LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te derece ifadesini içeren 680 kelime bulundu...

a'la-d derecat

 • Derecelerin en alâsı, en yükseği.

a'la-yı illiyyin / a'lâ-yı illiyyîn

 • Cennette en yüksek derece, olgun kişilerin Allah katındaki dereceleri.
 • Cennette en yüksek derece. Cenâb-ı Hakkın indinde en iyilerin ve kâmillerin derecesi.

a'zami / a'zamî

 • En fazla, en çok, nihayet derecede.

abdiyyet

 • Kulluk makamı. Evliyâlığın en yüksek makâmı, derecesi. İyilikleri Allahü teâlâdan bilip kendinden bilmemek.

abdulhamid ll

 • (mi: 1842-1918) 34' üncü Osmanlı Padişâhıdır. 33 yıl saltanatta kalmış olan bu şefkatli Sultan,İslâmiyete son derece bağlı idi. Yüksek bir siyaset adamı ve devlet işlerini bizzat takibeden bir zattı. Memlekette bolluk ve refahı te'min için çalıştı. (R.Aleyh)

aciz-i mutlak / âciz-i mutlak

 • Son derece güçsüz.

adalet-i ictimaiyye / adâlet-i ictimâiyye

 • Sosyal adâlet; Herkesin; çalışması, bilgi ve kâbiliyeti, gördüğü iş nisbetinde ve derecesinde hakkını alması; hiç kimsenin ezilip sömürülmemesi.

adet / âdet

 • Bir şehir ve memleketteki insanların, yapageldikleri usûller, gelenekler, alışılmış şeyler. An'ane, örf.
 • Kitab, sünnet, icma' ve kıyasdan sonra ikinci derecedeki dînî delillerden biri. Dînin ve aklın beğendiği şeyler.

adn cenneti

 • Yedi kat göklerin üzerinde yaratılan sekiz Cennetten derece bakımından en yüksek olanı.

afet

 • Belâ. Musibet. Büyük felâket. Dâhiye.
 • Mc: Son derece güzel.

ahkam-ı fer'iyye / ahkâm-ı fer'iyye

 • Asla ait olmayan, ikinci derecedeki hükümler.

ahlak-ı vahşiyane / ahlâk-ı vahşiyâne

 • Ahlâkî yapı açısından son derece vahşi olma.

akran

 • (Tekili: Karin) Birbirlerine derece, sınıf, liyâkat ciheti ile benzeyenler. Mümâsil. Emsal.

aktab / aktâb

 • Kutublar. Tasavvufta yüksek derecelere ulaşmış mübârek, kıymetli zâtlar Kutb'un çokluk şeklidir.

ala-meratibihim / alâ-meratibihim

 • Rütbesine ve derecesine göre sırasıyla.

ala-yı illiyyin / alâ-yı illiyyîn

 • Allah katında en iyilerin derecesi, cennetin en yüksek derecesi, en yüksek mertebe.

ala-yı illiyyin-i insaniyet / âlâ-yı illiyyîn-i insaniyet

 • İnsanlığın en yüksek derecesi.

ala-yı illiyyin-i kemalat / âlâ-yı illiyyîn-i kemâlât

 • Mükemmelliğin en yüce derecesi.

ala-yı illiyyin-i tevhid / âlâ-yı illiyyîn-i tevhid

 • Tevhid mertebelerinin en yükseği; her şeyi bir olan Allah'a verme derecelerinin en yükseği, en zirvesi.

ala-yı illiyyin-i yakin / âlâ-yı illiyyîn-i yakîn

 • Şüphesizlik derecesinin en yükseği, doruğu.

aladderecat / aladderecât

 • Derecelere göre.

alay emini

 • Osmanlı İmparatorluğu zamanında bir alay askerin hesap işlerine bakan subay ki, binbaşıdan alt derecededir.

ale-d-derecat

 • Derecelere göre, sırayla.

ale-l-kifaye

 • Yetecek kadar, kâfi gelir derecede, yeter derecede.

alet-i inkişaf / âlet-i inkişaf

 • Eşyanın derece ve miktarının ortaya çıkmasına yarayan âlet.

ali-d-derecat / âli-d-derecat

 • Derecelerin âlisi, iyi ve şereflisi.

ali-mekan / âlî-mekan

 • Makamı, yeri, derecesi yüksek olan.

alicah / âlîcâh / عالى جاه

 • Yüksek dereceli. (Arapça - Farsça)

allame / allâme

 • İslâmiyetin yirmi ana ilmi ve bunların kolları olan seksen ilminde mütehassıs ve evliyâlık derecelerinde yükselmiş, ayrıca lâzım olduğu kadar zamanın fen ve edebiyat ilimlerinde de yetişmiş zât. Âlim kelimesinin mübâlağalı ismi fâilidir.

ani

 • Ansızın, birdenbire. Bir anda. Hemen.
 • Son derece kızgın.
 • Olgunlaşmış, kemale erişmiş.

aniye

 • Son derece kızgın su.

areometre

 • yun. Sıvıların yoğunluk derecesini ölçmeye yarayan âlet. Arşimet'in keşfettiği kanuna istinad edilerek yapılan bu alet, içi boş cam bir silindir ile bunun üst kısmındaki dereceli bir çubuktan ibarettir.

arş-ı marifetullah

 • Allah'ı hakkıyla tanımanın ve bilmenin en yüksek derecesi.

asabiyyet-i cahiliyye

 • İslâmiyetten evvelki câhiliyyet asabiyyeti. Menfi milliyet. Irkçılık, yani, aşırı derecede kendi kavim ve kabilesini koruma ve iltizam gayreti.

aşiren

 • Onuncu olarak, onuncu derecede.

aşk-ı ilahi / aşk-ı ilâhî

 • İlâhî aşk, Allah'a duyulan aşk derecesindeki sevgi.

ata-yı sübhan / atâ-yı sübhan

 • Her türlü eksiklik ve noksanlıktan sonsuz derece uzak olan Allah'ın lütfu, ihsanı.

atmosfer

 • Dünyanın çevresini kuşatan 100 km. kalınlığında, çeşitli gazlardan meydana gelen gaz tabakası. Başka gök cisimlerini kuşatan gaz tabakalarına da atmosfer denir.
 • Bir yerdeki mânevi hava.
 • Basınç birimi. 0 derecede 76 cm. yükseklikteki bir civa sütununun 1 cm. karelik alan üzeri

aval

 • Sersemlik derecesinde saf olma, bönlük.

avam-ı melaike / avâm-ı melâike

 • Meleklerden dereceleri düşük olanlar.

ayar

 • Altın ve gümüşten yapılmış şeylerin saflık ve hafiflik derecesi.
 • Saadete, mutluluğa doğru gitme.

ayiş

 • Bolluk içinde rahat yaşayan.
 • Hz. Peygamber'in (A.S.M.) zevcesi ve mü'minlerin vâlidesi, Hz. Ebu Bekir'in (R.A.) kızının bir ismi. Aişe-i Sıddıka diye de anılır. Hayret edilecek derecede takva, iffet ve zekâvet sahibesi olup 2210 Hadis-i Şerif nakletmiştir. Hicretin 57. yılında vefat

ayn-el yakin / ayn-el yakîn

 • (Ayn-ül yakîn) Göz ile görür derecede görerek, müşâhede ederek bilmek.

ayn-ı zat-ı akdes / ayn-ı zât-ı akdes

 • Bütün kusurlardan, çirkinliklerden, eksiklikten, benzer ve ortak edinmekten sonsuz derecede yüce olan Allah'ın bizzat kendisi.

azreng

 • Çok üzüntü, meşakkat, eziyet. (Farsça)
 • Son derece sert ve katı. (Farsça)

balahan / bâlâhân

 • Birşeyi ifrat derecede yüksek gösteren. (Farsça)

balahani / bâlâhânî

 • Bir şeyi aşırı derecede yüksek gösterme, abartma, şişirme. (Farsça)

başaltı

 • t. Gemilerin baş tarafında tayfa ve er koğuşları.
 • Yağlı güreşlerde baş'ın altındaki derece.

be-gayet

 • Son derece.

bedi / bedî

 • Eşsiz derecede güzel, benzersiz.

bedihi / bedihî

 • Aşikâr, belli ve açık olma.
 • Ansızın zuhur eden.
 • Delil ve isbata muhtaç olmayacak derecede açıklık.

bediülbeyan / bedîülbeyân

 • Görülmedik derecedeki güzel söz.

bedmest

 • Kendinden geçmiş derecede sarhoş. (Farsça)

begayet / begâyet / بغایت

 • Son derece. Pek ziyâde. (Farsça)
 • Çok, son derece. (Farsça - Arapça)

beka-billah / bekâ-billah

 • Dâimâ Allahü teâlâyı anma ve hatırlama hâli üzere olma. Hakîkî kulluk derecesi. Fenâ fillah'tan sonraki makam.

belagan ma-belag / belâgan mâ-belâg

 • Bol bol. Çok kâfi derecede.

beliğ

 • Edb: Belâgatli kimse. Meramını tamamen, noksansız ve güzel sözlerle anlatmağa muktedir olan.
 • Kâfi derecede olan. Yeter olan.

bevval

 • Çok bevl eden, aşırı derecede işeyen.

bi-n-nisbe

 • Nisbetle, bir dereceye kadar.

bil'iştiyak

 • Aşk derecesinde severek.

bilhads

 • Hads ile. Son derece bir sür'at-i intikal ile.

bilinç

 • Psk: İnsanın kendi varlığından ve kendine tesir eden çevresinde meydana gelen hadise ve değişikliklerin, bilgisine sahip olması hali. Şuurun dereceleri vardır. Meselâ: Düşünüyorum ve düşündüğümü biliyorum, yine düşündüğümü bildiğimi de biliyorum ve hakeza. Şuurlu olma ruhun bir vasfıdır. Maddede şuu (Türkçe)

binbaşı

 • Ask: Bin kişiye yakın olan bir tabur askere kumanda eden subay; yarbayın bir alt, yüzbaşının bir üst derecesidir.

binnisbe / بالنسبه

 • Bir derece, nisbî olarak.
 • Bir dereceye kadar, nispeten. (Arapça)

çağ

 • Zaman, vakit, esnâ, hengâm, mevsim.
 • Yaş.
 • Boy, kamet, tenâsüb, lüzumu derece semizlik.
 • Devir, tarih çağları. (İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ.)

can-fersa

 • Can dayanamıyacak derecede. (Farsça)

canhıraş

 • Dayanamıyacak derecede acı ve keder veren. (Farsça)
 • Dayanılmayacak derecede acı ve keder veren.

çavuş

 • Vaktiyle divanlarda hükümdarların hizmetinde bulunan yaver veya muhzır gibi subaylara denilirdi. Tanzimattan evvelki Osmanlı saray teşkilatında çavuşlar, padişahın yaverleri ve çavuşbaşı mabeyn müşiri idi.
 • Onbaşıdan üstte ve assubaydan alttaki derecede olan asker.
 • İşçilerin b

cedi

 • Güneş medarının oniki burcundan birisi. Oğlak burcu. (Güneşin cenuba doğru inişinin en aşağı derecesini bildirir.)
 • Keçinin erkek yavrusu, erkek oğlak.

celal

 • (Celâlet) Nihâyet derecede büyüklük. Azamet. Hiddetlilik, hışım.
 • İlm-i Kelâm'da: Cenâb-ı Hakk'ın kahrının ve azametinin tecellisi, Cenâb-ı Hakk'ın nev'deki tecellisi. Cenâb-ı Hak, vahdaniyyetine delil olacak çok şeyler yarattığından veyâ ihâtadan âli ve celil olduğu veya hislerle idr

celil-i mutlak / celîl-i mutlak

 • Sonsuz derecede haşmet, heybet ve görkem sahibi Allah.

cemal sahibi / cemâl sahibi

 • Sonsuz derecede güzellik sahibi, Allah.

cerbeze

 • Doğruyu yanlış, yanlışı doğru gösterecek derecede aldatma.

cerbezeli

 • Hakkı bâtıl, bâtılı hak gösterecek derecede aldatıcı şey.

cerrahhane / cerrahhâne

 • Osmanlılarda ordu için cerrah yetiştiren müessese. Yüksek dereceli okul.

cezbe

 • Çekme, çekilme. Allahü teâlânın sevdiği bir kulu kendisine çekmesi, yüksek derecelere kavuşturması. Bu da nefsi terbiye ederek, Allahü teâlâyı çok anmakla olur.

ciğer-suz / ciğer-sûz

 • Çok acı. Ciğer yakar derecesindeki teessür. (Farsça)

dahi-yi hikmet / dâhi-yi hikmet

 • İlim ve hikmet dehâsı, son derece zeki felsefe âlimi.

dakika

 • (Çoğulu: Dakaik) Zaman mikyası olarak bir saatin bölündüğü altmış parçadan beheri. Altmış saniyelik zaman.
 • İnce fikir, mülâhaza, nükte.
 • Daire dereceleriyle başka ölçülerde her derecenin bölündüğü parçalar ki bunlar da saniyelere ayrılırlar.

deha

 • Çok akıllılık. Zekiliğin ve anlayışlılığın son derecesi. İleri görüşlülük, geniş ve çok güzel fikir sâhibi olmak.

dehhaşe

 • Çok fazla derecede korkunç, dehşet verici.

delil-i fer'i / delîl-i fer'î

 • Aslî delîllere bağlı ve onlardan elde edilen ikinci derecede delîller. İstihsân, İstishâb, İstislâh, Örf ve âdet, Sahâbî (Peygamber efendimizin arkadaşlarının) kavli (sözü), fer'î delîllerden bâzısıdır.

delil-i ihtirai / delil-i ihtirâî

 • Kâinatta her bir varlığın kendinden beklenen neticeleri yerine getirebilecek şekilde kabiliyetlerine göre en üst derecede yoktan yaratılması.

delil-i yakini / delil-i yakînî

 • Şüphe edilmeyecek derecede kesin olan delil.

derecat / derecât / درجات

 • (Tekili: Derece) Dereceler, basamaklar, kademeler, yükseklikler, mertebeler.
 • Dereceler.
 • Dereceler, yukarı katlar.
 • Dereceler.
 • Dereceler. (Arapça)

derecat-ı arifin / derecât-ı ârifîn

 • Ariflerin dereceleri.

derecat-ı erzak / derecât-ı erzak

 • Rızıkların dereceleri.

derecat-ı fehim / derecât-ı fehim

 • Anlayış dereceleri.

derecat-ı hararet

 • Sıcaklık dereceleri.

derecat-ı imaniye / derecât-ı imaniye

 • Îmanın dereceleri.

derecat-ı insan

 • İnsanların seviyeleri, dereceleri.

derecat-ı kurbiye / derecât-ı kurbiye

 • Yakınlık dereceleri. Allah'a manevi yakınlık mertebeleri.
 • Allah'a yakınlık dereceleri.

derecat-ı niam-ı ilahiye / derecat-ı niam-ı ilâhiye

 • İlâhî nimetlerin dereceleri.

derecat-ı refia ve mühimme / derecat-ı refîa ve mühimme

 • Çok yüce ve önemli dereceler.

derecat-ı şemsiye / derecât-ı şemsiye

 • Güneşe ait dereceler.

derecat-ı takdir / derecât-ı takdir

 • Takdir, övgü dereceleri.

derecat-ı tecelli / derecât-ı tecellî

 • Yansıma dereceleri.

derecat-ı tecelliyat / derecât-ı tecelliyât

 • Görünüm ve yansıma dereceleri.

derece / درجه

 • Derece. (Arapça)
 • Aşama. (Arapça)
 • Kat. (Arapça)
 • Miktar. (Arapça)

derece-i aliye / derece-i âliye

 • Yüksek derece.

derece-i aşk

 • Aşk derecesi.

derece-i azam / derece-i âzam

 • En büyük derece.

derece-i azamet

 • Büyüklük derecesi.

derece-i bedahet

 • Apaçıklık derecesi.

derece-i belağat / derece-i belâğat

 • Belâğat derecesi.

derece-i celalet / derece-i celâlet

 • Görkem, heybet derecesi.

derece-i cemal / derece-i cemâl

 • Güzellik derecesi.

derece-i cesaret

 • Cesaret derecesi, seviyesi.

derece-i delalet / derece-i delâlet

 • Yol gösterme derecesi.

derece-i ehemmiyet

 • Önem derecesi.

derece-i fehim

 • Anlama derecesi.

derece-i fehim ve zevk

 • Anlama ve zevk etme derecesi.

derece-i fehm

 • Anlayış derecesi.

derece-i gaflet

 • Gaflet derecesi.

derece-i garabet

 • Gariplik derecesi.

derece-i hakkalyakin / derece-i hakkalyakîn

 • Bizzat yaşayarak kesin bilgi edinme derecesi.

derece-i hakkaniyet

 • Gerçeklik, doğruluk derecesi.

derece-i hararet

 • Sıcaklık derecesi.
 • Isı derecesi.

derece-i haşmet

 • Heybet ve görkemin derecesi.

derece-i hayat

 • Hayat derecesi.

derece-i hizmet

 • Hizmet derecesi.

derece-i hürmet

 • Hürmet ve saygıya lâyık mertebe, derece.

derece-i i'caz / derece-i i'câz

 • Mu'cizelik derecesi.

derece-i ihata

 • Kuşatıcılık derecesi.

derece-i ihtiyaç

 • İhtiyaç derecesi.

derece-i ihtiyaç ve iştiyak

 • İhtiyaç ve arzu derecesi.

derece-i iktidar ve hikmet

 • İktidar ve hikmetin derecesi.

derece-i ilim

 • İlim derecesi.

derece-i ilim ve marifet

 • İlim ve bilgi derecesi.

derece-i iman

 • İman derecesi.

derece-i iman-ı bilgayb

 • Gayba iman derecesi; görünmeyen ve bilinmeyen âlemlere inanma derecesi.

derece-i in'am

 • Nimetlendirme derecesi.

derece-i inkıyad

 • Boyun eğme derecesi.

derece-i inkıyad ve itaat

 • Boyun eğme ve itaat derecesi.

derece-i istidat

 • Yetenek, kabiliyet derecesi.

derece-i istidat ve kabiliyet

 • Beceri ve kabiliyet derecesi.

derece-i iştiyak

 • Çok kuvvetli arzu ve isteğin derecesi.

derece-i itaat ve musahhariyet

 • İtaat ve boyun eğmişlik derecesi.

derece-i kabahat

 • Kusur ve kabahat derecesi.

derece-i kemal / derece-i kemâl

 • En yüksek mükemmellik derecesi.

derece-i kemalat / derece-i kemâlât

 • Mükemmellik derecesi.

derece-i kesret

 • Çokluğun derecesi.

derece-i kıymet

 • Kıymet derecesi.

derece-i kıymet ve rağbet ve ehemmiyet

 • Kıymet, beğenilme ve önem derecesi.

derece-i kudret ve hikmet / دَرَجَۀِ قُدْرَتْ و حِكْمَتْ

 • Kudret ve hikmet derecesi.
 • Güç, kuvvet ve hikmetin derecesi.

derece-i kudret ve teshir

 • Güç ve emri altında bulundurma derecesi.

derece-i kudsiyet

 • Kutsallık derecesi.

derece-i kuvvet

 • Kuvvet derecesi.

derece-i lütuf

 • Lütuf ve iyilik derecesi.

derece-i makbuliyet

 • Kabul edilmişlik derecesi.

derece-i malikiyet / derece-i mâlikiyet

 • Sahiplik derecesi.

derece-i marifet

 • Allah'ı tanıma ve bilme derecesi.

derece-i melekiye

 • Yüksek olan meleklik mertebesi, derecesi.

derece-i münasebet ve alaka / derece-i münasebet ve alâka

 • İlgi ve irtibat derecesi.

derece-i nihaye / derece-i nihâye

 • Son derece.

derece-i nihayet

 • En son derece.

derece-i nimet

 • Nimet derecesi.

derece-i rahmet

 • Rahmet derecesi.

derece-i rububiyette

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, yaratıcılığı, idaresi ve terbiyesi derecesinde.

derece-i saadet

 • Mutluluk derecesi.

derece-i sadakat / derece-i sadâkat / دَرَجَۀِ صَدَاقَتْ

 • Bağlılık derecesi.
 • Samîmî bağlılık derecesi.

derece-i san'at ve maharet

 • San'at ve maharet derecesi.

derece-i şefkat

 • Şefkat derecesi.

derece-i şehadet

 • Şehitlik derecesi.

derece-i şehadet ve gazilik

 • Şehitlik ve gazilik derecesi.

derece-i şenaat

 • Kötülük ve fenalık derecesi, seviyesi.

derece-i şiddet

 • Şiddet derecesi, şiddetli bir derece.

derece-i sıdk

 • Doğruluk derecesi.

derece-i şuhud

 • Kalp gözüyle görme derecesi.

derece-i sukut

 • Düşme derecesi, seviyesi.

derece-i tahkik

 • Araştırma ve her şeyin gerçek yüzünü ortaya çıkarma derecesi.

derece-i takva / derece-i takvâ

 • Allah'tan korkma derecesi.

derece-i tavsif

 • Allah'ı vasıflandırma, bildirme derecesi.

derece-i ubudiyet

 • Kulluk derecesi.

derece-i ulviyet

 • Yücelik, yükseklik derecesi.

derece-i velayet / derece-i velâyet

 • Velilik derecesi.

derece-i vüs'at

 • Genişliğin derecesi.

derece-i zekavet / derece-i zekâvet / دَرَجَۀِ ذَكَاوَتْ

 • Zekilik derecesi.

derece-i zevk

 • Zevk derecesi.

derece-i zuhur

 • Ortaya çıkma derecesi.

derekat / derekât

 • Aşağılık dereceleri. En aşağı mertebeler.

dereke

 • Aşağı derece.
 • Aşağı inen basamak. Aşağı mertebe.
 • Sıfırın altındaki derece. Düşüklük.

dereke-i kelbiyet

 • Köpeklik derecesi, seviyesi.

dess

 • Yavaş yağan yağmur.
 • Acıtıcı derecede dövmek.
 • Def'etmek.

dühat

 • Akıllılar. Akılda çok ileri olanlar. Dehâ sâhibi. Son derece anlayışlı ve zekâ sahibi olanlar.

dünyaperest

 • Dünyaya tapacak derecede ehemmiyet verip âhiretini düşünmeyen. Maddiyatı çok seven. (Farsça)

dünyaperver

 • Dünyaya aşırı derecede düşkün.

echeliyet

 • Son derece cahillik.

edille-i katı'a

 • İtiraz edilmeyecek derecede kat'î ve sağlam deliller.

ehemmiyet-i namütenahiye / ehemmiyet-i nâmütenâhiye

 • Sonsuz derecede ehemmiyetli, önemli.

ehl-i şuhud

 • Kâinatta tevhid delillerini aynen seyreden, İlâhi ve gizli sırlarını Hakkın izni ile gören şuhud ehli. Veli. (Farsça)
 • Görecek derecede kat'i kanaat sâhibi olan enbiyâ ve evliyalar. (Farsça)

ekabir-i ulema / ekâbir-i ulemâ

 • En büyük âlimler, en büyük İslâm âlimleri. Âlimlerin en ileri derecede olanları.

ekser-i meratib

 • Mertebelerin çoğu, mertebe, derece çokluğu.

ektar

 • (Tekili: Keter) Haysiyetler, onurlar, şerefler, şanlar, ünvanlar, soylar. Nesebler, dereceler, mertebeler.

elkab

 • (Tekili: Lakab) Lakablar, namlar. Rütbe ve makam sahiblerinin derecelerine göre söylenen ve çok zaman hürmet ifâde eden isimler.

elma'

 • (Elmaî) Çok zeki, zekâveti kuvvetli, idrak derecesi üstün olan kimse.

eltaf ve inayet-i sübhaniye / eltaf ve inâyet-i sübhâniye

 • Her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah'ın lütuf ve yardımları.

eltaf-ı sübhaniye / eltâf-ı sübhâniye

 • Her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah'ın lütufları, şirin ikramları.

elzemiyyet

 • Pek lüzumlu ve gerekli olan bir şeyin hâli. Son derecede lüzum, gereklilik.

emr-i celil / emr-i celîl

 • Sonsuz derecede haşmet, heybet ve görkem sahibi Allah'ın emri.

endaze

 • Ölçü, mikyas. (Farsça)
 • Arşının bez, basma vesâire ölçmeğe mahsus küçük cinsi. (60 cm.dir) (Farsça)
 • Tahmin, takdir. (Farsça)
 • Derece, mertebe. (Farsça)
 • Mc: Hesap. (Farsça)

erfa'-ı derecat / erfa'-ı derecât

 • Derecelerin en yükseği.

ergen

 • (Bâliğ) Çocukluk çağından gençlik çağına geçmiş olan, aklı ermeğe başlamış, bâliğ.Erginlik çağına gelen müslüman genç, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek gibi Allah'ın farz kıldığı emirlerini yerine getirmeğe mükellef (yükümlü) olur. Küçük yaştan itibaren derece derece gerekli dini bilgiyi öğre

erva'

 • Çok güzel olan genç.
 • Son derece yiğit, cesur ve bahadır adam.
 • Korkmak.

esfel-i safilin-i hısset / esfel-i sâfilîn-i hısset

 • Alçaklığın en aşağı derecesi.

eşku

 • Tavan. (Farsça)
 • Tabaka, kat, derece, mertebe. (Farsça)

etbak

 • (Tekili: Tabak ve Tabaka) Yemek tepsileri, sofraları. Büyük sahanlar.
 • Tabakalar, dereceler, mertebeler, katlar.
 • Kabileler, kavimler, aşiretler.

evc

 • Bir şeyin en yüksek derecesi, en yüksek noktası. Zirve.
 • Koz: Seyyare mahreklerinin merkezden en uzak noktaları.

evc-i ala / evc-i âlâ

 • En üst derece, zirve.

evc-i kemalat / evc-i kemâlât

 • Mükemmelliklerin en üst derecesi.

evliya-yı ümmet

 • İslâm ümmeti içinden velilik derecesine çıkanlar.

evsaf-ı nisbiye / evsâf-ı nisbiye

 • Ölçü ve kıyasa göre olan vasıflar. (Sıcaklık, soğuklukla bilindiği, karanlık derecesi aydınlıkla görüldüğü gibi.) (Farsça)

failiyet mertebesi / fâiliyet mertebesi

 • Bir fiili yapma veya yaratma derecesi.

fakih / fakîh

 • Fıkıh âlimi. Dînin amelî (yapılacak işlerle ilgili) hükümlerinde mütehassıs âlim. Çoğulu fukahâdır.
 • Müctehid. Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkca bildirilmemiş olan hükümleri, açık ve geniş olarak bildirilenlere benzeterek meydana çıkarabilen derin âlim. İctihâd derecesine

fani olma / fâni olma

 • Bir meseleye kendinden geçer derece kendini verme.

fart-ı muhabbet

 • Aşırı sevgi, ifrat derecesinde sevme.

farz-ı zanni / farz-ı zannî

 • Müçtehidlerce kat'i bir delile yakın derecede kuvvetli görülen, zanni bir delil ile sâbit olan vazifedir ki, amel hususunda farz-ı kat'î kuvvetinde bulunur. Buna farz-ı amelî de denir. Meselâ: Abdestte mutlaka başı meshetmek bir farz-ı kat'îdir. Başın dörtte birini meshetmek bir farz-ı amelîdir.

fatın

 • (Fıtnat. dan) Fıtnat sahibi, zihni açık, uyanık. İleri derecede akıllılık.

fazilet

 • Değer. Meziyet, iyilik, ilim ve iman, irfan itibarı ile olan yüksek derece. Dinî ve ahlâkî vazifelere riayet derecesi. Fazl ve hüner cihetiyle olan yüksek derece. Bir şeyin başka şeylerden cemal ve kemal ve fayda cihetiyle üstünlüğü, müreccah olmasına sebep olan keyfiyet.

fecr-i kazib / fecr-i kâzib

 • Fecr-i sâdıktan iki derece kadar önce doğuda görülen ve sonra kaybolan geçici beyazlık. İmsak vakti.

fedakarane / fedakârane

 • Canını ve herşeyini feda eder derecesinde. Her türlü eziyet ve zahmetlere göğüs gererek, dâvası uğruna sebat edene yakışacak surette. (Farsça)

fer'

 • İkinci derecede olan, kol, dal.
 • Şube, kol. İkinci derecede olan. Dal budak.
 • Bir aslın neticesi.
 • Bir cemaatın şerefli ve daha meşhuru.
 • Kazancı olan mukayyed mal. Hâzır ve muhâfaza altında olan.
 • Yükseğe çıkmak ve iki nizalı olanın arasına girip ıslah etmek.
 • Asıl mes'eleden kollara ayrı

ferah-ı münezzeh

 • Son derece nezih, temiz sevinç.

ferid-i te'lif

 • Edb: Bir cümledeki tertibin mâna çıkmayacak derecede karışık oluşu.

ferman-ı sübhani / ferman-ı sübhânî

 • Her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah'ın fermanı, buyruğu.

fesad-ı te'lif

 • Edb: Bir cümlede yapılan tertibin mâna çıkmayacak derecede bozuk ve karışık oluşu.

fesübhanallah / fesübhânallah

 • "Allah her türlü eksiklikten sonsuz derecede yücedir" anlamında kullanıp hayret ve hayranlığı ifade eden kelime.

fevk

 • Üst. Üst taraf. Yüksek derece. Yukarı.

fevkalgaye

 • Son derecede.
 • Son derecede.

feya sübhanallah / feyâ sübhanallah

 • Ey her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah mânâsında bir şeyin tuhaflığını bildirmek için şaşkınlık ifadesi olarak kullanılır.

firavuncuk

 • Küçük bir Firavun; kendini Firavun gibi ilâh seviyesine çıkaracak derecede büyük gören.

firavuncuklar

 • Kendini Firavun gibi ilâh seviyesine çıkaracak derecede büyük görenler.

gayet / غايت / gâyet / غایت

 • Son derece.
 • Son derece.
 • Son. (Arapça)
 • Çok. (Arapça)
 • Son derece. (Arapça)

gayet derece

 • Son derece.

gayet derecede

 • Sonsuz derecede.

gayet itminan

 • Son derece kararlılık, sebat.

gayet-ül-gaye

 • Gayenin esası, en son derece.

gayeten

 • Son derece.
 • Son derece, çok fazla olarak.

gayetü'l-gaye / gâyetü'l-gâye

 • En son derecede, hedeflenen son amaç.

gılman-ı enderun

 • Tar: Topkapı Sarayı (Yenisaray) iç oğlanları hakkında kullanılan bir tabirdir. Bunlar derece ve hizmet itibariyle başka başka odalara ayrılmışlardı.

gılman-ı hassa

 • Tar: Padişahların hususi köleleri. Bunlara ilk zamanlarda "İç oğlanları", daha sonları da "İç ağaları" da denilirdi. Bunlar, "Enderun-u Hümayun" denilen ve sarayın Babussaade'den içeride bulunan kısmında hizmet ederler; derece ve hizmet itibariyle başka başka odalarda otururlardı. Bu odalar; Büyük v

girit madalyası

 • Tar: Biri Sultan Aziz diğeri Sultan II.Abdülhamid devrinde olmak üzere ihdas olunan madalyalar. Her ikisinin de altun ve gümüş olmak üzere iki türlüsü vardı. Girit işinde hizmeti görünen devlet ricaline altun, ikinci derecedeki memurlarla halka, gümüş olanı verilirdi.

gulüvv

 • Ayaklanma. Taşkınlık.
 • Üşüşme. Hücum. Saldırış.
 • Edb: Mübalağanın son derecesi. Üçe ayrılan mübalağanın diğer iki derecesinden biri tebliğ, öteki iğraktır. Aşağıdaki parçada mübalağa gulüv derecesindedir: Gökler gürüldese, şimşekler çaksa Volkanlar fışkırsa, lâvları aksa,Kıyısı

gurfe

 • Yüksek, âli bina.
 • Yüksek derece.
 • Cennet köşkleri.

habab

 • (Habâbe) Son derece muhabbet.
 • Su üzerindeki hava kabarcığı.

hadd

 • Hudut. Çizgi. Sınır.
 • Cürüm.
 • Salahiyyet.
 • Şeriatça verilen ceza.
 • Derece. Son derece. Münteha.
 • İnsana ârız olan şiddet ve titizlik.
 • Def etme. Men etmek.
 • Keskin. Sivri.
 • Sert. Gergin.
 • Man: Üç tasavvurdan ibaret olan kıyas.

hadd-i kifaye

 • Kifâyet derecesi, yeterlik derecesi.

hadd-i kusva

 • Son derece. Son had.

hadd-i müşterek

 • Ortak derece.

hadd-i tam

 • Tam sınırında, derecesinde, kıvamında.

hadd-i tevatür

 • Tevatür derecesinde; yalan üzerine birleşmeleri mümkün olmayan topluluklar tarafından aktarılan en doğru haber seviyesi.

hadi / hâdî

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kullarından dilediğine doğru yolu gösteren, kullarının havâssına (seçilmişlerine) doğrudan insanların avâmına (havâsstan aşağı derecede olanlara) yarattıkları varlıkları vâsıtasıyla kendini tan ıtan yüce Allah.

hadisin meratibi / hadîsin merâtibi

 • Hadîsin mütevatir, sahih, hasen zayıf gibi dereceleri.

hadsiz derecede

 • Sonsuz derecede.

hafif ikrah / hafîf ikrâh

 • Şiddetli olmayan zorlama. Canın veya uzvun telefine yol açmayan, yalnız acı ve eleme sebeb olacak derecedeki dövme ve hapsetme gibi şeylerle yapılan zorlama.

hak teala ve tekaddes hazretleri / hak teâlâ ve tekaddes hazretleri

 • Varlığı gerçek olan, her şeyi hakkıyla yaratan ve her hakkın sahibi olan ve her türlü kusur ve noksanlıktan sonsuz derece uzak olan yüce Allah.

hakim-i pür-kemal / hakîm-i pür-kemâl

 • Her işini hikmetle, yapan ve mükemmelliğin sonsuz derecesine sahip olan Allah.

halet-i gaşy / hâlet-i gaşy

 • Kendini bilmeyecek derecede baygınlık.

halife-i evvel

 • Devlet dairelerinde yazı işlerinde çalışanlar. Tanzimattan evvel kalem teşkilâtı; halife, halife-i sâni, halife-i evvel olmak üzere üç derece idi. Ondan sonra bir kısım dairelerde bunun yerine baş kâtib, bazılarında da mümeyyiz-i evvel denilmiştir.

halık-ı zülcemal / hâlık-ı zülcemâl

 • Sonsuz derecede güzellik sahibi ve her şeyin yaratıcısı olan Allah.

hararet-bin

 • Termometre. Sıcaklık derecesini gösteren âlet. (Farsça)

harika / hârika

 • İmkânların üstünde olan şey, hayret uyandıran, hayranlık vren. Büyük ve görülmedik eser. Görülmedik derecede kıymetli.

harikulade / hârikulâde

 • Fevkalâde, âdetin hâricinde bulunan şey, eser. Görülmedik derecede. Son derece kıymet ve ehemmiyeti hâiz olan şey.

haris

 • Son derece hırslı olan.

harisun aleyküm / harîsun aleyküm

 • Tevbe Suresi'nin bir âyetinde geçen bu ifade, birinci derecede Peygamberimiz (A.S.M.) hakkında olup ümmetini ve bütün insanları doğru yola irşadda yılmadan, büyük bir sebat ve azim ve gayretle devam etmesine işaret edilerek böylece tavsif edilmiştir.

hasr-ı örfi / hasr-ı örfî

 • Örfen bir şeye ait kılma; örfe göre "el" takısı bazı cins isimleri özel isim derecesine yükseltir. Meselâ, "el-Kitap" sözüyle Kur'ân'ın kastedilmesi gibi.

haşv-i melih

 • Söz arasında ikinci bir kelime veya cümle ile ikinci derecede bir mâna ifade etmek.

hatib-i beliğ

 • İnsanlara son derece derin ve hikmetli sözler söyleyen hatip.

havass / havâss

 • Seçilmişler. İlimde ve tasavvuf yolunda yüksek dereceye ulaşmış olan zâtlar.

havsala

 • Zihnin bir şeyi kavrama derecesi. Anlayış. Akıl.
 • Tıb: Kuş kursağı. Karın boşluğu. Cevf.
 • Mide.

hayal-i fener

 • Sihirbaz feneri denilen ve resimli camları olan ve bu resimleri duvara aksettiren fenere benzer bir âlet.
 • Mc: Son derece vücutça zayıf olan kimseler için kullanılır.

haysiyet

 • İtibar. Şeref. Değer. Kıymet. Derece. Câh. Mesned. Mertebe.

hazinedar / خزینه دار

 • Haznedar, hazinenin birinci derecede sorumlusu. (Arapça - Farsça)

hevaperest

 • Sadece gayr-ı meşru lezzet ve hevesinin peşinde. Cenab-ı Hakk'ı, dinin emirlerini unutmuş, nefsine şiddetle muhabbet eden. Nefsine tapınır derecede Haktan gafil. (Farsça)

hezarfenn

 • Çok bilen, bir çok san'atı birden çok yüksek derecede yapabilen. (Farsça)
 • Minâre ustası. (Farsça)

hil'at-i hass-ül has

 • Tar: En değerli kumaştan yapılan hil'atler için kullanılan bir tâbirdir. Bu türlü kaftanlar şeyh-ül İslâm, sadrazam ve Mekke şerifi gibi en yüksek derecedeki devlet memurlarına giydirilirdi.

hilm-i himari / hilm-i himarî

 • İfrat derecede yavaşlık, yumuşak huyluluk.

hızzet

 • Mertebe, menzile, derece.

hümapaye

 • Çok yüksek dereceli. (Farsça)

hurde-bini / hurde-bînî

 • Gözle görülmeyecek derecede küçük. Mikroskopik.

huri

 • (Ahver ve Havrâ kelimelerinin çoğulu) Ahu gözlüler. Gözlerinin akı karasından çok olan, pek güzel ve güzellikleri tarif ve tavsif edilemiyecek derecede güzel olan Cennet kızları.

i'caz

 • Âciz bırakmak. Acze düşürmek, şaşırtmak.
 • Edb: Mu'cize derecesinde düzgün ve icazlı söz söylemek. Benzerini yapmada herkesi acze düşürmek. Güzel söz söylemekte insanların muktedir olmadıkları derece.
 • Mu'cizelik olan şey.

i'caz-ı azime / i'câz-ı azîme

 • Azîm, büyük mu'cize; başkalarını acze düşürecek derecede olağanüstü olma.

i'cazkar / i'cazkâr

 • Mu'cizeli olmak. Başkalarını acze düşürecek derecede olmak. (Farsça)

i'caznüma

 • Mu'cize gösterir derecede. Mu'cize derecesinde eser göstermek. Âciz bırakmayı göstermek.

i'tidal

 • Bir şeyde veya halde ifrat veya tefrite düşmemek. Vasat derece olmak.
 • Yumuşaklık. Uygunluk.
 • Gündüz ve gecenin birbirine denk, eşit olması.
 • Miktar ve keyfiyyet hususunda iki hâlet arasında mutavassıt olmak.

iane-i cihadiye

 • Muharebe zamanında harbin icab ettirdiği fazla masrafları karşılamak ve yardım olmak için halktan alınan paralar. Miktarı, her mahallin iktidarı derecesine göre kaza ve liva üzerine merkezden tertib ve "tevzi defterleri"ne maktu' miktar olarak konulurdu. Bu çeşit vergi ve ianeler Tanzimat'tan sonra

ibn-i uyeyne

 • (Hi: 107-198) Ebu Muhammed Süfyan bin Uyeyne, ikinci derecede tâbiinden olup aslen Kufeli olduğu hâlde Mekke-i Mükerreme'de kalmıştır. Hadisde, tefsirde ve bilhassa Hadis-i Şerifleri tefsir etmede derin âlim olup yedi bin Hadis-i Şerif nakletmişti. Zâhid, müttaki ve sâlih bir zât olup kuru arpa ekme

ibtila / ibtilâ

 • Belâya uğramak. Musibete düşmek. İyi veya kötü şeye düşkünlük, tiryakilik.
 • İnsanın iyiliğini, kötülüğünü ve kemâl derecesini meydana çıkaran imtihan, tecrübe.

ifrat-ı adavet / ifrat-ı adâvet

 • Aşırı derecede düşmanlık besleme.

ifrat-ı şefkat

 • Aşırı derecede şefkat duyma.

ifrat-ı zeka / ifrat-ı zekâ

 • Çok ileri derecedeki zekâ.

ifraz hazinesi

 • Tar: Kullanılmayan kıymetli eşyanın saklandığı yer. Bu gibi kıymetli şeylerden ikinci dereceden olanların muhafaza olunduğu yere de "Bodrum Hazinesi" denilirdi.

ihtiyacat-ı şedide-i aşknüma / ihtiyâcât-ı şedîde-i aşknümâ

 • Aşk derecesindeki şiddetli ihtiyaçlar.

ikbab

 • Yüzüstü düşme, kapanma.
 • Bir şeyin üstüne fazla düşme. Olması için aşırı derecede çalışma.

ilhah

 • Zorlamak. Israr etmek. Bir şeyin kabulü için son derece üstüne düşmek.

illiyyun

 • (Tekili: İlliyyîn) (Aliyyu) Cennetin en yüksek tabakası. Ahirete giden tam kâmil mü'minlerin yeri. Hafaza meleklerinin divanları ismidir ki, salihlerin amelleri oraya yükseltilir. Ahirette yüksek dereceye, dergâh-ı rızâya en yakın olan derecedir.

ilmelyakin / ilmelyakîn

 • İlmî ve sağlam delillere dayanarak, kuşkuya yer bırakmayacak derecede kesin bilme.

ilmiye kıyafeti

 • İlmiye mensublarının giyiniş tarzları. İlmiye kıyafeti; şalvar, cübbe ve sarıktı. Bununla birlikte ilmiye mensublarının kıyafetlerinde bazı değişiklikler de vardı. Orta derecedekiler cübbe ile sokağa çıktıkları halde üst tabakayı teşkil eden ricâl kısmı, lata yahut biniş giyerlerdi. Ayrıca ilmiyenin

imam

 • Bir ilimde sözü delil kabul edilebilecek derecede derin ve geniş bilgi sahibi olan âlim.

iman-ı kamil / îmân-ı kâmil

 • Olgun îmân. Mü'minlerin ibâdet ederek Allahü teâlânın emirlerini yapıp, haramlardan kaçınmak sûretiyle, parlayan, kuvvetli ve olgun îmânı. En üstün derecedeki îmân.

iman-ı tahkiki / iman-ı tahkikî

 • İmana aid bütün mes'eleleri yakînî surette tedkik ile bilmek ve yaşamak ve tahkikî iman derslerini veren ve taklidî imanı tahkike tebdil eden eserleri sadakatla okumak neticesinde hâsıl olan sağlam, sarsılmaz iman. (Mü'minin kalbi tasdik nuru ile o derece münevver olmasıdır ki, o nur bütün letaif-i

imdad-ı sübhaniye / imdad-ı sübhâniye

 • Her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah'ın yardımı.

imkan / imkân

 • Mümkün olma, bir şeyin olabilirlik derecesi.

imkan derecesi / imkân derecesi

 • Olabilirlik derecesi, seviyesi.

imkan mertebesi / imkân mertebesi

 • Varlıkla yokluğun eşit olduğu; her an olması veya olmaması imkân dahilinde bulunma derecesi.

indirac

 • İçine konma, arasına sıkışma. Derecelenme.

infial mertebesi

 • Bir fiil veya tesir gücünden etkilenme derecesi.

insani arş / insanî arş

 • İnsanların ulaşabileceği en yüksek derece.

intizam-ı faik / intizâm-ı fâik / اِنْتِظَامِ فَائِقْ

 • En yüksek (derecede) düzen, düzgünlük.

irtihaz

 • Rezil rüsvay olma. Kepaze olma.İRTİKA' : Yükselme, yukarı çıkma.
 • Daha yüksek yerlere ve mevkilere erişme. Yüksek derecelere ulaşma.

işa-i evvel / işâ-i evvel

 • Yatsının ilk vakti. Batıdaki mer'î (görünen) ufuk hattı üzerinde, kırmızılığın kaybolması ile başlayan vakit. Güneşin üst kenarının ufk-ı mer'î altında, on yedi derece yüksekliğe indiği vakit.

işa-i sani / işâ-i sânî

 • Batıdaki mer'î ufuk hattı üzerinde beyazlığın kaybolması ile başlayan vakit; güneşin üst kenarının ufk-ı mer'î altında on dokuz derece yüksekliğe indiği ve şafağın kaybolduğu tam karanlık vakit.

işaret-i i'caziye / işaret-i i'câziye

 • Mu'cize derecesindeki işaret.

işkal / işkâl

 • Sözün kendisinde bulunan bir incelik, derinlik sebebiyle veya bir edebi san'attan dolayı mânâsı, düşünülmeden anlaşılamayacak derecede kapalılık.

ismetlü

 • Tar: Derece bakımından yüksek kimselere, sultan ve şehzâdelerin hanımlarıyla kızlarına verilen bir ünvan idi.

işrak vakti / işrâk vakti

 • Güneşin ufuk hattından beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesinden, yâni güneşin çıplak gözle bakılamıyacak kadar parlamasından îtibâren başlayan zaman, bayram namazı vakti.

işrirak

 • Ağlaya ağlaya boğulma derecesine gelme.

iştibah

 • Şüphelenmek. Şüphe etmek.
 • Kolay fark olunmaz derecede benzemek.

iştibak-ün-nücum / iştibâk-ün-nücûm

 • Güneş battıktan sonra, yıldızların çoğunun görünmesi, yâni güneşin arka kenârının, şer'î ufuk altına on derece irtifâ'a (yüksekliğe) inmesi.

istidrac / istidrâc

 • Derece derece yükselmeyi isteyiş.
 • Ist: Hakkı ve hakiki değeri olmadığı halde ve kabiliyetsizliğine rağmen bir kimsenin kesret-i nimete mazhar olması ve bu sebeple küfür ve isyana devam etmesi ile azab ve gazab-ı İlâhiyeye yaklaşması.
 • Derece derece yükselmeyi istemek.
 • Fâsık veya kâfir olduğu belli bir şahsın gösterdiği harika.
 • Derece derece yükselme, hayırsız başarı.

istidradi / istidrâdî

 • Bir sözde asıl gayeden bahsederken bağlantılı olarak ikinci derece başka konulardan bahsetmek.

istigrak

 • Gark olmak, dalmak.
 • Dalgınlık.
 • Ist: Seraba kapılmak. Manevî bir hal ile hayret ve taaccübden bayılmak derecesine gelmek.
 • Tas: Dalgınlıkla, zihni bütün bütün meşgul olmak. Aşk-ı İlâhî ile dünyayı unutup kendinden geçmek.
 • Gr: "El" harf-i ta'rifinin, isimleri umu

istinaf

 • Baştan başlamak. Yeniden başlamak.
 • Gr: Sözün başlangıcı.
 • Huk: Dâvâ Mahkemesinin verdiği hükmü beğenmeyip bozulmasını daha üst mahkemeden istemek. Dâvâ mahkemeleri ile Temyiz Mahkemesi arasındaki bir derece yüksek mahkemeye verilen isim.

istiva / istivâ

 • Müsavî olma, denk olma.
 • Düz olma, düzlük.
 • Kaplama, örtme.
 • Ortada ve tam bir derecede bulunma.

iştiyak-ı hayat

 • Hayatı aşk derecesinde istemek.

itkan-ı mükemmel

 • Mükemmel derecede sağlamlık.

izra'

 • Korkutma.
 • Çok fazla medhetme, aşırı derecede övme.
 • Altun arama.

izzet

 • Bir kimse zelil iken kavi ve kudret sahibi olmak. Ziyâdelik ve üstünlük.
 • Değer, kıymet. Kuvvet. Muhterem ve mu'teber olmak.
 • Bulunmaz derecede az olan şey.

ka'r-ı na-yab / ka'r-ı nâ-yâb

 • Dibi bulunmayacak derecede derin olan.

kademe / قدمه

 • Derece, sıra.
 • Merdiven basamağı.
 • Derece, sıra.
 • Basamak. (Arapça)
 • Derece. (Arapça)

kademe kademe

 • Basamak basamak, derece derece.

kader-i sübhani / kader-i sübhânî

 • Her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah'ın ezelî ilmi ile kâinatta olmuş ve olacak herşeyi bilip takdir etmesi.

kadr / قدر

 • İtibar. Değer, kıymet. Haysiyet. Derece miktarı. Miktar. Meblağ. Takat. Takdir, rızkı taksim eylemek. Gına.
 • Değer, itibar, onur, haysiyet, meziyet.
 • Rütbe, derece.
 • Değer. (Arapça)
 • Şeref. (Arapça)
 • Derece. (Arapça)

kafiye-perestlik

 • Kafiye için mânâyı feda edecek derecede kafiyeye önem vermek, birinci derecede kafiyeyi düşünüp, mânâyı arka plâna atmak.

kafiyeperestlik

 • Kafiye için safiyeyi feda edecek derecede kafiyeye ehemmiyet vermek. Birinci derecede kafiyeyi düşünüp, mânayı arka plana atmak.

kalori

 • Lat. Bir kilogram suyu bir derece ısıtmak için lâzım olan ısı miktarı.
 • Gıdaların vücuda yarayışlı olması ve hararet vermesi bakımından değeri.

kamet-i himmet

 • Himmetin endamı; gayretin boyu bosu, derecesi.

kamet-i kıymet

 • Kıymet derecesi, statü, makam, mevki.

kasti hüküm / kastî hüküm

 • Bir şeyin bizzat kendisi hakkında "bu doğrudur veya yalandır" şeklinde verilen hüküm; bilerek, birinci derecede karar konusu.

kat-ı meratip / kat-ı merâtip

 • Manevî derece ve mertebelere yükselme.

kayyum-i alem / kayyûm-i âlem

 • Kayyûmiyyet makâmında bulunan velî zât. İnsanların âhirete âit derece ve seâdetleri bu mertebedeki velîlerin imdâdına verildiğinden kayyûm denilmiştir.

kemal-i dirayet

 • Dirayetin son derecesi.

kemal-i hilm / kemâl-i hilm

 • Yumuşak huyluluğun mükemmel derecede olması.

kemal-i ihtimam / kemâl-i ihtimam

 • Son derece dikkat ve ihtimâm.
 • Son derece dikkat, özen ve titizlikle.

kemal-i ihtiram / kemâl-i ihtirâm / كَمَالِ اِحْتِرَامْ

 • Son derece hürmet etme.

kemal-i itina ve ihtimam / kemâl-i itinâ ve ihtimam

 • Son derece dikkat ve özen.

kemal-i şaşaa / kemâl-i şâşaa

 • Çok gösterişli, son derece görkemli.

kemal-i şebabet / kemâl-i şebâbet

 • Mükemmel derecedeki gençlik.

kemal-i şecaat / kemâl-i şecaat

 • Mükemmel derecede kahramanlık, cesaret.

kemal-i şehamet / kemâl-i şehâmet

 • Mükemmel derecede akılla bütünleşmiş yiğitlik.

kemal-i telehhüf / kemâl-i telehhüf

 • Son derece keder ve üzüntü.

kemal-i vüs'at / kemâl-i vüs'at

 • Son derece genişlik.

kemal-i vüsuk / kemâl-i vüsuk

 • Son derece kendinden emin.

kemal-i vüsuk ile / kemâl-i vüsûk ile

 • Son derece kendinden emin olarak.

kemal-i zuhur / kemâl-i zuhur

 • Son derece açık olma; gözlerin görme sınırını aşacak şiddette açık ve meydanda olma.

kempaye

 • Rütbe ve derecesi düşük. Pâyesi düşük olan. (Farsça)

keramet

 • Allah (C.C.) indinde makbul bir veli abdin (yâni, âdi beşeriyyetten bir derece tecerrüd edebilen zatların) lütf-u İlâhî ile gösterdiği büyük mârifet. Velâyet mertebelerinde yükselen bir abdin hilaf-ı âdet hâli.
 • Bağış, kerem.
 • İkram, ağırlama.

kesret mertebesi

 • Çokluk özelliğinin geçerli olduğu derece.

keter

 • (Çoğulu: Ektâr) Kadr, mertebe, derece.

ketkete

 • Kahkaha derecesinden azca gülmek.
 • Toy kuşunun sesi.

kezaz

 • (Kezazet) Hadden tecavüz etmek, haddini aşmak.
 • Tıb: Nefes alamıyacak derecede mide dolgunluğu.

kibrit-i ahmer

 • Kırmızı kibrit.
 • Cisimleri altun hâline koyacak derecede te'sirli olduğu söylenen şey. İksir.
 • Tas: Mürşid. Kıymeti çok yüksek olan.

kifayet derecesinde

 • Yeterli derecede.

kitab-ı sübhani / kitab-ı sübhânî

 • Her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah'a ait kutsal kitap.

kıvam

 • Olgunluk derecesi. Her şeyin en uygun hali.
 • Mâyi bir şeyin koyulaşmış hali.
 • Tav.
 • Durma.
 • Çağ.
 • Bir şeyin nizamı.
 • Doğrular. Dikler. Dik ve doğru çizgiler.

komiser

 • Emniyet teşkilâtının meslek dereceleri içinde yer alan ve en az lise tahsilini yapmış, polis enstitüsünün orta ve yüksek kısmını tamamlamış üniformalı veya sivil memur. (Fransızca)

konak

 • Tasavvufta ilerlerken her iki derece arası.

kubbe-i saadet

 • Mutluluk kubbesi; büyük ve manevî derecesi yüksek bir zâtın kabrinin ve türbesinin bulunduğu yer.

kuddus

 • Kusur ve noksanlıklardan müberrâ olan, en mukaddes. Hiç eksiği olmayan, pâk, temiz. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarındandır.
 • Mübarekliğin hadsiz derecesini ifâde eder. "En mukaddes" gibi.

kur'an'ın i'cazı / kur'ân'ın i'câzı

 • Kur'ân'ın mu'cizeliği, bir benzerini yapma konusunda başkalarını acze düşürecek derecede olağanüstü olması.

kurb-i derece

 • Ölen bir kimseye yakınlık derecesi.

kusara

 • İsteğin ve arzunun son derecesi.

kusva

 • Son derecede bulunan.
 • Son, nihayet.
 • Son sınır. Erişilecek olan en son nokta.

lafz-ı müfesser

 • Huk: Tahsis ve te'vile ihtimâl bırakmıyacak derecede açık olan sözdür ki, onunla amel vâcib olur.

lazım / lâzım

 • Birbirinden ayrılması mümkün olmayan iki şeyden birinci derecede geleni; meselâ Güneş lâzımdır, gündüz melzumdur. Kur'ân lâzımdır, onun açıklaması olan tefsir melzumdur.

lisan-ı hakimane / lisân-ı hakîmâne

 • Son derece hikmetli sözler söyleyen dil.

ma-dun

 • Aşağı. Alt. Alt derece.

maani-i sanevi / maanî-i sânevi

 • İkinci derecedeki mânâlar. İşarî, mecazî, remzî mânâlar gibi.

madun / mâdun / mâdûn

 • Alt, aşağı, alt derece.
 • Aşağı, alt derece.
 • Alt, aşağı, alt derece, emir altında bulunan.

mafevk

 • Üst, yukarı, üst derecede bulunan kimse, âmir.

mahbub-u can

 • Bütün insanların ve derece olarak yüksek makamlarda olan zâtların sevgilisi.

makam / makâm

 • Derece, yer.
 • Yüksek dereceli me'mûriyet, me'mûrluk yeri, mevkî, mansıb.
 • Tasavvuf yolunda bulunan kimsenin bu yolda ilerlerken kazandığı mânevî derecelerden her biri.

makam-ı ahsen-i takvim

 • Yaratılışın en güzel kıvamında olma derecesi.

makam-ı kudsi / makam-ı kudsî

 • Kutsal makam, derece.

makam-ı mahbubiyet

 • Allah'ın sevgisini kazanma makamı, derecesi.

makam-ı mana-yı mefhum / makam-ı mânâ-yı mefhum

 • Bir sözden çıkarılan mânânın, anlamın derecesi.

makam-ı rıza

 • Allah'tan gelen herşeye razı olma derecesi.

makam-ı şeref

 • Şeref makamı, derecesi.

makamat-ı muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) dereceleri, makamları.

makamat-ı süluk / makâmât-ı sülûk

 • Tasavvuf yolunda ilerlerken geçilmesi gereken dereceler.

makrun-u sıhhat

 • Sıhhat ve hakikata yakın. Doğruluk derecesi fazla.

malumat-ı yakiniye / malûmat-ı yakîniye

 • Şüpheye yer bırakmayacak derecede kesin olarak bilinen şeyler.

manzume-i kainat / manzume-i kâinat

 • Kâinat sistemi; son derece mükemmel bir denge ve düzen içinde işleyen kâinat.

mefred

 • Çok büyük, kocaman, aşırı derecede iri.

mekatib-i rüşdiyye / mekâtib-i rüşdiyye

 • Orta mekteb derecesinde ve altı sınıflık olan Osmanlı Devleti devrindeki mektebler.

melzum

 • Birbirinden ayrılmayan iki şeyden ikinci derecede birisi geleni, ayrılmaya engel olunanı; meselâ, oğul melzumdur, babası lâzımdır (mevlûd-vâlid). Tefsir melzumdur, Kur'ân ise lâzımdır.

mensıb

 • (Çoğulu: Menâsıb) Demir sayacak.
 • Asıl.
 • Mertebe, derece.

menzile

 • Makam, derece.

menzilet

 • Derece, pâye, rütbe, mertebe. Yükseklik derecesi.
 • Konak yeri, inecek yer. Hane, ev.

merah

 • (Çoğulu: Merahân) Aşırı derecede sevinme.

meratib / merâtib

 • Mertebeler. Basamaklar. Kademeler. Dereceler.
 • Mertebeler, dereceler.

meratib-i beşeriye

 • İnsanlığa ait mertebeler, dereceler.

meratib-i gaflet

 • Gerçeklerden habersiz olma mertebeleri, dereceleri.

meratib-i ilim / merâtib-i ilim

 • İlmin mertebeleri, dereceleri.

meratib-i imaniye / merâtib-i imaniye

 • İman mertebeleri, dereceleri.

meratib-i muhabbet / merâtib-i muhabbet

 • Sevgi dereceleri.

meratib-i nimet / merâtib-i nimet

 • Nimet dereceleri, mertebeleri.

meratib-i nisbiye

 • Göreceli olan mertebeler, başkalarına oranla ortaya çıkan dereceler.

meratib-i saadet ve kemalat / merâtib-i saadet ve kemâlât

 • Mutluluk ve mükemmellik dereceleri.

meratib-i terakkiyat ve tedenniyat / merâtib-i terakkiyat ve tedenniyat

 • Yükselme ve alçalma dereceleri.

meratib-i tevhid / merâtib-i tevhid

 • Tevhid mertebeleri, dereceleri.

meratib-i velayet / merâtib-i velâyet

 • Evliyalık, velîlik mertebeleri, dereceleri.

mercuh

 • Kendisine tercih edilen şey, ikinci derecede kalan şey.
 • (Rüchân. dan) Başkası ona tercih edilmiş olan.
 • Fık: Mahkemede hasmından evvel müddeasını isbata salâhiyyetli olmayan şahıs. Evvelâ hak iddiaya salâhiyetli olan râcih, ikinci derecede iddiaya sahib olan ise mercuh olur.

merhale

 • (Rihlet. den) Menzil. Konak.
 • İki konak arası mesafe.
 • Bir günlük yol.
 • Derece, kademe.

merhesa

 • (Çoğulu: Merâhis) Mertebe, derece.

mertebe / مرتبه

 • Derece. Basamak. Rütbe. Pâye.
 • Derece, makam.
 • Derece, makam.
 • Derece, basamak.
 • Pâye, rütbe.
 • Miktar.
 • Derece, aşama.
 • Derece. (Arapça)
 • Miktar. (Arapça)

mertebe-i aliye / mertebe-i âliye

 • Yüksek derece, âli mertebe.

mertebe-i bala / mertebe-i bâlâ

 • Üst derece.

mertebe-i belağat / mertebe-i belâğat

 • Belâğat derecesi.

mertebe-i feyz-i vücut

 • Varlığın en bereketli ve verimli hâle geldiği derece.

mertebe-i fikriye

 • Fikir ve düşünce derecesi.

mertebe-i hayat

 • Hayat derecesi.

mertebe-i haysiyet

 • Saygınlık, itibar ve şeref derecesi.

mertebe-i ilm

 • İlim mertebesi, derecesi.

mertebe-i ilmiye

 • İlim seviyesi, derecesi.

mertebe-i iman

 • İman mertebesi, derecesi.

mertebe-i imaniye

 • İman mertebesi, derecesi.

mertebe-i irşad

 • İrşad derecesi, doğru yolu gösterme derecesi.

mertebe-i istinbat ve içtihad

 • Hüküm çıkarma ve içtihad etme derecesi.

mertebe-i kat'iyet

 • Kesinlik derecesi.

mertebe-i kemalat / mertebe-i kemâlât

 • Mükemmellik mertebesi, derecesi.

mertebe-i kudsiye

 • Mukaddes mertebe, yüce derece.

mertebe-i kusva / mertebe-i kusvâ

 • En son derece.

mertebe-i letafet / mertebe-i letâfet

 • Güzellik ve hoşluk derecesi.

mertebe-i maneviye / mertebe-i mâneviye

 • Mânevî makam ve derece.

mertebe-i marifet

 • Allah'ı tanıma ve bilme derecesi.

mertebe-i muvaffakiyet

 • Başarı derecesi.

mertebe-i nariye / mertebe-i nâriye

 • Yakıcılık, sıcaklık derecesi.

mertebe-i nuriye-i hasbiye

 • "Hasbünallahu ve ni'me'l-vekîl (Allah bize yeter, O ne güzel vekildir.)" âyetinin mertebesi, derecesi.

mertebe-i rahmet

 • Rahmet derecesi.

mertebe-i risalet

 • Peygamberlik mertebesi, derecesi.

mertebe-i rububiyet / mertebe-i rubûbiyet

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, terbiye ediciliği, idare etme derecesi.

mertebe-i şefkat

 • Şefkat derecesi.

mertebe-i şuhud

 • Görme derecesi.

mertebe-i tevhid

 • Herşeyi bir olan Allah'a verme ve Ona ait kılma mertebesi, derecesi.

mertebe-i ulya-yı akdes / mertebe-i ulyâ-yı akdes

 • Yüce ve mukaddes mertebe, derece.

mertebe-i velayet / mertebe-i velâyet

 • Velilik mertebesi, derecesi.

mesabe

 • Derece. Menzile. Rütbe.
 • Sevab yeri.
 • Merci, melce'.
 • Derece.
 • Derece, rütbe, kadar.

mesanid

 • (Tekili: Mesned) Mesnedler. Dereceler. Rütbe ve mevkiler.

meşhur hadis veya hadis-i meşhur

 • Asr-ı evvelde, Ahâdi hadis kabilinden iken ikinci asırda iştihar edip, kizb üzerine ittifakları aklen tecviz olunmayan bir cemaat tarafından rivâyet olunan hadis. İlm-i yakin derecesinde karib bir surette kalbe itmi'nan verir.

mesih / mesîh

 • Îsâ aleyhisselâmın isimlerinden.
 • Kıyâmete yakın yeryüzünde çıkacağı bildirilen, son derece kıvırcık saçlı, gözü dışarı fırlamış kâfir bir genç olan Deccâl'e verilen isim.

metruk

 • Terkedilmiş, bırakılmış, kullanılmaktan vazgeçilmiş, metruk hadis; amel edilmeyecek derecede zayıf.

mevat arazi / mevât arâzi

 • Ölü arâzi. Bir kimsenin mülkünde bulunmayan, mer'a, baltalık ve harman yeri olarak kimseye verilmemiş olan ve gür sesli bir kimsenin köy ve kasaba evlerinin son bulduğu yerden bağırıp sesi duyulmayacak derecede köy ve kasabadan uzak yâni tahmînen yarım saatlik uzaklıkta olan dağlık, taşlık, kıraç, o

mezheb-i ekser

 • Çoğunluğun izlediği yol, ekol; birinci derecede tercih edilen yol, metod.

mezheb-i mercuha / mezheb-i mercûha

 • İkinci derecede tercih edilen mezhep, ekol.

mezheb-i racih ve ekser / mezheb-i râcih ve ekser

 • Çoğunluğun izlediği yol, ekol; birinci derecede tercih edilen yol, metod.

mikdar / مقدار

 • Parça. Kısım. Bölük.
 • Kıymet. Değer. Derece.
 • Miktar. (Arapça)
 • Değer. (Arapça)
 • Derece. (Arapça)

mikdar-ı kafi / mikdar-ı kâfi

 • Yeter derecede.

mikyas-ül harare

 • Harâret derecesini ölçen âlet. Termometre.

mikyas-ül mayiat / mikyas-ül mâyiat

 • Sıvıların yoğunluk derecesini ölçen âletin adı.

milzab

 • (Çoğulu: Melâzib) Aşırı derecede cimri, pek hasis.

minkale

 • Geo: Yarım dâire şeklinde dereceli geometri âleti. İletki.

mirkat

 • Merdiven. Basamak. Derece.
 • Derece, basamak, merdiven; 11. Lem'a.
 • Mertebe, derece.

mirkat-ı iman

 • İman derecesi, merdiveni.

mirkatü's-sünne

 • Sünnetin merdiveni; sünnetin dereceleri.

mirkatü's-sünnet

 • Peygamberimizin (a.s.m.) sünnetine uymanın dereceleri, basamakları; On Birinci Lem'a.

miyar

 • Ölçü, ayıraç, bir şeyin halislik derecesini anlamaya yarayan âlet.

mu'ciz-eda

 • Mu'cize gösteren. Başkalarının yapamıyacağı kadar mu'cize derecesinde iş ortaya koyan. Edası mu'ciz olan. (Farsça)

mu'lat

 • (Çoğulu: Meâli) şeref kazanmak.
 • Yüksek derece.

müctehid

 • İctihâd makâmına yâni Kur'ân-ı kerîmden, hadîs-i şerîf ve diğer dînî delillerden hüküm çıkarma derecesine yükselmiş büyük din âlimi. Bütün İslâm ilimleri ve zamânın fen bilgilerinde söz sâhibi âlim.

muhaddisin-i kamilin / muhaddisîn-i kâmilîn

 • Hadis ilmini çok ileri derecede bilen, çok sayıda hadîs ezberleyen, yazan veya aktaran olgun hadis âlimleri.

muhibbiyet

 • Son derece sevmek.

muhtac / muhtâc

 • İhtiyacı olan. Akşam evinde yiyeceğini bulamayacak derecede fakir olan. Bir şey kendine lâzım olan kimse. Bir eksiğini tamamlamak isteyen. Fakir.
 • İhtiyâc sâhibi. Akşam evinde yiyecek bulamayacak derecede fakîr kimse.

muhtelifü'd-derecat / muhtelifü'd-derecât

 • Dereceleri birbirinden farklı.

mukallid

 • Amelde, yapılacak işlerle ilgili konularda müctehid denilen derin âlime tâbi olan, uyan kimse.
 • İnanılacak şeylerin delillerini araştırmadan, anlamadan, sâdece anasından babasından duyarak îmân eden.
 • Fıkıh âlimlerinin yedinci derecesinde bulunan âlim.

mukarnes

 • Kubbe biçiminde olan.
 • İşlemeli, nakışlı ve rengarenk olan.
 • Merdiven şeklinde dereceleri olan kubbe.

mukarreb

 • Yakınlaştırılmış.
 • Cennette dereceleri en yüksek olan.
 • Tasavvufta, nefslerinin sevgisinden kurtulmuş, kalbinde Allahü teâlâdan başka hiçbir şeyin sevgisi kalmayan, yalnız Allahü teâlâyı isteyen.

mukarrebun

 • Büyük meleklerden bir zümre.
 • Takva ve ubudiyyet ile evliya derecesine gelmiş, Cenab-ı Hakk'ın indinde çok kıymetli ve mübarek büyük zâtlar.
 • Yakınlaşmış olanlar.

mukni'

 • İkna eden. Kanaat veren. Kâfi derecede izah ve isbât eden.
 • Başını kaldırıp gözünü önüne dikip duran.

mülazım

 • Bir kimseye bağlı gibi olan.
 • Maaşsız acemilik hizmeti.
 • İlmiyyede: Medrese tahsilini bitirip icazet alan. Stajyer.
 • Eskiden askerlikte yüzbaşıdan aşağı rütbelerin derecesi, ünvanı.

münteha

 • Son, en son derece, en son yer, nihayet. Son uç.
 • Son, en son derece.

müntehi / müntehî

 • Sona eren, nihâyete kavuşan. Tasavvuf yolunda çıkılabilecek derecelerin sonuna varan velî.

mürudet

 • Son derece dikbaşlık gösterme. Çok fazla âsilik yapma.

müsabaka

 • Karşılıklı yarışma. Hangisinin ileride olduğunu anlamak için yapılan tecrübe, imtihan. Bir şeyde derece anlama için iki veya daha çok şahıslar arasında bazı şartlarla yapılan tecrübe.

müsavat / müsâvât

 • Denklik, beraberlik. Müsavilik, eşitlik. Aynı hâl ve derecede olmak. Aynı haklara sahip olmak.
 • Eşitlik, aynı halde ve derecede olma.
 • Eşitlik, denklik; aynı halde ve derecede olma.

müsavi / müsavî

 • Birbirine denk olmak, aynı seviyede olmak. Denk, aynı derecede.
 • Eşit, denk, aynı halde ve derecede bulunan.

musile

 • Müderrislikte ikinci yüksek derece.

müşkil

 • (Müşkile) Zorluk, güçlük, zor olan iş. Çetinlik.
 • Edb: Mânasının derinliği veya edebi bir san'atla ifade edilmiş olmasından dolayı teemmül ve tefekkürsüz anlaşılmayacak derecede hafî olan lâfızdır. Mânaca nass'ın mukabilidir.

müstagrak

 • (Gark. dan) Garkolmuş, dalmış, batmış.
 • Mânevi bir vaziyete dalmış.
 • Kendini bilmiyecek derecede dalgın olan. Bir şeye dalmış veya daldırılmış olan.

müstagrık

 • (Gark. dan) Kendini bilmeyecek derecede dalgın.
 • Garkolmuş, batmış, dalmış.

müstetbeü't-terakip / müstetbeü't-terâkip

 • İşaret, telmih, remiz gibi asıl sözün etrafında bulunan birbirine bağlı ikinci derecedeki mânâlar; çağrışımlar.

müstevfa

 • (Müstevfi) (Vefa. dan) Yeter, yetişir, kâfi derecede, yeteri kadar.
 • Tam, mükemmel.

mutaassıb

 • Bir şeyi müdafaada ifrat ve inat gösteren. Körü körüne inad ve israr eden. Aşırı derecede kendi tarafını tutan.
 • Din, millet ve vatanı hakkında çok sevgi, bağlılık ve gayret gösteren.

mutaassıbane / mutaassıbâne

 • Tutucu, inanç ve geleneklerine aşırı derecede sahip çıkarak.

mutarred

 • Cemaatı usandıracak derecede okumayı uzatan imâm.

mutavassıt

 • Ortada vasıtalık eden. Arada ıslâh edici olan.
 • Orta derecede. Orta hâlli.
 • Sebeb.
 • İyi ile kötü arasındakini alan.

müteassıb

 • (Asab. dan) Taassub eden, taraftarlık eden.
 • Son derecede dinine ve milletine taraftarlık besleyen.

mütederric

 • Derece derece ilerleyen. Hareket eden.
 • Derece derece ilerleyen.

mütederriç

 • Derece derece, yavaş yavaş.

mütederric / مُتَدَرِّجْ

 • Derece derece ilerleyen.

müteveccid

 • Kendinden geçecek derecede dalgınlık gösteren, vecde gelen.

mütezehhid

 • (Çoğulu: Mütezehhidîn) Dine son derece bağlı olan.

müzeyyifane / müzeyyifâne

 • Alay derecesine, hakaret edercesine. Aşağı görürcesine. (Farsça)

nağme-i fesahat

 • Kusursuz derecede düzgün, açık ve akıcı nağme.

nakıl / nâkıl

 • Nakleden, birinden duyduğunu veya okuduğu şeyi bildiren. İctihâd derecesine varamayıp, sâdece müctehid (Kur'ân-ı kerîmden ve hadîs-i şerîflerden hüküm çıkarabilecek dereceye ulaşmış olan) âlimlerin verdikleri fetvâları (dînî suâllere verdikleri cevâb ları) nakleden âlim.

nar-ı beyza

 • "Akkor, beyaz ateş" mânâsında olan bu tâbir fizikte: 1800 derece kadar olan hararette erimeyen cismin sıcaklık hâli demektir.
 • Bir meyve adı.

neş'e-i ulya / neş'e-i ulyâ

 • Ahiretteki yüksek dereceli hayat, âhiret hayatı.

neşide

 • Manzume. Şiir.
 • Yüksek sesle okunan şiir.
 • Darb-ı mesel (atasözü) derecesinde kullanılan meşhur beyit veya mısrâ.

nesis

 • Aşırı derecedeki açlık.
 • İnsan gücünün sonu. İnsanın en son tâkati.
 • Son nefes.

nev'an-ma

 • Bir dereceye kadar, bir bakıma göre, bir suretle.

nev'umma

 • Bir derece, bir suretle.

nezaret-i şahane

 • Son derece güzel bakım ve gözetim.

nihayet

 • Son, uç, son derece.
 • Çok.

nihayet derece

 • Sonsuz derece.

nihayet derecede

 • Sonsuz derecede.

nihayet kesir

 • Son derece çok.

nihayet-i itminan

 • Kendini son derece güvende hissetme.

nihayette olan

 • Son sınırda, en üst derecede olan.

nıkbe

 • (Çoğulu: Nakıb) Zarar ve ayıp verecek derece eziyet.

nimmürde

 • Ölüm derecesinde olan. Ölüm hâlinde bulunan. (Farsça)

nisab

 • Zekât ölçüsü, ölçü miktarı.
 • Üzerine zekât verilmesi farz olan mal miktarı.
 • Asıl, esas. Sermaye mal. Derece, had.
 • Fık: Altının nisabı: 20 miskal; gümüşünki 200 dirhem (yani 600 gram); koyun ile keçinin 40 adet; sığır, manda 30; ve devenin nisabı da 5'dir.
 • Bir m

nisab-ı ekseriyet

 • Ekseriyet derecesi. Çoğunluk derecesi.

nisbeten

 • Nisbetle, kıyaslanarak. Öncekine göre. Bir dereceye kadar. Şöyle böyle.

nizam-ı bedii / nizam-ı bedîi

 • Eşsiz derecede güzel, benzersiz düzen, kanun.

nokta-i galeyan / nokta-i galeyân

 • Suyun buhara çevrildiği harâret derecesi.

nur-u sübhani / nur-u sübhânî

 • Her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah'ın nuru.

nur-u tarikat

 • Tasavvufa dayalı, mânevî derecelere ulaşmayı esas alan yol ve yöntemlerin aydınlığı, güzelliği.

nuzc

 • Yemişin tam olarak yetişmesi, olgunlaşması.
 • Etin kemikten dökülür derece pişmesi.

on iki imam / on iki imâm

 • Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) Ehl-i beytinden (akrabâsından) olup, tasavvufun vilâyet yolunda en yüksek derecelere ulaşmış olan on iki büyük zât. Bunların hepsine birden Eimme-i İsnâ aşere de denir.

paye / pâye / پایه

 • Rütbe, derece. (Farsça)
 • Merdiven ayağı. (Farsça)
 • İlim sahibi olanların bir derecesi. (Farsça)
 • Rütbe, basamak, derece.
 • Rütbe, derece. (Farsça)
 • Basamak. (Farsça)

paygah / paygâh

 • Derece, mertebe, rütbe. (Farsça)

pelle

 • Derece. (Farsça)
 • Merdiven. (Farsça)

perde

 • Kapı, pencere gibi yerlere asılan veya iki yeri birbirinden ayıran, görünmeğe mâni olan şey. (Farsça)
 • Mc: Irz, namus, iffet. (Farsça)
 • Bir müzik parçasını meydana getiren seslerden herbirinin kalınlık veya incelik derecesi. (Farsça)
 • Bir sahne eserinin büyük bölümlerinden her biri. (Farsça)
 • Ekran, (Farsça)

perestiş

 • Aşırı derece sevmek, ibadet etmek.

perestiş eden

 • Aşırı derece seven.

pestpaye

 • (Çoğulu: Pestpayegân) Payesi, derecesi aşağı olan, âdi. Alçak. Bayağı. Pespaye.

radde / râdde / راده

 • Derece. Rütbe. Sıra. Kerte. Mertebe.
 • Aşağı yukarı.
 • Fayda, menfaat.
 • Çizgi, hat.
 • Derece, sıra.
 • Derece. (Arapça)
 • Civar. (Arapça)

rafi-üd derecat

 • Dereceleri yükselten. Allah. (C.C.)

rahf

 • Kaymak.
 • Elde durmaz derecede sıvı olan hamur.

rakım

 • Bir yerin deniz seviyesinden yükseklik derecesi. Kod.
 • Rakam yazan. Çizen. Tahrir eden, yazan.

refi'-üd derecat / refi'-üd derecât

 • Derece ve itibarı yüksek olan.

rev'a

 • Korkak kadın.
 • Kendisini görenleri şaşırtacak derecede güzel olan kadın veya kız. (Müz: Ervâ)REVA' : Tatlı.

revm

 • Maksad. Taleb, istek.
 • Tevcidde: Sükûndan ayırd edilmeyecek derecede olan belirsiz hareke.

reym

 • Alçak yer.
 • Kabir.
 • Derece.
 • Deveyi boğazlayıp taksim ettikten sonra kalan kemik.
 • Ziyâde çok, fazla.

rikkat-i letafet

 • His ve duyguların son derece ince ve hoş olması.

rıza-yı ilahi / rıza-yı ilâhî

 • Allah'ın kulundan memnun olması. Her hangi bir hareketinde mü'minin en yüksek derecesi.

rü'yet

 • Görmek, bakmak. İdare etmek. Göz ile veya kalb gözü ile görmek.
 • Akıl ile müşahede derecesinde bilmek, idrak etmek, tefekkür etmek, düşünmek.
 • Araştırmak.

rübb

 • (Çoğulu: Rubub) En aşağı derece ile pişmiş ve üçte birinden azı gitmiş olan sıkılmış üzüm.

ruhsat

 • (Çoğulu: Ruhas-Ruhsat) İzin, müsaade.
 • Genişlik.
 • Kolaylık.
 • Fık: Kulların özürlerine mebni, kendilerine bir suhulet ve müsaade olmak üzere, ikinci derecede meşru' kılınan şeydir. Sefer halinde Ramazan-ı Şerif orucunun tutulmaması gibi. Vuku' bulan ikraha mebni, birisini
 • İzin, müsaade; kulların özürlerine binaen, kendilerine bir kolaylık ve müsaade olmak üzere ikinci derecede meşru olan şeyler, yolculukta Ramazan orucunun tutulmaması gibi.

rüşdiye

 • Eskiden orta tahsil derecesindeki mektep.
 • Rüşde dair.

rütbe

 • Derece, makam.
 • Basamak, derece.
 • Memuriyet derecesi.
 • Sıra. Mertebe, menzile.
 • Efkârın sonu.
 • Merdiven ayağı.
 • Derece, basamak.
 • Sıra, basamak.
 • Nicelik, derece.

rütbe-i akl

 • Aklın derecesi.

rütbe-i kabiliyet

 • Kabiliyet rütbesi, derecesi.

rütbe-i makbuliyet

 • Kabul edilme derecesi.

rütbeşinas

 • Derece bilir. Rütbe tanır. (Farsça)

rüteb

 • (Tekili: Rütbe) Rütbeler, dereceler.

rütebi / rütebî

 • Derecelere göre sıralama.

sabikun-ı evvelun / sâbikûn-ı evvelûn

 • Dinlerini muhâfaza için yurtlarından ayrılan, Resûlullah sallallahü aleyhi ve selleme son derece bağlılık gösteren muhâcirlerden, iki kıbleye karşı namaz kılmış olanlar veya Bedr gazvesinde (harbinde) bulunanlar veya Hudeybiye'de Bîat-ür-Rıdvân'da bu lunanlar veya hicretten evvel müslüman olanlar yâ

sahih ced / sahîh ced

 • Ölenin babasının babası veya babasının babasının babası gibi derecesi yakın olsun uzak olsun aralarında kadın bulunmayan dede. Yâni araya kadın girmeyen büyük baba.

sahik

 • Uzak.
 • Müretteb olan söz.
 • Hemen anlaşılmaz derece.
 • Çok karışık ve anlaşılmaz söz.

sahra-yı vahşet / sahrâ-yı vahşet

 • Son derece ıssız ve hiç kimsenin bulunmadığı çöl.

şakul

 • (Çekül) Geo: Bir yerin umumi hattını tâyin için kullanılan âlete denir. Bir ağır cismi ip ile yüksekten sarkıtmakla bir duvarın ne derece yatık, eğri veya doğru olduğu anlaşılması gibi.

saltanat-ı şahane

 • Son derece güzel ve mükemmel saltanat.

saminen

 • Sekizinci olarak. Sekizinci derecede.

sanevi / sanevî

 • İkinci derecede.
 • İkinci. İkinci derecede.

saniyen

 • İkinci olarak. İkinci derecede.

sebike-i hak

 • Hak külçesi.
 • Mc: İşlenmemiş külçe halindeki altın kıymetinin zâhiren görünmemesi gibi; hakkın bâtıl ile mücadelesinin olmadığı zamanda, hakkın kıymet ve lüzumu derecesinin bir cihette bilinememesi.

şecaat / şecâat

 • Yiğitlik, öfke duygusunun normal derecesi.

sedd-i sedid

 • Yıkılması zor olan, sağlam sed. Yıkılmayacak derecede sağlam sedd.

şehadet mertebesi

 • Şehitlik derecesi.

şekur / şekûr

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kendisi için yapılan az tâate yüksek dereceler ihsân eden, sayılı günlerde yapılan ibâdete, sayısız mükâfât veren.
 • Çok şükreden, kendisine ihsân edilen nîmetlerin kıymetini bilip, Allahü teâlânın emir ve yasaklarına riâyetle O'

semavat-ı kur'aniye / semâvât-ı kur'âniye

 • Kur'ân'ın yüce makam ve dereceleri.

serşar

 • Ağzına kadar dolu. Dökülecek derecede dolu. (Farsça)
 • İleri giden, sınırı aşan. (Farsça)

sevani

 • (Tekili: Saniye) Saniyeler.
 • İkinci derecede şeyler.

sevdaperest

 • İfrat derecede düşkün, tutkun. (Farsça)
 • Tamahkâr. (Farsça)

şevk-i bekà

 • Aşırı derecede sonsuzluk isteği.

şiddet-i takva / şiddet-i takvâ

 • Allah korkusunun nihayet derecesi.

şiddet-i zuhur

 • Açık seçik olma ve açığa çıkma derecesinin şiddeti ve kuvveti.

sıddıkıyet

 • Allah'a olan bağlılığın en ileri derecede olması.

sıfır

 • Hiç. Olmayan bir şeyin ismi.
 • Hiç bir sayı olmamak.
 • Müsbetle menfi ortası, eksi ile artının arası.
 • Fiz: Suyun donma derecesi.

silsile-i ilmiye

 • İlim öğrenme dereceleri, basamakları.

sır

 • Gizli, gizlenilen şey.
 • Âlem-i emrin (maddesiz, zamansız ve ölçüye girmeyen âlemin) beş mertebesinden biri. Tasavvuf yolculuğunda rûhun üstündeki derece.

sofiye meşrebi

 • Tarikat yoluyla mânevî derecelere yükselme gayretinde olan tasavvuf ehlinin takip ettikleri yol, tarz.

sohbet

 • Berâberlik. İnsanın derece bakımından kendinin üstünde veya altında yahut akranı ile bir araya gelip, Allahü teâlânın ve Peygamber efendimizin beğendiği, hoşnud olduğu şeyleri konuşması.

şu'be

 • Bölük, bölüm.
 • Dal, budak.
 • İkinci derecedeki kollar. Kol.

sübhanallah / sübhânallah

 • "Allah her türlü eksiklikten sonsuz derecede yücedir".

sübhanallah velhamdülillah / sübhanallah velhamdülillâh

 • "Allah her türlü eksiklikten sonsuz derecede yücedir; teşekkür ve övgü de Allah'a mahsustur".

sübhanallahi ve bihamdihi / sübhanallahi ve bihamdihî

 • Allah her türlü eksiklikten sonsuz derecede yücedir ve ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet Allah'a mahsustur.

şüf'a

 • Bir malı müşteriye, mal olduğu fiata satmak.
 • Huk: Satılmakta olan bir yerde hissesi bulunan veya oraya bitişik komşu olanın satılan şeyi almakta birinci derecede hakkı olması. Şüf'a sahibi kendinden habersiz satılan şeyi, dava ederse, bedelini ödeyerek müşteriden geri alabilir.
 • <

şuhudi / şuhudî

 • Açıkça, gözle görür derecede.

sühunet

 • Sıcaklık, hararet. Hararet derecesi.

süllem

 • Merdiven, basamak.
 • Derece.
 • Tıb: Kulağın içindeki içiçe daireler şeklinde olan boşluğun adı.

sunuf

 • (Tekili: Sınıf) Sınıflar.
 • Dereceler, mertebeler.
 • Nikablar, yaşmaklar.
 • Soylar, neviler.

sure

 • Kur'an-ı Kerim'in 114 bölümünden her biri.
 • Derece.
 • Duracak yer. Menzilet.
 • Şeref ve şan.
 • Güzel inşa edilmiş bina. Sur.
 • Refi'.
 • Alâmet, nişan.

suud

 • Yükselmek. Yukarı çıkmak. Derece artmak.

ta'kibat / ta'kibât

 • Suç işleyene karşı harekete geçmek ve suçluluk derecesini araştırmak.

taassub

 • Aşırı derecede, körükörüne bağlılık.

taassub-u mezhebi / taassub-u mezhebî

 • Bir mezhebe aşırı derecede bağlılık.

taaşşuk

 • Âşık olmak. Çok fazla derecede sevgi beslemek.

taassup

 • Aşırı derecede, körü körüne bağlılık.

tabaka

 • Derece.

tabaka-i i'caz / tabaka-i i'câz

 • Mu'cizelik derecesi.

tabaka-i insaniye / tabaka-i insâniye

 • İnsanlık tabakası, derecesi.

tabaka-i mana / tabaka-i mânâ

 • Mânâ derecesi.

tabaka-i tevhid

 • Tevhid derecesi.

tabakat / tabakât

 • Tabakalar. Katlar. Gruplar. Dereceler.
 • Tabakalar, dereceler.

tabakat-ı evliya / tabakat-ı evliyâ

 • Velilerin tabakaları, dereceleri.

tabakat-ı insaniye

 • İnsanların sosyal sınıfları, dereceleri.

tabakat-ı işariye

 • İşaret tabakası, derecesi.

tabakat-ı meşhure-i sahabe

 • Meşhur sahabilerin kendi aralarındaki farklı dereceleri.

tabakat-ı müfessirin / tabakât-ı müfessirîn

 • Kur'ân-ı kerîmdeki murâd-ı ilâhîyi, yâni kastedilen mânâyı açıklayan tefsîr ilmi ile meşgûl olan İslâm âlimlerinin dereceleri.
 • Tefsîr âlimlerini derecelerine göre sıralayıp, hayatlarını ve eserlerini anlatan kitaplar.

tabakat-ı muhaddisin / tabakât-ı muhaddisîn

 • Resûlullah efendimizin işleri, sözleri ve hâllerini öğreten hadîs ilmi ile uğraşan İslâm âlimlerinin dereceleri.
 • Hadîs âlimlerini derecelerine göre sıralayıp, hayatlarını ve eserlerini anlatan kitaplar.

tabakat-ı sahabe

 • Sahabilerin dereceleri.

tabakat-ül-fukaha / tabakât-ül-fukahâ

 • Fıkıh âlimlerinin tabakası. Helâl ve haramı, emir ve yasakları bildiren fıkıh ilmi ile uğraşan âlimlerin dereceleri.
 • Fıkıh âlimlerini derecelerine göre tertîb edip (sıralayıp), hayatlarını ve eserlerini anlatan kitablar.

tabiat-ı saniye / tabiat-ı sâniye

 • İkincil yapı; ikinci derecede kalan yapı, dünya görüşü.

tafra

 • Yukarıya sıçrama atlama.
 • Yukarıdan atıp tutma.
 • İlmiye sınıfında rütbe ve derece alma.

tahric / tahrîc

 • Çıkarma, meydana koyma; hadîs-i şerîflerin kaynağını, nasıl geldiklerini, kimlerin naklettiklerini, sahih ve zayıflık gibi derecelerini bulup gösterme, bildirme işi.

takva / takvâ

 • Allahü teâlâdan korkarak, haramlardan (yasaklardan, günâhlardan) sakınmak. Harama düşmemek için, şüphelilerden (haram veya helâl olduğu belli olmayan şeylerden) sakınmaya ise verâ denir. Bu bakımdan, haramlardan daha çok sakınma derecesi olan verâ da takvânın mânâsı altına girer.

tali / tâlî

 • Tilavet eden, okuyan.
 • İkinci derecede. Sonradan gelen.
 • Man: Birbirine bağlı iki kaziyeden ikincisi. Meselâ: "Duman çıkıyorsa ateş vardır" sözünde "Ateş vardır" sözü tâli'dir.
 • İkinci derecede.
 • İkinci derecede, sonradan gelen.

tarikat / tarîkat

 • Tasavvufa dayalı, mânevî derecelere ulaşmayı esas alan yol ve yöntemler.

tarikat-ı aliye-i nakşiyye / tarîkat-ı aliye-i nakşiyye

 • Mânevî derecesi yüksek olan Nakşî tarikatı.

teb'an

 • Bir şeye bağlı olarak; bir şeye bağlı olduğu şeyi dikkate alarak ikinci derecede bakmak.

teban / tebân

 • İkinci derecede.

tebe-i tabiin / tebe-i tabiîn

 • Tabiînden olan birisinden (yâni ikinci derecede olarak) hadis nakletmiş olan. Veya Tabiîn olanlardan ders almış, onlara uymuş müslümanlar.

tederrüc

 • (Derece. den) Derece derece, adım adım ilerleme.
 • Dürrâce benzer bir kuş.
 • Derece derece ilerleme, derecelenme.

tedric / tedrîc

 • Azar azar, derece derece ilerlemek. Birisini bir şeye yavaş yavaş vardırmak.
 • Sıkıştırmak suretiyle çok güçsüz hâle koymak.
 • Edb: İfadenin derece derece yükselmesi veya alçalması.
 • Derece derece ilerleme, aşamalı olarak hareket etme.
 • Derece derece ilerleme.
 • Derece derece ilerleme, ilerletme. Azar azar hareket.

tedriç

 • Azar azar, derece derece.

tedricen / tedrîcen / تَدْرِيجاً

 • Yavaş yavaş, azar azar, derece derece.
 • Yavaş yavaş, azar azar, derece derece.
 • Derece derece.
 • Derece derece.

tedrici / tedricî / tedrîcî / تَدْر۪يج۪ي

 • (Tedriciyye) Yavaş yavaş olan, derece derece yapılan.
 • Derece derece olan.
 • Derece derece.

tehattüm

 • Pek lüzumlu ve vâcib olmak. Vücub derecesinde bulunmak.

tehettük

 • (Çoğulu: Tehettükât) (Hetk. den) Yırtılma.
 • Utanmazlık ve hayâsızlıkta aşırı derecede olma.

tekfur

 • Tar: Bizans İmparatorluğunun valilik derecesindeki idarî hizmetlerinde bulunan kimseler.

tekmil makamı / tekmîl makâmı

 • Olgunlaştırmak, tamamlamak, kemâle erdirmek makâmı. Tasavvufta başkalarını yetiştirebilmek derecesine ulaşma.

temelluk

 • İfrât (aşırı) derecede tevâzû.

tesavi

 • İki şeyin birbirine denk olması. Birbirine müsavi ve misil olmak. İki taraf da aynı ve bir derecede bulunmak (Tesâvi-i tarafeyn de denir.)

tesvir

 • Büyük derecelere çıkma, büyük işlere yükselme.
 • Koluna bilezik yapma.

tevağğul

 • Aşırı derecede dalma, meşgul olma.

tevatür-ü bilmana / tevatür-ü bilmânâ

 • Mânâ yönünden tevatür derecesinde olan.

tezellül

 • Bayağılık, kendini aşağı tutmak. Tevâzûnun aşırı derecesi.

tezyid-i derecat / tezyîd-i derecât

 • Derecelerin artması.

tür'a

 • (Çoğulu: Türa') Kapı. Derece.
 • Bağ ve bostan.
 • Kanal.
 • Suyun taştığı yer. Su arkının ağzı.

u'cube

 • Taaccüb olunacak şey. Ucube. Pek acib ve garib olan.
 • Hayret edilecek derecede olan isti'dad.

uçbeyi

 • Hudutlardaki sancakbeyleri hakkında kullanılan bir tâbir idi. Orta çağlarda Türk Devletinin uçbeyleri yarı müstakil idiler. Bağlı bulundukları devletler zayıfladıkça istiklâl dereceleri artar, neticede müstakil devlet olarak ortaya çıkanlar olurdu. Akkoyunlular, Karakoyunlular ve nihayet Osmanlılar

ufk

 • Kıyı, kenar.
 • Rüzgârın estiği cihetler.
 • Ufuk. Gökle yerin birleşmiş gibi göründüğü yer. Görüşümüzün nihayetindeki yerler.
 • Mc: Görüş ve düşünüş derecesi.

uhduse

 • Hayret edilecek derecede uydurma haber.
 • Haber verilen nesne.

ulema / ulemâ

 • Âlimler, ilim sâhibleri; zamânın fen ve edebiyât bilgilerinde yetişmiş, Kur'ân-ı kerîmin ve binlerce hadîs-i şerîfin mânâsını ezberden bilen, İslâm'ın yirmi ana ilim ve kolları olan seksen ilimde mütehassıs (uzman), tasavvufun (evliyâlığın) en yüksek derecesine ulaşmış, yetişmiş ve yetiştirebilen, i

ulum-u bedia / ulûm-u bedia

 • Eşsiz derecede güzel ve benzersiz ilimler.

ulüvv-ü derece

 • Derecenin yüksekliği, üstünlüğü.

ulüvv-ü mertebe

 • Derecesinin yüksekliği.

ulüvv-ü rütbe

 • Rütbenin, derecenin yüksekliği.

ünvan-ı mülahaza / ünvan-ı mülâhaza

 • Bir şeyin hakikatini bir derece düşünebilmek için konulan isim veya ünvan.
 • Bir şeyin hakikatını bir derece düşünebilmek için olan isim, tabir ve vasıta.

vacib / vâcib

 • Allah ve resulü tarafından yerine getirilmesi kesin olarak emredilmiş olan şey (diğer bir mânası; delili farz ifade edecek derecede kesin olmayan, fakat hiç terk edilmeden yapılması istenen amel; vitir ve bayram namazları gibi.
 • Varlığı zorunlu olan.
 • (Vücub. dan) (Çoğulu: Vâcibât) Lüzumlu, mecburi olan.
 • Fık: Yerine getirilmesi her müslüman için gerekli ve borç olup, yapılmadığı takdirde büyük günah olan Allah'ın emirleri. Yapılması zannî delil ile belli olan. Terki câiz olmayan. Yapılması şer'an kat'i derecede bir delil ile sâbit

vacibe / vâcibe

 • Yapılıp yerine getirilmesi vâcib derecesinde lüzumlu olan şey.

vahdet mertebesi

 • Bir ve tek olmanın zarurî olduğu derece.

vahid-i kıyasi / vâhid-i kıyasî

 • Bir şeyin miktarını ve sair hususiyetlerini ölçmek için kendi cinsinden değişmez olarak tayin edilen parça veya miktar. Meselâ: Uzunluğun "vâhid-i kıyasîsi" metredir. Hava tazyiklerinin ve sıcaklıklarınınki de derecedir.

vakıf / vâkıf

 • Bir şeye hâkim olacak derecede bilgi sahibi olan.

vakıf-ı esrar-ı sübhan / vâkıf-ı esrar-ı sübhân

 • Gizli sırları bilen, her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah.

vasvas

 • Kadınların örtündükleri ve ancak gözleri görünecek derecede dar olan yüz örtüsü.

vehham

 • Aşırı derecede vehimli, kuruntulu, şüpheci.

vekeban

 • Derece derece yürümek.

velayet-i suğra / velâyet-i suğrâ

 • Küçük derecedeki velilik.

velayet-i vusta / velâyet-i vustâ

 • Orta derecedeki velilik.

vera'

 • Takvânın ileri derecesi. Bilmediği ve şüphe ettiğini öğrenip iyiye ve doğruya göre hareket edip bütün günahlardan çekinme hâleti.

vilayet-i muhammediyye / vilâyet-i muhammediyye

 • Peygamber efendimizin kendine mahsûs vilâyetle birlikte bütün peygamberlerin vilâyetlerini (evliyâlık derecelerini) kendisinde toplamış olması. Vilâyet-i Mustafaviyye de denilir.

vücub mertebesi

 • Hiç değişikliğe uğramayan, varlığı zorunlu olan ve vasıflarının zıddı düşünülemeyen İlâhlık derecesi.

vülu'

 • Bir şeye aşırı derece düşkünlük.

yakin / yakîn

 • Şüphesiz, sağlam ve kat'i olarak bilmek. (Yakîn: Ma'rifet ve dirayetin ve emsalinin fevkinde olan ilmin sıfatıdır. İlm-i yakîn denir, ma'rifet-i yakîn denilmez. Ayn-el yakîn: (kelimenin merfu hali ayn-ul yakîndir.) Göz ile görür derecede veya görerek, müşahede ederek bilmek. Meselâ; uzakta bir duman

yakin-i imaniye / yakîn-i imanîye

 • İmanî kesinlik; kesin olan inanç. Gözle görür derecesinde kesin iman.

yakini / yakinî

 • Şüphe edilmeyecek derece kesinlik.

yakiniyat / yakîniyat

 • Şüpheye yer bırakmayacak derecede kesin olan şeyler.

yedi meratib-i tevhid

 • Herşeyi bir olan Allah'a verme konusundaki yedi derece.

zaaf-ı mutlak

 • Son derece zayıflık.

zaif-i mutlak

 • Son derece zayıf.

zann-ı kabul-ü cumhur

 • Bir hükmün doğruluğunu ekseri müçtehidlerin ve ehl-i reylerin zann derecesinde, yani kuvvetli ihtimal ile kabul etmeleri. (Ümmeti da'vetle teşri' edemez, fehmi şeriatten olur; lâkin şeriat olamaz. Müçtehid olabilir, fakat müşerri' olamaz.İcma' ile cumhurdur, sikke-i şer'i görür. Bir fikre davet etme

zaruret derecesinde

 • Zorunluluk derecesinde.

zat-ı akdes-i ilahi / zât-ı akdes-i ilâhî

 • Her türlü kusur ve noksandan sonsuz derece uzak olan Zât, Allah.

zaviye

 • Köşe.
 • Küçük tekke.
 • İki çizginin birleşmesi ile hasıl olan köşe, şekil.
 • Mat: Birbiriyle kesişen iki satıh veya iki çizginin birleştiği yerde meydana gelen açıklık. Açı. Açı ölçü birimi 360 eşit parçaya bölündüğü takdirde "derece", 400 eşit parçaya bölündüğü takdirde "g

zevk-i selim

 • En kusursuz, en yüksek derecedeki zevk.
 • En temiz, nezih ve en yüksek derecedeki zevk. Selâmette olan zevk. Meşru dairedeki zevk.
 • Sezme kabiliyeti.

zıll makamı / zıll makâmı

 • Tasavvuf yolunda bir makâm, derece. Tasavvufta asla kavuşmadan önce, aslın görüntülerinin ele geçtiği makam.