LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te eşer ifadesini içeren 546 kelime bulundu...

abkari / abkarî

 • Mutlaka kusuru olmayan. Kâmil.
 • Bir kavmin seyyid ve şerifi, efendisi. Beşer san'atı olmayan.
 • Çok güzellik.
 • Bir nevi döşek.

acaib-i imkanat / acaib-i imkânât

 • İmkân dairesindeki şaşırtıcı eserler.

acaib-i kudret

 • Allah'ın güç ve iktidarının insanı hayrette bırakan san'at eserleri.

acaib-i masnuat

 • Şaşırtıcı güzellikte olan san'at eserleri.

acaib-i masnuat-ı ilahiye / acaib-i masnuat-ı ilâhiye

 • Allah'ın hayrette bırakan san'at eserleri.

acaib-i san'at-ı ilahiye / acaib-i san'at-ı ilâhiye

 • Allah'ın hayrette bırakan san'at eserleri.

adaptasyon

 • Tatbik etme işi. Bir şeyin bir başkasına göre ayarlanması. Bir canlının, yaşadığı muhite uyması işi. (Fransızca)
 • Yabancı dilde yazılmış bir eseri yerli adlar ile ve yerli hayata uydurarak çevirme. (Fransızca)

akl

 • (Akıl) Men'etmek.
 • Sığınacak yer.
 • Kırmızı mihfe örtüsü.
 • Diyet.
 • İnsanın; hayrı, şerri ve ilimleri anlayan, sebeblerden neticeleri çıkaran ve eserden eser sahibine intikal eden hassası. Düşünme ve anlama kabiliyeti. Zihin, zekâ, tefehhüm, fehim, irade, anlayış, k

aks

 • (Çoğulu: Ukus) Hilâf, muhâlif, zıd, ters.
 • Gölge gibi şeylerin bir yerde eser peydâ etmesi. Sesin veya ışık gibi şeylerin bir yere çarparak geri dönmesi.
 • Döndürmek.
 • Bir şeyin evvelini ahir ve âhirini evvel yapmak.
 • Devenin yularının ucunu ayağına bağlamak.
 • <

alb

 • (Çoğulu: Ulub) Eser.
 • Yaşlı keler.

amelehu

 • "Tarafından yapıldı." mânâsına gelir ve bir sanat eserinde san'atkârın imzasından önce yazılır.

anonim

 • yun. Yapıcısının adı belirtilmeyen eser.
 • Sermayesi hisselere bölünerek, her ortağın mes'uliyet ve salâhiyeti sermayedeki hissesiyle orantılı bulunan ortaklık, şirket.

ansiklopedi

 • yun. Bir sahadaki bilgileri veya bütün bilgileri sistemli veya alfabetik bir şekilde sıralayan eser.

antika

 • Kıymetli sanat eseri.
 • yun. Kıymetli san'at eseri. Eski zamandan kalma eser.
 • Eskiden kalma kıymetli eser.

arz-ı mukaddes

 • Kudsi, mübarek yer. Eski peygamberlerin çok eseri bulunan Kudüs, Filistin.

arz-ı tahsin-i eser / arz-ı tahsîn-i eser

 • Eseri beğendiğini arz etme, söyleme.

arzi / arzî

 • (Arziye) Toprağa ait ve müteallik. Yere ait, toprakla alâkalı.
 • Semavî olmayan. Beşerî olan.

asar / âsâr / âsar / آثار / اٰثَارْ

 • Eserler.
 • Eserler.
 • Öç almalar. İntikamlar.
 • Eserler.
 • İzler. Nişanlar. Abideler.
 • Âdetler.
 • Eserler, yapılanlar.
 • Eserler.
 • İzler. (Arapça)
 • Eserler. (Arapça)
 • Eserler.

asar ve a'mal alemi / âsâr ve a'mâl âlemi

 • Eserler ve ameller âlemi, dünyası.

asar-ı acibe / âsâr-ı acîbe

 • Hayrette bırakan eserler.

asar-ı alem / âsâr-ı âlem

 • Âlemdeki eserler.

asar-ı aliye / âsâr-ı âliye

 • Yüksek kıymete sahip olan eserler.

asar-ı atika / âsâr-ı atika / âsâr-ı atîka

 • Eski eserler.
 • Eski eserler.

asar-ı azamet / âsâr-ı azamet / آثَارِ عَظَمَتْ

 • Allah'ın büyüklüğünü, haşmet ve yüceliğini gösteren eserler, deliller.
 • Büyüklük eserleri.

asar-ı azime / âsâr-ı azîme

 • Büyük eserler.

asar-ı bahire / âsâr-ı bâhire

 • Apaçık eserler.

asar-ı bergüzide / âsâr-ı bergüzîde

 • Yüksek değerdeki eserler.

asar-ı beşeriye / âsâr-ı beşeriye

 • İnsan eserleri.

asar-ı celile ve cemile / âsâr-ı celile ve cemile

 • Güzel ve kıymetli eserler.

asar-ı diniye / âsâr-ı diniye

 • Dini eserler.

asar-ı edebiyye / âsâr-ı edebiyye

 • Edebî değeri olan eserler.

asar-ı enbiya / âsâr-ı enbiya

 • Peygamberlerin eserleri.

asar-ı esma-i ilahiye / âsâr-ı esmâ-i ilâhiye

 • Allah'ın isimlerinin eserleri, varlıklardaki izleri, yansımaları.

asar-ı gadab-ı ilahi / âsâr-ı gadab-ı ilâhî

 • Allah'ın gazabının eserleri, delilleri.

asar-ı giran-baha / âsâr-ı giran-bahâ

 • Çok kıymetli, değeri yüksek olan eserler.

asar-ı hafiye / âsâr-ı hafiye

 • Gizli eserler.

asar-ı haşmet / âsâr-ı haşmet / آثَارِ حَشْمَتْ

 • İhtişam ve büyüklük eserleri.
 • Büyüklük eserleri.

asar-ı hayat / âsâr-ı hayat

 • Hayat eserleri, belirtileri.

asar-ı hikmet / âsâr-ı hikmet

 • Hikmet eserleri.

asar-ı ihsan / âsâr-ı ihsan

 • Bağış ve iyilik eserleri.

asar-ı ilahiye / âsâr-ı ilâhiye

 • Allah'ın eserleri.

asar-ı kat'iye / âsâr-ı kat'iye

 • Kesin delil ve eserler; Peygamber Efendimizden (a.s.m.) geldiğinde şüphe bulunmayan doğru haberler.

asar-ı kemal / âsâr-ı kemâl

 • Mükemmellik eserleri.

asar-ı kemalatı / âsâr-ı kemâlâtı

 • Mükemmelliklerinin eserleri.

asar-ı kudret / âsâr-ı kudret

 • Kudret eserleri.

asar-ı kudsiye / âsâr-ı kudsiye

 • Kutsal eserler.

asar-ı lütuf ve merhamet / âsâr-ı lütuf ve merhamet

 • İyilik, bağış ve merhamet eserleri, neticeleri.

asar-ı mahsusa / âsâr-ı mahsusa

 • Has, özel eserler.

asar-ı matbua / âsâr-ı matbua

 • Tabedilmiş basılmış olan eserler.

asar-ı medeniyet / âsâr-ı medeniyet

 • Medeniyetin meydana getirdiği eserler.

asar-ı mergube / âsâr-ı mergube

 • Muteber ve rağbet kazanmış olan eserler.

asar-ı meşhude / âsâr-ı meşhude

 • Görünen eserler.

asar-ı meşhude-i alem / âsâr-ı meşhude-i âlem

 • Âlemdeki görünen eserler.

asar-ı mu'cize / âsâr-ı mu'cize

 • Olağanüstü eserler, mu'cize eserler.

asar-ı mu'cizekarane / âsâr-ı mu'cizekârâne

 • Mu'cizeli eserler; olağanüstü eserler.

asar-ı muhteşeme / âsâr-ı muhteşeme

 • Muhteşem eserler.

asar-ı muntazama / âsâr-ı muntazama

 • Düzenli, düzenlenmiş eserler, varlıklar.

asar-ı nama'dud / âsâr-ı nâma'dûd

 • Sayısız eserler.

asar-ı namadud / âsâr-ı nâmadûd

 • Sayısız eserler.

asar-ı nuraniye / âsâr-ı nuraniye

 • Nurlu, parlak eserler.

asar-ı pür-envar / âsâr-ı pür-envâr

 • Nurlarla dolu eserler.

asar-ı pürnur / âsâr-ı pürnûr

 • Baştan başa nurlarla dolu olan eserler.

asar-ı rabbaniye / âsâr-ı rabbâniye

 • Rabbâni eserler.

asar-ı rahmet / âsâr-ı rahmet

 • Rahmet eserleri.

asar-ı rububiyet / âsâr-ı rububiyet

 • Allah'ın idare ve terbiye ediciliğinin, mâlikiyet ve egemenliğinin eserleri.

asar-ı sabıka-i nuraniye / âsâr-ı sâbıka-i nuraniye

 • Geçmiş dönemlerde yazılan nurlu eserler, kitaplar.

asar-ı saire / âsâr-ı saire

 • Diğer eserler.

asar-ı san'at / âsâr-ı san'at

 • Sanat eserleri.
 • San'at eserleri.

asar-ı sani / âsâr-ı sâni

 • Herşeyi mükemmel ve san'atlı bir şekilde yaratan Allah'ın eserleri.

asumani / asumanî

 • Beşerî olmayan. Semavî olan. Göğe âit ve müteallik.

atikıyyat

 • Eski eserler. Eski devirlerden kalma eserleri, - daha ziyade tarih ve san'at bakımından- tetkik eden ilim. Arkeoloji.

ayat-ı kibriya / âyât-ı kibriyâ

 • Allah'ın kibriyasını ve büyüklüğünü gösteren âyetler, deliller ve eserler.

ayet / âyet

 • Eser.
 • Kimsenin inkâr edemiyeceği açık delil. Nişân. Alâmet. İşaret.
 • Menzil, mekân.
 • Kur'ân-ı Kerim'deki her bir cümle. Mânen uyanmağa, intibâha sebeb olan hâdise. (Kur'ân-ı Kerim'de 6666 âyet vardır.)

ayine-i samedaniye / âyine-i samedâniye

 • Hiçbir şeye muhtaç olmayan ve herşeyin Kendisine muhtaç olduğu Allah'ın eserlerini gösteren ayna.

azamet-i asar / azamet-i âsâr

 • Eserlerin büyüklüğü.

azim / azîm

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Büyüklüğüne, beşer (insan) aklının ve hiçbir mahlûkun (yaratılmışın) düşüncesinin erişemediği, hakîkatini kimsenin bilemediği zât. Allahü teâlânın büyüklüğü bildiğimiz gördüğümüz şeylerdeki büy üklük ve küçüklük gibi değildir. Bu bizim bilgimi

baharistan

 • İlkbaharın hüküm sürdüğü zaman. (Farsça)
 • Yeşil ve çiçekli yer. (Farsça)
 • Molla Câmi'nin eseri. (Farsça)

bakara suresi / bakara sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 2. Sûresi olup Medine-i Münevvere'de nâzil olmuştur. (Bu sûre, Mûsâ Aleyhisselâm'ın risâleti ile o milletin seciyelerine girmiş olan bakarperestlik mefküresini kesip öldürdüğünü, bir bakarın zebhi ile anlatır ve şu cüz'i hadise ile beşerin dünyevî menfaatlarına en çok vesile olan ş

bakiye-i asar / bakiye-i âsâr

 • Arta kalan eserler, izler.

bakiyye-i asar / bakiyye-i âsâr

 • Eserlere âit geri kalan izler. Eserlerin geri kalanı.

baskı

 • t. Basıp sıkacak, tazyik edecek şey. Sıkı tazyik.
 • Basan, ağırlık veren şey.
 • Kalıp, damga.
 • Bir eserin yeni basılışlarının her seferi.
 • Bir basmanın bir def'ada basılan miktarının tamamı. Meselâ: Bu lügatın baskısı 25.000 dir.

bedayi' / bedâyi'

 • İcat edilmiş güzel şeyler. Sanat eserleri.

bedia

 • Yaratma.
 • Estetik değeri yüksek, sanat eseri, eşine az rastlanan güzel.

bedii / bedîî

 • Bedi' ve güzel olan. Ebedî ve güzel olan. İlahî ve güzel eserlere müteallik bulunan.

beraat-ül istihlal / berâat-ül istihlâl

 • Bir eserin içindekilerini güzel bir başlangıçla baş tarafında anlatmak. İyi bir alâmet. Güzel bir başlangıç.
 • Bir ibarede müradif ve mukni birkaç kelime bulunması, hüsn ve insicamdaki ibarenin vech-i mergub üzere te'lif ve terkibi.
 • Maaş, rütbe, nişan için hükümetçe bildirilen

beşer

 • (Beşere) İnsan derisinin dış yüzleri.
 • İnsan. Âdem.
 • İnsan, bütün insanlar.
 • Ebu'l-Beşer: İnsanlığın babası, Hz. Âdem.

besr

 • (Besere) (Çoğulu: Besûr) Vücutta çıkan bir çeşit ufak sivilce.

bil-iştirak

 • Birleşerek, ortaklaşa.

bişr

 • Sevinç eseri.

biyografi

 • Bir kimsenin hayatını anlatan eser.

bozkır

 • Yağışlı mevsimler de yeşeren ot cinsinden bitkilerin ve bazı bodur ağaçların yetişebildiği yarı kurak yer.

burhan-ı inni / burhan-ı innî / burhân-ı innî

 • Tümdengelim; eserden eseri yapana, olaylardan kanuna ulaştıran delil.
 • İnneli (elbetteli) delîl. Eserden müessire (o eseri yapana), san'attan san'atkâra ve netîceden sebebe götüren delîl. Kelâm (akâid) ilminde daha çok bu delîl kullanılır.

bürhan-ı inni / bürhan-ı innî

 • Hâdiselerden kanunlarına, neticelerden sebeblerine ve eserden müessire olan delil. Dumanın ateşe delil olması gibi.
 • Olaylardan kanunlara, neticelerden sebeplere, eserden eserin sahibine (müsebbip) ulaştıran delil. Dumanın ateşe delil olup göstermesi gibi.

burhan-ı limmi / burhan-ı limmî / burhân-ı limmî

 • Tümevarım; kanunlardan hâdiselere, sebeplerden neticelere, müessirden esere gitme usûl ve delili.
 • Limeli (niçinli) delîl. İlletten sebebden ma'lûle (illetin bulunduğu şeye), müessirden (eseri yapandan) esere, san'atkârdan san'ata, sebebden netîceye götüren delîl. Görülen ateşten dumanın varlığına hükmetmek böyledir.

bürhan-ı limmi / bürhan-ı limmî

 • Kanunlardan hâdiselerine, sebeblerden neticelerine ve müessirden esere olan istidlâl. Yani eseri meydana getirenden esere olan delil. Kablî delil. Ateşin dumana delil olması gibi.

cahil

 • Tecrübesiz. Bilgisiz. Genç. Toy.
 • Allah'ı unutmuş olan. Gafil. (Dünya ve kâinatta Allah'ın bunca eserleri sergilenip dururken bunların sanatkârını ve yaratıcısını tanımamak cahilliğin en akılsızcasıdır.)

caize

 • (Cevaz. dan) (Çoğulu: Cevaiz) Azık, yol yiyeceği.
 • Hediye, armağan, bahşiş.
 • Edb: Eskiden takdim olunan medhiyeli bir şiire veya bir san'at eserine karşılık olarak verilen para, hediye ve bahşişler.

cami / camî

 • (Molla Camî) Hi: 817-898 Büyük bir İslâm müellifidir. Asıl adı: Abdurrahman'dır. Yüze yakın eser vermiştir.

cani

 • Cinayet işlemiş olan. Birisini öldürmüş veya yaralamış bulunan. Caniler nasıl haksız yere insanı öldürüyorlar ve onların hayatlarına son veriyorlarsa; kâfirler, inkârcılar, dinsizler de birer cani sayılırlar. Çünkü Allah'ın eserleri olan canlı ve cansız varlıklar onun sonsuz kudretini, ilmini, irade

celaleddin-i süyuti / celaleddin-i süyûtî

 • (Hi: 849 - 911) Abdurrahman bin Ebu Bekir Muhammed adı ile de anılır. Hadis imamı ve müctehid bir zattır. Mısırlıdır. Süyût şehrinde doğdu. Mısır'da vefat etti. Zamanının büyük İslâm allâmelerindendir. Asıl adı: Ebû Bekir oğlu Abdurrahman'dır. Tefsir, fıkıh, hadis ilmine dair eserleri vardır. Celale

celcelitiye / celcelîtiye

 • Hazreti Ali radıyallahu anhın önemli bir eseri.

cem'ü'l-cevami' / cem'ü'l-cevâmi'

 • Tacüddin es-Subkî'nin (ö.1370) yazdığı fıkhın esaslarına dair bir eserdir.

cemü'l-cevami / cemü'l-cevâmi

 • Tacüddin es-Subkî'nin (ö.1370) yazdığı fıkhın esaslarına dair bir eserdir.

cünnetü'l-esma / cünnetü'l-esmâ

 • İmâm-ı Gazalî'nin bir eseri.

da's

 • Cimâ etmek.
 • Süngü ile vurmak.
 • Az olan nesne ve eser.

dalalat-ı beşeriyye / dalâlât-ı beşeriyye

 • İnsanlığın sapıklığı, beşerî sapıklık.

delail-i i'caz / delâil-i i'câz

 • Kur'ân'ın mu'cizeliğini gösteren deliller (Kur'ân'ın mu'cizeliğini ispat eden Abdülkahir Cürcânî'nin belâgat ilmine dair eserine telmih vardır.).

delailü'l-i'caz / delâilü'l-i'câz

 • Abdülkâhir-i Cürcânî'nin, Kur'ân-ı Kerim'in edebî yönünü anlattığı bir eseri.

delalet-i zatiye / delalet-i zâtiye / delâlet-i zâtiye

 • Kendi zatı ile, bizzat kendisini eserleri ile göstermek suretiyle olan delâlet, şahidlik.
 • Kendi zatıyla, bizzat kendisini eserleriyle göstererek delil olması, şahitlik etmesi.

delil-i inni / delil-i innî

 • Olaylardan kanunlara, neticelerden sebeplere, eserden eserin sahibine (müsebbip) ulaştıran delil. Dumanın ateşe delil olup göstermesi gibi.

divan / dîvân / دیوان

 • Meclis. (Arapça)
 • Padişah meclisi. (Arapça)
 • Şairin şiirlerinin bir araya getirildiği eser. (Arapça)

dramatik

 • yun. Drama benzer. Heyecan verici, acıklı.
 • Temsil yapılmak üzere yazılan heyecan verici veya acıklı tiyatro eseri. Acıklı olanına Trajedi, gülünç olanına da Komedi denir.

dürus

 • (Tekili: Ders) Dersler.
 • Müfret olarak: Bir şeyin eseri mahv ve müzmahil olmak.

düsur

 • Mahvolma. Eseri kalmama. Ortadan kalkma. Nişanı belirsiz olma.
 • Kaftan eskime.
 • Ev köhne olma.

eblad

 • Eser.

edebü'd-din ve'd-dünya

 • İmam Maverdi'nin eseri.

edeme

 • Derinin iç yüzü. (Dış yüzüne "beşere" derler.)

ehadiyet

 • Allahın her bir eserindeki birlik tecellisi.

ehl-i rivayet / ehl-i rivâyet

 • Dînî kaynaklardan hüküm çıkarırken Hicâz âlimlerinin yoluna tâbi olanlar. Bunlara; ehl-i hadîs, ehl-i eser de denir.

ehl-i salib / ehl-i salîb

 • Haç sâhipleri. Târihte papalığın teşvikiyle müslümanlara karşı birleşerek seferler tertipleyen, milyonlarca insanın canına kıyan, devletlerin yıkılmasına sebeb olan hıristiyan milletler topluluğu, haçlılar, hıristiyanlar.

ekrad reçetesi

 • "Kürtler reçetesi" anlamında olan Münâzarat isimli eser.

el-mikyas

 • Firuzâbâdi'nin bir eseri.

enfes-i asar / enfes-i âsâr

 • Eserlerin en nefisi, eserler içinde en değerli olanı.

enva-ı masnuat / envâ-ı masnuat / envâ-ı masnûat

 • San'at eseri varlık çeşitleri.
 • Sanat eseri varlık türleri.

ermeni

 • Eskiden batı Asya'nın kuzey kısmında ve Avrupa'nın Asya'ya komşu olan bazı yerlerinde dağınık şekilde yaşayan bir milletti ki, İranlılar ve Romalılar tarafından birçok defa mağlub edilmeleri üzerine çeşitli yerlere dağılmışlardır. Ve bu dağılma sonucunda büyük şehirlere de yerleşerek san'at, kuyumcu

esbab-ı süfliye

 • Aşağı sebepler; yani müsebbebin yanında olan ve onunla beraber görünen sebepler (su ile bitkiler gibi; su sebeptir, onunla bitkilerin yeşermesi ise müsebbebdir.).

eser / اثر

 • İz. (Arapça)
 • Eser, yapıt. (Arapça)
 • Kitap. (Arapça)

eser-i akıl

 • Akıl eseri, akıl yoluyla yapılmış eser.

eser-i ali / eser-i âlî

 • Yüksek, yüce eser.

eser-i alişan / eser-i âlîşan

 • Şanı yüce eser.

eser-i alü'l-ali / eser-i âlü'l-âlî

 • Çok yüksek ve kıymetli eser.

eser-i azim / eser-i azîm

 • Büyük eser.

eser-i bedia / eser-i bedîa

 • Benzersiz, harika eser.

eser-i bergüzide / eser-i bergüzîde

 • Seçkin eser; On Dokuzuncu Mektup.

eser-i cihan-kıymet

 • Dünya değerindeki eser.

eser-i dest

 • El eseri, kendi kuvvet ve kudretinin eseri.

eser-i gaflet

 • Gaflet eseri.

eser-i hata / اَثَرِ خَطَا

 • Hatâ eseri.
 • Hata eseri, sonucu.

eser-i hayat

 • Hayat alâmeti, hayat eseri, hayat belirtisi.

eser-i hikmet

 • Hikmet eseri.

eser-i hikmet ve rahmet

 • İlâhî merhamet ve hikmet eseri, ihsanı.

eser-i himayet

 • Koruma, himaye etme eseri, belirtisi.

eser-i ibda / eser-i ibdâ

 • Hiçten yaratmanın neticesi, eseri.

eser-i ikram / eser-i ikrâm / اَثَرِ اِكْرَامْ

 • İkram eseri.
 • İkrâm, ihsan eseri.

eser-i ikram-ı ilahi / eser-i ikram-ı ilâhî

 • Allah'ın ikramının eseri, sonucu.

eser-i in'am / eser-i in'âm

 • Allah'ın nimetlendirmesinin eseri, sonucu.

eser-i inayet / eser-i inâyet

 • Allah'ın yardımının eseri, neticesi.

eser-i inayet ve rahmet / eser-i inâyet ve rahmet

 • Allah'ın özel yardımının ve rahmetinin eseri, sonucu.

eser-i inayet-i rabbaniye / eser-i inâyet-i rabbâniye

 • Allah'ın özel yardım eseri, belirtisi.

eser-i itkan

 • Eserdeki mükemmellik, sağlamlık ve kusursuzluk.

eser-i itkan-ı san'at

 • Sağlam ve pürüzsüz san'at eseri.

eser-i kıymettar ve manidar / eser-i kıymettar ve mânidar

 • Oldukça kıymetli ve anlamlı olan eser.

eser-i mu'cize

 • Mu'cize eseri, delili.

eser-i mübarek

 • Mübarek eser.

eser-i mükemmel

 • Mükemmel eser.

eser-i nurani / eser-i nuranî

 • Nurlu, parlak eser.

eser-i pürnur

 • Nurla dolu eser.

eser-i rahmet

 • Rahmet eseri.

eser-i rahmet-i ilahiye / eser-i rahmet-i ilâhiye

 • Allah'ın herşeyi kuşatan sonsuz rahmetinin eseri.

eser-i samedani / eser-i samedânî

 • Samed olan Allah'ın eseri.

eser-i san'at

 • San'at eseri.
 • San'at eseri. San'at değeri olan eser.

eser-i san'at ve hikmet

 • San'at ve hikmet eseri, san'at ve hikmetle yapılan eser.

eser-i sun'

 • San'at eseri.

eser-i tasannu ve tekellüf

 • Yapmacık ve gösterişe dayalı eser veya sonuç.

eser-i tefsir / eser-i tefsîr

 • Tefsîr eseri; Kur'ân-ı Kerimi mânâ bakımından açıklayan, yorumlayan kitap.

esrarü'l-belaga / esrarü'l-belâga

 • Abdülkâhir-i Cürcânî'nin, belâgat hakkında bir eseri.

esrarü'l-belagat / esrarü'l-belâgat

 • Abdülkâhir-i Cürcânî'nin, belâgat hakkında bir eseri.

etüd

 • İnceleme, tetkik etmek. (Fransızca)
 • Musikide didaktik maksatla bestelenmiş eser. (Fransızca)

evlad-ı beşer / evlâd-ı beşer

 • Beşeroğlu, insanoğlu.

evliya çelebi

 • Kütahya'lı olup, Mi: 25 Mart 1611'de doğmuştur. Meşhur eseri; Seyahatnâme'sidir.

fahreddin-i razi / fahreddin-i razî

 • (Milâdi 1149-1209) Büyük bir müfessir-i Kur'andır. Fizik, matematik ve tıb hakkında eserleri de vardır.

farabi / farabî

 • (Mi: 870-950) Aristo felsefesinin İslâm âleminde yayılmasına yol açmış bir filozoftur. Aristo'dan sonra gelen mânasına, kendisine Muallim-i Sâni nâmı verilmiştir. Eserlerinin İbn-i Sina üzerinde büyük te'siri vardır. "Kanun" denilen bir çalgı âletinin mucididir. Asıl adı Ebu Nâsır Muhammed'dir.

fatır / fâtır

 • Benzeri bulunmayan eserleri yaratan Allah.

ferhat

 • Rahatlık. Sevinç. Meserret. Sürur.

fevkalbeşer

 • (Fevk-al beşer) İnsan gücünün üstünde, insanüstü.

feyyaz-ı rahmani / feyyaz-ı rahmânî

 • Kullarına karşı çok merhametli olan ve rahmet eserleri bütün varlık âlemini kuşatan Allah'ın feyiz, bereket ve ihsanı.

feyz-i rahman / feyz-i rahmân

 • Kullarına karşı çok merhametli olan ve rahmet eserleri bütün varlık âlemini kuşatan Allah'ın lûtfu, ihsanı.

fi'l-i mürekkeb

 • Gr: Yardımcı bir fiille birleşerek tek kelime hükmüne geçen fiil. Birleşik fiil. (Vurabilmek, yazabilmek, okuyabilmek gibi.)

fıkh-ı ekber

 • Yüksek fıkıh. Dinî bilgilerin en mühim olanı. İmana dair ilim.
 • İmam-ı Azam hazretlerinin meşhur eserinin ismi.

firaset

 • Zihin uyanıklığı. Bir şeyi çabukça anlayış kabiliyeti. Bir kimsenin ahlâk ve istidadını yüzünden anlamak. Firasetin bir nev'i, sebebini anlamadan ve ilham eseri olarak vücuda gelen seziştir. Diğer nev'i ise kesbîdir. Muhtelif huy ve tabiatları bilmek neticesinde hâsıl olur.
 • Yiğitlik.

fırat

 • Ön Asya'nın en büyük nehridir. Diyadin civarında çıkar, Anadolu'nun doğu taraflarına kadar gelip Mezopotamya'yı dolaştıktan sonra Irak'ta Dicle ile birleşerek Basra Körfezi'ne dökülür.

firuz abadi / firuz abadî

 • (Mecdüddin Muhammed) (Hi: 729 - 817) İran'ın Şiraz Eyâletinde Firuzâbad isimli beldenin Kâzrun kasabasında doğmuştur. Büyük âlimlerdendir. Yedi yaşında Kur'anı hıfzetmişlerdi. Çok seyahat etmiştir. Bursa'ya geldiğinde Yıldırım Bayezid Han tarafından kendisine fevkalâde ikrâm olundu. En meşhur eseri

fütuhat-ı mekkiye / fütûhât-ı mekkiye

 • Muhyiddin-i Arabî'nin meşhur tasavvufî eseri.

fütuhu'l-gayb

 • Abdülkadir-i Geylânî Hazretlerinin bir eseri.

gafleten

 • Dalgınlıkla, gaflet eseri olarak.

galeri

 • San'at eserinin sergilendiği salon veya koridor. (Fransızca)
 • Tiyatroda seyircilere ait balkon. (Fransızca)
 • Üstü örtülü uzun yer. (Fransızca)
 • Yer altında açılmış uzun, dar yol. (Fransızca)
 • Sanat eserlerinin sergi yeri.

gayb-ül gayb

 • Kalbde olmayan şey. Hiç ortada eseri, varlığının, geleceğinin izi ve nişanı olmayan. Gaybın gaybı olan.

göğermiş

 • Yeşermiş.

gümnam

 • Eseri kalmamış, adı sanı kaybolmuş, unutulmuş. (Farsça)

ha

 • "İşte!" mânasınadır. (Farsça)
 • Cemi edatıdır. Kelimelerle birleşerek onları çoğul yapar. Meselâ: Ayine-hâ : Aynalar. Der-hâ : Kapılar. Esb-hâ : Atlar. Zülüf-hâ : Zülüfler. (Farsça)

hacamat / hacâmat

 • Hacâmat bıçağı denilen bir âletle, vücûdun deriye yakın damarlarını keserek kan alma. Kan almaya fasd da denir.

hafif / hafîf

 • Kuş uçarken, at koşarken veya rüzgâr eserken meydana gelen hışırtı, hışlama.

hakim ebu abdullah

 • Muhammed bin Abdullah ibn-i Beyyi' (Hi: 321-405) Sâmâniye Devleti Nişabur Kadılığında bulunmuş büyük muhaddislerden, Şafiî fakihlerinden, asrının en büyük din âlimi diye bilinen bir zattır. Bir çok eser te'lif etmiştir. Başlıcaları: El Müstedrek Ale-s Sahihayn, Kitab-ül İlel, El-İklil, El-Emali, Ter

hakiyan

 • (Tekili: Hâki) İnsanlar, nev'-i beşer, dünya halkı.

hamse / خمسه

 • Mesnevi şekliyle yazılmış beş kitabdan ibaret bir takım demektir ki, böyle eser meydana getirmiş olanlara "Hamsenüvîs", yâhut "Hamseci" denilir. XII. yüzyıla kadar hamse-nüvîslik mutâd değildi. 1195'de vefat etmiş olan Genceli Şeyh Nizamî, manzum olarak beş kitab yazmış ve hepsine birden "penc genç"
 • Beş mesnevîlik eser. (Arapça)

harb

 • İki veya daha çok devletin birbirleriyle siyasi alâkaları keserek silahlı kuvvetlerle çarpışmaları, vuruşmaları.

harf

 • Ağızdan çıkan her bir sese âit verilen işaret. Alfabeyi meydana getiren şekilli çizgilerden herbiri.
 • Müstakil bir mânâya değil de başka harflerle birleşerek, başka muayyen ve müstakil çok mânaların ifadesi için kullanılan şekil. Başkasının mânalarını gösteren işaret.
 • Vecih, ü

harika / hârika

 • İmkânların üstünde olan şey, hayret uyandıran, hayranlık vren. Büyük ve görülmedik eser. Görülmedik derecede kıymetli.

harikapişe / hârikapîşe

 • Harika eserler yapan.

harikulade / hârikulâde

 • Fevkalâde, âdetin hâricinde bulunan şey, eser. Görülmedik derecede. Son derece kıymet ve ehemmiyeti hâiz olan şey.

harir / harîr

 • Su akarken çağlamak.
 • Yel eserken fışıldamak.
 • Horuldamak.

hariri / harîrî

 • Makamât adlı eseri yazan ünlü edibin ünvanı.

hatırat

 • (Tekili: Hâtıra) Hâtıralar. Hatırda kalan şeyler.
 • Edb: Bir adamın yaşadığı zamana, bulunduğu işlere, görüştüğü kimselere dair düşüncelerini ve duygularını hâvi olmak üzere yazdığı eser.

havva / havvâ

 • İlk insan ve ilk peygamebr olan Hz. Âdem'in (a.s.) eşi, beşeriyetin anası ve ilk kadındır.

havz-ı kebir / havz-ı kebîr

 • Eni ve boyu yaklaşık beşer metre (onar zrâ') olup, alanı yirmi beş metrekare olan havuz. Derinliğin az veya çok olmasının bir te'siri yoktur.

hazine-i mektubat

 • Hazine değerinde mektupların bulunduğu eser; Mektubat.

heduc

 • Eserken gümleyen rüzgâr.

hem-ginan

 • Bütün insanlar, bütün nev'-i beşer. (Farsça)

hibek

 • (Çoğulu: Hubük) Rüzgârın lâtif estiği zaman denizde veya kumda meydana getirdiği yol yol kırıntılar ve dalgacıklar. Saçların kıvırcıklığından hâsıl olan dalgalanmalar. Kelimenin aslı olan "habk" sıkı bağlayıp muhkem kılmak; ve kumaşı sıkı, sağlam ve üzerinde san'at eseri zahir olacak vecihle güzel b

hibr

 • (Çoğulu: Ahbâr - Hubur) Yahudi âlimi.
 • Salih âlim.
 • Sürur.
 • Ni'met.
 • Mürekkeb.
 • Eser, nişâne.

hikmet-i beşer / حِكْمَتِ بَشَرْ

 • Beşerî fen ve ilimler.

hizbü'l-ekber

 • Yirmi Dokuzuncu Lem'a olan Tefekkürnâme adlı eserde yer alan bir bölüm.

hoca tahsin efendi

 • (Vefatı: Mi. 1880) Yanya civarından (Filâtlı) olup Osmanlı Alimlerinin sonuncularındandır. Tarih-i Tekvin ve Esas-ı İlm-i Hayat gibi eserleri vardır.

höyük

 • Kazıldığında içinden eski eserler çıkan alçakça toprak tepe.

hücumat-ı sitte / hücumât-ı sitte

 • Altı hücum anlamına gelen ve şeytanın desiselerine karşı yazılan bir eser; Yirmi Dokuzuncu Mektupta Altıncı Risale olan Altıncı Kısım.
 • Altı Hücum. Altı maddelik bir müdafaa (olan bir eser ismi).

hüseyin-i cisri / hüseyin-i cisrî

 • (Hi: 1261- 1327) Suriye ulemasındandır. Baba ve annesi Ehl-i Beyt'tendir. Câmi-ül Ezher'de tahsil görmüş ve zamanının dinî, edebî ve felsefî ilimleriyle iştigal etmiştir. En meşhur eseri "Risale-i Hamidiye"sidir. Türkçeye ve Orducaya tercüme edilmiştir. 1307 senesinde Tercüman-ı Hakikat gazetesi, ki

hutuvat

 • (Tekili: Hutvât-Hutevat) (Hutve) Adımlar. İzler. Yollar. Eserler.
 • Şeytanın aldatmaları.

hutuvat-ı sitte

 • Altı adım. (Kur'an-ı Kerim'deki "Hutuvat-üş şeytan" tabirinden istifaze ile, şeytanların ve onların insî mümessilleri olan şerir insanların fitnekâr ve dalâlete sevkedici adımları, izleri ve desiseleri gibi mânalarla alâkalı olarak "bir mühim eser"e verilen isim) Şeytanın altı desisesi.

i'caznüma

 • Mu'cize gösterir derecede. Mu'cize derecesinde eser göstermek. Âciz bırakmayı göstermek.

i'malat

 • Bir memlekette veya bir fabrikada yapılan işler ve eserler.

ibda'

 • Cenab-ı Hakkın âletsiz, maddesiz, zamansız, mekânsız yaratması ve icâdı.
 • Misli gelmemiş bir eser meydana koymak, icâd, ("İbda', ihdâs, ihtirâ, icâd, sun', halk, tekvin" kelimeleri birbirine yakın mânâdadırlar.)
 • Edb: Geçmişte benzeri olmayan şiiri söylemek.

ibda-ı san'at

 • Benzeri olmayan mükemmellikte san'at eseri. İbda' yapabilene mübdi', eserlerine bedi'a denir.

ibda-i san'at / ibdâ-i san'at

 • Benzersiz güzellikte sanat eseri meydana getirme.

ibkal

 • Yerde ot bitmesi. Ramis adı verilen otun yeşermesi.

ibn-i hacer-i askalani / ibn-i hacer-i askalanî

 • (Hi: 773-852) Büyük hadis âlimidir. Şafiî mezhebinin meşhur fukahasından olup hadis üzerine çok eserleri vardır.

ibn-i ishak

 • (Ebu Abdullah Muhammed) Medine'de büyümüştür. Hz. Muhammed'in (A.S.M.) hayatına dair vak'aları derin bir alâka ile toplamağa başladı. Daha sonra Mısır'a, oradan da Irak'a gitti. Hi: 151 veya 152 tarihinde Bağdat'ta vefat etti. Siyere dair iki eser vücuda getirmiştir.1. Kitab-ül Mübtedâ ve Kısâs-ul E

ibnü'l-hacer

 • İbn Hacer el-Heysemî'nin (ö.1567) fıkıh esasları üzerine kaleme aldığı eseri.

ibrahim hakkı

 • (K.S.) : Hi: 12. asırda yaşamış büyük âlim ve mutasavvıftır. Hasankale'li olup en son Tillo'da yaşamıştır. Marifetname isimli meşhur eseri vardır.

ibtihal

 • Halktan alâkayı keserek Allaha tazarru' ve niyazda bulunmak.

icad ve teceddüd fikri

 • Yeni çalışmalar ve eserler vücuda getirme; yenilik arayışında olma düşüncesi.

icmaen / icmâen

 • Topluca, birleşerek.

idrab

 • (Darb. dan) Rüc'u etmek, vaz geçmek. Bir şeyi yapmaktan yüz çevirmek. Mukim olmak.
 • Bir kimse üzerine kırağı yağmak.
 • Sıcak yel eserek yerdeki suyu kurutmak.
 • Ekmeğin pişmesi. (Kamus'tan alınmıştır.)

ifade-i naşir / ifade-i nâşir

 • Yayımcının yazar ve eseri hakkındaki sözü.

ifrah

 • Belirsiz bir şeyi belirtme.
 • şübhe ve tereddütü giderme.
 • (Kuş) yavrulama.
 • (Tohum) yeşerme.

iftitah tekbiri

 • Namaza başlarken alınan tekbir. Namaz, her nevi dünya meşguliyetinden alâkayı keserek kılındığı için, Allahü Ekber diye iftitah tekbirini alarak namaza başladıktan sonra ibadet esnasında dünya işi haram olup namazı bozar. Bu mâna için bu tekbire, tahrime adı da verilir.

igdidan

 • Saç uzamak.
 • Ot yeşermek.

igta'

 • Ağacın dalları uzayarak yerlere sürünme.
 • (Asma) yeşerme.

ikmal-i nüsah / ikmâl-i nüsah

 • Çeşitli ilimlerle ilgili te'lif edilmiş olan belirli eserlerin okumasını tamamlama.

ıktaat

 • (Tekili: Iktâ) Sahibi olmayan ve üzerinde imaret eseri olmıyan yerlerden olup, ulülemr tarafından istihkak sahibine imar ve inşa etmesi için tahsis olunan arazi.

iktibas

 • Bir söz veya yazıyı olduğu gibi veya kısaltarak almak. Birisinden ilmen istifade etmek. İstifade suretiyle almak, alınmak.
 • Söz arasında Kur'an-ı Kerimden veya Hadis-i Şeriftden veya başka makbul eserlerden bir cümlenin kâmilen veya kısmen az tasarruf ile veya tasarrufsuz alınması.

iktidab

 • Bir şeyi kendisi için kesmek.
 • Henüz öğretilmemiş deveye binmek.
 • İrticâlen söz söylemek.
 • Edb: Şâir, kasidesinden teşbihi keserek maksadına, yani medhettiğinin medhine geçmek.

ilm-ül-yakin / ilm-ül-yakîn

 • Eserden müessire yol bulmak. İşi görüp yapanı tanımak, bilmek. Dumanı görüp, orada ateşin olduğunu anlamak böyledir.

iltifatat-ı asar / iltifâtât-ı âsâr

 • Eserlerin iltifatları.

imam-ı ebu yusuf

 • (Hi: 113-182) İmam-ı A'zam'ın fıkha dair eserlerini te'lif etmiştir. Fıkıh sahasının büyük imamlarındandır. Dedesi Sahabe-i Kiramdan Sa'd'dır. (R.A.) İmam-ı Muhammed'le ikisine Fıkıh kitablarında "İmameyn" denir. (K.S.)

imam-ı gazali / imam-ı gazalî

 • Ahirete irtihâli Hi: 505 dir. "Hüccet-ül İslâm İmam-ı Muhammed Gazalî" diye anılır. O zamanın felsefesinin bâtıl akidelerini red ve cerh ederek Kur'anın eşsizliğini ve hakkaniyet ve mu'cizeliğini isbat etmiş pek çok eserler vermiştir. (K.S.)

imam-ı malik / imam-ı mâlik

 • (Hi: 93-179) Medine-i Münevvere'de doğdu. İmâm Mâlik bin Enes diye anılır. Mâlikî Mezhebinin imamı. El-Muvatta isimli eseri, "Kütüb-ü Sitte"ye dahil olacak kıymettedir. Mezhebinin mensubları, Afrika ve Endülüs'te çok yayılmıştır. Bu mezhepte olana "Malikî" denir.

iman-ı tahkiki / iman-ı tahkikî

 • İmana aid bütün mes'eleleri yakînî surette tedkik ile bilmek ve yaşamak ve tahkikî iman derslerini veren ve taklidî imanı tahkike tebdil eden eserleri sadakatla okumak neticesinde hâsıl olan sağlam, sarsılmaz iman. (Mü'minin kalbi tasdik nuru ile o derece münevver olmasıdır ki, o nur bütün letaif-i

in'ikad

 • Akdetme. Bağlanma.
 • Fık: İcab ve kabulün taraflarca eseri zâhir olup, meşru bağlılık ve alâkadarlık.
 • Kurulma. Toplanma.

inayet-i rahmaniye / inayet-i rahmâniye

 • Kullarına karşı çok merhametli olan ve rahmet eserleri bütün varlık âlemini kuşatan Allah'ın özel yardımı.

inbat

 • Bitki vs. bitirme, yeşertme; büyütme.

indiras

 • Zail olma, eseri kalmama, mahvolma. Bozulma.

infial

 • Gücenme. Darılma.
 • Can sıkılma. Teessür.
 • Hareketlenme. Harici bir sebeb ve te'sirle hâsıl olan hâl, te'sir ve hareket.
 • Harici te'sire kabil olmak.
 • Ruhun kabul ettiği tahavvülât. (Bir eser, müessirine nisbetle fiildir. Zuhur ettiği yere nisbetle infialdir.)

inni / innî

 • Eserlerden eser sahibine götüren delil.

inşaallahü'r-rahman / inşaallahü'r-rahmân

 • Kullarına karşı çok merhametli olan ve rahmet eserleri bütün varlık âlemini kuşatan Allah dilerse.

insaniye

 • İnsanlar, insan cinsi, beşeriyet.

inşikak-ı kamer

 • Ay'ın parçalanması. Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü vesselâmın mu'cizesi eseri olarak gökte ay'ın en parlak olduğu bir zamanda ikiye ayrılması.

intihal / intihâl / انتحال

 • Bir başkasının eserini sahiplenme. (Arapça)

intikad

 • İyi bilineni kötülemek.
 • Seçip ayırdetmek.
 • Kalp parayı gerçeğinden ayırmak.
 • Tenkid.
 • Fenni veya edebi eserlerin tarafsız bir nazarla incelenmesi sonunda fikir ileri sürülmesi.

irşad

 • Doğru yolu göstermek. Akli ve kalbi, mukni ve te'sirli eserler veya sözlerle gafletten uyandırıp hidâyet yolunu göstermek. Cadde-i kürba-yı Kur'aniye yolunda selâmetle devam ettirmek. Allah'a ibadet ve itaata kavuşturmak. Veli bir zâtın, bir kimsenin hidâyete ermesine vesile olması.

ism-i zahir / ism-i zâhir

 • Allah'ın varlığının eserleriyle ve delilleriyle âşikâr ve görünür olduğunu ifade eden ismi.

istibda

 • (İstibra') Ayırmak. Uzak etmek.
 • Küçük abdest bozduktan sonra idrardan temizlenmek, sidik eserinin tamâmen kesilmesini beklemek.
 • Nikâhla alınan dul bir kadının gebe olmadığına kanaat getirmek için, kadın bir âdet görünceye kadar beklemek.

istidlal / istidlâl

 • Delil getirmek. Bir delile dayanarak netice çıkartmak. Delile nazar etmek. Muhakeme. Mülahaza ve anlama kudreti. Delil ile anlamak. Zihnin eserden müessire veya müessirden esere intikali.
 • Delîl getirme. Akıl ile, düşünerek, inceleyerek eseri (yapılan işi) görerek yapanı; yaratılmışları görerek yaratanı anlamak.

istinka

 • Pâk olmasını istemek. İstincadan sonra hiç bir pislik eseri bırakmamak.

ithaf / ithâf / اتحاف

 • Hediye etmek. Armağan vermek.
 • Edb: Birisinin nâmına eser yazmak.
 • Hediye etme. (Arapça)
 • Eser sahibinin eserini birine veya bir kuruluşa manen hediye etmesi. (Arapça)

ithafname

 • Bir eserin bir kimse adına olduğunu gösteren yazı. (Farsça)

ıtri / ıtrî

 • Itra mensub, ıtır gibi kokan.
 • Müzik ilminde bir üstaddır. Asıl adı Mustafa'dır. Bayramlarda okunan tekbirin ilâhi ve kuvvetli bestesi onundur. Bestelere âid Segâh, Ayin-i Şerif gibi 25 eseri olduğu söylenir. Osmanlı padişahı IV. Mehmed'in nedimlik ve esirler kethüdalığında bulunmuştu

ittifakan

 • Birleşerek, anlaşarak.
 • Birlik halinde, birleşerek.

ittifaken / ittifâken

 • Birleşerek.

ittifakla

 • Birleşerek, fikir birliği ederek.

kadum

 • (Çoğulu: Kudm) Keser.
 • Şam yakınında bir köyün adı.

kalem-i kudret

 • Varlıkların ve olayların düzenli olarak vücuda gelişinde bir kalem gibi eserini gösteren İlâhî güç.

kalem-i kudret ve kader

 • Allah'ın olacak hâdiseleri olmadan önce bilip takdir etmesi ve bu olayların düzenli olarak meydana gelişinde bir kalem gibi eserini gösteren İlâhî güç ve ilim.

kaside-i bürde

 • Hazret-i Peygamber (A.S.M.) önünde meşhur Arab Şâiri Ka'b bin Züheyr'in okuduğu kasidenin adı olup, bu kasideyi Peygamber Aleyhissalâtü vesselâm beğenmiş, mükâfat ve iltifat eseri olarak da kendi hırkasını ona giydirdiğinden bu isimle meşhur olmuştur.

kaside-i gavsiye

 • Abdülkadir-i Geylânî'nin yazdığı manzum eser.

kastalani / kastalanî

 • (Hi: 851-923) (İmam-ı Ahmed İbn-i Muhammed) Büyük Şafiî âlimlerindendir. Çok eser yazmıştır. En meşhur eseri Mevahib-ül Ledüniyye'dir. Mısır'da vefat etmiştir.

kavisname

 • Okçular ve okçuluk hakkında yazılan eser. (Farsça)

kavl-i kadim / kavl-i kadîm

 • İmâm-ı Şâfiî'nin Bağdâd'daki ilk ictihâdlarına (Kur'ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîflerden çıkardığı hükümlere) verilen ad. Bunlara onun mezheb-i kadîmi de denir. İmâm-ı Şâfiî, kavl-i kâdimini el-Hucce adlı eserinde topladı. Mısır'a yerleşince, muhîtin (y örenin) örf ve âdetlerini de nazar-ı îtibâra (dik

keramet

 • Allah (C.C.) indinde makbul bir veli abdin (yâni, âdi beşeriyyetten bir derece tecerrüd edebilen zatların) lütf-u İlâhî ile gösterdiği büyük mârifet. Velâyet mertebelerinde yükselen bir abdin hilaf-ı âdet hâli.
 • Bağış, kerem.
 • İkram, ağırlama.

kervansaray

 • Büyük yollarda kervanların konaklamalarına mahsus büyük hanlar. (Selçuklular ve Osmanlılar devrinde hayır eseri olarak yaptırılmışlardı.)

ketebe

 • Kâtibler. Yazıcılar.
 • Bir hattatın yazdığı eserinde imza yerinde "Ketebehu; Onu yazdı" mânasında kulllanılır.

kımat

 • Örtü, sargı. Sarılacak bez. Beşik bağırdağı.
 • Keserken koyunun ayağını bağlamada kullanılan ip.

kimya-yı saadet

 • Rezaletlerden sakınıp nefsi tehzib ve tezkiye ve faziletleri kazanmak sureti ile nefsi tahliye etmek, süslemek, tezyin etmek.
 • İmâm-ı Gazalinin bir eserinin ismi.

kitab-ı rabbani / kitab-ı rabbânî

 • Allah'ın bu âlemde hakimiyetini ve Rablığını bir kitap gibi anlatan eseri, kâinat.

kitab-ı yavakit / kitab-ı yavâkit

 • İmâm-ı Şa'rânî'nin eseridir. Kitabın tam adı el-Yevakit ve'l-Cevahir fî Beyani Akaidi'l-Ekâbir'dir.

kıyas-ı akim / kıyas-ı akîm

 • (Mantık) Neticesiz veya doğru netice vermeyen kıyas (meselâ, kitap matbaanın telifi, eseri demek).

klasik

 • Çok eskiden yazıldığı hâlde değerini kaybetmeyen eser veya san'at eseri. (Fransızca)
 • Âdet hâline gelmiş usul. (Fransızca)

komedi

 • yun. Cemiyetin gülünç ve kusurlu hâllerini ortaya koyan tiyatro eseri.
 • Uydurma, yapmacık hareket veya söz.
 • Gülünecek hareketler.

külliyat

 • Bütün hepsi, bir yazarın bütün eserleri.
 • (Tekili: Külliyet) Bütün. Hepsi. Hepsi birden.
 • Bir müellifin bütün eserleri.
 • Hepsi, bir yazarın bütün eserleri.

kur'an

 • Allah (C.C.) tarafından Hz. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâma Cebrâil Aleyhisselâm vâsıtası ile (yâni vahiyle) gönderilen ve beşeriyetin bütün saadet düsturlarını hâvi en mukaddes ve en son kitâb-ı semâvidir. Din ve dünyanın nizâmını en iyi şekilde bildirir, kâinatın neden ve niçin yaratıldığ

kütüb-ü mensuha-i semaviyye

 • İslâma ve bütün beşeriyyete gönderilen Kur'an-ı Kerim'den evvel eski peygamberlere gelen -Tevrat, İncil, Zebur- namlarındaki şimdi hükmü kalkmış olan mukaddes kitablar.

kütüb-ü muhakkikin / kütüb-ü muhakkikîn

 • Gerçekleri araştıran, hakikatleri delilleriyle bilen âlimlerin kitapları, eserleri.

kütüb-ü mutebere

 • Konu hakkında kaleme alınan ve bütün ilim ehli tarafından kabul edilen eserler.

kütüb-ü nahiv

 • Gramer kitapları; Arapça cümle yapısını ele alan eserler.

kütüb-ü sitte-i hadisiyye

 • Hadise dair altı Kitab. Bu eserler en çok tetkik edilmiş, en sahih, en doğru ve mu'teber hadis kitablarıdır.1- Sahih-i Buhâri. Müellifi: Hâfız Ebu Abdullah Muhammed İbn-i Câfii-i Buharî'dir. Sahih hadisleri tesbit için İslâm ilim merkezlerini dolaşmış, hadis âlimlerinden istifade etmiştir. Cumhurun

kuvare

 • Yuvarlak parça (ki gömlek yakasından veya kavun, karpuz başından keserler.)

lasiyyemalar / lâsiyyemalar

 • Mesnevî-i Nuriye isimli eserde yer alan bir bölüm.

lemeat / lemeât / لَمَعَاتْ

 • Parıltılar, Lem'alar isimli eser.

limmi / limmî

 • Eser sahibinden eserlerine götüren delil, ateşin dumana delil olması gibi.

ma'lem

 • (Çoğulu: Maâlim) Eser, iz, nişan, alâmet.

ma'razgah-ı acaib / ma'razgâh-ı acaib

 • Hayret uyandırıcı eserlerin sergilendiği yer.

maalem

 • İz. Eser. Nişân.
 • Dinî mes'ele.

maalim

 • (Tekili: Ma'lem) Dinî inançlara, itikadlara dair mes'eleler.
 • İzler. Nişanlar. Eserler.

maddiyyun

 • (Maddiyun) Maddeciler. Her şeyin esası madde olduğunu iddia edip, ruhaniyatı inkâr eden dinsizler. Her şeyi madde ile ölçenler. Masnuât-ı İlâhiye olan mahlukatı ve zerrelerin muntazam hareketini, tesadüf eseri gibi kabul ve tevehhüm edip dinsizliğe yol açmağa çalışanlar.

mahasal-ı ömr / mâhasal-ı ömr

 • Evlât. Çocuk.
 • Hayat boyunca çalışılarak vücuda getirilen eser veya elde edilen şey.

mahayil

 • Alâmet, işaret.
 • (Tekili: Mahile) Hayâl eserleri.

mahaza kelam-ül-beşer / mâhâzâ kelâm-ül-beşer

 • Bu, insan sözü, beşer kelâmı değildir.

mahşer-i masnuat

 • Sanat eseri varlıkların toplandığı yer.

mahsulat / mahsûlât

 • Ürünler, eserler.

mahv

 • Harab olma. Yıkılma. Ortadan kalkma. Çökme. Bozulma.
 • Tas: Beşeri noksanlıklardan kurtuluş hâli.
 • Yok etme, ortadan kaldırma.
 • Beşerî noksanlardan kurtulma hali.

makdurat / makdûrat

 • Takdir edilenler, kudret eserleri.

maket

 • Bina, şehir gibi eserlerin, belirli bir ölçüde küçültülmüş modeli. (Fransızca)

makine-i acibe-i ilahiye / makine-i acîbe-i ilâhiye

 • Allah'ın hayret verici makinesi, eseri.

manevi tefsir / mânevî tefsir

 • Kur'ân-ı Kerimin işaret ettiği hakikatleri asrın ilmî gelişmeleri ışığında ortaya koyarak, iman hakikatlerini güçlü ve sarsılmaz delillerle açıklayan, yorumlayan eser.

mantıku't-tayr

 • Kuş dili, Feridüddin Attar'ın meşhur eseri.

marifetname / mârifetname

 • Allah'ı bilmeye dair yazı, eser.

masnu / masnû

 • San'atlı yapılmış eser.
 • San'at eseri varlık.
 • Sanatla yapılmış eser.

masnu-u münevver

 • Parlak, nurlu san'at eseri.

masnu-u vahid / masnu-u vâhid

 • Bir san'at eseri.
 • Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) (bir tek olan) san'at eseri.

masnuat / masnuât / masnûât

 • San'at eseri varlıklar.
 • San'at eseri varlıklar.
 • Sanatlı yapılmış eserler.

masnuat-ı cemile / masnûât-ı cemile

 • Güzel sanat eseri varlıklar.

masnuat-ı faniye / masnuat-ı fâniye

 • Gelip geçici olan sanat eseri varlıklar.

masnuat-ı muntazama / masnuât-ı muntazama

 • Düzenli bir şekilde yaratılan san'at eseri varlıklar.

masnuat-ı müzeyyene

 • Süslü bir şekilde yaratılan san'at eseri varlıklar.

masnuat-ı sağire

 • San'at eseri küçük varlıklar.

masnuat-ı sayfiye / masnuât-ı sayfiye

 • Yaz mevsiminde ortaya çıkan sanat eseri varlıklar.

masnuat-ı sayfiyye

 • Cenab-ı Hakk'ın yaz mevsiminde yarattığı san'atlı güzel eserler.

masnuatça

 • San'at eseri varlıklar bakımından.

masnuiyet / masnûiyet

 • Sanat eseri olma hâli.

matbaa-i ilahiye / matbaa-i ilâhiye

 • İlâhî matbaa; Allah'ın eserlerini bir kitap gibi basan İlâhî matbaa.

maturidi / maturidî

 • Mâturidi Mezhebi ve bu mezhebden olan. Semerkand şehrinin Mâturid köyünden olan Ebu Mansur-u Mâturidi'yi (Hicri: 280-332) itikadda imam olarak kabul edenler. Amelde Hanefi Mezhebinden olanlar, itikadda Maturidi mezhebindendir. Çünkü bu Zât, Ehl-i Sünnet itikadına muhalif görüşleri, eserleri ile redd

me'sere

 • (Meâsir) Eskiden kalma güzel eser.
 • Cömertlik.
 • Güzel hareket ve fiil.

measir

 • (Me'sere. den) Güzel eserler. Nişanlar. İzler.

measir-i bergüzide

 • Seçme güzel eserler, izler, nişanlar.

mebde'-i te'lif / mebde'-i te'lîf / مَبْدَأِ تَأْل۪يفْ

 • Eser yazmanın başlangıcı.

mebşuş

 • (Çoğulu: Mebâşiş) Silinmiş. İzi eseri kalmamış.

mecmu' asar / mecmu' âsâr

 • Eserlerin bütünü, yaratılmış varlıkların hepsi.

mecmu-u asar / mecmu-u âsâr

 • Eserlerin tamamı.

mecmua / mecmûa / مجموعه

 • Belli bir konuda kaleme alınan yazıların toplandığı eser.
 • Dergi. (Arapça)
 • Küçük risale veya farklı kitapların bir araya getirildiği eser. (Arapça)

medhal

 • Girilecek taraf. Dahil olacak yer.
 • Giriş. Esere başlangıç. Önsöz. Mukaddeme.

mef'ul

 • Yapılan iş. Fâilin eseri.
 • Gr: Fâilin fiilinin te'sir ettiği şey. "Nuri kitabı okudu" cümlesinde, kitab mef'uldür.

mehdi / mehdî

 • Hidayete eren ve hidayete vesile olan, âhirzamanda eserleri ve talebeleriyle îmana hizmet ederek yeryüzünü nurlandıran büyük ve nuranî âlim.

mektub-u samedani / mektub-u samedanî / mektub-u samedânî

 • Hiç bir şeye muhtaç olmayan Allah'ın eserleri. Yeryüzü. İnsanlar, ağaçlar, çiçekler, çekirdekler, dağlar, denizler gibi çok hakikatlı mâna ifâde eden Allah'ın mektupları.
 • Allah tarafından gönderilmiş birer mektup gibi, şuur sahiplerine İlâhî san'atı anlatan eser.

mektubat / mektubât / mektûbât

 • İmam-ı Rabbânî'nin yazdığı bir eser.
 • Allah'ın birer mektup gibi yazdığı ve san'atla yarattığı eserler, varlıklar.
 • İmam-ı Rabbânî'nin yazdığı bir eser.

mektubat-ı ilahiye / mektubat-ı ilâhiye

 • İlâhî mektuplar; Allah'ın birer mektup gibi yazdığı ve san'atla yarattığı eserler, varlıklar.

mektubat-ı rabbaniye / mektubât-ı rabbâniye

 • Rabbimizin mânâ ve mesaj yüklü mektupları; yani san'at eserleri olan bütün mahlûklar.

melamih

 • (Tekili: Lemha) Lemhalar. Bir şeyin başka bir şeye benzeme noktaları. Güzellik ve çirkinlik eserleri.

menasim

 • (Tekili: Mensim) Yollar, tarikler, meslekler.
 • Alâmetler, izler, eserler, nişânlar.

mensim

 • (Çoğulu: Menâsim) Alâmet, işaret, nişân, iz, eser.
 • Yol, tarik.
 • Deve tırnağı.

mensucat-ı rabbaniye / mensucat-ı rabbâniye

 • Allah'ın adeta nakış nakış dokuduğu san'at eseri varlıklar.

mesarr

 • (Tekili: Meserret) Sevinçler, meserretler. Sürurlar. Zevkler.

meserrat

 • (Tekili: Meserret) Meserretler, sevinçler, sürurlar.

meserretaver / meserretâver

 • Sevinç ve meserret getiren. Sürurlandıran. Sevindiren. Sevindirici. (Farsça)

meserretefza / meserretefzâ

 • Meserret. Sevinç ve süruru arttıran. (Farsça)

meserretengiz

 • Sevindiren. Meserret meydana getiren. (Farsça)

meşher-i asar-ı sübhaniye / meşher-i âsâr-ı sübhâniye

 • Cenab-ı Hakkın eserlerinin teşhir yeri.

meşher-i san'at

 • San'at eserlerinin sergilendiği yer.

meşher-i san'at-ı ilahiye / meşher-i san'at-ı ilâhiye

 • Cenâb-ı Allah'ın san'at eserlerinin sergilendiği yer.

meşher-i sun'-i rabbani / meşher-i sun'-i rabbânî

 • Herşeyi terbiye eden Allah'ın san'at eserlerinin sergilendiği yer.

mesih

 • Bir şey üzerined eli yürütmek, bir şeyden ondaki eseri gidermek demektir.
 • İsa Aleyhisselâm'ın bir ismidir. Elini sürdüğü, meshettiği hastaların iyileşmesinden kinâye olarak "İsa Mesih" denmiştir.

mesnevi / mesnevî

 • Her beyti ayrı kafiye olan manzum eser.
 • Her beyti kendi arasında kafiyeli ve baştan sona aynı vezinle yazılmış manzume.
 • Mevlânâ'nın ünlü eseri.
 • Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin (kuddise sirruh) yirmi altı bin beytten meydana gelen ve altı defter olan meşhûr eseri.
 • Edebiyâtta bir nazım şekli olup, iki mısrânın bir biri ile kâfiyeli hâli. Bu sebeple her beyti kâfiyeli olan eserlere mesnevî denir.

mesnevi sahibi / mesnevî sahibi

 • Mesnevî isimli edebî eserin müellifi olan Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî.

mesnevi-i şerif / mesnevî-i şerif

 • Mevlâna Celaleddin-i Rumî'nin meşhur farsça olan eserinin ismi.

mesneviyyat

 • (Tekili: Mesnevî) Mesnevi tarzında yazılmış olan eserler.

mesrur

 • Sevinçli. Sürurlu. Meserretli. Merâmına ermiş.

mevcudat mektubatı

 • Varlık mektupları; Allah tarafından gönderilmiş birer mektup gibi, şuur sahiplerine İlâhî san'atı anlatan eserler.

mevlana celaleddin-i rumi

 • Hi: 672 de Belh'de doğdu. Konya'ya geldi ve yerleşti. Mühim eseri Farsça ve manzum yazdığı Mesnevi'sidir. İkişer mısralı kafiyeli şekilde olduğundan bu isim verilmiştir. Mevlevi Tarikatının piri ve serefrâzıdır.

mevlid

 • Doğma. Dünyaya gelme.
 • Doğulan yer veya zaman.
 • Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın doğumunu anlatan manzum eser, dini manzume.
 • Dünyâya gelme; doğum yeri ve zamânı. Peygamber efendimizin dünyâya gelişini, mi'râcını ve mübârek hayâtını anlatan eser.
 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) doğumu, hayatı ile ilgili eser.

mevlid-i nebevi / mevlid-i nebevî

 • Peygamberimizin (a.s.m.) doğumunu anlatan manzum eser.

mevlid-i şerif

 • Süleyman Çelebinin yazdığı, Peygamberimizin (a.s.m.) doğumunu ve hayatını anlatan manzum eser.

mevsim-i asar / mevsim-i âsâr

 • "Eserlerin mevsimi" mânâsında, Kur'ân hakkında yazılan eserler mevsime benzetilmiştir.

mevzu ilimler

 • Hali hazırda bulunan beşerî ilimler.

mezraa-i masnuat

 • San'at eseri varlıkların tarlası.

mi'raciye / mi'râciye / مِعْرَاجِيَه

 • Peygamberimizin (asm) miracından bahseden eser.

mi'raciyye

 • Mi'raca âid. Mi'rac hakkında. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) Mi'rac mu'cizesi hakkında yazılmış manzume veya bu hususta yazılan eser.

Mihrimah

 • Mimar Sinan'ın uğuna biri Edirnekapı diğeri Üsküdar olmak üzere iki eser yaptığı, Osmanlı Padişahı 1. Süleyman ile eşi Hürrem Sultan'ın kızının adıdır.

miraciye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) mi'rac-ı şeriflerinden bahseden eser.

misem

 • Dağlama eseri.
 • Dağ yapılan âlet.
 • Güzelin çehresindeki cemâl eseri.

mübdi'

 • Nümune ve benzeri yokken bir şeyi yeni olarak keşfeden. Benzeri görülmemiş bir iş veya eser ortaya koyan.
 • Edb: Kimsenin söylemediği yeni bir şiir veya nesir söyleyen.

mücevherat dükkanı / mücevherat dükkânı

 • İçerisinde kıymetli taşların, sanat eserlerinin satıldığı dükkân.

müellefat / müellefât / مُؤَلَّفَاتْ

 • Te'lif olunmuş olanlar. Yazılmış eserler.
 • Yazılmış eserler.
 • Yazılmış eserler.

müellif-i islam / müellif-i islâm

 • Müslüman yazar; İslâmiyet ile ilgili eserleri olan.

müellifin / müellifîn

 • (Tekili: Müellif) (Ülfet. den) Kitap yazanlar, eser sâhipleri. Te'lif edenler.

müessir

 • Te'sir eden. İz bırakan. Te'sirli. Dokunaklı.
 • Hükmünü yürüten.
 • Eserin sahibi.
 • Tesir eden, etki, iz bırakan.
 • İşleyen, hükmünü yürüten.
 • Çok hissedilen, içe işleyen.
 • Dokunan, dokunaklı.
 • Eser sahibi. Allah Teâlâ.

müessiriyet

 • Tesirlilik, bizzat fiil ve eseri yapan olma.

muhalledat

 • (Tekili: Muhalled) Dâimî olarak kalacak şeyler.
 • şâheserler.

muharririn / muharrirîn

 • (Tekili: Muharrir) Muharirler, yazarlar. Eser sâhipleri, müellifler.

muhyiddin-i arabi / muhyiddin-i arabî

 • (Hi: 560 - 638) İspanya'da doğmuş, Anadolu ve Arabistan'ı gezmiştir. Mutasavvıf ve büyük âlim idi. Birçok ilmi eserler yazmıştır. Kendisine Şeyh-i Ekber de denir. Fütuhat-ı Mekkiye, Füsus-ül Hikem adlı eserleri meşhurdur. Şam'da vefat etmiştir. (K.S.)

mukaddemat-ı isna aşer / mukaddemat-ı isnâ aşer

 • Muhakemat isimli eserin ilk bölümünde yer alan ve on iki mukaddemenin bulunduğu "Birinci Makale" bölümü.

mukarriz

 • (Çoğulu: Mukarrizin) (Karz. dan) Medheden, öven. Bir eseri medheden.

mukarrizin / mukarrizîn

 • (Tekili: Mukarriz) Medhedenler, övenler. Medih yollu yazı yazanlar. Bir eseri medhedenler.

mümtezicen

 • Birleşerek.

münavebeten

 • Nöbetleşerek.
 • Nöbet ile, nöbetleşerek. Sırayla.

münderis

 • İndiras eden. Eseri, izi nişânı kalmamış olan.

münevver

 • (Nur. dan) Mc: Kur'anî ve imanî eser okumakla ve ibadet ve taatla nurlanmış. Nurlandırılmış, ışıklı.
 • Uyanık. İntibaha gelmiş. Akıllı âlim. İmanî ve İslâmî tahsil ve terbiye görmüş.
 • Parlatılmış.

müntahil

 • Başkasının eserini kendi malı imiş gibi gösteren.

münteha-yı te'lif / müntehâ-yı te'lîf / مُنْتَهَايِ تَأْلِيفْ

 • Yazılan eserin sonu.

murafaa

 • Karşılıklı hak iddia ederek konuşmak.
 • Bir dâvâ için birisini hâkim huzuruna celb ettirmek. Yüzleşerek muhakeme olunmak.

müteaddi

 • (Udvan. dan) Başkasının hakkına tecavüz eden, saldıran, sataşan.
 • Gr: Lâzım fiilinin mukabili. Fiil eseri fâilden mef'ul denilen diğer bir isme geçerse o halde fiil müteaddi olur. Geçişli fiil. (Anlatmak, düşündürmek gibi)

müteşabihat-ı kur'aniye / müteşabihât-ı kur'aniye

 • Beşer lisanının, lügatını vaz etmediği, sezip düşünemediği, misalini göremediği hakikatların teşbih ve temsiller ile anlatıldığı âyet-i kerimeler.

müteşerriane / müteşerriâne

 • Müteşerri gibi, ona yakışır yolda. (Farsça)

mütevacihen

 • Karşılaşarak, karşı karşıya olarak. Yüz yüze gelerek, yüzleşerek.

müttefikan

 • Birleşerek, fikir birliğiyle.

müttefikane

 • Birleşerek.
 • İttifak ederek, birleşerek.

müzekkir

 • Andıran, hatıra getiren, yâd ettiren, zikrettiren, hatırda tutturan.
 • Zikreden, ibâdet eden.
 • Resul-i Ekrem (A.S.M.) mü'minleri ve bütün beşeriyeti tehlikeli şeylerden halâs edip iki cihan saadetine nâil olma yolunu tâlim ettiğinden, Kur'an-ı Kerim'de müzekkir diye isimlendiril

müzeyyin

 • Süsleyen, her eserini harika nakışlarla süsleyen Allah.

naşir

 • Neşreden, yayan.
 • Bir müellifin eserini bastırıp çıkartan. Editör.

naşire

 • (Çoğulu: Nevâşir) Kolu açan adale.
 • Kuruyup yağmurdan yeşeren ot.

nebiy-yi ümmi / nebiy-yi ümmî

 • Okuma ve yazma bilmeyen peygamber; yani beşerî ilimleri tahsil etmemiş ve ilmi İlâhî olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

nebs

 • Yeri kazma, toprağı kazma.
 • Eser, nişan.

nefais / nefâis / نفائس

 • Değerli ve nefis eserler. (Arapça)

nesc

 • (Nesic) Dokunuş, dokuma.
 • Canlı mahluklardaki hücrelerin, Allah'ın (C.C.) kudretiyle ve kanunu dâiresinde yanyana gelip birleşerek uzuvların yapılışı. (Meselâ: Hayvanlarda deri, kemik, et vesâir kısımların yapılışı gibi)

neşide / neşîde / نشيده

 • Şiir. (Arapça)
 • Besteli ve güfteli eser. (Arapça)

neşv

 • Yeşerme.

neşvünema-i a'mal / neşvünemâ-i a'mâl

 • Amellerin yeşermesi, büyümesi.

netaic-i fikir

 • Düşünce ürünleri, düşünce ürünü eserler.

nev'-i beşer

 • İnsanlar, beşer nev'i.

niyazi-i mısri / niyazi-i mısrî

 • (Mi: 1618 - 1694) Malatya'nın Soğanlı köyünde doğdu. Şâir ve tasavvufçu olup Halvetî tarikatının Niyaziye veya Mısriye şubesini kurmuştur. Mısır'da Câmi-ül-Ezher'de tahsil gördü. 1646'da İstanbul'a döndü ve Sokollu Mehmed Paşa Medresesinde irşada başladı. Eserlerinden bazıları şunlardır: Risale-i Ha

nücu'

 • Yemeğin hazmolup sindirilmesi.
 • Eser yapmak.
 • Duhul etmek, girmek.

nükte

 • İnce mânalı söz, idraki ve anlaşılması nezâket ve zarifliğe dayanan nazik husus. İbarenin asıl mânasından başka olan nazik ve lâtif mânâ, dikkatle anlaşılabilen ince mânâ.
 • Yere ağaçla vurup eser bırakmak.

otorite

 • Kumanda etme hakkı, itaat ettirme iktidarı. (Fransızca)
 • İdari veya siyasi iktidar. (Fransızca)
 • Muhakemeleri veya doktrini umumiyetle doğru olarak kabul edilen ve bir sahada derinleşmiş olan şahıs veya eser. (Fransızca)

perde

 • Kapı, pencere gibi yerlere asılan veya iki yeri birbirinden ayıran, görünmeğe mâni olan şey. (Farsça)
 • Mc: Irz, namus, iffet. (Farsça)
 • Bir müzik parçasını meydana getiren seslerden herbirinin kalınlık veya incelik derecesi. (Farsça)
 • Bir sahne eserinin büyük bölümlerinden her biri. (Farsça)
 • Ekran, (Farsça)

peşrev

 • (Aslı: Pişrev) Önde giden. (Farsça)
 • Türk müziğinde bir saz eseri. (Farsça)
 • Güreşten önce pehlivanların ellerini birbirine veya dizlerine çarparak ve biraz sıçrayarak yaptıkları oyun. (Farsça)
 • Bir çeşit ok. (Farsça)

rad'

 • Men'etmek, engel olmak.
 • Bırakmak, terk etmek.
 • Güzellik eseri.
 • Kına.

rahim-i rahman / rahîm-i rahmân

 • Rahmân ve Rahîm olan Allah; herbir kuluna karşı sınırsız rahmet sahibi olan ve rahmetinin eserleri dünya ve âhireti dolduran Allah.

rahman-ı rahim-i zülcelali ve'l-ikram / rahmân-ı rahîm-i zülcelâli ve'l-ikram

 • Kullarına karşı özel rahmeti olan ve rahmetinin eserleri dünya ve âhireti dolduran haşmet ve ikram sahibi Allah.

rahmet-i rahman / rahmet-i rahmân

 • Rahmet eserleri bütün varlık âlemini kuşatan Allah'ın rahmeti.

ramak

 • Nefes alacak kadar kalan hava, az bir hayat eseri.
 • Çok az şey.

rehber

 • Gençlik Rehberi adlı eser.

reşhalar

 • Mesnevî-i Nuriye isimli eserde yer alan bir bölüm.

resm

 • (Resim) Yazma, çizme, desen.
 • Eser, iz, nişan, alâmet.
 • Suret.
 • Tertib. Tarz, üslub.
 • Fotoğraf resmi.
 • Âdet, usul, tavır, davranış.
 • Alay, merâsim.
 • Man: Bir şeyi başkalarından ayırdeden tarif.

restorasyon

 • Tarihî eserlerin aslına uygun tarzda tamiri. (Fransızca)

resül

 • Peygamber. Yeni bir kitap ve yeni bir şeriat ile bir ümmete veya bütün beşeriyete Allah tarafından Peygamber olarak gönderilmiş olan zât. Mürsel de denir. Yeni bir kitap ve şeriatla gelmeyip kendinden evvelki Resülün getirdiği kitap ve şeriatı devam ettirirse, ona Nebi denir.
 • Haberci

sa'd-ı taftazani / sa'd-ı taftazanî

 • (M. 1322-1389) Horasan'da doğmuş büyük bir İlm-i Kelâm âlimidir. En meşhur eseri, "Makasıd" adlı kelâm kitabıdır.

sa'deddin-i taftazani / sa'deddin-i taftazanî

 • (Hicr: 722-792) Horasan taraflarında Teftazan'da doğdu. İslâmiyete kıymetli eserleriyle hizmet eden büyük âlimlerdendir. Asıl ismi Ömer oğlu Mes'ud'dur.

sa'di-i şirazi / sa'di-i şirazî

 • (Hicrî: 587-691) Şiraz'da doğdu. 30 yıl ilme, 30 yıl seyahate, 30 yıl da inzivada ibadetle çalıştı. En meşhur eserleri Bostan ve Gülistan adındaki ahlâkî ve imanî kitaplarıdır.

şa'rani / şa'ranî

 • (Hi: 899-973) Dört hak mezhebin birleşen ve ayrılan tarafları hakkında mu'teber eserleri olan meşhur bir fakihtir. Mizan-ı Şaranî ismiyle bilinen eseri meşhurdur.

sadi / sâdî

 • Gülistan isimli ünlü eserin de yazarı olan hakîm bir zat.

safa

 • Gönül şenliği, eğlence.
 • Duru olmak, itmi'nan ve meserret üzere olmak. Temiz, sâfi olmak.
 • Hava açık ve ayaz olmak.
 • Mekke-i Mükerreme'de bir yerin ismi.

safa-yı sadr

 • Gönül şenliği, kalbin itmi'nan ve sevinç içerisinde olması, meserret üzere olmak. (Farsça)

safahat

 • (Tekili: Safha) Safhalar.
 • İstiklâl Marşı şâiri Merhum Mehmed Akif'in manzum eserinin adı.

şah-ı eser / şâh-ı eser

 • Şâheser, üstün ve büyük eser.

şaheser / şâheser / شاه اثر

 • Üstün ve büyük eser. Eserin şâhı. (Farsça)
 • Yüksek değerde olan. (Farsça)
 • Üstün ve büyük eser.
 • En üstün eser, baş eser.
 • Üstün nitelikli eser. (Farsça - Arapça)

şaheser-i ismet ve istikamet

 • Masumluk ve doğruluk şaheseri.

şaheser-i tarikat / şâheser-i tarikat

 • Mânevî ilerlemeye götüren yolun şâheseri.

şahkar / şahkâr / şâhkâr / شاهكار

 • En güzel eser. Baş eser. şâheser. (Farsça)
 • Şaheser, başyapıt. (Farsça)

şahsiyet-i beşeriyet

 • İnsanlık şahsiyeti, beşeri kişiliği.

sanayi-i nefise

 • Güzel san'atlar. insanın çok hoşuna giden ve çok üstün san'atkârlıkla yapılmış eserler.

sani' / sâni'

 • (Sun'. dan) Sanatkârca yapan. Yaratan. San'at eseri olarak meydana getiren. İşleyen, yapan. (Allah)
 • Sanatkârca yapan, yaratan, sanat eseri olarak meydana getiren. (Allah)

şazeli / şazelî

 • (Ebu Hasan Şazelî) Nureddin Ebu Hasan-ı Şazelî de denildiği gibi Ali bin Abdullah diye de anılmaktadır. Tunus'lu olup Şazeliye Tarikatı kurucusu olarak bilinir. Tasavvufî, ilmî bir çok eseri vardır. Tarikatının tekke ve zaviyesi yoktur. Hicri 654 yılında Mekke-i Mükerreme'ye giderken sahrada dâr-ı b

şe'n

 • İş, yeni olan hal.
 • Şan.
 • Tavır.
 • Hâdise.
 • Vâkıa.
 • Kasdetmek.
 • Emr ü hal.
 • Tıb: Baştan göze gelen kan damarı. Baştan kaşa, kaştdan göze kan getiren iki damar ismi.
 • Fls: Bir şeyin hususiyetinin fiilî tezâhürü, neticesi ve eseri.

sebeb-i telif

 • Bir eserin yazılma sebebi.

sefer der vatan

 • Nakşibendiyye yolunun on bir temel esâsından biri. Sâlikin (tasavvuf yolunda bulunan kimsenin) kötü ahlâk, beşer (insan) tabiatının sıfatlarından kurtulması, beşerî sıfatlardan meleklere âit sıfatlara, kötü, çirkin vasıflardan, iyi, güzel ahlâka geçm esi.

sefn

 • Keser.
 • Timsah derisi gibi olan sert deri.
 • Yutmak.
 • Kazık.

sehl-i mümteni'

 • Edb: "Hem kolay, hem güç" mânasına bir tâbirdir. Yazılışı veya söylenişi kolay göründüğü hâlde taklidine kalkışınca, taklidi imkânsız eser demektir.

sehlimümteni

 • Yazılması veya söylenmesi kolay görünen, ama denendiğinde zor olduğu anlaşılan eser.

şehname / şehnâme

 • İran Şairi Firdevsî'nin destan şeklindeki eseri. (Farsça)
 • Büyük hükümdarların kahramanlık mâcerâlarını anlatan büyük manzum eser. (Farsça)
 • Hükümdarların hayat ve zaferlerini konu edinen manzum eser.
 • Padişahların maceralarını anlatan eser.

sekkaki / sekkakî

 • (Hi: 555-626) Harzem'li olup edebiyat ve kelâm ilminde çok kıymetli ve mühim bir İslâm âlimidir. "Miftâh-ül Ulûm" isminde sarf ve nahivden ve aruz kafiyesinden bahseden eseri vardır. Sadeddin-i Taftazanî bu kitabı şerhetmiştir.

selefiye

 • İtikadca Ehl-i Sünnet Mezhebi üzerinde olan Sahabe ve Tâbiîn'in gittikleri yol. Ve bu yolda giden fakihler, muhaddisler ve bu mezhebden olanlar.
 • Cenab-ı Hakk'ın varlığında ve diğer hususlarda Kur'an-ı Kerim aşikâr ne söylemiş ise aynen kabul edenler. Bunlara "Eseriyye" de denir.

semavi / semavî

 • Gökle alâkalı, semaya dair ve müteallik.
 • İnsan eseri olmayan, vahiyle gelmiş bulunan.

şerhu'l-makàsıd

 • Büyük kelâm âlimi Sadettin Taftazanî'nin meşhur eseri.

şerhu'l-mevakıf / şerhu'l-mevâkıf

 • Meşhur kelâm âlimlerinden Seyyid Şerif Cürcânî'nin eseri.

sertaser

 • (Serteser) Baştan başa, bütün, hep. (Farsça)

şevaib

 • (Tekili: Şâibe) Kusurlar, lekeler, noksanlar, ayıplar.
 • Şüpheler
 • Eserler, izler, nişânlar.

sevk-i insaniyet

 • İnsanlığın sevki; beşerî istidat ve kabiliyetlerin yönlendirmesi.

şeyhan

 • (şeyheyn) Esasen iki şeyh demek olup; bazı eserlerde, Buharî ve Müslim yerinde kullanılır. Her ikisinin Hadis Kitablarına birden Sahihan denir.
 • Hazret-i Ebubekir ile Hazret-i Ömer'in (R.A.) beraberce bâzı mühim kitaplarda geçen isimleri.
 • Bazı fıkıh kitablarında, İmam-ı A'zam

seyyid-ül-enam / seyyid-ül-enâm

 • Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın lakablarından biri. Beşerin yâni insanların efendisi, en yükseği.

siham-ı kaza

 • Kaza okları.
 • Şâir Nefi'nin eserinin ismidir.

sikr

 • Rüzgârın eserken dinmesi.

sima

 • Yüz, çehre. Beniz.
 • Eser, alâmet.

sinan-i ümmi

 • (Vefatı: Hi: 1075) Halveti Tarikatı Yiğitbaşı kolu ileri gelenlerinden olup Kutb-ül Meâni adında Türkçe mensur bir eseri ile matbu ve müretteb bir divanı vardır. Muhammed Sinan-ı Ümmi, Konya vilâyeti dahilinde Elmalı'dan olup orada dâr-ı bekaya hicret etmiştir. (R. Aleyh) (Osmanlı Müellifleri sh: 18

sirac-üs sürc

 • Lâmbaların lâmbası. En parlak nur. En parlak ışıklı eser.

şirk

 • En büyük günah olan Allah'a (C.C.) ortak kabul etmek. Allah'tan (C.C.) ümidini keserek başkasından meded beklemek.

siyaset

 • Memleket idare etme san'atı. Devlet idare tarzı.
 • Dünya ve âhirette necatlarına sebeb olacak bir yola, insanları irşad ile beşeriyetin salâhına çalışmak.
 • Diplomatlık. Politika.
 • Seyislik, at idare işleriyle uğraşma.

siyaset-i beşeriye

 • Beşerin, insanların siyaseti.

şu'le

 • Mesnevî-i Nuriye isimli eserde yer alan bir bölüm.

şuaat / şuâât

 • Işınlar, ışık hüzmeleri; Hz. Muhammed'in (a.s.m.) peygamberliğinin isbatına dair bir eser olup, 1921 yılında Üstad Said Nursî tarafından telif edilmiştir.

sübhanallah

 • Cenab-ı Hakk'ın mahlukatı ve eserleri karşısında duyulan hayret ve taaccübü ifade etmek için söylenir. Cenab-ı Hakkın zâtında, sıfâtında ve ef'alinde bütün kusurlardan münezzehiyetini ifade eder.

sübhani / sübhanî

 • Allah (C.C.) ile alâkalı. İlâhî. Allah'a mahsus, Onun eserlerine âit ve müteallik. Allah'ın Sübhan sıfatına âid.

sun'

 • Yapmak.
 • Eser, yapılan iş.
 • Te'sir.
 • Güzel iş yapmak.

sun'-i bedi'

 • Güzel eser.

sun'-i ilahi / sun'-i ilâhî

 • Cenab-ı Hakk'ın san'atı, eseri.

süra / sürâ

 • İz, eser, işaret.

sürag

 • İz, işaret, eser. (Farsça)

şuunat-ı esma-i ilahiye / şuûnât-ı esmâ-i ilâhiye

 • Allah'ın isimlerinin eserleri.

süyuti / süyûtî

 • Osmanlı dönemi medreselerinde okutulan tefsir metodu ile ilgili imam Suyûtî'nin "el-itkân fî ulûmi'l-Kur'ân" adlı eseri.

ta'likat

 • Bir eseri açıklamak üzere kenarına yazılan notlar.

ta'lil

 • Sebep göstermek.
 • İllet. Bahane.
 • Müessirden esere yapılan istidlâl.

tabakat-ı müfessirin / tabakât-ı müfessirîn

 • Kur'ân-ı kerîmdeki murâd-ı ilâhîyi, yâni kastedilen mânâyı açıklayan tefsîr ilmi ile meşgûl olan İslâm âlimlerinin dereceleri.
 • Tefsîr âlimlerini derecelerine göre sıralayıp, hayatlarını ve eserlerini anlatan kitaplar.

tabakat-ı muhaddisin / tabakât-ı muhaddisîn

 • Resûlullah efendimizin işleri, sözleri ve hâllerini öğreten hadîs ilmi ile uğraşan İslâm âlimlerinin dereceleri.
 • Hadîs âlimlerini derecelerine göre sıralayıp, hayatlarını ve eserlerini anlatan kitaplar.

tabakat-ül-fukaha / tabakât-ül-fukahâ

 • Fıkıh âlimlerinin tabakası. Helâl ve haramı, emir ve yasakları bildiren fıkıh ilmi ile uğraşan âlimlerin dereceleri.
 • Fıkıh âlimlerini derecelerine göre tertîb edip (sıralayıp), hayatlarını ve eserlerini anlatan kitablar.

takat-ı beşer / tâkat-ı beşer

 • Beşer gücü ve kuvveti. İnsana mahsus kuvvet.

takriz / takrîz / تَقْر۪يضْ

 • (Karz. dan) Ödünç vermek.
 • Bir şeyi veya bir eseri beğendiğini söylemek. Beğendiğini bildiren yazı yazmak. Bir eserin takdir ve tahsin edildiğini bildiren yazı yazmak.
 • Birşeyi veya bir eseri beğendiğini söyleme ve bu gayeyle yazılan yazı.
 • Bir eserin medih yazısı.
 • Bir eseri tanıtan ve öven yazı.

takrizname / takriznâme

 • Bir eser hakkında yazılan övgü ve beğeni yazısı.
 • Bir eseri metheden yazı.

talikat / tâlikât

 • Kitap okurken hatıra gelen mânâları not ederek yazılan eser.

tarih-i mu'cem

 • Bir mısra, beyit veya cümledeki noktalı harflerin ebced hesabı ile yekûnunun delâlet ettiği tarih.
 • Edb: Ebced hesabında noktalı harflerin hesap edilerek düşürülen tarih. Bir ilmi, müfredâtı ile belirten eser.

tasannuf

 • Başka eserlerden tasnif etme, derleme.

tasnifat / tasnifât

 • (Tekili: Tasnif) Tasnif edilmiş eserler.

tavk-ı beşer

 • Beşer takatinin, güç ve kudretinin son haddi.

te'lif / te'lîf / تأليف / تَأْل۪يفْ

 • Barıştırmak. Husumeti defetmek. Ülfet ve imtizac ettirmek.
 • Çeşitli şeyleri birleştirip karıştırmak.
 • Eser yazmak.
 • Noksan bir adedi bine çıkarmak.
 • "Ülfet"den.
 • Uzlaştırma, barıştırma.
 • Kitap, eser yazma.
 • Eser yazma.
 • Eser yazma.

te'lifat / te'lifât / te'lîfât / تأليفات

 • Yazılmış eserler, kitaplar.
 • Kaleme alınmış eserler. (Arapça)

te'sir

 • Bir şeyde eser ve nişane bırakma.
 • Vasıfları ve halleri değiştirme.
 • İşleme, dokuma, iz bırakma.
 • İçe işleme.
 • Kederlenme.

tebarekallah / tebarekâllah

 • "Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) ne bereketli, ne hayırlı işleri var, ne kadar bereketli!" diyerek hayret taaccübü. Allah'ın (C.C. ) yaptığı eserlerinden dolayı hayranlık hislerini ifade maksadıyla, Allah (C.C.) hakkında söylenen ve aynı zamanda dua için okunan bir kelâm.

tecelliyat-ı icadiye / tecelliyât-ı icadiye

 • Allah'ın yarattığı eserler, icad görüntüleri.

tecelliyat-ı ilahiye / tecelliyât-ı ilâhiye

 • İlâhi tecelliler, İlâhî isimlerin varlıklarda eserini göstermesi.

tecelliyat-ı uluhiyet / tecelliyat-ı ulûhiyet

 • İbadete ve itaat edilmeye lâyık olan Cenâb-ı Hakkın isimlerinin varlıklarda eserini göstermesi.

tedehhi

 • Dâhileşme. Dehâ eseri gösterme.

tefekkürname / tefekkürnâme

 • Allah'ı tanımayı sonuç verecek şekilde varlıklar üzerinde düşünmeye sevk edici eser, yazı.

tefsir / tefsîr

 • Örtülü, kapalı olan şeyi ortaya çıkarmak, açmak, beyân etmek, beşerî kudret dâhilinde, Kur'ân-ı kerîm âyetlerindeki murâd-ı ilâhîyi (Allahü teâlânın murâdını) anlamak. Bu işi yapabilen âlime müfessir denir.

teganni

 • Şarkı söyleme, bir metni müzik eserini andırır biçimde okuma.

tehellül

 • Sevinme, açık yüzlü olma. Yüzü gülme. Beşâretten yüzdeki parlama eseri.

têlif

 • Kaynaştırma, eser yazma.

telifat / telifât

 • Yazılan yazı ve eserler.

tenebbüt / تنبت

 • Bitme, yeşerme. (Arapça)
 • Tenebbüt etmek: Bitmek, yeşermek. (Arapça)

tenebbüt eden

 • Yeşeren, büyüyen.

tercüme-i hal

 • Biyografi, bir kişinin hayatını anlatan eser.

teressüm

 • Resmedilme, resimlenme.
 • Bir şeyin geriye kalan nişâne ve eserlerine bakma.
 • Tedkik ve teemmül eylemek.

tersi'

 • Oymacılık.
 • Mücevherler takarak süslemek.
 • Edb: Bir beyti teşkil eden mısralar ile bir fıkrayı terkib eden cümlelerdeki lâfızları vezin ve kafiye itibari ile birbirine uygun olarak tertib etmektir. Külfetli ve gayr-ı tabii bir usuldür. Meselâ: Merhum Namık Kemâlin:Ecza-i beşer

teşabüh-ü asar / teşabüh-ü âsâr

 • Eserlerin birbirine benzemesi; varlıklardaki benzerlik.

tesadüfen / tesâdüfen / تصادفا

 • Rastlantı eseri, rastgele. (Arapça)

tesadüfi / tesâdüfî / تصادفى

 • Rastlantı eseri, rastgele. (Arapça)

tesanif

 • (Tekili: Tasnif) Eserler, kitaplar.

teşerrüf / تشرف

 • Şereflenme. (Arapça)
 • Teşerrüf etmek: Şereflenmek. (Arapça)

teşerrüfat / teşerrüfât

 • (Tekili: Teşerrüf) Şeref duymalar, şereflenmeler. Saygı göstermeler, hürmet etmeler.

tetabu-u izafat

 • Bir çok kelimenin birbirine muzaf ve muzafün ileyh olması. Zincirleme isim takımı. (İhtizazat-ı esvat-ı beşeriye misalinde olduğu gibi.)

tevafukat-ı gaybiye

 • Gaybî ve mânevî bir inâyet eseri olan tevafuklar, uygunluklar.
 • Göze görünmeyen ve bizim için gaybi olan tevafuklar. Kur'an veya kıymetli dinî eserlerde, bir kısım kudsi kelimelerin, yazılışlarında İlâhî bir takdir ile, altalta ve yanyana dizilişleri.

tevhid-i rahman / tevhid-i rahmân

 • Rahmet eserleri bütün varlık âlemini kuşatan Allah'ı bir olarak bilme ve ilân etme.

tevşih

 • (Vişah. dan) (Çoğulu: Tevşihât) Süslü elbise giydirme. Süsleme veya süslendirme.
 • Kur'ân-ı Kerimi usul ve kaidelerine göre okuma.
 • Bir kimseye mücevher gerdanlık takmak.
 • Ist: Bir eseri, büyük bir adamın adıyla süsleme. Eski ilim adamları, bazı kimselerin adına kitap yaz

tişe / tîşe / تيشه

 • Muharebede kullanılan başı sivri ve keskin balta, keser. (Farsça)
 • Keser. (Farsça)
 • Balta. (Farsça)

trajedi

 • yun. Fâcia. Mevzuunu efsanelerden veya tarihî hâdiselerden alan, seyirciler üzerinde merhamet veya dehşet hissi uyandıran sahne eseri.

ücret-i kemal / ücret-i kemâl

 • Varlıkların değişip mükemmelleşerek bir tür ücret kazanması.

ümmehat

 • (Tekili: Ümm) Analar.
 • Esaslar, asıllar.
 • İslâmî ana eserler. Me'haz olabilecek kıymetli ilmî eserler.

ümmi sinan

 • (Vefatı Hi: 958, Mi: 1551) Halvetî Tarikatı, Sinaniye kolunun piridir. Bursa'lı olduğu nakledilir. Karaman'lı olduğu hakkında da rivayet vardır. Risale-i Şerife-i İstanbulî Ümmi Sinan adında bir eseri vardır. (R. Aleyh.) (Osmanlı Müellifleri sh: 214)

üslub-u mücerred

 • (Sade üslub) Bu üslupta tabiîlik, akıcılık, selâset, kısalık, mânâ ve maksada kifayet sıfatları vardır. Bu üslup, âlet ilimlerinde, ders kitablarında, konuşmalarda ve beşerî muamelelerde kullanılır.

üstad-ül beşer

 • Beşerin bütün insanlığın üstadı, hocası, daha bilgili ve ârif. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselam.

vahy-i semavi / vahy-i semavî

 • Beşerin düşünerek yapmasına inkân olmayan, Allah (C.C.) tarafından melek vasıtasıyla Peygambere gönderilen vahiy.

vasl

 • Kavuşma. Allahü teâlâya kavuşma; velî olma. Vasl olanlar reisidir, o hocasının pîridir. Mektûbât ki eseridir, câna can katar efendim.
 • Birleştirme. İlm ile, irfân ile, sâhib olan Sıla'ya İki temel bilgiyi vasl eden bir araya Dalıp uçsuz bucaksız, o muazzam deryâya Ve bu zikr deryâsınd

vekte

 • (Çoğulu: Vikat) Gözün karasına ak düşmek.
 • Nokta.
 • Eser.

velud

 • Çok doğuran kadın.
 • Mc: Çok eser veren kimse.

vesak

 • Bağ. Rabıta. Yeminleşerek anlaşmak.
 • Sözleşme yeri.

vicahen / vicâhen / وجاها

 • Yüzleşerek, yüzüne karşı. (Arapça)

zade-i tab'

 • (Zâde-i tabiat - Zâde-i hâtır) Bir kimsenin kabiliyetinden, tabiatından meydana gelen eseri.

zahir / zâhir

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Varlığında şek ve şübhe olmayan, her eserinde varlığına deliller, işâretler bulunan yüce Allah.
 • Açık, görünen, dış görünüş, insanın dış görünüşü.
 • Fıkıh usûlü ilminde; sevk edilmediği, kendisi için buyrulmadığı mânâ, açı

zahiri mezheb / zâhirî mezheb

 • Huk: Hanefî imamlarından İmam-ı Muhammed'in (El-Mebsut, El-Câmi-üs Sagir, El-Câmi-ül Kebir, Ez-Ziyâdât, Es-Siyer-üs Sagir, Es-Siyer-ül Kebir) nâmları ile mâruf olan altı kitabında münderiç bulunan mes'elelere denir. Buna "Zâhir-ür rivâyât mesâili" denir. İmam bu eserlerde kendi fıkhî görüşlerini değ

zat-ı rahman ve rahim / zât-ı rahmân ve rahîm

 • Kullarına karşı sınırsız rahmeti olan ve rahmetinin eserleri dünya ve âhireti dolduran Zât, Allah.

zat-ı rahman-ı rahim / zât-ı rahmân-ı rahîm

 • Kullarına karşı özel rahmet ve şefkat tecellîleri olan ve rahmetinin eserleri dünya ve âhireti dolduran Zât, Allah.

zemaniyan

 • İnsanlar. Beşer. (Farsça)