LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te dila ifadesini içeren 32 kelime bulundu...

bab harcı

 • Mahkemelerde kadıların, naiblerin, mal ve mukataa kalemlerinde bulunan memurların aldıkları bir nevi harç.

bahadır

 • Kahraman. Cesur. Yiğit. Dilâver. (Farsça)

danişmend

 • (Çoğulu: Dânişmendân) Bilgili, ilimli. (Farsça)
 • Tanzimattan evvel, kadıların yanında stajyer olarak çalışan kimseler için kullanılan bir tâbirdi. (Farsça)

delis

 • (Bak: DİLAS)

dil-averan / dil-âverân

 • (Tekili: Dil-aver) Dilaverler, yürekliler, yiğitler.

gudde-i taht-el lisan

 • Dilaltı bezi.

güftar

 • Sözler, lâkırdılar. (Farsça)

hakim-üş şer' / hâkim-üş şer'

 • Kadılar (hâkimler) için kullanılan bir tâbirdir. Kadılar davaları şer'î hükümler dairesinde hall ü faslettikleri için bu tâbir meydana gelmiştir. Şeriat hâkimi demektir.

havass-ı refia / havâss-ı refia

 • Tar: Eyüp Kadılığı eskiden Çatalca'ya kadar uzanır ve Çatalca'da kadının bir vekili bulunurdu. İkinci meşrutiyete kadar bütün mahkeme işleri, kadının tayin ettiği bir naib tarafından idare edilirdi. Meşrutiyet devrinde diğer kadılara yapıldığı gibi, Eyüp Kadılığına da maaş bağlandı. Şer'î ve nizamî

hayta

 • Serseri, serkeş kimse.
 • Ask: Osmanlılarda görevli bir sınıf askere verilen ad. Hayta birlikleri, üstün savaş kabiliyeti olan askerlerden kurulur, lüzumunda düşman topraklarına akın yapmak için de kullanılırdı. Sonraları düzenleri bozulduğunda eşkiyalığa başladılar; bundan dolayı "hayt

i'lamat-ı şer'iye mümeyyizi

 • Şeyh-ül İslâm kapısındaki fetvahanenin üç kaleminden biri olan "İlâmat Odası"nın başındaki memurun ünvanı idi. Kadılar tarafından verilen ilâmları tetkik vazifesiyle mükellef olduğu için, bu memuriyete, ulemadan tanınmış olanlar tâyin edilirdi.

istanbul efendisi

 • İstanbul kadıları (hâkimleri). Bu tabir hicri 1000 tarihinden sonra kullanılmağa başlanmış ve daha sonraları terkolunmuştur.

kadi naibi / kadî naibi

 • Kadıların (hâkimlerin), gitmedikleri yerlere gönderdikleri vekiller.

kadi-l kudat

 • Kadıların kadısı. En büyük kadı. Kazasker veya şeyhül islâm makamında bulunan kimse.

kazaskerler

 • Osmanlı Devletinde ilmiye sınıfının en yüksek mertebesinde bulunan devlet görevlileri; askerî kadılar.

kelim

 • (Tekili: Kelime) Kelimeler, kelâmlar, lâkırdılar.

kudat / kudât / قضات

 • (Tekili: Kadı) Kadılar. Şeriat kanunlarıyla hâkimlik edenler.
 • Kadılar. (Arapça)

kuzat / kuzât / قضات

 • Şeriat nâmına hükmeden hâkimler. Kadılar.
 • Kadılar. (Arapça)

laklakıyyat

 • (Tekili: Laklaka) Faydasız, boş lâkırdılar; mânâsız sözler.

mu'dil

 • (Çoğulu: Mu'dilât) Zor, güç ve çetin.

müvella

 • Muayyen bir dâvâyı veya ihtilafı hall için veyahut hakem, bilirkişi olmak üzere kadılar tarafından tayin eden salahiyetli kimse.

pür-dil

 • (Çoğulu: Pür-dilân) Yürekli, cesur. (Farsça)

safeviler devleti

 • (1499-1737) Safeviler adında bir hanedana mensub olan Şah İsmail'in kurduğu bir devlettir. İran'da kurulmuş olan bu devlet şii idi. Osmanlılarla münasebetleri iyi değildi. Çaldıran'da 1514'de Yavuz Sultan Selim tarafından büyük bir mağlubiyete uğratıldılar. Nihayet 1737'de bir ayaklanma neticesinde

sengdil

 • (Çoğulu: Sengdilân) Taş yürekli, merhametsiz, acımaz. (Farsça)

şirdil

 • (Çoğulu: Şirdilân) Aslan yürekli. Cesaretli. Cesur. (Farsça)

ta'dilat / ta'dîlat / تعدیلات

 • Değiştirmeler, değişiklik. (Arapça)
 • Ta'dilât yapmak: Değişiklik yapmak. (Arapça)

tengdil

 • (Çoğulu: Tengdilân) Yüreği dar. İçi sıkıntılı. (Farsça)

teşnedil

 • (Çoğulu: Teşnedilân) Candan ve yürekten isteyen.

tevhid-i zevki / tevhid-i zevkî

 • Zevken tadılan tevhid, birleme.

ulü'l-emr

 • Emir sahipleri, buyruk sahipleri, kadılar, idareciler, yöneticiler.

velayet-i amm / velayet-i âmm

 • Huk: Umum mallara ve fertlere şâmil olan velayet. (Şeriat hâkimleri, kadılar ve valilerin velayetleri gibi)

yuşa

 • Hz. Musa'dan (A.S.) sonra peygamber olmuş ve Benî İsrail'i çöllerden kurtarmıştı. Ondan sonra pek çok reisler Yahudilerin idaresinde bulundu, bazan da hâkimsiz kalarak esaret hayatı yaşadılar. Tâ bir müddet sonra İsmail (A.S.) hâkim oldu. Onbir sene Benî İsrail'i idare etti. Sonra içlerinden bir mel

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın