LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te dinmek ifadesini içeren 35 kelime bulundu...

ayn-ı zat-ı akdes / ayn-ı zât-ı akdes

 • Bütün kusurlardan, çirkinliklerden, eksiklikten, benzer ve ortak edinmekten sonsuz derecede yüce olan Allah'ın bizzat kendisi.

berayı malumat / berâyı malûmât / برای معلومات

 • Bilgi edinmek için, bilgi vermek için, bilgi sahibi olmak için.

derb

 • (Dürb) Bir şeyi âdet edinmek.
 • Dadanmak, alışmak.
 • Haslet, cür'et.
 • Tecrübe etmek.
 • Denemek.

gayret-i cahiliye / gayret-i câhiliye

 • Körü körüne uğraşmak. Allah'ın razı olmadığı lüzumsuz şeylere kıymet vererek didinmek.

i'tiyad

 • (İtiyat) Alışkanlık. Huy. Âdet. Âdet edinmek.

ıdafe

 • Misafir edinmek.
 • Ulaştırmak.
 • Tâbi olmak, uymak.

iftial

 • Bir şeyi iş edinmek. Kendiliğinden yapmak.
 • Arabçada beş harfli fiilin birinci babı.
 • Yalan düzmek, iftira etmek.

iktinaf

 • Bir şeyin etrafını kuşatmak.
 • Deve için ağıl edinmek.

iktisab etmek

 • Kazanmak, edinmek.

isti'bad

 • Köle edinmek, esir almak.

isti'lam

 • (İlm. den) Bilgi edinmek için yüksek bir makamdan alt makama sorulma.
 • Yazı ile bilgi isteme.

istihdaf / istihdâf / استهداف

 • Hedef edinmek, hedef saymak.
 • Hedef gibi karşıda durmak.
 • Erişilmek istenilen netice ve gaye.
 • Hedef edinme. (Arapça)
 • İstihdaf eylemek: Hedef edinmek. (Arapça)

istikra'

 • Gezmek, dolaşmak, etraflı bilgi edinmek. Ayrı ayrı hâdiselerdeki müşterek vasıflara dikkat ederek umumi bir netice çıkarmak. Umumi araştırmak. Fertten umuma âit hüküm sâhibi olmak.

istimsal

 • Misal edinmek. Örnek tutmak.

ittihaz

 • Edinmek. Kabullenmek. "Öyle" diye bakmak. Kabul etmek.

ittihaz etmek

 • Edinmek, kabullenmek.

kesb

 • Kazanç. Çalışmak. Sa'y ve amel ile kazanmak. Elde etmek. Edinmek. Kazanç yolu.
 • Fık: Bir insanın kendi kudret ve iktidarını bir işe sarfetmesi.

kılavuz

 • Yol gösteren, rehber.
 • Vapurlara yol gösteren.
 • Bazı hayvan katarlarının önüne düşüp, onları sevkeden hayvan.
 • Eskiden evlenme işlerine vasıtalık eden kadınlar.
 • Düşman hakkında mâlumât edinmek için ordu hizmetinde kullanılan kişiler.
 • Okçuluk müsabakaların

mesken / مسكن

 • Konut. (Arapça)
 • Mesken etmek: Yurt tutmak. (Arapça)
 • Mesken ittihaz etmek: Yurt tutmak, mesken edinmek. (Arapça)

meşveret

 • Danışma. Konuşup anlaşma. Fikir edinmek için konuşup görüşme. Görüşme meclisi.

mutalaa

 • Bir mes'ele hakkında bilgi edinmek için tetkikatta bulunma, okuma, okuma ile meşguliyet.

şiar / şiâr / شعار

 • Slogan. (Arapça)
 • İşaret. (Arapça)
 • Şiâr edinmek: Slogan haline getirmek, meslek edinmek. (Arapça)

sükun / sükûn

 • Durgunluk. Sâkin olmak. Hareketsizlik.
 • Dinmek, kesilmek.
 • Gr: Bir harfin (a,e,i,o) okunmayıp yalnız ses vermesi, harfin harekesiz olarak kendi sesi ile okunması.

ta'vid

 • (Deve) çok yaşamak.
 • Âdet edinmek. Alıştırmak, âdet ettirmek.

taavvüd

 • (Âdet. den) Âdet edinmek.
 • Geri dönmek.

tahalluk

 • Ahlâklanmak. İyi huy edinmek. Yüksek İslâmi ahlâkla ahlâklanmak.

tahsil

 • Hâsıl etmek.
 • İlim edinmek. İlim öğrenmek veya öğretmek için çalışmak.
 • Vergi toplamak.
 • Aşikâre eylemek.

tavattun

 • Bir yeri vatan edinmek. Bir yerde yerleşmek.

tavattun etmek

 • Vatan edinmek, yerleşmek.

teceyyüf

 • Dost edinmek.

tedarük

 • (Tedârik) Ele geçirmek. Edinmek. Hazırlamak.
 • Araştırıp bulmak.
 • Ardı ardına erişip katılmak ve tevâli etmek.

teessül

 • Sermaye edinmek.
 • Cem'etmek, toplamak.

temellük / تملك

 • Mülk edinmek. Kendine mal edinmek. Sâhib olmak.
 • Kadir ve muktedir olmak.
 • Mülk edinme. (Arapça)
 • Temellük etmek: Mülk edinmek. (Arapça)

tenvic

 • Borç edinmek.

tesahup

 • Sahiplenme, dost edinmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın