LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te derli ifadesini içeren 126 kelime bulundu...

ahzen

 • Çok hüzünlü kederli. En tasalı, daha gamlı.

alim

 • Üzüntülü, kederli, ıztırab çeken.

armani / armanî

 • Müteessif, kederli, üzüntülü. Pişman, nâdim. (Farsça)

asi / âsi

 • Doktor, cerrah, tabib. (Farsça)
 • Kederli, hüzünlü. (Farsça)

asiye / âsiye

 • Kederli, hüzünlü kadın.
 • Sütun, kolon, direk.
 • Hz. Musa'yı (A.S.) Nil nehrinden çıkararak büyütüp yetiştiren kadın. Firavunun zevcesinin ismi.

bejman

 • Yırtık, dökük, pejmürde, dağınık. (Farsça)
 • Hüzünlü, kederli, üzgün, yaslı. (Farsça)

beşem

 • Kederli, hüzünlü, yaslı. (Farsça)
 • Hazmı güç olan şey. (Farsça)

cahb

 • (Çoğulu: Echibe) Ebücehil karpuzu.
 • Korkudan dolayı kederli olmak.

ceriz

 • Tasalı kimse. Hüzünlü, kederli olan kişi.

dağidar

 • Üzüntülü, kederli.

derdnak

 • Dertli, kederli, kaygılı, tasalı. (Farsça)

dervişane / dervişâne

 • Dervişe yakışır halde, saflık ve kalenderlikle. Müstağni ve fakir bir surette. (Farsça)

dil-teng

 • Sıkıntılı, kederli, gönlü darda olan. (Farsça)

effaf

 • Çok of! çeken. Sıkıntılı, muztarib ve kederli kimse. Elemli, gamlı, tasalı adam.

elem-zede

 • Acılı. Kederli. Dertli. (Farsça)

elemzede-gan / elemzede-gân

 • (Tekili: Elemzede) Elemliler, kederliler, dertliler. (Farsça)

endişnak

 • Endişeli, kederli, meyus, sıkıntılı, düşünceli. (Farsça)

enduh-nak / enduh-nâk

 • Kederli, sıkıntılı, gamlı, üzüntülü. (Farsça)

esatiz / esatîz

 • (Tekili: Esâtîze) : (Üstaz) Usta başıları. Bir işin tedbirinde, öğretilmesinde önderlik edenler.

esif

 • Kederli, esefli, tasalı, gamlı.

esyan

 • Kederli, gamlı, tasalı, kaygılı, hüzünlü, üzüntülü.

fec'

 • Bir kimsenin, musibetten dolayı elemli olması.
 • İncinmek.
 • Tasalı olmak, kederli ve hüzünlü oluş.

gam-gin / gam-gîn

 • Gamlı, kederli.

gamgin / gamgîn

 • Gamlı, kederli.

gamin / gamîn

 • Tasalı, hüzünlü, kederli, gamlı. (Farsça)

gamm-alud

 • Kederli, gamlı, hüzünlü, kaygı veren. (Farsça)

gamm-dide / gamm-dîde

 • Kederli, tasalı, gamlı, hüzünlü.

gamm-gin / gamm-gîn

 • Kederli, hüzünlü, gamlı. (Farsça)

gamm-nak

 • Gamlı, kederli.

gamm-nisar

 • Hüzün veren, kederli eden. (Farsça)

gamm-penah

 • Tasalı yer, kederli yer. Kederin, tasanın sığındığı yer. (Farsça)

gamm-zede

 • Kederli, hüzünlü, gamlı, tasalı. (Farsça)

gamnak / gamnâk / غمناک

 • Gamlı, kederli.
 • Kederli, üzgün. (Arapça - Farsça)

giriban-çak / girîban-çâk

 • Yakası yırtık. (Farsça)
 • Mc: Kederli, hüzünlü, üzüntülü. (Farsça)

gussadar / gussadâr

 • Kederli, tasalı. Kaygılı. Gussalı. (Farsça)

gussanak / gussanâk

 • Kederli, hüzünlü, tasalı, kaygılı. (Farsça)

haib

 • Mahrum. Ümidsiz. Kederli. Me'yus. Bi-behre olan.

hatır-ı na-şad / hatır-ı nâ-şâd

 • Tasalı ve kederli gönül.

haybet-zede

 • Sıkıntıya uğrayan, kedere düşen, kederli olan. (Farsça)

hüzn-alud

 • Kederli. Hüzünlü. Gamlı. (Farsça)

icmali / icmâlî / اجمالى

 • Derli toplu, özet halinde. (Arapça)

igtimam

 • Tasalanmak. Kederli olmak.

ikamet / ikâmet

 • İmamlık, halifelik, önderlik.

iki imam

 • Her dönemde bulunan ve manevî açıdan önderlik konumunda bulunan iki şahıs.

iktiras

 • Bir işe ehemmiyet verme, bir şeyi mühimseme.
 • Kederli ve hüzünlü olma.

imamet

 • İmamlık, önderlik.

iyas

 • Yeis hali. Ümidsizlik ve kederli oluş.

kabet

 • Kederli ve ıztırablı olma.

kad / kâd

 • Mahzun olma, hüzünlü ve kederli olma.

kalb-i na-şad / kalb-i nâ-şâd

 • Hüzünlü gönül, kederli kalb.

kalenderi / kalenderî

 • Feylesofluk; kalenderlik; dervişlik; serserilik. (Farsça)
 • Edb: Halk edebiyatı tâbirlerindendir. Halk şâirleri "mef'ulü, mefaîlü, mefaîlü, feûlün" vezninde tanzim ettikleri gazele bu adı verirler. (Farsça)

kanıt

 • Ümidi tamamen sönmüş. Ye'se düşmüş, ümitsiz, kederli, hüzünlü.

kedernak / kedernâk / كدرناک

 • Keder verici, kederli.
 • Üzüntülü, kederli. (Arapça - Farsça)

küduret / küdûret

 • (Keder. den) Bulanıklık.
 • Koyuluk, kesiflik.
 • Kaygı. Tasa. Kederlilik.
 • Koyuluk, kederlilik.

lehif / lehîf

 • (Lehfân) Mahzun, hüzünlü, üzüntülü, kederli.

magmum

 • Gamlı. Kederli. Tasalı. Sıkıntılı.
 • Bulutlu. Kapalı.

mağmum / mağmûm / مغموم

 • Gamlı, kederli.
 • Gamlı, kederli. (Arapça)

magmumane / magmumâne

 • Kederlice. Gamlı olarak.
 • Mübhem olarak.

magmumiyet

 • Kederli, gamlı olma.
 • Hava bulutlu ve kapalı olma.

mahzun

 • Tasalı. Kederli. Hüzünlü. Gamlı.

mahzunane

 • Kederlice, düşünceli, üzgünce. (Farsça)

mahzuniyet

 • Mahzunluk. Kederli ve kaygılı oluş. Üzüntülü olma.

mazbut / mazbût / مضبوط

 • Zabtolunmuş, elegeçirilmiş.
 • Sağlam.
 • Yazılmış. Kaydedilmiş. Hatırda tutulmuş. Derli toplu.
 • Muhâfazalı. Korunmuş.
 • Belli, belirtilmiş.
 • Tutulan, derli toplu.
 • Zaptedilmiş. (Arapça)
 • Kayda geçirilmiş. (Arapça)
 • Derli toplu. (Arapça)
 • Sağlam. (Arapça)

me'lum

 • Kederli. Eleme, derde tutulmuş.

me'yus

 • Ümidsiz. Kederli. Ye'se düşmüş. Ümidi kesik.

meftur

 • Füturlu, kederli, üzgün, bezgin.

mekdur

 • Kederlenmiş, kederli.

mekrubiyet

 • Kederli, hüzünlü ve tasalı olma.

mekzum

 • Kederli, hüzünlü, tasalı, üzüntülü, gamlı.

melhuf

 • Hasrette kalan.
 • Kederli, tasalı.
 • İmdad bekleyen.

melhufan / melhufân

 • (Tekili: Melhuf) Kederliler, tasalılar, kaygılılar, üzüntülüler.
 • Hasrette kalanlar.

melil / melîl

 • Kül içinde pişirilen ekmek.
 • Hararet, sıcaklık.
 • Üzgün, kederli. Melul.

mell

 • Küsmek, darılmak.
 • Yorgunluk.
 • Kakma, dürtmek.
 • Mahzun olmak, kederli olmak.
 • Hamuru külün içinde pişirmek.

mencud

 • Kederli, tasalı, gamlı.

mü'si / mü'sî

 • Kederli kimseyi avutan, gamlı kimseye teselli veren.

mucez / mûcez / موجز

 • Derli toplu, özlü. (Arapça)

müctemi' / مجتمع

 • Derli toplu. (Arapça)

müellem

 • Elemli, kederli.

muhtezin

 • Kederli, hüzünlü, mahzun, mükedder.

mükedder / مكدر / مُكَدَّرْ

 • Kederli. Sıkıntılı.
 • Tekdir edilmiş. Azarlanmış.
 • Bulandırılmış. Bulanık.
 • Kederli, acılı.
 • Kederli. (Arapça)
 • Kederli.

mükedderane / mükedderâne

 • Kederli olarak.

mükterib

 • (İktirâb. dan) Kederli, hüzünlü, gamlı.

mültehif

 • Alevli.
 • Mc: Çok üzgün ve kederli olan.

münaggas

 • (Gussa. dan) Kederli, gussalı.

münfail

 • İnfiâl eden. Te'sir ile harekete geçen.
 • Muztarib, kederli ve muğber olan. Bir şeyden canı sıkılan. Alınmış, gücenmiş.

muntazam

 • Düzenli. Tertibli. İntizamlı. Düzgün sıralanmış. Her şeyin yerli yerinde olması. Derli toplu olma.

müstemend

 • Gamlı, kederli, mahzun.
 • Şikâyet eden.

müstmend

 • (Çoğulu: Müstmendân) Kederli, hüzünlü, mahzun. Zavallı, miskin, biçâre. (Farsça)

müstmendan / müstmendân

 • (Tekili: Müstmend) Hüzünlü, kederli ve mahzun kimseler, üzgün kişiler. Zavallılar, miskinler, biçareler. (Farsça)

müteellim

 • Acıyan, elemli ve kederli olan.

mütehazzin

 • Hüzünlü, kederli. Üzülen, mahzun olan.

mütekeddir / متكدر

 • (Çoğulu: Mütekeddirîn) (Keder. den) Kederli, hüzünlü. Kederlenen, tekeddür eden.
 • Bulanık.
 • Kederli. (Arapça)

mütekeddirane / mütekeddirâne

 • Kederli ve hüzünlü bir hâlde. (Farsça)
 • Bulanarak. (Farsça)

mütekeddirin / mütekeddirîn

 • (Tekili: Mütekeddir) Kederlenenler, kederli ve hüzünlü olan kimseler.
 • Bulanık şeyler.

mütelehhifin / mütelehhifîn

 • (Tekili: Mütelehhif) Hasret çekenler, yanıp yakılanlar. Kederli, tasalı olanlar.

na-şad

 • Sevinçli olmayan, mahzun, tasalı, kederli. (Farsça)

na-şadi / na-şadî

 • Hüzünlü ve kederli oluş, gamlılık. (Farsça)

nags

 • Kederli, gamlı olmak.

nak

 • Nisbet edatı olarak kelimelere eklenir, sıfat meydana getirilir. Meselâ: Gam-nâk : Gamlı, kederli. (Farsça)

nevmidane / nevmidâne

 • Ümitsizce, kederli ve ümidsiz olarak. (Farsça)

pederi / pederî

 • Babalık, pederlik. (Farsça)

pejman

 • Pişman, nâdim. (Farsça)
 • Kederli, hüzünlü. (Farsça)

perişan

 • Dağınık, karışık. (Farsça)
 • Bozuk, tertibsiz, düzensiz. (Farsça)
 • Kederli, hüzünlü, kaygılı. (Farsça)

pişdarlık / pîşdârlık

 • Öncülük, liderlik.

renak

 • Mastar.
 • Suyun bulanık olması.
 • Kederli olmak, mükedder olmak.

rencidegi / rencidegî

 • İncinip hatırı kırılmış olma. (Farsça)
 • Dertlilik, kederlilik. (Farsça)

rindan / rindân

 • Kalenderlik. (Farsça)
 • Rindler. (Farsça)

rindi / rindî

 • Kalenderlik, rindlik, aldırışsızlık. (Farsça)

se'met

 • Kederli olmak. Melül olmak.
 • Bıkmak, usanmak.

sevaiye

 • Yaramaz olmak.
 • Kederli ve gamkin olmak.

şikestebal / şikestebâl

 • Kanadı kırık, kırık kanatlı. (Farsça)
 • Mc: Kederli, üzgün. (Farsça)

şikestedil

 • Gönlü kırık, mahzun, kederli, hüzünlü. (Farsça)

siyadet

 • Efendilik, liderlik.

sugvar

 • Kederli, acılı. (Farsça)

sütuh

 • Yorgun, bezgin. (Farsça)
 • Sıkıntılı, kederli. (Farsça)
 • Beceriksiz. (Farsça)

tahyib

 • (Haybet. den) Eli boş, kederli ve mahrum kılma.

teessür

 • Kederli ve üzüntülü olarak içlenmek. Üzülmek.
 • Te'sir altında kalmak.
 • Kederlenmek.

telh-kam / telh-kâm

 • "Damağı acı": Kederli, dertli. (Farsça)

teng

 • Dar, sıkıntılı, melul, kederli. (Farsça)
 • Kıtlık. (Farsça)

tengis

 • (Nags. dan) Hayatını tasalı, kederli kılmak.

teselli / tesellî

 • Avunma. Kederli ve gamlı olan bir kimseyi söz ve nasihatle ferahlandırma.
 • Kederli ve gamlı olan bir kimseyi söz ve nasihatle rahatlatmak.

veciz

 • Kısa, öz, derli toplu. Muhtasar olup mufassal olmayan.
 • Az sözle çok mâna ifâdesi.

viran

 • Yıkık, harap. (Farsça)
 • Mc: Kederli, üzgün, gamlı. (Farsça)

vücum

 • Tiksinme, iğrenme.
 • Darılma, küsüp susma.
 • Göğüse vurma.
 • Kederli olma.

yais

 • (Ye's. den) Ümitsiz, kederli, me'yus.

zer'

 • Ölçmek.
 • Kederli ve tasalı olmak.
 • Kalb.
 • El yaymak.
 • Kudret, kuvvet, tâkat.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın