LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ek ol ifadesini içeren 288 kelime bulundu...

(k.s.)

 • Kuddise sırruhu; ilâhî hikmetten öğrendiği şeyler pak ve mübarek olsun.

acbü'z-zeneb

 • Kuyruk sokumundan bulunan ve insanın tekrar yaratılışında çekirdek görevini görecek olan hücre; bir tür genetik şifre.

adn cenneti

 • Yedi kat göklerin üzerinde yaratılan sekiz Cennetten derece bakımından en yüksek olanı.

ahzel

 • Yüksek olmak, irtifa.

akim

 • (Çoğulu: Akâm-Ukum) İçinde giyecek olan büyük çuval.

akliyyun / akliyyûn

 • Aklı tek ölçü kabul eden felsefeciler.

ali-mekan / âlî-mekan

 • Makamı, yeri, derecesi yüksek olan.

ali-şan / âlî-şan

 • Şan ve şerefi yüksek olan.
 • Meşhur bir cins lâle.

alişan / âlişân

 • Şan ve şerefi yüksek olan.

allahü zü'l-kerem teala ve tekaddes hazretleri / allahü zü'l-kerem tealâ ve tekaddes hazretleri

 • Namı ve şerefi yüksek olan, her türlü kusur ve eksikliklerden münezzeh olan, cömertlik ve ikram sahibi Allah.

amel defteri

 • İnsanların dünyâda iken yaptığı bütün işlerinin yazıldığı ve Arasât meydanında herkese verilecek olan defter.

amentü / âmentü

 • "İmân ettim" demek olup Ehl-i Sünnet Mezhebi olan mü'minlerin iman esaslarını kısaca toplayan ifâdenin has ismidir.

ank

 • Kapı, bâb.
 • Güzel, hoş, gökçek olmak.

asar-ı giran-baha / âsâr-ı giran-bahâ

 • Çok kıymetli, değeri yüksek olan eserler.

ashab-ı yemin / ashâb-ı yemin

 • Ahid ve yeminlerinde sebât edenler. Kendi kazançlarından ziyâde Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ikrâmına kavuşacakları ümid edilenler. Allah'a itâatleri ve amelleri iyi olup ahirette amel defterleri sağ taraftan verilecek olanlar. Sağcılar. Mukaddesatçılar. Kur'an ve İmân yolunda Allah (C.C.) için çalışanl

ashab-üş-şimal / ashâb-üş-şimâl

 • Amel defterleri sol taraflarından verilecek olan cehennemlik kimseler.

asil

 • Esas. Yedek olmayan.
 • Köklü.
 • Edebli, soylu.
 • Fık: Muamelâtta kendi nâmına hareket eden.
 • Akşam vakti.
 • Ölüm, mevt.

ati / âtî / آتى

 • Gelecek. (Arapça)
 • Âtîdeki: İlerideki, aşağıdaki, gelecek olan. (Arapça)

atiyüzzikr / âtiyüzzikr / آتى الذكر

 • Aşağıda zikredilecek olan. (Arapça)

avam-pesend

 • Halk tarafından beğenilecek olan şey. (Farsça)

avn-i hak

 • Varlığı zorunlu ve gerçek olan, her şeyi hakkıyla yaratan ve her hakkın sahibi olan Allah'ın yardımı.

bahıyre

 • Cahiliyye devrinde beş batın doğuran devenin beşinci yavrusu erkek olursa kulağı yarılır ve salıverilirdi. Artık hiç bir işte kullanılmayan bu deveye bu ad verilirdi.

bais / bâis

 • Ölüleri diriltecek olan ve peygamber gönderen.

bar / bâr

 • Ek olup "saçan, yağdıran, döken, ışık veren" gibi mânâda kelimeler teşkil edilir. Meselâ: Ateşbâr : Ateş saçan. Ateş yağdıran. (Farsça)

bayrak-ı vahdaniyet

 • Allah'ın bir ve tek olduğunun sembolü olan bayrak.

bedihiyat / bedîhiyât

 • Delil ve ispatı gerektirmeyecek ölçüde apaçık şeyler.

beha

 • Gökçek olmak, şirin ve lâtif olmak.

beyanat-ı hakikiye

 • Gerçek olan açıklama.

borç

 • Geri verilmek niyetiyle ihtiyaç sahiplerine verilen para. Müslümanlıkta faizle borç vermek haramdır, günahtır. Borcunu ödiyemiyecek durumda onların borçlarını bağışlamak veya sonraya bırakmak sevaptır. Borcunu ödeyebilecek durumda olanlar da borçlarını zamanında ödemelidirler. Ödeyemiyecek olanlar d

burak / burâk

 • İman ehlini Sırat köprüsünden geçirecek olan binek, âhiret bineği.

cahd-ı mutlak, cahd-ı müstağrak

 • Arab gramerinde menfî olan iki geniş zaman sigası. Muzari fiillerinin başına (Lem) ve (Len) getirilerek olur.

çarmih / çârmîh

 • Dört çivi. Birbiri üzerine dikey olarak konulmuş iki tahtadan meydana gelen, suçluları îdâm etmek için kullanılan haç şeklindeki darağacı. Bu cezâya çarptırılan kişi iki yana açılmış kollarından ve bağlanmış ayaklarından çivilenerek öldürülürdü.

ceharet

 • Sesin yüksek olması. Ses yüksekliği.

cevher-i ferid

 • Benzeri bulunmayan, tek olan cevher.

cibal-i şahika / cibâl-i şâhika

 • Zirvesi çok yüksek olan dağlar.

cüft

 • Tek olmayan. Eşi olan. Çift. (Farsça)

cümle-i tevhidiye-i kudsiye

 • Mukaddes ve mübarek olan tevhid cümlesi.

cünah

 • Bir şeyi basıp meylettiren sıklet demek olup, harec, sıkıntı ve alel-ıtlak ism-i vebal mânasına da gelir ki, "günah" kelimesinin aslı budur.

deccal / deccâl

 • Kıyâmetin büyük alâmetlerinden biri. Kıyâmete yakın çıkacağı bildirilen ve Îsâ aleyhisselâm ile hazret-i Mehdî tarafından öldürülecek olan zâlim.
 • Kıyametten az önce çıkacak, insanlardan bir kısmını sapıtacak ve daha sonra Hz. İsa tarafından öldürülecek olan şahıs.

define

 • Para veya altın gibi eskiden saklanmış şeylerin bulunduğu yer.
 • Kıymetli eşya. Kıymeti ve değeri yüksek olan şeyler veya kimse.

dehaet

 • Dahilik, dehâ sahibi olma. Zekilikte, anlayışlılıkta çok yüksek olma.

dellal-i alişan / dellâl-i âlişân

 • Şânı yüksek olan duyurucu, tebliğ edici

derece-i melekiye

 • Yüksek olan meleklik mertebesi, derecesi.

deri

 • Farsçanın sahihi, fasih olanı. (Kapı demek olan "der" ismi Farsça olduğu halde Arapça sayılarak müennesi "deriyye" yapılmıştır.) (Farsça)
 • Havası hoş ve lâtif. Yeşilliği bol olan dağ eteği. (Farsça)

diamet

 • Binaya vurulan destek, direk, payanda.
 • İleri gelen, makamca yüksek olan baş başkan, reis, şef.

disar

 • (Çoğulu: Düsür) Üste giyilen kaftan, elbise.
 • Yatak çarşafı.
 • Arapçada elbise demek olduğu hâlde Osmanlıcada yalnız Farsça kaidesi ile yapılan sıfat terkiblerinde ziyadelik, çokluk, bolluk mânasında kullanılmıştır.

döviz

 • Yabancı devlet parası. (Fransızca)
 • Yabancı ülkelerde ecnebi paralarla ödenecek olan poliçe, çek gibi senetler. (Fransızca)

dünyevi haşir / dünyevî haşir

 • Büyük haşre örnek olarak bahar mevsiminde bitkilerin ve hayvanların dirilişi.

dürr-i yetim

 • Sadef içinde tek olan inci. (Farsça)
 • Mc: Hz. Peygamber Muhammed (A.S.M.) (Farsça)

ebu cehl

 • "Cehalet babası" demek olan bu kelime, Hazret-i Resul-i Ekrem (A.S.M.) zamanında, mu'cizeleri ve çok delilleri ve Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ı gördüğü halde iman etmeyen din düşmanı puta tapan gururlu bir müşrikin lâkabıdır. Bedir Gazasında öldürüldü.

ecel-i mev'ud

 • Mukadder olan ölüm. şüphesiz gelecek olan ölüm.

ecille

 • (Tekili: Celil) Fazilet, ilim ve rütbe itibariyle daha yüksek olanlar. Büyükler.

ehad

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Hiç bir yönden benzeri olmayan, tek olan, ikilik tasavvur edilmeyen, hiç bir şeye muhtaç olmayan.

ehad-i samed / اَحَدِ صَمَدْ

 • Her şey kendisine muhtaç olduğu halde, hiç bir şeye muhtaç olmayan, tek olan (Allah).

elest günü

 • Allahü teâlânın, Âdem aleyhisselâmı yaratınca, kıyâmete kadar gelecek olan zürriyetini (çocuklarını) zerreler hâlinde onun belinden çıkarıp onlara; "Ben sizin Rabbiniz değil miyim" diye hitâb buyurup, onların da; "Evet, sen Rabbimizsin" diye cevâb ve rdikleri gün, zaman.

emhar

 • (Tekili: Mehr) Mehrler, nikâh bedelleri. Zevceynin ayrılmaları halinde kadına verilecek olan ve nikâhta kararlaştırılan para ve sair eşyalar.
 • (Mühür) Taylar, at yavruları.

emr-i batıl / emr-i bâtıl

 • Gerçek olmayan, sahte emir ve iş.

eshab-ı şimal / eshâb-ı şimâl

 • Cehennem ehli. Âhirette amel defterleri sol ve arka tarafından verilecek olanlar.

eshab-ı yemin / eshâb-ı yemîn

 • Cennet ehli. Âhirette amel defterleri sağ taraflarından verilecek olan mü'minler.

ezcümle / اَزْ جُمْلَه

 • Örnek olarak.

ezhar-ı müzeyyene-i ravza-i safaiye

 • İçinde safâ sürülecek olan bahçeyi süsleyen çiçekler.

ezvak-ı letaif-i ulya / ezvâk-ı letâif-i ulyâ

 • Çok yüce ve yüksek olan güzelliklerin verdiği zevkler.

ezvak-ı mecazi / ezvâk-ı mecazî

 • Gerçek olmayan aldatıcı zevkler.

favina / favîna

 • Ud-us salib dedikleri nesne ki iki sınıftır; biri erkek olup uzundur, biri dişidir ki ondan kısa olur ve ikisi de kafasızdır.

felec

 • Küçük nehir.
 • Dişlerin seyrek olması.
 • El eğriliği.

ferd-i samed

 • Bir ve tek olan ve Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan, ama herşey Ona muhtaç olan Allah.

ferd-i vahid / ferd-i vâhid / فَرْدِ وَاحِدْ

 • Bir ve tek olan (Allah).

ferda

 • Yarın. Bugünden sonraki gün. (Farsça)
 • Arabçada: Bir olarak. Tek olarak. (Farsça)

ferdiyet / فَرْدِيَتْ

 • Allahın tek olması.

ferid-i kevn ü zaman / ferîd-i kevn ü zaman

 • Bütün varlıkların en değerlisi ve bütün zamanlarda biricik ve tek olan.

füru

 • Aşağıda. Âciz. Beceriksiz. Geride kalmış... mânaları ifade eder, kelimenin önüne veya sonuna getirilerek ek olarak kullanılır. (Farsça)

garabet

 • Yabancılık. Gariblik.
 • Tuhaflık.
 • Âcizlik, beceriksizlik.
 • Gizli olmak. Hilaf-ı âdet olmak.
 • Iraklık.
 • Edb: Ne demek olduğu herkesçe anlaşılmayacak kelime ve tabirlerin söz arasında kullanılması.

gayr-ı hak

 • Doğru ve gerçek olmayan.

gayr-ı hakiki / gayr-ı hakikî

 • Gerçek olmayan.

gubari / gubarî

 • Eski harflerle yazılan bir çeşit ince yazı. Bu isim Arapça toz demek olan gubardan alınmıştır. Yazı, toz gibi ince yazıldığı için bu adı almıştır. Eski Türk devletlerinde güvercin postalarıyla gönderilen mektuplar bu yazı ile yazılırdı.

güfte

 • Her hangi bir makama göre bestelenen manzume.
 • Farsça "söylemek" demek olan "güften" mastarından gelen bu tabirin mânası, söylenmiş söz demektir.

hacelan

 • Ayağında köstek olan kişinin yürümesi.
 • Bir ayak üstüne yürümek.

hadd-i te'dib

 • Bir suç işleyeni başkalarına örnek olacak şekilde cezalandırmak. Darp ve ta'zir gibi.

hadisat-ı istikbaliye-i dünyeviye / hâdisât-ı istikbaliye-i dünyeviye

 • Gelecekte dünya üzerinde meydana gelecek olaylar.

hadisat-ı kevniye-i gaybiye / hâdisât-ı kevniye-i gaybiye

 • Maddî âlemde gelecekte meydana gelecek olan olaylar.

hak teala ve tekaddes hazretleri / hak teâlâ ve tekaddes hazretleri

 • Varlığı gerçek olan, her şeyi hakkıyla yaratan ve her hakkın sahibi olan ve her türlü kusur ve noksanlıktan sonsuz derece uzak olan yüce Allah.

hakaik-i hakikiye / hakâik-i hakikiye

 • Göreceli olmayan, asıl mahiyeti ve zatı itibariyle hakikat, gerçek olan şeyler.

hakikat-i mahz

 • Bütün yönleriyle hakikat ve gerçek olan.

hakikat-i tevhid

 • Allah'ın bir ve tek olduğu ve ondan başka ilâh olmadığı gerçeği.

hakikatsız

 • Gerçek olmayan.

hakikattar

 • Tamamen gerçek olan.

halık-ı vahid / hâlık-ı vâhid

 • Bir ve tek olan, her şeyin yaratıcısı Allah.

hamel

 • Kuzu.
 • Ast: Burçlardan birinin adıdır. Bu burcu teşkil eden yıldızlar kuzuya benzediği için arapça kuzu demek olan hamel denilmiştir. Güneş bu burca 21 Mart'ta girer ve gece ile gündüz bir olur.

hanes

 • Burnun uç tarafının biraz yüksek olup geri kısmının basık olması.
 • Sığır burnu.

hatem-i sadaret / hâtem-i sadaret

 • Padişahın sadrazamlarda bulunan mührü. Buna "hâtem-i vekâlet", "hâtem-i şerif" veya "mühr-i hümayun" da denilirdi. İlk zamanlar yüzük şeklinde idi ve parmağa takılırdı. Sonraları zincire bağlı olarak sadrazamlar, boyunlarına asarlardı. Bundan ayrılmak, vazifeden azledilmek demek olduğu için; mühürü

havan

 • İçinde çeşitli şeylerin dövülüp ufalandığı ağaç, mâden veya taştan yapılmış çukurca kap.
 • Tütün kesmekte kullanılan makine.
 • Başkalarına destek olacak gücü bulunmadığı halde, yardakçılık eden kimse.
 • Elektrikî bir boşalmanın ısı değerini gösteren âlet.
 • İçine çuku

hayalet / hayâlet

 • Gerçek olmayan görüntü.

hayaliyyun mezhebi

 • Aslı olmayan ve hayalde tasavvur edilen şeyleri, gerçek olduğunu vehm edenlerin mesleği.

hayrülhalef

 • Bir kişinin ardından bıraktığı ve onun yerine geçecek olan hayırlı kişi.

hazret-i mehdi / hazret-i mehdî

 • Âhirzamanda gelip dini takviye edecek ve Müslümanların imanlarını yenileyecek olan zât.

heyula

 • Zihinde tasarlanan korkunç hayal.
 • Gösteriş ve iriliği olduğu halde hiçbir te'siri ve değeri olmayan şey.
 • Eski felsefede: Eşyanın aslı ve gerçek olan kısmı. Madde.

hiss-i selim

 • Selim his. Her çeşit zarar verebilecek olan, müsbet olmayan ve şerre giden şeylerden kendini koruma hissi.
 • Sağlam ve insanı yanıltmayan his.

hünkar mahfili / hünkâr mahfili

 • Eskiden camilerde padişahlar için yapılmış olan yerler. Bu mahfiller camilerin zemininden yüksek olarak yapılır ve caminin iç kısmını görmek için kafes konulurdu. Bunun haricinde kafesin birkaç yerinde 20-30 cm. en ve boyunda açılabilir küçük pencereler de bulunurdu.

hüsn-ü hatime / hüsn-ü hâtime

 • Neticeyi iyi bir halde bitirme.
 • İman ile âhirete gitmek. Kelime-i şehadet söyleyerek ölmek.

hüsn-ü makta'

 • Edb: Bir manzumenin, bilhassa gazellerin son beyti demek olan "makta" dan evvelki beyit.

ibrahim

 • İbrahim kelimesi, İbranicede baba anlamına gelen "eb"; ve cumhur demek olan "reham" kelimelerinden meydana gelmiştir. "Ebu-l cumhur" ise; cumhurun babası demektir. Bu ismi meydana getiren kelimelerin ikisinin de hareke veya telaffuzlarını az bir değişiklik yapmakla yine bu mânalar Arapçada vardır. B

idam-ı ebedi / idâm-ı ebedî

 • Dirilmemek üzere yok oluş; âhiret inancı olmadığı için ölümü ebedî yokluğa gitmek olarak görme.

ifrad

 • Tek olarak söylemek.
 • Ayırmak.
 • Göndermek. Yollamak.

ilave

 • (Çoğulu: İlâvât) Katma, ek yapma, arttırma, zam.
 • Bir kitabın sonuna gerek yazarı ve gerek başkası tarafından sonradan eklenen kısım. Zeyil.
 • Bir gazetenin çıkardığı sayıdan başka ona ek olarak ve ayrıca çıkardığı sayı.
 • İmzadan sonra mektubun altına yazılan şey.

ilaveten / ilâveten / علاوة

 • Ek olarak.
 • Ek olarak, yanı sıra. (Arapça)

ilbas-ı hil'at

 • Hil'at giydirmek. (Üst elbisesi demek olan hil'at; padişahlar ile sadrazam ve vezirler tarafından memurlarla, âyân ve eşrâfa, taltif makamında giydirilirdi. Sonradan bunun yerine rütbe ve nişan verilmeğe başlanmıştır.)

ileyh

 • Ona. (Erkek olan tek kimse için)

ileyhim

 • Onlara. (Erkek olan çok kişi için söylenir.)

ileyhima

 • Onlara. (Erkek olan iki kişi için söylenir)

ılka

 • Kişinin göbeğine dek olan gömlek.

ill

 • Keskinlik veya parlaklık mânasından alınmış olup; feryat, yemin, ahid ve karâbet mânalarına gelir. İbrânice "il", ilâh demek olduğu da söylenmiştir.

ilyasin / ilyasîn

 • İlyas demektir. Bazı kıraetlerde "âl yasin" okunduğundan, her iki kıraete de mutabık olmak için imlâsı, "el yasin" suretinde yazılır.Yasin, İlyas Aleyhisselâm'ın babası olmakla Âl-i Yasin, yine İlyas demek olur. Yasin bir de Resul-i Ekrem'in isimlerinden olduğuna göre, bazıları Âl-i Yasin'den murad;

iman-ı şühudi / îmân-ı şühûdî

 • Basîret (kalb gözü) ile müşâhede ederek, görerek olan îmân.

insan-ı hakir / insan-ı hakîr

 • Ufak tefek olan insan.

insan-ı mükerrem

 • Şeref ve değeri çok yüksek olan, kendisine paha biçilmez ikram ve ihsanlarda bulunulan insan.

ishan

 • Aslında kalınlık demek olan sihan ve sehânetten kalınlaştırmak demektir. Siklet de sehanetin lâzımı olmak itibariyle: "Falan kimseyi, hastalığı veya yarası ağırlaştırdı, yerinden kımıldatmaz etti." mânâsına "İshanehül maraz evilcerh" denilir. Harbde düşmanın esaslı kuvvetlerini iyiden iyiye vurarak,

istanbul

 • Türkiye'nin en büyük şehri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun taht şehri (1453-1922). İslâm halifeliğinin son merkezi (1516-1924). Türklerden önce Bizans "Doğu Roma" İmparatorluğu'nun taht şehri idi (395-1453).
 • İstanbul ismi, Rumca şehre veya şehirde demek olan (İstin polin) tabirinden gal

istidaden

 • Kabiliyet, yetenek olarak.

istidari / istidarî

 • Dönerek ve bir daire meydana getirecek olan.

istihzar

 • Huzura gelme, hazır etme, huzura dâvet etme.
 • Hazırlama, bir şeyi hatıra getirme.
 • Konferans verecek olan hatiplerin okumak ve araştırmak suretiyle evvelce hazırlanması.

iştirak

 • Ortak olmak. Ortaklık etmek. Bir işde yer almak. Hissedâr olmak.
 • Bir lâfızda çok mânalar müşterek olması. Meselâ: "Ayn" kelimesi. Hem göz, hem de kaynak mânasına gelir.

istiva

 • Müsavi oluş. Temasül.
 • İ'tidal, istikamet ve karar.
 • Kemalin sâbit olması.
 • Kaba kuşluk zamanı.
 • Yükselmek, yüksek olmak. Üstün olmak.
 • İstila eylemek.

itibardan hakikate

 • İtibari, varsayım olmaktan gerçek olmaya.

iz

 • "Hem, vakt, yevm, hîn" gibi kelimelerden sonra ek olarak kullanılır. Meselâ: Hîneizin: O vakit ki. Yevmeizin: O gün ki, kelimelerinde olduğu gibi.
 • Mâzi fiillerinden evvel "iz" gelirse: İzküntü muallimen: Muallim olduğum zaman mânasına geliyor. (iz) Yazılmasa mânası, muallim idim olur

izafeten / izâfeten / اضافة

 • Ek olarak, yanı sıra. (Arapça)

kabil-i temyiz

 • Huk: Temyiz mahkemesinde görülebilecek olan dâvalar.

kaide-i hakikat

 • Gerçek olan doğru prensip, doğru kural.

kar / kâr

 • (Kelimeye bir ek olup, isimleri sıfat yapar) Eden, edici, yapan mânâlarına gelir ve li, lı, cı, ci gibi eklerin de karşılığıdır. İtaat-kâr, hilekâr, isyan-kâr, hamur-kâr, kanaatkâr...gibi. (Farsça)

katil-i müteammid

 • Her ne sebeple olursa olsun, birini öldürmeyi evvelce zihninde tasavvur ederek öldüren kimse.

kes'e

 • Bitmek.
 • Yüksek olmak.

kezm

 • Bir şeyi ağzına alıp ön dişiyle kırmak.
 • Burnun kısa ve yüksek olması.
 • Parmakları kısacık olmak.
 • Atın dudaklarının kaba ve kısa olması.

kibrit-i ahmer

 • Kırmızı kibrit.
 • Cisimleri altun hâline koyacak derecede te'sirli olduğu söylenen şey. İksir.
 • Tas: Mürşid. Kıymeti çok yüksek olan.

kıdem

 • Öncelik ve eskilik.
 • Evveli bulunmamak. Ezeli olmak.
 • Başkasından daha önce olmak. Zamanca daha evvelki olmak. Rütbece daha yüksek olmak.
 • Cenab-ı Hakkın "Kıdem" sıfatı, yâni; ebedî ve ezelî oluşu.

kıdve

 • İlimde ileri olup kendisine uyulan. Kendine itimad edilip ardınca gidilecek olan.

kuddise sirruh

 • Daha çok Allahü teâlânın sevdiği kullar olan evliyâdan birinin ismi anılınca veya yazılınca, onun sırrı (içi) temiz ve mübârek olsun mânâsına söylenen veya yazılan duâ, hürmet ve saygı ifâdesi. İki kişi için "Kuddise Sirruhümâ" ikiden çok için "Kuddi se sirruhüm" denir.

kudret-i ehad-i samed

 • Bir ve tek olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Cenâb-ı Hakkın kudreti.

kusva

 • Son derecede bulunan.
 • Son, nihayet.
 • Son sınır. Erişilecek olan en son nokta.

lafz-ı külli / lafz-ı küllî

 • Man: Mânâsı umumi ve herkesçe müşterek olan lâfız. "İnsan" gibi.

lateşbih

 • Benzetmeksizin. Benzetmek olmasın.

litat

 • Dağın sivri ve yüksek olan yeri.

liva-i hamd / livâ-i hamd

 • Hamd (şükür) sancağı. Kıyâmet gününde, canlılar dirilip, Arasat meydanında toplanınca, Allahü teâlâ tarafından Peygamber efendimize ihsân edilecek olan ve altında bütün inananların toplanacağı sancak-ı şerîf.

mabud-u mahmud / mâbud-u mahmud

 • Övülmeye, medhe lâyık tek ibadet edilecek olan Allah.

mahbub-u müebbed

 • Sonsuza kadar sevilecek olan.

manga

 • Ask. Tek bir kumandanın kolaylıkla sevk ve idare edebileceği kadar erden kurulu küçük askerî birlik. (Yaklaşık olarak on erden kurulabilecek olan mangada birkaç makinalı tüfek veya tabanca ile avcı erleri bulunur.)
 • Savaş gemilerinde erlerin yattığı koğuş.

masduka

 • (Çoğulu: Masdukat) Doğru söz. Hakikat ve gerçek olan kelâm.

masnu-u vahid / masnu-u vâhid

 • Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) (bir tek olan) san'at eseri.

me'cuc / me'cûc

 • Çok eski zamanlarda, bir duvar arkasında bırakılmış, kıyâmete yakın, yeryüzüne yayılacak olan Nûh aleyhisselâmın oğlu Yâfes'in soyundan gelecek olan kötü bir millet. Yüzleri yassı, gözleri küçük, kulakları çok büyük, boyları kısadır.

mebde' ve mead / mebde' ve meâd

 • Gelinen ve gidilecek olan yer; insanın dünyaya gelişi ve dönüşü, dünya ve âhiret.

mecazi / mecâzî

 • Gerçek olmayan.

mecazi aşk / mecazî aşk

 • Gerçek olmayan aşk; Allah'tan başka diğer varlıklara duyulan şiddetli sevgi.

mekid / mekîd

 • Tuzağa düşen veya düşecek olan.

melfuf

 • Bir şeye ek olarak sarılmış.

menber

 • (Çoğulu: Menâbir) Yüksek olacak yer.

meşa'

 • Duyulan, intişar eden, açıklanan, yayılan. Etrafa yayılmış olan.
 • Bölünmeyip ortaklaşa kalmış olan. Müşterek olan.

meselen

 • Misâl ve örnek olarak. Söz gelişi. Meselâ.

meta-ı ali / metâ-ı âlî

 • Değeri çok yüce ve yüksek olan şey, şey.

metin / metîn

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kudretli, kâmil (kusursuz, noksansız) olan, hiçbir sûrette za'fiyet, âcizlik, güçsüzlük meydana gelmeyen.
 • Hadîs-i şerîfi rivâyet eden (nakleden) râvîlerin (zâtların) sıra ile isimleri demek olan sened kısmından sonra gelen hadî

mevki'

 • Yer.
 • Sınıflandırılmış yerlerden her biri.
 • Vapur, tren gibi yerlerde sınıflandırılmış, değeri yüksek olan yer.
 • Bir şeyin bulunduğu veya vukua geldiği yer.

mid'as

 • Çok işlek olduğundan yumuşamış olan yol.

minyatür

 • Eski el yazısı kitapları süslemek için sulu boya ile yapılan ince resimler hakkında kullanılır bir tâbirdir. İtalyanca "minyatura" kelimesinden alınmadır. Buna vaktiyle küçük nakış demek olan "hurde nakış" denilirdi.
 • İnce bir san'atla yapılmış küçük resimler.

misali / misâlî

 • Örnek olarak verilen.

mübin / mübîn

 • Açık, vâzıh, âşikâr. Ayân kılan, beyan ve izah eden.
 • Dilediğine doğru yolu gösteren.
 • Hak ile bâtılın arasını tefrik edip, ayıran. Hakkı hakkınca beyan ve izhar eden. (Mübin, bâne mânasına "ebâne" den beyyin, gayet açık, parlak demek olduğundan, Kitab-ı Mübin i'cazı zâhir olan

müceddid-i elf-i sani / müceddid-i elf-i sâni

 • "İkinci bin senesinin müceddidi" demek olan bu tabir, İmam-ı Rabbani Ahmed-i Farukî Hazretlerinin nâmıdır.

mukaddeme-i mükafat-ı lahika / mukaddeme-i mükâfat-ı lâhika

 • Sonradan verilecek olan mükafatın başlangıcı.

mukadderat-ı beşer

 • İnsanın kaderi; Allah tarafından takdir olunmuş işler, başa gelecek olaylar.

mukadderat-ı beşeriye

 • İnsanlığın kaderi; Allah tarafından insanlık için takdir olunmuş işler, başa gelecek olaylar.

mukadderat-ı nev-i beşer

 • İnsanlığın kaderi; Allah tarafından takdir olunmuş işler, başa gelecek olaylar.

mükafat-ı uhreviye / mükâfât-ı uhreviye

 • Âhirette verilecek olan ödül.

mukarreb

 • Yakınlaştırılmış.
 • Cennette dereceleri en yüksek olan.
 • Tasavvufta, nefslerinin sevgisinden kurtulmuş, kalbinde Allahü teâlâdan başka hiçbir şeyin sevgisi kalmayan, yalnız Allahü teâlâyı isteyen.

mukimü's-sünne / mukîmü's-sünne

 • Sünneti ihya edecek olan zât.

mukırr

 • (Karâr. dan) Doğruyu ve gerçek olanı söyliyen. Kabahat veya ayıbını gizlemeden söyliyen.
 • Fık: Birinin, kendisinde hakkı olduğunu haber veren kimse.

münferiden

 • Tek olarak.

müsevvid

 • Müsvedde yapan, ilk nüshaları yazan, temize çekilecek olan yazıyı yazan.
 • Resmi dairede kâtip.

müteali

 • (Ulüvv. den) Yüksek olan, yükselen.
 • Fls: Tecrübe ile elde edilen. İlim hududunu aşan.

mütekebbir

 • Allahü teâlânın ism-i şerîflerinden. Yaratılanların sıfatlarından uzak, vehim ve aklın anlamasından yüksek, azamet ve kibriyâ (büyüklük) sıfatıyla her şeyden ayrılmış olup, her şeyden yüce ve yüksek olan.
 • Kibirlenen, kendisini başkalarından üstün gören, kendini beğenen.

mütevakkıf

 • Bir şeye bağlı olan, onunla iş görecek olan, ilerlemeyip duran.
 • Bekleyen, tevakkuf eden, duran, eğlenen.

muzaheret

 • Birbirine yardım etmek.
 • Arka olma, destek olma.

müzdecer

 • Sakınılması lâzım gelen âkıbet.
 • Sakındıracak nasihat. Vaz geçirecek, zecr edecek olan.

na-dürüst

 • Doğru olmayan. Eğri. (Farsça)
 • Sağlam, dürüst ve gerçek olmayan. (Farsça)
 • Yanlış, haksız. (Farsça)

na-dürüsti / na-dürüstî

 • Gerçek olmama, doğru olmama. (Farsça)

na-mes'ud

 • Mes'ud ve mübârek olmayan. Uğursuz. (Farsça)

nakime

 • Asıl, cevher. Kendi, nefis.
 • Nefsi mübarek olan.

nebac

 • Sesi yüksek olan.

nefr

 • Heyecan verici bir emirden dolayı bir yerden bir yere fırlayıp çıkmaktır. Ürkmek demek olan "Nüfur" da bu mânâdandır. Fakat "Nüfur" tek başına kaçıp kurtulmak için menfi bir harekette kullanıldığı hâlde; "nefr", düşmana karşı gaza için fırlayıp çıkmakta kullanılır. Ve böyle çıkıp toplanan cemaate "n

nekr

 • Zeki, akıllı kimse. Pek zeyrek olan.
 • Dehâ, fetânet.

neş'

 • Yiğit olmak.
 • Yüksek olmak.
 • Rüzgâr esmek.
 • İyi ve hoş kokulu şeyler koklamak.

neş'e

 • Gönül açıklığı, sevinç.
 • Yeniden meydana gelmek. Yeniden olan şey.
 • Yiğit olmak.
 • Yüksek olmak.

neta

 • (Nütü') Yaranın şişmesi.
 • Yüksek olmak.

nevf

 • (Çoğulu: Envâf) Hörgüç.
 • Uzun ve yüksek olmak.

nüha

 • Yüksek olmak.
 • Miktar.
 • Bir kimse hakkında olan yasak ve men.

nüşus

 • Yüksek olmak, yücelmek.
 • Nefret etmek.

nüşuz

 • Yüksek olmak, yücelmek.
 • Kadının, erkeğinden kaçıp nefret etmesi.

pa-berca / pâ-bercâ

 • Ayağı yerde demek olan bu tâbir, mecaz yoliyle kaim, sabit, berkarar, daim, bâki mânâlarında da kullanılır.

pay-endaz

 • Ayak atan, ayak atmış. (Farsça)
 • Büyük kişilerin geçecek olduğu yerlere serilen halı gibi şeyler. (Farsça)
 • Duvar ve möbleleri kaplamada kullanılan bir cins kumaş. (Farsça)

peygamber

 • İlâhî hakikatları insanlara bildirmek ve onlara örnek olmak üzere Allah tarafından tayin edilen, vahiy yoluyla sahip olduğu ilmini yaşayıp neşreden mübarek zatların umumî ismi.

rasyonalizm

 • Aklı tek ölçü kabul eden sapkın felsefe.

recüliyet

 • Erkeklik, erkek olmak.
 • Cesâretlilik, erişkenlik.
 • Erkek olma.

refi'-üd derecat / refi'-üd derecât

 • Derece ve itibarı yüksek olan.

retl

 • (Diş) seyrek olmak.
 • Bir şeyi okurken her kelimenin arasını ayırıp açıklamak.

ricalen / ricâlen

 • Yaya olarak. Yayan.
 • Erkek olarak.
 • Erkek olarak.

rikkat-amiz / rikkat-âmiz

 • Acıma veren, kalbe hüzün verecek olan, acındıran.

risale-i şerife

 • Şerefi yüksek olan risale.

rızk-ı mecazi / rızk-ı mecazî

 • Asıl olmayan, gerçek olmayan rızık.

şa'şa'

 • Yıldıramak, parıldamak.
 • Uzun ve yeynicek olmak.

saadet-i müstakbele

 • Gelecekte gerçekleşecek olan mutluluk ve huzur.

sagat

 • Aslı "sagavet" olup, bir cihete meyil demek olan "sagav" masdarından fiil-i mâzi müfred müennesdir. Muzarisi : "tasgi" gelir. " Velitasgi ileyh"; söz dinlemek veya dikkat edip kulak vermek, imâle-i guş etmek demek olan ısga da, bundan müştaktır.

şahid-i vahdaniyet / şahid-i vahdâniyet

 • Allah'ın bir ve tek oluşunu gösteren şahid, delil.

şam

 • Akşam. Akşam yemeği. "Şe'm, şâm" Arapçada "sol" mânâsına gelir. "Yemen" sağ demek olduğundan Hicaz'a nisbetle sol taraftaki memleketlere Şam, sağ tarafdaki beldeye de Yemen ismi verilmiştir.
 • Suriye ve Lübnan memleketlerine de Şam denilmiştir.
 • Arabların Dımışk dedikleri şehrin

sani-i vahid / sâni-i vâhid

 • Tek olan ve herşeyi san'atlı yapan Allah.

sat'

 • Yüksek olmak. Kesmek, kat'etmek.

şayan-ı teberrük / şâyân-ı teberrük

 • Bereketli ve mübarek olmaya lâyık.

şefi-i ruz-i ceza / şefî-i rûz-i cezâ

 • Herkesin yaptığı tüm amellerin karşılığını alacağı mahşer gününde, mü'minlere şefaat edecek olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

şefiu'l-mahşer / şefîu'l-mahşer

 • Mahşer günü şefaat edecek olan Peygamber Efendimiz (a.s.m.).

şehid

 • Şâhid olan.
 • Meşhude. Allah (C.C.) yolunda canını feda eden müslüman. Hak için hayatını feda ederek ölen. Allah'ın rızasına eren. (Naklinde ve gaslinde Rahmet melekleri hazır oldukları için yahut kıyamette ümem-i sâlife hakkında istişhad olunan zevattan olduğu için yahut vefat etmeyip

şems-i vahid

 • Bir ve tek olan güneş.

serdengeçti

 • Tar: Akıncılardan düşman ordusu içine dalmak veya muhasara altına alınan bir kaleye girmek için fedai yazılan kimseler. Bunlara ellerinde kınlarından sıyrılmış kılıçlarla bu tehlikeli işlere atıldıkları için "dalkılıç" da denilirdi. Düşman ordusuna dalacak veya kaleye girecek olanların dönmelerinden

şerh-i kitab-ı hak

 • Hak ve gerçek olan kitabı, Kur'ân'ı açıklama, izah etme.

sevatı'

 • (Tekili: Sâtı) Belli ve yüksek olan şeyler.

şevb

 • Karıştırmak.
 • İçilecek olan şeye katılıp karıştırılan şey.

şeyhan

 • (şeyheyn) Esasen iki şeyh demek olup; bazı eserlerde, Buharî ve Müslim yerinde kullanılır. Her ikisinin Hadis Kitablarına birden Sahihan denir.
 • Hazret-i Ebubekir ile Hazret-i Ömer'in (R.A.) beraberce bâzı mühim kitaplarda geçen isimleri.
 • Bazı fıkıh kitablarında, İmam-ı A'zam

şimas

 • Davarın ürkek olması.

sinematoğraf

 • Hareket yazmak demek olup kısaltılmış şekliyle sinema demektir. (Fransızca)

sırr-ı ferdiyet

 • Bütün varlıkları yaratanın tek olması sırrı.

son peygamber

 • Kendisinden sonra başka peygamber gelmeyecek olan Muhammed aleyhisselâm.

suhuf

 • Dört büyük ilâhî kitab dışında gönderilen kitapçıklar, formalar. Peygamberlere (aleyhimüsselâm) Allahü teâlâ tarafından gelen yüz dört kitaptan ilk yüz tânesi.
 • Amel defteri. İnsanların dünyâda iken yaptıkları iyilik ve kötülüklerinin yazıldığı ve kıyâmet günü herkesin eline verilecek ola

şühus

 • Yüksek olmak.
 • Bir yerden bir yere gitmek.
 • Gözünü bir yere dikip hareket ettirmeden ve kapağını açıp yummadan durmak.
 • Bir hâdisenin meydana gelmesinden dolayı acı çekip kararsız olmak.

şümuh

 • Pek yüksek olmak.
 • Sedid. Sağlam sed.

sütu'

 • Zâhir olmak, görünmek.
 • Yükselmek, yüksek olmak.

taamen / taâmen

 • Yiyecek olarak.

taht

 • Alt. Aşağı.
 • Gr: Gelecek olan zamir.

tamv

 • Yüksek olmak.
 • Dolu olmak.

tarikat-ı aliye-i nakşiyye / tarîkat-ı aliye-i nakşiyye

 • Mânevî derecesi yüksek olan Nakşî tarikatı.

tasadduk

 • Sadaka vermek. Allah rızası için fakirlere ve ihtiyacı olanlara, para veyahut ihtiyaca göre herhangi bir şey vermek.
 • Sadık ve gerçek olduğu tahakkuk etmek, meydana çıkmak. (İlmi olan kimse ilminden, malı olan kimse malından tasadduk etsin.) (Hadis meâli)

tav'an ev kerhen

 • İster istemez. İsteyerek olsun yahut istemiyerek olsun.

te'hil

 • Misafire "hoş geldiniz" demek olan ehlen ve sehlen cümlesini söylemek.
 • Ehliyetli kılmak.
 • Ürkekliğini gidermek. Alıştırmak.
 • Lâyık ve müstehak görmek.

te'kid-i manevi / te'kid-i manevî

 • Söylenişi başka, manası müşterek olan.

tealli

 • (Çoğulu: Tealliyât) Yüksek olma. Yükselme.

teberrüken

 • Uğurlu ve mübarek olarak. Bereket mevzuu ederek.

tebrik / tebrîk / تَبْرِيكْ

 • Mübarek olsun diye dua etme, kutlama.

tecriden

 • Tecrid ederek. Tek olarak.
 • Mücerred (soyut) olarak. Tekliyerek.

tenakkut

 • (Nokta. dan) Benek benek olma. Nokta nokta olma.

tenkilat / tenkilât

 • (Tekili: Tenkil) Örnek olacak biçimde cezâlandırmalar.
 • Düşmanları tepelemeler.
 • Uzaklaştırmalar.

teşamuh

 • (şemh. den) Yüce, büyük, yüksek olmak. Yükselmek.

tesennüm

 • Ufak olmak.
 • Yerden iki üç karış yüksek olmak.
 • Hörgüç üstüne binmek.

tesrib

 • Esasen işkembeden içyağını ayırmak demek olup, mecâzen: Tekdir ve muaheze mânasına kullanılır.
 • Darılma. Ayıplama.
 • Başa kakma.

tevahhud

 • Vahid, tek olmak.

tevhid-i uluhiyet ve mabudiyet / tevhid-i ulûhiyet ve mâbudiyet

 • İlâhlığın ve kendisine ibadet edilecek olan varlığın birlenmesi ve yalnız bir olan Allah'ın kabul edilmesi.

tipik

 • Nümune, örnek olarak. Benzer. (Türkçe)

ukba-i ferda

 • Gelecek olan âhiret. Yarınki devir. (Farsça)

ulya

 • (Müe.) Pek büyük, pek yüce, daha yüksek. Çok yüksek olan.

ümsüle

 • Örnek olarak verilen beyit. Misal olarak gösterilen mısra.

ur

 • Önünde hendek olan istihkâm. Yüksek ve müstahkem yer, toprak tabya. Burç.

üstad-ı kader

 • Kader Üstadı; Allah'ın meydana gelecek hâdiseleri olmadan önce bilmesi, takdir edip, plânlaması demek olan kader ilmi, kader kalemi.

üsture

 • Edb: Efsane, uydurma hikâye demek olan "esâtir" kelimesinin müfredidir.

vacibü'l-vücud teala ve tekaddes hazretleri / vâcibü'l-vücud tealâ ve tekaddes hazretleri

 • Namı ve şerefi yüksek olan, her türlü kusur ve eksikliklerden münezzeh olan, varlığı zorunlu olup var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan Allah.

vahdaniyet-i ilahiye / vahdâniyet-i ilâhiye

 • Allah'ın bir ve tek olması.

vahdaniyyet / vahdâniyyet

 • Allahü teâlânın zâtî sıfatlarından. Allahü teâlânın zâtında, sıfatlarında ve işlerinde tek olup, ortağı olmaması.

vahdet

 • Birlik, bir ve tek olma.
 • Yalnızlık, kendi kendine kalış.

vahdet mertebesi

 • Bir ve tek olmanın zarurî olduğu derece.

vahdet-i hakiki / vahdet-i hakikî

 • Allah'ın gerçek anlamda tek oluşu.

vahdet-i mutlaka

 • Sınırsız birlik; Allah'ın mutlak anlamda bir ve tek oluşu.

vahdetü'l-mevcud

 • "Yaratıcı, kâinatı oluşturan varlıkların toplamıdır. Allah da kâinat da birdir. Tek olan ilâh kâinatın bütünüdür" şeklinde kâinat hesabına Allah'ı inkâr eden materyalist felsefî düşünce sistemi.

vahid / vahîd / vâhid

 • Yalnız, tek.
 • Hz. Peygamber'in de (A.S.M.) bir ismidir. Benzeri bulunmayan, hiçbir mahlukla müsavi olmayan ve tek olan (meâlindedir).
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Zâtında benzeri olmamakta tek olan.

vahid-i ehad-i samed / vâhid-i ehad-i samed

 • Bir ve tek olan, birliği bütün varlıkları kuşattığı gibi herbir varlıkta da tecellî eden, hiçbir şeye muhtaç olmayan, ama herşey Ona muhtaç olan Allah.

vahid-i hakiki / vahid-i hakikî

 • Eşi ve benzeri olmayan, ilâh olmaya lâyık tek gerçek olan Allah.

vahid-i zülcelal / vâhid-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve görkem sahibi, bir ve tek olan Allah.

vahiden / vâhiden

 • Vâhid olarak. Tek olarak.

vakıa-i temsiliye

 • Örnek olay.

vakıat-ı hakikiye

 • Gerçek olaylar.

valacah / vâlâcâh

 • Mevkii yüce, rütbesi yüksek olan. (Farsça)

velayet-i kübra

 • Büyük velilik. Akrebiyet-i İlâhiyenin inkişafına bakan ve veraset-i nübüvvetten gelen gayet kısa, fakat yüksek olan ve tarikat berzahına uğramadan zâhirden hakikata geçen velilik mesleği. (Sahabeler gibi)

vezir

 • Osmanlı Devleti zamanında en yüksek mülkiye rütbelerine ulaşmış paşa. Hükümdar vekili. Pâdişahın yakınlarından ve onun yükünü üzerine alanlardan, mülkün idaresinde fikir ve tedbir ile meded ve yardım eden. Bu tabir "Vizr" kelimesinden gelir. "Vezr" kelimesinden alınsa; "halkın sığınağı" demek olur.

vitr

 • Tek olan şey. Çift olmayan. Tenha.
 • Yatsı namazından sonra kılınan üç rekât namaz.
 • Kurban bayramından bir önceki gün.

vukuat-ı istikbaliye / vukuat-ı istikbâliye

 • Gelecekte meydana gelecek olaylar.

yasin

 • Yâ Seyyid yâ insan gibi muhtelif manalar rivayet edilir. Şifredir Hazret-i Peygamber'in (A.S.M.) fıtraten, hilkaten, edeben ve ahlâken en yüksek olduğu herkesçe bilindiğinden bu isim kendisine verilmiştir.

yed

 • Kelime mânâsı "el" demek olup, Allahü teâlâ hakkında kudret, gücü yetmek mânâsı verilen lafız, söz.

yegane-gi / yegâne-gî

 • Teklik, yegâne ve tek oluş. (Farsça)

yekçeşm

 • Tek gözlü.
 • Âhir zamanda gelecek olan Deccal'ın bir ismi. "Sadece dünya hayatını şiddetle isteyip âhireti unutan ve inkâr eden" meâlinde mecazen söylenilmiştir.
 • Güneş.

zaaf-ı ittisal

 • Bir hadis veya haberi Peygamber Efendimizden (a.s.m.) aktaranların isim listesi demek olan seneddeki bağlantı zayıflığı.

zamimeten / ضميمة

 • Ek olarak. (Arapça)

zat-ı ehad-i samed / zât-ı ehad-i samed / ذَاتِ اَحَدِ صَمَدْ

 • Her şey kendisine muhtaç olduğu halde, hiç bir şeye muhtaç olmayan, tek olan zat (Allah).

zat-ı ehadiye / zât-ı ehadiye

 • Tek olan herbir varlıkta birliği tecelli eden Zât, Allah.

zat-ı ferd-i vahid / zât-ı ferd-i vâhid

 • Bir ve tek olan Zât, Allah.

zat-ı vahid / zât-ı vâhid

 • Bir ve tek olan Zât, Allah.

zelzelet-üs saa / zelzelet-üs sâa

 • Kıyamet sarsıntısı. Kıyamet kopması ânında meydana gelecek olan çok müthiş zelzele.

zevk-i mecazi / zevk-i mecazî

 • Gerçek olmayan, yalan ve aldatıcı zevk.

zeylen / ذیلا

 • Ek olarak. İlâve ederek.
 • Ek olarak.
 • Ek olarak.
 • Ek olarak. (Arapça)

zeyliyat / zeyliyât

 • İlâve ve ek olarak yazılan şeyler.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın