LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te derme ifadesini içeren 146 kelime bulundu...

alak

 • Zahmet, meşakkat gidermek.

ba's

 • Gönderme, gönderilme.
 • Cenab-ı Hakk'ın peygamber göndermesi.
 • Diriliş. Yeniden diriltme. İhyâ.
 • Uykudan uyandırma.
 • Gönderme, yollama, gönderilme.
 • Allah'ın bir peygamberi, Hak dinine davete memur buyurması.
 • Dirilme veya diriltme.

bas / bâs

 • Gönderme. yeniden dirilme.

berdaht

 • Pürüzünü giderme. Pürüzsüz yapma. (Farsça)
 • Cilâlama, parlatma. (Farsça)
 • Düzleme, düzeltme. (Farsça)

bergriften

 • Ayırmak. Kaldırmak. Gidermek. (Farsça)

bertaraf / برطرف

 • Bir yana. (Farsça - Arapça)
 • Giderilmiş. (Farsça - Arapça)
 • Bertaraf etmek: Gidermek. (Farsça - Arapça)
 • Bertaraf olmak: Giderilmek. (Farsça - Arapça)

beyt-ül ankebut / beyt-ül ankebût

 • Örümcek yuvası.
 • Mc: Derme çatma yapılmış ev.
 • Dayanıksız ve kuvvetsiz şey.

bi'set

 • Gönderme, gönderilme. Bir peygambere peygamber olduğunun bildirilmesi.
 • Gönderme.

biset / bîset

 • Gönderme, peygamberliğin başlangıcı.

celef

 • Yerden balçık küremek ve gidermek.

çelenk

 • Eskiden kadınların süs için başlarına taktıkları mücevher veya madenlerden yapılmış sorguç. Halka şeklinde çiçek veya yapraklı dal demeti. (Cenazelere çelenk göndermek İslâm âdeti değildir, israftır.) (Farsça)

celhe

 • (Çoğulu: Cülâhet) Gidermek. Yerinden ayırmak.
 • Nâhiye.

cemal / cemâl

 • Güzellik.
 • Allahü teâlânın lütuf ve rızâ sıfatı.
 • Zât, yüz.
 • Çirkinliği gidermek, vakar sâhibi olmak ve şükr etmek için nîmeti göstermek. Çirkinliğe, başkalarının iğrenmelerine, hakâret etmelerine sebeb olacak şeyleri yapmamak, bunları gidermek.

cemam

 • Rahat olmak. Dinlenip yorgunluğu gidermek. İstirahat etmek.

def etme

 • Giderme, uzaklaştırma.

def etmek

 • Gidermek, uzaklaştırmak.

def' / دفع

 • Uzaklaştırma. (Arapça)
 • Def' edilmek: (Arapça)
 • Uzaklaştırılmak. (Arapça)
 • Giderilmek. (Arapça)
 • Def' etmek: (Arapça)
 • Uzaklaştırmak. (Arapça)
 • Gidermek. (Arapça)

def-i cu' / def-i cû'

 • Açlığı gidermek. Birşey yemek.
 • Açlığı giderme.

def-i mazarrat

 • Zararı giderme.

dermeyan / dermeyân / درميان

 • Ortada. (Farsça)
 • Dermeyân edilmek: Ortaya konulmak, ele alınmak. (Farsça)
 • Dermeyân etmek: Ortaya koymak, ele almak. (Farsça)

feth

 • Açma, başlama.
 • Zaptetme. Ele geçirme. Zafer. Nusret.
 • Faydalı şeyleri elde etmek için yolları açmak. Muğlak şeyleri açmak. Bu iki suretle olur. Biri, basâr ile idrâk olunur. Gam ve kederi gidermek gibi. İkinci de: İki nevi olup birincisi; dünya işlerinde olur. Sürur vermekle g

hacis / hâcis

 • Kalbe (gönle) gelen ve hemen gidermek mümkün olan kötü düşünceler.

hasm-ı mütevari / hasm-ı mütevarî

 • Huk: Mahkemeye gelmekten ve vekil göndermekten çekinen kimse.

havale

 • Göndermek, gönderi.

havale etmek

 • Göndermek.

havalename

 • Posta gibi vasıtalarla para göndermek üzere yazılan havale mektubu. (Farsça)

havrem

 • Ayak ovup kir gidermekte kullanılan, kırmızı renkli delikli taş.

hazf

 • Aradan çıkarma, çıkarılma. Yok etme, silme, ortadan kaldırma, giderme, düşürme.
 • Selâm ve tahiyyatı uzatmayıp kısa kesmek.
 • Mahvetmek.
 • Vurmak.
 • Atmak.
 • Aradan çıkarma, kaldırma, giderme, silme, gizli tutma.

i'zam / i'zâm / اعزام

 • Göndermek. Yollamak.
 • Gönderme. (Arapça)
 • Gönderilme. (Arapça)
 • İ'zâm edilmek: Gönderilmek, yollanmak. (Arapça)
 • İ'zâm etmek: Göndermek, yollamak. (Arapça)

iade / iâde / اعاده

 • Geri verme, geri gönderme. (Arapça)
 • İâde edilmek: Geri verilmek, geri gönderilmek, (Arapça)
 • İâde etmek: Geri vermek, geri göndermek. (Arapça)
 • İâde eylemek: Geri vermek. (Arapça)

ib'as

 • Yeniden yaratmak, göndermek. Hayat vermek.

iblag

 • Bildirmek. Yetiştirmek. Haberdar etmek. Göndermek.

ibtias

 • Gönderme, ba's etme.

icfal

 • Gidermek.
 • Devekuşu seğirtmek.

ichaf

 • Zulüm etme, gaddarlık.
 • Gidermek.
 • Noksan etmek, eksiltmek.

icra

 • Bir işi yürütmek.
 • Yerine getirmek. Yapma. Tatbik etme.
 • Vekil göndermek.
 • Mahkeme kararını yerine getirmek.
 • Suyu akıtmak.
 • Huk: Borçlunun alacaklıya karşı ödemekle mükellef olduğu bir borcu, adlî bir teşekkül vâsıtasıyla ödetme.

ifad

 • Bir kimseyi elçilik (sefirlik) vazifesiyle gönderme.

iflal

 • Gidermek.
 • Yağmur gelmeyen yere yetişmek.

ifrad

 • Tek olarak söylemek.
 • Ayırmak.
 • Göndermek. Yollamak.

ifrah

 • Belirsiz bir şeyi belirtme.
 • şübhe ve tereddütü giderme.
 • (Kuş) yavrulama.
 • (Tohum) yeşerme.

ifrinka'

 • Parmak çıtırdatma.
 • Gidermek.
 • Ayırmak.

igza'

 • (Gazâ. dan) Savaştırma. Gazâ ettirme. Muharebeye gönderme.

iha

 • Sevketme, gönderme.

ihrac / ihrâc / اخراج

 • Çıkarmak. Dışarı atmak. Fazla malı başka memlekete göndermek. İstifade için meydana koymak.
 • Çıkartma. (Arapça)
 • Dışsatım, yurt dışına gönderme. (Arapça)
 • İhrâc edilmek: (Arapça)
 • Çıkarılmak. (Arapça)
 • Dışsatım yapılmak, ihraç edilmek. (Arapça)
 • İhrâc etmek: (Arapça)
 • Çıkarmak. (Arapça)
 • Dışsatım yapmak, ihraç etmek. (Arapça)

ihracat

 • (Tekili: İhrâc) Memleketteki fazla malı başka memlekete göndermek, satmak.
 • Çıkarmalar. İhraç etmeler.

ihsa'

 • Yalnız bir ilim ve san'at dalıyla meşgul olup, o hususda ihtisas yapıp terakki etme. Husyelerini çıkarma, iğdiş etme, eneme, erkekliğini giderme.

ihtifaf

 • Kuşatma, etrafını çevirme.
 • Yüzdeki kılları giderme, traş etme.

ikra'

 • Okutmak. "Oku" diye emretmek.
 • Selâm göndermek. Yakın gelmek. Ziyafet istemek.

iktitaf / iktitâf / اقتطاف

 • Derme, devşirme, seçme. (Arapça)

ılac

 • Bir şeyi yerinden alıp gidermek.

ilkaat / ilkaât

 • Telkinler, söz göndermeler.

imha ve izale etmek

 • Yok etmek, gidermek.

inzal-i kütüb

 • Cenab-ı Hakk'ın vahiy ile peygamberlere kitab göndermesi.

irsal / irsâl / ارسال / اِرْسَالْ

 • (Resul. den) Göndermek, gönderilmek, yollamak.
 • Havale kılma.
 • Salıvermek. Kendi haline koymak.
 • Sürü sahibi olmak.
 • Elçi gönderme.
 • Gönderme, gönderilme.
 • Gönderme. (Arapça)
 • Gönderme.

irsal-i rusül / irsâl-i rusül

 • Peygamberlerin gönderilmesi; Cenâb-ı Hakkın insanlara peygamber göndermesi.

irsal-i rüsül

 • Cenab-ı Hakk'ın insanlara her hususta ve hususen Allah'a itaatte rehber olacak peygamberler göndermesi.

irsal-i rusül / irsâl-i rusül / اِرْسَالِ رُسُلْ

 • Resûlleri gönderme.

irsalat / irsâlât

 • (Tekili: İrsal) Göndermeler. Gönderilen şeyler.
 • Göndermeler.

işba'

 • Doyurmak, açlığı gidermek. Doymak.
 • Fiz: Bir sıvının içinde, belli bir cisimden eriyebilecek en çok miktarın erimiş bulunması.
 • Edb: Arap nazmında, kafiye veya vezin zaruretinden dolayı kelimeye bir harf ilâve etme.

isbal

 • (Sebl. den) Yollama, gönderme veya gönderilme.

islab

 • Giderme, selbetme. Kapıp götürme.

ıslah

 • İyileştirmek. Düzeltmek. Kusurları gidermek.

ıslahat

 • Kusurları ve eksiklikleri gidermek için yapılan işler ve düzeltmeler.

isra / isrâ

 • Yürütmek, göndermek.
 • Gece seferi yapmak.
 • İrsâl etmek.

isra'

 • Hızlandırmak. Sür'atlendirmek.
 • Geri döndürmek. Göndermek.

istitare

 • Gönderme veya gönderilme. Yollanma.
 • Uçurma veya uçurulma.

itare

 • (Tayerân. dan) Uçurma veya uçurulma.
 • Hızla gönderme, yollama.
 • Otomobil tekeri.

izale / izâle / ازاله / اِزَالَه

 • Zevale erdirmek. Gidermek. Ortadan kaldırmak. Mahvetmek.
 • Giderme, def etme, yok etme.
 • Giderme, ortadan kaldırma.
 • Giderme.
 • Giderme.
 • Yok etme. (Arapça)
 • Giderme. (Arapça)
 • İzâle edilmek: (Arapça)
 • Yok edilmek. (Arapça)
 • Giderilmek. (Arapça)
 • İzâle etmek: (Arapça)
 • Yok etmek. (Arapça)
 • Gidermek. (Arapça)
 • Giderme.

izale etme / izâle etme

 • Giderme, ortadan kaldırma.

izale etmek / izâle etmek

 • Ortadan kaldırmak, gidermek.

izale-i şüyu'

 • Ortaklığı giderme.

izfaf

 • Gelin gönderme.

izhab

 • Gönderme.
 • Giydirme veya giydirilme.
 • Altun kaplama.

kas'

 • Bir şeye el ayası ile vurmak.
 • Gidermek.
 • Tahkir etmek, küçümsemek.

kaş'

 • (Kış') Şaşkın ve ahmak adam. Zayıf adam.
 • Açmak.
 • Gidermek. Dağıtmak.
 • Kuru deri. Deriden olan çadır.
 • Hamam pisliği.
 • Deriden yapılmış döşek.
 • Balgam.

kaza-i hacet / kaza-i hâcet

 • İhtiyacını gidermek.
 • Büyük abdest bozmak.
 • İhtiyaç giderme.

kaza-i şehvet

 • Şehvet ihtiyacını gidermek. Cinsî münasebet (ki, insanlar arasında nikâh olmadıkça haramdır.)

kaza-yı hacet

 • İhtiyaç giderme.

kaza-yı şehvet / kazâ-yı şehvet

 • Şehvet ihtiyacını giderme.

kazayı hacet / قَضَايِ حَاجَتْ

 • İhtiyac giderme.

lakt

 • Dermek, toplamak, cem'etmek.
 • Ansızdan bir nesneye yetişmek.

mahk

 • Gidermek.
 • İptal etmek, saymamak.
 • Eksik, noksan.

mahy

 • Gidermek.

mels

 • Enemek. Hayvanı iğdiş etmek, erkekliğini gidermek.

mesih

 • Bir şey üzerined eli yürütmek, bir şeyden ondaki eseri gidermek demektir.
 • İsa Aleyhisselâm'ın bir ismidir. Elini sürdüğü, meshettiği hastaların iyileşmesinden kinâye olarak "İsa Mesih" denmiştir.

müdafaa

 • Bir hücuma ve zarar veren bir harekete karşı durmak. Def'etmek. Savmak.
 • Düşman hücumunu men'etmek.
 • Mahkemede: İddiacının dâvasını def' edecek bir surette bir iddia dermeyân etmek, beyânatta bulunmak.

mümhika

 • Bereket gidermek.

münafaza

 • Tozunu gidermek için silkmek.

mündefi / mündefî

 • Defetme, giderme.

mutayere

 • Uçurup gönderme. Uçurma.

nak'

 • (Çoğulu: Nuk'-Enku) Su saklayacak yer.
 • Kuyu içinde olan su.
 • Deve kuşu avazı.
 • Feryâd etmek, bağırıp çağırmak.
 • Susuzluğu teskin etmek, susuzluğu gidermek.
 • Sıcak suda haşlama.
 • İlâç olarak çıkarılan su.
 • Suda ıslanma.
 • Toz.

nehz

 • Süngü demirini inceltmek.
 • Kemik üstündeki eti soyup gidermek.
 • Çok et.

nekf

 • Göz yaşını yanağından parmağıyla silip gidermek.
 • Kuyudan su çekmek.
 • Arlanmak.

niks

 • Elbisenin ve örülmüş şeylerin eskilerini bozup gidermek, tekrar yine iplik yapmaya kabil olanı ip eğirip yenilemek.

ref' / رفع

 • Kaldırma. (Arapça)
 • Giderme. (Arapça)
 • Yüceltme. (Arapça)

rendelemek

 • Pürüzlerini gidermek. Rende ile düzlemek, pürüzlü yerlerini kazımak. Rende ile ufalamak.

risale

 • Mektup.
 • Bir ilme dair yazılmış küçük kitap.
 • Haber göndermek.
 • Elçinin götürdüğü mektup, name.
 • Fık: Bir kimsenin sözünü veya emrini başka birisine tebliğ etmek.

risalet

 • Birisini bir vazife ile bir yere göndermek.
 • Peygamberlik. Büyük kitapla gelen peygamberlik.
 • Elçilik.

seby

 • Harpte esir alınma.
 • Uzaklaştırma.
 • Bir yerden başka bir yere sürüp giderme.

sedl

 • İrsal etmek, göndermek, yollamak.

sedr

 • Tenbel olmak.
 • İrsal, gönderme.
 • Gözü hareket ettirmek.

selb

 • Zorla alma, kapma, soyma.
 • Nefy ve inkâr etme.
 • Kaldırma, giderme, izale.
 • Man: İki şey arasında nisbet-i vücudiyenin kalkması.

sevk / سوق / سَوْقْ

 • Önüne katıp sürmek, ileri sürmek. Yollamak, göndermek.
 • Neticeye bağlamak.
 • Yollama, gönderme.
 • Gönderme. (Arapça)
 • Gönderme.

sevk-i tabi'i / sevk-i tabi'î / سوق طبيعى

 • İçgüdü.
 • Sevk etmek: Göndermek, yönlendirmek, götürmek.

sevkiyat / sevkiyât

 • Toplu halde gönderme.
 • Asker gönderme ve eşyasını te'min ve sevketme işleri.
 • Göndermeler, yollamalar.

sevkülceyş

 • Asker gönderme, yollama.

şiddet-i sevk

 • Şiddetli gönderme, yönlendirme.

sıla-i rahm / صلهء رحم

 • Yakınlarını ziyaret edip özlem gidermek.

suht

 • Haram mal, her nevi haram.
 • Yok eylemek. Gidermek. Bir şeyin kökünü kazımak (mânasına saht'dan alınmıştır. Haramın bereketi olmadığından hânumânlar yıktığı için suht denilmiştir.)

ta'mirat / ta'mirât

 • (Tekili: Tamir) Noksanları gidermek. Eksik ve bozukları düzeltmeler ve tamamlamalar. Ta'mirler.

ta'yin

 • Yerini belli etmek.
 • Vazifeye göndermek, vazifelendirmek.
 • Ayırmak.
 • Tayın, erzak.

tagrib

 • (Gurbet. den) Birini gurbete gönderme.
 • Memleketten çıkarma, uzaklaştırılma.
 • Kovma.

tagşiş

 • (Gışş. dan) Karıştırmak saflığını gidermek. Değerli bir şeyi değeri olmayan şeylerle karıştırmak.
 • Aklı gidermek.
 • Hayran etmek.

taharet-i suğra

 • Abdestsizlik denilen hali, abdest alarak gidermek.

tahlim

 • (Hilm. den) Kızgınlığını ve öfkesini giderme. Sâkinleştirme, yumuşatma, teskin etme.

tahlit

 • (Halt. dan) Karıştırma. Karıştırılma. Bozma. Saflığını giderme. Fâsid etme.

takdiye

 • Hâcet bitirmek, ihtiyaç gidermek.

taklih

 • Dişin sarılığını gidermek.

takrid

 • Devenin gövdesinde olan keneyi yolup gidermek.
 • Hor ve zelil etmek.

tashih

 • Daha iyi ve daha doğru hale getirmek. Düzeltmek.
 • Hastanın ağrı ve acısını ilâçla gidermek.

te'hil

 • Misafire "hoş geldiniz" demek olan ehlen ve sehlen cümlesini söylemek.
 • Ehliyetli kılmak.
 • Ürkekliğini gidermek. Alıştırmak.
 • Lâyık ve müstehak görmek.

te'min / te'mîn

 • Korkusunu giderme, güvenlik duygusu verme.
 • Sağlamlaştırma. Kesin bir hale koyma. Sağlama.

te'nis

 • Ürkekliğini gidermek. Alıştırmak.
 • Bir hayvanı terbiye ederek işe yarar hale getirmek.

tecemmül

 • Çirkinliği gidermek, vakar sâhibi olmak, şükr etmek ve nîmeti göstermek için zînetlenmek, süslenmek.

tefric

 • Gönül açmak. Gam ve tasa gidermek.

tehzib

 • Islâh etme.
 • Temizleme. Fazlalığını, pisliğini giderme.

tehzib-i ahlak / tehzib-i ahlâk

 • Ahlâkı güzelleştirme, kötü huyları giderme.

telafi / telâfi

 • Tamamlama, eksiği giderme.
 • Eksiği giderme.

telafi etme / telâfi etme

 • Bir kaybı tamamlama, eksiği giderme.

teleccün

 • Bir nesneyi ovalayıp kirini gidermek.

telmih / telmîh / تلميح

 • Gönderme, îmâlı anlatma. (Arapça)

telmihat / telmîhât / تلميحات

 • Göndermeler, îmâlı anlatmalar.. (Arapça)

telmihen / telmîhen / تلميحا

 • Göndermede bulunarak. (Arapça)

temlis

 • (Melis. den) Pürüzlerini giderme. Düzleme.

tenhıye

 • Irak etmek, uzaklaştırmak.
 • Gidermek.
 • Silkmek.
 • Çıkarmak.

tesfir

 • (Sefer. den) Yolcu etme, yola çıkarma, sefere gönderme.

teshin

 • Isıtmak, soğukluğunu gidermek.

tesrib

 • (Sürub. dan) (Asker) gönderme, yollama.
 • Atı ve deveyi bölük bölük edip yollamak.

tesyar

 • Gönderme, gönderilme. (Eşya hakkında) (Tisyâr şekli yanlıştır)

tesyir

 • (Seyr. den) (Çoğulu: Tesyirât) Gönderme, yollama. Seyrettirme.
 • Sürmek.
 • Bezi yol yol alaca edip dokumak.

tevcih

 • Döndürmek, yöneltmek.
 • Tefsir etmek.
 • Birisini bir tarafa göndermek.
 • Rütbe vermek.
 • Bir kimseye söz atmak.
 • Edb: İki zıd mânaya gelebilen ve birbirinin zıddı mânada söz kullanmak.

teyemmüm

 • Kasd.
 • Fık: Su bulunmadığı veya su bulunup da kullanılması mümkün olmadığı takdirde temiz olan toprak cinsinden bir şey ile, abdestsizliği veya gusülsüzlüğü -hadesi- gidermek maksadiyle yapılan bir ameliyedir.
 • Su bulunmadığı veya bulunup da özür sebebiyle kullanmak mümkün olmadığı takdirde; temiz toprak veya taş, kum, kerpiç gibi toprak cinsinden bir şey ile hadesi yâni mânevî kirliliği, abdestsizliği gidermek için, elleri toprağa sürüp yüzü ve kolları mesh etmek.
 • Kast.
 • Su bulunmadığı veya bulunup ta kullanılması mümkün olmadığı takdirde temiz toprak cinsinden bir şeyle abdestsizliği veya gusülsüzlüğü giderme işi.

vasıta-i irsal

 • Gönderme aracı.

vesile-i salavat / vesile-i salâvat

 • Hz. Muhammed'e (a.s.m.) salat ve selâm gönderme sebebi.

zefif

 • Çabuk davranan. Çevik.
 • Deve kuşunun yelmesi.
 • Gelini kocasına göndermek.
 • Hızla gitmek.

zeyd

 • Men'etmek, reddedip gidermek.