LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te dokun ifadesini içeren 163 kelime bulundu...

ahen-be

 • Dokunacak bezin veya çulhanın iki yanına konan demirli ağaç. Bu demirli ağaç bezin buruşukluğunu da açar. (Farsça)

ateş-dil

 • Sözü dokunaklı olan. (Farsça)
 • Her gördüğü güzeli seven. (Farsça)
 • Pek zeki adam. (Farsça)

ateş-suhan

 • Dokunaklı, kalb kıracak şekilde ağır söz söyliyen. (Farsça)

ateş-zeban / ateş-zebân

 • Ateş dilli. Çok dokunaklı söz veya şiir söyleyen. (Farsça)

ateşi / ateşî / âteşî / آتشى

 • Hararetli, ateşli; dokunaklı. (Farsça)
 • Ateş renginde. (Farsça)
 • Hiddetli, öfkeli. (Farsça)
 • Ateşli. (Farsça)
 • Öfkeli, kızgın. (Farsça)
 • Acı, dokunaklı. (Farsça)
 • Cehennemlik. (Farsça)

barani / bârânî

 • Çivit mavisi renginde, Osmanlılar zamanında Selânik'te dokunan bir cins çuha. Yeniçeri ve Acemi oğlanlarına aralık ve ocak (erbain) aylarında verilen yağmurluk bârâniden yapılırdı. Yağmurluk, yağmurdan muhafaza eden şey. (Farsça)
 • Yağmurla ilgili. (Farsça)

behramen

 • Bir çeşit kırmızı yakut. (Farsça)
 • Kadınların kullandıkları allık. (Farsça)
 • İpekten dokunan güzel bir kumaş. (Farsça)
 • Kırmızı gül, asfur çiçeği. (Farsça)

bicad

 • Hz. Abdullah'ın lâkabı.
 • Çizgili olarak yol yol dokunmuş aba, kilim, halı.

bikr

 • Dokunulmamış, bekâret, bâ-kire.

büls

 • İçine incir koyulan kilimden dokunmuş büyük çuval.

can-güzar

 • Cana dokunan, candan geçer olan. (Farsça)

çuha

 • Tüysüz ince, sık dokunmuş yün kumaş.
 • Sık dokunmuş yün kumaş.

dahil

 • (Bak: Dahl-Dehal) Girmek, karışmak. Dokunmak. Taarruz etmek, müdâhale eylemek.

dakdaka

 • Davarın tırnağının taşa dokunup ses çıkarması.

debabud

 • İki ırgaçla dokunan bir bez cinsi.

deyabüz

 • İki ırgaçla dokunan bez.

dil-şikaf

 • Yürekleri delen, çok acıklı, dokunaklı. (Farsça)

elmas-rize

 • Elmas kırıntısı, döküntüsü.

emess

 • Çok fazla temâs eden, dokunan. En çok messeden.

feletat

 • Lisanın döküntüleri, iradesiz ağızdan çıkan söz veya kelime.
 • Ansızlık.
 • Her ayın son geceleri.

gıyas-üd din

 • Dinin intişar etmesine yardımı dokunan kimse.

habetıktık

 • Atın tırnağı taşa dokunduğunda çıkan ses.

habike / habîke

 • (Çoğulu: Habâik) Kehkeşan, samanyolu.
 • Çizgi.
 • (Çoğulu: Hubük) Dikkat ve itina ile, sağlam ve san'atlı dokunmuş, yol yol hâreli güzel kumaş.

harf-endaz

 • Söz atan; dokunaklı, haysiyete ilişen söz söyleyen.

harim / harîm

 • Herkesin giremiyeceği, dokunmıyacağı şey. Haram dairesi.
 • Şerik.
 • Bir kişinin olup, başkasının duhul ve taarruzundan masun yer.
 • Hacıların Mekke-i Mükerreme'de giydikleri libas.
 • Harem dairesi; herkesin giremeyeceği yer, dokunamayacağı şey.

haş

 • Süprüntü, kırıntı, döküntü. (Farsça)
 • Kızgınlık, hiddet. (Farsça)

hasse-i lems / hâsse-i lems

 • Elle dokunma kuvveti. Dokunma duyusu.

havass-ı (hamse-i) zahire / havass-ı (hamse-i) zâhire

 • Zâhirî beş duygu: Tatmak, görmek, işitmek, koklamak, dokunup duymak.

havass-ı aşere

 • On hasse, on duyu; görme, işitme, dokunma, koklama, tatma, hayal, akıl, vehim, hafıza ve tasarruf etme duyuları.

havass-ı hamse

 • Beş duyu. (Görme, tatma, işitme, dokunma, koklama)

havass-ı hamse-i zahiri / havass-ı hamse-i zâhirî

 • Zahirî beş duyu; tatma, görme, işitme, koklama, dokunma.

hay

 • Çiğneyen mânasına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Şeker-hâ : Şeker çiğneyen. (Farsça)
 • Mc: Tatlı sözlü, güzel ve dokunmaz sözler söyleyen. (Farsça)

hayşe

 • (Çoğulu: Huyuş) Yaramaz keten ipliğinden dokunmuş bez.

heft-kar / heft-kâr

 • Yedi türlü iplikle dokunmuş kumaş. (Farsça)

helal

 • Allah'ın müsaade ettiği şey. Haram olmayan. Dinî bakımdan kullanılmasında, yenilip içilmesinde, dinlenmesi veya bakılmasında yahut dokunulmasında nehiy olmayan.
 • İhramdan çıkan hacı.

hert

 • Dokunaklı söyleme, iğneleyici bir şekilde konuşma.
 • Yırtma.
 • Dürtme.

hevamm

 • Böcekler, haşereler. Pire, tahta kurusu, bit, örümcek, yılan gibi, kışın gizlenip yazın meydana çıkan, insan ve hayvanın vücudundan beslenerek yaşayan, insana zararı dokunan (parazit yaşayan) küçük canlılır.

hezheze

 • Cisimlerin, hava yahut başka bir şey dokunmasiyle titremesi.

hurmet-i müsahere / hurmet-i müsâhere

 • Erkeğin herhangi bir kadın ile zinâ etmesi veya herhangi bir yerine unutarak ve yanılarak da olsa şehvetle (lezzet alarak) dokunması hâlinde, o kadının neseb (soy) ile ve süt ile olan anası ve kızları ile; kadının da o erkeğin oğlu ve babası ile evle nmesinin ebedî, sonsuz olarak haram, yasak olması

hürriyet-i diniye

 • Din hürriyeti. Herhangi bir kimsenin mensub olduğu dinin emirlerini ve icablarını yapmakta asayişe ve başkasının haklarına dokunmamak şartiyle serbest olması.

ibtişak

 • Haysiyet ve nâmusa dokunma.
 • Yalan söyleme.

iftihar madalyası

 • Padişaha sadakat gösterenlere, tarım ve san'atın ilerlemesine çalışanlara, yangın ve sâri hastalık anında devlet ve millete büyük hizmetleri dokunanlara verilmek üzere II. Abdülhamid'in irade-i seniyesiyle altın ve gümüşten olmak üzere çıkarılan madalya. (1886 ve 1887) Madalyanın ön yüzünde yukarı k

iftiraş

 • İzine uyma.
 • Namusa dokunur söz söyleme.
 • Yayılma.
 • Cima.
 • Döşemek.

iğnelemek

 • t. İğne ile delmek.
 • Kalıbını almak için kenarlarını iğne ile delerek işaretlemek.
 • Mc: Sözle hırpalamak. Dokunaklı konuşmak.

ihaş

 • Bir kimsenin namusuna dokunma, namusunu lekeleme.

ihfaf

 • Hafifletmek. Birinin şerefine dokunacak şekilde konuşmak.

ilişme

 • Dokunma.

inhişaş

 • (Çoğulu: İnhişâşât) Birbirine dokunup hışırdama, hışırtı. Şakırtı, şakırdama.

ismetmeab / ismetmeâb

 • İsmetlü. Günahsız. Haramdan ve nâmusa dokunur hâllerden çekinen.

ittisal

 • Ulaşmak. Bitişmek.
 • Birbirine dokunmak. Yakınlık. Bağlılık. Kavuşmak.

kabtari / kabtarî

 • Yünden dokunan bir elbise.

kani / kâni

 • (Kinaye. den) Dokunaklı ve iğneli söz söyleyen. Kinayeli konuşan.

kasab-ı mısri / kasab-ı mısrî

 • Mısırda dokunmuş keten bezi.

kedkede

 • Ağır ağır seğirtmek.
 • Katı bir cisme dokunmaktan çıkan ses.

kinaiyyat

 • (Tekili: Kinâye) Temsillerle anlatılan imalı ve dokunaklı sözler.

kinaye / kinâye

 • Dolayısı ile dokunaklı söz. Maksadı dolayısı ile anlatan söz. Üstü örtülü dokunaklı söz. Açıktan olmayıp hakiki mânâyı başka ifâde ile dokunaklı konuşmak.
 • Mânâyı dolayısıyla anlatan söz, üstü örtülü dokunaklı söz.

kuraze / kurâze / قراضه

 • Kırıntı, döküntü. (Arapça)

kutafe

 • Toplarken düşüp dökülen üzüm ve yemiş döküntüsü.

kuvve-i lamise / kuvve-i lâmise

 • Dokunma ve hissetme duygusu. Sertliği ve yumuşaklığı anlama duygusu.

lamis / lâmis

 • El ile tutup yoklayan. Dokunan. Temas eden.

lamise / lâmise / لامسه

 • Dokunma hissi, duygusu. El ile olan his. Bir şeyin cesâmetini anlama duygusu.
 • Dokunma duyusu.
 • Dokunma duyusu.
 • Dokunma duyusu. (Arapça)

lehle

 • Süst ve zayıf nesne.
 • Seyrek dokunmuş bez.
 • Fusaha indinde makbul olmayan şiir ve söz.

lems / لمس

 • Dokunmak, el ile tutmak, ellemek, yapışmak.
 • Beş duygudan biri, dokunma duygusu.
 • Dokunma. (Arapça)

lemsi / lemsî

 • Hissedilmeğe, dokunma ile duymağa ait ve müteallik.

lemsiyet

 • Bir cisme veya bir mâdene parmakla dokunmaktan gelen his.

maddi / maddî

 • (Maddiye) Cismâni. Madde ile alâkalı olan. Maddeye ait.
 • Paraca ve malca.
 • Paraya ve mala fazlaca ehemmiyet veren.
 • Dokunma, koklama, görme, işitme, tatma ile hissedilip duyulan şeyler.

mahnun

 • Sar'alı. Cin taifesi dokunmuş hasta. Mecnun.

mass

 • Yakın olan.
 • Dokunan. Değen.

masun

 • Dokunulmaz, korunan, korunmuş.

masuniyet

 • Dokunulmazlık.
 • Eminlik, sağlamlık, muhafaza altında bulunmak, dokunulmazlık.

mazarrat-ı umumiye

 • Herkese zararı dokunan şeyler.

melmus

 • (Çoğulu: Melâmis) (Lems. den) El ile dokunulmuş.

melmusat

 • (Tekili: Melmus) El ile dokunmalar. El ile temas etmeler.

memsus

 • Dokunulmuş.

mensec

 • (Nesc. den) Bez, çulha vs. dokunan yer. Örücü işyeri. Trikotaj atelyesi.

mensuc / mensûc / منسوج

 • (Nesc. den) Dokunmuş, dokunulmuş, dokunulan. Örülmüş. İşlenmiş.
 • Dokunmuş, örülmüş.
 • Dokunmuş.
 • Dokunmuş. (Arapça)

mensucat / mensûcât

 • Dokunanlar.

mesel

 • Bir umumi kaideye delâlet eden meşhur söz. Ata sözü. İbretli ve küçük hikâye.
 • Dokunaklı ve mânalı söz.
 • Benzer. Misil.
 • Delil. Hüccet.
 • Örnek, benzer, nümune.
 • Dokunaklı ve mânâlı söz.
 • Yararlı hikâye.
 • Delil, hüccet.

mesh

 • El sürme, dokunma.

mess

 • Yapışmak, değmek, dokunmak.
 • Meydana gelmek.

mess-i nisvan

 • Kadınlara dokunma.

mezbele / مزبله

 • Çöplük, döküntü alanı. (Arapça)

mezy

 • Dokunma, bakma ve düşünme gibi sebeplerle erkekten gelen beyaz şeffâf sıvı.

misas

 • El sürme, değme, dokunma.
 • Cima etmek.
 • Almak.

mu'cize-i mensucat

 • Mu'cize dokumalar; nakış nakış dokunmuş olan ve her birisi Allah'ın mu'cizesi olan varlıklar.

mu'riz

 • İ'raz eden. Yüz çeviren. Başka tarafa dönen. Ta'riz eden. Dokunaklı konuşan.

muarrız

 • Dokunaklı söz söyliyen.

mübaşeret / mübâşeret

 • Bir işe girişmek. Bir işe başlamak.
 • Karşılaşmak.
 • Başlamak ve devam etmek.
 • Temas etmek, dokunmak.
 • İnsanın derisinin, başkasının derisine dokunması.
 • Başlama, girişme, dokunma.

mübaşir

 • Temas eden, dokunan.

müessir

 • Te'sir eden. İz bırakan. Te'sirli. Dokunaklı.
 • Hükmünü yürüten.
 • Eserin sahibi.
 • Tesir eden, etki, iz bırakan.
 • İşleyen, hükmünü yürüten.
 • Çok hissedilen, içe işleyen.
 • Dokunan, dokunaklı.
 • Eser sahibi. Allah Teâlâ.

mugasmer

 • Kaba dokunmuş kötü bez.

muhill-i namus / muhill-i nâmus

 • Nâmusa zarar veren, nâmusa dokunan.

mülamese

 • (Lems. den) Birbirine dokunma, değme, el ile tutma, temas etme.
 • Yapışmak.

mümas

 • Temas eden, dokunan.
 • Temas eden, dokunan, ilişen.
 • Temas eden, dokunan.

mümass

 • Temas eden, dokunan.

mümasse

 • Birbirine değme. Dokunma, temâs etme.

müntesic

 • (Nesc. den) Dokunmuş olan.

muşa

 • İki renk üzere dokunmuş elbise.

mutaf

 • (Muy-tâb. dan) Keçi kılından dokunmuş olan. (Farsça)
 • Kıldan yapılan at takımı. (Farsça)
 • Kıldan çul yapan, dokuyan veya satan. (Farsça)

müteessir

 • Te'sir altında kalmış. Acımış yahut sevinmiş. Hissiyatına dokunmuş.
 • Üzüntülü.

mütelemmis

 • (Lems. den) El ile dokunan. Telemmüs eden.

mütemass

 • Temas eden, dokunan, değen.

mütenessic

 • (Nesc. den) Dokunan, örülen.

mutref

 • (Çoğulu: Metârif) Haz kumaşından dokunmuş bir kaç alemli Arap kaftanı.
 • Başı ve kuyruğu beyaz veya siyah olup, vücudu başka renk olan at.

müzahrefat / مزخرفات

 • Pislikler, süprüntüler, döküntüler. (Arapça)

müzelzel

 • İpekten dokunmuş.

na-besud

 • El dokunulmamış, el değmemiş, yeni şey. (Farsça)

nasreddin

 • (Nasr-üd din) Dine yardımı dokunan.

nefur

 • Ürken, ürküp kaçan.
 • Herkese iyiliği dokunan kimse.

nehizet

 • Tabiat.
 • At kulağına benzer dokunmuş nesne.

nesaic

 • (Tekili: Nesice) Dokumalar. Dokunmuş kumaşlar. Ette ve deride olan nescler, dokular.

nesc

 • (Nesic) Dokunuş, dokuma.
 • Canlı mahluklardaki hücrelerin, Allah'ın (C.C.) kudretiyle ve kanunu dâiresinde yanyana gelip birleşerek uzuvların yapılışı. (Meselâ: Hayvanlarda deri, kemik, et vesâir kısımların yapılışı gibi)

nescolmak

 • Dokunmak, örülmek, örülü hâle gelmek. Kumaş dokunması, bez dokunması. (Canlıların vücudundaki nescolunmak gibi)

nesic

 • (Çoğulu: Nüsüc) (Nesc. den) Dokunmuş, nescolunmuş.

nesice

 • (Çoğulu: Nesâyic) Dokunmuş, nescolunmuş şey.

nüsare

 • Saçılan şey.
 • Yemek döküntüsü.

nüsuc-u levhiye

 • Dokunmuş, işlenmiş levhalar.

patiska

 • Pamuktan dokunmuş sık ve düzgün bez.

perniyan

 • Nakışlı atlas. İpekten dokunmuş, bir cins işlemeli kumaş. (Farsça)

pernun

 • İnce ve zarif dokunmuş ipek kumaş. (Farsça)

pervas

 • El ile dokunup temas etme, eli ile yoklama. (Farsça)

pot

 • Falso, dokunaklı söz.

pot kırmak

 • Farkında olmıyarak karşısındakine dokunacak söz söylemek.

pud / pûd / پود

 • Argaç, dokumada enine dokunulan ip. (Farsça)

raci / râci

 • Geri dönen.
 • Dokunan, ilgisi bulunan.

raci'

 • (Rücu. dan) Geri dönen, ric'at eden.
 • Dair, aid, alâkası olan, dokunur olan, müteallik.
 • Gr: Bir şahıstan kinaye olan zamir.

ravh

 • Rahatlık. Rahmet ve kolaylık.
 • Serin serin esen rüzgârın vücuda dokunmasiyle verdiği serinlik ve sefa.
 • Koklamak.

reden

 • Hazz denilen kumaş.
 • Silâhların biribirine dokunmasından çıkan ses.
 • İplik eğirmek.

rişaş

 • Döküntü, serpinti.

rize

 • Döküntü, kırıntı. Ufak parça. (Farsça)

rizeçin

 • Kırıntı ve döküntü toplayan. (Farsça)

rizehar / rizehâr

 • Kırıntı ve döküntü yiyen. (Farsça)

rizehor

 • Kırıntı, döküntü yiyen. (Farsça)

safal

 • Alçaklık.
 • Rüzgârın dokunduğu yer.

safizm

 • Kadının kadına şehvetle bakması ve dokunması. Kadınlar arasındaki homoseksüellik.

sahif

 • (Sahâfet. den) Zayıf akıllı. Az fikirli kimse.
 • Gevşek dokunmuş. Boş.

salkame

 • Azı dişlerinin birbirine dokunması.

salsale

 • Demirlerin birbirine dokunmaktan ses çıkarmaları.

sefik

 • (Çoğulu: Sefâsik) Katı, şiddetli, şedid.
 • Sık dokunmuş bez.

seng-endaz

 • Taş atan. Dokunaklı söz söyleyen. (Farsça)

şerare

 • (Şerâr) Kıvılcım. Elektrik kıvılcımı. Müsbet ve menfi (+ ve -) elektrik kutuplarının birbirine çok yakın olmasından veya dokunmasından hâsıl olan kıvılcımların parlayışı.

simya

 • Adi madenleri altın madenine çevirmek gayesini güden bir çalışma. Bu çalışma bir takım maddelerin bulunmasına sebep olduğu için kimya ilminin ilerlemesine hizmeti dokunmuştur.

sukata

 • Kırıntı, döküntü, artık.

sukataçin

 • Kırıntı, döküntü toplayan. Artık toplayan. (Farsça)

sündüs

 • Sırmadan kabartma deseni. Eski bir çeşit ipekli kumaş. Parlak renkli, çiçekli, işlemeli, nakışlı olarak dokunmuş ipek kumaş. Altun veya gümüş tellerle işlemeli ve nakışlı olarak dokunmuş ipek kumaşlardan biri.

sündüs-misal / sündüs-misâl

 • Dokunuşunda altın, gümüş tellerin de bulunduğu bir tür ipekli kumaş gibi.

suziş

 • Yakma. Yanma. (Farsça)
 • Dokunma, te'sir etme, etki yapma. (Farsça)
 • Büyük acı. Yürek yanması. (Farsça)

ta'riz / ta'rîz / تعریض

 • Dokunaklı söz söylemek. Kapalıca yapılan sitem. Kinâye ile söylemek.
 • Dokunaklı söz söylemek, kapalıca yapılan sitem, kinaye ile söylemek.
 • Üstü kapalı ve dokunaklı söz; kapalı îtirâz etmek; bir tarafı gösterip diğer tarafı kasd etmek.
 • Laf çarpma, dokundurma, taşlama. (Arapça)

ta'rizat / ta'rizât

 • (Tekili: Ta'riz) Dokunaklı konuşmalar, sözle dokundurmalar, taş atmalar.

tabu

 • (Polinezya dilinden) Var olduğu sanılan, mukaddes hususiyetlerinden dolayı dokunulamıyan. Uğursuz ve korkunç olan şey.

tarf

 • Göz, bakış, nazar. Göz ucu.
 • Soyu temiz kimse.
 • Her şeyin nihayeti, sonu.
 • Göz kapaklarını yummak veya oynatmak.
 • Göze bir şey dokundurmakla yaşartmak.
 • Koz: Menazil-i Kamer'den bir menzil adı. (Kamer menzillerinden birisinde aslanın alnını teşkil eden dört

tariz / târiz

 • Dokundurma, iğneleme; sözde bir yönü göstererek başka bir yönü kastetme sanatı, meselâ; insanlara zarar veren kimseye "İnsanların en hayırlısı onlara faydalı olandır." diyerek o kimsenin hayırlı biri olmadığını söylemek gibi.
 • Dokundurma.

tarizen / târizen

 • Sözle dokundurarak, dokunaklı söz söyleyerek.
 • Dokundurarak.

tebkiye

 • (Bükâ. dan) Dokunaklı sözler söyleyip ağlatma.

telemmüs

 • (Lems. den) El ile dokunma.

temas / temâs / تماس

 • Dokunma, değme.
 • Dokunma. (Arapça)
 • Temâs etmek: Dokunmak. (Arapça)

temas eden

 • Dokunan, bahseden.

tenide

 • Örümcek ağı. (Farsça)
 • Örülmüş, dokunmuş. (Farsça)

tıktıka

 • Taşların birbirine dokunması sonucu çıkan ses.

vakre

 • Davarın tırnağının taşa dokunup sürçmesi.

vavik

 • Okun nişana dokunmayıp yanına düşmesi hâli.

vefra'

 • Eksilmeyip değişmeyen.
 • El dokunulmamış ve tam olarak yetişmiş ot.

yediyy

 • El ile dokunmuş.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın