LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te edik ifadesini içeren 217 kelime bulundu...

abeket

 • (Çoğulu: Abekât) Tâne, az şey.
 • Tuluk içinde kalan yağ bakiyyesi.
 • Ekmek parçası.
 • Yılan başı dedikleri ufacık akça boncuk.

adye

 • Koğuculuk, dedikoduculuk.
 • Yalan söylemek.
 • Sövmek.

af'af

 • Devedikeni ağacının yemişi.

afşelil

 • Sırtlan dedikleri canavar.
 • Yaşlı, eti ve derisi sarkmış kuru kadın.

ahteb

 • Arı kuşu dedikleri kuş.
 • Kızıl eşek.

alef resmi

 • Hayvanların yedikleri saman ve otlardan alınan vergi.

alic / âlic

 • İki hörgüçlü büyük deve. Yumuşak nesne.
 • Kırda bir kumlu yer.
 • Alcân dedikleri otu yiyen deve.

amrus

 • (Çoğulu: Amâris) Kuzu.
 • Çok yürütmek istediklerinde yürümeyen davar.

an-be-an

 • Gittikçe, yavaş yavaş, zaman ilerledikçe.

anak / anâk

 • (Çoğulu: Ânuk) Dişi keçi yavrusu.
 • Zahmet, meşakkat.
 • Karakulak dedikleri hayvan.

aposteriori

 • Fels: Tecrübe sonunda meydana gelen bilgi ve düşünceyi anlatmak için kullanılan bir sıfat. Meselâ ateşin yakıcı olduğunu denedikten sonra anlarız. Bu bilgi, aposteriori bir bilgidir.

asayiş

 • Emniyet, güvenlik, korku ve endişeden uzak hâl. Kanun, nizam hakimiyeti. İnsan cemiyetlerinde iktidar, hâkimiyet, bir zümrenin, bir sınıfın elinde olmaktan kurtulamamasından ve bir kısım insanlarca yapılan, istedikleri zaman değiştirilen kanunlara diğer insanların saygısı temin edilemediğinden asayi (Farsça)

avret

 • Eksik. Gedik. Gizlenmesi lâzım gelen şey. Dinen örtülmesi vâcib olan âzâ, ud yeri. Utanılacak ve hayâ edilecek şey. Erkeklerde göbek ile diz kapağı arasındaki kısım.
 • Kadın. Zevce. Nikâhlı.
 • Gece uykuya yatacağı vakit ve seherden evvel uykudan kalkılacak saate de şeriat örfünde

ayb-gu / ayb-gû

 • Fitneci, fitnekâr, dedikoducu.

ayb-guyi / ayb-gûyî

 • Dedikoduculuk. (Farsça)

badih

 • (Bâdihe) Beklenmedik ziyaret.
 • Erkek ziyaretçi.
 • Birden bire gelen ilham.
 • Ansızın, âniden.

bakla'

 • Bakla.
 • şahtere dedikleri ota " baklat-ül melik" derler.
 • Semizotu denilen bitki.

bazir

 • Ekici, eken.
 • Dedikodu yapan, laf taşıyan. Geveze.

bed-gu / bed-gû

 • Fitnekâr, dedikoducu. (Farsça)

bedayi / bedâyî

 • Görülmedik güzellikte şeyler.

bedayi'

 • (Tekili: Bedi'-Bedia) Yeni ihdâs olunmuş, görülmedik şeyler. Bedi'alar.

bedgu / bedgû / بدگو

 • Dedikoducu. (Farsça)

bedi'

 • (Bedia) Eşi, benzeri olmayan. Hayret verici güzellikte olan.
 • Garib. Acib.
 • Benzeri olmayan şeyleri vücuda getiren. Kimseye benzemeyen. İcad edici olan.
 • Hâlık ve Hallak-ı Cihan olan.
 • Beğenilen.
 • Yeni bulunmuş ve görülmedik tarzda olan.
 • Edb: Sözün

bedi-ül beyan

 • İfadesi ve beyanı görülmedik güzellik ve gariplikte olan.

bediülbeyan / bedîülbeyân

 • Beyanındaki görülmedik güzellik.
 • Görülmedik derecedeki güzel söz.

bediüzzaman

 • Zamanın bedi'i olan. Zamanında kendisi gibi görülmedik olan. Kimseye benzemiyen ve zamanın garib ve acibi bulunan.

beydak

 • Piyade dedikleri nesne. (Satranç âletlerindendir.)

bille

 • Yaşlık, ıslaklık. Çiy dedikleri rutubet ki sabah vakitlerinde olur.

büram

 • Kene dedikleri böcek.

bürtule

 • (Çoğulu: Bürtul) Kalpak dedikleri keçe takke.
 • Rüşvet.

bürzea

 • (Çoğulu: Berâzi) Yuna dedikleri keçe ki, eyer altına koyarlar, teğelti de derler.

buseyla'

 • Pazu dedikleri ot.

butakat

 • (Çoğulu: Bevatık) Pota dedikleri kap ki içinde maden eritirler.

büteka

 • (Çoğulu: Bevâtık) Pota dedikleri âlettir ve kuyumcular içinde altın ve gümüş eritirler.

caka

 • (Argo) Gösteriş, çalım. Caka, mal mülk, giyim, kuşam, yahut hareket davranış yoluyla olabilir. İslâm'da gösterişin her şekli haram ve günahtır. Bugün bazı kimseler ve aileler gösteriş belâsı yüzünden maddî sıkıntılara düşmekte, israfa sürüklenmektedir. İşledikleri günahın cezasını bu dünyada da çeki

ceb'

 • (Çoğulu: Cebeât) Kızıl mantar.
 • (Çoğulu: Ecbu) Nakir dedikleri ağzı dar kap ki, içine su koyarlar.
 • Tehir etmek, sonraya bırakmak.

cehennem

 • Allah yerine, tabiat, madde, sebepler vb. yaratılmış şeyleri ilâh kabul eden; Allah'a kul olacaklarına, arzularına ve heveslerine, başka insanlara ve mahlukata kul olanların işledikleri cürüm ve suçtan dolayı İlâhi adaletle ceza görecekleri yer. Cehennem'in varlığını bütün geçmiş peygamberler ve onl

cibab

 • Car dedikleri kaftan.
 • Ağaç aşılamak. (Ekseri hurma ağacında kullanılır.)

cüdere

 • (Çoğulu: Cüder) Ur dedikleri yumru. (İnsan bedeninde çıkar)

cülban

 • Burçak dedikleri hububat cinsi.

debbe

 • (Çoğulu: Debbât) Matara dedikleri su kabı.
 • Yağ. Bal ve macun koyacak kaplar.

def'aten

 • Hemen, birdenbire âni olarak. Beklenmedik anda. Bir def'ada.

derebeyi

 • Ortaçağda kendi arazisi içindeki insanlara istedikleri gibi hükmeden, devamlı olarak birbirleriyle savaşan geniş toprak sahiplerinden her biri.
 • Mc: Asi, zorba.

deriyye

 • Avcıların gizlenip av gözledikleri yer.

deybub

 • Koğucu, dedikoducu.

dibac

 • (Çoğulu: Debâbic) Atlas dedikleri kıymetli ipek bez.

dıbk

 • Bürc dedikleri nesne ki ağaçta biter; yazda ve kışta bitmez.
 • Ağaç posası.

dıkrar

 • (Çoğulu: Dekârir) Koğucu, dedikoducu.
 • Belâ. Zahmet.
 • Yalan söz.
 • Fuhşiyât.

ehadis / ehâdîs

 • Hadîs-i şerîfler. Peygamber efendimizin mübârek sözleri, işleri ve görüp de bir şey demedikleri, mâni olmadıkları şeyler. Hadîs'in çokluk şeklidir.

ehl-i sahih

 • Söyledikleri doğru ve güvenilir olanlar.

ehtem

 • Ön dişi gedik olan.

elli dört farz

 • İslâm âlimlerinin, müslümanların hâtırlarında tutmalarını kolaylaştırmak için, öncelikle bilmeleri îcâbeden pek çok farzdan, Allahü teâlânın emirlerinden derledikleri elli dört tânesi.

emyus

 • Anason dedikleri ot.
 • Kendisinden tuz meydana getirilen taş ki, Türkçe ona "tuz taşı" derler.

evtad / evtâd

 • Allahü teâlâ tarafından dünyânın nizâmiyle vazîfelendirilen dört büyük zât. Herkes tarafından bilinmedikleri için bunlara Ricâlü'l-Gayb da denir.

ez kaza

 • Kazâ olarak, tevâfuk olarak. Beklenmedik ânda. (Farsça)

fakad

 • Beş parmak dedikleri otun tohumu.

farz

 • Bir kimseyi bir vazifeye tayin etmek veya maaş bağlamak. Bir kimsenin kendi nefsine âid iken başkasına hibe ettiği muayyen bir şey. (Bunun zıddı "karz"dır.)
 • Takdir veya beyan eylemek.
 • Bir şeyi delmek, gedik açmak.
 • Bir dâvaya mevzu ve rükün kılınan husus.
 • Addet

fasafıs

 • Beyaz söğüt dedikleri ağaç.

fassal

 • Dedikoducu. Herkesin kusurunu sayıp döken.
 • İnsanları medh ü sena eden kimse.

favina / favîna

 • Ud-us salib dedikleri nesne ki iki sınıftır; biri erkek olup uzundur, biri dişidir ki ondan kısa olur ve ikisi de kafasızdır.

fecr-i ati / fecr-i âtî

 • Gelecekteki fecr. 1908 meşrutiyet inkılâbından sonra Servet-i Fünun mecmuası etrafından toplanan bir kısım gençlerin kurmak istedikleri ekolün (cemiyetin) adıdır.

fell

 • (Çoğulu: Fülül - Eflâl) Gedik, rahne.
 • Yaralamak.
 • Cenkte askeri bozmak. Harbdeki askerin bozulması.
 • Kılınç yüzündeki açılan gedik.
 • Susuz kır yer.
 • Güruh, cemaat.
 • Muvakkat delilik.

ferika / ferîka

 • Koyun sürüsü.
 • Böy dedikleri ot.

fettah / fettâh

 • Her şeyi görülmedik biçimlerde açan Allah.

fevkalade / fevkalâde

 • Âdetin üstünde, duyulmadık, görülmedik, olağanüstü.

fevkalme'mul

 • (Fevk-al me'mul) Ümidin fevkinde, Umulandan ziyade. Ümid edilmedik şekilde. Beklenmedik bir anda.

feycen

 • Sedef dedikleri ot.

feylekun

 • Kandıra dedikleri hasır otu.

feylekus

 • Fil kulağı dedikleri büyük yassı yapraklı ot.

feyruzec

 • Piruze dedikleri kıymetli taş.

fihr

 • (Çoğulu: Efhâr) Destesenk dedikleri taş.
 • Taş.

finhan

 • Leğen dedikleri kap.

firudest

 • Birkaç hânendenin hep bir ağızdan usûlüne uygun olarak söyledikleri nağme. (Farsça)

fıssa

 • Yonca dedikleri ot.

fitne

 • İnsanın akıl ve kalbini doğrudan doğruya, hak ve hakikatten saptıracak şey.
 • Muhârebe.
 • Azdırma.
 • Karışıklık. Ara bozmak. Dedikodu.
 • Küfr. Fikir ihtilâfı.
 • Şikak. Kavga.
 • Delilik.
 • Mihnet ve beliye.
 • Mal ve evlâd.
 • Potada altın v

füc'eten

 • Apansızın. Birdenbire. Ansızın. Hiç beklenmedik anda.

fülgur

 • Kuzukulağı dedikleri ot.

fürza

 • Irmak kenarından başka yere su gitmesi için açılan gedik. Deniz kenarında gemilerin durmasına mahsus yer. Liman.

füvve

 • Kızıl boya dedikleri damarlar.

garaib-i hilkat / garâib-i hilkat / غَرَائِبِ خِلْقَتْ

 • Yaratılışın görülmedik şekilleri.

gayr-ı me'mul

 • Umulmadık. Beklenmedik. Birdenbire.

gıybet / غِيْبَتْ

 • Kaybolma.
 • Aleyhinde bulunma, arkasından söyleme, çekiştirme dedikodu yapma.
 • Birinin ardından hoşlanmayacağı şekilde konuşma, çekiştirme, dedikodu.

güftügu / güftügû / گفت و گو

 • Dedikodu.
 • Dedikodu. (Farsça)

hac

 • (Tekili: Hâcet) İhtiyaçlar.
 • Devedikenleri.

hadis-i kavi / hadîs-i kavî

 • Resûlullah efendimizin, söyledikten sonra, peşinden bir âyet-i kerîme okuduğu hadîs-i şerîfler.

halle

 • Fakirlik.
 • Hâcet, ihtiyaç.
 • Kum içindeki yol ve gedik.

harika / hârika

 • İmkânların üstünde olan şey, hayret uyandıran, hayranlık vren. Büyük ve görülmedik eser. Görülmedik derecede kıymetli.

harikulade / hârikulâde

 • Fevkalâde, âdetin hâricinde bulunan şey, eser. Görülmedik derecede. Son derece kıymet ve ehemmiyeti hâiz olan şey.

harur

 • Yüksekten düşmek.
 • Akla gelmedik cihetten hücum etmek.

hasaset

 • İhtiyaç. Yoksulluk. Züğürtlük.
 • Rahne.
 • Kalbur ve elek gibi şeylerdeki küçük delik, gedik.

hatab

 • (Hatb) Odun.
 • Kinaye olarak "Dedikodu, nemime" ye de odun denilir.

haysü layeş'ur / haysü lâyeş'ur

 • Hissedilmeksizin. Bilinmedik, duyulmadık cihetten.

hirc

 • (Çoğulu: Ahrâc) Yılan başı dedikleri ufak beyaz boncuk.
 • Günah.
 • Göz kamaşmak.

huccet

 • Senet, vesîka, delîl, burhân.
 • Şer'î mahkemelerde bir dâvânın şâhitlerini dinledikten sonra kâdının verdiği hükmün yazıldığı îlâm, belge.

hurak

 • Kav dedikleri nesne.
 • Tuzluk.

hurnub

 • Keçiboynuzu dedikleri yemiş.

hurumiyye / hurûmiyye

 • Bozuk Bâtıniyye fırkasının diğer bir adı. Bu sapık fırkada bulunanlar, birçok haramlara helâl dedikleri için, Hurûmiyye adını almışlardır.

huz

 • Tuz ağacı dedikleri nesnedir ve denize yakın yerlerde posası denize düşüp rüzgârla dalga döve döve kehribar olur.

ibn-i ırs

 • (Çoğulu: Benât-ı ırs) Gelincik dedikleri küçük hayvan.

iman-ı makbul / îmân-ı makbûl

 • Mü'minlerin (Peygamber efendimizin söylediklerinin hepsini beğenip kalben kabûl edenlerin) îmânı.

iman-ı merdud / îmân-ı merdûd

 • Münâfıkların (dilleri ile inandıklarını söyleyip kalben inanmayanların) yalnız dil ile söyledikleri îmân.

inabe yolu / inâbe yolu

 • Müridlik. Sâlikin (tasavvuf yolunda) nefsin isteklerini yapmamak ve istemediklerini yapmak sûretiyle ve çeşitli sıkıntılara katlanarak Allahü teâlâya kavuşma yolu.

ırsi / ırsî

 • Gelincik dedikleri hayvanın rengine benzer bir renk.

isbat / isbât

 • Sağlamlaştırma, dayanıklı hâle getirme. Delil ve şâhit göstererek bir sözün ve fikrin doğruluğunu ortaya koyma.
 • Tasavvuf yolunda ilerlerken Lâ ilâhe dedikten sonra illallah demek.

işhas

 • Fesatçılık ve dedikoduculuk yapma. Çekiştirme. Gıybet etme.

iskarlat

 • İtl. Eski devirlerde Venedik mensucatından, boyası has ve kumaşı dayanıklı bir nevi çuhanın adı idi ve şarkta pek makbuldü. Yeniçeri Ocağı ileri gelen ağalarına, sekbanbaşıya ve yeniçeri kâtibine her sene bu çuhadan verilir veya bedeli para olarak tahsis olunurdu. Bu paraya da "İskarlat bedeli" deni

ismailiyye / ismâiliyye

 • Sapık fırkalardan biri. Bâtıniyye de denir. Peygamber efendimizin torunlarından büyük âlim İmâm-ı Câfer-i Sâdık'ın vefâtından sonra, büyük oğlu İsmâil müslümanların imâmıdır ve ondan sonra çocuklarıdır dedikleri için İsmâiliyye denilmiştir.

kadi naibi / kadî naibi

 • Kadıların (hâkimlerin), gitmedikleri yerlere gönderdikleri vekiller.

kali / kalî

 • Dedikoducu, gıybet eden, çekiştirici.
 • Söylemekle. Söylenmiş. Söz olarak. Söze dair ve müteallik.

kanber

 • Hz. Ali'nin (R.A.) sâdık, vefakâr ve sevgili kölesinin adı.
 • Mc: Bir evin gediklisi.
 • Herşeye burnunu sokan, her düğün ve eğlencede bulunan bir adamdan kinâye olarak kullanılır.

karkisyun

 • Kebâbe dedikleri devâ.

kased

 • Şahyar dedikleri nesne.

katt

 • Kuru yonca.
 • Koğuculuk etmek, yalan söylemek, dedikodu yapmak.
 • Zeytin yağını fesliğen ile kokutmak.

kayıd

 • (Çoğulu: Kıvâd-Kâde-Kavâyid) Çekici, çeken.
 • Çavuş.
 • Koyunların önünde yürüyen "kösem" dedikleri koyun.

kaza

 • Birdenbire olan musibet. Beklenmedik belâ.
 • Vaktinde kılınmayan namazı sonradan kılmak.
 • Allah'ın takdirinin ve emrinin yerine gelmesi.
 • Hâkimlik, hâkimin hükmü.
 • İstemeden yapılan zarar.
 • Hükmeylemek, hüküm.
 • Bir şeyi birbirine lâzım kılmak.

kazaen

 • Kaza olarak, tesadüfen. İstemiyerek. Bilerek değil. Beklenmedik halde.

kaziye-i makbule

 • Kabule mazhar olmuş hüküm ve iddia. İtimad edilir zâtların söyledikleri ve bu itimada binâen kabul edilen kaziyye.

kaziye-i şartiyye-i muttasıla

 • Man: Mevzu ile mahmulü birer cümle olmakla, birinde bir şeyin üzerine olunan hüküm, diğerinde gösterilen şarta mütevakkıf olan kaziyyedir. (Eğer bir cisim ağır ise, bir yere yerleştirilmedikçe düşer gibi.)

kehla' / kehlâ'

 • Sürmeli kadın.
 • Sığırdili dedikleri ot.

kell

 • (Çoğulu: Külul) Ağırlık.
 • Yorgunluk.
 • Ufak taneli yağmur.
 • Yetim.
 • Semizlik, besililik.
 • Cibinlik dedikleri ince örtü.

keras

 • Hilyon ve marulca dedikleri ot.

kesis

 • Hurma şarabı.
 • Darı bozası.
 • Arapların taş üstünde kurutup ve dövüp azık edip yedikleri et.

kevr

 • Devretmek, dönmek.
 • Sarık sarmak. Tülbend sarmak.
 • Bir yerde toplanmış olan develer.
 • Çokluk, bolluk, ziyadelik.
 • Mukül dedikleri darı cinsi.

kevter

 • Fülfül dedikleri karabiber cinsi.

kıl ü kal

 • (I ve A, uzun okunur) Dedikodu.

kil u kal / kîl u kal

 • Dedikodu.

kilükal / kîlükal / kîlükâl / قيل و قال

 • Dedikodu.
 • Dedikodu. (Arapça)

kınne

 • (Çoğulu: Kinen) Hurma lifinden yapılan urganın sağlam ve dayanıklı olması.
 • Dâne çadırı dedikleri ot.
 • Bir nevi devâ.

kış'ame

 • Fak dedikleri nesne.
 • Küçük arı.
 • Kene.

kısra

 • Ekincilerin kesmik dedikleri başakta kalan buğday. Buğday çalkandığında kalbur içinde kalan kaba buğday başları.

kitab ve sünnet / kitâb ve sünnet

 • Kur'ân-ı kerîm ve Peygamber efendimizin hadîs-i şerîfleri (söz, iş ve görüp de bir şey demedikleri hususlar) mânâsına olan bir terim.

kıyl ü kàl

 • Dedikodu.

kızze

 • Ufak taş.
 • Taşlı çukur yer.
 • Kızlık dedikleri hâlet.

kubbere

 • (Çoğulu: Kubber-Kabbere) Turgay dedikleri küçük kuş.
 • Bacaksız, kısa boylu kimse.

kufan

 • Zahmet, meşakkat.
 • Kufe dedikleri beldenin adı.

külve

 • (Çoğulu: Külu-Külliyât) Dağarcık altına çepeçevre diktikleri deri.
 • Tirşe dedikleri kayış.

kürek cezası

 • Tanzimattan önce ve yelkencilik devrinde işledikleri ağır cürümden dolayı harp gemilerinden kürek çekmek üzere gemi hizmetine verilen kimseler. Bu gibiler, gemilerde kürek çektikleri için bu tâbir meydana gelmiştir.

kürnüb

 • Kelem dedikleri lahana.

kust

 • Topalak dedikleri ot.

lağım

 • Kaleleri düşürmek için gedik açmak veya düşman ordugâhına zarar yapmak maksadıyla açılan ve barut konulup atılan yerler. Bu işi yapanlara "lâğımcı" denilirdi. Sonradan bu türlü işlere "İstihkâm" denilmiş ve o ad altında askeri teşkilât yapılmıştır.
 • Kazurat ve çirkef sularının akmasın

lahham

 • Kaz gibi büyük, başı kızıl, kanadı kara bir kuş. Vezega dedikleri keler.

levv

 • "Mürr" dedikleri acı Yemen zamkı.

levvam

 • (Levvâme) Levm ve itâbedici. Zemmeden, çekiştiren, dedikodu yapan. Serzenişte bulunan. Başa kakan, paylayan.

lühm

 • Kevsec dedikleri balık.
 • Yemen diyârında bir kabile.
 • Etli ve kaba olmak.

magre

 • (Çoğulu: Migrât) Aşı dedikleri kırmızı balçık.

mazağ

 • Çiğnenecek veya çiğnedikleri yemek.

merr

 • Geçmek. Mürur etmek.
 • İp.
 • Bel dedikleri âlet.
 • Demir külünk.

meşmeşiye

 • Bazı evliyanın keşfen gözlemledikleri gaybî veya misâlî bir âlem.

mesv

 • Mürr dedikleri acı yemen zamkı.

mezheb-i selef

 • İslâmın ilk beş asrında yaşayan âlimlerin izledikleri yol.

mihsaf

 • (Çoğulu: Mehâsıf) Biz dedikleri ince uzun demir.

mıkra'

 • Hekimlerin, hastanın vücudunu dinledikleri âlet.

min-haysü-layahtesib

 • Hesab edilmedik ve umulmadık yerden veya kadar (mânasında).

miş'

 • Aşı dedikleri kızıl balçık.

mişk

 • Aşı dedikleri kızıl toprak.

muahhir

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Peygamberlerini, evliyâsını, sevdiklerini kendine yaklaştırıp, kâfirleri (inanmayanları), fâcirleri, düşmanlarını, sevmediklerini kendisinden uzaklaştıran, hor ve hakîr edip alçaltan.

mübellig

 • Tebliğ eden. Bildiren. Duyuran.
 • Büyük câmilerde imamın dediklerini tekrar eden kimse.

mugayyebat-ı hamse / mugayyebât-ı hamse

 • Beş bilinmeyen. Bizce gaib olan beş şey:1- Kıyamet vakti, 2- Yağmurun ne zaman yağacağı, 3- Ana rahmindeki çocuğun mahiyeti ve ceninin isti'dadı ve mânevi simasının ne olduğu, 4- Yarın insan hayr ve şer olarak ne kazanacağını, 5- İnsanın nerede öleceğini Allah bildirmedikçe kimse bilemez. Bunlara me

muhteri'

 • Misli görülmedik bir şey icâd eden. İcâd eden. Yeni bir şey bulan. Yeni bir şey meydana getiren.
 • Uydurma şeyler ortaya atan. Müfteri.

müluhıya

 • Ebemgümeci dedikleri ot.

münfec

 • Çukur.
 • Açık.
 • Gedik.

müreyra

 • Buğday arasındaki "delice" dedikleri nesne.

mürizza

 • Köremez dedikleri taam ki süt ve yoğurt ile yapılır.

müşarata / müşârata

 • Şartlaşma, sözleşme. Nefs muhâsebesinin (nefsi hesâba çekmenin) ilk basamağı olup, Allahü teâlânın beğendiği işleri yapma, beğenmediklerinden sakınma ve âhirete hazırlanma husûsunda nefsle sözleşme.

müzevver

 • Uydurulmuş, düzme.
 • Fitne, dedikodu.

na-me'mul

 • Umulmadık, beklenmedik anda. (Farsça)

nadide / nâdide

 • Ender bulunan, görülmedik.

nafıka

 • (Çoğulu: Nevâfık- Nüfeka) Arab tavşanının (diğer adı; tarla fâresi dedikleri hayvanın) iki yuvasından gizli olanın adıdır. Bu hayvan, bunun tavanını yeryüzüne çok yakın yapar. Belirli olan kasia dedikleri yuvasında tehlike hissederse hemen nâfıkanın tavanını delerek kaçar. Münafıklar buna benzediği

nakılmeclis

 • Söz taşıyan. Dedikoduculuk yapan. Gammaz.

name'mul / nâme'mûl / نامأمول

 • Umulmayan, beklenmedik. (Farsça - Arapça)

nefs-i levvame

 • Kötülüğü işledikten sonra fenâlığını hatırlayarak insanı rahatsız eden pişmanlık hâli ve vicdan rahatsızlığı.
 • İnsanın, kendine ait kötülük ve günahını görüp fenalığını bilen ve hayra meyleden iradesi.

nekkad

 • Bir şeyin iyisini kötüsünü seçen kimse.
 • Paranın sağlamını kalpından ayıran.
 • İmam, hatib ve kayyum gibi hizmet sahiblerinin, vazifelerine devam edip etmediklerini murakabe ve devam etmiyenlere tenbihat, icra ve devamsızlıkları tesbit eden vazifeli kişi.

nemaim

 • (Tekili: Nemime) Dedikoducular, çekiştiriciler.

nemimekar / nemimekâr

 • Koğucu, fitneci, dedikoducu, münafık. (Farsça)

nemmal

 • Koğucu, dedikoducu, münafık.

nemmam / nemmâm

 • (Nemmas) : Koğuculuk ve nemimecilik eden. Dedikoducu.
 • İfsad için söz taşıyıcılık, dedikoduculuk ve koğuculuk eden.

neyrib

 • Koğuculuk, dedikoduculuk.

nims

 • Firavun faresi dedikleri küçük hayvan.
 • Sansar.

paşalı

 • Paşa ünvanını alan vezir ve beylerbeyi gibi büyük devlet adamlarının hizmetinde bulunan gedikli ağalar.

rahne / رخنه / رَخْنَه

 • Gedik, yarık. Gemilerin bordalarında veya su kesimlerinin altında mermi isabetiyle veya herhangi bir te'sirle açılan delikler, yarıklar. (Farsça)
 • Yara. (Farsça)
 • Bozukluk. Zarar. (Farsça)
 • Yarık, gedik. (Farsça)
 • Bozukluk. (Farsça)
 • Gedik, yara.

rahnedar

 • Rahnedar etmek
 • Gedik: Açmak.
 • Zarar vermek.
 • Rahnedar olmak
 • Yarılmak, gedik: Açılmak.
 • Bozulmak, zarar görmek.

recel

 • Saçın ne sarkık ve ne de çok kıvırcık olması.
 • İstedikçe emsin diye davarı yavrusuyla beraber otlağa salmak.

rişa'

 • (Çoğulu: Erşiye) Kuyudan su çekmekte kullanılan urgan.
 • Menazil-i Kamer'den "Balık karnı" dedikleri menzilin adı.

ruhban / ruhbân

 • Evlenmeden bekâr yaşamayı tercih eden, dünyâdan yüz çevirip, insanlardan uzak yaşayan kimseler, râhibler. Hıristiyanlıkta sâdece ibâdetle meşgûl olan din adamları sınıfına verilen ad. Hıristiyan din adamları evlenmedikleri ve insanlardan uzak yaşadık ları için bu ad verilmiştir.

sahih kavl / sahîh kavl

 • Fıkıh âlimlerinin bir iş hakkında müctehid âlimlerin kavillerinden (re'y ve ictihâdlarından) hakkında doğrudur veya doğru olan budur dedikleri kavl, hüküm, söz.

sakare

 • Kâfir.
 • Koğucu, dedikoducu, nemmam.
 • Müstehak olmayana lânet eden.
 • Pekmezci.

şam

 • Akşam. Akşam yemeği. "Şe'm, şâm" Arapçada "sol" mânâsına gelir. "Yemen" sağ demek olduğundan Hicaz'a nisbetle sol taraftaki memleketlere Şam, sağ tarafdaki beldeye de Yemen ismi verilmiştir.
 • Suriye ve Lübnan memleketlerine de Şam denilmiştir.
 • Arabların Dımışk dedikleri şehrin

saniye

 • (Çoğulu: Sevâni) Su taşıyan deve. Su yükledikleri ve su çektirdikleri deve.

selme

 • Rahne, gedik.

semi' / semî'

 • İşitilecek şeyleri ne kadar gizli olsa da işiten, hamd ve senâda bulunanların, hamdini işitip mükâfat veren, kullarının duâlarını işiten ve icâbet eden, münâfık ve yalancıların kalbden söyledikleri sözleri işiten mânâsında Allahü teâlânın Esma-i hüsn âsından (güzel isimlerinden).

semud kavmi / semûd kavmi

 • Sâlih aleyhisselâmın peygamber olarak gönderildiği ve îmân etmedikleri için büyük bir sayha (korkunç gürültü) ile helâk olan kavim.

siayet / siâyet / سعایت

 • Dedikodu, gıybet, koğuculuk.
 • Çekiştirme, dedikodu. (Arapça)

şicab

 • Divit kapağı.
 • Her nesnenin ağzına, yarığına ve gedik yerine koyup tıkadıkları nesne.

şihdare

 • Fahiş ve israfçı ve dedikoducu kimse.
 • Kısa boylu ve şişman kimse.

sugre

 • (Çoğulu: Sügur) Göğüs çukuru.
 • Boğaz çukuru.
 • Gedik.

sühan-çin

 • Söz getirip götüren, söz toplayan, dedikoducu. (Farsça)

sülme

 • Çatlak, gedik.

surah

 • Delik. Gedik. (Farsça)

şürşur

 • Yund kuşu dedikleri kuş.

tadallül

 • Gedik olmak.

talak-ı bayin / talâk-ı bâyin

 • Yeniden evleniyorlarmış gibi kadının rızası ile tekrar nikâh edilmedikçe geri alınamayacağı talâk. Kadın istemiyorsa erkek zorla alamaz. İddet sırasında kadın, erkeğin evinde kalmaz. Erkek üçüncü defa verdiği bâin talaktan sonra, üzerinden hulle geçmeden karısını bir daha (kadın istese de) alamaz.

te'şir

 • Gedik etmek.

tefellül

 • (Kılıç) gedik olmak, yaralanmak. Rahnedar olmak.

teflil

 • Gedik açmak, yarmak.

tehcin

 • Dedikodu yapma.
 • Müstehcen ve edeb dışı sayma.

tesellüm

 • Çentik çentik olma, diş diş olma. Gedik olma.
 • Ağzını yaşmaklama.

tevbe

 • Haram, günah işledikten sonra, pişman olup, Allahü teâlâdan korkmak, bir daha yapmamaya karar vermek.

tevşiye

 • Koğuculukta mübâlağa etmek. Dedikoduculukta mübâlağa yapmak.

üfnun

 • Hâl. Nev, çeşit. Saçma sapan söz. Dedikodu.

vehs

 • Sır ile söyleşmek. Dedikodu yapmak.

veli / velî

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Mü'minleri seven, onlara yardım eden, işlerini bitiren, sevdiklerini sevmediklerine gâlib, üstün kılan, kâfirleri sevmeyen.
 • Bir çocuğun veya kadının babası yoksa baba tarafından dedesi, yoksa kâdı veya bunların vasî tâyin ettik

veyl

 • Vay hâline, yazıklar olsun.
 • Bir kimse veya topluluğun işledikleri kötülükler sebebiyle karşılaşacakları azâbı, kötü hâlleri ve acınacak bir hâlde bulunduklarını ifâde eden bir söz.
 • Cehennem'de bir vâdinin adı.

vişaye

 • Koğuculuk, dedikoduculuk, gammazlık.

yevm-i şek

 • Şaban ayının otuzuncu günü; ramazan olması zannedilip ancak görülmedikçe oruç tutulması münasip olmayan gün.

yevm-i şevk

 • Şaban-ı Şerifin otuzuncu günü. Ramazan olması zannedilip ancak hilâl görülmedikçe oruç tutulması münasib olmayan gün.

yezdan

 • Cenab-ı Hak. (Farsça)
 • (Mecusilerce) : Hayırları yaratan hayır ilâhı dedikleri mevhum mâbud. (Farsça)

zamin / zâmin

 • Kefil, birisinden belli bir veya birkaç kimsenin istedikleri bir şeyi, kendisinin de ödeyeceğine söz veren kimse. Dâmin.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın