LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te dogruluk ifadesini içeren 89 kelime bulundu...

adalet

 • Hak sahibine hakkını vermek, doğruluk.

adil / âdil

 • (Âdile) Adâlet eden. Allah'ın emirlerini noksansız tatbik eden. Doğru. Doğruluk gösteren. Adâlet sahibi.

adl

 • Hakkaniyet. Adâlet üzere oluş. Cevr ve zulüm etmeyip nefislerde ve akıllarda istikameti kaim ve mâlum olan emir ve hâleti icra etmek. Doğruluk.
 • Her şeyi yerli yerince yapmak, beraber etmek.
 • Meyletmek.
 • Hak gözetme, tarafsız hüküm, doğruluk.

adl ü hak

 • Adalet ve doğruluk.

alamet-i sadıka / alâmet-i sadıka

 • Doğruluk işareti, belirtisi.

ashab / ashâb

 • (Tekili: Eshâb) (Sahib) Arkadaş olanlar. Sahip olanlar, kullanma yetkisine sahip kişiler.
 • Halk, ahali.
 • Sahabeler, yani Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (A.S.M.) görmüş ve mü'min olarak ona ve onun mesleğine bağlı kalmış olan zatlar. Bu kişiler, insanlık, doğruluk ve her türlü faz

asr-ı sıdk

 • Doğruluk asrı, sadakat dönemi.

ba-savab

 • Doğruca, doğrulukla.

çep şüden

 • Solak olmak. (Farsça)
 • Mc: Doğruluktan yüz çevirmek. (Farsça)

dab / dâb

 • Adalet, doğruluk,
 • İhsan, vergi.

dad / dâd

 • Adâlet. Hak, doğruluk. (Farsça)
 • İnsaf. (Farsça)
 • Vergi, ihsan, atiyye. (Farsça)
 • Ömür. (Farsça)
 • Sızlanma. (Farsça)
 • Doğruluk, hak.

dain

 • Asıl.
 • Mâden.
 • Doğruluk.

daverane / dâverâne

 • Doğruluk ve adaleti seven bir büyüğe yakışacak tarzda. (Farsça)
 • Hâkim ve vezirle alâkalı olan. (Farsça)

derece-i hakkaniyet

 • Gerçeklik, doğruluk derecesi.

derece-i sıdk

 • Doğruluk derecesi.

dürüsti / dürüstî

 • Doğruluk, düzgünlük, sağlamlık. (Farsça)

ecnef

 • Haktan, doğruluktan, adaletten uzaklaşan, ayrılan adam.
 • Beli eğri, kambur olan adam.

ehl-i sadakat / ehl-i sadâkat

 • Doğruluk ve bağlılıkta kusur etmeyenler.

emn

 • Eminlik. Korkusuzluk. Emniyet. Bir şeye itimad etmek. İnsanda doğruluk ve imandan ileri gelen yüksek bir meleke ve kabiliyet. Rahatlık.

enuşa

 • Mecusi mezhebi. (Farsça)
 • Sevinç, sürur, neş'e. (Farsça)
 • Adalet, âdillik, doğruluk, hakdan ayrılmamaklık. (Farsça)

füsuk

 • (Fısk. dan) Yalancılık. Doğruluk ve itatten ayrılmak. Sıdk u taatten huruc.

hak

 • Adalet, pay, doğruluk, emek, ücret, doğru.

hak-endiş

 • Hakkı düşünen. Hakkı arayan, doğruluk için endişe eden. (Farsça)

hak-perest

 • Doğruluktan ayrılmayan, doğruluğu ciddi ve samimi seven. Hakka iman eden ve hak üzere âmil olan. (Farsça)

hakikat

 • (Çoğulu: Hakaik) Bir şeyin aslı ve esâsı. Mahiyeti. Gerçek. Doğru. Sahih. Künh. Sâbit ve vâki.
 • Kadirbilirlik. Sadâkat, doğruluk. Kâinat ve tabiat ve uluhiyet hakkında bütün teşbih ve mecazlardan âri ve zâhir olan gerçek.
 • "Mecâz" karşılığı, esas olarak kullanılan kelime.
 • <

hakikatmedar

 • Doğruluk sebebi.

hakk

 • Doğruluk, insaf, hak. (Allah'ın isimlerinden biri)

hakkaniyet / حقانيت

 • Doğruluk, gerçekçilik.
 • Haktan ve doğruluktan ayrılmamak. Adalet üzere bulunmak. Adalet ve insaf ile lâzım olanı icra etmek.
 • Gerçeklik ve doğruluk.
 • Doğruluk. (Arapça)

hakkıyet

 • Doğruluk.

hakkıyyet

 • Haklılık, doğruluk.

hakperestane / hakperestâne

 • Doğruluktan ayrılmayarak, hakkı tutarak.

halisiyyet / hâlisiyyet

 • Doğruluk, hâlislik, hilesizlik.

hanef

 • İstikamet, doğruluk.
 • Ayak eğriliği.
 • Eğrilik, udûl.

hatt-ı müstakim

 • Doğru çizgi. (Farsça)
 • Doğru yol. Doğruluk üzere olan şey. (Farsça)

hidayet

 • Doğruluk. İslâmlık. Hakkı hak, bâtılı da bâtıl olarak görüp doğru yola girmek. Dalâletten ve bâtıl yoldan uzaklaşmak.

hidayet-i fıtrıye

 • Yaratılıştan gelen hidayet; kötü tercih ve telkinlerle bozulmamış olan insanı yaratılışındaki doğruluk.

hüda

 • Doğru yol göstermek.
 • Doğruluk. Hidâyet.
 • Kur'ân-ı Kerimin bir ismi.

icnaf

 • Doğruluktan ayrılma. Sadakattan uzaklaşma.

ihlas / ihlâs

 • (Hulus. dan) Kalbini safi etmek. İçten, samimi, riyasız sevgi. İçten gelen sevgi ile doğruluk ve bağlılık.
 • Sırf Allah emretmiş olduğu için ibadet etmek. Yapılan ibadet ve işlerde hiçbir karşılık ve menfaati, hakiki ve esas gaye etmeyerek yalnız ve yalnız Allah rızasını esas maksat ve
 • Samimiyet, doğruluk, riyasızlık. Kur'ân-ı Kerim'in 112. Sûresi.

ıksat

 • Hakkâniyet, doğruluk gösterme.

iksat

 • Doğruluk ve hakkaniyet gösterme.

imhaz

 • Doğrulukla yapma.

insaf / insâf

 • Adâlet, doğruluk. Hakkı gözetip adâletten ayrılmama.

isabet

 • Doğruluk.

isabet-i kanuniye

 • Kanunî isabet, doğruluk.

istibhas

 • Bir şeyin doğruluk ve hakkâniyetini anlayabilmek için, iyice araştırıp tahkik etme.

istikamet / istikâmet / استقامت

 • Hatt-ı hareketi doğru olmak. Doğruluk, nâmuslu hareket. Her işte itidal üzere bulunmak. Adâletten, doğruluktan ayrılmayıp, diyânet ve akıl içinde yürümek.
 • Allah'a kulluk etmek.
 • Bir şeyin bir tarafa doğru olarak uzanması.
 • Yön, cihet.
 • Doğruluk. (Arapça)
 • Dürüstlük. (Arapça)
 • Yön. (Arapça)
 • İstikamet vermek: Yön vermek. (Arapça)

istisdad

 • (Sedad. dan) Doğruluk, dürüstlük.

kafile-i sıddıkin / kafile-i sıddıkîn

 • Daima doğruluk üzere Allah'a ve peygambere çok sâdık olanların oluşturduğu topluluk.

kemal-i istikamet / kemâl-i istikamet

 • Mükemmel doğruluk, istikamet.

kemal-i sıdk / kemâl-i sıdk

 • Tam ve mükemmel doğruluk.

keramet-i sadakat

 • Doğruluk ve bağlılığın kerameti.

kıst

 • Pay. Hisse. Nasib. Kısım. Mizan. Rızık. Kısım kısım verilen bir hediyenin, borcun her defada verilen bir parçası. Tartı ve ölçüde doğruluk. Adalet etmek.

laalik

 • Doğrulukla kalkıp durmak.

makrun-u sıhhat

 • Sıhhat ve hakikata yakın. Doğruluk derecesi fazla.

medar-ı istikamet

 • Doğruluk kaynağı.

medar-ı sıdk ve kizb

 • Doğruluk ve yalana zemin oluşturacak şey.

menhec-i sedad / menhec-i sedâd

 • Doğruluk yolu. Sırât-ı müstakim.

müstakimane / müstakimâne

 • Doğrulukla, namuslulukla, adâlet dâiresinde. (Farsça)

müstekim / müstekîm

 • Doğruluk üzere olan, doğru yolda yürüyen. Doğrulukla sıfatlanmış kimse.

rabbu'l-enbiya ve's-sıddıkin / rabbu'l-enbiyâ ve's-sıddıkîn

 • Daima doğruluk üzere, Allah'a ve peygambere çok sâdık olanların ve peygamberlerin Rabbi.

rasti / rastî

 • Doğruluk, gerçeklik. (Farsça)

rastperverane / râstperverâne / راست پرورانه

 • Doğruluktan yana. (Farsça)

rişdet

 • Doğruluk, dürüstlük. Temizlik.

sadakat / sadâkat

 • (Sıdk. dan) Dostluk. Bir kimseye Allah (C.C.) için kalbden bağlılık, kalbi ve samimi doğrulukla olan dostluk.
 • Dostlukta sebat, vefadarlık.
 • Bağlılık, doğruluk.
 • Dostluk; bir kimseye Allahü teâlâ için kalbden bağlılık; doğruluk. İnsana sadâkat yaraşır görse de ikrâh, Doğruların yardımcısıdır hazret-i Allah.
 • Bağlılık, dostluk, doğruluk.

sadıkane / sâdıkane

 • Doğruluk üzerine, samimiyetle, bağlılığını gösterircesine.

sadıkıyet / sâdıkıyet

 • Doğruluk.
 • Doğruluk, bağlılık.

şaheser-i ismet ve istikamet

 • Masumluk ve doğruluk şaheseri.

savab

 • Doğruluk. Yanlış olmayan. Doğru dürüst.

savb

 • Taraf, cihet, yön.
 • Dökülmek, nüzul etmek.
 • Savab. Doğruluk, dürüstlük.

sedad / sedâd

 • İstikamet, doğruluk.

selamet

 • Kurtuluş, tehlikeden sâlim olmak. Korktuklarından, fenalıklardan kurtulmak.
 • Neticede imân ile kabre girmek.
 • Edb: Doğruluk, sağlamlık.

sevab

 • Hayır. Hayırlı iş. Allah (C.C.) tarafından mükâfatlandırılacak doğruluk ve iyilik karşılığı. Allah'ın (C.C.) rızasını kazanmağa mahsus iyi amel.
 • Hayır, hayırlı iş, Allah tarafından mükâfatlandırılacak doğruluk ve iyilik karşılığı.

seviyye

 • Müsavilik, birlik, beraberlik.
 • Düzlük, doğruluk.

sıddik / sıddîk

 • Çok samimi, dâimâ doğruluk üzere ve Allah'a ve Peygamberine çok sâdık olan erkek. Sözü ile işi bir olan.

sıddika / sıddîka

 • Doğruluk ve samimiyette çok sâdık olan kadın.
 • Allah yolunda çok sâdık olan Hazret-i Aişe (R.A.) vâlidemiz ve Hazret-i Meryemin vasıf ve isimlerdir.

sıddıkin / sıddıkîn

 • Daima doğruluk üzere ve Allah'a ve peygambere sadakatte en ileride olanlar.

sıddikin / sıddîkîn

 • Sıddık olanlar, Allah yolunda sadakatte, doğrulukta en ileri olanlar.

sıddikin-i muhakkikin / sıddîkîn-i muhakkikîn

 • Daima doğruluk üzere ve Allah'a ve peygambere sadakatte en ileride olan, hakikatleri delilleriyle bilen büyük araştırmacı âlimler.

sıddikiyet / sıddîkiyet

 • Sadâkat ve doğrulukta en ileri oluş. Çok sâdık olma hâli. Velilik mertebesinin nihâyeti. Peygamberlik mertebesinin bidâyeti olan makam.
 • Aşere-i Mübeşşere'nin birincisi ve ilk halife olan Hz. Ebubekir'in (R.A.) nâmı ve sıfatıdır.
 • Çok doğru olup, hiç yalan söylememek.

sıdk / صدق / صِدْقْ

 • Doğruluk, doğru söz, samimilik, bağlılık.
 • Doğruluk, gerçeklik, hakikat.
 • İyi niyet.
 • Doğruluk.
 • Doğruluk.
 • Peygamberlerin sıfatlarından.
 • Doğruluk. (Arapça)
 • Kalp temizliği. (Arapça)
 • Doğruluk.
 • Doğruluk.

sıdk u selamet / sıdk u selâmet

 • Doğruluk ve selâmetlik için oluş.

sıdk-ı cenani / sıdk-ı cenanî

 • Kalpten gelen doğruluk.

sıhhat / صحت

 • Sağlamlık. Doğruluk. Sağlık.
 • Edb: Sözün yanlış ve eksik olmamasıdır. (Sözün sağlamlığı diye tercüme edilebilen sıhhat-ı ifade: Bir ibarede zâf-ı te'lif, ta'kid, garabet, tetabu-u izafet, tekrar, tenafür, şivesizlik v.s. gibi kusurlar bulunmamakla tahakkuk eder...)
 • Sağlamlık, doğruluk.
 • Doğruluk. (Arapça)
 • Sağlık. (Arapça)

taife-i ehl-i hakikat

 • Hak ve doğruluk üzere olanların taifesi.

taife-i sıddıkin / taife-i sıddıkîn

 • Daima doğruluk üzere, Allah'a ve peygambere çok sâdık olanların oluşturduğu topluluk.

telaiye

 • İstikmet, doğruluk.

vüsuk

 • Doğruluk, güvenilirlik.

zeyg

 • Şübhe. Doğruluktan ayrılma.
 • Bir tarafa meyletme.
 • Yanılma.
 • Kamaşma.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın