LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te diki ifadesini içeren 167 kelime bulundu...

acilane / âcilane

 • Acele edene ait. Acele olarak. (Farsça)
 • şimdiki zamana ait. (Farsça)

agras

 • (Tekili: Gars) Taze fidanlar, yeni dikilmiş ağaçlar.

ahen-aşiyan / ahen-âşiyân

 • Dikiş yüksüğü. (Farsça)

aktüel

 • Bugünkü, şimdiki. (Fransızca)

amud

 • Dik, dikine. Sütun, direk.

amuden / amûden / عمودا

 • Dik olarak, dikine. Dik surette.
 • Dikine. (Arapça)

amudi / amûdî

 • Dikine, direk gibi.

arazi-i muhtekere / arâzi-i muhtekere

 • Kiracısı tarafından üzerine bina yapılmak veya ağaç dikilmek üzere senelik bir ücret karşılığında kiraya verilen arazi. (Kiracı, kira bedelini her sene arâzi sahibine vererek o arâziyi devamlı sûrette elinde bulundurur.)

arda

 • Vaktiyle bazı çavuşların elde tuttukları uzun değnek.
 • Nişan almak için dikilen değnek.

arz-ı rum

 • (Erzurum) Rum memleketi. Şimdiki Anadolu. Anadolunun şarkındaki bir vilâyet adı.

ases

 • Asâyişin muhafazası için geceleri dolaşan ve şimdiki polis vazifesini gören memurlar.

asr-ı hazır / asr-ı hâzır

 • Şimdiki asır.
 • Şimdiki asır, yeni zaman.

azad

 • Kısa ve sık olarak dikilmiş.

bab-ı seraskeri / bâb-ı seraskerî

 • Serasker kapısı. Eski Milli Müdafaa Vekâleti. Milli Savunma Bakanlığı. Şimdiki İstanbul Üniversitesi'nin kapısı.

bahye

 • Dikiş, teyel. (Farsça)

bahye-zen

 • Terzi, dikiş diken, dikişçi. (Farsça)

bendene

 • Esvabın, giyilecek şeylerin bazı yerlerine dikilen düğme, kopça. (Farsça)

cazi

 • Ayaklarını dikip parmakları üzerine oturan kişi.

cild

 • Deri.
 • Meşin.
 • Kitab kabı.
 • (Masdar olarak) Kitabın dikilip kap geçirilmesi.
 • Bir büyük kitabın bölündüğü kısımların her biri.

çimengah / çimengâh

 • Çim ve çiçek ekip dikilen, yetiştirilen yer.

coğrafya

 • Yeryüzünün şimdiki hâlini çeşitli cihetlerden inceleyen ilim. Bölümlerinden olan Fizikî Coğrafyada: Karalarla denizlerin durumları ve iklimleri;İktisadî Coğrafyada: Toprak mahsulleri, sanayi ve ticaret işleri;Siyasî Coğrafyada: Irk, dil, millet hususiyetleri ve devlet sınırları anlatılır.Bunlardan b

deniyet-i hazıra / deniyet-i hâzıra / دَنِيَتِ حَاضِرَه

 • Şimdiki ahlâksız ve rezil medeniyet.
 • Şimdiki medeniyetin alçak, rezil kısmı.

direm

 • (Dirhem) Eskiden kullanılan bir ağırlık ölçüsü. Şimdiki üç gram ağırlık. Okka denen eski ağırlık ölçüsünün (1/400) kadarıdır. Şer'an, orta büyüklükte yetmiş tane arpa ağırlığı. (Farsça)
 • Eskiden kullanılan ve beş kuruş değerindeki gümüş para. Akça. (Farsça)

duhte

 • Sağılmış. (Farsça)
 • İğne ile dikilmiş. (Farsça)

dünya

 • (Müz: Ednâ) (Denâet veya dünüvv. den) En yakın, en aşağı.
 • Şimdiki âlemimiz.

duz

 • Dikici, diken, dikmiş. (Farsça)

elhal

 • Şimdi, hâlâ, henüz, şimdiki hâlde.

elhalet hazihi / elhâlet hâzihi / الحالة هذه

 • Şimdiki, günümüzdeki (Arapça)

endülüs

 • (Mi: 756-1031) Dört halife devrinden sonra kurulan Emevi devleti yıkıldıktan sonra Emevilerin Afrikadan Avrupa'ya geçip şimdiki Portekiz ve İspanya'da kurdukları İslâmi devletin bir ismidir. Bunlara Endülüs Emevileri denir. Abbasilerin katliâmından kurtulan Abdurrahman ismindeki zât Afrika yoluyla İ

engüştane

 • Dikiş yüksüğü. (Farsça)

ensab

 • (Tekili: Nasb) Dikili taşlar. Müşriklerin, yanında kurban kestikleri putlar.

fasl-ı zamanın sahife-i selasesi / fasl-ı zamanın sahife-i selâsesi

 • Geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman.
 • Asr-ı saadetten evvelki devir, Asr-ı saadet ve ondan sonraki zamanlar.

fatk

 • Kırma, ayırma, yarma, çatlatma.
 • "Kasık yarığı" denilen bir hastalık.
 • Elbisenin dikişlerini sökmek.

ferg

 • Gönden yapılan kovanın dikişi arasında su sızan yer.

fetk

 • Şak etme. Ayırma. Yarma. Yarılma.
 • Tıb: Dikilmiş bir şeyi söküp ayırmak.
 • Kasık yarığı, kasık zarının yarılması ile barsakların torba içine dolmasından ibaret sakatlık. Fıtık hastalığı.
 • Şafak sökmesi. Fecir ağarması.
 • Parçalanıp birbirine düşmüş cemaat.

fey-i zeval

 • Güneşin garba doğru dönmesinin başlaması, Güneş tam ortada gibiyken yerde dikili olan şeylerin gölgeleri batıdan doğuya dönüp kısalmakta son bulduğu zamandır. Bundan sonra öğle namazı vakti başlar.

fi'l-i muzari / fi'l-i muzâri

 • Gr. şimdiki, geniş ve yakın gelecek zamanı gösteren fiil kipi.

fiil-i muzari / fiil-i muzâri

 • Arapçada şimdiki, geniş ve gelecek zamanı ifade eden fiil kipi.

garise / garîse

 • Yeni dikilmiş fidan.

gars

 • Ağaç fidanı dikmek.
 • Dikilmiş fidan.

gars olunan

 • Dikilen.

gars-ı eşcar

 • Ağaç dikimi.

gars-ı yemin

 • Sağ el ile dikilen fidan.
 • Bir kimsenin yanından, fidan gibi ayrılmayan kişi.

gırs

 • (Çoğulu: Egrâs) Dikilmiş ağaç.
 • Çocukla birlikte anadan çıkan ince deri.

gülhane

 • İstanbulda Sarayburnu'ndan Topkapı Sarayı'nın duvarlarına ve bir taraftan Çizme Kapısı hizasına kadar devam eden saha. Bunun deniz tarafında, şimdiki hat boyunun batısında vaktiyle sıra ile gül bahçeleri bulunduğundan bu isim verilmiştir.

gurze

 • (Çoğulu: Guruz) Pamuklu elbisede kullanılan kaba dikiş.

hac

 • İslâm'ın beşinci şartı. Gerekli şartları kendinde bulunduran (bülûğa ermiş yâni ergen, hür, zengin, aklı başında) her müslümanın ömründe bir defâ ihramlı (dikişsiz) bir elbise ile Mekke'ye gidip Kâbe'yi ziyâret etmesi ve Arafât denilen yerde bir mikt âr durması ve bâzı vazîfeleri yerine getirmesi.

hacc-ı asgar

 • Ömre. Hac zamânı olan beş günden (Arefe günü ile dört bayram günlerinden) başka senenin her günü ihrâm (dikişsiz elbise) ile Mekke'ye gelip, Kâbe'yi tavâf (etrâfında yedi kere dolaşmak), sa'y yapmak (Safâ ve Merve tepeleri arasında gidip gelmek) ve traş olmak.

hadise-i hazıra

 • Şimdiki hadise, olay.

hal / hâl / حال / حَالْ

 • Şimdiki zaman.
 • Hal, durum. (Arapça)
 • Şimdiki durum, şimdiki zaman. (Arapça)
 • Şimdiki zaman.

hal-i hazır / hâl-i hâzır

 • Şimdiki durum, şimdiki zaman.
 • Şimdiki zaman, bu anki durum.

halen

 • Şu anda, henüz, şimdiki hâlde.

hali / halî

 • Hâl ile, vaziyet ile. Tavra âit. şimdiki. Hâle mensub.

hali hazır

 • Şimdiki zaman.

halihazır / hâlihazır / hâlihâzır / حال حاضر

 • Şimdiki zaman.
 • Şimdiki durum.
 • Şimdiki durum. (Arapça - Farsça)

haliyen

 • Şimdiki hâlde, şimdiki zamanda.

hannane / hannâne

 • Resûlullah efendimizin dayanarak hutbe okuduğu, Mescid-i Nebevî'de dikili bulunan hurma kütüğü.

hayt

 • İp. Kalın ip.
 • İplik. Bağ.
 • İki şeyi birbirine bağlayan.
 • Dikiş dikmek.
 • Tanyeri ağarması.

hayyat

 • Terzi. Dikiş diken sanatkâr.

hayyatin / hayyatîn

 • (Tekili: Hayyat) Terziler, dikiciler.

hazır / حَاضِرْ

 • Şimdiki (zaman).

hazır hamdler

 • Şimdiki zaman içinde yapılan hamdler, şükürler.

hazır zaman

 • Şimdiki zaman.

hebenka

 • Ayak parmaklarını dikip ökçesi üzerine oturmak.

helikopter

 • Pervanesi tepesinde bulunan ve olduğu yerde durabilen, dikine kalkış ve iniş yapabilen bir uçak. (Fransızca)

hendesehane-i bahri / hendesehane-i bahrî

 • Bahriye Mektebinin ilk adıdır. Abdülhamid zamanında miladi 1773 yılında Cezayirli Hasan Paşa'nın teşebbüsüyle Tersane içinde açılmıştır. Okulun ilk baş muallimi, Türk riyaziyecisi Gelenbevi İsmail Efendi'dir.Şimdiki ismiyle "Gemi İnşa Mühendisliği" olan Bahriye Mektebi, 1795 senesinde daha muntazam

herek

 • Asmaları, fidanları, fasulye gibi tırmanıcı nebatları bağlamak için yanlarına dikilen sırık, değnek.

hıyaban

 • Cadde. İki tarafı ağaç dikili yol. Bahçe yolu. İki tarafı ağaçlı muntazam yol. (Farsça)
 • Ortasından su akan ağaçlık yer. (Farsça)
 • Tahrân'da büyük bir caddenin adı. (Farsça)

hıyar

 • Hayırlılar.
 • (Çoğulu: Hıyârât) Huk: Bir işi yapıp yapmamada serbestlik. Genel olarak bir anlaşmadan vaz geçme. Hususi bir sözleşmenin fesh veya tasdiki. Muhayyerlik. Kendisinde böyle muhayyerlik bulunan kimse, yaptığı bir akdi diğer tarafın rızasına hâcet kalmaksızın bozabilir.

hıyata

 • Terzilik, dikiş dikme işi.
 • Tıb: Ameliyat esnasında kesilip yarılan yerin tekrar kaynaması için dikilmesi.
 • Ameliyatta dikiş için kullanılan bağırsak ve benzeri şeylerden yapılan iplik.

hiyata

 • (Hiyatet) Terzilik. Dikiş yapmak.

hıyatet-hane

 • Dikimevi, dikişevi, terzihane. (Farsça)

homa

 • Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı ve şimdiki ismi Gümüşsu olan bir kasaba.

hükumet-i hazıra / hükûmet-i hazıra

 • Şimdiki hükûmet.

hurze

 • (Çoğulu: Hurez) Dikiş.

iç cebehane

 • Şimdiki askerî müzeye eskiden verilen addır. İç cebehâne tâbiri bilahare "Hazine-i esliha", Üçüncü Sultan Ahmed devrinde "Dâr-ül esliha", daha sonraları da "Harbiye ambarı" olarak değiştirilmiş, en sonunda "askerî müze" şeklini almıştır. (Türkçe)

ihdaf

 • Gelip çatmak. Karşısına dikilip durmak. Hedef olmak.

ihram / ihrâm / اِحْرَامْ

 • Hacıların örtündükleri dikişsiz elbise.
 • Yün yaygı. Büyük yün çarşaf.
 • Fık: Hac veya umreyi yada her ikisini eda etmek için mübah olan şeylerden bazılarını nefsine menetmek ve onlardan sakınmak.
 • Hac ve umre için giyilen, yün, pamuk ve ketenden yapılan dikişsiz elbise.
 • Mîkât denilen mahalde (yerde) hacca veya umreye niyet ederek, peştemal gibi dikişsiz iki parça örtüyü giymek ve telbiye getirmek sûretiyle, daha önce mubah (serbest) olan bâzı şeyleri kendine haram kılmak yâni bunları yapmaktan sakınmak. İhrâmlı kims eye muhrim denir. İhrâm elbisesinin belden aşağı
 • Hacıların giydikleri dikişsiz elbise.
 • Hac ve umrede giyilen dikişsiz elbise.

imam-ı mübin / imâm-ı mübîn / اِمَامِ مُب۪ينْ

 • Her şeyin vukūundan evvel ve sonra yazılı olduğu kader defteri; Allahın şimdiki zamandan ziyâde, geçmiş ve geleceğe bakan ilmi.

inbat

 • Nebâtı bitirme. Tohumu yere dikip yeşillendirme. Nebâtın bitmesini sağlama.

intisab

 • (Nasb. dan) Dikilip durmak.
 • Yükseğe kaldırmak.
 • Bir mansaba tayin olunmak.
 • Gr: Kelimenin mansub olması

irtab

 • Dikme veya dikilme.

irtikaz

 • (Rekz. den) Dikilme.
 • Bağlanma.
 • Tıb: Nabız atma.

ıskarmoz

 • Kayık ve sandallarda kürek takılmak üzere yan kenarlara dikine sokulmuş tahta çiviler.
 • Bir cins küçük balık.

ıstıham

 • Ayak üstüne dikili durmak.

ıtrak

 • Sükût etmek, susmak. Gözünü yere dikip bakıp durmak.

iz'an-ı kalb / iz'ân-ı kalb

 • Kalbin kabul ve tasdîki.

iztiba / iztibâ

 • Hac ve ömre ibâdetlerinde erkeklerin giydikleri dikişsiz iki parçadan meydana gelen ihramın üst parçasının bir ucunu sağ koltuk altına alıp diğer ucunu sol omuz üzerine atmak.

kallas

 • Takke dikici, takke diken.

kamis / kamîs

 • Gömlek, entâri.
 • Kefenin parçalarından olup, entâri gibi uzun, dikişsiz gömlek.

kaziye-i muhkeme

 • Tam, sağlam hüküm. Temyizin tasdikinden geçmiş, değişmez hâle gelmiş mahkeme kararı ki, böyle bir karara mazhar olan herhangi birşey hakkında tekrar dava açılamaz; dâva mevzuu yapılamaz. Aksi takdirde kanun namına kanunsuzluk yapılmış olur. Buna "Kaziye-i mahkumun bihâ" da denir.

kelb

 • (Çoğulu: Ekâlib-Eklüb-Kilâb) Köpek, it.
 • Meşhur bir yıldız.
 • İki adım arasına koyarak dikilen kayış.
 • Yolcuların, yük üstünde azıklarını astıkları demir çengel.
 • Şiddet.
 • Hırs.

kepenek

 • Çobanların giydiği kolsuz ve dikişsiz, keçeden dövülerek yapılan giyecek. (Farsça)

ketib

 • Dikici, diken.

kifa

 • Bir parça veya iki bez (ki birbirine dikip çadır eteğini yaparlar.)
 • Eşitlik, beraberlik, müsâvât.

kitab-ı mübin / kitâb-ı mübîn / كِتَابِ مُب۪ينْ

 • Kaderde olan her şeyin gerçekleşmesinde esas tutulan kānunların bütünü; Allahın geçmiş ve gelecekten ziyâde, şimdiki hâle bakan ilmi.

kıyye

 • Okka. Eskiden kullanılan bir ağırlık ölçüsü. Kıyye-i atika da denir. Şimdiki 1282 gram.
 • Okka; şimdiki 1282 grama denk gelen eski bir ağırlık ölçüsü.

külbet

 • Sıkıntı, zorluk, ıztırab. Şiddet.
 • İki sahtiyan arasına konup dikilen kırmızı kayış.

kütbe

 • Dikiş.

liin / liîn

 • Bostanlarda dikilen ve höyük denilen suret.

magrus

 • (Gars. dan) Toprağa dikilmiş.

mansub

 • Nasbolunmuş, me'muriyete konulmuş.
 • Konulmuş, dikilmiş.
 • Gr: Sonu fetha (üstün) kılınmış kelime. Meftuh olan.
 • Nasbolunmuş, konmuş dikilmiş, nesne.

masna'

 • (Masnaa) Su mahzeni. Sarnıç.
 • Şimdiki Arapçada: Fabrika.
 • Bucak, köşe.

matamih

 • (Tekili: Matmah) Göz dikilen şeyler. Göz dikilen yerler.

matmah

 • Tamâh olunan şey, hırsla göz dikilerek bakılan şey veya yer.

medare

 • Kova gibi dikip su çekmekte kullanılan deri.

medeniyet-i garbiye-i hazıra / medeniyet-i garbiye-i hâzıra

 • Şimdiki Batı medeniyeti.

medeniyet-i hazıra-i garbiye / medeniyet-i hâzıra-i garbiye

 • Şimdiki Batı medeniyeti.

medeniyet-i zalime-i hazıra / medeniyet-i zâlime-i hâzıra

 • Şimdiki zâlim medeniyet.

melaike tasdiki / melâike tasdiki

 • Meleklerin varlığının tasdiki, inanılması, kabulü.

merkuz / merkûz / مركوز

 • (Rekz. den) Dikilmiş. Saplanmış. Batırılmış. Sâbit kılınmış.
 • Dikili, dikilmiş. (Arapça)

merkuziyet

 • Dikilme, saplanma.

mezahim-i hazıra / mezâhim-i hazıra

 • Şimdiki sıkıntılar, zahmetler.

modern

 • Şimdiki zamana uygun, asri. (Fransızca)

müdellel

 • Delilli ve isbatlı olan. İsbat ve tasdikine delil gösterilmiş olan. İsbatlı.

muhteba

 • Dizlerini yere dikip ellerini dizlerine kavuşturup oturan; dizlerini iple bağlayıp oturan kimse.

mukmah

 • Başını kaldırıp gözünü bir yere dikip duran kişi.

mukmehun

 • Elleri boyunlarına bağlı veya boyunlarından zincir takılı olarak azab çekenler.
 • Başı yukarı kalkmış, gözleri bir yere dikilmiş ve etrafa bakamayan somurtmuş kimseler.

mukni'

 • İkna eden. Kanaat veren. Kâfi derecede izah ve isbât eden.
 • Başını kaldırıp gözünü önüne dikip duran.

müntasıb

 • (Nasb. dan) Direk gibi dikili duran.

müntesıb

 • Bekleyen. Muntazır kimse.
 • Ayak üstüne dikilip duran.

mürekkez

 • (Rekz. den) Dikilmiş, rekzolunmuş.

musibet-i hazıra

 • İçinde bulunulan şimdiki belâ ve sıkıntı.

müstehdif

 • (Hedef. den) Hedef tutan. Hedef tutulan. Hedef gibi dikilip duran.

mutarraz

 • Zinetlendirilmiş. Süslendirilmiş. Dikiş ve nakışla kıymetlendirilmiş.

mütenassıb

 • Dikilen. Ayakta dikilip duran.

müteşeddik

 • (Çoğulu: Müteşeddikîn) Söz ebeliği eden.

muzari / muzâri

 • Şimdiki zaman veya geniş zaman kipi.
 • Arapçada hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı ihtiva eden fiil kipi.
 • Arapçada şimdiki ve geniş zamanı ifade eden fiil kipi.

muzari sigası / muzâri sigası

 • Gr. Arapçada şimdiki, geniş ve yakın gelecek zamanı birden ifade eden fiil kipi, kalıbı.

muzarreb

 • Kaba dikişli kaftan.

nasaib

 • (Tekili: Nasibe) Dikili taşlar.

nasb-ül ayn

 • Göz dikilmesi. Bir şeye hırsla ve şiddetli arzu ile bakmak, göz dikmek.

nasibe

 • (Çoğulu: Nesâib) Yollara dikilen işaret taşı. Bir yere dikilen taş.

nesl-i hazır / nesl-i hâzır

 • Şimdiki nesil.

nişan

 • İz. Nişan. Alâmet. İşaret. (Farsça)
 • Yara izi. (Farsça)
 • Hedef, vurulması istenen nokta. (Farsça)
 • Hâtıra için dikilen taş. (Farsça)
 • Taltif için verilen madalya. (Farsça)
 • Evlenmeden önceki anlaşma ve karar işareti veya merasim. (Farsça)
 • Tuğra. (Farsça)
 • Ferman. (Farsça)

nişande

 • Hedef. Nişan olarak dikilmiş şey.

pot

 • t. Irmakları geçmek için kullanılan sal.
 • Dikişin bir tarafında görülen kumaş kabarığı.

pute

 • Silâh veya ok atışlarında dikilen nişan tahtası.
 • İçinde mâden eritilen tava.

raic-i vakt

 • Bir şeyin şimdiki değeri.

rekz / ركز

 • Dikme. (Arapça)
 • Rekz edilmek: Dikilmek. (Arapça)
 • Rekz etmek: Dikmek. (Arapça)

safin

 • (Çoğulu: Sâfinât) Cins at.
 • Üç ayağı üstünde durup dördüncü ayağının tırnağını yerde dikip duran at.

şahide

 • (Müe.) Kadın şâhid. (Farsça)
 • Mezar taşı. (Farsça)
 • Mezara dikine dikilen ve üzerinde yazı ve çiçek motifi bulunan baş ve ayak taşları. (Farsça)
 • Dilber, güzel. (Farsça)

şahıs

 • (şahs. dan) Ölçmek için dikilen ve işaret tutulan nişan.
 • Belirten.

saye

 • (Çoğulu: Sâyât) Koyun yatağı. Nişan için dikilen taş. Yolun tanınması için bir yere yığıp höyük yapılan taş.

seyh

 • Yere batmak.
 • Sefer.
 • Akarsu.
 • Dikilmiş aba.
 • Atâ etmek, hediye vermek.
 • Çizgili elbise.

siga-i muzari / siga-i muzâri

 • Gr. Arapçada şimdiki, geniş ve gelecek zamanı birden ifade eden fiil kipi.

sırat-ı müstakim

 • En doğru yol, İslâmiyet yolu. Hak yolu. Allah'ın râzı olduğu en doğru yol. Peygamberlerin, evliya ve sâlihlerin, sıddıkinlerin gittikleri meslek.

subaşı

 • Şimdiki zabıta ve daha ziyade belediye memurlarının gördükleri işleri gören ve kasabaların idaresi başında bulunan memurun ünvanı idi.

sufvan

 • Atın, üç ayak üzerine durup dördüncünün tırnağını yere dikip durması.

şühus

 • Yüksek olmak.
 • Bir yerden bir yere gitmek.
 • Gözünü bir yere dikip hareket ettirmeden ve kapağını açıp yummadan durmak.
 • Bir hâdisenin meydana gelmesinden dolayı acı çekip kararsız olmak.

sut

 • (Çoğulu: Suvâ-Esvâ) Yolda ve sahrada işaret için dikilen taş.

sütre

 • Perde. Örtü. Perdelenecek şey.
 • Namaz kılarken kıble cihetinde duvar ve sâir olmadığından, önden geçenlerin namaza zarar vermemeleri için, ön tarafa dikilen şey. (En az altmış cm. yükseklik)

tahdik

 • (Hadeka. dan) Gözünü dikip, ayırmadan ve dikkatle bakma.

tamah

 • (Tımah - Tumuh) Bir şeye göz dikip bakma.

tasdik-i nübüvvet

 • Peygamberliğin kabulü, tasdiki.

temsir

 • Birşeye göz dikip beklemek.

tenassüb

 • Dikilip durma.

tevrat

 • Hz. Musâ Aleyhisselâm'a nâzil olan kitab-ı mukaddesin nâm-ı celili. (Hakiki Tevrat, Kur'an-ı Kerim ile barışıktır. Şimdiki ise, çok yerleri değiştirilmiş, tahrif edilmiştir. Bu kitabın aslından az bir şey kalmıştır. Aklı başında ve İslâmiyeti, Kur'an-ı Kerim'i tetkik eden Yahudiler de hidayeti seçmi

ukabeyn

 • İşkence veya asmak için dikilen iki tane dar ağacı.
 • Kovayı muhafaza etmek için kuyu içinde olan yumru taş.
 • Kuyu duvarı arasına koyulan saksı parçası.
 • Havuz içinde akan suyun yolu.
 • Büyük ilim.

üskub

 • Sıra ile dikilmiş olan ağaçlar.
 • Kunduracı.
 • Dökülmüş olan, akan su.
 • Demirci.

üşkür

 • Mest içine dikilen astar.

vekb

 • Dikilmek.

veşi'

 • (Çoğulu: Veşâyi) Bezlerde olan yol yol alaca.
 • Sümâme otundan yapılan hasır.
 • Ağaçlardan kuruyup düşen nesne.
 • Girilmemesi için bahçe ve bostanların çevresine dikilen ağaç veya konan diken.
 • Az nesne.

zaman-ı hal / زَمَانِ حَالْ / zaman-ı hâl

 • Şimdiki zaman.
 • Şimdiki zaman.

zaman-ı hazır / zaman-ı hâzır / زَمَانِ حَاضِرْ

 • Şimdiki zaman.
 • Şimdiki zaman.

zaman-ı hazıra / zaman-ı hâzıra

 • Şimdiki zaman.

zemane

 • şimdiki zaman. (Farsça)
 • Vakit, devir. (Farsça)
 • Tâlih, baht, şans. (Farsça)