LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te egit ifadesini içeren 86 kelime bulundu...

ankara maarif dairesi

 • Ankara Eğitim Dairesi; Millî Eğitim Bakanlığı.

daire-i maarif

 • Eğitim-öğretim dairesi.

daru'l-muallimin / dâru'l-muallimîn

 • Öğretmen okulu; 1847'de rüştiyelere (ortaokullara) öğretmen yetiştirmek üzere kurulan eğitim kurumu.

deha-yı fenni / dehâ-yı fennî

 • Eğitimini fen ve felsefeden almış olağanüstü akıl.

dini tedrisat / dinî tedrisat

 • Dinî eğitim ve öğretim.

edeb-i islamiye / edeb-i islâmiye

 • İslâmî terbiye; İslâmın verdiği terbiye, eğitim.

ehl-i maarif

 • Eğitimciler; ilim ve irfan ehli olanlar.

ehl-i medaris

 • Osmanlı döneminde dinî ilimlerin tahsil edildiği yüksek eğitim kurumlarına mensup olanlar.

ehl-i riyazet / ehl-i riyâzet

 • Nefsini terbiye etmek için manevî eğitime giren kişiler.

ehl-i tekke

 • Tekkeye giden ve oradaki zikirleri yapan kişiler; Osmanlı döneminde, sadece tasavvuf ve tarikat eğitimi verilen tekkelerde mânevî ilim tahsil edenler.

fenn-i tehzib-i ruh

 • Ruh eğitimi bilimi, psikoloji.

hücre-i talim

 • Eğitim hücresi.

icra-yı tedris

 • Ders verme, eğitme faaliyeti.

irşad ve talim

 • Doğru yolu gösterme ve eğitim ve öğretim.

maarif / maârif / معارف / مَعَارِفْ

 • Maarif nezareti: Millî eğitim bakanlığı.
 • Marifetler, ilimler, tanımalar, eğitim.
 • Bilimler. (Arapça)
 • Kültür. (Arapça)
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (Arapça)
 • Eğitim öğretim.

maarif dairesi

 • Eğitim dairesi, Millî Eğitim Bakanlığı.

maarif nazır vekili

 • Millî Eğitim Bakan Yardımcısı.

maarif nazırı

 • Milli Eğitim Bakanı.

maarif vekaleti / maarif vekâleti

 • Millî Eğitim Bakanlığı.

maarif vekili / maârif vekîli / مَعَارِفْ وَك۪يلِي

 • Milli Eğitim Bakanı.
 • Eğitim bakanı.

maarif yangını

 • Millî Eğitim Bakanlığında çıkan yangın.

maarif-i ahmediye

 • Peygamber Efendimiz'in (a.s.m.) öğrettiği ilim, irfan, eğitim ve terbiye.

maarif-i islamiye / maarif-i islâmiye

 • İslâmi bilgi, İslâmî eğitim ve öğretim.

maarif-i umumiye nezareti

 • Maarif vekâleti. Milli Eğitim Bakanlığı.

maarifi / maarifî

 • Eğitim ve öğretim alanıyla ilgili.

maarifperver / maârifperver

 • Eğitimi seven.

maarifperverlik

 • Eğitim ve öğretime değer verme.

maarifsizlik

 • Eğitimsizlik.

manevra

 • Eğitim ve deneme.

manevra meydanı

 • Eğitim ve deneme yeri.

medaris / medâris

 • Medreseler, okullar; Osmanlı döneminde dinî eğitim veren yüksek öğretim kurumları.

medrese

 • İslâm medeniyetinde üniversite seviyesindeki eğitim ve öğretim müesseseleri.
 • Din ilimlerinin ders verildiği eğitim kurumu.

medresetü'l-vaizin / medresetü'l-vâizîn

 • Vaiz yetiştiren eğitim kurumu.

mektepliler

 • Okullular, eğitimli kesim.

melaik-i medaris / melâik-i medâris

 • Medreselerin melekleri, yüksek dinî eğitim kurumlarındaki meleklere benzeyen talebeler.

muallem / مُعَلَّمْ

 • Öğrenim görmüş, eğitimli kişi.
 • Talimli, eğitilmiş.
 • Eğitimli, talim görmüş.

müderrislik

 • Yüksek eğitim kurumlarında ders verme, hocalık.

mürebbi / mürebbî / مربى

 • Terbiye eden, eğiten, terbiyeci.
 • Terbiye eden, eğiten, yetiştiren.
 • Herşeyi terbiye ve idare eden, besleyip büyüten Allah.
 • Eğitmen, eğitici. (Arapça)

pedagog

 • Eğitim bilimi uzmanı, eğitimci.

perver / پرور

 • Yetiştiren, eğiten, büyüten, besleyen. (Farsça)

perveriş

 • Besleme, besleyiş. Beslenme. (Farsça)
 • Terbiye etme, yetiştirme, eğitme. Terbiye edilip yetiştirilme, eğitilme. (Farsça)
 • İlerleme, terakki. (Farsça)

perverişyab / perverişyâb

 • Beslenen. (Farsça)
 • Terbiye edilen, terbiye gören, eğitilen, yetiştirilen. (Farsça)

perverişyafte / perverişyâfte

 • Terbiye edilmiş, büyütülmüş, yetiştirilmiş, eğitilmiş. (Farsça)

rahle-i tedris

 • Eğitim ve öğretim rahlesi, üzerinde ders verilen küçük masa.

riyazat

 • Manevî ilerleme için gerçekleştirilen eğitim.

riyazetü'l-kalb

 • Kalb eğitimi.

serir-i tedris

 • Ders kürsüsü, eğitim divanı.

skolastik / skolâstik

 • Ortaçağ Hıristiyanlık eğitimi.

ta'lim / تَعْل۪يمْ

 • (Askere harb san'atını) Öğretme, eğitim.

ta'limhane / ta'lîmhâne / تعليم خانه

 • Eğitim alanı. (Arapça - Farsça)

tahsil yapma

 • Eğitim alma.

talim / tâlim

 • Eğitim, öğretim.

talim ve terbiye

 • Eğitim ve öğretim.

talim ve terbiye etme / tâlim ve terbiye etme

 • Belli bir amaca erişecek şekilde eğitme ve geliştirip olgunlaştırma.

talim-i ahlak / tâlim-i ahlâk

 • Ahlâk dersi, eğitimi.

talim-i ilahi / tâlim-i ilâhî

 • İlâhî eğitim, doğrudan Allah'ın öğretmesi.

talim-i infiradi

 • Tek eğitimciye dayalı eğitim sistemi.

talimat / tâlimât

 • Tâlimler, eğitimler; bir iş hakkında hareket tarzını bildiren emirler.

talimgah / talimgâh

 • Eğitim yeri.

talimsiz

 • Eğitimsiz.

tasavvuf

 • Beden ve ruhun eğitilmesiyle bazı mânevî mertebelerin katedilmesini sağlayan yol.

te'dib / te'dîb / تأدیب

 • Eğitme, terbiye etme. (Arapça)
 • Cezalandırma. (Arapça)
 • Te'dîb etmek: (Arapça)
 • Eğitmek, terbiye etmek. (Arapça)
 • Cezalandırmak. (Arapça)
 • Te'dîb olunmak: (Arapça)
 • Eğitilmek, terbiye edilmek. (Arapça)
 • Cezalandırılmak. (Arapça)
 • < (Arapça)

tedbirü'l-cesed

 • Sağlık; beden eğitimi.

tedbirü'l-ceset

 • Beden eğitimi.

tederrüs etme

 • Ders alma, eğitim görme.

tedrisat

 • Eğitim, öğretim.

terbiye / تربيه

 • Eğitim, öğretim.
 • Yetiştirme. (Arapça)
 • Eğitim. (Arapça)
 • Cezalandırma. (Arapça)

terbiye-i diniye

 • Dinî eğitim, ahlâkî terbiye.

terbiye-i esasiye

 • Esas terbiye, temel eğitim.

terbiye-i furkaniye

 • Doğru ile yanlışı birbirinden ayıran Kur'ân'ın verdiği eğitim.

terbiye-i mahsusa

 • Özel eğitim ve terbiye verme.

terbiye-i medeniye

 • Medeniyetin verdiği eğitim.

terbiye-i milliye

 • Milli eğitim.

terbiyehane

 • Eğitim ve terbiye yeri, terbiye evi.

terbiyename

 • Terbiye edici belge; belli bir terbiye ve eğitim programını içeren talimat, kitap.

terbiyeten

 • Eğitim, yetişme itibariyle.

terbiyetü'l-vicdan

 • Vicdan eğitimi.

terbiyevi / terbiyevî / تربيوی

 • Terbiye ile ilgili, eğitime dair.
 • Eğitimsel. (Arapça)

terşih

 • (Çoğulu: Terşihât) Süzme, sızdırma.
 • Besleyip eğitme, terbiye etme.
 • Edb: Sözü özlü söyleme.
 • Tezyin etmek, süslemek.

tevhid-i medaris / tevhid-i medâris

 • Medreselerin, okulların birleştirilmesi; Osmanlı döneminde dinî ilimlerin tahsil edildiği eğitim kurumlarının bir araya getirilmesi.

ulum-u medaris / ulûm-u medaris

 • Medreselerin ilimleri; Osmanlı döneminde dinî ilimlerin tahsil edildiği yüksek eğitim kurumlarında ders verilen ilimler.

üstad-ı alim / üstad-ı alîm

 • Bilgin eğitimci, bilgin öğretmen.

üstad-ı ihtiyaç

 • İhtiyaç öğretmeni; insanı bir hoca gibi öğretip eğiten ihtiyaç.

üstadiyet

 • Üstadlık; eğitici ve öğretici olma özelliği.

usul-ü tedris

 • Eğitim medotu, pedegoji.

vesail-i terbiye

 • Terbiye vasıtaları, eğitim araçları.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın