LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te dudu ifadesini içeren 36 kelime bulundu...

aksa-yı terakki / aksâ-yı terakki

 • Tekâmülün son basamağı. Terakkinin son hududu.

arş / عَرْشْ

 • Kâinatı kuşatan en yüksek âlem, bir şeyin en yüksek hududu.

arş-ı a'zam / عَرْشِ اَعْظَمْ

 • Kâinâtı kuşatan en yüksek âlem, bir şeyin en yüksek hududu.

beysan

 • Şam hududunda bir yerin adı.

buk

 • Düdük. Boru.

dudu

 • (Tuti) Dudu kuşu, papağan.

harem

 • Mekke-i mükerreme şehrinden biraz daha geniş olup, hudûdunu İbrâhim aleyhisselâmın diktiği taşların gösterdiği yer, alan. Bu sâha içine gayr-i müslimlerin girmesi yasak ve ihrâmlı iken bâzı işleri yapmak harâm olduğu için Harem denilmiştir.
 • Müslümanların evlerinde, saray, konak ve be

heyrea

 • Çoban düdüğü.
 • Meyyitin kabrine toprak dökmek.

hımye

 • Tıb: Hastanın, hekim tarafından verilen ilaçlarla kanaat edip ve tavsiyelerine uyup o hududun dışına çıkmaması.

hudud-u kibriya / hudud-u kibriyâ

 • Büyüklüğün hududu.

kasıb

 • Düdük çalan.

kassab

 • Düdükçü.
 • Kesici.
 • Parçalayıcı.

kırgız

 • Türk Milletlerinden büyük bedevi bir kavim olup Asyanın kuzeybatısında ve Türkistanla Sibirya arasında, başka bir deyimle Türkistanın kuzey taraflarında ve Doğu Türkistanın kuzeyinde olarak Rusya ile Çin hududunda bulunuyorlar. Batı tarafındakilere Kırgız ve Kazak; Çin hududundakilere ise Kara Kırgı

kussabe

 • (Çoğulu: Kısâb) Kamış boğumu.
 • Düdük.

magmag

 • Boğaz düdüğü.
 • Yemeği yağlı yapmak.

mahdudiyet

 • Sınırlılık, hududu çizilmiş.

mecaz

 • Yerinden ve haddinden tecavüz etmek. Hududunu aşmak.
 • (Cevaz. dan) Geçecek yer. Yol.
 • Edb: Hakiki mânâsı ile değil de ona benzer başka bir mânâ ile veya istenileni hatırlatır bir kelime ile konuşmak. İstenilene benzer bir mâna ifadesi.

merzbum

 • Hududu belli olan memleket. (Farsça)

mezamir

 • Zebur kitabının sureleri.
 • Düdükler.

mizmar / mizmâr

 • Düdük, kaval.
 • Mukaddes Zebur Kitabının her bir suresi.
 • Hançere, nefes borusu.
 • Her türlü çalgı âleti, ney türünden, biri kamış, diğeri ağaçtan olmak üzere iki parçadan meydana gelmiş olan âlet, düdük, kaval, fülüt.
 • Güzel ses.

mizmar-zen

 • Düdük çalan. (Farsça)

müteali

 • (Ulüvv. den) Yüksek olan, yükselen.
 • Fls: Tecrübe ile elde edilen. İlim hududunu aşan.

mütearrız

 • (Arz. dan) Başkasının hakkına tecavüz eden, hududuna geçen,
 • Saldıran, sataşan, taarruz eden.

nal

 • İnilti, figân. (Farsça)
 • Kamış kalem. (Farsça)
 • Kamış düdük. (Farsça)
 • Şeker kamışı. (Farsça)

nassi / nassî

 • Nass'a ait. Her türlü şübhe ve tereddüdün ve tenkidin üstünde tutulacak şekilde olan kesinlik, kat'ilik, açıklık. Bedahet.
 • Âyet ve hadisle doğruluğu sâbit olan.

nay

 • Ney. Kamış düdük.

ney

 • Kamıştan yapılan damaksız düdük.
 • Kamış kalem.
 • Mc: Kâmil insan.
 • Farsçada : Yokluk.

nişe

 • Çoban düdüğü. Kaval. (Farsça)

sur

 • (Tekili: Suret) Kıyamet günü İsrafil Aleyhisselâm'ın çalacağı boru. Buna Sur-u İsrafil de denir.
 • Boynuzdan yapılan düdük.

teva'un

 • Davarın, beslenip semizlemek hususunda nihayet hududu bulması.

tuti / tûtî / طوطى

 • Dudu kuşu. Papağan. İşittiği sözleri ezberleyip, insan sesi taklidini yapan ve söyleyen bir kuş.
 • Papağan, dudu kuşu.
 • Papağan, dudu kuşu. (Farsça)

uhde

 • Bir işi üzerine alma. Söz verme.
 • Ahidnâme. Bir kimsenin üstünde olan iş veya şey.
 • Mes'uliyet hududu.
 • Ric'at ve taalluk dâiresi.
 • Becerme, yapma.
 • Mes'uliyet, sorumluluk.

yeraa

 • (Çoğulu: Yerâ) Kamış düdük.
 • Yontulmamış kalem.

zamir

 • Düdük çalan. Ney çalan. Ney-zen.

zemmar

 • Düdük çalan.

zemr

 • Düdük çalmak.