LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te dinli ifadesini içeren 107 kelime bulundu...

afraze

 • Nur. Aydınlık, ışık. (Farsça)
 • Kandil fitili. (Farsça)

alem-i nur / âlem-i nur

 • Nur âlemi, aydınlık olan âlem, âhiret.

aydın

 • Aydınlık.
 • Açık, âşikâr, açıkça görünen.
 • Mübârek, mesut. Bilgili, okumuş, görgülü.Bugün bazı çevrelerde batı ilim ve felsefesini tahsil edip benimseyenlere de "aydın" denilmektedir. Aklı gözüne inmiş, yani herşeyi maddi ölçülerle yorumlamaya alışmış, kalbi maddeci felsefe ile

azva

 • (Tekili: Zav ve Zû) Parıltılar, ışıklar, aydınlıklar.

bahr-i muhit-i nur / bahr-i muhît-i nur

 • Aydınlığı her yeri kaplayan nur denizi.

beyaz

 • Aklık, beyazlık.
 • Aydınlık.
 • Yumurta akı.
 • Müsveddenin temize çekilmesi.

bühur

 • Işıklı, nurlu, aydınlık.

cadde-i nuraniye

 • Nurlu, aydınlık cadde.

dolunay

 • t. Ayın yuvarlağına karşı gelen yarım küre yüzeyinin tamamıyla aydınlık görünmesi hâli. Ayın 14 veya 15 nci günleri.
 • Bedir.

ebyaz

 • Beyaz, aydınlık.

envar / envâr

 • (Tekili: Nur) Nurlar, ışıklar, aydınlıklar. Maddi veya mânevi karanlıktan kurtarmaya vâsıta olanlar.
 • Nurlar, aydınlıklar.

envar-ı azime / envâr-ı azîme

 • Büyük, nurlar, aydınlıklar.

envar-ı hakaik / envâr-ı hakaik

 • Hakikatlerin nurları, aydınlığı.

envar-ı imaniye / envâr-ı imaniye

 • İman nurları, aydınlıkları.

eşi'a

 • (Tekili: Şuâ) Şualar. Aydınlıklar.

evsaf-ı nisbiye / evsâf-ı nisbiye

 • Ölçü ve kıyasa göre olan vasıflar. (Sıcaklık, soğuklukla bilindiği, karanlık derecesi aydınlıkla görüldüğü gibi.) (Farsça)

eyyam-ı biyd / eyyâm-ı biyd

 • Ayın ışığının en aydınlık olduğu kamerî aylarının 13, 14 ve 15. günleri.

falak

 • Tomruk.
 • Falaka.
 • Sabah aydınlığı.

fecr

 • Sabaha karşı, güneş doğmadan önce, ufkun gün doğusu tarafında görünen aydınlık, tan yerinin ağarması.
 • Fecir; sabaha karşı güneş doğmadan önce, ufkun aydınlığı, tan yerinin ağarması.

fecr-i kazib / fecr-i kâzib / فجركاذب

 • Gerçek tan ağartısından önceki geçici aydınlık

fecr-i kazip / fecr-i kâzip

 • Yalancı fecir, tan yeri ağarmadan önce kısa bir müddet beliren geçici aydınlık.

fecr-i sabah

 • Sabahın ilk aydınlığı.

fecr-i sadık / fecr-i sâdık

 • Gerçek aydınlık, tan yerinin ağarması, gerçek sabah.
 • Sabaha karşı şark ufkunda yayılmaya başlayan beyaz bir aydınlık. Bunun mukabili birinci fecirdir ki, bir aydınlıktan sonra tekrar aydınlık gider. Bu birinci aydınlığa fecr-i kâzib denir. Sabah namazının vakti, fecr-i sâdıkta başlar.

feht

 • Ay aydınlığı, ay ışığı.

felak / felâk

 • Tan zamanı.
 • Sabah aydınlığı.

fürug

 • Işık. Ziya. Aydınlık. Nur.

hinas

 • (Tekili: Hünsâ) Kendilerinde hem erkeklik, hem de kadınlık alâmetleri bulunan kimseler.

hor

 • Kıymetsiz, ehemmiyetsiz. Adi. (Farsça)
 • Güneş, ışık, aydınlık. (Farsça)
 • Yiyen, yiyici anlamında olup, birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Miras-hor : Miras yiyen. (Farsça)

hünsa / hünsâ

 • Erkek ve kadın olduğu belli olmayan, hem erkeklik hem kadınlık uzvu bulunan kimse.

ışık tufanı

 • Şiddetli ışık, aydınlık.

istinare

 • Parlatmak. Parlak ve aydınlıklı olmak.
 • Ateş istemek.

ızaet

 • Parlatmak. Işıtmak. Işıklı olmak. Aydınlık etmek.

kasr-ı meşid-i nurani / kasr-ı meşîd-i nuranî

 • Temelleri sağlam ve etrafına aydınlık saçan saray.

kasr-ı nurani-yi islamiyet / kasr-ı nurânî-yi islâmiyet

 • İslâmiyetin nurlu ve aydınlık sarayı.

kur'an-ı hakimin nuru / kur'ân-ı hakîmin nuru

 • Her âyet ve sûresinde sayısız hikmet ve mu'cizeler bulunan Kur'ân'ın nuru, aydınlığı.

kurret-ül a'yun

 • Gözlerin nuru.
 • Çok sevilen ve göz aydınlığına sebeb olanlar.

lehviyyat

 • (Tekili: Lehv) Lehivler, kadınlı erkekli haram eğlenceler, oyunlar. Nefsanî gayr-i meşru oyun ve eğlenceler. (Farsça)

leyl-i münevver

 • Aydınlık gece.

meksuf

 • Küsufa uğramış, ziyâsı, aydınlığı tutulmuş. Kararmış.

melami'

 • (Tekili: Lem'a) Parıltılar. Aydınlıklar.

melez

 • (Meles) İki ırkın karışması neticesi hâsıl olan yeni bir nesil. Ayrı iki cinsten doğmuş olan.
 • Aydınlıkla karanlık arası, alaca karanlık.

mısbah

 • Kandil. Çıra. Meş'ale. Lâmba. (Aya, güneşe, yıldızlara ve mecâzen de Resul-i Ekrem'e (A.S.M.) bu isim verilmiştir.)Sabah ve sabahat maddesinden ism-i âlettir ki; sabah gibi lâtif ve kuvvetli aydınlık veren lâmba demektir.

muhatab ittihaz etmek

 • Karşısındakilerini dinleyen.
 • Dinleyici kabul edip, sözünü dinliyor bilmek.
 • Konuşmaya lâyık görmek.

münevveriyet

 • Nurlu oluş, münevverlik. Aydınlık.

münevveriyet-i efkar / münevveriyet-i efkâr

 • Fikir aydınlığı.

muntasıh

 • (Nush. dan) Nasihat dinliyen. Öğüt dinliyen.

muntasıhane / muntasıhâne

 • Nasihat dinliyerek. (Farsça)

mütedeyyin

 • Dinli, dindar.

necm-i nur-efşan / necm-i nur-efşân

 • Aydınlık saçan yıldız.

negatif

 • Mat: Sıfırdan küçük, önünde eksi işareti bulunan sayı. Menfi. (Fransızca)
 • Gerçekteki karanlık ve aydınlık kısımları tersine gösteren fotoğraf camı veya filmi. ( Bak: Menfi) (Fransızca)

nehar

 • (Çoğulu: Enhür) Fecrin doğuşundan güneşin batışına kadar olan aydınlık.
 • Toy kuşunun yavrusu.
 • Altın.

nehar-ı ebyaz

 • Beyaz gündüz, gözün gündüz aydınlığına benzeyen beyazı.

nesevi / nesevî

 • (Neseviye) Kadına mensub, kadınla alâkalı, kadınlık.

neseviyyet

 • Kadınlık.

nevvar

 • Nurlu, aydın. Aydınlık.
 • Nurlu, aydınlık.

neyyir-i hürriyet

 • Hürriyetin ışığı, aydınlığı.

neyyir-i saadet

 • Saadet, mutluluk ışığı, aydınlığı.

nur / nûr

 • Aydınlık. Parıltı. Parlaklık. Her çeşit zulmetin zıddı. Işık.
 • Kur'ân-ı Kerim. İman. İslâmiyet. Peygamber.
 • Zulmeti def eden, şule, ışık.
 • Aydınlık.
 • Işık, aydınlık.
 • Aydınlık, ışık.
 • Aydınlık, ışık, feyz, bereket ihsân.
 • Kur'ân-ı kerîm.
 • Îmân.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından. Tam ve kusursuz olarak zâhir olup her şeyi ortaya çıkarıcı, yaratıcı veya göktekileri ve yerdekileri nûru ile hidâyet edici, doğru yolu gösterici, gökleri; güneş, ay ve yıld

nur-ı ilahi / nûr-ı ilâhî

 • İlâhî nûr. Allahü teâlânın ihsân ettiği mânevî aydınlık, mânevî ilim.

nur-u berzah

 • Kabir hayatının aydınlığı.

nur-u fikir

 • Düşünce ışığı, aydınlığı.

nur-u fikr / nûr-u fikr

 • Fikrin nuru, düşünce aydınlığı.

nur-u hikmet

 • İlim ve hikmet ışığı, aydınlığı.

nur-u iman / nur-u imân / nûr-u iman

 • İman nuru, aydınlığı.
 • İman ışığı, aydınlığı.

nur-u kalb / nûr-u kalb

 • Kalbin nuru, kalb aydınlığı.

nur-u müferrih

 • Ferahlık verici, iç açıcı aydınlık.

nur-u nazar

 • Görüş aydınlığı.

nur-u semavi / nur-u semavî

 • Semavî nur, vahiy ile gelen aydınlık, ışık.

nur-u tarikat

 • Tasavvufa dayalı, mânevî derecelere ulaşmayı esas alan yol ve yöntemlerin aydınlığı, güzelliği.

nur-u timsal / nur-u timsâl

 • Yansımanın nuru, aydınlığı.

nurani / nurânî

 • Nurlu, aydınlık.

nurani alem / nuranî âlem

 • Nurlu, aydınlık âlem.

nuraniyet / nurâniyet

 • Nurluluk, aydınlık.

nuraniyetli

 • Nurlu, aydınlık.

nurlu

 • Aydınlık.

nuru'l-vücud

 • Varlığın nuru, aydınlığı.

pür-fer

 • Çok parlak. Çok aydınlık. (Farsça)

pür-nur

 • Çok nurlu, çok aydınlık.

pürnur

 • Çok nurlu, çok aydınlık.

ruh-u nurani / ruh-u nuranî

 • Maddî yapısı olmayıp nurdan yaratılmış aydınlık ruh.

ruşen / rûşen / روشن

 • Aydınlık. (Farsça)
 • Açık, aşikar. (Farsça)
 • Rûşen kılmak: Açıklamak, söylemek. (Farsça)

ruşeni / ruşenî

 • Açıklık, aydınlık. (Farsça)
 • Belli olma. (Farsça)

şafak / شفق

 • Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık.
 • Güneşin doğacağı sıradaki aydınlık. (Arapça)

şafak vakti

 • Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık.

şarıka

 • (Çoğulu: Şevârık) Aydınlık, nur, ziya, ışık.

şark

 • Doğu. Güneşin doğduğu taraf.
 • Güneş ve güneşin aydınlığı.
 • Yarmak.
 • Parıldamak.
 • Avrupa kültürünün dışında kalan müslüman ülkeleri.

sedef

 • Karanlık ve aydınlığın karışması.
 • Gece ve sabah.
 • Sabahın evveli.

sem'an

 • Dinliyerek.
 • İşiterek, duyarak.

şems-i ezeli / şems-i ezelî

 • Ezelî Güneş; bütün varlıkları yokluk karanlığından varlık aydınlığına çıkaran ve onlara hayat veren Allah.

şems-i hakikat ve marifet / şems-i hakikat ve mârifet

 • Hakikat ve mârifet güneşi, Allah'ı ve iman hakikatlerini bilme aydınlığı.

sena

 • Şimşek parıltısı.
 • Ulviyet. Yükseklik.
 • Aydınlık.
 • Bir ot ismi.

sepidedem

 • Sabah aydınlığı. (Farsça)

şeriat

 • Doğru yol. Hak din yolu.
 • Büyük ve geniş cadde.
 • Nur, aydınlık, ışık.
 • Kur'an-ı Kerim ve Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın târif ettiği ve bildirdiği yol. Allah (C.C.) tarafından Peygamber Aleyhisselâm vâsıtasiyle vaz' ve tebliğ olunan hükümleri hâvi İlâhî kan

şevarık

 • (Tekili: Şârıka) Nurlar, aydınlıklar. Parlaklıklar.

şid

 • Nur, ziya, aydınlık. (Farsça)
 • Güneş. (Farsça)

sinn-i teklif

 • Erginlik, büluğ çağı. Bir kimsenin aklı başına geldiği; haramı helâli ayırt edebildiği, kadınlık veya erkeklik hâlini bildiği, ergin hâle geldiği yaşı. (Ortalama 12-15 kabul edilir.)

şu'lever / شعله ور

 • Alevli. (Arapça - Farsça)
 • Parlak, aydınlık. (Arapça - Farsça)

subh-misal

 • Sabahın aydınlığı gibi, sabaha benzer.

taban / tâbân / تابان

 • Parlak, aydınlık. (Farsça)

tenvir-i daimi / tenvir-i daimî

 • Daimî, sürekli aydınlık, aydınlatma.

timsal-i nurani / timsal-i nurâni

 • Nurlu ve aydınlık görüntü, yansıma.

umur-i izafiye

 • Biri birisiz olmayan ve birbirine nisbet ve kıyaslamayla anlaşılan nitelikler; karanlık-aydınlık, acı-tatlı gibi.

umur-u izafiye / umur-u izâfiye

 • Birbirisiz olmayan ve birbirine nisbet ve mukayese ile anlaşılan vasıflar. (Meselâ: Karanlık olmasa, aydınlığın bilinmemesi gibi)

vekkad

 • Aydınlık, ışıklı, parlak.

vesile-i nuraniye

 • Nurlu vesile, aydınlık araç.

vuzuh

 • Açıklık. Açık ve anlaşılır şekilde olmak. Netlik.
 • Aydınlık.
 • Edb: İfadede açıklık.

zav'

 • Aydınlık. Işık.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR