LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te duru ifadesini içeren 623 kelime bulundu...

adem-i i'dad

 • Hazır duruma getirememe, müsait olmama, elverişli olmama.

agande

 • Sucuk, yastık, minder gibi zorla doldurulmuş olan şeyler. (Farsça)
 • Bir çeşit zehirli olan haşere, böcek. (Farsça)

agin

 • Dolu, doldurulmuş. (Farsça)

ağlal / ağlâl / اغلال

 • Boyunduruklar. (Arapça)
 • Zincirler. (Arapça)

ahval / ahvâl / احوال

 • Haller, durumlar.
 • Haller, durumlar. (Arapça)

ahval-i acizane / ahvâl-i âcizâne

 • Bir tevazu ifadesi olarak "Allah'ın âciz ve zavallı bir kulu olarak sağlık durumum, halim" mânâsında bir ifade.

ahval-i ahir / ahvâl-i ahir

 • Son hâller, durumlar.

ahval-i beşeriye / ahvâl-i beşeriye

 • İnsanların halleri, durumları.

ahval-i enbiya / ahvâl-i enbiya

 • Peygamberlerin halleri, durumları.

ahval-i galibi / ahvâl-i galibi

 • Çoğunlukla meydana gelen haller, durumlar.

ahval-i maddiye / ahvâl-i maddiye

 • Maddi haller, sağlık durumu.

ahval-i ruhiye / ahvâl-i ruhiye

 • Ruhî haller, psikolojik haller ve durumlar.

ahval-i şahsiye

 • Huk: Hakiki şahısların, hukuki varlıklariyle alâkalı olan hukuki durumlar. (Doğum, evlenme, boşanma, evlat edinme, ölüm hadiseleri gibi)

ahval-ı sıhhiye / ahvâl-ı sıhhiye

 • Sağlıkla ilgili durumlar.

ahval-i sıhhiye / ahvâl-i sıhhiye / احوال صحيه

 • Sağlık durumu.
 • Sağlık durumları.
 • Sağlık durumu

ahval-i umumiye / ahvâl-i umumiye

 • Genel haller, durumlar.

ahval-i zahiriye / ahvâl-i zahiriye

 • Dış görünüşe ait haller, durumlar.

ahvalat / ahvâlât

 • Haller, durumlar.
 • Ahvaller, durumlar.

ala külli hal / alâ külli hal

 • Her durumda.

alaküllihal / alâküllihâl

 • İster istemez, her durumda.
 • Her durumda, eninde sonunda.

amel-mande

 • İş yapamaz durumda olan.

amelmande / amelmânde

 • İş yapamaz durumda.

analoji

 • Mant. Benzetme yoluyla sonuç çıkarma. Bilinmeyen bir durum, bir hadise, bir münasebet ve bir varlık hakkında hüküm vermek için bilinen bir benzeri hakkındaki bilgilerden faydalanılarak muhakeme yürütülmesidir. Bu tarz düşünce çok defa düşüneni yanlış sonuca götürür. Muhtemel olanın muhakkak zannedil

anarşi

 • yun. Başıboşluk. Din ve nizam tanımamak. Din ve nizam düşmanlığı. Birden başıboş kalmak. Başta hükümet olmamak. Hükümetinin otoritesi kalmamış olan bir milletin durumu.

angarya

 • Ücret vermeden gördürülen iş.

ankara emniyet-i umumi müdürü / ankara emniyet-i umumî müdürü

 • Ankara Emniyet Genel Müdürü.

ankara emniyet-i umumiye müdürü

 • Ankara Emniyet Genel Müdürü.

arafat

 • Hacda arefe günü vakfeye durulan dağın ismi.

aramsız / ârâmsız

 • Durup dinlenmeksizin.

arazi-i muhtekere / arâzi-i muhtekere

 • Kiracısı tarafından üzerine bina yapılmak veya ağaç dikilmek üzere senelik bir ücret karşılığında kiraya verilen arazi. (Kiracı, kira bedelini her sene arâzi sahibine vererek o arâziyi devamlı sûrette elinde bulundurur.)

arzıhal

 • Durumunu bildirmek.

arzıhal etmek

 • Durumunu bildirmek.

asabe

 • Baba tarafından akrabâ, hısım. Allahü teâlânın Kur'ân-ı kerîmde hisse (pay) takdîr edip bildirdiği vârislerden (Eshâb-ı ferâizden) sonra gelen ve belli bir payı olmayıp artan malı almaya hak kazanan, ölene erkek vâsıtasıyla bağlanan erkek akrabâ veya bâzı durumlarda bunlar gibi vâris olan kadınlar.

asayiş / âsâyiş

 • Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, güvenlik.

asesbaşı

 • Osmanlı İmparatorluğunun eski devirlerinde polis müdürü.

ashab-ı kalib / ashâb-ı kalib

 • Bedirde öldürülüp kuyuya atılmış olan müşrikler.

ashab-ı ress / ashâb-ı ress

 • Kur'anda bahsi geçen bir kavim adıdır. Kimler oldukları kati bir şekilde tesbit edilemiyor. Râvilerin ekserisi, peygamberlerine isyan eden ve onu öldürüp kuyuya atan, bundan dolayı da Cenab-ı Hakkın helâk ettiği bir kavim olduğu hakkında ittifak etmektedir. (Furkan Suresi, 38 inci Ayet)

ashab-ı uhdud / ashâb-ı uhdûd

 • Cenab-ı Hakka imân ve itâat edenleri çukurlara doldurup yakan veya sopa ile döven, fir'avn gibi zâlim kimseler.

askat

 • (Uydurukça kelimedir.)

asker

 • (Çoğulu: Asakir) Devlet ve memleketin muhafazası için ücretli veya ücretsiz olarak veya kur'a ile toplanarak hazır bulundurulan ve resmi elbise giyen silahlı adamlar topluluğu. Er, leşker, nefer.

ateş-pare

 • Ateş parçası. Ateş gibi. (Farsça)
 • Mc: Çok zeki, çok akıllı. (Farsça)
 • Durup dinlenmeyen. (Farsça)

avakıb-ı ahval / avakıb-ı ahvâl

 • Durumların neticesi, hâllerin sonu.

ayatü'n-nur / âyâtü'n-nur

 • Nur âyetleri; Cenâb-ı Hakkın Nûr isminin tecellileri ve mü'minlerin durumlarından bahseden Nur Sûresinin 35, 36, 37 ve 38. âyetleri.

ayet-i zulümat / âyet-i zulümat

 • Dalâlet ve inkâr karanlıklarında bulunan kâfirlerin durumunu açıklayan Nur Sûresinin 39. ve 40. âyetleri.

azimet / azîmet

 • Kuvvetli irâde, istek, arzu. Haramlardan, dinde yasak edilen şeylerden sakınmakla berâber, mümkün olduğu kadar ruhsatlardan yâni dinde izin verilen kolaylıklardan uzak durup; evlâyı, en iyi olduğu bildirilenleri, nefse zor gelenleri yapmak; takvâ yol u.

bair

 • Şaşkın, şaşırmış. Perişan durumlu.

balon

 • Hava veya hafif gazlarla doldurulan küre. Bugünkü uçaklar balonculuğun geliştirilmesiyle elde edilmiştir. Zeplin adı verilen güdümlü balonlar hava ulaşımında ve savaşta kullanılmıştır. (Fransızca)
 • Isıtılmış hava veya havadan daha hafif bir gazla doldurulan ve bununla havada uçabilen balon şeklindeki araç.

be's

 • Azab, şiddet. Korku.
 • Zarar, ziyan.
 • Zorluk, meşakkat, zahmet.
 • Fenalık. (Arapçada: "Savaşta şiddetli harekette bulunmak veya sıkıntı ve fakirlikten fenâ durumda olmak" mânâlarına gelir.)

berrak / براق

 • Nurlu, pek parlak.
 • Bulanık olmayan, duru, açık, saf.
 • Duru.
 • Duru, safi, arı.
 • Duru. (Arapça)

besere-i habise

 • Çıktığı yeri kangren eden ve adına da kara kabarcık denen öldürücü bir hastalık.

bev

 • Deve yavrusunun derisi. (Bunu samanla doldurup anasına gösterirler. tâ ki sağılmaktan kaçmasın diye.)

beyan-ı hal / beyan-ı hâl

 • Halini anlatma, durumunu bildirme.

beyanname

 • Durumu yazı ile bildiren açıklama. (Farsça)

beyniye

 • Tecvidde: Harfler okunurken sesin mükemmelen akıp akmama arasında olması, kalın ile yumuşak arası okunması. Bu durumda okunan harfler şunlardır: (Râ, mim, ayn, nun, lâm.)

bi'at / bî'at

 • Sözleşme, söz verme, teslimiyet.
 • Devlet başkanı durumunda olan kimseye, senin başkanlığını, idâreciliğini kabûl ettim, iyi ve faydalı her sözüne itâat edeceğim, şeklinde söz vermek, bağlılığını bildirmek.

bidayet-ı hal / bidayet-ı hâl

 • Durumun başlangıcı, başlangıçta.

bidayet-i hal

 • Durumun başlangıcı, başlangıçta.

biet

 • Bir menzile konma.
 • Hal, durum, nitelik, keyfiyet.

bihazelemr / bihâzelemr / بهذا الامر

 • Buna göre, bu durumda, böylelikle. (Arapça)

bihoş / bîhoş

 • İyi ve hoş durumda değil, hâl ve durumu kötü.

bilanço

 • ing. Ticarî bir müessesenin muayyen bir devre sonunda alacak verecek durumunu göstermek üzere meydana getirdiği cetvel.
 • Mc: Herhangi bir işte belirli bir müddet sonundaki iyi ve kötü neticelerin karşılıklı durumu.

billur

 • Duru, kristal.
 • Necef taşı.

bitüm

 • Yerin altında bulunup sıvı ve sarımtırak veyahut katı ve kara bir durum ve renkte olan maddedir ki, asfalt yol yapılırken kullanılır.

biyokimya

 • Canlıların kimya ile ilgili yapılarını, tepkilerini, belirtilerini inceleyen bilim dalıdır. 19. Asırda başlatılan bu çalışmalarla proteinler, vitaminler, hormonlar anlaşılır duruma gelindi.

Bolşevik

 • Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olduğu için Rusça "çoğunluk" anlamına gelen Bolşevik olarak, azınlıktaki Martov yanlıları da Menşevik olarak adlandırılacaktır.

  Kongreden sonra iki taraf arasında birleşme girişimleri olsa da birleşme gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği’ni kuracaklardır. Lenin ve Martov yandaşları kongredeki durumlarına göre Rusça “bolshinstvo” (çoğunluk) ve “menshinstvo” (azınlık) olarak adlandırılırlar. Kongredeki delegeler sürekli olarak saf değiştirdikleri için birleşim başarısız olacak ve parti fiilen ikiye bölünecektir.
 • Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olduğu için Rusça "çoğunluk" anlamına gelen Bolşevik olarak, azınlıktaki Martov yanlıları da Menşevik olarak adlandırılacaktır.

  Kongreden sonra iki taraf arasında birleşme girişimleri olsa da birleşme gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği’ni kuracaklardır. Lenin ve Martov yandaşları kongredeki durumlarına göre Rusça “bolshinstvo” (çoğunluk) ve “menshinstvo” (azınlık) olarak adlandırılırlar. Kongredeki delegeler sürekli olarak saf değiştirdikleri için birleşim başarısız olacak ve parti fiilen ikiye bölünecektir.

borç

 • Geri verilmek niyetiyle ihtiyaç sahiplerine verilen para. Müslümanlıkta faizle borç vermek haramdır, günahtır. Borcunu ödiyemiyecek durumda onların borçlarını bağışlamak veya sonraya bırakmak sevaptır. Borcunu ödeyebilecek durumda olanlar da borçlarını zamanında ödemelidirler. Ödeyemiyecek olanlar d

büfe

 • İçinde sofra takımı konulan dolap. (Fransızca)
 • Davetlileri ağırlamak için çeşitli yiyecek ve içeceklerin hazır bulundurulduğu masa. (Fransızca)
 • İstasyon lokantası. (Fransızca)
 • Sigara, kibrit, gazete, sandviç v.s. satılan yer. (Fransızca)

bumbar

 • Koyun ve benzeri gibi hayvanların kalın bağırsağı. (Farsça)
 • İçine kıyma, pirinç vs. doldurulmuş bağırsakla yapılan bir cins yemek. (Farsça)

cahil

 • Tecrübesiz. Bilgisiz. Genç. Toy.
 • Allah'ı unutmuş olan. Gafil. (Dünya ve kâinatta Allah'ın bunca eserleri sergilenip dururken bunların sanatkârını ve yaratıcısını tanımamak cahilliğin en akılsızcasıdır.)

can-geza

 • Ruh sıkıcı, can sıkıcı. Tehlikeli olan, öldürücü. (Farsça)

cani

 • Cinayet işlemiş olan. Birisini öldürmüş veya yaralamış bulunan. Caniler nasıl haksız yere insanı öldürüyorlar ve onların hayatlarına son veriyorlarsa; kâfirler, inkârcılar, dinsizler de birer cani sayılırlar. Çünkü Allah'ın eserleri olan canlı ve cansız varlıklar onun sonsuz kudretini, ilmini, irade

canşikar / canşikâr

 • Öldürücü. (Farsça)
 • Mc: Can avlayan veya öldüren. Sevgili, mahbub. (Farsça)

caris

 • Yaygaracı, geveze, terbiyesiz, güldürücü. Çala çaldıran.

çarmih / çârmîh

 • Dört çivi. Birbiri üzerine dikey olarak konulmuş iki tahtadan meydana gelen, suçluları îdâm etmek için kullanılan haç şeklindeki darağacı. Bu cezâya çarptırılan kişi iki yana açılmış kollarından ve bağlanmış ayaklarından çivilenerek öldürülürdü.

casus

 • (Çoğulu: Cevâsis) Hafiye. Gizli sırları haber veren. Kendi asıl şahsiyetini gizleyip, kendini iyi şahsiyet şeklinde göstererek ve gizli yollarla bir devletin askeri, siyasi ve mâli durumlarına dair haberleri başka bir devlet menfaatına olarak toplayıp bildiren kimse.

celed

 • Sütü ve yavrusu olmayan büyük deve.
 • Muhkem yer.
 • Samanla doldurulup anası önüne koyulan buzağı derisi.

celse

 • Oturum, duruşma.

celse-i muhakeme

 • Mahkeme heyetinin görüşme boyunca yaptığı oturum, yargılama duruşması.

cenabet / cenâbet

 • Cünüplük. Gusül (boy abdesti) almayı gerektiren durum,.
 • Gusül abdesti almayı gerektiren durum.
 • Gusül gerektiği halde henüz gusül yapmamış kimse.

cercis

 • (A.S.) : (Circis) Taberi tarihine göre: İsâ Aleyhisselâmdan sonra gelmiş ve Filistinde yaşamış ve onun şeriatı ile amel etmiş olan bir peygamberdir. Yedi sene içersinde tebliğde bulunarak çok işkencelere maruz kalmış, müteaddid defalar öldürülmüş ve mu'cize ile dirilerek tekrar tebliğ vazifesine dev

cereyan-ı ahval

 • Hal ve durumların akışı, genel gidişatı.

cezl

 • Kalın odun. Tomruk.
 • Sağlam. Metin.
 • Güzel ve muhkem fikir.
 • Rekik olmayıp doğru ve dürüst olan söz veya kelime.
 • Kâmil, dirayet sahibi, akıllı ve olgun adam.

cilve

 • Esmâ-i İlâhînin tecellisi.
 • Tecelli.
 • Güzellere yakışır duruş ve davranış. Dilberâne hareket. Naz ve edâ. Hoşa giden görünüş.

cirsam

 • Divanelik, delilik.
 • Öldürücü zehir.
 • Zatülcenb.

coğrafya

 • Yeryüzünün şimdiki hâlini çeşitli cihetlerden inceleyen ilim. Bölümlerinden olan Fizikî Coğrafyada: Karalarla denizlerin durumları ve iklimleri;İktisadî Coğrafyada: Toprak mahsulleri, sanayi ve ticaret işleri;Siyasî Coğrafyada: Irk, dil, millet hususiyetleri ve devlet sınırları anlatılır.Bunlardan b

cud

 • Cömertlik. Sahilik. Eli açık olmak. Muhtaçların vaziyetlerini, durumlarını bildirmeğe meydan vermeksizin lütuf ve ihsanda bulunma hâleti. Mücahede-i diniye ve neşr-i hakaik-ı Kur'aniye ve imaniye hizmetinde mutemed zâtlara lüzumunda maddeten de iştirak etmek fedakârlığı.

cug

 • Öküz boyunduruğu. (Farsça)

çug

 • Su arkı. (Farsça)
 • Boyunduruk. (Farsça)

dakaik-i umur

 • Üzerinde gayet dikkatle durulması lâzım gelen işlerin ince ve mühim noktaları. (Farsça)

daliye

 • (Çoğulu: Devâli) Hayvanla döndürülüp su çekilen dolap. (Suyun döndürdüğü dolaba "nâurâ" derler.)

dar'

 • (Çoğulu: Durâ-Duru) Davar emziği.

dar-ı karar / dâr-ı karar

 • Karar kılınacak, durulacak yer.

darb

 • (Çoğulu: Dürub) Kapı, bâb.
 • Büyük, geniş sokak.
 • Dâr-ı İslâmla dâr-ı harp arasında olan sınır ve hudut.
 • (Çoğulu: Durub-Edrub) Vurmak, vuruş, çarpmak.
 • Beyan etmek.
 • Seyretmek.
 • Nev, cins.
 • Benzer, nazir.
 • Eti hafif olan.

daris

 • (Dürus. dan) Yıkılmış, mahvolmuş.

debbağhane

 • Hayvan derilerinin kullanılacak duruma getirilme işleminin yapıldığı yer.

deccal / deccâl

 • Kıyâmetin büyük alâmetlerinden biri. Kıyâmete yakın çıkacağı bildirilen ve Îsâ aleyhisselâm ile hazret-i Mehdî tarafından öldürülecek olan zâlim.
 • Kıyametten az önce çıkacak, insanlardan bir kısmını sapıtacak ve daha sonra Hz. İsa tarafından öldürülecek olan şahıs.

delab

 • (Dülâb) (Çoğulu: Degâlib) Bâzısı su ile ve bâsızı da hayvan ile döndürülen su çekmeğe mahsus çark.

delal

 • Cilve, naz, işve. İnsana güzel ve sevimli görünecek hâl, durum.

derece

 • Gitgide yükselen durumların her biri, kerte.

dereke

 • Gitgide alçalan durumların her biri.

derpiş / derpîş / درپيش

 • Göz önünde. (Farsça)
 • Derpîş edilmek: Göz önünde bulundurulmak. (Farsça)
 • Derpîş etmek: Göz önünde bulundurmak. (Farsça)

devbel

 • Bir karar üzere durup büyümeyen küçük eşek.

dıhk-aver / dıhk-âver

 • Güldüren, güldürücü. (Farsça)

dikkat-i nazara alınsa

 • İnceden inceye düşünülse, göz önünde bulundurup bakılsa.

dinamik

 • yun. Cisimlerin hareketleriyle bunları meydana getiren sebebler arasındaki alâkayı araştıran mekanik ilminin bir kolu.
 • Hareket eden, durup dinlenmek bilmeyen, hareketli.
 • Fls: Sâbitin zıddı olarak bir kuvvet tesiriyle dâim hareket halinde bulunan ve bulunduran, bir değişmesi,

dır'

 • (Çoğulu: Dırâ'- Duru') Cevşen. Cenkte, muharebede giyilen zırh.

dirz

 • (Çoğulu: Duruz) Dünya nimetleri.
 • Lezzet.

diyet

 • Kan bedeli. Yaralanan veya öldürülen bir kimse için en yakın vârisine ödenmesi şer'an hükmolunan para veya mal. Can pahası.
 • Para, değer. Kıymet.

diyet-i kamile / diyet-i kâmile

 • Huk: Öldürülen şahsın nefsine bedel olarak, câniden veya ailesinden alınan tam diyet olup, miktarı öldürülen kişiye göre değişir.

dürzi

 • (Çoğulu: Düruz) Suriye'nin güneyi ile Ürdün ve İsrâil'de yaşayan ve sonradan Araplaşmış olan bir kavimdir. Arapça konuşurlar. Dalâlet fırkalarından en bâtıl yolda olan bir fırkadır.

ebrar / ebrâr / ابرار

 • İyi insanlar, dürüst insanlar. (Arapça)

ebred / ابرد

 • Dondurucu soğuk, çok soğuk. (Arapça)

ebu cehl

 • "Cehalet babası" demek olan bu kelime, Hazret-i Resul-i Ekrem (A.S.M.) zamanında, mu'cizeleri ve çok delilleri ve Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ı gördüğü halde iman etmeyen din düşmanı puta tapan gururlu bir müşrikin lâkabıdır. Bedir Gazasında öldürüldü.

efsane / efsâne

 • Masal. Uydurulmuş yalan hikâye.
 • Uydurulmuş hikâye, mitoloji.

ehl-i hal / ehl-i hâl

 • Hâlden anlayıp, duruma göre idâre eden kimse. İlâhi tecellilere ve mânevi feyze mazhar olan. (Farsça)

emniyet-i umumiye müdürü

 • Emniyet Genel Müdürü.

emniyet-i umumiye reisi

 • Emniyet Genel Müdürü.

emr-i ahar / emr-i âhar

 • Başka bir iş ve durum.

emr-i sabit

 • Sabitleşmiş, kesinleşmiş iş, durum.

emr-i tekvini / emr-i tekvînî

 • Yaratma emriyle ilgili; Allah'ın birşeye "kün=ol!" deyince onu derhal olduruveren emriyle ilgili.

Emzik / Bibs / Kidful

 • About Page template By Adobe Dreamweaver CC
  sample

  Bibs Kauçuk Emzik


  Söz konusu emzik olunca, BIBS Colour gerçek bir klasik. Yaklaşık 40 yıldır Danimarka'da tasarlanıp üretilen BIBS Colour emzikler, %100 doğal kauçuk ucuyla, hava akışı sağlayan delikleri ve cilt tahrişini önlemek için geliştirilen hafif eğimli yapısı ile gerçek bir efsane! BIBS Colour, yuvarlak ve yumuşak kauçuk uç kısmı ile anne memesine en yakın forma sahip olduğundan, çocuklar tarafından kolay kabul ediliyor. Anne memesini taklit ederek, emiş sırasında hava akışı sağlıyor. Ultra hafif ve sağlam yapısı ile bebeğinizi yormuyor. BPA, PVC ve phthalates gibi zararlı maddeler içermiyor ve dünyaca geçerli EN 1400 standardına göre üretiliyor. Hiçbir emzik markasında göremeyeceğiniz kadar fazla renk çeşitine sahip olan BIBS Colour, klasikleşen zamansız tasarımı ve elegant duruşu ile tasarım ve işlevselliği birleştiriyor. BIBS Colour, bir emzikten beklenen tüm detaylara sahip olmasının yanısıra; bir emzikten beklenmeyen güzellikte tasarımı ile, tüm dünyada hem anneleri hem çocukları kendine hayran bırakıyor…

  https://www.kidnkind.com/bibs

sample

Kidful Bitkisel Boyalı Emzik Askısı


KIDFUL Emzik Askıları, çocuk ürünlerinde kullanıma uygun olan, en kaliteli %100 gerçek deriler kullanılarak EN 12586 standartlarına göre üretilir. KIDFUL'un organik serisinde kullanılan boyalar tamamen bitkiseldir ve kimyasal madde içermez. KIDFUL'un özel olarak üretilen metal klipsi kurşun ve krom içermez. Metal klipsin kıyafetlere zarar vermemesi için, klips içerisinde plastik aparatı bulunur. KIDFUL emzik askısını, güçlü lastik ve güçlü bağlantı yapısı ile, uzun seneler yıpranma sorunu yaşamadan kullanabilirsiniz...
https://www.kidnkind.com/kidful


Kidnkind Emzik Anne Bebek ve Tekstil Ürünleri Ticaret Limited Şirketi


Web sitesi :www.kidnkind.com

Telefon : 0(216) 606 21 06

(www.kidnkind.com)

esatir / esâtir

 • Uydurulmuş hikâyeler, mitoloji.

eser-i kast

 • Kasıt ve isteğin sonucu, bilerek ve isteyerek ortaya çıkan bir durum.

etvar-ı hayat / etvâr-ı hayat

 • Hayatın durumları, tavırları.

evhal

 • (Tekili: Vahal) Sıvalar, balçıklar, çamurlar.
 • Mekânlar, hâneler, evler, durulacak veya oturulacak yerler.

evlad-ı maneviye / evlâd-ı mâneviye

 • Mânevî evlâd durumunda olan.

evveliyyat / evveliyyât / اوليات

 • Daha öncesi, eski durumu. (Arapça)

evza'

 • (Tekili: Vaz') Haller. Durumlar.

ezeliyyet / ازليت

 • Ezellik durumu. (Arapça)

fakirü'l-hal olma

 • Muhtaç durumda olma.

feca'at / fecâ'at / فجاعت

 • Feci durum. (Arapça)

fecaat / fecâat

 • (Fecâet) Merak edilecek hâl, kederlenecek kötü durum. Felâket.
 • Felâket, yürekler acısı kötü durum.
 • Acıklı durum.

fela cerem / felâ cerem

 • Şüphesiz. Muhakkak.
 • Düşündürücü değil.

fenn-i maani / fenn-i maânî

 • Mânâ ilmi, anlam bilim; sözün maksada, duruma ve yerine uygunluğundan bahseden ve hâlin gerekliliğine yakışması yollarını gösteren ilim.

fücur

 • Günah. Zina. Namusları pây-mâl etmek gibi şeytanî iştiha. Dinsiz ve ahlâksızların durumu.

fursat

 • Müsait an, elverişli durum, uygun zaman, elden kaçırılmayacak faydalı hâl veya vakit. Nöbet.

gaddar

 • Kahredici, öldürücü. Ahdine vefâ etmeyip hıyânet eden. Hâin, zâlim, çok zulmeden.

gaml

 • Tüyünü yolmak için deriyi dürüp gömmek.

garir / garîr

 • Kefil.
 • Güzel ahlâk.
 • Durumdan veya işten anlamıyan.

gaşemşem

 • Şecaatinden kimseye baş eğmeyen.
 • Başını döndürüp yabana iltifat etmeyen.
 • Zulmedici.
 • Methi istediği gibi yapamamak.

gidişat

 • Olayların durumu, işlerin gelişme biçimi, işlerin gidiş tarzı.

girdap

 • Tehlikeli yer veya durum.

girive

 • (Girve) Çıkmaz yol. Çıkmaz sokak. (Farsça)
 • İçinden çıkılması müşkül olan durum. (Farsça)
 • İçinden çıkılmaz karışık durum.

gıyaben

 • Bulunmadığı halde. Mevcut ve hazır olmaksızın.
 • Mahkeme veya duruşmada olmadan.

gıyabımda

 • Arkamdan; benim hazır ve mevcut bulunmadığım durumda.

gonce

 • Gonca. Tomurcuk. Çiçeğin açılmamış durumu. (Farsça)

hacıyatmaz

 • Dibindeki ağırlıktan dolayı yere ne şekilde bırakılırsa bırakılsın, dik bir durum alan oyuncak.
 • Mc: Zor durumlarda kendisini çabucak toparlamayı beceren kişi.

hak-sever

 • Adaletle hareket eden, doğru bildiği şeyden ayrılmayan, dürüst.

hakikat-ı hal / hakikat-ı hâl

 • Durumun gerçek yönü.

hakikat-i hal

 • Bir durumun ardında gizlenen gerçek.

hakikat-perest

 • Hakkı ve hakikatı seven, hakikata inanan. Dürüst, hakikat âşığı. (Farsça)

hal / hâl / حال

 • Durum, vaziyet. Görünüş. Tavır. Suret. Keyfiyet.
 • Cezbe.
 • Dert, keder, elem.
 • Mecâl. Kuvvet.
 • Gr: Fâili, mef'ulü veya her ikisinin durumunu bildiren sözdür. Halin sâhibine zi-l hâl denir.Meselâ : Reeytuhu mâşiyen: (Onu yürürken gördüm) cümlesinde Mâşiyen (yürürken
 • Durum, vaziyet, tavır. Tasavvuf yolunda bulunan kimsenin kalbine gelen sevinç, hüzün, darlık, genişlik, arzu ve korku gibi mânâlar. Bunlar kulun gayreti ve çalışması olmadan kalbe gelir. Bu yönden makam ile arasında fark vardır. Makam, tasavvuf yolun da bulunan kimsenin çalışmakla kazandığı mânevî d
 • Durum, görünüş, nitelik, şimdi, tâkat.
 • Durum.
 • Hal, durum. (Arapça)
 • Şimdiki durum, şimdiki zaman. (Arapça)

hal-aşina

 • Hâl ve durumdan anlayan. (Farsça)

hal-i ahmediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) durumu, davranışı.

hal-i alem / hâl-i âlem / hal-i âlem / حَالِ عَالَمْ

 • Âlemin durumu.
 • Âlemin hali, durumu.

hal-i hazır / hâl-i hâzır

 • Şimdiki durum, şimdiki zaman.
 • Şimdiki zaman, bu anki durum.

hal-i ihtilal / hâl-i ihtilâl

 • Ayaklanma durumu, karışıklık hâli.

hal-i müessif

 • Üzüntü verici durum, hâl.

hal-i sekir

 • Sarhoşluk hâli, durumu.

halat / hâlât

 • Durumlar, hâller.

halat-ı telakki / hâlât-ı telâkki

 • Anlama durumları.

hale mutabık

 • Hâl ve duruma uygun.

halen / hâlen

 • Durumca, şimdi de.

halet / hâlet

 • Durum, hâl.
 • Hâl, durum.

halet-i azime / hâlet-i azîme

 • Büyük bir hâl, durum.

halet-i içtimaiye / hâlet-i içtimaiye

 • Sosyal durum.

halet-i kudsiye / hâlet-i kudsiye

 • Mukaddes hal, durum.

halet-i mahzunane / halet-i mahzunâne

 • Üzüntülü durum.

halet-i müthişe / hâlet-i müthişe

 • Dehşet verici durum.

halet-i ruhiye / hâlet-i ruhiye / حالت روحيه

 • İnsanın ruh hâleti, manevi ve iç durumu.
 • Ruhsal durum.

halihazır / hâlihâzır / حال حاضر

 • Şimdiki durum.
 • Şimdiki durum. (Arapça - Farsça)

halis / hâlis

 • Hilesiz. Katıksız. Saf. Duru. Saffetli.
 • Pek beyaz.
 • Evvelce karışık iken kusuru zâil olan.
 • Her ameli, yalnız Allah rızası için işleyen. (Müennesi: Hâlise'dir)
 • Hilesiz, katkısız, duru.
 • Saf, duru, katışıksız.

halisiyet / hâlisiyet

 • Halislik, saflık, duruluk.

haliyet / hâliyet

 • Hâl oluş; durumu beyan ediş.

handebahşa

 • Güldürücü, tebessüm ettirici. (Farsça)

handebar

 • Güldüren, güldürücü. (Farsça)

handeferma

 • Güldürücü, güldüren. (Farsça)

haras / harâs

 • Hayvanla döndürülen değirmen. (Farsça)

haraş

 • Hayvan ile döndürülen değirmen. (Farsça)

hareket

 • Kımıldanma. Davranış. Yola çıkmak. Bir cismin sabit bir noktaya göre yerinin veya durumunun değişmesi. Sarsıntı.

harem-i şerif

 • Kâfir ve müşriklerin girmesi yasak olan ve canlı mahlukun öldürülmesi men'edilen Mukaddes Kâbe ve civârı.

harita

 • Bir yerin coğrafî durumunu bildiren çizgiler.

hasbel icab

 • (Hasb-el icâb) Durum icabı olarak, hâl ve durum iktiza ettiği için, durum dolayısıyla.

haşv / حشو

 • Doldurulmuş, yararsız söz. (Arapça)
 • Kuru ot. (Arapça)

hatime / hâtime

 • Bir şeyin son durumu.

hatir

 • Muhâtaralı, tehlikeli, korkulacak durum. Büyük ve şerefli kimse.

hava

 • (Hevâ) Hava. Dünyayı çeviren atmosfer. Cevv. Yer ile gök arası.
 • Hafif yel.
 • Bir binanın üzerine kat çıkma hakkı.
 • Bir yerin hâli ve sıhhat bakımından durumu.
 • Müzikte ezgili ses, sadâ.

havsal

 • Havuzun kenarında suyun durulduğu yer.

hayeviye

 • Canlılık, canlı olma durumu.

hazaze

 • Tıb: Bulaşıcı, müzmin bir cilt hastalığı olup sonradan bağırsaklara geçerse öldürücü olur.

hecr-i cemil

 • Kalben ve fikren onlardan uzak durup fiillerinde onlara uymamakla beraber, kötülüklerine karşılık vermeğe kalkışmayıp müsamaha, idare ve güzel ahlâk ile hüsn-i muhalefet etmek.

helahil

 • (Tekili: Hülhül) Tesiri pek kuvvetli ve öldürücü zehir. Panzehiri olmayan ağu.

helahil-riz

 • Öldürücü zehir saçan. (Farsça)

helhel

 • Seyrek, ince, dakik şey.
 • Öldürücü zehir.

her / هر

 • Her. (Farsça)
 • Her halde: Mutlaka, her durumda. (Farsça)
 • Her vakit: Her zaman, daima. (Farsça)

hey'at / hey'ât

 • Birşeyin hâl ve keyfiyetleri, yani birşeyin durum, vaziyet, özellik, nitelik, kalite, şekil gibi bütüncül olarak genel yapısı.

hey'et

 • Şekil, suret.
 • Görünüş.
 • Durum.
 • Şekil. Suret. Görünüş.
 • Birlik teşkil eden şahısların mecmuu.
 • Gök ve yıldız ilmi. Astronomi.
 • Duruş, vaziyet, keyfiyet. Tabiat ve cibilliyet. Bir şeyin cibilli vaziyeti.

hey'et-i ictimaiyye

 • Toplantı heyeti, sosyal durum.

hey'et-i umumiye

 • Umumi hey'et. Bir şeyin teferruatları nazara alınmadan olan umumi durumu.

heyêt

 • Şekil, duruş, görünüş, topluluk, gök ilmi.

heyet-i etvar

 • Tavırların, davranışların durumu, yapısı.

hilaf-ı zuhur / hilâf-ı zuhur

 • Aksi durumun ortaya çıkması.

hile-i şer'iye

 • Müşkül bir mes'eleyi, şer'i esaslar üzeri, hazakatla hall ve izah etmek ve şer'an muahaze ve mes'uliyeti mucib olmayacak surette te'vilini bulmaktır. Bu tabir kanuna, yani şeriata karşı irtikâb edilen, hile, oyun, aldatma veya şer'î bir hükmü bertaraf etmek mânasına olmayıp, ancak karışık bir durumu

hile-i şer'iyye / hîle-i şer'iyye

 • Şer'î (dînî) çâre. Müslümanların, İslâmiyet'e uymaları ve haram işlememeleri için ihtiyatlı yol aramaları. Herhangi bir hususta İslâmiyete uymağa mani bir durum bulununca o şeyi yapabilmek için kolay olan bir çâre aramak veya bu sûretle bulunan çıkış yolu.

himmet

 • Kast, irâde, kuvvetli istek, arzu. Allahü teâlânın velî kullarından bir zâtın, kalbinde yalnız bir işin yapılmasını bulundurup, başka bir şeyi kalbine getirmemesi ve Allahü teâlâdan o işin olmasını dileyerek, bu şekilde mânevî yardımda bulunması. Evliyânın himmeti, yaktı beni kül eyledi Sofi

hışaş

 • Başı küçük adam.
 • Küçük başlı yılan.
 • Devenin burnuna geçirdikleri burunduruk.
 • Kuşlardan, dimağı olmayan.
 • Çuval.
 • Cânip, taraf.
 • Sinir.

hiyab

 • (Hiyâbet) Kabahat, suç, günah.
 • Kötü bir durumun başlangıcı.
 • Yokluk.

hukuki bir mütearife / hukukî bir mütearife

 • İspat istemeyecek kadar açık olan yasal bir durum.

hükumet-i gayr-i müstakille / hükûmet-i gayr-i müstakille

 • İstiklâliyet ve hâkimiyet haklarını tamamen haiz olmayıp, diğer bir devletin boyunduruğu altında bulunan hükûmet.

hülhül

 • (Çoğulu: Helâhil) Öldürücü zehir.

hum

 • Küp. (Farsça)
 • Şarap küpü. İçine şarap doldurulan küp. (Farsça)

humbara

 • Küçük küp. (Farsça)
 • Ask: Demir veya tunçtan dökülmüş, içi boş ve yuvarlak olarak yapılan ve içine patlayıcı maddeler doldurularak havan topu veya elle atılan harp aleti. Havan topu ile atılana havan humbarası, elle atılana da el humbarası denirdi. (Farsça)
 • Para biriktirmek için kullanılan topr (Farsça)

hunhar

 • Kan içici. Zâlim. Kan akıtan. Öldüren, öldürücü. (Farsça)

hurafe-vari / hurafe-varî

 • Hurafeye benzer. Hurafe gibi uydurulmuş. (Farsça)

hurufilik / hurûfîlik

 • Acem yahûdisi Fadlullah-ı Hurûfî'nin v.796 (m. 1393) kurduğu bozuk yol. Küfür ve sapık inançları sebebiyle Timur'un oğlu Mîrânşâh tarafından öldürülmüştür.

hüsn-ü hal

 • Hâlin, durumun güzelliği.

hüsran-ı islam / hüsrân-ı islâm / خُسْرَانِ اِسْلَامْ

 • İslâmın içine düştüğü acıklı durum.

huşu / huşû

 • Gönül alçaklığı, tevazu.
 • Korku ile sevgi arası durum, saygı.

hususat

 • Özellikler, durumlar.

huz ma safa / huz mâ safâ

 • Duru ve saf olanı al.

huz ma safa, da' ma keder / huz mâ safâ, da' mâ keder

 • "Güzel ve duru olanı al, çirkin ve bulanık olanı bırak".

i'caz / i'câz

 • Aciz bırakma.
 • Mucize göstererek muhatabı cevap veremez duruma düşürme.
 • Aciz bırakma.

ibn-i hurre

 • Dürüst, doğru ve namuslu insan.

ibret

 • Uyanıklığa sebeb olan ders.
 • Çok çirkin ve düşündürücü.
 • Tuhaf, acâyip.

ibretli

 • Düşündürücü, ders verici.

icmad-ı ma / icmad-ı mâ

 • Suyun dondurulması. Suyun buz haline getirilmesi.

idame / idâme / ادامه

 • Devam ettirme, sürdürme. (Arapça)
 • İdâme edilmek: Sürdürülmek, devam edilmek. (Arapça)

idame-i nimet

 • Nimetin, ihsan ve lütfun devamı, sürdürülmesi.

ıdhak

 • Güldürmek. Güldürülmek.

ifka'

 • Fakir ve kötü durumda bulunma.

ifram

 • Doldurma, doldurulma.

ihdar-ı dem

 • Huk: Maktulün (öldürülmüş olan kimsenin) diyetini katilden (öldürenden) aldırmamak.

ihlas / ihlâs / اخلاص

 • İçtenlik, dürüstlük. (Arapça)

ikar

 • Doldurma, doldurulma.

iklim

 • Bir yerin hava durumu.

iktiza-yi hal

 • Halin ve durumun gösterdiği lüzum.

ilcaat-ı zaman

 • Zamanın getirdiği mecburiyetler, çaresiz durumda bırakmalar.

ilm-i nahv

 • Arabî cümle bilgisi. Kelimelerin cümle içindeki yerlerini ve buna göre sonlarının aldığı durumlardan (harekelerden) bahseden ilim.

imla

 • Doldurma, doldurulma.
 • Yazı yazma. (Dikte)
 • Bir dildeki kelime ve sözleri doğru yazma bilgisi.
 • Müddeti mühlet vererek uzatma.

imtihaz

 • Hâlis, katıksız ve saf olma. Durulanma.

inde'l-muhakeme

 • Yargılanma anında, duruşma sırasında.

indimac

 • Kenetlenme. Dürülüp birbirine geçme.

inkılabat-ı ahval / inkılâbât-ı ahvâl

 • Hâl ve durumların dönüşmesi, değişmesi.

insaniyet

 • İnsanlık, vicdanlılık. İnsana yakışır hâl ve durum.

intıva

 • Dürülmek ve cem' olmak. Bükülmek ve katlanıp sarılmak.

irtibas

 • Perişan ve zor durumda kalma.
 • Pek karışık ve sıkışık olma.

ırz

 • Namus. Temizlik. Cinsî haysiyet.
 • Ehil ve ıyal. İnsanın korumağa mükellef olduğu nefsi, hasebi, şerefi ve mahremleri, zemmedilecek veya medhedilebilecek durumları.

isbah

 • (Sebh. den) Yüzdürme, suda yüzdürülme.

işkampaviya

 • İtl. Harp gemilerinden asker naklinde kullanılan en büyük filika. İşkampaviya'lar sandal büyüklüğünde, yalnız ondan daha geniş ve yüksekti. Karaya asker sevkiyatında, gemiye erzak ve levâzım alınmasında kullanıldığı gibi eskiden donanmaya su alınacağı zaman su ile doldurulur, diğer bir filika yedeği

ıskarso

 • İtl. Yelkenleri doldurur dik rüzgâr.
 • Geminin götürü olarak kiralanması.

ıslah-ı hal

 • Durumun düzeltilmesi.

ism-i fail / ism-i fâil

 • Gr. masdarın ifade ettiği iş, oluş veya durumu yapan, yahut taşıyan şahsı bildiren kelimedir, meselâ; kâtip.

istihza

 • Alay etmek, birisi ile eğlenmek.
 • Birisini gülünç duruma düşürmek, maskara etmek.

istikamet / istikâmet / استقامت

 • Doğruluk. (Arapça)
 • Dürüstlük. (Arapça)
 • Yön. (Arapça)
 • İstikamet vermek: Yön vermek. (Arapça)

istıksas

 • (Kısas. dan) Kısas isteme. Bir katilin şeriatça öldürülmesini isteme.

istilam / istîlâm

 • Selâmlamak. Hac ve umre ibâdetinde Kâbe'yi tavafa (etrâfında dönmeye) başlarken veya tavaf sırasında Hacer-ül-esved (Cennet'ten indirilen taşın) önüne gelindiğinde, elleri namaza durur gibi kaldırıp tekbir, tehlîl getirerek (Allahü ekber, lâilâhe ill allahü vallahü ekber diyerek) onu selâmlamak ve e

istinabe

 • Duruşmada yasal gerekçelerle bulunamayan zanlının, ilgili mahkemece, yasal prosedürün yerine getirilmesi için zanlıya en yakın bölgedeki bir mahkeme veya kişileri yetkili kılması.

istisdad

 • (Sedad. dan) Doğruluk, dürüstlük.

iştiva'

 • Kızarma, pişip yenecek duruma gelme.

itfa-yi harik

 • Yangının söndürülmesi.

kaf nun / kâf nun

 • Arapça "kün" (ol) emrinin harfleri; Allah'ın birşeye "Ol" deyince onu hemen olduruveren emri.

kaffe-i ahval / kâffe-i ahvâl

 • Bütün hâller, durumlar ve özellikler.

kahdan / kâhdan

 • Samanlık. İçine saman doldurulan oda. (Farsça)

kahhar / kahhâr

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Düşmanlarından, cebbâr (kibirli, zorba, zâlim), inâdcı, nîmetlere nânkörlük edenleri öldürüp, onları zelîl (aşağı, hakîr) etmekle dünyâda kahreden, âhirette düşmanları olan kâfirlere ebedî; îmâ nlı ölen mü'minlere, af ve mağfiret etmezse (bağı

kahkaha'

 • Öldürücü bir yılan.

kalafat

 • Geminin tahtalarının aralıklarını üstüpü vs. ile doldurup üzerine zift sürme işi.
 • Sahte süs, düzen.

kalkale

 • Üzerinde durulduğunda hafifçe tekrar söylenen harfler.

kanun-u emri / kanun-u emrî

 • Allah'ın bir şeye "Ol" deyince onu hemen olduruveren emrini ifade eden kanun.

karabasan

 • t. Kâbus. Sıkıntılı ve korkunç rüya.
 • Bir kimsenin içine düştüğü pek sıkıntılı ruh durumu.

karar

 • Değişmeyen istikrarlı durum, istikrar.

karine-i hal

 • Durumun gösterdiği alâmet, belirti.

katil

 • Öldürülmüş, vurulmuş. Maktul.

katl-i am / katl-i âm

 • Bir yerde çoklarının öldürülmesi. Herkesi kılıçtan geçirme. Toptan imha.

katla / katlâ

 • (Tekili: Katîl) Öldürülmüş kimseler.

katliam / katliâm

 • Bir yerde bir anda çok kimsenin öldürülmesi.

kavim

 • Doğru, dik, ayakta.
 • Dürüst.
 • İsabetli.
 • Boyu düzgün ve güzel.

kayım

 • Durucu, duran.
 • Kılıç kabzası.

kayyum / kayyûm

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Yaratıcı ve mahlûkları yerlerinde ve varlıkta durdurucu.

kebs

 • Çukur bir yeri doldurup düzeltme.
 • Bir cins hurma.
 • Misk hokkası.

keffaret / keffâret

 • Örtmek. Allahü teâlânın bâzı hususlarda kullarının kusur ve günahlarını affetmek ve örtmek için vesîle yaptığı şeylerden her biri. Çoğulu keffârâttır. Keffâretler, bir bakımdan ibâdet, bir bakımdan cezâ durumundadır. Keffâret, katl (insan öldürme), zıhar, yemîn, oruç ve hac keffâreti olmak üzere beş

kelime-i gaddare

 • Kahredici, öldürücü, zâlim ve merhametsiz söz.

kella

 • Geminin durup demirlediği yer.

kerametli

 • Keramet sahibi; Allah'ın bir ikramı olarak verilen olağanüstü hal ve durumu gösteren kimse.

keşfelkubur / keşfelkubûr

 • Ölünün kabirdeki durumunu bilme.

keyfiyat / keyfiyât

 • Durumlar, özellikler.
 • Özellikler, nitelikler, durumlar.

keyfiyat-ı zahiriye / keyfiyât-ı zâhiriye

 • Görünürdeki haller, durumlar.

keyfiyet

 • Nitelik, özellik, durum.

keyfiyet-i meşhure

 • Meşhur olan keyfiyet, durum.

keyfiyet-i vaziyet

 • Duruş şekli.

kimam

 • (Tekili: Kimm) Tomurcuklar.
 • Hayvan ağızlığı. Boyunduruk.

kıyas-ı hafi-yi hadsiye / kıyas-ı hafî-yi hadsiye

 • Zihnin birşey hakkında, sezgi ve âni kavramayla yaptığı gizli kıyas. Meselâ "Eğer Ayın ışığı Güneşten gelmeseydi, durumu değiştikçe ışık yapısı değişmezdi" şeklinde zihne doğan gizli bir kıyasla aklın "O halde Ay ışığını Güneşten alır" şeklinde hükmetmesi.

kritik

 • yun. Tenkid. Sıkışık durum, sıkıntılı.
 • Tıb: Hastalığın en kötü zamanı.
 • Tenkit, sıkışık durum.

kumanya

 • ing. Bir gemi içinde bulunan kimselerin beslenmeleri için gemiye doldurulan erzak. Gemi zahiresi.
 • Eskiden piyade kayığının arka kısmındaki dolapçık.
 • Gemi kileri. Geminin erzak koymağa mahsus yeri.

kün

 • Allah'ın birşeye "Ol" deyince onu hemen olduruveren emri.

kün emri

 • "Ol!" emri; Allah'ın birşeye "Ol!" deyince onu hemen olduruveren emri.

küş

 • "Öldüren, öldürücü" mânalarına gelerek tamlama yapmada kullanılır. Meselâ: Düşman-küş: Düşman öldüren. (Farsça)

küşende

 • Öldüren, katil, öldürücü. (Farsça)

küşiş

 • Öldürme, öldürüş. Katletme. (Farsça)

küşte

 • (Çoğulu: Küştegân) Öldürülmüş, maktul. (Farsça)

küştegan / küştegân

 • (Tekili: Küşte) Öldürülmüşler, öldürülmüş olanlar.

kutela'

 • (Tekili: Katil) Öldürülmüş kimseler, maktuller.

kuttal

 • (Tekili: Katil) Katiller, öldürücüler, öldürenler. Katledenler.

küvviret

 • (Tekvir. den) Toplandı, dürüldü.

lakanık

 • Sucuk gibi içi doldurulmuş olan şey.

laşe / lâşe

 • Leş. Kendiliğinden ölmüş veya İslâmiyet'in emrine uygun olmayarak kesilmiş veya öldürülmüş hayvan ve böyle hayvanın eti.

lefif

 • Sarılmış, dürülmüş.
 • Gr: Kökü üç harfli olduğunda iki harfi "elif" veya "yâ" nın yan yana olduğu kelime.

leş

 • Kendiliğinden ölen veya Besmelesiz kesilen veya kesilmeyip de başka sûretle öldürülen veya Ehl-i kitâb olmayan kâfir ve mürtedlerin kestikleri yenmesi haram hayvanlar. Ölmüş hayvan.

levc

 • Ağız içinde lokma veya başka bir şeyi döndürüp çevirme.

leyy

 • Def'etmek, kovmak.
 • Harcamak, sarfetmek.
 • İlaç yapmak.
 • Aciz olmak.
 • Bir nesneyi dürüp boğazına tıkmak.

linç

 • Halk tarafından öldürülme. Halkın bir suçluyu tutup derhal öldürmesi.

lisanıhal / lisanıhâl

 • Hâl dili, meramını durum ve görünümüyle anlatma.

lojistik

 • Ask: Askerlik san'atının ve seferi orduların iaşe, muhabere ve sevkiyat şartları, hareket ve harb kabiliyeti bakımından en etkili durumda bulundurulması için lâzım gelen çalışmalara aid kısım.

lule

 • Çeşme, musluk gibi şeylere takılan küçük boru. (Farsça)
 • Lüle. Halka gibi dürülmüş şey. (Farsça)

maaz-allah / maâz-allah

 • "Allahü teâlâya sığınırım" mânâsına, tehlikeli, zararlı ve istenmeyen durumlardan korunmak için söylenen bir söz.

madahik

 • (Tekili: Madhek) Güldürücü ve komik kimseler. Soytarılar.

maden-i safi / maden-i safî

 • Arınmış, duru kaynak.

mağdur / mağdûr / مغدور

 • Haksızlığa uğramış. (Arapça)
 • Mağdur etmek: Haksızlığa uğratarak zor durumda bırakmak. (Arapça)
 • Mağdur olmak: Haksızlığa uğramayarak zor durumda kalmak. (Arapça)

mahatt

 • Konak, menzil. Yolculuk esnâsında inilip durulacak yer.

mahşüv

 • Fazla.
 • İçi doldurulmuş.

makam

 • Durulacak yer.
 • Rütbeli yer.
 • Câh. Mesned. Mansab.
 • Musikide usul. Tempo.
 • Durulan, durulacak yer.
 • Memuriyet, memurluk yeri.

makamın iktizası

 • Durum ve halin gereği.

makarr

 • Durulan yer, karargâh,ocak, merkez, başkent, payitaht.
 • Karar yeri, durulan yer.

makis

 • (Mâkise) Durup dinlenen, duraklayıp eğlenen.

maklub

 • (Kalb. den) Altı üstüne çevrilmiş, kalbolunmuş. Ters döndürülmüş. Başka şekle sokulmuş.
 • Harfleri tersinden okunduğu zaman yine aynı olan kelime veya cümle. (Anastas mum satsana cümlesi gibi)

maklubiyet

 • Ters döndürülmüşlük, altı üstüne getirilmişlik. Maklub olma hâli.

maktel

 • Birinin öldürüldüğü yer. Bir katlin yapıldığı yer.
 • Öldürülen yer.

maktul / maktûl

 • Öldürülmüş, katledilmiş olan.
 • Öldürülen.
 • Vurulmuş, öldürülmüş, katledilmiş.
 • Kâtil tarafından öldürülen.
 • Öldürülmüş.

maktül / مقتول

 • Öldürülen. (Arapça)
 • Maktül olmak: Öldürülmek. (Arapça)

maktul / maktûl / مَقْتُولْ

 • Öldürülen.

maktulen

 • Öldürülerek, katledilerek.

maktulin / maktulîn

 • (Tekili: Maktul) Öldürülmüş insanlar. Vurulmuş veya katledilmiş kimseler.

manivela

 • Ağır şeyleri çekmek ve kaldırmak için vasıtanın dönen merkezine bir ucu takılıp döndürülen kol.

mantuh

 • Boynuzlu hayvan tarafından yaralanan veya öldürülen.

maskara-alud / maskara-âlûd

 • Gülünç duruma düşmüş.

masruf

 • Sarfedilmiş, harcanmış.
 • Çevrilmiş, döndürülmüş.

matfa

 • (İtfâ. dan) Söndürülmüş.

matvi / matvî

 • Bükülü, dürülmüş, kıvrılmış şey.
 • Dürülmüş, sıkıştırılmış.
 • Dürülen, içine tıkılan.

matviyy

 • Dürülmüş nesne.

matviyyat / matviyyât

 • Dürülmüş ve bükülmüş olanlar. Kitap sahifeleri gibi toplanmış olanlar.

matviyyen

 • Sarılı olduğu halde. Dürülerek. Kıvrılarak.

me'ani ilmi / me'ânî ilmi

 • Sözün yerinde kullanılmasından, hâle, duruma göre uğrayacağı değişikliklerden bahseden ilim.

mef'uliyet

 • Edilgenlik, yapılmışlık; bir failin fiilinin tesiriyle olma durumu.

mehamm

 • (Tekili: Mühim) Mühim şeyler. Kıymetli işler. Umur-u azime.
 • Düşündürücü şeyler.

mehazin

 • Mahzenler. Hazineler. Mal doldurulan yerler.

mekan / mekân

 • (Kevn. den) Yer. Durulan yer. Ev, hane, mesken. Mahal.

mekfuf

 • Kulplarından sıkıca bağlanıp heybe gibi asılmış.
 • Kilitlenmiş.
 • Heybe.
 • Dürülmüş, toplanmış.
 • Men olunmuş. Yasak edilmiş.

mektubi / mektûbî / مكتوبى

 • Valilik özel kalem müdürü. (Arapça)

memlu / memlû

 • Doldurulmuş, dolu.
 • Doldurulmuş. Dolu.
 • Doldurulmuş, dolu.

menahil

 • (Tekili: Menhel) Durak yerleri. Durulacak sulak yerler.
 • Hayvan sulanan yerler.

menzilgah / menzilgâh

 • Konak. Yer. Ev. Bir müddet durulan yer. (Farsça)

merak-aver / merak-âver

 • Merak verici, düşündürücü.

merakaver / merakâver

 • Merak verici. Düşündürücü. Meraklandırcı. (Farsça)

mercu'

 • Geri döndürülmüş olan.

merdud

 • Reddolunmuş. Kabul edilmemiş. Geri döndürülmüş. Kovulmuş. (Namaz kılmayan hâindir, hâinin hükmü merduddur.)

merin

 • Hal, durum.
 • Ahlâk.

merkez

 • (Rekz. den) Bir şeyin ortası. Vasat. Yol. Durum, vaziyet. Hal, suret.
 • Şubeleri bulunan bir teşkilâtın idâre olunduğu ve emir veren yeri, makamı. Bir şeyin en işlek yeri. Teşkilât olan yerin en yüksek makamı.
 • Geo: Dairenin orta noktası. Çaplarının kesim noktası.

meş'ar

 • Hacı olmadan önce durulması gereken yerlerden her biri.
 • Duygu, hasse.

meşair / meşâir

 • (Tekili: Meş'ar) Beş duygu, his. Hasseler.
 • Akıl ve vahiy.
 • Hacı olmadan evvel durulması lâzım gelen mühim makamlar.
 • Hacı olmadan önce durulması gereken önemli yerler.
 • Hasseler, duygular.

mescid-i kıbleteyn

 • Peygamber efendimiz Medîne-i münevverede öğle veya ikindi namazında iken kıblenin Kudüs'ten Kâbe'ye döndürülmesi emrinin geldiği mescid.

mescur

 • Sulu süt.
 • Dizilmiş salkım olmuş inci.
 • Yanmış.
 • Kızdırılmış.
 • Doldurulmuş. Taşkın su.
 • Alevli ateş, kızgın fırın.
 • Deniz.
 • Boş.
 • Muhtelit.
 • Mc: Firavun'un battığı deniz.

meşgul

 • (Şugl. den) Bir işle uğraşan.
 • Dalgın.
 • Doldurulmuş, tutulmuş, işgal olunmuş.

meşhun

 • Doldurulmuş. Dolu. Dopdolu.
 • Dolu, doldurulmuş.

meskeniyet

 • Mesken oluş. Sâkin olup durulacak yer olmak.

mev'ude

 • Küçükken diri diri gömülüp öldürülen kızcağız.

mevakıf

 • Durulacak yerler. Vakıflar. Durak yerleri.
 • Üzerinde durulması gerekli noktalar; belli konuların işlendiği başlıklar.

mevki / موقع

 • Durum, konum. (Arapça)
 • Yer. (Arapça)

mevkıf

 • Durak. Durulacak yer. Ayakta duracak yer. İstasyon.
 • Durak, durulacak yer; kıyâmette ölülerin diriltildikten sonra toplanacakları yer; Arasât meydanı, mahşer yeri.

mevkuf

 • Durdurulan. Vakfedilen. Dâimi bir halde bırakılan.
 • Tevkif edilen. Tutulup hapsedilen.
 • Ait, bağlı.
 • Durdurulan, tutulan.

mevkufen

 • Tutularak, durdurularak.

mevt-i ahmer

 • Kızıl ölüm. Kanlı ölüm. Öldürülmek.
 • Tas: Nefse karşı koymak.

mevzu / mevzû

 • Uydurulmuş hadîs.

mevzu'

 • Bahis. Üzerinde durulan mes'ele.
 • Aşağılanmış olan.
 • Konulmuş. Vaz olunmuş.
 • Uydurma. Doğru ve hakikat olmayan.
 • Geçer olan, muteber, işlemekte olan, câri.

meyte

 • Ölmüş veya besmelesiz kesilen yâhut kesilmeyip başka sûretle öldürülen hayvan.

meyyal-i inhidam / meyyal-i inhidâm

 • Yıkılmak üzere bulunan. Neredeyse göçecek durumda olan.

mizac-ı ruh / mîzac-ı ruh

 • Ruhun durumu, yaratılışı.

mizanülhava

 • Havanın durumunu ölçen âlet, barometre.

mu'id / mu'îd

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (ism-i şerîflerinden). Mahlûkâtı (yaratılmışları) dünyâdaki hayatlarından sonra öldürüp, ölümden sonra onları tekrar dirilten, hayât veren.

mu'terr

 • Pek fakir olduğu hâlde dilenmeyip lisân-ı hâl ile durumunu anlatan kimse.

muad

 • Geri çevrilmiş, iâde edilmiş, döndürülmüş.

muaddıl

 • (Muazzıl) Güçleştiren, güç duruma sokan, daraltan.

mücemmed

 • Dondurulmuş.

mücevver

 • (Cevr. den) Zor ve sıkı altında bulundurulmuş.

mucib-i tetkik ve nakz

 • Kararı bozma ve tekrar araştırıp inceleme gerektirici durum, gerekçe.

müdemmec

 • Düzgün bir tarzda birbiri içine dürülmüş yuvarlak şey.

müdevver

 • (Müdevvere) Yuvarlak, değirmi hâlde olan. Döndürülmüş, tedvir olunmuş.

mudhik

 • Güldürücü, güldüren, maskaralık ederek halkı güldüren.

müdiriyyet / müdîriyyet

 • Müdürün makam ve vazifesi. Müdürlük.

muhaddis

 • Hadîs âlimi. Çok sayıda hadîs toplayıp, senet ve metinleriyle ezberleyen, râvilerin cerh ve ta'dîl (güvenilir olup olmadıkları) noktasından durumlarını bilen, bu ilimde ihtisas kazanıp kitaplar yazmış olan âlim. Muhaddisin çoğulu muhaddisîn'dir.

muhatara / muhâtara

 • Korkulu durum.

mühimm

 • Düşündürücü.
 • Değeri çok fazla. Kıymetli.
 • Lâzım ve muktezi olan.

mühlik / مهلك

 • Helâk eden. Öldüren. Öldürücü. İfsad eden. Bozan. Kıtal.
 • Öldürücü. (Arapça)

mührdar

 • Eskiden bir bakanlık veya dairenin resmi mührünü kullanmakla görevli olan kimseye verilen ad. Hususi kalem müdürü. (Farsça)

muhtera'

 • İcad edilmiş. İhtira' olunmuş. Uydurulmuş.

mühürdar / مهردار

 • Özel kalem müdürü. (Farsça)

mük'ab

 • Çok sık dürülmüş nesne.

mukadderat-ı islam / mukadderat-ı islâm

 • İslâm ve Müslümanların içinde bulundukları durum; yaşanan hâdiseler.

mükam

 • Durulacak yer, ikametgâh. İkametgâhta geçen zaman.

mukteza-i hal / mukteza-i hâl

 • Duruma göre. İcabına göre. Hal ve vaziyetin gerektirdiğine göre.

mukteziyat / mukteziyât

 • Bir şeyi gerekli kılan sebepler.
 • Allah'ın güzel isimlerinin gerektirdiği durumlar.

muktir

 • Dar hâlli, durumu sıkıntılı.
 • Kocasını nafaka bakımından sıkıştıran kadın.

mülevves

 • Kirli. Pis. Bulaşık. Bulaştırılmış.
 • Alıkoyulup sonraya bırakılmış veya durdurulmuş olan.
 • Tazelenmek için suda ıslatılmış şey.
 • Karışık, intizamsız.

mülkiyet

 • Mülk sahipliği, vakıf olmayan bina ve mülkün durumu.

mümarese

 • (Çoğulu: Mümaresat) Çalışarak meharet kazanmak, üstadlık etmek. Bir işe devam ederek ihtisas sahibi olmak.
 • Duruşmak.

münazzıc

 • Yumuşatıcı. Öldürücü.

mündemic

 • İndimac eden, dürülüp sarılan, içine sokulmuş olan. İçine alınmış olan.

muntavi / muntavî

 • (Tayy. dan) Dürülmüş, dürülüp bükülmüş, devşirilmiş.

müntefih

 • (Nefh. den) Şişmiş, şişkin. Hava ile doldurulmuş, üfürülmüş.

müntehirane / müntehirâne

 • İntihar ederek, kendini öldürüyor gibi. (Farsça)

murabba

 • Terbiye görmüş.
 • Kaynatıp kıvama geldikten sonra dondurulmuş.
 • Meyve suyu tatlısı. Reçel. Ezme.

murabbayat

 • (Tekili: Murabbâ) Kaynatılıp kıvamına getirildikten sonra dondurulmuş meyve suyu tatlıları.

murafaa

 • Duruşma.

mürafaa / mürâfaa

 • Mahkemede yapılan duruşma.
 • Duruşma.

murafaa / murâfaa / مرافعه

 • Duruşma. (Arapça)

mürafi'

 • Mürafaaya giden. Duruşmaya giden.

müreşşah

 • Terbiye edilmiş.
 • Damla damla süzdürülmüş.

müretteb

 • Tertib edilmiş, dizilmiş, yerli yerine konulmuş, sıralanmış.
 • Kasden uydurulmuş.
 • Tayin edilmiş. Bir şey, bir yer için ayrılmış.
 • Sonradan kurulmuş.

musaff

 • (Çoğulu: Misâf) Cenk etmek için durulan yer. Dövüş yeri.

musanna'

 • Sonradan yapılmış. Sanatla ve düzgün yapılmış olan. Sanatkârane yapılmış olan. Usta elinden çıkmış olan.
 • Uydurulmuş, yapmacık.

müsaviyü't-tarafeyn / müsâviyü't-tarafeyn

 • İki tarafın birbirine denk olması; varlık veya yokluk konusunda eşit durumda olma.

müsebbitat

 • Uyuşturucu, bayıltıcı, dondurucu ilâçlar.

müşevveşiyet-i hal

 • Hal, durum karışıklığı.

müseyleme

 • (Adı: Müseylemet-ül-kezzâb olan) Yalancı Müseyleme, Arabistan'da Asr-ı Saadette Yemame'li bir yalancı, peygamberlik iddia ederek maskara olmuş, Hicri onbirinci yılda öldürülmüştür.

muska

 • Şifâ âyet ve duâlarının yazılı olduğu, dürülüp bağlanmış rukye.

müstakarr

 • (Karar. dan) Karar bulan, bir yerde sabit ve sakin olan. Kararlı.
 • Karargâh. Durulan yer.

müstashab

 • (Sohbet. den) Birine yanında arkadaş olarak bulundurulan.

müstear

 • Takma ad, iğreti olarak duruş.

müstehlik evliya / müstehlik evliyâ

 • Nihâyete erdikten, maksada kavuştuktan sonra sebepler âlemine indirilmeyen, geri döndürülmeyen evliyâ. Kalbi hep Allahü teâlâya dönük olup, O'ndan başkası ile meşgul olmayan zâtlar.

mutabbak

 • Tatbik olunmuş uydurulmuş.

mutabık-ı mukteza-yı hal / mutabık-ı mukteza-yı hâl

 • İçinde bulunulan durumun gerektirdiği şartlara uygun olma.

mute harbi

 • Mute, Şam'a bağlı, Kudüs'e iki konak mesafede bir yerdi. Mute harbi müslümanlarla Rumlar arasında vuku bulan muharebelerin başlangıcıdır. Sebebi de Peygamber'in elçisinin öldürülmesidir. Resul-ü Ekrem Busrâ emiri Şürahbil bin Amr'e, ashâbından Hâris bin Umeyr ile bir mektub göndererek İslâma dâvet e

müteanik

 • Birbirinin boynuna sarılmış durumda olan.

mütefattın

 • (Fatn. dan) Hemen farkına varan. Derhal durumu anlıyan.

mütekabiliyet

 • Karşılıklı vaziyet, karşılıklı durum.

mütekavvil

 • (Çoğulu: Mütekavvilîn) (Kavl. den) Yalan uydurup söyleyen.

müterafi

 • Duruşma için hâkime giden.

müterafian / müterafiân

 • Duruşma isteyen iki taraf.

mütesaviyü't-tarafeyn / mütesâviyü't-tarafeyn

 • İki tarafı birbirine denk olan; varlık veya yokluk konusunda eşit durumda olan.

müteyakkız / متيقظ

 • Uyanık, teyakkuz durumunda olan. (Arapça)

mutlak su

 • Yaratıldıkları hâl (durum) üzere bulunan sular.

mutva

 • Dürülmüş, bükülmüş.
 • Örülmüş.
 • Yapılmış.

muvacehe-i seadet / muvâcehe-i seâdet

 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem mübârek kabrinin bulunduğu Hücre-i Seâdetin (odanın) kıble tarafında ziyâret sırasında önünde durulan duvar.

muvafakat / muvâfakat

 • Uygunluk; bir durumu uygun görme.

muvazaa

 • Bir mes'elede bahse girişmek.
 • Mc: Danışıklı döğüş.
 • Hakikatte olmayan bir durumu varmış gibi göstermek için yapılan bir anlaşma.

muvazene-i hal

 • Halin, durumun karşılaştırıması.

müvecceh

 • Yüzü bir tarafa döndürülmüş.
 • Uygun. Doğru.
 • Herkesin teveccüh ettiği, makbul, münasib.

müzevver

 • Uydurulmuş, düzme.
 • Fitne, dedikodu.
 • Uydurulmuş.

muztar

 • Sıkışık, zor durumda olan, çâresiz.

na-cunban

 • Kımıldamaz. Yerinde durur. Sağlam. (Farsça)

na-dürüst

 • Doğru olmayan. Eğri. (Farsça)
 • Sağlam, dürüst ve gerçek olmayan. (Farsça)
 • Yanlış, haksız. (Farsça)

nadid

 • Salkımları sık olan üzüm veya muz.
 • İçi doldurulmuş yastık, minder, şilte gibi şeyler.

nahv ilmi

 • Cümle bilgisi. Kelimelerin cümle içinde fiil, fâil (özne), mef'ûl (nesne, tümleç) olma gibi durumlarından ve buna göre sonlarının aldıkları i'râbdan (harekelerden) bahseden ilim.

nakus

 • Kiliselerde asılı bir vaziyette durup belirli vakitlerde çalınan çan. Kilisenin büyük çanı.

namus / nâmus / ناموس

 • Irz. (Arapça - Yunanca)
 • Dürüstlük. (Arapça - Yunanca)
 • Yasa. (Arapça - Yunanca)

nasb

 • Dikme, bir rütbe alma, bir memurluğa atama. Bazı Arapça kelimelerin sonunun üstünlü olma durumu.

nasreddin hoca

 • (Mi: 1208 -1284) Mizahlı, güldürücü sözleri ile meşhur bir zâttır. Akşehir, Sivrihisar Medreselerinde okumuş, Selçuklular zamanında yaşamıştır.

natiha

 • (Çoğulu: Netâyıh) Başka davar tarafından boynuzlanıp öldürülmüş olan davar.

nazar-ı dikkate alınma

 • Göz önünde bulundurulma.

nef'i / nef'î

 • Menfaat ile alâkalı, faydacı.
 • Sihâm-ı Kaza nâmındaki hicivli şiirleri ile meşhur Erzurum - Hasankale'li olup İstanbul'da yaşamış bir şâirin adıdır. 1634'de 4. Murad devrinde bir hicviyesinden dolayı boğdurulup denize atılmıştır.

netl

 • Önüne çekmek.
 • Deve kuşu yumurtasının içini su ile doldurup bir yere gömmek.

nimküşte

 • Yarı öldürülmüş, yarı kesilmiş olan. (Farsça)

nir

 • (Çoğulu: Nirân-Enyâr) Öküz boyunduruğu.
 • Bez damgası.
 • Irgaç.

nitaf

 • (Tekili: Nutfe) Saf ve duru sular.

nüşuz / nüşûz

 • Kadının kocasına kafa tutup isyan edici bir durum almasıdır. Güya kendisini yüksek sayıp itaatını kaldırmış olur.

nutfe

 • Duru ve sâfi su.
 • Meni. Rahimde iki yarım ve ayrı cinsten hücrelerin birleşmişi.
 • Taşmış, dökülmüş su.
 • Deniz.

nüza

 • Koyunda olan öldürücü bir hastalık.

özr

 • Abdesti bozan bir şeyin bir namaz vakti durdurulamayıp, devâm etmesi. İdrârını tutamama, iç sürmesi, yel kaçırmak, burun kanaması, yaradan kan, sarı su akması, ağrı ile göz yaşı akması birer özür olup, özürlü erkeğe mâzûr, kadına ma'zûre denir.
 • Mâzeret. Af talebi, engel.

palide

 • Süzülmüş, durulmuş. (Farsça)
 • Ziyade olmuş, büyümüş. (Farsça)

perişan / perîşan / پریشان

 • Dağınık. (Farsça)
 • Kötü durumda, perişan. (Farsça)
 • Perişan olmak: Darmadağın olmak. (Farsça)

perva

 • Korku, çekinmek. (Farsça)
 • Alâka, ilgi, bağ. (Farsça)
 • Takat. (Farsça)
 • Durup dinlenmek. (Farsça)
 • Bilmek. (Farsça)
 • Vesvese. (Farsça)
 • Kayd. (Farsça)
 • Iztırab. (Farsça)
 • Terk, feragat. (Farsça)
 • Hayran, şaşmış. (Farsça)
 • Meyl, teveccüh, iltifat, kayırmak. (Farsça)
 • Gussalanmak. (Farsça)

poz

 • Duruş.

pozisyon

 • Durum.
 • Vaziyet, durum, duruş. (Fransızca)

raib

 • Göz bağlayıcı, büyücü.
 • Doldurucu.

rec'

 • Geri döndürmek.
 • Döndürülmek.
 • Yağmur.
 • Menfaat, fayda.
 • Rücu' etmek veya ettirmek.

recm / رجم

 • Taşlama, taşa tutma. (Arapça)
 • Recm edilmek: Taşlanarak öldürülmek. (Arapça)

reşk-i alem / reşk-i âlem

 • Herkesi kıskandıracak kadar üstün durumda olan.

rezalet-i medeniye

 • Modern çağın yol açtığı rezil durum ve özellikler.

rikab

 • (Tekili: Rakabe) Boyunduruk altında olanlar. Kullar, köleler.
 • Boyun, ense kökü.

rişdet

 • Doğruluk, dürüstlük. Temizlik.

rükudet

 • Durgunluk, durulma.

sabit

 • Duran, yerinde durup hareket etmeyen.
 • Doğruluğu isbat edilmiş olan.

sabite

 • Yerinde durur gibi olan yıldız.
 • Yerinde durup hareket etmeyen herhangi bir şey. (Seyyare'nin zıddı)

sadık / sâdık

 • Doğru, hakikatli, sadakatlı, dürüst.
 • Doğru, dürüst, sadakatli.

sadıkane

 • Dürüstçe, sadıkça.

saf / sâf

 • Katkısız, duru, temiz, bön.

safa

 • Gönül şenliği, eğlence.
 • Duru olmak, itmi'nan ve meserret üzere olmak. Temiz, sâfi olmak.
 • Hava açık ve ayaz olmak.
 • Mekke-i Mükerreme'de bir yerin ismi.

safha

 • Aşama, değişen durum ve hallerden her biri.

safi / sâfi / sâfî

 • Duru, katıksız, temiz.
 • Temiz, katışıksız, duru.

safin

 • (Çoğulu: Sâfinât) Cins at.
 • Üç ayağı üstünde durup dördüncü ayağının tırnağını yerde dikip duran at.

safvet

 • Saflık, duruluk, temizlik.

safvet-i iman

 • Safî, temiz, dürüst iman.

şaha

 • Boyunduruk. (Farsça)

şaklaban

 • Şen şatır, hoppa. Avutucu, aldatıcı. Güldürücü, soytarı.

salah / salâh

 • Sâlih olmak, iyilik, dürüstlük; iyi huylarla süslenme, dînine bağlı olma.

salah-ı hal / salâh-ı hal

 • Durumun düzelmesi.

salah-i hal

 • Durumun düzelmesi.

samm

 • Zehirleyen. Ağulu.
 • Sam Yeli denen öldürücü rüzgâr.

şan / şân / شان

 • Hâl, durum.
 • İzzet, îtibâr, şeref.
 • Şöhret, şan. (Arapça)
 • Durum. (Arapça)
 • Gösteriş. (Arapça)

şan-ı üstad / şân-ı üstad

 • Şanlı Üstadın hâl ve durumu, şan ve şerefi.

sarf ve nahv ilmi

 • Arabî dilbilgisi. Sarf; kelime bilgisi; kelimelerde meydana gelen değişikliklerden ve birbirlerinden türemelerinden bahseden ilim. Nahv; cümle bilgisi; kelimelerin cümle içinde fiil, fâil (özne), mef'ûl (nesne, tümleç) olma gibi durumlarından ve buna göre sonlarının aldıkları i'râbdan (harekelerden)

şart / شرط

 • Mutlaka gerekli olan, durum, yemin.
 • Koşul. (Arapça)
 • Yemin. (Arapça)
 • Durum. (Arapça)

savab / savâb / ثواب

 • Doğruluk. Yanlış olmayan. Doğru dürüst.
 • Doğru. (Arapça)
 • Dürüstlük. (Arapça)

savb

 • Taraf, cihet, yön.
 • Dökülmek, nüzul etmek.
 • Savab. Doğruluk, dürüstlük.

sebih

 • Kuş yeleğinin kopup düşeni.
 • Pamuk ve yün atıldıktan sonra dürüp eğirmek için koydukları bez parçası.

secavend

 • Kur'an-ı Kerim'de doğru okunması için yapılan işaretler.Kur'an-ı Azîmüşşan'ı okurken durularak nefes alınacak yerler, âyet sonları ile secavend mahalleridir. (Farsça)

seciye

 • Huy, karakter. Huy güzelliği. Ahlâk durumu.

şedaid / şedâid

 • Şiddetli durumlar, belâlar.

seferber

 • Harbe hazırlık hali. (Farsça)
 • Sefere hazırlık içinde olan asker ve bu askerin durumu. (Farsça)

şehid-i ahiret / şehîd-i âhiret

 • Bir kimsenin Allah için olan cihâdın hazırlığı esnâsında tâlimlerde veya zulüm ile öldürülmesi veya cihâdda ve eşkıyâ, âsî, yol kesici, gece hırsızla vuruşmada yaralanarak hemen ölmeyip bir namaz vakti çıkıncaya kadar yaşayan veya başka yere götürülü p, orada ölen. Âhiret şehîdi.

şehid-i tam / şehîd-i tâm

 • Allah yolunda savaşırken öldürülen. Dünyâ ve âhiret şehîdi de denir. Tam şehîd.

sehum

 • Hâlin ve durumun değişmesi. Yüzün renginin değişmesi.

şekk

 • Şüphe; iki şey arasında aklın bir tercihte bulunamadığı zihinsel durum.

selef

 • Önceki, yeri doldurulan.

semar

 • Duru süt.

semit

 • Temiz pişirilmiş olan kebap.
 • Arınmış, temizlenmiş ve pâk olmuş.
 • Doldurulmuş bağırsak.
 • Birbiri üstüne yığılmış kiremit.
 • Bir kat sahtiyan.

semm-i katil

 • Öldürücü zehir.
 • Öldürücü zehir.

semm-i kàtil

 • Öldürücü zehir.

semmikatil

 • Öldürücü zehir.

seneta

 • Sekenler. Durmalar, duruşlar. Davranışlar.

seramac

 • Boyunduruk. (Farsça)

şerh-i sadr

 • Peygamber efendimizin çocukluğunda ve peygamberliği sırasında (mîrâc gecesinde) mübârek göğsünün açılarak kalbinin çıkarılması ve yıkanıp ilim, hikmet ve mârifet ile doldurulduktan sonra yerine konması hâdisesi.
 • Göğsün yâni kalbin ilâhî nûr, ilim, hikmet ve mârifet ve sekîne (ferahlı

şerze

 • Kuduruk, kudurmuş. (Farsça)

sevel

 • Koyunlarda olan bir hastalıktır. Hasta koyun sürüye uymaz, otlak yerinde döner durur.

şevk-i mutlak

 • Her durumda şevk içinde, coşkulu ve istekli olmak.

sicil

 • Resmi vesikaların kaydedildiği kütük denen büyük defter.
 • Memurların durumu hakkında tutulan dosya.

sifar

 • Deveye burunduruk yapılan demir.
 • Sefer. Islâh, düzeltme.
 • Misafirlik.

sıfat-ı rububiyet / sıfât-ı rububiyet

 • Rububiyete dair sıfatlar; her bir varlığa yaratılış gayelerine ulaşması için muhtaç olduğu şeylerin verilmesi, onların terbiye edilip idare edilmesi ve egemenlik altında bulundurulmasına dair İlâhî sıfatlar, özellikler.

silsile-i acibe

 • Hayret verici haller ve durumlar zinciri, dizisi.

su-i ahval / sû-i ahvâl

 • Kötü haller, durumlar.

su-i hal / sû-i hal

 • Kötü durum, hâl.
 • Kötü durum.

sufvan

 • Atın, üç ayak üzerine durup dördüncünün tırnağını yere dikip durması.

sümmet-tedarik

 • Sonradan, başka yerlerden tedarik edilmiş olan. Sonradan düşünülmüş, uydurulmuş.

süreyya

 • Ülker (Pervin) yıldızı. Yedi (veya altı) yıldızlardır ki; ikişer ikişer karşılıklı dururlar ve Ayın geçtiği yerlere yakın görünürler. Gerdanlığa benzemesinden Felekiyâtta "Ikd-ı Süreyya" tabir edilir.

tahyir

 • (Hayır. dan) İki şeyden birisini seçme durumunda bırakma. İstediğini seçmesini teklif etme.

takyid

 • Sınırsız, genel bir mânâ ifade eden bir sözü, nitelik, durum, gaye bakımından belirli şartlara bağlı olarak bir mânâya gelecek şekilde sınırlama.

talak-ı selase / talâk-ı selâse

 • Bir sözü üç kere veya daha fazla sayı söyleyerek, erkeğin zevcesini (hanımını) boşaması. Bu durum bir anda olduğu gibi, ayrı ayrı zamanda da olabilir.

tam şehid / tam şehîd

 • Allah yolunda canını fedâ eden; dînini, vatanını, bayrağını, nâmusunu müdâfaa ederken ölen, haksız yere öldürülen müslüman.

tamam-ı ıttırad-ı ahval

 • Bir kimsede var olan huy ve hasletlerin sekteye uğramadan biteviye devam etmesi, her zaman aynı durumu göstermesi.

tasaffi

 • Saflaşmak. Durulmak. Temizlenmek.
 • Saflaşma, durulma.

tavilüzzeyl / tavîlüzzeyl

 • Sonu gelmez durum hâline gelmiş.

tavır

 • Durum, hareket.

tavr-ı akıl

 • Aklın kabul edebileceği durum.

tayy-i mekan / tayy-i mekân

 • Mekânı, mesâfeyi katetme, geçme, mesâfelerin dürülmesi. Allahü teâlânın izniyle az zamanda çok uzak yerlere gitme.

tayy-i zeman / tayy-i zemân

 • Zamânın dürülmesi. Allahü teâlânın izniyle uzun zamanda yapılacak bir işi çok az zamanda yapma.

tecmid

 • Dondurma, dondurulma.

tefkir

 • Düşündürme veya düşündürülme.
 • Endişe etmek.

tehlike

 • Korkulan durum.

tekbir-i tahrime / tekbîr-i tahrîme

 • Tahrime Tekbîri. Namaza dururken "Allahü ekber" demek. Buna, iftitah (namaza başlama) tekbîri de denir.

tekvini emr-i rabbani / tekvînî emr-i rabbânî

 • Bütün varlıkları yaratılış gayelerine göre terbiye edip idaresi ve egemenliği altında tutan Allah'ın birşeye "Ol" deyince onu hemen olduruveren emri.

telemmüz

 • Tatmak.
 • Yemek.
 • Dili ağızda döndürüp yemek kırıntısı aramak.

telvih / telvîh

 • Kinaye yoluyla işaret etme; asıl mânâ ile kinâye yoluyla kastedilen mânâ arasındaki vasıtaların çok olması durumu.

temliye

 • Doldurma veya doldurulma.

tenvin-i tenkir

 • Kelimenin belirsizliğine işaret olan tenvin işareti. Harf-i tarifsiz kelime tenvin kabul ettiğinden yani, nekre olduğundan tenvinli olan harfin durumu.

terabbus

 • (Tarabbus) Durup bekleme.

terafu'

 • (Ref'. den) Duruşmaya girme.

teressüb

 • Dibe çökmek. Tortulanmak, ayrılmak. Durulmak. Süzülmek.

terim

 • Fransızca olan "Terme" kelimesinden uydurulmuştur. "Istılah" veya "tabir" yerinde kullanılır.

tersib

 • Tortulaştırma, tortu halinde biriktirme. Tortusunu durultma.

tersip

 • Durultma, tortulardan temizleme, süzme.

tervik

 • Durultma, süzme, saflaştırma.

teşahhusat-ı itibariye / teşahhusât-ı itibariye

 • Varlıkların duruma göre çeşitli görünümler alması.

teselli-amiz / teselli-âmiz

 • Teselli verici, avutucu, avundurucu.

teselli-pezir

 • Avutulabilir, avundurulabilir. (Farsça)

teslis

 • Üçleme, ekanim-i selâse, Allah'ı üç olarak kabul eden ve sonradan uydurulan hıristiyan inancı.

tesmir

 • Koyu nesneye su katıp duru etmek.
 • İksir ile sağlamlaştırmak.

tesyar buyurulan / tesyâr buyurulan

 • Gönderilen; belli bir seyir halinde sürdürülen.

tevkif / tevkîf / توقيف

 • Durdurma. (Arapça)
 • Kapatma. (Arapça)
 • Tutuklama. (Arapça)
 • Tevkîf edilmek: (Arapça)
 • Durdurulmak. (Arapça)
 • Kapatılmak. (Arapça)
 • Tutuklanmak. (Arapça)
 • Tevkîf etmek: (Arapça)
 • Durdurmak. (Arapça)
 • Kapatmak. (Arapça)
 • Tutuklamak. (Arapça)
 • < (Arapça)

tezkere

 • (Tezkire) Pusula.
 • Herhangi bir iş için izin verildiğini bildirmek üzere alınan resmî vesika.
 • Bazı meslek sahipleri için yazılan, o şahsın şahsî ve meslekî durumu hakkında bilgi. Biyografi.

tezkiye

 • Doğruluğuna şehadet etmek.
 • Zekât vermek.
 • Zekât almak.
 • Pak ve temiz etmek.
 • Övmek, medhetmek.
 • Birisinin durumu hakkında soruşturmak.

tıbak

 • Uyma, uygunluk.
 • Tabakalar. Katlar.
 • Birbirine uygun olan şey.
 • Bir şeyi diğerine uydurup müsavi ve münasib kılmak.

tumar

 • (Çoğulu: Tevâmir) Dürülüp yuvarlak yapılmış şey, tomar.

tuvmar

 • (Çoğulu: Tevâmir) Uzun dürülmüş nesne.

udhukeperdaz / udhukeperdâz

 • Güldürücü, komik. (Farsça)

ulum-i aliyye / ulum-i âliyye

 • Sarf ve nahiv gibi âlet ve anahtar durumunda olan ilimler.
 • "ayn" ile yüce ilimler, din ilimleri.

umur-u mermuze-i gayr-ı mesmua

 • Daha önceden işitilmeyen ve çeşitli işaretler yoluyla aktarılan işler, durumlar.

umurlar

 • Haller, durumlar, işler.

ünma

 • İçi saman veya ot doldurulmuş şey.

vahamet / vahâmet / وخامت

 • Korkunçluk, vehamet, tehlikeli durum. (Arapça)

vakf / وقف

 • Durma, duruş. (Arapça)
 • Durdurma. (Arapça)
 • Vakıf. (Arapça)
 • Adama. (Arapça)

vakfe

 • Bir hareketin geçici olarak durdurulması.
 • Durak. Durulacak yer.
 • Hacıların Hac esnasında Arafat'taki tevakkufları olup, eda etmeğe mecbur oldukları şartlardan birisidir.

vakfegah / vakfegâh / وقفه گاه

 • Durulacak yer, durak. (Arapça - Farsça)

vakıf-ı ahval / vâkıf-ı ahval

 • Durumdan haberli olan, işlere vâkıf bulunan.

varta

 • Tehlikeli durum, içinden çıkılması zor olan şey, bataklık.

vasf

 • Sıfat. Bir kimsenin veya şeyin taşıdığı hâl. Bir kimsenin veya şeyin durumunu anlatarak tarif etmek.

vav-ı haliye / vâv-ı hâliye

 • Cümlede öznenin, tümlecin veya her ikisinin durumunu bildiren sözün başında bulunan "vav" harfi.

vaz' / وضع

 • (Çoğulu: Evza') Koyma, konulma. Bırakmak. Atlamak. Tayin etme, belirtmek. Duruş, hareket, tarz.
 • Koyma, konulma. (Arapça)
 • Bırakma. (Arapça)
 • Atama. (Arapça)
 • Durum, konum. (Arapça)
 • Vaz' etmek: Koymak. (Arapça)

vaz'-ı kadim / vaz'-ı kadîm / وضع قدیم

 • Eski konum, eski durum.

vaz'an

 • Vaz' ile, vaziyeti, durumu itibariyle, yerleştirmek suretiyle.
 • Asıl lügat mânası cihetinden.

vaz'iyet / وَضْعِيَتْ

 • Duruş, şekil.

vaziyet / وضعيت

 • Durum.
 • Durum, hâl, duruş.
 • Durum, konum. (Arapça)

vaziyet-i acibe

 • Şaşırtıcı durum.

vaziyet-i arziye ve semaviye

 • Dünyaya ve gökyüzüne ait durum, hâl.

vaziyet-i dalaletkarane / vaziyet-i dalâletkârâne

 • Hak yoldan sapma hâli durumu.

vaziyet-i fakirane / vaziyet-i fakirâne

 • Muhtaç durum.

vaziyet-i fıtriye

 • Fıtrî vaziyet, doğal durum.

vaziyet-i harika

 • Harika bir durum.

vaziyet-i hayatiye

 • Hayat durumu.

vaziyet-i itibariye

 • Göreceli bir durum.

vaziyet-i kanaatkarane / vaziyet-i kanaatkârâne

 • Kanaatkâr bir durum.

vaziyet-i kudsiye

 • Yüce, kutsal durum.

vaziyet-i kur'aniye / vaziyet-i kur'âniye

 • Kur'ân-ı Kerimin durumu.

vaziyet-i mahsusa

 • Özel vaziyet, durum.

vaziyet-i meşhude / vaziyet-i meşhûde

 • Gözlemlenen durum.

vaziyet-i mevhume

 • Olmadığı halde varsayılan vaziyet, durum.

vaziyet-i mevhume-i canhıraşane / vaziyet-i mevhume-i canhıraşâne

 • Yürek paralayıcı olarak farz edilen durum.

vaziyet-i muhtemel

 • Muhtemel durum, olasılık hesabı.

vaziyet-i muhtemele

 • İhtimal dahilinde olan durum.

vaziyet-i müthişe

 • Dehşet verici durum.

vaziyet-i nurani / vaziyet-i nuranî

 • Nurlu vaziyet, hâl, durum.

vaziyet-i siyasiye

 • Siyasî durum.

veli

 • Sahip, malik, evliya, koruyucu, muhafaza eden, küçük çocukların durumundan sorumlu kişi, baba, ata.
 • Velâkin, fakat, amma.

vesile / vesîle

 • (Vâsile) Bahane, sebeb.
 • Fırsat.
 • Elverişli durum.
 • Vasıta. Yol.
 • Pâye, rütbe.
 • Baba.
 • Kurbiyet.
 • Kendisi ile başkasına yaklaşılan şey.
 • Cennet'te bir menzil adı. (El-Vesiletü menziletün fi-l Cenneti hadis-i şerifi bunu te'yid ediyor.)<
 • Bahane, sebep, fırsat, uygun durum.

vukuf

 • Bir şeyi bilme. Öğrenmiş olma.
 • Bir hâlde kalma.
 • Durma, duruş.

yakiniyet

 • Kesinlik, şüphesizlik; yakîn ile kesin olarak bilinme durumu.

yug

 • Boyunduruk. (Farsça)

yuğ / yûğ / یوغ

 • Boyunduruk. (Farsça)

zabtiye

 • Bk. zabtiyye
 • Zabtiye nâzırı: Emniyet genel müdürü.
 • Zabtiye nezâreti: Emniyet genel müdürlüğü.

zabtıyye nazırı / zabtıyye nâzırı

 • Emniyet genel müdürü.

zehr-i katil

 • Öldürücü zehir.
 • Öldürücü zehir.

zeka / zekâ

 • Saflık, duruluk.
 • Hâl düzgünlüğü.

zengar / zengâr

 • Bakır pası nev'inden bir mâden. Boyacılar kullanılır. Öldürücüdür. Yeşil renktedir.

zevahiri kurtarmak / zevâhiri kurtarmak

 • Görünümü, durumu kurtarmak.

zevy

 • (Zevey) Döndürmek. Cem etmek, dürülmek. Tutmak.

zıddiyet

 • Birbirine muhâlif, zıt olma hâli. Zıtlık. Birbirinden nefret etme. Zıt fikir veya kanaat sahibi olanların durumu.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın