LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te eder ifadesini içeren 1042 kelime bulundu...

mescid-i kuba / mescid-i kubâ

 • Resûlullah efendimizin Mekke'den Medîne'ye hicret ederken Kubâ köyünde yaptıkları mescid.

aba / âbâ

 • (Tekili: Eb) Babalar, pederler.
 • Mc : Mürşidler, ileri gelenler.

ada

 • Gr : Kendinden sonra gelen ismi cerreder. Harf-i cerr'dir. "...den başka, ...den gayrı" mânasına gelir.

adreng

 • Keder, mihnet, sıkıntı. (Fransızca)

ah

 • Maddi veya mânevi bir acı hissolundukta kullanılır.
 • Nedamet, pişmanlık ve teessüf beyan eder.
 • Birine acındığına, keder ve esef edildiğine delalet eder. Meselâ : Ah! Evladım! gibi.

ah u enin

 • Ah deyip inlemek, ağlamak. Ah u fizâr da aynı mânayı ifâde eder.

ahadi hadis / ahadî hadis

 • Rivâyet eden bir veya iki koldan olan veya mütevatir mertebesinde olmayan hadis demetir. İştihar haddine yetişmeyen hadistir. Şartları tamam olursa zann-ı galib ifade eder, muktezası ile amel vâcib olur. (Muvazzah İlm-i Kelâm)

ahlakıyyun / ahlâkıyyun

 • Ahlâk ilmi ile uğraşan âlimler; bunlar iki kısımdır. Bir kısmı ahlâk-ı hasene olan İslam ahlâkını telkin eder, diğer kısmı ise, dine tâbi olmayan ve hakiki ahlâkı bulamamış olanlardır.

ahmed-i faruki / ahmed-i fârukî

 • (Hi. 971-1034) (İmam-ı Rabbanî) Hz. Ömer (R.A.) ahfadından olduğundan Fârukî denilmiştir. Kendisi demiştir ki: "Hakaik-i imaniyeden bir mes'elenin inkişafını, binler ezvak ve mevâcid ve kerâmata tercih ederim." Hem demiş ki: "Bütün tarikatların nokta-i müntehası hakaik-i imâniyenin vuzuh ve inkişâfı

ahrarane

 • Hürriyetçilere yakışır tarzda. Serbestçe. Hür olana yakışır surette. (İnsana karşı hürriyet, Allah'a karşı ubudiyyeti intac eder. Mün.) (Farsça)

ahzan

 • (Tekili: Hüzn) Hüzünler, kederler, sıkıntılar, tasalar, gamlar.

ahzen

 • Çok hüzünlü kederli. En tasalı, daha gamlı.

akıbet-endişane / âkıbet-endişâne

 • Âkıbetten ve sonuçtan endişe ederek.

akmadde

 • Anatomi: Omuriliğin dış; beynin iç tabakasını meydana getiren sinir lifleri. Beyin hücrelerinin çoğunu, akmadde teşkil eder.

ala / alâ

 • İtl. İtalyancadan gelen tabirlerin başında bulunup (usulünce, tarzında) manasını ifade eder. Meselâ: Alaturka: Türk tarzında gibi.
 • Gr:Arabçada harf-i cerdir. Buna isim diyen de olmuştur. Müteaddit mâna ile kelimenin başına getirilir; manevî istilâ ve tefevvuk bildirmek için ekseriyâ mecrurunu istilaya delâlet eder. Bazan mecrurunun mukabiline müstâli olur. (maa) gibi müsahabet için gelir. (lâm) gibi tâlil için olur. Müc

alam / âlâm

 • (Tekili: Elem) Elemler. Kederler. Üzüntüler.
 • Elemler, kederler, acılar.

alam u askam / âlâm u askam

 • Kederler ve hastalıklar.

alim

 • Üzüntülü, kederli, ıztırab çeken.

amden

 • Niyet ederek ve isteyerek.

amenna / âmenna

 • İnandık, öylece kabul ederiz, ona diyecek yok (meâlindedir.)

amirane / âmirane / âmirâne / آمرانه

 • Emredercesine. Amir imiş gibi. (Farsça)
 • Emreden büyük kimseye yakışır şekilde. (Farsça)
 • Emrederek.
 • Emredercesine. (Arapça - Farsça)

amnezi

 • Psk. Hafıza kaybı, erken bunama, ihtiyarlık bunaması, histeri, beynin zedelenmesi gibi hâllerde meydana gelir. Hafıza kaybı kısmî veya umumi (genel) olabilir. Hasta, belli bir olaydan öncekini (retrofrat), yahut sonrakini (anterofrat) hiç hatırlamaz, yahut tamamen hafızasını kaybeder.

an'ane

 • Âdet, örf.
 • Ağızdan nakledilen söz, haber.
 • Ist: Bir haberin veya bir hadis-i şerifin "an filân, an filan" diye râvileri bildirilmek suretiyle olan nakil.
 • Silsile.
 • Müezzin ezân okurken "teganni" ederse; ona da "An'ane" denir.

anha minha

 • Şundan bundan, şöyle böyle ederek, şu bu, öteberi.

anudane / anûdane / anûdâne

 • İnat ederek.
 • İnat edercesine, inat ederek.

areng

 • Dirsek. (Farsça)
 • Dert, keder. (Farsça)
 • Hile, dubârâ. (Farsça)
 • Tarz, tavır, üslüb. (Farsça)
 • Vali, hakim. (Farsça)
 • Zannolunur ki, galiba, öyledir, benzer gibi bir yakınlık ve benzerlik ifâde eder. (Farsça)

arıza / ârıza

 • Sonradan olan, noksanlık.
 • İsabet eden belâ ve keder.
 • Bozulma.
 • Gelip geçici.
 • Hariçten gelen te'sirle olan.
 • Bir şeyin olmasına veya görülmesine mâni olan birşey.

armani / armanî

 • Müteessif, kederli, üzüntülü. Pişman, nâdim. (Farsça)

arşiyan / arşiyân

 • Arş'ın etrafında tesbih ederek dolaşan melekler. (Farsça)

arten

 • Bir ot cinsidir ki, debbağlar onunla gön ve sahtiyan dibâgat ederler.

asa / asâ

 • (Fiil veya harftir) Ümid veya korku bildirir. Şek ve yakin manalarına delalet eder; (ola ki, şayet ki, meğer ki, olur, gerektir) manalarına gelir. Ekseri, (lâkin) (leyte) mânasına temenni için kullanılır. Hitab-ı İlahî kısmında yakîn ve vücubu ifade eder.

asabiyet-i kavmiye

 • Vatanperverlik. Menfi milliyetçilik, Asabiyet-i câhiliye, asabiyet-i milliye, asabiyet-i nev'iyye gibi tabirler de aynı mânayı ifâde eder..

ashar

 • (Tekili: Sıhr) Evlenme neticesinde akraba olan erkekler. (Kayınbiraderler, kayınpederler, güveyler.)

asi / âsi

 • Doktor, cerrah, tabib. (Farsça)
 • Kederli, hüzünlü. (Farsça)

aşikare / âşikâre

 • Belli ederek, açıkça.

asiyane / âsiyâne

 • İsyan edercesine.

asiye / âsiye

 • Kederli, hüzünlü kadın.
 • Sütun, kolon, direk.
 • Hz. Musa'yı (A.S.) Nil nehrinden çıkararak büyütüp yetiştiren kadın. Firavunun zevcesinin ismi.

aşk-ı lahuti / aşk-ı lâhûtî

 • Cenab-ı Hakk'a olan sevgi ve muhabbet. Aşk-ı İlâhî, aşk-ı hakikî, aşk-ı mânevî gibi tâbirler Cenab-ı Vacib-ül Vücud'a dâir şiddetli muhabbet ve sevgiyi ifâde eder.

atf-ı tefsir

 • Bir mânada olup mücerred tasdik ve te'kid için "ve" ile müteradifine (aynı mânadaki kelimeye) atfolunan kelime. Meselâ: "İhsan ve kerem, hüzün ve keder" ifadesindeki "ve" ler gibi. Diğer bir ifade ile: Aynı olan ayrı iki kelimenin birlikte kullanılması. ("deli divâne"de olduğu gibi.)

avrupalılaşmak

 • Avrupalıların fikirlerini ve yaşayış tarzını benimsemek. Türkiye'de batılılaşma olarak kullanılmaktadır. Avrupa zamanımızda ilim ve teknikte ilerlemiş olmakla beraber inanışları, ahlâkları, felsefeleri ve yaşayış tarzı ile geri bir düşünüşü temsil eder. Avrupaya, batıya özenmek, eşkiyanın gasbettiği

aya / âyâ

 • (Şüphe ve tereddüt bildiren edât; hayret ve taaccüb, soru ile beraber ümid ifâde eder) Acabâ. Âyâ, nasıl oluyor. Hayret, sen bu işi nasıl olur da yaparsın?.. der gibi.

ayın

 • Arap alfabesinin onsekizinci ve Osmanlı alfabesinin yirmibirinci harfi olup, ebced hesabında yetmiş sayısına tekabül eder.

ayn-el yakin / ayn-el yakîn

 • (Ayn-ül yakîn) Göz ile görür derecede görerek, müşâhede ederek bilmek.

azab-engiz

 • Azab verici, keder verici. (Farsça)

azimkarane / azimkârâne

 • Azmederek, kararlı bir şekilde.

azizan / azîzan

 • Azizler. Kelimenin sonundaki ân takısı Arabça'da ikilik, Farsça'da çokluk ifâde eder.
 • "İki azîz (velî)" mânâsına İslâm âlimlerinin ve evliyânın büyüklerinden Ali Râmitenî hazretlerine verilen lakab.
 • Büyükler, evliyâ. Birisiyle oturup kalbin toparlanmazsa Kalbindeki dünyâ düşüncesini s

ba / bâ

 • Arabçaya göre harfinin okunuşu. Ebced hesabında iki sayısını ifade eder. Mektup ve eski evraklarda Receb ayına işarettir.

ba'd

 • Zaman zarfıdır ve te'hir ifade eder.
 • Helâk olmak mânâsına mastardır.

ba-posta / bâ-posta

 • Posta ederek, posta ile.

bar-ı dil / bâr-ı dil

 • Gönül yükü, elem, keder, gam, hüzün.

bast

 • Yayma, açma.
 • Özellikle hurufilikte cezbe ve tefekkür içinde kendinden geçmeyi ifade eder.

bebr

 • Kaplana benzer, ondan daha büyükçe ve pek yırtıcı bir canavar ki, Hindistanda ve Afrikada bulunur. Saldırdığı zaman derisindeki tüyleri kabarıp korkunç bir manzara arzeder. Arslanı bile korkutur bir hayvandır. (Farsça)

befm

 • Keder, tasa, iç sıkıntısı, üzüntü. (Farsça)

bejman

 • Yırtık, dökük, pejmürde, dağınık. (Farsça)
 • Hüzünlü, kederli, üzgün, yaslı. (Farsça)

belabil

 • (Tekili: Belbâl - Belbele) Vesveseler. Kederler. Tasalar.
 • (Bülbül) Bülbüller. Andelibler.

belel

 • Yaşlık, rutubet, ıslaklık.
 • Zafer, galibiyet.
 • Mihnet, keder, üzüntü.
 • Mücadele, kavga.
 • Hastalıkdan iyileşen.
 • Düşkünlük.

belh

 • Bazan, sivâ (gayri) manasını ifâde eder.

beliyyat

 • (Tekili: Beliyye) Felâketler.
 • Gamlar. Kederler.

beliyye

 • (Çoğulu: Beliyyât) Belâ. Müşkilât. Musibet. Âfet. Tasa. Keder.

bem

 • Bazı sıfatlara katılarak mübalağa beyan eder.

benat-üs sadr / benât-üs sadr

 • Endişe.
 • Hayal.
 • Kederler.

ber-vech-i iştirak / ber-vech-i iştirâk

 • Ortaklıkla, iştirak ederek.

berd-ül acuz / berd-ül acûz

 • Kocakarı soğuğu. (Rûmi şubatın 26'sında başlar ve 7 gün şiddetle devâm eder.)

berk-i basar

 • Gözün şimşek çakması.
 • Birdenbire tepesinde çakan şimşekten mâruz olduğu dehşet ve şiddet hâlinden mecaz olarak, ansızın başına gelen mühlik hâdisenin şiddetli âlâm ve ıztırabıyla dehşet ve hayret içinde duyulan keskin intibahı ifade eder.

berşem

 • Kederin belli oluşu. (Farsça)
 • Dikkatli nazar. (Farsça)

beşem

 • Kederli, hüzünlü, yaslı. (Farsça)
 • Hazmı güç olan şey. (Farsça)

besend

 • Kâfi, kifayet eder, tamam, yeter, yetişir. (Farsça)

besmele

 • Bismillahirrahmanirrahim'in kısaltılmış ismi. Müslüman her işine Bismillah ile başlar. Yani her işi Allah adına ve Allah için yapar. Atomlardan yıldızlara kadar her varlık da Allah adına ve Allah için hareket eder. İnsan da Bismillah diyemiyeceği, yani Allah'ın emri ve izni olmayan bir işi ve hareke

bess

 • İçindekini açığa vurmak.
 • Neşretmek, yaymak.
 • Ayırmak.
 • Dert, keder.
 • Merak.

betyab

 • Mihnet, keder, dert, gam, kaygı, elem. (Farsça)

bevas

 • Sıkıntı, keder, mihnet, elem, dert, kaygı, gam. (Farsça)
 • Yokluk. (Farsça)

bevh

 • Musibete, belâya uğrama; felâket gelmesi. Kederlenme.
 • Gizli şeyin, sırrın açığa çıkması.

bevk

 • Fenalık, düşmanlık, keder ve belâ meydana getirme.
 • Musibet, felâket.
 • İzinsiz ve habersiz olarak bir yere aniden çıkagelme.
 • Çalıp çırpma.
 • Yalan söz.
 • Boşboğaz (adam).
 • Şiddetli yağmur.

bi-teşvik

 • Kışkırtarak, teşvik ederek.

bihakkalyakin / bihakkalyakîn

 • Yaşayıp bizzat tecrübe edercesine bir kesinlikle.

bihakkın / بحق

 • Hakkıyla, hak ederek. (Arapça)

bihaseb-il ade / bihaseb-il âde

 • Âdet kabilinden, âdet kabul ederek.

bikarar eyler / bîkarar eyler

 • Kararsız eder, şaşkın yapar.

bikeder / bîkeder

 • Kedersiz, sıkıntısız.

bil'ihtiyar

 • Seçerek, tercih ederek.

bil'istihkāk / بِالْاِسْتِحْقَاقْ

 • Hak ederek.

bil'iştiyak / bil'iştiyâk / بِالْاِشْتِيَاقْ

 • Çok arzu ederek.

bil'itiraf

 • İtiraf ve kabul ederek.

bil-imtisal

 • Uyarak, imtisal ederek.

bil-istihkak

 • Hakkıyla, hak ederek.

bilabil

 • Elem, keder, tasa, dert, gam.
 • Telâş.

bilfarz

 • Olduğunu kabul ederek. Farzolarak.

bilhayal

 • Hayal ederek.

bilinçaltı

 • Psk: Şuur altı. Geçmişte yaşadığımız ve etkisi altında kaldığımız hâdiselerden şimdi hatırlayamadıklarımız, şu anda da varlığımızda meydana gelen hadiselerden bilgisine sahip olmadıklarımızın hepsi. İnsan şuurlu hareket ettiği gibi şuuraltı etkilerle de hareket eder. İnsan şuuraltının etkisiyle hare (Türkçe)

bilintikal

 • İntikal etmekle, naklederek.

bilistifade / بالاستفاده

 • Yararlanarak, istifade ederek. (Arapça)

bilistihsal / bilistihsâl / بالاستحصال

 • Alarak, elde ederek. (Arapça)

bilkabul

 • Kabul ederek.

billahi / billâhi

 • "Allahü teâlâya yemîn ederim" mânâsına, yemîn sözlerinden biri.

bilmukabele / بالمقابله

 • Karşılığında, aynen, mukabele ederek, mukâbil olarak. (Arapça)

bilvekale / bilvekâle

 • Vekâlet ederek, vekil olarak.

binniyet

 • Kastederek. Niyetle.
 • Niyet ederek.

birunane

 • Haddini aşarak. Haddini tecavüz ederek.

bişkel

 • Elem, keder, gam, tasa, kasavet. (Farsça)
 • Orak şeklinde ağaç anahtar. (Farsça)
 • Kıvırcık saç. (Farsça)

bittahrik

 • Hareket ettirerek, oynatarak.
 • Kışkırtarak, teşvik ederek.

bittakdir

 • Takdir ederek.

bittasavvur

 • Tasavvur ederek, zihinde şekillendirerek.
 • Tasavvur ile, niyet ederek, düşünerek.

bityar

 • Elem, keder, tasa, sıkıntı. (Farsça)

bizr

 • Heder olmak.

bürhan-üt temanü' / bürhan-üt temânü'

 • İstiklâliyet, ulûhiyetin zâtî bir hassası ve zaruri bir lâzımı olduğuna dair ve şirkin butlanını isbat eden delil ki; eşyanın yaradılışı müteaddit ellere ve esbaba verilse, âlemdeki nizam bozulup karışıklıklar çıkacağını gösterir, isbat eder.

burjuvazi

 • Burjuvaların meydana getirdiği içtimaî (sosyal) sınıf. Avrupa'da burjuvazi, ticaret ve sanayi ile zenginleşti. Soylular sınıfı ile mücadele ederek Fransız İhtilali ile iktidara geldi. İhtilalde işçilerin, köylülerin, fakir halk tabakalarının desteğini sağladı. Onlara eşitlik, hürriyet, adalet vaad e (Fransızca)

büyü

 • Cin gibi manevî varlıklar aracılığı ile insan veya başka varlıklar üzerinde etki meydana getirme işi. Dinimiz büyücülerin şerrinden, kötülüklerinden Allah'a sığınmamızı emreder. Müslüman büyücülük yapmaz.

cahb

 • (Çoğulu: Echibe) Ebücehil karpuzu.
 • Korkudan dolayı kederli olmak.

cahiliyye / câhiliyye

 • Kelime olarak cahilliğe ait mânâsına gelir. Terim olarak İslâmiyetten önceki putperest dönemi ifade eder.

cahiliyyet

 • Cahilliğe âit.
 • İslâmiyet'ten önceki câhiliye devrine âit. Cahiliyet sadece İslâmiyet öncesine ait değildir. Bu gün "tabiatçılık, maddecilik" gibi çeşitli adlarla eski puta tapıcılık daha da yobazlaşarak devam ediyor. Allah'ı inkâr ederken tabiatı ve maddeyi onun yerine koyarak kendil

çal

 • İsimlere önden eklenip, onun daima hareket edip oynamakta olduğuna işaret ve delâlet eder. Meselâ: Çal-at : Durduğu yerde de hareket eden at.
 • Bir şeyi şiddetle kapmaya delâlet eder. Meselâ: Çal-yaka: Yakasından kapmak, şiddetle yakalamak.

canhıraş

 • Dayanamıyacak derecede acı ve keder veren. (Farsça)
 • Dayanılmayacak derecede acı ve keder veren.

cansiperane / cansiperâne / cânsiperâne / جان سپرانه

 • Canını feda edercesine. (Farsça)
 • Canını fedâ edercesine, canını siper ederek.
 • Canını feda edercesine. (Farsça)

car

 • Faydasız bağırıp çağırmayı ve gevezeliği ifade eder ve ekseriya mükerrer kullanılır.

cazibe

 • Çekme kuvveti.
 • Mc: Letafet zamanı. Hüsn-ü cemal. (Hareket harareti, hararet kuvveti, kuvvet câzibeyi tevlid eder gibi bir âdet-i İlâhiyye, bir kanun-u Rabbanidir. Mek.)

celbkarane / celbkârâne

 • Celb ederek, kendine çekerek.

celeb

 • Kesilecek hayvanları ve bilhassa koyun sürüsünü celbederek kasaplara satan tacir.
 • Tar: İstanbul sarayında ilk işe başlamış olan acemi.

cenah

 • Kanat, taraf, kısım. (Vicdanın ziyası ulum-u diniyyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacı ile hakikat tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit, birincisinde taassub, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder. Mün.)

ceref

 • Bir kimsenin, kederden dolayı tükrüğünü yutkunup durması.

ceriz

 • Tasalı kimse. Hüzünlü, kederli olan kişi.

cesk

 • Mihnet, keder, elem, gam, tasa. (Farsça)
 • Musibet, belâ, âfet, felâket. (Farsça)

cevzak

 • Kederlenme, elemlenme. (Farsça)

cezbe

 • Çekme, çekilme. Allahü teâlânın sevdiği bir kulu kendisine çekmesi, yüksek derecelere kavuşturması. Bu da nefsi terbiye ederek, Allahü teâlâyı çok anmakla olur.

ciğer

 • Ciğer. Bağır. (Farsça)
 • Keder, sıkıntı, elem. (Farsça)
 • Avaz. (Farsça)

çile

 • Dervişlerin, nefislerini terbiye ederek tasavvuf yolunda ilerliyebilmek için kırk gün tenhâ bir yerde riyâzet (nefsin istemediği şeyler) ve ibâdetle meşgul olmaları.

çömez

 • Medresede talebeye ve müderrise hizmet ederek ilim öğrenen kimse. Talebe yamağı.

cübar

 • Ziyan olmak. Heder olmak.
 • Üçüncü gün.

cüz-i ihtiyar

 • Dilediği gibi hareket edebilme. Yani: Herhangi bir şeyi yapmak veya yapmamak hususunda bir tarafı tercih etmek iktidar ve serbestliği. Bu serbestlik ile, Cenab-ı Hak insanları, iyiliği veya kötülüğü istemek cihetinde imtihan eder.

cüz-i layetecezza / cüz-i lâyetecezzâ

 • Bir daha bölünmeyen en küçük parça. En küçük cisim parçası. Tecezzisi kabil olmayan. Atom. Yani parçalansa, maddîlikten çıkıp kanun-u İlâhî ile bir nevi kuvvete inkılâb eder.

da' ma keder / da' mâ keder

 • Keder veren şeyi bırak.

dacir

 • Gamkin ve gönlü dar kimse.
 • Bağırgan dişi deve.
 • Kederlenmek, hüzünlenmek muztarib olmak.

dağ-dar eyler

 • Üzer, acı ve keder verir.

dağidar

 • Üzüntülü, kederli.

dai

 • Dua eden, duacı.
 • Sebep.
 • Davet eden. Muktazi. (Meselâ: Yemek yemek, iştihadan gelen bir lezzet, bir iştiyaktır. Onu yemeğe sevk eder. Buna dai denir.) Resul-ü Ekrem'in (A.S.M.) bir ismi de daidir.
 • Çağıran. Müezzin.

daiyane / dâîyâne

 • Dua ederek, isteyerek.

delalet-i iltizamiye / delâlet-i iltizamiye

 • Bir lâfzın vazolunduğu mânânın lâzımına zorunlu olarak işaret etmesi. Meselâ "ilâh" sözü zorunlu olarak "doğmamış, doğurmamış" mânâsına işaret eder.

delh

 • Heder olmak, boşa ve faydasız olarak gitmek.

delil-i ihtira'

 • Cenab-ı Hakk'ın yeniden icad ederek yarattığı şeylerden meydana gelen, kendi zâtına mahsus delil.

dem'

 • Göz yaşı. Sürurdan veya keder sebebiyle ağlama neticesi gelen göz yaşı.

derd

 • Tasa, keder, kaygı. (Farsça)
 • Hastalık, illet. (Farsça)

derdnak

 • Dertli, kederli, kaygılı, tasalı. (Farsça)

dicac

 • Ummanda yetişen büyük bir dikenli ağacın suyudur ve sabun gibi kiri izâle eder.

dil-teng

 • Sıkıntılı, kederli, gönlü darda olan. (Farsça)

dirkite

 • Acem diyarında bir oyun adıdır. (Bir yere gelip raks ederler.)

dud

 • Duman, sis. Tütün. (Farsça)
 • Elem, gam, keder, tasa. (Farsça)

duhan

 • Duman. Tütün.
 • Kur'an-ı Kerim'in 44. suresinin adı.
 • Mc: Gaflet ve dalâlet dumanı ki, hakikatların görünmesine mâni olur. Arap lisanında galib olan şerre, duhan tesmiye ederler.
 • Kıtlık ve kuraklık.

duzah

 • Cehennem. Tamu. (Farsça)
 • Mc: Keder. Külfet. (Farsça)

eb

 • (Ebâ, Ebu, Ebi) Baba, peder. Ced.

eb-i müşfik

 • Şefkatli baba, merhametli peder.

ebu

 • Peder, baba, ata, eb.

ebuü / ebûü

 • "İkrar ederim, sığınırım, itiraf ederim, tövbe ederim" mânasına fiildir.

ecl

 • İllet, sebeb, cihet. İçin, dolayı... den. Arabçada "Li" ilâve ederek kullanılır. Meselâ: Li-eclillâh : Allah için, Allah rızası için.

efendi

 • (Rumcadan) Sahib, mâlik, mevlâ. Ağa. Şer'î hâkim, kadı, molla. (Saygı ve nezâket mübalağası olarak kullanılır. Eskiden büyüklere ve şâyân-ı hürmet zâtlara Efendimiz denildiği gibi, her zaman için Hz. Peygamber Aleyhissalâtu Vesselâm'a da, mü'minler Efendimiz diyerek hürmet ve sevgilerini ifade ederl

effaf

 • Çok of! çeken. Sıkıntılı, muztarib ve kederli kimse. Elemli, gamlı, tasalı adam.

efrenc

 • (Franc. dan) Bu kelime, Ortaçağda teşekkül ederek, o sıralarda Frankların ve bilhassa Charlemagne'in hükmü altında bulunanlara ve zamanla genişleyerek bütün Avrupalılara denmiştir. Frenk. Avrupalı ve hasseten Fransız. (Fransızca)

ehl

 • (Ehil) Yabancı olmayan, alışık olduğumuz.
 • Dost, sahip, mensup. Evlâd, iyal. Kavm, müteallikat. Usta, muktedir ve becerikli anlamıyla ehil ve ehliyet İslâmiyette önemli bir husustur. Dinimiz, bize işleri ehline vermemizi emreder. Cemiyette işler, mevkiler, makamlar, görevler, ehline v

ekdar / ekdâr / اكدار

 • (Tekili: Keder) Kederler, acılar, üzüntüler.
 • Kederler, üzüntüler.
 • Kederler, üzüntüler. (Arapça)

ekdar ü alam / ekdâr ü âlâm

 • Kederler, acılar.

ekolali

 • yun. Psk: Sesleri taklit etme, yansıtma. Çocuk dünyaya geldiği zaman çevresinde konuşulan dilin seslerini çıkaramaz. Kendine mahsus sesleri çıkarır. Çevrede konuşulan dilleri dinleye dinleye çevredeki sesleri taklid etmeye başlar, bu taklid edebildiği sesleri sık sık tekrar eder. Meselâ: ba, ba, ba

el-hakku ya'lu / el-hakku ya'lû

 • Hak gâlib ve yüksektir, meâlindedir. Bu mâna, bir Hadis-i Şerife işaret eder.

el-iyazü-billah

 • Allah'a sığınır, Allah'a iltica ederiz. Allah korusun, Allah saklasın (meâlinde duâ).

elem

 • Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı.
 • Acı, keder, sıkıntı.
 • Keder, dert, üzüntü, sıkıntı, acı.

elem-i fikri / elem-i fikrî

 • Düşünceye ait acı, düşünceyle ilgili acı, keder.

elem-zede

 • Acılı. Kederli. Dertli. (Farsça)

elemzede-gan / elemzede-gân

 • (Tekili: Elemzede) Elemliler, kederliler, dertliler. (Farsça)

elgıbta

 • Gıpta olunur, gıpta ederim.

elif

 • Birinci harf-i hecânın adı.
 • (Ülfet. den) : Bütün harflerle ülfet edebildiği için böyle isimlendirilmiştir. Ebcedî değeri de bire delâlet eder.

emr-i bi-l-maruf, nehy-i anil-münker

 • Dinin emirlerini, Kur'âni ve İslâmi hakikatleri neşretmek ve bildirmek, men'edilen şeyleri de yaptırmamak. İyiliği, İslâmi hususları emretmek ve teşvik etmek, kötülüğü men'edip yaptırmamağa sevketmek. (Fakat bu kudsi vazifeyi âdabına itaat ve riâyet ederek ifâ etmek lâzımdır, zirâ bu itaat da dinimi

Emzik / Bibs / Kidful

 • About Page template By Adobe Dreamweaver CC
  sample

  Bibs Kauçuk Emzik


  Söz konusu emzik olunca, BIBS Colour gerçek bir klasik. Yaklaşık 40 yıldır Danimarka'da tasarlanıp üretilen BIBS Colour emzikler, %100 doğal kauçuk ucuyla, hava akışı sağlayan delikleri ve cilt tahrişini önlemek için geliştirilen hafif eğimli yapısı ile gerçek bir efsane! BIBS Colour, yuvarlak ve yumuşak kauçuk uç kısmı ile anne memesine en yakın forma sahip olduğundan, çocuklar tarafından kolay kabul ediliyor. Anne memesini taklit ederek, emiş sırasında hava akışı sağlıyor. Ultra hafif ve sağlam yapısı ile bebeğinizi yormuyor. BPA, PVC ve phthalates gibi zararlı maddeler içermiyor ve dünyaca geçerli EN 1400 standardına göre üretiliyor. Hiçbir emzik markasında göremeyeceğiniz kadar fazla renk çeşitine sahip olan BIBS Colour, klasikleşen zamansız tasarımı ve elegant duruşu ile tasarım ve işlevselliği birleştiriyor. BIBS Colour, bir emzikten beklenen tüm detaylara sahip olmasının yanısıra; bir emzikten beklenmeyen güzellikte tasarımı ile, tüm dünyada hem anneleri hem çocukları kendine hayran bırakıyor…

  https://www.kidnkind.com/bibs

sample

Kidful Bitkisel Boyalı Emzik Askısı


KIDFUL Emzik Askıları, çocuk ürünlerinde kullanıma uygun olan, en kaliteli %100 gerçek deriler kullanılarak EN 12586 standartlarına göre üretilir. KIDFUL'un organik serisinde kullanılan boyalar tamamen bitkiseldir ve kimyasal madde içermez. KIDFUL'un özel olarak üretilen metal klipsi kurşun ve krom içermez. Metal klipsin kıyafetlere zarar vermemesi için, klips içerisinde plastik aparatı bulunur. KIDFUL emzik askısını, güçlü lastik ve güçlü bağlantı yapısı ile, uzun seneler yıpranma sorunu yaşamadan kullanabilirsiniz...
https://www.kidnkind.com/kidful


Kidnkind Emzik Anne Bebek ve Tekstil Ürünleri Ticaret Limited Şirketi


Web sitesi :www.kidnkind.com

Telefon : 0(216) 606 21 06

(www.kidnkind.com)

endişe

 • Korku. Düşünce. Merak, keder, kuruntu. (Farsça)

endişe-i istikbal

 • Gelecek zamanı düşünmekten gelen merak, üzüntü, keder. Geleceği düşünmek.

endişekarane / endişekârâne

 • Endişe ederek.

endişnak

 • Endişeli, kederli, meyus, sıkıntılı, düşünceli. (Farsça)

enduh / endûh / اندوه

 • (Endüh) : Keder, elem, gam, gussa, kaygı, sıkıntı, ıztırab, üzüntü. (Farsça)
 • Keder. (Farsça)

enduh-güsar

 • Kederi yok eden. Gamı, sıkıntıyı gideren. (Farsça)

enduh-nak / enduh-nâk

 • Kederli, sıkıntılı, gamlı, üzüntülü. (Farsça)

eş'ari / eş'arî

 • Eş'arî mezhebi veya o mezhepte olan. Asıl adı Eb-ul Hasan-ül-Eş'arî olan İmam-ı Eş'arî, Ehl-i Sünnet itikadını âyetlere, hadislere göre izah ve şerh ederek tesbit etmiştir. Ehl-i Sünnet Mezhebi itikadına tercümanlık ederek İslâmiyet'e büyük hizmet etmiştir. (Hi. 260-324) İtikada dâir meydana koyduğu

eşcan

 • (Tekili: Şecen) Şecenler, elemler, gamlar, kederler, tasalar, sıkıntılar, ıztırablar.

eşhedü billah ila ahiri'd-devran / eşhedü billâh ilâ âhiri'd-devran

 • "Son nefese kadar Allah'ın varlığına ve birliğine şehadet ederim".

eşhedü en la ilahe illallah / eşhedü en lâ ilâhe illâllah

 • "Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir İlâh yoktur".

eşhedu enne muhammede'r-resulullah / eşhedû enne muhammede'r-resulullah

 • "Şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın resulüdür".

eşhuru'l-hac

 • Hac ayları. Şevval, Zilkade ve Zilhicce'nin ilk on gününden ibaret olan cem'an 70 gün İslâm'dan önce de Araplar bu günlerde Kâbe'yi ziyaret ederlerdi.

esif

 • Kederli, esefli, tasalı, gamlı.

estein / esteîn

 • Yardım isterim, istiâne ederim (meâlinde fiil olup, müfred birinci şahıstır.)

esuf / esûf

 • Fazlaca eseflenen, pek üzülen, çok kederlenen, çok fazla acıyan, yufka yürekli.

esy

 • Tasa, keder, hüzün.

esyan

 • Kederli, gamlı, tasalı, kaygılı, hüzünlü, üzüntülü.

et-tevvab

 • Tevbeleri kabul edici olan Allah. Kendine tevbe ve rücu' eden kulları çok. Tevbeyi kabulde çok beliğdir. Tevbe edeni hiç günah yapmamış gibi afv u rahmeti ile bahtiyar eder.

etnik

 • yun. Bir kavim, bir ırkla ilgili olan. İslâmiyet, kavmiyeti ve ırkçılığı reddeder. Etnik bölücülüğe karşı en kuvvetli siper, İslâm şuuru ve kardeşliğidir.

etrah

 • (Tekili: Terah) Tasalar, kederler, elemler, gamlar, üzüntüler, sıkıntılar, ıztırablar.

evham etmek

 • Olmayan bir şeyi var zannederek şüphelenmek, kuruntuya kapılmak.

evvah

 • Kusurunu bilerek, ah, vâh ederek yalvarmak.
 • Çok âh edip duâ eden.
 • Merhametli. Sağlam imanlı. Yakin ilim sahibi. Dinde çok âlim olan. Hz. İbrahim Aleyhisselâmın bir vasfı.

fahurane

 • Kendini beğenerek. Kendini medhederek. Çok övünerek. (Farsça)

faric

 • (Ferec. den) Keder ve tasadan kurtaran.

fark-ı tamm / fark-ı tâmm

 • Tas: Dünya ile olan alâkaları tamamen terkederek, ehadiyyet dergâhına tam bir teveccühle istiğrak haleti.

fatihane / fâtihâne

 • Fethederek, açarak.

fe-sübhanallah

 • Allah (C.C.) ne güzel yaratmış; Allah Sübhândır, bütün noksanlıklardan münezzehtir; Her şey kendine tesbih eder (anlamında olup hayret ve taaccübü ifâde için söylenir.)

fec'

 • Bir kimsenin, musibetten dolayı elemli olması.
 • İncinmek.
 • Tasalı olmak, kederli ve hüzünlü oluş.

fecaat

 • (Fecâet) Merak edilecek hâl, kederlenecek kötü durum. Felâket.

fedakarane / fedakârane

 • Canını ve herşeyini feda eder derecesinde. Her türlü eziyet ve zahmetlere göğüs gererek, dâvası uğruna sebat edene yakışacak surette. (Farsça)

federal

 • Bir devletler federasyonu ile alâkalı, yahut ona ait. (Fransızca)

fenafillah

 • (Fenâ fillâh) Tas: Abdin zât ve sıfâtının, Hakk'ın zât ve sıfâtında fâni olması. Başka bir ifade ile: Dünya alâkalarını külliyen kat' ve ehadiyet dergâhına tam bir teveccühle istiğrak haletidir. Sofi, bu maksada erebilmek için her şeyi terk eder.

fenn-i münazara

 • İleri sürülen delilleri ve fikirleri tetkik ederek fikirlerin münasebet ve adem-i münasebetini göstererek cevap vermek san'atı.

fera'

 • Devenin ilk doğurduğu yavru. (Cahiliyet zamanında kefere putlarına kurban ederlerdi ve "anasının sütü bereketlenir; çoğalır" derlerdi.)

ferec

 • Sıkıntıdan kurtulmak, zafer, inşirah, kederden kurtulmak. Genişlik, ferahlık, fütuhat.
 • Girecek yerler.

ferih fahur

 • Sevinçli olarak, iftihar ederek.

ferihan

 • (Fârihan) Sevinçli olarak, iftihar ederek.

feth

 • Açma, başlama.
 • Zaptetme. Ele geçirme. Zafer. Nusret.
 • Faydalı şeyleri elde etmek için yolları açmak. Muğlak şeyleri açmak. Bu iki suretle olur. Biri, basâr ile idrâk olunur. Gam ve kederi gidermek gibi. İkinci de: İki nevi olup birincisi; dünya işlerinde olur. Sürur vermekle g

feth ve teshir ederek

 • Fethederek ve emre hazır hâle getirerek, boyun eğdirerek.

feya

 • Yahu... gibi mânaya gelir, hayret ifade eder.

fi / fî / فى

 • Fiyat, değer, kıymet, eder. (Arapça)

firak / firâk

 • Ayrılık, ayrılma.
 • Hüzün, keder, sıkıntı.

fırka-i naciye / fırka-i nâciye

 • Kur'an-ı Kerim'e ve Sünnet-i Seniyeye sıkı sıkıya bağlı olup Ehl-i Sünnet ve Cemaat yolundan ayrılmayan müslümanlar. Bunlar kıyamete kadar lütf-u İlahî ile devam eder.

füru

 • Aşağıda. Âciz. Beceriksiz. Geride kalmış... mânaları ifade eder, kelimenin önüne veya sonuna getirilerek ek olarak kullanılır. (Farsça)

fütur

 • Yeis. Ümidsizlik. Usanç.
 • Zaaf.
 • Keder, gam.
 • Gevşeklik.

gaddarane / gaddârâne

 • Acımadan, merhametsizcesine, zulmedercesine. (Farsça)
 • Acımasızca, zulmederek.

gafa

 • Her şeyin kemi ve yaramazı.
 • Toza benzer bir âfet. (Hurma koruğunun üstüne gelip olgunluktan men'eder ve lezzetini bozar.)

gafletkarane / gafletkârâne

 • Gaflet edercesine.

gafur-ur rahim

 • Kusurları örten, adâletle en ziyade merhamet eden Cenab-ı Hak (C.C.). Mü'minlerin kusurlarını affederek muhafaza eden.

gam / غم / غَمْ

 • Keder, üzüntü. (Arapça)
 • Keder.

gam-gin / gam-gîn

 • Gamlı, kederli.

gamgin / gamgîn

 • Gamlı, kederli.

gamgüsar / gamgüsâr

 • Gam ve kederi def eden, teselli veren.

gamin / gamîn

 • Tasalı, hüzünlü, kederli, gamlı. (Farsça)

gamm

 • Keder, tasa, dert, elem, kaygı.

gamm-abad

 • Keder ve hüznü bol. Gamlı. (Farsça)

gamm-alud

 • Kederli, gamlı, hüzünlü, kaygı veren. (Farsça)

gamm-dide / gamm-dîde

 • Kederli, tasalı, gamlı, hüzünlü.

gamm-feza

 • Kederi artıran, hüznü çoğaltan. (Farsça)

gamm-gin / gamm-gîn

 • Kederli, hüzünlü, gamlı. (Farsça)

gamm-güsar / gamm-güsâr

 • Teselli veren, gam ve kederi defeden dert ortağı. Arkadaş. (Farsça)
 • Teselli veren, hüzün ve kederi defeden. (Farsça)

gamm-har

 • Kederlenen, hüzünlenen, tasalanan. (Farsça)

gamm-nak

 • Gamlı, kederli.

gamm-nisar

 • Hüzün veren, kederli eden. (Farsça)

gamm-penah

 • Tasalı yer, kederli yer. Kederin, tasanın sığındığı yer. (Farsça)

gamm-perver

 • Keder veren, hüzünlendiren, gam artıran. (Farsça)

gamm-zede

 • Kederli, hüzünlü, gamlı, tasalı. (Farsça)

gammaz

 • Birisine iftira ederek zarar veren. Münafık, fitneci.
 • Adamın ayıplarını arayıp gizli şikâyet eden.
 • Tersane kethüdalarına mahsus altı çifte kayık.
 • "Gamz"dan. İftiracı, fitne koğucu. Birine iftira ederek zarar veren kimse.

gamnak / gamnâk / غمناک

 • Gamlı, kederli.
 • Kederli, üzgün. (Arapça - Farsça)

garameten

 • Herkese eşit olarak, taksim ederek, paylaştırarak, hakkına göre.

garazen

 • Düşmanlıkla, garez ederek.

garazkarane / garazkârane / garazkârâne

 • Garaz edercesine.
 • Garaz edercesine, kin tutarak.

gasben

 • (Gasb. dan) Cebren alarak, zorla gasbederek.

gasıbane / gasıbâne

 • Hakkı olmadığı şeyi alarak, gasbederek.

gavail

 • (Tekili: Gaile) Musibetler, belâlar.
 • Dertler, sıkıntılar, kederler, hüzünler.
 • Felâketler, âfetler.

geh

 • Kelimenin sonuna eklenerek yer veya zaman ifade eder. (Farsça)

gerd

 • Baht, talih. Fayda. (Farsça)
 • Toz, toprak. (Farsça)
 • Hüzün, keder, gam, tasa. (Farsça)

gerden-dade-i inkıyad ve teslim / gerden-dâde-i inkıyâd ve teslim

 • İtaatle boyun eğen, itaat ederek teslim olan.

gezend

 • Musibet, belâ, felâket, âfet. (Farsça)
 • Elem, keder, hüzün. (Farsça)
 • Zarar, ziyan. (Farsça)

gılman-ı hassa

 • Tar: Padişahların hususi köleleri. Bunlara ilk zamanlarda "İç oğlanları", daha sonları da "İç ağaları" da denilirdi. Bunlar, "Enderun-u Hümayun" denilen ve sarayın Babussaade'den içeride bulunan kısmında hizmet ederler; derece ve hizmet itibariyle başka başka odalarda otururlardı. Bu odalar; Büyük v

giriban-çak / girîban-çâk

 • Yakası yırtık. (Farsça)
 • Mc: Kederli, hüzünlü, üzüntülü. (Farsça)

gülabdan

 • İçine gülsuyu konularak mevlüt gibi toplantılarda serpmeye mahsus kap. Bu, çiniden, gümüşten veya altundan yapılırdı. Buhurdanlar ile birlikte bir takım teşkil ederdi.

gumme

 • Tasa, keder.
 • Kırba, tuluk gibi şeylerin derinliği.
 • Belirsiz mühim nesne.

gumum / gumûm / غموم

 • (Tekili: Gamm) Tasalar, kederler, dertler, kaygılar, hüzünler.
 • Gamlar, kederler. (Arapça)

gunz

 • Tasa, keder.
 • Zahmet, meşakkat.

gusas

 • (Tekili: Gussa) Kederler, hüzünler, kaygılar, tasalar.

gussa / غصه / غُصَّه

 • Keder. Tasa.
 • Gam.
 • Boğaza takılan yemek.
 • Ağaç, diken.
 • Üzüntü, keder. (Arapça)
 • Keder.

gussadar / gussadâr

 • Kederli, tasalı. Kaygılı. Gussalı. (Farsça)

gussanak / gussanâk

 • Kederli, hüzünlü, tasalı, kaygılı. (Farsça)

ha

 • Osmanlı alfabesinde sekizinci harftir ve ebced sayısı ile de sekizi ifade eder.

habal

 • Bozulma, düzensizlik. Karma karışıklık.
 • Sıkıntı, hüzün, keder, üzüntü.

habt

 • Yanlış hareket.
 • Maktulün kanının heder olması.
 • Bozma, ibtâl etme, muteberliğini kaybettirme.
 • Bir bahis veya münazarada karşısındakinin hatasını isbat ile onu ilzam edip susturma.

hacc-ı kıran

 • Hac ile ömreye birlikte niyet ederek ihrâm giyip, ömrenin vazîfelerini yaptıktan sonra ihrâmını (hac elbisesini) çıkarmayarak aynı elbise ile hac vazîfelerini de yapmak. Bu haccı yapana kârin hacı denilir.

hacce / hâcce

 • (Çoğulu: Havâcc) Hacca giden, usulüne uygun olarak Kâbe'yi ziyaret ederek hac vazifesini yerine getiren kadın veya kız.
 • (Çoğulu: Hâcc) Bir cins diken.

hacis

 • Tasa, keder, hüzün, gam.
 • Hâtıra. Kalb ve hissin en derin ve gizli sesleri.

hadd

 • Yol.
 • İnsan cemaatı.
 • Bir şeye tesir ederek iz bırakmak.
 • Yanak, yüz, vecih.
 • Yeri kazmak, yeri yarmak.

hadim-ül haremeyn-iş şerifeyn / hâdim-ül haremeyn-iş şerifeyn

 • Hilâfeti haiz olmaları hasebiyle Osmanlı Padişahlarına verilen ünvandır. Haremeyn; Mekke ile Medine'ye denilir. İslâm âleminin bu iki şehre hürmet-i mahsusaları sebebiyle ve daha fazla tâzim kasdiyle şerif sıfatını da ilâve ederek "Haremeyn-iş şerifeyn" denilmiştir. Haremeyn'in Hâdimi mânasına gelen

hafe / hâfe

 • (Çoğulu: Hâfât) Sâhil, kıyı, deniz kenarı.
 • İki veya daha fazla sathın, bir açı teşkil ederek birleşmesinden meydana gelen uzunlamasına keskinlik.

hafiyen

 • İkram ederek.
 • Yalınayak olarak.

hafl

 • Kederlenme, hüzünlenme, tasalanma.
 • Toplantı, toplanma.

haib

 • Mahrum. Ümidsiz. Kederli. Me'yus. Bi-behre olan.

hair-i bair

 • Şaşkın, sapıtmış.
 • Aklını kaybederek ne yapacağını bilemiyen.

hakaretkarane / hakaretkârâne

 • Hakaret eder şekilde.
 • Hakaret edercesine.

hakimane / hâkimane / hâkimâne / حَاكِمَانَه

 • Hükmederek, hâkim olarak. Hâkime yakışır tarzda.
 • Hükmeder bir şekilde.
 • Hükmedercesine.
 • Hükmederek.

hal / hâl

 • Durum, vaziyet. Görünüş. Tavır. Suret. Keyfiyet.
 • Cezbe.
 • Dert, keder, elem.
 • Mecâl. Kuvvet.
 • Gr: Fâili, mef'ulü veya her ikisinin durumunu bildiren sözdür. Halin sâhibine zi-l hâl denir.Meselâ : Reeytuhu mâşiyen: (Onu yürürken gördüm) cümlesinde Mâşiyen (yürürken

hala / halâ

 • (Harf-i cerrdir) İstisnaya delâlet eder.

hali / halî

 • Gamsız, kedersiz, gailesiz, dertsiz.
 • Evlenmemiş erkek, bekâr adam.

halif

 • Yemin ederek sözleşenlerden herbirisi.

harac-ı mukasseme

 • Arazinin hâsılatından yerin tahammülüne göre alınacak bir vergidir. bu harac, hâsılata taallûk eder. Bir sene içinde hâsılat tekerrür ederse bu harac da tekerrür der. Fakat mahsulât mevcud olmayınca bu vergi de alınmazdı.

harac-ı muvazzaf

 • Tar: Arazi üzerine her dönüm başına senevi maktuan muayyen bir miktar meblağ olarak alınacak bir vergidir. Buna "harac-ı vazife" adı da verilir. Bu vergi, zimmete taalluk eder ve araziden yalnız bilfi'l intifa edilmekle değil, intifaa temekkün ile de tahakkuk eder. Binaenaleyh, böyle bir araziyi sah

haramilik

 • Tar: Akıncı kumandanının iştirak etmediği ufak kuvvetler tarafından düşman memleketlerine yapılan akınlar. Bu akınlara yüz ve daha fazla akıncı iştirak ederdi. Akıncı kuvvetleri yüzden az olduğu takdirde "çete" ismini alırlardı. Büyük akınlarda olduğu gibi haramilik suretiyle yapılan akınlarda da al

haratin-i hassa / haratîn-i hassa

 • Osmanlılar zamanında Topkapı Sarayı'ndaki bir sınıf san'atkârın adı idi. Bunlar demir ve ağaç eşyayı tesviye ederlerdi. Bugünkü tâbirle tornacı demekti. Bileziklerden çarklara ve silâh yivlerine kadar her çeşit şey yaparlardı.

harben

 • Savaşarak, harbederek, döğüşerek. Muharebe etmek suretiyle.

harf-i atıf

 • Gr: İki kelime veya cümleyi birbirine bağlayan harf. Vav ve fe gibi. Bunlar bir kelimeyi veya cümleyi diğer bir kelime veya cümle üzerine atıf ve rabtederler. Bu harflerden evvelkine: ma'tufun aleyh, sonrakine ise, ma'tuf denir.

hasidane / hâsidane

 • Kıskanarak, kıskançlıkla. Hased edercesine. (Farsça)

hasudane / hasûdâne

 • Hased ederek, kıskanarak.

hasur

 • Mânevi mücahededen dolayı kadınlara yaklaşmaya rağbet etmeyen.
 • Sır saklayan. Keder ve üzüntüden gönlü daralan, tasadan içi sıkılan.
 • Çok bahil kimse. (Halkla yer ve içer, birşey vermez)
 • Oğlu ve kızı olmayan.
 • Avrete cimâ edemeyen.
 • İhlili dar olan deve.

hatai

 • Tezhib ıstılahlarındandır. Resim gibi tabiatı taklid ederek yapılmayıp, san'atkârlar arasında kabul edilen çeşitli gül şekli gibi irili ufaklı yapılan şekiller.
 • Türkistan'da Hatay şehrinde imal edilen bir cins dayanıklı kâğıt.

hatakarane / hatâkârâne

 • Hata edercesine.

hatır-ı na-şad / hatır-ı nâ-şâd

 • Tasalı ve kederli gönül.

hatme-i hacegan / hatme-i hâcegân

 • Nakşi tarikatı mensublarının fikri ve nazarı mâsivadan tecerrüd ederek, topluca muayyen dua ve zikirlerini sonuna kadar okumaları. (Farsça)

havfen

 • Çekinerek, korkarak, havf ederek, korku ile.

haybet-zede

 • Sıkıntıya uğrayan, kedere düşen, kederli olan. (Farsça)

hayretkarane / hayretkârâne

 • Hayret edercesine.
 • Hayret ederek.

hazannüma

 • Sonbahar görünüşlü. (Farsça)
 • Mc: Hüzün ve keder verici. (Farsça)

hazen

 • (Hüzn) Keder. Tasa. Gam.

hazin / hazîn

 • Hüzünlü. Keder meydana getiren. Acı uyandıran.

hazret-i kahhar / hazret-i kahhâr

 • Her şeyi hükmüne itaat ettirebilen bir hâkimiyet sahibi, düşmanlarını kahrederek zelil ve perişan eden ve kudretinin karşısında her şeyi âciz bırakan Allah.

heder / هدر

 • Yazık olma, boşa gitme. (Arapça)
 • Heder etmek: Yazık etmek, yitirmek, boşa harcamak. (Arapça)
 • Heder olmak: Yazık olmak, yitmek, kaybolmak. (Arapça)

hem

 • Gaile, müşkül iş.
 • Tasa, gam, keder, hüzün.
 • Birlikte, beraber olmak mânasını ifade eder. (Farsça)

hem suçlu hem güçlü

 • Suçlu olduğu hâlde suçunu bilmez ve suçsuz olduğunu iddia eder kimse hakkında kullanılan bir tâbirdir.

hem-derd

 • Dert yoldaşı, dert arkadaşı. Aynı dert ve kedere düçar olanların beheri. (Farsça)

hemahim

 • (Tekili: Hemheme) Üzüntüler, kederler, dertler, tasalar.

hemm

 • Gam, keder, tasa, hüzün.

henien leküm / henîen leküm

 • Size âfiyet olsun, şifa olsun. Helâl olsun.
 • Tebrik ederiz.

henienleküm / henîenleküm

 • Afiyet olsun, helâl olsun, tebrik ederim.

hercai / hercaî

 • (Hercâyî) Her yerde bulunur, kendine mahsus belirli bir yeri bulunmayan. Serseri, derbeder.
 • Kararsız, sebatsız, vefasız, dönek, mütelevvin.

hereb

 • Kaçma, firar.
 • şiddetli üzüntü, keder.

heveskarane / heveskârâne

 • Heves edercesine.

hevl

 • Korku. Korku verici.
 • Ürkmek. Dehşet. Yılgınlık. İhtilâl-ı dimağ (beyindeki bozukluk) sebebi ile bâzı hayâli suretler tevehhüm ederek ondan korkmak.

heyhat

 • Teneffür ve tehassür ifâde eder; "sakın, savul, yazıklar olsun, uzak ol" mânalarına geldiği gibi, daha ziyade; Eyvah, yazık, ne yazık, ne kadar uzak... gibi mânalar için söylenir.

 • Arabça alfabede dokuzuncu harftir. Ebced hesabına göre 600 sayısına işaret eder.

hica'

 • Hicvetme, yerme. Birisi hakkında alay eder tarzda yazılar yazma.

hicran / hicrân

 • Uzaklaşma. Ayrılık. Ayrılıktan gelen keder, sızı, acı. Dostluğu ve ülfeti kesmek.
 • Ayrılık.
 • Unutulmaz acı keder.

hicri şemsi sene / hicrî şemsî sene

 • Resûlullah efendimizin hicret ederek Medîne'ye girdiği Eylül ayının 20'nci Pazartesi günü başlayan ve dünyânın güneş etrâfında bir defâ dönmesini (365,242 güneş gününü) esas alan takvim senesi.

hıdrellez

 • (Hıdırellez) Rumi Nisan ayının 23. gününe verilen addır. Bu tarih 6 Mayıs'a tekabül eder. Doğrusu Hızır ve İlyas'tır.

hikmet-i rabbaniye / hikmet-i rabbâniye

 • Allah'ın her şeyi terbiye ederek, muhtaç olduğu şeyleri verip bir fayda ve gayeye yönelik olarak, anlamlı ve yerli yerinde yaratması.

hilafet / hilâfet

 • Halîfelik, emirlik, imâmlık (devlet reisliği).
 • Resûlullah'tan (sallallahü aleyhi ve sellem) sonra bütün müslümanlara imâmlık ederek İslâmiyet'in emirlerinin tatbik edilmesine nezâret edip, İslâmiyet'e ve müslümanlara karşı yapılan her türlü müdâhaleye cevap vermek vazîfesi.
 • İnsanları

hilekarane / hîlekârâne

 • Hile edercesine.

himayetkarane / himayetkârâne

 • Himaye ederek, koruyarak.

hınak

 • İdam ederken boyna geçirilen ip.

hırpani / hırpanî

 • Derbeder, perişan kılıklı, pejmürde. (Farsça)

hırz-ı can

 • Bağrına basıp canı gibi korumak. Canı koruyan. Canını teslim ederek sığınmak.

hişamiyye / hişâmiyye

 • Hazret-i Ali'yi sevdiğini iddiâ ederek diğer Eshâb-ı kirâmı (Peygamberimizin arkadaşlarını) kötüleyen şîanın kollarından olan bozuk bir fırka, topluluk.

hisarlı

 • Hisarla çevrili yer.
 • Hisarda oturan, kalede mukim.
 • Ask: Sınırlarda bulunan şehir ve kalelerde topçuya ait hizmetlerde kullanılan bir sınıf asker. Bunlara İstanbul'dan gönderilen "topçuağası" kumanda ederdi. Hisarlılar, bölük ve ortalara ayrılmamıştı. Sayıları sınırlı ve sabit

hissen

 • Duygu olarak, hissederek.

hitaben / hitâben

 • Birinin yüzüne söyleyerek, ona hitab ederek. Tevcih-i kelâm eyleyerek. Birine doğru hitab ederek.
 • Hitap ederek, seslenerek.

hıyaneten

 • Kötülükte bulunarak, hıyanet ederek.

hükm-i zımni / hükm-i zımnî

 • Fık: Zımnen vaki olan hüküm. (Bir kimse diğer bir kimse aleyhine; "Benim filân şahıs zimmetinde sâbit olacak şu kadar lira alacağıma onun emriyle kefil olmuş idin" diye dâva ve o kimse kefâleti ikrar ve borcu inkâr etmekle müddei, borcu isbat ederek hâkim dahi hükmetse bu hüküm kefil aleyhine sarâhe

hükümdarane / hükümdârâne

 • Hükmederek.

hülagu / hülâgu

 • Mi: 1258' de Bağdadı zaptederek halkını kılıçtan geçirmiş, Abbasi Halifesi Musta'sımı ve bütün âile efradını öldürtmüştür. Cengiz Hanın torunu, Tülay Hanın oğludur. Tarihde en çok kan döken hükümdar olarak bilinir. Abbasi Devletini yıkan Moğol Başkumandanıdır.

hulus

 • Hâlislik. Saflık.
 • Samimiyet. Hâlis dostluk. İçden davranmak. Her hayırlı işi ve ameli Allah rızâsını niyet ederek yapmak.

hümum

 • Tasalar, kaygılar, kederler, gamlar, gussalar.

hürmetkarane / hürmetkârâne

 • Hürmet edercesine.
 • Hürmet ederek.

huz ma safa, da'ma keder / huz mâ safâ, da'mâ keder

 • "Safâ olanı al, keder vereni bırak", "Allahın müsaadesi olan ve neticesi safâ veren şeyi al, sonu keder vereni bırak", "İyisini al, kötüsünü bırak" meâlindedir.

hüzeyfe

 • Ensar-ı Kiramdandır. Hüzeyfe-i Yemanî de denir. Hz. Muhammmed (A.S.M.) ona münafıkları bildirdiğinden dolayı, Hz. Ömer (R.A.) onunla istişare eder ve Onun, namazını kılmadığı kimselerin namazında bulunmazdı. Çok takvalı ve istiğna sâhibi bir zat idi. İran'ın fethinde bulundu. (Hi: 35) de Dâr-ı Beka'

huzmasafadamakeder / huzmâsafâdâmâkeder

 • Safa vereni al keder vereni bırak.

hüzn / حزن

 • (Hüzün) Gamlı olmak. Keder Sıkıntı.
 • Üzüntü, keder. Sevincin zıddı. Bu, halk arasında kastedilen dünyevî hüzünden başkadır. Tasavvuf yolunda bulunanlara âit bir hâl.
 • Keder.

hüzn-alud

 • Kederli. Hüzünlü. Gamlı. (Farsça)

hüzn-amiz

 • Gam, keder ve hüzünle karışık. (Farsça)

hüzn-aver

 • Keder veren. Gam veren. Hüzün verici. (Farsça)

hüzn-efza

 • Keder ve hüzün arttıran. (Farsça)

hüzn-engiz

 • Hüzün veren. Keder verici. (Farsça)

hüzn-gah / hüzn-gâh

 • Hüzün ve keder vakti.

hüzn-hüzün

 • Gam, keder, sıkıntı.

hüzün-engizane / hüzün-engizâne

 • Keder verici bir şekilde.

i'lanen

 • İlân ederek, ilân yoluyla.

i'tikad

 • İnanmak. İnanç. Sıdk ve doğruluğuna kalben kararlı olmak. Gönülden tasdik ederek inanmak. Dinin temelini meydana getiren şeylere inanmak.

i'timaden

 • İtimad ederek, dayanarak, güvenerek.

i'zazen

 • İkram ederek, ağırlayarak.

ibrahim bin edhem

 • Babası Belh Şehrinin Pâdişahı idi. Hicri 2. asırda yetişmiş büyük bir veliyullahtır. Bir çok kerametleri görülmüş, Allah rızası yolunda dünya saltanatını terk ederek fakirliği kabul etmiş ve bütün ömrünü ibadet ve taat ile geçirmiştir. Kerametleri dillere destandır.

ibtiga-i te'vil

 • Te'vil maksadıyla. Te'vil ederek izahta bulunma.

ibtinaen

 • İbtinâ ederek, mübteni olarak, dayanarak.

ibza'

 • Bir kimseyi sıkıntı ve kedere boğma. Mahvetme.

icazkarane / îcazkârâne

 • Vecizeli bir şekilde, az sözle çok mânâlar ifade ederek.

içgüvey

 • (İçgüveyi, içgüveysi) Kayınpederinin evine alınan dâmat. Karısı tarafının evinde oturan dâmat. (Türkçe)

icmakarane / icmâkârâne

 • Fikir birliği ederek, topluca.

idareten

 • İdare için. Kanun ile değil, işin gelişine göre yaparak. İdare yoluyla, işi idare ederek.

iddiaen / iddiâen

 • İddia ederek. Doğru olduğunu söyleyerek.
 • İddia ederek.
 • İddia ederek.

ifade-i şifahiyye

 • Ağızdan söyleyerek, şifahî olarak ifade ederek.

iftiharkarane / iftiharkârâne

 • İftihar ederek, övünerek.

igmam

 • Kederlendirmek. Gamlandırmak. Hüzünlendirmek.
 • Gökyüzünün bulutlu olması.

igtimam

 • Tasalanmak. Kederli olmak.

ıh

 • Deveyi çökertmek için kullanılır sestir.
 • Yorgunluk ve heyecanla hızlı nefes vermeği tasvir eder.

ihaleten

 • İhale ederek, ihale suretiyle.

ihanetkarane / ihanetkârâne / ihânetkârâne

 • Hakaret ederek, aşağılayarak.
 • İhanet edercesine.

ihdar

 • (Heder. den) İptal etme, battal etme, hükümsüz bırakma.
 • Boşa harcama.

ihmalkarane / ihmalkârâne

 • İhmal ederek.

ihmam

 • Kederlendirmek. Mahzun etmek.
 • İhtiyarlatmak.

ihram / ihrâm

 • Mîkât denilen mahalde (yerde) hacca veya umreye niyet ederek, peştemal gibi dikişsiz iki parça örtüyü giymek ve telbiye getirmek sûretiyle, daha önce mubah (serbest) olan bâzı şeyleri kendine haram kılmak yâni bunları yapmaktan sakınmak. İhrâmlı kims eye muhrim denir. İhrâm elbisesinin belden aşağı

ihsanen

 • İhsan suretiyle. Bağışlayarak, lütuf ve iyilik ederek.

ihsanperver

 • İhsan edici. İyiliği çok sever. (İhsan ihsandır, eğer nev'e olsa veya muhtaca ve fakire olsa. Sehavet o vakit tam sehavettir, eğer millet için olsa, yahut milleti tazammun eden bir ferde olsa güzeldir. Şayet muhtaç olmayan şahsa olsa, şahsı tembel eder. Çingeneliğe alıştırır. Elhasıl, millet bâkidir (Farsça)

ihtardarane / ihtardârâne

 • İkaz eder gibi.

ihtimam

 • Elem ve kederden uyuyamamak.
 • Perhizkârlık etmek, riyazette bulunmak.

ihtiramen

 • Hürmet ederek, saygı göstererek.

ihtiyaren

 • Bizzat isteyerek, irade ederek.

ihtiyari / ihtiyârî / اِخْتِيَار۪ي

 • Tercih ederek.

ihtiyaten

 • İhtiyat ederek, ilerisini düşünerek.

ihtiyatkarane / ihtiyatkârâne

 • Önlem alarak, tedbirli hareket ederek.

ihya / ihyâ / احيا

 • Diriltme, yaşatma. (Arapça)
 • Canlılık kazandırma. (Arapça)
 • Geceyi ibadet ederek geçirme. (Arapça)
 • İhyâ olunmak: Yaşatılmak, canlandırılmak. (Arapça)

ihzan

 • Mahzun etme, hüzünlendirme, keder verme.

ihzaren

 • Huzura getirerek. Birini mahkemeye dâvet ederek.
 • Hazırlayarak, ihzar ederek.

ikrab

 • Kederlendirme, hüzün verme.

ikrah-ı gayr-i mülci / ikrah-ı gayr-i mülcî

 • Huk: Eskiden döğme ve hapis gibi yalnız keder ve elemi icab ettiren şeylerle vuku bulan ikrah.

ikrah-ı nakıs / ikrah-ı nâkıs

 • Huk: Dayak ve hapis gibi keder ve elemi gerektiren şeylerden meydana gelen mecburiyet.

ıktıdaen

 • Uyarak, ıktıda ederek, tâbi olarak.

ıktifaen

 • İzinden giderek, örnek tutarak, misal kabul ederek.

iktiras

 • Bir işe ehemmiyet verme, bir şeyi mühimseme.
 • Kederli ve hüzünlü olma.

ila ahirihi / ilâ âhirihî

 • "Aynı şekilde devam eder" mânâsına gelen bir ifade; sonuna kadar.

ila-nihaye

 • Sona kadar, nihayete kadar. Böylece devam eder.

ilah

 • Arabçadaki "ilâ âhir" kelimesinin kısaltılmışı. "Sonuna kadar, böylece devam eder" demektir.

ilham

 • Söverek ve hakaret ederek onur kırma.

illet-i tamme / illet-i tâmme

 • Herhangi bir şeyin var olması için lâzım gelen sebeblerin tamamı. Bu sebebler var olunca neticesinin vücuda gelmesi bizzarure ve bilvücub iktiza eder.

ilm-i bedi'

 • İlm-i beyânın üç bölümünden üçüncü bölümüdür ki, bediiyat da denir. Muktezâ-yı hâle uygun bir kelâmın lâfız ve mânâ bakımından daha da güzelleştirilmesinin kaidelerinden bahseder. Bu kaidelere Edebî San'atlar da denir.Her şeyin güzellik cihetlerinden bilhassa Arabi terkiblerden bahseder, kelâmın güz

iltifatkarane / iltifatkârane / iltifâtkârâne

 • İltifat ederek, ilgi göstererek.
 • İltifat edercesine.

imaen / îmaen / îmâen

 • İşaret vererek. İşaret ederek.
 • Gizli ve ince bir mânâyı göstererek, işaret ederek.
 • İma ederek.

imam-ı ca'fer-i sadık / imam-ı ca'fer-i sâdık

 • (Hi: 83-148) Hazret-i Ali'nin (R.A.) torununun torunudur. Medine-i Münevvere'de yaşamıştır. Annesi, Hazret-i Ebu Bekir'in soyundandır. Mânevi nüfuzu çok ileri idi, dine büyük hizmetleri görüldü. Demiştir ki: "Kim nefsi için nefsi ile mücâhede ederse, keramete kavuşur, kim de Allah için nefsi ile müc

imam-ı gazali / imam-ı gazalî

 • Ahirete irtihâli Hi: 505 dir. "Hüccet-ül İslâm İmam-ı Muhammed Gazalî" diye anılır. O zamanın felsefesinin bâtıl akidelerini red ve cerh ederek Kur'anın eşsizliğini ve hakkaniyet ve mu'cizeliğini isbat etmiş pek çok eserler vermiştir. (K.S.)

imam-ı mübin

 • İlim ve emr-i İlâhînin bir nev'ine bir ünvandır ki, âlem-i şehadetten ziyade âlem-i gayba bakıyor. Yani, zaman-ı halden ziyade mazi ve müstakbele nazar eder. Yani, her şeyin vücud-u zahirîsinden ziyade aslına, nesline ve köklerine ve tohumlarına bakar.

imamet-i kübra / imâmet-i kübrâ

 • Resûlullah'a (sallallahü aleyhi ve sellem) vekâleten bütün müslümanlara imamlık ederek İslâmiyet'in emirlerinin tatbik edilmesine nezâret edip, İslâmiyet'e ve müslümanlara karşı yapılan her türlü müdâhaleye (saldırı ve sataşmaya) cevap vermek vazîfes i, hilâfet.

iman-ı kamil / îmân-ı kâmil

 • Olgun îmân. Mü'minlerin ibâdet ederek Allahü teâlânın emirlerini yapıp, haramlardan kaçınmak sûretiyle, parlayan, kuvvetli ve olgun îmânı. En üstün derecedeki îmân.

iman-ı şühudi / îmân-ı şühûdî

 • Basîret (kalb gözü) ile müşâhede ederek, görerek olan îmân.

imarkarane / îmarkârâne

 • İmar edercesine.

imma

 • (Terdid edatıdır) "Ya, veya" diye tercüme edilir.. Şek, şüphe, ibahe, bağışlamak, hayret vermek mânâlarını da ifade eder.

imtisalen

 • Bağlı olarak, imtisal ederek, uyarak, tâbi olarak.

inayetkarane / inâyetkârâne

 • Yardım edercesine.

ind

 • Arapçada zaman veya mekân ismi yerine kullanılır. Hissî ve manevî mekân. Maddî ve manevî huzura delâlet eder. Nezd, huzur, yan, vakt, taraf gibi mânâlara gelir. Gayr-ı mütemekkindir. Yani harekeleri değişmez. İzafete göre zamanı ifade eder (Min) harf-i cerriyle birleşebilir. Bazan da zarf olmaz. Baz

ingas

 • (Tengis) Keder verme. Rahatını bozma.

inkıbaz / inkıbâz

 • Büzülüp toplanma, çekilme.
 • Kasvet, keder, sıkıntı.
 • Kabızlık, peklik.

inkıyaden

 • İnkıyad suretiyle. Teslim olarak. İtaat ederek, boyun eğerek.

inne

 • Gr : Tahkik edatıdır. Kat'iyyet ifade eder.

inşaallah

 • Allah izin verirse. Allah nasibederse (meâlindedir).

intisab-ı imani / intisab-ı imanî

 • İman ederek Allah'a bağlanma.

intizar

 • (Nazar. dan) Gözlemek. Ümidederek beklemek.

inziac

 • Yerinden koparma, sökülme.
 • Tas: Allah'a tam teveccüh ederek dünyevî emelleri bırakmak.

irşadkarane / irşadkârâne / irşâdkârâne

 • İrşad ederek, doğru yolu göstererek.
 • İrşat edercesine.

irtidad / irtidâd

 • Dinden dönme, İslâm dinini terk ederek başka bir dini seçme.

irtikab / irtikâb

 • Bir işe girişmek.
 • Kötü bir iş işlemek. Rüşvet almak gibi çirkin bir şey yapmak.
 • Bir makamı âlet ederek, hakkı olmayan para veya malı hile ile almak.

işareten / işâreten / اشارة

 • İşaret ederek.
 • İşaret ederek.
 • İşaret ederek. (Arapça)

işari mana / işârî mânâ

 • Bir ifâdenin bir şey hakkında açıkça değil, işâret ederek gösterdiği mânâ.

işca'

 • Yenme, ezme.
 • Kederlendirme, hüzün verme, üzme.

işcaz

 • Kederlendirme, üzme, hüzün ve gam verme.

ıslahen

 • Islah ederek, düzelterek.

ısmarlama

 • Bir san'at sâhibine bir şeyi târif ederek istediği şekilde yaptırmak.

istibdadkarane / istibdadkârane

 • İstibdad idaresi gibi. Kendi kendine, kanunları ve kimseyi tanımadan idare eder surette. (Farsça)

istidradi / istidrâdî

 • Bir sözde asıl gayeden bahsederken bağlantılı olarak ikinci derece başka konulardan bahsetmek.

istigase / istigâse

 • Şefâat dileme, yardım isteme; Allahü teâlâdan bir isteğin, dileğin yerine gelmesi için, Peygamberleri ve evliyâyı, sevdiği kullarını vesîle ederek (araya koyarak) isteme, yalvarma, duâ etme.

istihase

 • Organik maddelerin, şekillerini muhafaza ederek zamanla taş hâline geçmesi. Fosilleşme.

istihbaben

 • Bir şeyi güzel ve iyi kabul ederek, müstehab olarak.

istihfafkar / istihfafkâr

 • Ehemmiyet vermeyerek. Küçümsemek suretiyle. Tahfif ve tahkir ederek. (Farsça)

istihsanen

 • Beğenerek, istihsan ederek.

istihzaen

 • Alay ederek.

istihzakarane / istihzâkârâne

 • Alay edercesine.
 • Alay edercesine.

istikra'

 • Gezmek, dolaşmak, etraflı bilgi edinmek. Ayrı ayrı hâdiselerdeki müşterek vasıflara dikkat ederek umumi bir netice çıkarmak. Umumi araştırmak. Fertten umuma âit hüküm sâhibi olmak.

istikra-ı tam / istikrâ-ı tam

 • Bütün cüz'î olaylardan hareket ederek küllî bir hükme varma; tümevarım; endüksiyon; burada bütün ilimlerin hep birlikte aynı sonuca parmak basmaları kastediliyor.

istikra-i tamme / istikrâ-i tâmme

 • Bütün cüz'î olaylardan hareket ederek küllî bir hükme varma; tümevarım; endüksiyon; burada bütün ilimlerin hep birlikte aynı sonuca parmak basmaları kastediliyor.

istinaden

 • İstinad ederek. Dayanarak, güvenerek.

istinsaren

 • Arka çıkarak.
 • Yardım ümid ederek.

istiskal

 • Hoşnutsuzluğu belli ederek karşı tarafı çekilmez görme.
 • Ağır bulup hoşlanmadığını anlatmak. Soğuk muamele ederek sevmediğini bildirmek.

istişrab

 • İmâ ederek ve kapalı olarak anlatmak isteme.
 • İçmek isteme.

isyankarane / isyankârâne

 • İsyan ederek.

itaatkarane / itaatkârâne

 • İtaat ederek, boyun eğerek.

itbal

 • Kederlenme, kederlendirme. Derde, hüzne ve kedere düşürme.

ithamkarane / ithamkârane

 • İtham ederek, suçlayarak.

itirazat-ı muannidane / itirâzât-ı muannidâne

 • İnat ederek yapılan itirazlar.

itirazkarane / itirazkârane / îtirazkârâne

 • İtiraz ederek.
 • İtiraz edercesine.

ittibaen

 • Tâbi olarak, ittiba ederek, uyarak.

ittifak-ı sükut / ittifak-ı sükût

 • Sükût ederek fikir birliğinde bulunma.

ittifakla

 • Birleşerek, fikir birliği ederek.

iyas

 • Yeis hali. Ümidsizlik ve kederli oluş.

iza-ma

 • Gr: Zaman zarfı olan "izâ"ya müsavidir. Müzari fiilinden evvel gelirse onu cezm eder.

izafeten

 • İsnad etmek suretiyle, isnad ederek, ona bağlıyarak.

izahen

 • Açıklayarak, izah ederek.

j

 • Osmanlı alfabesinin ondördüncü harfi olup, ebced hesabında "" harfi gibi, 7 sayısına tekabül eder.

kabet

 • Kederli ve ıztırablı olma.

kad / kâd

 • Gr : İsmiyye veya harfiyye olan bir kelimedir. İsmiyye olduğunda iki vecihle kullanılır. yerine muzari olur. Yetişir, kifayet eder mânasınadır. Yahut kelimesine müradif isim olur. Harfiyye olduğunda dâhil olduğu fiil, tahkik, ümid, rica, intizar, yakınlık, azlık veya çokluk ifade edebilir.
 • Mahzun olma, hüzünlü ve kederli olma.

kaddese

 • Takdis etti, takdis eder, takdis etsin, mutlu olsun (gibi mânada en mübarek bir şeyin kudsiliğini, kusur ve noksanlıktan uzaklığını, müberra olduğunu bildirir fiil.)

kade

 • Gr: Yardımcı fiillerdendir. Cümlede ifade edilen hükmün yaklaştığını bildirmek için söylenir. Mübtedâ ile haberin başına gelerek, birincisini isim adı ile merfu' kılar, haberini de mansub eder. Bu gibi fiillerin haberi muzâri olur.

kaderiye

 • "Kul, kendi yaptıklarının halıkıdır" deyip ifrat ederek Hak mezhebinden ayrılan bir dalâlet fırkası.

kafirane / kâfirâne

 • Kâfirce, inkâr ederek.

kahharane / kahhârâne

 • Kahharcasına. Kahredercesine.
 • Kahredercesine.

kahır

 • Aşırı üzüntü, acı, keder.
 • Ezici davranış, zulüm.
 • Baskı ile iş gördürme, zorlama.

kahr

 • Zorlama. Cebir.
 • Ezme. Mahvetme.
 • Fazlaca üzüntü. Keder içine işleme.
 • Cenâb-ı Hakkın şiddetli ve azab verici vasıflarının tecellisi. (Kahr, lütfun zıddıdır.)
 • Mahvetme, helâk etme.
 • Çok kederlenme, çok üzüntü duyma.
 • Zorlama, zorla bir iş gördürme.
 • Üstün gelerek mahvetme, batırma, ezme.
 • Çok kederlenme, çok üzüntü duyma.

kalb-i na-şad / kalb-i nâ-şâd

 • Hüzünlü gönül, kederli kalb.

kalender

 • Dünyayı terkederek elini çekip Allah yolunda giden kimse. (Farsça)
 • Dünyâdan elini çekip herşeyi hoş gören kimse. (Farsça)
 • Dünya alâkalarından uzak, alâyişe aldanmaz hakikat adamı. Filozof. (Farsça)

kanaatkarane / kanaâtkârâne

 • Kanaat edercesine.

kanıt

 • Ümidi tamamen sönmüş. Ye'se düşmüş, ümitsiz, kederli, hüzünlü.

karun

 • (A, uzun okunur) Peygamber Musâ (A.S.) devrinde yaşamış, malı ile mağrur olarak haddini aşmış ve Cenab-ı Hakkın zekât emrini dinlemediğinden Musa'nın (A.S.) duâsından sonra malı ile birlikte yere batmış olan dünya zengini. Cenab-ı Hakkın lütuf ve ihsanını kendine mâlederek nankörlük ve enaniyetinden

kasavet / kasâvet / قساوت

 • Kalb katılığı, gaflet.
 • Kaygı, tasa, üzüntü, keder.
 • Sıkıntı, keder.
 • Katılık, sertlik. (Arapça)
 • Keder. (Arapça)

kasd

 • Bir işi bile bile yapmak.
 • İsteyerek. Niyet ederek.
 • Niyet. Tasavvur.
 • İstikamet. Yolu doğru olmak.

kasden

 • Niyet ederek.

kasdi / kasdî

 • İstiyerek, kastederek, niyetle ve bile bile yapılan.

kaşki

 • "Keşke, ne olurdu" gibi, özleme veya pişmanlık ifade eder. (Farsça)

kastal

 • Cenk ederken olan toz, dövüşürken çıkan toz.

katil-i müteammid

 • Her ne sebeple olursa olsun, birini öldürmeyi evvelce zihninde tasavvur ederek öldüren kimse.

kaynata

 • Karı ve kocaya göre birbirlerinin babası.
 • Kayınpeder.

kaziye-i bedihiyye-i fıtriyye

 • Man: Aklın tarafeyni tasavvur ederken zihinde hâzır olan bir hadd-ı vasat vâsıtası ile nisbet-i hükmiyyeyi cezmen tasdik eylemesinden ibaret olan kaziyyeye denir.

kaziye-i zanniye

 • Man: Karineler ve emârelerden alınmış olan kaziyyeye denir ki; akıl galip zan ile hüküm eylerse de, onun nakzını dahi tecviz eder, bu cihetle zanniyatın cümlesi nazaridir.

kederefza / kederefzâ

 • Keder ve sıkıntı veren. Keder verici. (Farsça)

kederengiz

 • Üzüntü, keder ve sıkıntı meydana getiren. (Farsça)

kedernak / kedernâk / كدرناک

 • Keder verici, kederli.
 • Üzüntülü, kederli. (Arapça - Farsça)

keduret

 • Bulanıklık.
 • Gam, tasa, keder.

keffaret-i zıhar

 • Zıhar keffareti.Keffâret-i zıharın vâcib olmasının şartı kudrettir. Muktedir olan, köle azad eder; değilse iki ay oruç tutar, buna da gücü yetmezse altmış fakire yemek verir.

kelani / kelânî

 • (Kilâet. den) Sakladı ve beni muhafaza etti veya eder, (meâlinde).

kelime-i şehadet / kelime-i şehâdet

 • "Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Hz. Muhammed'in Onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim" ifadesi.

kemal-i telehhüf / kemâl-i telehhüf

 • Son derece keder ve üzüntü.

keramet-i aleviye / kerâmet-i aleviye

 • "Ali'nin kerâmeti", yani Hz. Ali'nin (r.a.) Allah'ın lütfuyla geleceğe dair verdiği haberler (On Sekizinci ve Yirmi Sekizinci Lem'â bu kerametlerden bahseder).

kerb

 • (Çoğulu: Kurub-Küreb) Yeri sürüp aktarmak.
 • Dar etmek.
 • Yakın olmak.
 • Gam, tasa, keder, endişe.
 • Keder, üzüntü, tasa.

kerimane

 • Kerim olana mahsus hâlde. Lutfederek. Kerime hâs bir suretde. (Farsça)

kervan

 • Birbirini takib ederek giden insan veya hayvan sürüsü. Kafile ve hey'etle giden yolcular takımı. (Farsça)

keşakeş

 • Münâkaşa, çekişme. (Farsça)
 • Keder, hüzün, tasa, gam. (Farsça)
 • Sıkıntı, felâket, ıztırab. (Farsça)
 • Tereddüt, kararsızlık. (Farsça)
 • Pehlivanların birbirleriyle mücâdeleleri. (Farsça)
 • İki kişinin, bir şeyi birer uçlarından tutup, her birinin kendine doğru çekmesi. (Farsça)

keşfen

 • Keşf ederek.

kısas / kısâs

 • İşlenen suçun, yapılan kötülüğün aynısını suçluya tatbîk ederek cezâlandırma, öldüreni öldürme, yaralıyanı yaralama, bir uzvu kesenin uzvunu kesme cezâsı.

kıyas-ı binnefs

 • Nefsini misal alarak, nefsine kıyaslayarak. Bir şeyin bizzat kendini kıyas ederek yapılan kıyas.

kıyasen

 • Kıyas yoluyla, benzeterek, kaideye tatbik ederek.

kıyle

 • "Denildi, söylendi" anlamına gelen bu kelime, bir mesele hakkındaki farklı rivayetleri fade eder.

köle

 • Allah yolunda harb ederken, kâfirlerden alınan esir.

kuddus

 • Kusur ve noksanlıklardan müberrâ olan, en mukaddes. Hiç eksiği olmayan, pâk, temiz. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarındandır.
 • Mübarekliğin hadsiz derecesini ifâde eder. "En mukaddes" gibi.

küdur / küdûr / كدور

 • (Tekili: Keder) Kederler, hüzünler, üzüntüler, sıkıntılar, ıztırablar.
 • Kederler. (Arapça)

küduret / küdûret

 • (Keder. den) Bulanıklık.
 • Koyuluk, kesiflik.
 • Kaygı. Tasa. Kederlilik.
 • Koyuluk, kederlilik.

küfr-i inadi / küfr-i inâdî

 • Bilerek, inâd ederek kâfir olmak, küfr-i cühûdî.

künan

 • "Ederek, yaparak, eden, yapan" manâlarına gelerek kelimelere eklenir. Meselâ: (Hande-künân: Gülerek) (Farsça)

kürbet / كُرْبَتْ

 • (Kerb. den) Sıkıntı. Tasa. Keder.
 • Belâ. Musibet.
 • Keder.

kürbet-i gurbet

 • Gurbetten dolayı olan keder.

kürub

 • (Tekili: Kerb) Kederler, tasalar, kaygılar, gamlar.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

la / lâ

 • Arabçada kelimenin başında nefy edatı'dır. Cevap yerine veya yersiz inkârda kullanılır. "Yoktur, değildir" gibi. Mâzi fiilinin evvelinde bulunan Lâ, duâiye olur. Lâ zâle sıhhatehu: "Sıhhati zâil olmasın" sözündeki gibi.
 • Harf-i atıf da olur. Ve mâba'dını makabline nefyen rabt eder ve

laalle

 • Arabçada olması mümkün şeyler için kullanılır. Ola ki, umulur, ümid edilir, umulur ki mânâlarınadır. Ümide veya endişeye delâlet eder.

lane-i peder / lâne-i peder

 • Baba yuvası. Peder evi.

lazım-amed / lâzım-amed

 • Lâzım gelir, lüzum eder. Lâzım geldi. (Farsça)

lebbeyk

 • Buyurunuz. Emredersiniz.
 • Benim muhabbet ve incizâbım dâim sanadır, başkasına değildir, sıdk ve ubudiyyetim dâim sanadır (gibi mânâlar ifâde eder.)
 • Hac, umre veya her ikisini yapmak üzere niyyet ederken yâni ihrâma girerken başlayıp, Mina'da Cemre-i akabede (büyük cemrede) şeytan taşlanırken atılan ilk taşla söylemesi son bulan mübârek sözler: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk lâ şerîke leke lebbeyk innelhamde venni'mete leke vel-mülke

ledünn

 • (İlm-i ledünn) Garib bir ilim ismidir. Ona vakıf olan, mesturat ve hafâyayı, gizlilikleri münkeşif bir halde göreceği gibi, esrar-ı İlâhiyyeye de ıttıla' kesbeder. Bu ilm-i şerifin hocası ve sultanı Fahr-i Kâinat Aleyhi Ekmelüttahiyyât vessalâvât Efendimiz Hz. leridir. Bu ilmin ehli ise, Enbiyâ-ı iz

lehif / lehîf

 • (Lehfân) Mahzun, hüzünlü, üzüntülü, kederli.

lem

 • (Arabçada cezm harfidir) Muzari fiilinin başına getirilirse, nefyeder, cezmeder, sâkin okutur. "Gelir" fiilini "gelmedi" yaptığı gibi.

len

 • Gr: (Muzâri fiilini nasbeden edatlardan birisi). Bir işin aslâ olamıyacağını ifade eder.

levh-i mahv ve isbat

 • Bir tabirdir. Levh: Görünen ve ibret verici bir vaziyeti ifade eder. Mahv ise; o vaziyetin birden ortadan kalkması, mahvolmasını ifade eder. Gökyüzü bulutlarla kaplı, şimşek çakar, yağmur yağar bir levha halinde iken birden hava açılır, hiç bir şey yokmuş gibi, eski manzarayı mahvolmuş hâlde görürüz

leyte

 • "Keşke olsa idi. Ne olaydı" meâlinde olan huruf-u müşebbeh bir fiildir. İsimlerini nasbeder, (yâni, üstün okutur), haberini ref'eder (yâni ötre okutur).

li

 • Gr: Lâm harfinin esre ile okunuşu. Bir kelimenin başına geldiğinde, "için, dolayı, ötürü, yüzünden, sebebinden" gibi mânâlara gelir. Kendinden sonraki isimleri cerreder. Yerine göre muhtelif isimler alır. Lâm-üt-tahsis ve temellük gibi.

lisans

 • Herhangi bir mevzuda verilen izin. Müsaade belgesi. (Fransızca)
 • Üniversite tahsili tamamlanınca alınan diploma. (Fransızca)
 • Bir sporcunun resmi yarışmalara katılabilmesi için spor federasyonu tarafından kendisine verilen kayıt fişi veya kimlik kartı. (Fransızca)
 • İthal veya ihracı serbest bırakılmayarak (Fransızca)

lühusa

 • Yeni doğurmuş kadın. Henüz yataktan kalkmamış kadın. Bu hâl 9 ilâ 40 gün kadar devam eder.

lütufkarane / lütufkârane / lütufkârâne

 • Lütuf edercesine.
 • Lütfederek, ihsanda bulunarak.

ma / mâ

 • Biz mânasınadır. (Farsça)
 • Mim ile elif harfinden ibâret "Mâ". Arabçada muhtelif isimleri vardır. Ve çeşitli mânalara gelir. Cansız şeylere işaret eder. "Şu nesne, o şey ki..." mânâlarına gelerek kelimelerle birleşir. Meselâ: (Mâ-ba'd: Sondaki, alttaki.) (Farsça)

ma-hala

 • (Bir istisnâ edatıdır) Mâadâ mânasına gelir, kendinden sonraki kelimeyi nasb eder. (Allah'tan başka herşey fânidir) cümlesinde olduğu gibi.

ma-i nafiyye / mâ-i nâfiyye

 • (Ben kâmil değilim) misâlinde olduğu gibi mânayı nefyeder.

ma-i şartiye / mâ-i şartiye

 • İki muzariyi cezmeder, şart ve cezâ mânasını ifade eder. (Ne yazarsan, yazarım) misalinde olduğu gibi.

maa

 • (Beraber) mânasında bir kelime olup, iki türlü kullanılır:1- İzafetle (tamlama hâlinde):a) Zarf olarak: (Celestü maa zeydin: Zeyd ile beraber oturdum)b) Sıla (cümlecik) olarak: (Musaddıkan lima maaküm: Sizdekini tasdik ederek)c) Haber olarak: (Vehüve maahüm: O, onlarla beraberdir.)2- İzafetsiz: Bu t

maani-i beyaniye / maâni-i beyâniye

 • Beyân ve maânî ilimleri (beyân; teşbih, istiâre, mecaz, kinâye gibi konularından bahseder; maânî; sözün maksada uygunluğundan bahseder.).

magmum

 • Gamlı. Kederli. Tasalı. Sıkıntılı.
 • Bulutlu. Kapalı.

mağmum / mağmûm / مغموم

 • Gamlı, kederli.
 • Gamlı, kederli. (Arapça)

magmumane / magmumâne

 • Kederlice. Gamlı olarak.
 • Mübhem olarak.

magmumiyet

 • Kederli, gamlı olma.
 • Hava bulutlu ve kapalı olma.

magruren

 • Gururlanarak. Güvenerek, itimad ederek.
 • Aldanarak.

mahzun

 • Tasalı. Kederli. Hüzünlü. Gamlı.

mahzunane

 • Kederlice, düşünceli, üzgünce. (Farsça)

mahzuniyet

 • Mahzunluk. Kederli ve kaygılı oluş. Üzüntülü olma.

makam-ı ibrahim / makâm-ı ibrâhim

 • Kâbe'de İbrâhim aleyhisselâmın, Kâbe'yi inşâ ederken veya insanları hacca dâvet ederken üstüne çıktığı taşın bulunduğu yer.

mantıki kıraet / mantıkî kırâet

 • Acele etmeyerek fakat imlâ kaidelerine dikkat ederek, yâni virgüllerde biraz, noktalı virgüllerde biraz daha durmak, teâcüb ve istifhamları anlatmak, muhaverelerde konuşanların sözlerini ayırmak suretiyle okumaktır.

marifet-i tasavvuriye

 • Tasavvur ederek elde edilen bilgi.

matem / mâtem

 • Ağlama. Üzüntü veya kederden ağlayıp sızlama. Kederinden yas tutma.

matemkünan / mâtemkünân

 • Yas tutup mâtem ederek. (Farsça)

mazaz

 • Musibet, felâket ve belâ acısı.
 • Acıma, üzülme, kederlenme.

mazife

 • İzâfe olunmuş.
 • Keder, hüzün, tasa, gam.

me'lum

 • Kederli. Eleme, derde tutulmuş.

me'yus

 • Ümidsiz. Kederli. Ye'se düşmüş. Ümidi kesik.

mechure

 • Harf, hareke ile okunduğu vakit, nefesin hapsolunup sesin âşikâr olmasında okunan harfler. Bu harfler nefesi kendileri ile cereyandan men'ederler.

medar

 • Sebeb, vesile.
 • Bir şeyin etrafında döneceği nokta. Bir şeyin devredeceği, üzerinde hareket edeceği yer.
 • Gezegenlerin gezerken hareket noktalarının çizdiği dâire. (Dünya, güneş etrafında seyrederken medar-ı senevîsi bir dâireyi andırır.)

medar-ı gam

 • Keder, acı sebebi.

medar-ı senevi / medar-ı senevî

 • Dünya, güneş etrafında seyrederken çizdiği farazi dâire.

mededkarane / mededkârane

 • Medet ve yardım edercesine. (Farsça)

meftur

 • Füturlu, kederli, üzgün, bezgin.

mehdi / mehdî

 • Hidayete eren ve hidayete vesile olan, âhirzamanda eserleri ve talebeleriyle îmana hizmet ederek yeryüzünü nurlandıran büyük ve nuranî âlim.

mejeng

 • Keder, hüzün, tasa, gam. (Farsça)
 • Hoşa gitmeyen, beğenilmeyen, nefret edilen, iğrenilen. (Farsça)

mekdur

 • Kederlenmiş, kederli.

mekrub

 • Kederlenmiş. Musibete uğramış. Tasalı, gamlı insan.

mekrubiyet

 • Kederli, hüzünlü ve tasalı olma.

mekruha

 • Keder, mihnet. şiddet.

mekzum

 • Kederli, hüzünlü, tasalı, üzüntülü, gamlı.

melhuf

 • Hasrette kalan.
 • Kederli, tasalı.
 • İmdad bekleyen.

melhufan / melhufân

 • (Tekili: Melhuf) Kederliler, tasalılar, kaygılılar, üzüntülüler.
 • Hasrette kalanlar.

melil / melîl

 • Kül içinde pişirilen ekmek.
 • Hararet, sıcaklık.
 • Üzgün, kederli. Melul.

mell

 • Küsmek, darılmak.
 • Yorgunluk.
 • Kakma, dürtmek.
 • Mahzun olmak, kederli olmak.
 • Hamuru külün içinde pişirmek.

memlukane / memlukâne

 • Köleye yakışır hâlde. Kölece. (Farsça)
 • Eskiden çok defa bir büyüğe sunulan yazılarda, kendinden bahsederken kullanılırdı. (Farsça)

men

 • (İsm-i Mevsuldür) Şahsa delâlet eder. "O kimse ki, yahut, kimi, kim, kim ki" gibi mânâlara gelir. İstifham için olur, yerine göre tesniye (Menân) şeklinde ve cemi (Menun) gibi okunabilir. Akıl sahibleri hakkında kullanılır. Mevsule, şartiye, nekre-i tâmme, nekre-i mevsule olur.

menasik

 • (Tekili: Mensek) İbâdet edecek yerler. İbâdet ederken lüzum eden usul, yol ve tarz.

mencud

 • Kederli, tasalı, gamlı.

merhameten / مَرْحَمَتاً

 • Acıyarak, merhamet ederek.
 • Merhamet ederek.
 • Merhamet ederek.
 • Merhamet ederek.

merhametkarane / merhametkârâne

 • Merhamet edercesine.

merhem

 • Melhem. Deriye, yaraya sürülen ilâç.
 • Mc: Acıyı teskin eden şey.
 • Kederi, derdi gideren.

meylen

 • Eğilerek, meylederek. O taraftan olarak.

midra

 • Boynuzdan veya demirden çuvaldız gibi bir nesne. (Kadınlar onunla saçlarını düzeltip islâh ederler ve tarakla da tararlar.)

migfer

 • Ateşli silâhların icadından evvel, muharebede kılıç, mızrak ve ok gibi harp âletlerinden korunmak için başa giyilen bir nevi başlık idi. Miğfer, zırh ile beraber bir bütün teşkil ederdi. Osmanlı miğferleri çeşitli şekillerde olmakla beraber genel olarak iki kısma ayrılırdı. Bir kısmı ince bakırdan,

mihail

 • Resul-i Ekremin (A.S.M.) geleceğini haber veren ve bir ismi de Mişâil olan eski zaman Peygamberlerinden bir Zâttır. Kitabının 4. bab'ında: "Ahir zamanda bir ümmet-i merhume kaim olup, orda hakka ibadet etmek üzere, mübarek dağı ihtiyar ederler. Ve her iklimden oraya birçok halk toplanıp Rabb-ı Vâhid

mihmannevaz

 • Misafire iyi muamele ederek ikram eden. Misafir ağırlayan. (Farsça)

mihnet-abad / mihnet-âbâd

 • Keder, mihnet ve gam dolu olan yer. (Farsça)
 • Mc: Dünya. (Farsça)

mihnetdide

 • Musibete uğramış. Keder ve mihnet görmüş. (Farsça)

mihnetgah / mihnetgâh

 • Keder, gam ve mihnet çekilen yer. (Farsça)
 • Mc: Dünya. (Farsça)

mihnetkede

 • Gam ve keder çekilen yer. Nihnet yeri. (Farsça)
 • Mc: Dünya. (Farsça)

mihnetkeş

 • Keder, eziyet ve mihnet çeken. (Farsça)

mihnetzede

 • Afet ve belâya uğramış. Keder, mihnet ve musibete giriftar olmuş. (Farsça)

min

 • Arabçada harf-i cerrdir. 1- Mekân ve bir şeye başlamayı ifâde eder. Meselâ: "Haftadan haftaya" da olduğu gibi.2- Teb'iz için olur. Meselâ: "Kim bir kavme benzemeğe özenirse onlardan sayılır" cümlesinde olduğu gibi. Bazılarını, bir kısmını ifâde ediyor. 3- Cinsi beyan için olur. Meselâ: "İşlediğiniz

minnetdarane

 • Minnetli olarak. Minnet eder surette. (Farsça)

mü'si / mü'sî

 • Kederli kimseyi avutan, gamlı kimseye teselli veren.

mu'terizane / mu'terizâne

 • İtiraz eder şekilde. Muteriz suretinde. (Farsça)

mu'tezil

 • Hatâsını itiraf edip, idrâk ederek melâmeti kabul eden. Kendi kötülüğünü kabul eden.

muaheze

 • Azarlama. Çıkışma. Darılma. Alay eder tarzda karşısındakini küçümseme. Tenkid.

muannidane

 • İnat edercesine.

muavenetdarane / muâvenetdârâne

 • Yardım edercesine.

mübalaga

 • (Mübalağa) Bir şeyi çok büyük veya çok küçük göstermek. Bir şeyi olduğundan fazla veya eksik göstermek.
 • Haddini aşmak.
 • Edb: Bir şeyi ifade ederken ya olduğundan fazla veya olduğundan çok noksan göstermek." Habbeyi kubbe, kubbeyi habbe yapmak."

mübalağacuyane / mübalağacuyâne

 • Haddini aşar dercede izah edercesine. Mübâlağa yaparcasına. (Farsça)
 • Mübâlağa arayan. (Farsça)

mübalağalı ism-i fail / mübalağalı ism-i fâil

 • Gr: ( : fa'âl) ve ( : faul) gibi bazı kalıplara giren kelimelere denir. Bu vezinden gelen kelimeler "mübalağa" ifade ederler. "En, pek, çok" mânasına gelirler.

mübtehil

 • Yalvaran. Dua ederek dileyen.

mücahidane / mücâhidâne

 • Cihad ederek, mücadeleyle.

mücavir / mücâvir

 • Komşu.
 • Bir mâbed veya tekke yakınında çekilip oturan.
 • Yurdunu terkederek zamanını Haremeyn-i Şerifeyn'de ibadetle geçiren.
 • Komşu. Memleketini ve yurdunu terk ederek, zamânını Haremeyn-i şerîfeynde yâni Mekke-i mükerremedeki Mescid-i Harâm'da ve Medîne-i münevverede ise Mescid-i Nebî'de (Peygamber efendimizin mescidinde) ibâdetle geçiren kimse.

mücessime

 • Kur'ân-ı kerîmdeki müteşâbih (mânâsı kapalı) âyetleri, zâhir (görünen)mânâsına göre açıklayıp, Allahü teâlânın el ve yüz gibi organlarının bulunduğunu, dolayısıyla madde ve cisim olduğunu iddiâ ederek doğru yoldan ayrılan bozuk fırka. Bu fırkaya müşe bbihe de denir.

müctehid-i mutlak

 • Dînî hükümleri, Kur'ân-ı kerîmden ve hadîs-i şerîflerden ve diğer dînî delillerden (kaynaklardan) istinbât ederken, çıkarırken kendine mahsûs kâide ve usûl koyan müctehid. Buna, müctehid fiş-şer' ve müctehid-i müstekıl de denir.

müdara

 • Dost gibi görünme. Yüze gülme.
 • Başkalarının fikirlerine uyarcasına hareket etmek.
 • Sulh ve salâh üzere bulunmak. (Meşru bir surette ve iyi bir netice için yapılan müdârâ memduhtur. Fena bir netice için ise, kötüdür; İslâmlığa yakışmaz, İslâm onu men'eder.)

müdekkikane

 • İnceden inceye tedkik ederek, en ince noktaları, mes'eleleri de görmeğe, bilmeğe çalışarak. (Farsça)

mudhik

 • Güldürücü, güldüren, maskaralık ederek halkı güldüren.

müellem

 • Elemli, kederli.

müellim

 • Elem veren, keder veren.

müennes

 • Dişi. Müzekkerin mukabili.
 • Gr: Hakiki, itibarî veya söylenişi cihetiyle "dişi" olan kelime.Müennes-i hakikî : Müzekker kelimenin sonuna bir "e-a" ilâve ederek yapılan kelime. Meselâ: (Kâtib: ): Erkek yazıcı. (Kâtibe: ): Kadın yazıcı.Sonu "e" ile biten kelimeler ekseriyetle müennestir

müessif

 • (Müessife) Esef edilen ve ettiren. Keder veren. Acı ve acınacak haller.

müfecci'

 • Acıtan, üzen, keder veren, dertli eden.

müftehirane / müftehirâne

 • İftihar ederek, övünerek.
 • İftihar ederek, karşılık beklemeden. (Farsça)
 • Elbette. Memnuniyetle. (Farsça)

müfteriyane / müfteriyâne

 • İftira edercesine. (Farsça)
 • İftira edercesine.
 • İftira ederek.

muhacce

 • (Hüccet. den) İddiâ edip münakaşa ederek deliller ve hüccetler gösterme. İsbatlar gösterme.

muhakkirane / muhakkirâne

 • Tahkir edercesine. Hakarette bulunurcasına. (Farsça)

muharref

 • (Harf. den) Tahrif edilmiş. Değiştirilmiş. kalem karıştırılmış. Bozuk. İfsâd ederek tahrib edilmiş.

muhayyeben

 • Mahrum ederek. Yoksun bırakarak.

mühder

 • Dökülen, akıtılan, ihdâr edilen. Heder edilen.

mühdir

 • (Heder. den) Döken, akıtan, heder eden.

muhtebirane / muhtebirâne

 • Yoklar ve denercesine. Tecrübe eder tarzda. (Farsça)

muhteriane / muhteriâne

 • Yeni bir şeyler icad ederek. Yenilikler ortaya koyarak. (Farsça)
 • İftirada bulunarak. (Farsça)

mühtezim

 • Bir kimsenin malını zorla alıp gasbederek zulmeden.

muhtezin

 • Kederli, hüzünlü, mahzun, mükedder.

muhzin

 • (Hüzn. den) Hüzün verici. Acıklandırıcı. Kederlendirici.

muje

 • Musibet, belâ. (Farsça)
 • Keder, gam, tasa, hüzün. (Farsça)

mukaddirane / mukaddirâne

 • Takdir edercesine, kıymetini bilircesine, kıymetine göre sıralarcasına. Mukaddire yakışır hâlde. (Farsça)

mukallidane / mukallidâne

 • Benzetmeğe, taklide özenircesine. Taklid edercesine. Benzemeğe çalışırcasına. (Farsça)

mukarrir

 • (Karar. dan) Yerleştiren. Takrir eden. Sabit kılan.
 • Tekrar eden. Dersi tekrar ederek anlatan müderris.

mükedder / مكدر / مُكَدَّرْ

 • Kederli. Sıkıntılı.
 • Tekdir edilmiş. Azarlanmış.
 • Bulandırılmış. Bulanık.
 • Kederli, acılı.
 • Kederli. (Arapça)
 • Kederli.

mükedderane / mükedderâne

 • Kederli olarak.

mükeddir

 • (Keder. den) Keder ve hüzün veren.
 • Bulandıran.

mükerrem

 • Hürmet ve tâzim edilen. İkram olunmuş. Muhterem. Kerim olan. (İnsan fıtraten mükerrem olduğundan, hakkı arıyor. Bazan batıl eline gelir, Hak zannederek koynunda saklar. Hakikatı kazarken, ihtiyarsız, dalâlet başına düşer; hakikat zannederek kafasına giydiriyor. Mek.)

mukniane / mukniâne

 • İkna ederek, ikna edici bir şekilde.

mukniyane / muknîyâne

 • İkna edercesine, inandırarak.

mükrimane

 • İkram edercesine.
 • Lütfederek, ağırlayarak, ikram ederek. (Farsça)

muktebes

 • İktibas olunmuş olan. Bir yerden alınan, bir kitab ve sâir yerden istifade ederek alınan.

mükterib

 • (İktirâb. dan) Kederli, hüzünlü, gamlı.

mulim

 • (Elem. den) Elem ve keder verici.

mültefitane

 • İltifat ederek, iyi davranarak.

mültehif

 • Alevli.
 • Mc: Çok üzgün ve kederli olan.

mültezimane

 • İltizam edercesine. (Farsça)

mümarese

 • (Çoğulu: Mümaresat) Çalışarak meharet kazanmak, üstadlık etmek. Bir işe devam ederek ihtisas sahibi olmak.
 • Duruşmak.

mumatala

 • Sohbet eder gibi karşılıklı konuşma.

mümeyyiz

 • Temyiz eden, ayıran, iyiyi kötüyü farkeden.
 • İmtihandaki talebenin bilgisini imtihan ederek yoklayan kimse.
 • Gr: Tırnak işareti.

münafese

 • Başkasında görülen bir kemale imrenip ona yetişebilmek ve daha ileri gidebilmek için, nefislerin nefâsette, iyi şeylerde yarışması hissidir ki, nefsin şerefinden ve uluvv-i himmetinden neş'et eder. Hased ile arasında fark açıktır. Hased eden kimse, kemâle düşmandır; hased ettiği kimsenin zararından,

münaggas

 • (Gussa. dan) Kederli, gussalı.

münfail

 • İnfiâl eden. Te'sir ile harekete geçen.
 • Muztarib, kederli ve muğber olan. Bir şeyden canı sıkılan. Alınmış, gücenmiş.

münferic

 • İnfirac eden. Çok açık. Açılan, genişleyen.
 • Gam, gussa ve kederden kurtulmuş.
 • Arası geniş. Açık olan. İki tarafı birbirinden uzak olan.

münkirane / münkirâne

 • İnkâr edercesine.
 • İnkâr edercesine.
 • Münkircesine, inkâr edercesine. (Farsça)

muntalik

 • (Talâk. dan) Salıverilmiş, bırakılmış.
 • Bağsız.
 • Kederi, hüznü ve gamı olmıyan. Sevinçli, mesrur, neşeli.

muntazıran

 • Bekliyerek, intizâr ederek.

muntazırane / muntazırâne

 • Bekliyerek, muntazıran, intizâr ederek. (Farsça)

müntehirane / müntehirâne

 • İntihar ederek, kendini öldürüyor gibi. (Farsça)

müraaten / mürâaten

 • Riayet ederek, gözeterek.

murabaha

 • Bir malı kâr ile satmak.
 • Bir miktar ilâve ederek ödünç para alıp vermek.
 • Fâiz ile para alıp vermek.

murad

 • İstenerek, ümid ederek beklenen. Arzu edilen şey.
 • Gâye. Maksad. Emel.

murafaa

 • Karşılıklı hak iddia ederek konuşmak.
 • Bir dâvâ için birisini hâkim huzuruna celb ettirmek. Yüzleşerek muhakeme olunmak.

mürcif

 • (Recefe. den) Fitne ve fesad için iftiralar ve yalan haberler neşrederek ortalığı karıştıran. Yalancı.
 • Mutlak bir şey ile meşgul olan.
 • Yer sarsıntısı. Zelzele.

mürebbiyane / mürebbiyâne

 • Terbiye edercesine.
 • Terbiye ederek ve yetiştirerek.

müridane / müridâne / mürîdane

 • Tarikata girmiş gibi. Aşk ve incizabla istiyerek, mürid gibi dua ederek. (Farsça)
 • İrade ederek, isteyerek.

musa

 • Beni İsrâil peygamberlerinden Hz. Musa'nın (A.S.) ismi. Dört büyük kitaptan birisi olan Tevrat, vahiy yoluyla kendisine gelmiştir. Yahudilerin en büyük peygamberidir. Şeriatı, İsa'ya (A.S.) kadar devam etti. Yusuf'un (A.S.) soyundan Yuşa nâmındaki peygamberi yerine tâyin ederek vefat etmiştir. Mısır

musaddıkane / musaddıkâne

 • Tasdik eder tarzda, doğrulayıcı şekilde.

müsafir / müsâfir

 • Yolcu. Senenin kısa günlerinde, insan veya deve yürüyüşü ile üç günde gidilecek yere gitmeyi niyet ederek, bulunduğu yerin kenar evlerinin dışına çıkan kimse.

müşahede

 • Gözle görmek. Seyrederek anlamak. Seyretmek.
 • Muayene, kontrol.

musahhihane / musahhihâne

 • Tashih eder, yanlışları düzeltir bir şekilde.

müsamahakarane / müsamahakârâne

 • Görmemezliğe gelerek, müsamaha ederek, hoş görerek. (Farsça)

musavvibe

 • Tasvib edilen. Kabul edilen.
 • "Dört mezheb de hak'tır ve füruatta hak taaddüd eder" diyenlere, ilm-i usulde musavvibe denir.

müsebbihane / müsebbihâne

 • Tesbih ederek, Allahı anarcasına.
 • Tesbih ederek. Sübhânallah diyerek. (Farsça)
 • Tesbih ederek.

müsellim

 • (Selm. den) Teslim eden, veren.
 • Tar: Eyalet valileriyle sancak mutasarrıflarının uhdelerinde bulunan yerlerin idaresine memuR edilen kimseler. Vali ve mutasarrıflardan uhdesine tevcih olunan iki yerden mühim olanında kendisi oturur, diğerini gönderdiği adam idare ederdi. Yine bunlar

müselselen

 • (Silsile. den) Birbirinin ardından, aralıksız. Teselsül ederek, zincirleme, birbirine bağlı olarak.

müşevvikane / müşevvikâne

 • Şevk vermek suretiyle, teşvik ederek, sevdirerek. (Farsça)
 • Teşvik eder bir şekilde.
 • Teşvik edercesine, isteklendirircesine.

müseyleme

 • (Adı: Müseylemet-ül-kezzâb olan) Yalancı Müseyleme, Arabistan'da Asr-ı Saadette Yemame'li bir yalancı, peygamberlik iddia ederek maskara olmuş, Hicri onbirinci yılda öldürülmüştür.

müşfikkarane / müşfikkârâne

 • Şefkat edercesine.

musirrane / مصرانه

 • Israrla, ısrar ederek. (Arapça - Farsça)

müsrifane / müsrifâne

 • İsraf edercesine.
 • İsraf edercesine.
 • İsraf ederek, boş yere harcayarak. (Farsça)

müsta'ciben

 • Şaşakalarak, şaşırarak, taaccüb ederek.

müsta'tıfane / müsta'tıfâne

 • Şefkat istercesine, sevgi taleb edercesine. (Farsça)

müstahsinane / müstahsinâne

 • Bir şeyin güzelliğini kabul eder şekilde.

müstainen

 • (Avn. dan) Birinin yardımına sığınarak, istiane ederek, yardım dileyerek.

müstefidane

 • Faydalanarak, istifade ederek. (Farsça)

müştehat

 • Şehveti celb eder hâle gelen. Yetişmiş kız.

müstehziyane / müstehziyâne

 • İstihza ederek, alay ederek ve eğlenerek. Oyuncak haline koyarak. (Farsça)
 • Alay edercesine.
 • Alay edercesine.

müştekiyane / müştekiyâne

 • Şikayet edercesine.
 • Şikâyet ederek.
 • Şikâyet edercesine, şikâyet eder gibi. (Farsça)

müstemend

 • Gamlı, kederli, mahzun.
 • Şikâyet eden.

müstemiddane / müstemiddâne

 • Yardım isteyerek, istimdad ederek, meded bekliyerek. (Farsça)

müsteniden

 • İstinad ederek, dayanarak, güvenerek.
 • Bir delil ve şâhid göstererek.

müsterhimane

 • İstirham ederek, merhamet dilercesine.

müstevliyane / müstevlîyane

 • İstilâ edercesine, kaplayarak.

müstmend

 • (Çoğulu: Müstmendân) Kederli, hüzünlü, mahzun. Zavallı, miskin, biçâre. (Farsça)

müstmendan / müstmendân

 • (Tekili: Müstmend) Hüzünlü, kederli ve mahzun kimseler, üzgün kişiler. Zavallılar, miskinler, biçareler. (Farsça)

mutasanniane

 • Yapmacıklı olarak, tasannu ederek. (Farsça)

mutasavver

 • Tasavvur edilmiş. İlerde yapılması düşünülmüş.
 • Tasvir edilen. Hatırdan geçen.
 • Kabil, akıl kabul eder, akıl alır.

mutasavvere

 • Hayalen, tasavvur ederek.

mutazarrıane / mutazarrıâne

 • Kendi kusurlarını bilerek, ihtiyacını anlayarak, tevazu ile niyaz ederek, yalvararak. (Farsça)

müteaccibane / müteaccibâne

 • Şaşakalma suretiyle. Taaccüb eder şekilde. (Farsça)

müteaccilane / müteaccilâne

 • Acelecilikle, acele ederek. (Farsça)

müteallimane / müteallimâne

 • (İlm. den) Bilgi edinerek, ilim öğrenerek, taalüm ederek. (Farsça)

müteannidane / müteannidâne

 • İnadçılıkla, inad ederek. (Farsça)

mütebasbısane / mütebasbısâne

 • Yaltaklanarak, tabasbus ederek. (Farsça)

mütebessimane / mütebessimâne

 • Gülümseyerek, tebessüm ederek, mütebessim olarak. (Farsça)

mütecavizane / mütecavizâne / mütecâvizane

 • Tecavüz eder şekilde. Tecavüz edene yakışır halde. (Farsça)
 • Tecavüz edercesine, saldırırcasına.

mütecessisane / mütecessisâne / متجسسانه

 • Merak ederek, meraklı. (Arapça - Farsça)

mütedafian

 • Düşmanı defederek.
 • İtişerek, kakışarak.

mütedafiane / mütedafiâne

 • Düşmanı defedercesine. İtişir kakışırcasına. (Farsça)

müteeddibane / müteeddibâne

 • Edeblenerek, utanç duyarak, haya ederek. Terbiyeli ve edebli bir kimseye yakışır surette. (Farsça)

müteellim

 • Acıyan, elemli ve kederli olan.

müteellimane / müteellimâne

 • Acı hissedercesine.
 • Elem duyarak, kederlenerek.
 • Elem duyarak, kederlenerek. (Farsça)

müteessif

 • Sevmemiş, hoşlanmamış. Elem ve keder etmiş.
 • Eseflenen, teessüf eden, kederlenen.

müteessifane / müteessifâne

 • Eseflenerek, kederlenerek. (Farsça)

müteessifen

 • Üzüntü duyarak, teessüf ederek.

mütefahhirane / mütefahhirâne

 • Övünerek, tefahhur ederek, fahirlenerek. (Farsça)

mütefe'ilane / mütefe'ilâne

 • Hayra yorarak, tefe'ül edercesine. (Farsça)

mütefekkirane / mütefekkirâne

 • Tefekkür ederek.

müteferridane / müteferridâne

 • Tek ve yalnız olarak. Teferrüd ederek. (Farsça)

müteganniyane

 • Teganni ederek. Terennüm ederek. (Farsça)

mütehacimane / mütehacimâne

 • Birbirine saldırır ve hücum eder şekilde. (Farsça)

mütehaciyane

 • Hicvedercesine. (Farsça)

mütehakkimane

 • Hükmedercesine, zorlayarak.

mütehamiyane

 • Sakınarak, korunarak. Kendini himaye edercesine. (Farsça)

mütehammilane / mütehammilâne

 • Tahammül ederek, dayanarak.
 • Yüklenerek. (Farsça)
 • Tahammül ederek, dayanarak. (Farsça)
 • Tahammül ederek, dayanarak.

mütehammilin / mütehammilîn

 • (Tekili: Mütehammil) Tahammül edenler. Katlanıp sabrederek kabul edenler. Dayanabilenler. Kaldırabilenler.

mütehavvifane / mütehavvifâne

 • Korkarak, havfederek, korkarcasına. (Farsça)

mütehazzin

 • Hüzünlü, kederli. Üzülen, mahzun olan.

mütehekkimane / mütehekkimâne

 • Alay edercesine. (Farsça)

mütekasilane / mütekâsilâne

 • Tembelce hareket ederek, üşengeçlik ve uyuşuklukla davranarak. (Farsça)

mütekebbir

 • Kibirli. Büyüklenen. Tekebbür eden.
 • Esmâ-i İlâhiyeden olup, Allah'ın büyüklük ve azametini ifade eder.

mütekeddir / متكدر

 • (Çoğulu: Mütekeddirîn) (Keder. den) Kederli, hüzünlü. Kederlenen, tekeddür eden.
 • Bulanık.
 • Kederli. (Arapça)

mütekeddirane / mütekeddirâne

 • Kederli ve hüzünlü bir hâlde. (Farsça)
 • Bulanarak. (Farsça)

mütekeddirin / mütekeddirîn

 • (Tekili: Mütekeddir) Kederlenenler, kederli ve hüzünlü olan kimseler.
 • Bulanık şeyler.

mütekemmilane / mütekemmilâne

 • Olgunlaşarak, tekemmül ederek. Eksiği kalmayarak. (Farsça)

mütela'simane

 • Saçmalayarak, kemküm ederek. (Farsça)

müteleffitane

 • İltifat edercesine. (Farsça)

mütelehhifin / mütelehhifîn

 • (Tekili: Mütelehhif) Hasret çekenler, yanıp yakılanlar. Kederli, tasalı olanlar.

mütemayilane / mütemayilâne

 • Mütemayil olarak. Temayül ederek. Taraftarcasına. (Farsça)

mütemeddihane / mütemeddihâne

 • Kendini medhederek, övünerek. (Farsça)

mutemidane / mutemidâne

 • Güvenerek, itimad ederek.

mütenakız

 • Birbirine uymayan, birbirine zıt olan, birbirini bozup nakzeden, birbirini bozup nakzeder olan. İkinci söylediği sözü, birinci söylediği söze zıt olup uymayan.

mütenassıhane / mütenassıhâne

 • Nasihat dinleyerek. Öğüt kabul ederek. (Farsça)

müteneffirane / müteneffirâne

 • Nefret edercesine.

mütenezzihane / mütenezzihâne

 • Tenezzüh edercesine, gezip eğlenircesine. Mütenezzihcesine. (Farsça)

mütenezzilen

 • Alçak gönüllülük ederek, tevâzu göstererek.

müterahhimane / müterahhimâne

 • Acıyarak. Merhamet ederek. (Farsça)

mütereddidane / mütereddidâne

 • Kararsızlıkla. Tereddüd ederek. (Farsça)
 • Bir yere gidip gelerek. (Farsça)

muterifane / muterifâne

 • İtiraf ederek.

muterizane / mûterizane

 • İtiraz edercesine.

mütesallitane / mütesallitâne

 • Musallat olarak, sırnaşarak, tasallut edercesine. (Farsça)

müteşekkirane / müteşekkirâne

 • Şükrederek, şükür etmek suretiyle. (Farsça)
 • Verdiği nimetlerden dolayı Allah'a şükrederek.
 • Şükrederek, teşekkür edercesine.

mütevahhişane / mütevahhişâne

 • Korkarak, ürkerek, tevahhuş ederek. (Farsça)

mütevekkilane / mütevekkilâne

 • Tevekkül edercesine, Allaha güvenerek.
 • Tevekkül ederek, yalnızca Allah'a dayanıp güvenerek.
 • Tevekkül ederek, tevekkül ile. (Farsça)

mütevekkilen alallah / mütevekkilen alâllah

 • Allah'a sığınarak, Allah'a tevekkül ederek.
 • Allah'a sığınarak, tevekkül ederek.

mütevessilen

 • Tevessül ederek, başvurarak.

müteyemmimane / müteyemmimâne

 • Teyemmüm edercesine. (Farsça)

müteyemmimen

 • Teyemmüm ederek.

mutmainne

 • İtmînân bulan, rahatlayan, huzur ve sükûna kavuşan.
 • İslâmiyet'in emirlerini yapıp, yasaklarından kaçınarak ve Allahü teâlâyı zikrederek itminana huzur ve sükûna kavuşan, şüphe ve tereddütlerden kurtulan nefis.

müttefikane

 • İttifak ederek, birleşerek.

müttehiden

 • Birlikte, birlik olarak, ittihad ederek.

müvalat / müvâlât

 • Abdest alırken her uzvu ara vermeden birbiri ardınca yıkamak.
 • Dostluk, karşılıklı sevgi.Tebrik ile terdif ederim arz-ı hulûsu, Kalbimdeki sıdk u müvâlât senindir.

muvayese

 • Yeise, kedere düşürme.

müzelemmizin / müzelemmizîn

 • (Tekili: Mütelemmiz) Talebelik ederek öğrenenler, telemmüz edenler.

müzeyyifane / müzeyyifâne

 • Tezyif ederek, aşağılayarak.
 • Alay derecesine, hakaret edercesine. Aşağı görürcesine. (Farsça)
 • Tezyif ederek, aşağılayarak.

na'büdü

 • "Biz ibadet ederiz" mânâsında fiil. ( Bak: Nun-u na'büdü)

na't

 • Medih ve senâ ederek, vasıflarını göstererek bir şeyi anlatmak.
 • Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâmı medhederek yazılan kaside.

na-şad

 • Sevinçli olmayan, mahzun, tasalı, kederli. (Farsça)

na-şadi / na-şadî

 • Hüzünlü ve kederli oluş, gamlılık. (Farsça)

nabüdü / nâbüdü

 • Biz ibadet ederiz.

nafıka

 • (Çoğulu: Nevâfık- Nüfeka) Arab tavşanının (diğer adı; tarla fâresi dedikleri hayvanın) iki yuvasından gizli olanın adıdır. Bu hayvan, bunun tavanını yeryüzüne çok yakın yapar. Belirli olan kasia dedikleri yuvasında tehlike hissederse hemen nâfıkanın tavanını delerek kaçar. Münafıklar buna benzediği

nags

 • Kederli, gamlı olmak.

nahun-be-dendan / nâhun-be-dendân

 • Hayretten veya kederden dolayı parmağını ısırmış olan. (Farsça)

nak

 • Nisbet edatı olarak kelimelere eklenir, sıfat meydana getirilir. Meselâ: Gam-nâk : Gamlı, kederli. (Farsça)

naklen / نقلا

 • Naklederek, nakil yolu ile. (Arapça)

nalekünan

 • (Nâle-künân) Feryad ederek, inleyerek. (Farsça)

nasihane / nasihâne

 • Öğüt vererek, nasihat ederek. (Farsça)

natıh

 • (Çoğulu: Nevâtıh) Boynuzuyla vuran, süsen hayvan.
 • Keder, sıkıntı, elem, mihnet.

natık

 • Konuşan. Söz eden, söyleyen, beyan eden. İdrak eden. Bildiren. Fikir ederek düşünen.
 • Altın ve gümüş gibi olan mal.

nazariyye

 • Bir veya birkaç hipotez (faraziye) ile, birçok hâdiseleri îzâh ederek ve bunlardan yeni hâdiselere vararak ve bu hâdiseleri tecrübe ile inceleyerek görülen hipotez. Hipotez, aynı sebeblerle îzâh edilen çeşitli hâdiselerin hepsini birden îzâh edebilec ek umûmî bir fikirdir.

nazdarane / nâzdârâne

 • Naz edercesine.

nazrakünan / nazrakünân

 • Seyrederek, bakarak. (Farsça)

necm

 • (Necim) Yıldız, ahter, kevkeb. Ülker yıldızına da denir. Ülker, onbir yıldızdır. Altısı görünür, gözü kuvvetli olan yedinciyi de görebilir.
 • Belirli olan vakit. (Araplar, vakti yıldızlarla tahdit ederlerdi)
 • Kabak ve hıyar gibi yayvan nebat.
 • Belirli vakitte yapılan vazi

nefretkarane / nefretkârâne

 • Nefret ederek, tiksintiyle.

nekb

 • Musibet ve kedere uğrama.
 • Meyletmek, eğilmek.
 • Udul etmek, vazgeçmek, haktan dönmek.

neked

 • Sıkıntı, dert, keder. Belâ, musibet.

nesteinu

 • "Biz senden yardım, inayet dileriz, istiane ederiz" meâlinde duâ.

nevazişgarane / nevazişgârane

 • Gönül alarak, okşayarak, iltifat ederek. (Farsça)

nevmidane / nevmidâne

 • Ümitsizce, kederli ve ümidsiz olarak. (Farsça)

nidal

 • (Nizâl) Özür beyan ederek bir zararı def etmek.

nifas

 • Yeni doğurmuş kadının hâli. Loğusalık. Böyle bir kadına "Nüfesâ" da denir. Hanefi Mezhebine göre bu hâl kırk gün devam eder.

niyazkarane / niyazkârâne

 • Yalvararak, niyaz ederek.
 • Muhtaç olarak, muhtaçlıkla.

niyeten

 • Niyet ederek.

nun-u na'büdü

 • "Biz ibadet ederiz" ifadesindeki "biz" anlamına gelen nun harfi.

ol

 • Osmanlıca'da üçüncü tekil şahıs olan "o" kelimesini ifade eder.

p

 • Osmanlı alfabesinin üçüncü harfi olup, ebced hesâbında "b" harfi gibi iki sayısına tekabül eder.

pas

 • Gecenin sekizde biri. (Farsça)
 • Gözetleme, bekleme. (Farsça)
 • Keder, hüzün, gam. (Farsça)
 • İç sıkıntısı. (Farsça)

pederane / pederâne

 • Babaya yakışır tarzda, pedercesine. (Farsça)

pederi / pederî

 • Babalık, pederlik. (Farsça)

pejman

 • Pişman, nâdim. (Farsça)
 • Kederli, hüzünlü. (Farsça)

perestişkar / perestişkâr

 • İbâdet edercesine seven, çok ileri sevgi ve hürmet besleyen.

perişan

 • Dağınık, karışık. (Farsça)
 • Bozuk, tertibsiz, düzensiz. (Farsça)
 • Kederli, hüzünlü, kaygılı. (Farsça)

prens bismark

 • (1815 - 1898) Meşhur Alman siyasilerinden ve Alman birliği için çalışanlardan birisidir. İslamiyeti ve Hz. Peygamber'i (A.S.M.) medh ü sena ederek hayranlığını bildiren bir mütefekkirdir.

pür-niyaz

 • Yalvararak, niyaz ederek.

ra

 • Kur'an alfabesinde onikinci harftir. Ebced hesabında 200 sayısına işaret eder. Bu harfe "Rı" denildiği gibi, "Ra-i mühmele" de denilir. Bazı tarih kayıtlarında" Rebi-ül Evvel" ayına işaret olarak geçer.

racihane / râcihane

 • Üstün tutarak, tercih ederek.

raciyane

 • Rica ederek, yalvararak. (Farsça)

rağbeten

 • Rağbet ederek, istekle.

rah

 • Zan, sanma. Kaygı, keder. (Farsça)

rahat

 • Üzüntüsüz, tasasız, kedersiz bir halde olmak. İstediği her şeyi bulup telâşsız olmak. Müsterih.
 • Dinlenmek.
 • El ayası.

rahimane

 • Şefkat ederek, acıyarak. Merhamet ve rahmet ile Cenab-ı Hakk'a yakışır tarzda.

rakian

 • Rüku' ederek, huzur-u İlâhîde eğilerek. Rüku' etmek suretiyle.

rakiane

 • Rüku' eder gibi. Eğilerek. (Farsça)

rakib

 • Başka biri ile aynı şeyi isteyen.
 • Bir işte çalışanlarla yarış ederek ileri geçmek isteyenlerden her biri.
 • Murakabe eden, kontrol eden.

rakkasane / rakkasâne

 • Oynar şekilde. Raksederek. (Farsça)
 • Bir dansçı gibi dans ederek.

rakskünan / rakskünân

 • Raksederek, raksede ede, oynıyarak, oynıya oynıya. (Farsça)

re'fetkarane / re'fetkârâne / رَأْفَتْكَارَانَه

 • Merhamet ederek.

rebike

 • Hurmayı yağla ve keş ile karıştırıp hamur ederek yapılan bir yemek.
 • Öğünmüş keşi, un ve yağ ile karıştırıp yapılan yemek.
 • Bulamaç aşı.

refetkarane / refetkârane

 • Merhamet edercesine.

rekabetkarane / rekabetkârâne

 • Rekabet ederek.

renak

 • Mastar.
 • Suyun bulanık olması.
 • Kederli olmak, mükedder olmak.

rencidegi / rencidegî

 • İncinip hatırı kırılmış olma. (Farsça)
 • Dertlilik, kederlilik. (Farsça)

renciş

 • Sızlanış, inciniş, eziyet ve sıkıntı veriş. Keder. (Farsça)

revafıd / revâfıd

 • Râfizîler. Hazret-i Ali'yi sevmekte taşkınlık ederek diğer Eshâb-ı kirâmı (Peygamber efendimizin arkadaşlarını) kötüleyenler. Doğru yoldan sapanlar.

riayeten

 • Saygı ve hürmet göstererek. Sayarak. Hürmet ederek.
 • Tâbi olarak.

ricakarane / ricakârâne

 • Rica edercesine.
 • Umarak, ümit edercesine.

riyazet

 • Nefsi kırma. Fani şeylerden nefsini çekerek kanaat içinde yaşamak.
 • Bir hastalıktan dolayı veya nefsini terbiye maksadıyla çok yemek ve içmeyi terkederek faydalı fikirlerle, ibadet ve ilimle meşgul olmak. Az gıda ile yaşamak.
 • İdman.

riyazetkarane / riyazetkârâne / riyâzetkârâne

 • Nefsi terbiye ederek.
 • Az gıda ile yaşayıp nefsi terbiye edercesine.

röntgen

 • Röntgen adında bir Alman âliminin 1896' da keşfettiği ışıklar. Bunlar gözle görülmediği halde fotoğraf camına tesir eder, vücuddan, tahta, kâğıt gibi maddelerden bu ışık geçebilir. Bazı hastalıkların teşhis ve tedavisinde de kullanılır.
 • Vücuddaki iç uzuvların filmini çekmek.

rubbe

 • Gr: Harf-i cerdir, nekre ile beraber olur. Çokluk veya azlığa işaret eder. "Öylesi var ki" mânâsındadır.

sabr-ı cemil

 • Allah'tan gelen bir acıya sabretme. Şükrederek sabır.

sadaka

 • Allahü teâlânın rızâsına niyet ederek ve karşılık beklemeden muhtâc olanlara, fakirlere, hibe edilen mal, para ve her türlü iyilikte, ihsânda bulunma.
 • Zekât.
 • Ganîmet.

sadakatkarane / sadâkatkârâne

 • Sadakat edercesine, bağlılığını gösterircesine.

sade

 • (Sayd. dan) Mâzi fiilidir. "Avlandı" mânâsındadır. ( dan) "Bağır, ilân et" mânâsına emirdir. Meydan okumak, âciz bırakmak mealinde ve i'caz yoluna işaret eder "sâd" diye okunur.
 • Sadakat, sıdk gibi mânâlara da gelir.

safa-bahş

 • Eğlendiren, rahatlandıran, kederi def'eden, hatırı hoş eden. (Farsça)

safra

 • Sarı.
 • Karaciğere bağlı öd kesesi içindeki yeşilimsi sarı ve acı su ki, yağların hazmına hizmet eder.

sahib-huruc

 • Ayaklanmış, isyân etmiş, âsi. Ayaklanıp isyân ederek idâreyi ele geçirmiş kimse. (Farsça)

şahid / şâhid

 • Şâhidlik eden, görüp bilen. Birinin başkasında hakkının bulunduğunu isbat için şehâdet (şâhidlik) ederim demek sûretiyle hâkimin huzûrunda ve hasmın karşısında haber veren.

şakirane / şakirâne / şâkirâne

 • Şükrederek. şükretmek suretiyle. (Farsça)
 • Şükredene yakışır şekilde, şükrederek.

salahaddin-i eyyubi / salahaddin-i eyyubî

 • (Doğumu: Hi: 532, Mi: 1137) Ehl-i Salib zihniyetinin İslâm dünyasına açtığı Haçlı seferlerini maddeten durduran şarkın en kahraman kumandanlarından ve sultanlarından olan bu zât hakkında bir Avrupalı tarihçi: "İslâmın en saf kahramanı" diye bahseder.Düşmanın çokluğundan bahsederek geri dönmek isteye

sanayi' şirketi / sanâyi' şirketi

 • İki veya daha fazla san'at sâhibinin başkasından iş kabûl ederek ücretini paylaşmak üzere veya fabrika kurup îmâlât kârını paylaşmak üzere kurdukları şirket, ortaklık. Şirket-i A'mâl.

sar'

 • Düşmek.
 • Yıkıp yere çalmak.
 • Edb: Şiirin beytini iki mısra' veya iki kafiyeli yapmak.
 • Tıb: Bir hastalık ki, teneffüs cihâzını his ve hareketten meneder.

sar'a

 • İnsanın kendini kaybederek düşmesine sebep olan sinir hastalığı.

şart edatları

 • (Huruf-u şartiye) Bunlara "Şart isimleri" de denir. Arapçada şart mânâsını ifade eden edatlar: İn, Men, Ma, Mehmâ, Eyyü, Metâ, Eynemâ, Eyyâne, Ennâ, Haysümâ, Keyfemâ. Bu edatlar iki fiili (şart ve ceza fiillerini) cezmederler. Şart mânâsını ifade eden edatlardan sonra gelen ilk fiil, şart; ikincisi

se'met

 • Kederli olmak. Melül olmak.
 • Bıkmak, usanmak.

sebatkarane / sebâtkârâne

 • Sebat edercesine.

şecb

 • Helak etmek, mahvetmek.
 • Kederlenmek, tasalı olmak.

secdevari / secdevâri

 • Secde ederek, secde eder gibi.

şecen

 • (Çoğulu: Eşcân-şücun) Dal, budak, kol.
 • Hâcet, ihtiyaç.
 • Keder, hüzün.

şecv

 • Gam, gussa. Keder.
 • Tezyin-i savt. Yâni sesi güzelleştirmek.

sedd-i zerai'

 • Şer'an memnu olan bir şeye vesile teşkil eden mübah fiillerin de men edilmesi. "Def-i mefasid, celb-i menafiden evlâdır." Buna binaen insan, şer'an memnu olan herhangi bir şeye sâik olacak şeylerden sakınması icab eder, o şeyler hadd-i zâtında mennu olmasa da. Bu husus Mâlikî Mezhebinde delil kabul

şeddad

 • Kâfir.
 • Çok eskiden Yemen'de Âd Kavminin hükümdarı Allah'a isyan ederek Cennet'e benzetmek iddiasiyle İrem bağını yaptırmış, bu bağdaki köşke girmeden kavmi ile yani taraftarlariyle birlikte gazaba uğramış, çarpılmış, yerin dibine geçmiştir.

sedem

 • Hüzün, keder, tasa.
 • Nedâmet, pişmanlık.

şefaatkarane / şefaatkârâne

 • Şefaat edercesine.

sefer

 • Senenin kısa günlerinde, insan veya deve yürüşü ile üç günde gidilecek yere gitmeyi niyet ederek, bulunduğu yerin kenar evlerinden dışarı çıkmak.
 • Harbe gitme, savaş.

seferilik / seferîlik

 • Senenin kısa günlerinde insan veya deve yürüyüşü ile üç günde gidilecek yere gitmeye niyet ederek bulunduğu yerin kenar evlerinin dışına çıkmak.

şefikane

 • Merhametlice, acıyarak. Acımak suretiyle. şefkat ederek. (Farsça)

şefkat

 • Başkasının kederiyle alâkalanmak, acıyarak sevmek. Yardıma, sevgiye muhtaç olanlara karşılıksız olarak merhamet ve sevgiyle yardıma koşmak. Karşılıksız, sâfi, ivazsız sevgi beslemek.

şefkatkarane / şefkatkârâne

 • Şefkat edercesine.

şehadet / şehâdet

 • Birinin başkasında hakkı bulunduğunu bildirmek için, hâkim karşısında ve iki hasmın yanında, şehâdet ederim diyerek haber vermek.
 • Şehîdlik, şehîd olmak.

şehid / şehîd

 • Şâhid olan.
 • Meşhude. Allah (C.C.) yolunda canını feda eden müslüman. Hak için hayatını feda ederek ölen. Allah'ın rızasına eren. (Naklinde ve gaslinde Rahmet melekleri hazır oldukları için yahut kıyamette ümem-i sâlife hakkında istişhad olunan zevattan olduğu için yahut vefat etmeyip
 • Allah yolunda harb ederken, Allahü teâlânın ism-i şerîfini yüceltmeye (İslâmı yaymaya) çalışırken veya düşman saldırdığında vatan, din ve milletini, ırz ve nâmûsunu müdâfâ ederken ölen müslüman.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Bütün mahlûkâtın (yaratılmışları

selben

 • İnkâr yoluyla,
 • Gidererek, kaldırarak, yok ederek.

sem'an ve taaten / sem'an ve tâaten

 • İşiterek ve itaat ederek.

semi'na ve ata'na

 • " İşittik ve kabul ettik, itaat ederiz, baş üstüne" meâlindedir.

semum

 • Zehirli şey.
 • Sam yeli.
 • Gündüz vakti sıcak çölde esen pek sıcak rüzgar olup, bitki ve hayvanları mahveder.

şerhan

 • (Şerhen) İzah etmek, açıklamak suretiyle. Şerhederek.

serseri

 • Ötede beride gezen, başı boş. İşi gücü olmayıp boşta dolaşan, haylaz, derbeder, avare. (Farsça)
 • Boş söz. (Farsça)

sevaiye

 • Yaramaz olmak.
 • Kederli ve gamkin olmak.

sevda

 • Fazla sevgi sebebiyle meydana gelen bir çeşit hastalık. Aşk. (Farsça)
 • Hırs. Tama. (Farsça)
 • Heves, istek. (Farsça)
 • Siyah. (Farsça)
 • Balgamdan, kandan ve safradan başka vücuddan çıkan bir nevi ifrazat. (Farsça)
 • Gam. Keder, Sıkıntı. (Farsça)

şeytan

 • İblis. (Cenab-ı Hakk'ın emrine isyan ettiğinden rahmetinden kovulmuş, şerleri ve muzır şeyleri temsil eder ve ateşten yaratılmıştır. Bütün melekler Cenab-ı Hakk'ın emriyle Hazret-i Âdem'e secde ettiği halde Şeytan: "O, topraktan yaratılmıştır, ben ateşten yaratıldım. Ben ondan daha kıymetli ve yükse

sical

 • Münavebe. Arab ata sözlerinde: "Harp sicaldir" denir. Yani: Bazan galibiyet ve bazan mağlubiyet ile devam eder.
 • (Tekili: Secl) Büyük ve içleri dolu su kovaları.

sıhhat

 • Sağlamlık. Doğruluk. Sağlık.
 • Edb: Sözün yanlış ve eksik olmamasıdır. (Sözün sağlamlığı diye tercüme edilebilen sıhhat-ı ifade: Bir ibarede zâf-ı te'lif, ta'kid, garabet, tetabu-u izafet, tekrar, tenafür, şivesizlik v.s. gibi kusurlar bulunmamakla tahakkuk eder...)

şikestebal / şikestebâl

 • Kanadı kırık, kırık kanatlı. (Farsça)
 • Mc: Kederli, üzgün. (Farsça)

şikestedil

 • Gönlü kırık, mahzun, kederli, hüzünlü. (Farsça)

sıla

 • Kavuşmak, ulaşmak, vuslat.
 • Âşıkın mâşukuna kavuşması.
 • Doğduğu yeri, hısım akrabayı gidip görme.
 • Bahşiş, hediye.
 • Gr: Cümlenin içinde ism-i mensub bulunmasıyla, dahil olduğu cümlenin evvelce mâlum olması iktiza eder. İçinde bulunduğu cümleyi sonradan gelen cümle

şirket-i a'mal / şirket-i a'mâl

 • İki veya daha fazla san'at sâhiblerinin, başkasından iş kabûl ederek ücretini veya bir fabrika kurup îmâlât kârını paylaşmak üzere kurdukları şirket, ortaklık.

sofizm

 • Fls: Sofestaiye. Safsatacılık. Alemde hakikat olarak hiç bir şey tanımayan ve hakikatı araştırmaktan sarf-ı nazar ederek zevk ü safâ ve şiir gibi şeylerle eğlenmeği tercih eden bâtıl bir meslek. İnâdiye, indiye ve Lâedriye "Septizm" adlarıyla üç kısma ayrılırlar. (Mesail-i İlm-i Kelâm'dan) (Fransızca)

şu'le-i cevval

 • Daim hareket ederek etrafına ışık saçan parıltı.

şuayb aleyhisselam / şuayb aleyhisselâm

 • Medyen ve Eyke ahâlisine gönderilen peygamber. İbrâhim aleyhisselâmın, dînini insanlara tebliğ etti. İbrâhim aleyhisselâmın veya Sâlih aleyhisselâmın neslinden olduğu rivâyet edilir. İsminin Arabça Şuayb, Süryânicede Yesrûb olduğu bildirilmiştir. Mûsâ aleyhisselâmın kayınpederidir.

subbuhun kuddusün / subbûhun kuddûsün

 • "Allah (C.C.) subbûhtur, kuddûstür. Zâtına ve sıfatına fena, noksan ve kusur yanaşamaz. Her zaman ve her dilde, her mahluk onu tesbih ve takdis eder." gibi mânâları ifade eder.

sübhanallah

 • Cenab-ı Hakk'ın mahlukatı ve eserleri karşısında duyulan hayret ve taaccübü ifade etmek için söylenir. Cenab-ı Hakkın zâtında, sıfâtında ve ef'alinde bütün kusurlardan münezzehiyetini ifade eder.

sübhane rabbiyel a'la / sübhâne rabbiyel a'lâ

 • "Yüce olan Rabbimi tesbih ve tenzih ederim" mânâsına secdede söylenen tesbih.

sübhane rabbiyel-azim / sübhâne rabbiyel-azîm

 • "Büyük olan Rabbimi tesbih ve tenzih ederim" mânâsına rükû'da söylenen tesbih.

sübhanellah / sübhânellah

 • Allahü teâlâyı noksanlık ve kusur olan şeylerden tenzîh ederim, uzak tutarım mânâsına, mübârek, kıymetli bir söz.

sücud

 • Secdeye varmak. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hiçliğini, aczini bilip teslimiyetle yere kapanıp duâ ve tesbih etmek.
 • (Tekili: Sâcid) Secde ederek yere kapananlar, secde edenler.

şüf'a

 • Bir malı müşteriye, mal olduğu fiata satmak.
 • Huk: Satılmakta olan bir yerde hissesi bulunan veya oraya bitişik komşu olanın satılan şeyi almakta birinci derecede hakkı olması. Şüf'a sahibi kendinden habersiz satılan şeyi, dava ederse, bedelini ödeyerek müşteriden geri alabilir.
 • <

süfyan

 • Âhirzamanda gelen ve kendisi gibi münafıklara "ulu önder"lik ederek dini yıkmaya çalışan dehşetli bir dinsiz, islâm deccalı.

sugvar

 • Kederli, acılı. (Farsça)

şule-i cevvale

 • Sürekli hareket ederek etrafına ışık saçan parıltı.

sulhkarane / sulhkârâne

 • Barış edercesine.

sümme

 • Sonra, ba'dehu gibi mânalara gelen bir zarftır. Bazan istiâre olarak "vav" mânâsına da kullanılır.
 • Harf-i atıftır. Sonraki mânayı evvelkiyle bağlar veya tertib, mühlet iktizasını ifade eder.

sünusi / sünusî

 • (Seyyid Muhammed bin Ali) (Hi: 1206 - 1276) Şâzelî (Şazilî) Tarikatının sonradan teşekkül eden kollarından birisinin kurucusudur. Cezayir'in büyük velilerindendir. Memleke