • Ek süre isteme. (Arapça)

izafe / izâfe / اضافه

 • Ekleme. (Arapça)

izafeten / izâfeten / اضافة

 • Ek olarak, yanı sıra. (Arapça)

izdira'

 • Ekin ekme, zirâat yapma.

kaftan

 • Ekseriya mükâfat ve taltif olarak giydirilen süslü üstlük elbise. Hil'at, esvab.

karıs

 • Ekşi yoğurt.

kàsır

 • Eksik, noksan.

kasır / kâsır

 • Eksik, kısa, yetersiz.

kaste / kâste

 • Eksik, noksan, eksilmiş, azalmış. (Farsça)

kekre

 • Ekşi, acımtırak. (Türkçe)

kemal-i alaka / kemâl-i alâka

 • Eksiksiz ilgi ve alâka.

kemal-i imtisal / kemâl-i imtisâl

 • Eksiksiz bir şekilde bağlanma, boyun eğme.

kemal-i lezzet / kemâl-i lezzet

 • Eksiksiz lezzet.

kemal-i sarahat / kemâl-i sarahat

 • Eksiksiz bir şekilde açık olma.

kemal-i takdir / kemâl-i takdir

 • Eksiksiz bir takdir; çok beğenme.

keşaverz

 • Ekinci, çiftçi. Ekinlik. (Farsça)

kımız

 • Ekşimiş kısrak sütü.

kısra

 • Ekincilerin kesmik dedikleri başakta kalan buğday. Buğday çalkandığında kalbur içinde kalan kaba buğday başları.

kişt / كشت

 • Ekin. (Farsça)

kiştzar

 • Ekinlik, ekin tarlası, tarla. (Farsça)

kolordu

 • Ekseriyetle üç tümen ve diğer tamamlayıcı birliklerden kurulan askeri birlik. (Türkçe)

kuluce

 • Ekin ekmek için yeri ıslah etmek.

kusur / kusûr

 • Eksiklik.
 • Eksiklik, pürüz, özür, kabahat.

kusurat / kusûrât

 • Eksikler, hatâlar.

lahik / lâhik / لَاحِق

 • Eklenen, ilâve edilen.
 • Ek.

lahıka / lâhıka

 • Ek, ilâve, katılan şey. Zeyl. Sonradan ilâve edilen, eklenen.

lahika / lâhika / لاحقه / لَاحِقَه

 • Eklenen, katılan.
 • Ek. (Arapça)
 • Ek.

leffen

 • Ekli, bitişik.
 • Ekli, bitişik.

levahık / levâhık / لواحق

 • Ekler. (Arapça)

lüffan

 • Ekşi nar.

mafsal / مفصل

 • Eklem.
 • Eklem. (Arapça)

mahsad

 • Ekini biçilmiş yer.

mazır

 • Ekşi, hâmız.

mazir / mazîr

 • Ekşi, hâmız.

mazmum / mazmûm

 • Eklenmiş.

me'kul

 • Ekl olunmuş, yenmiş şey, yiyecek.

mefasıl / mefâsıl / مفاصل

 • Eklemler. (Arapça)

menkase

 • Eksiklik, noksanlık.

mers

 • Ekmeği suyla ıslatmak.

mesalib

 • Eksiklikler. Ayıplar. Kusurlar.

mevs

 • Ekmeği suyla ıslatmak.

mey-hoş

 • Ekşimtrak, mayhoş. (Farsça)

mezru / mezrû / مزروع

 • Ekili. (Arapça)

mezru'

 • Ekilmiş. Tohum ekilmiş yer.

mezruat / mezrûat

 • Ekili olan şeyler. Ekili yerler.
 • Ekilenler.

mihsad

 • Ekin orağı.

mihver / محور / مِحْوَرْ

 • Eksen.
 • Eksen.
 • Eksen. (Arapça)
 • Eksen.

mirşem

 • Ekmek tozunu silecek tüy süpürge.

misvat

 • Ekincilerin sürgüsü.

mühakale

 • Ekini biçmeden buğday ile satmak.

mükemmel

 • Eksiksiz.

mülhik

 • Ekleyen.

münakkıs

 • Eksilten, azaltan. Tenkis eden.

müntakıs

 • Eksilen, azalan.

munzam / منضم

 • Eklenen.
 • Ek. (Arapça)

mürtebis

 • Ekmek veren.

müştemilat / مشتملات

 • Eklentiler, ek yapılar. (Arapça)

mütehammir

 • Ekşiyen, mayalanan.

mütelahhız

 • Ekşi birşey yiyen kimsenin yanında ağzı sulanan.

müvellid-ül humuza

 • Ekşilik, oksitlenme meydana getiren. Oksijen.

na-kaste

 • Eksiksiz, noksansız. Tamam. (Farsça)

na-tamami / na-tamamî

 • Eksiklik, noksanlık. (Farsça)

nakıs / nâkıs / نَاقِصْ

 • Ekşi şarap.
 • Eksik, noksan.
 • Eksik, noksan, kusurlu.
 • Eksik.

nakise / nakîse

 • Eksiklik, noksanlık.

nakisedar / nakisedâr

 • Eksiği bulunan. Kusuru olan. Kusurlu. (Farsça)

naks

 • Eksiklik, noksanlık.

nan / nân / نان

 • Ekmek. (Farsça)
 • Ekmek. (Farsça)

nanhah

 • Ekmek isteyen. Dilenci.

nanpüz

 • Ekmekçi, ekmek pişiren. (Farsça)

nekais

 • Eksiklikler, kusurlar.

nisab-ı ekseriyet

 • Ekseriyet derecesi. Çoğunluk derecesi.

noksan

 • Eksik.
 • Eksik.

noksani / noksanî

 • Eksiklik ve noksanlıkla alâkalı.

noksaniyet / noksâniyet / نُقْصَانِيَتْ

 • Eksiklik, noksanlık.
 • Eksiklik.

noksanlık

 • Eksiklik.

noksansız

 • Eksiksiz.

nüame

 • Eksen. Çark veya çıkrık ortasındaki mihver.

nuksan

 • Eksilmek, noksanlaşmak.

rifa'

 • Ekini tarladan getirip harman yerine ilettikleri vakit.

şahur

 • Ekmek fırını. (Farsça)

şakn

 • Eksilmek, noksanlaşmak.

sarime

 • Ekini biçilmiş yer.

sebeb-i noksan

 • Eksiklik sebebi.

sebeb-i noksaniyet

 • Eksiklik sebebi.

sıfat-ı kemal / sıfât-ı kemâl

 • Eksiksiz ve mükemmel olma sıfatı.

sikbac

 • Ekşi aş.

sübhan

 • Eksikliklerden uzak ve mükemmel sıfatlar sahibi olan Allah.

sürde

 • Ekmeği yağla ıslamak.

tahammür

 • Ekşime, fermentasyon.

tahammuz

 • Ekşimek. Mayalanmak. Oksitlenmek.

taharrüs

 • Ekin ekmek.

taharüs

 • Ekin ekmek, tahıl ekmek.

tahavvu'

 • Eksilmek, noksanlaşmak.

tamam

 • Eksiksiz, bütün.

tedbirülmenzil / tedbîrülmenzil / تدبيرالمنزل

 • Ekonomi. (Arapça)

tefvim

 • Ekmek pişirmek.

tegazguz

 • Eksik olmak.

tekmile / تكمله

 • Ek. (Arapça)

telafi / telâfi

 • Eksiği giderme.

tenakkus

 • Eksilmek.

tenakus / tenâkus / تناقص

 • Eksilme, azalma, noksanlaşma.
 • Eksilme.
 • Eksilme, azalma. (Arapça)
 • Tenâkus etmek: Eksilmek, azalmak. (Arapça)

tenkis / tenkîs / تَنْق۪يصْ

 • Eksiltme.

tenkis etmek

 • Eksiltmek, değerini indirmek.

tenzih

 • Eksik ve çirkinliklerden arınmış tutma.

tenzih etmek

 • Eksik ve çirkinliklerden arınmış tutmak.

teşrin-i evvel / teşrîn-i evvel / تشرین اول

 • Ekim ayı.
 • Ekim ayı.
 • Ekim. (Arapça - Farsça)

teşrinievvel / teşrînievvel

 • Ekim ayı.

tetimmat

 • Ekler, ilâveler.

tetimme

 • Ek, tamamlayıcı not.

teznib

 • Ek, ilâve.
 • Ek, ilave.

tezyil

 • Eklemek. Uzatmak. Altına ilâve etmek. Zeyl yapmak.

turş / ترش

 • Ekşi, hâmız. (Farsça)
 • Ekşi. (Farsça)

turuş

 • Ekşi. (Farsça)

türüş

 • Ekşi, hâmız. (Farsça)

udm

 • Ekmek katığı.

verzide

 • Ekilmiş. (Farsça)

yüsur

 • Ekşi yüzlü olmak.

zam / ضَمْ

 • Ekleme, katma.
 • Ekleme, artırma.
 • Ekleme.

zamaim / zamâim / ضمائم

 • Ekler. (Arapça)

zamime / zamîme / ضميمه

 • Ek, ilâve. Artırma, katma, ekleme.
 • Ek. (Arapça)

zamimeten / ضميمة

 • Ek olarak. (Arapça)

zamm / ضم

 • Ekleme, arttırma. (Arapça)
 • Zamm edilmek: Eklenmek, arttırılmak. (Arapça)
 • Zamm etmek: Eklemek, arttırmak. (Arapça)
 • Zamm olunmak: Eklenmek, ilave edilmek. (Arapça)

zari' / zâri' / زارع

 • Ekici, çiftçi. (Arapça)

zelel

 • Eksiklik.

zer

 • Ekme.

zer edilen

 • Ekilen.

zer' / زرع / زَرْعْ

 • Ekim. (Arapça)
 • Ekme.

zer' etmek

 • Ekmek, dikmek.

zer'iyyat

 • Ekim işleri.

zerra' / zerrâ' / زراع

 • Ekinci, çiftçi.
 • Ekici, çiftçi. (Arapça)

zeyil / ذَيْلْ

 • Ek.

zeyl / ذيل

 • Ek, ilave.

zeylen / ذیلا

 • Ek olarak. İlâve ederek.
 • Ek olarak.
 • Ek olarak.
 • Ek olarak. (Arapça)

zeylü'z-zeyl

 • Ekin eki.

zeyr

 • Eksilmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın