REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te derc ifadesini içeren 102 kelime bulundu...

amirane / âmirane / âmirâne / آمرانه

 • Emredercesine. Amir imiş gibi. (Farsça)
 • Emreden büyük kimseye yakışır şekilde. (Farsça)
 • Emredercesine. (Arapça - Farsça)

anudane / anûdâne

 • İnat edercesine, inat ederek.

asiyane / âsiyâne

 • İsyan edercesine.

bihakkalyakin / bihakkalyakîn

 • Yaşayıp bizzat tecrübe edercesine bir kesinlikle.

cansiperane / cansiperâne / cânsiperâne / جان سپرانه

 • Canını feda edercesine. (Farsça)
 • Canını fedâ edercesine, canını siper ederek.
 • Canını feda edercesine. (Farsça)

derc / درج

 • İçine alma, biriktirme. (Arapça)
 • Derc edilmek: İçine alınmak. (Arapça)
 • Derc etmek: İçine almak. (Arapça)

gaddarane

 • Acımadan, merhametsizcesine, zulmedercesine. (Farsça)

gafletkarane / gafletkârâne

 • Gaflet edercesine.

garazkarane / garazkârane / garazkârâne

 • Garaz edercesine.
 • Garaz edercesine, kin tutarak.

hakaretkarane / hakaretkârâne

 • Hakaret edercesine.

hakimane / hâkimâne

 • Hükmedercesine.

hasidane / hâsidane

 • Kıskanarak, kıskançlıkla. Hased edercesine. (Farsça)

hatakarane / hatâkârâne

 • Hata edercesine.

hayretkarane / hayretkârâne

 • Hayret edercesine.

heveskarane / heveskârâne

 • Heves edercesine.

hilekarane / hîlekârâne

 • Hile edercesine.

hürmetkarane / hürmetkârâne

 • Hürmet edercesine.

idrac

 • Dercetmek. Dürmek.
 • Bir yazıyı bir yere koydurmak.

ifratkarane / ifratkârane

 • Aşırı gidercesine.

ihanetkarane / ihânetkârâne

 • İhanet edercesine.

iltifatkarane / iltifâtkârâne

 • İltifat edercesine.

imarkarane / îmarkârâne

 • İmar edercesine.

inayetkarane / inâyetkârâne

 • Yardım edercesine.

irşadkarane / irşâdkârâne

 • İrşat edercesine.

istihzakarane / istihzâkârâne

 • Alay edercesine.
 • Alay edercesine.

itirazkarane / îtirazkârâne

 • İtiraz edercesine.

kahharane / kahhârâne

 • Kahharcasına. Kahredercesine.
 • Kahredercesine.

kalenderane / kalenderâne

 • Kalenderce. Kalender olan bir kimseye yakışır surette. (Farsça)

kanaatkarane / kanaâtkârâne

 • Kanaat edercesine.

kavaid

 • (Tekili: Kaide) Kaideler. Hareket porgaramları. Dil öğreten bir kitaptaki kaideler. Arab lisanındaki kaidelerin dercedildiği gramer kitabı.

lütufkarane / lütufkârane

 • Lütuf edercesine.

mededkarane / mededkârane

 • Medet ve yardım edercesine. (Farsça)

merhametkarane / merhametkârâne

 • Merhamet edercesine.

muannidane

 • İnat edercesine.

muavenetdarane / muâvenetdârâne

 • Yardım edercesine.

mübalağacuyane / mübalağacuyâne

 • Haddini aşar dercede izah edercesine. Mübâlağa yaparcasına. (Farsça)
 • Mübâlağa arayan. (Farsça)

müdrec

 • (Derc. den) İçerisine konulmuş. İdrac olunmuş.

müfritane

 • Aşırı gidercesine.

müfteriyane

 • İftira edercesine. (Farsça)
 • İftira edercesine.

muhakkirane / muhakkirâne

 • Tahkir edercesine. Hakarette bulunurcasına. (Farsça)

mukaddirane / mukaddirâne

 • Takdir edercesine, kıymetini bilircesine, kıymetine göre sıralarcasına. Mukaddire yakışır hâlde. (Farsça)

mukallidane / mukallidâne

 • Benzetmeğe, taklide özenircesine. Taklid edercesine. Benzemeğe çalışırcasına. (Farsça)

mukniyane / muknîyâne

 • İkna edercesine, inandırarak.

mükrimane

 • İkram edercesine.

mültezimane

 • İltizam edercesine. (Farsça)

münderecat / münderecât

 • Bir şeyin içine dercedilmiş şeyler, anlatılan şeyler, muhteva.

münderic

 • Derc edilmiş, yerleştirilmiş.
 • Yer almış. İndirac eden, derc olunan.
 • Bir şeyin içine konulmuş bulunan. İçinde bulunan.

mündericat / mündericât

 • İçindekiler. Dercolunmuş olanlar.

münkirane / münkirâne

 • İnkâr edercesine.
 • İnkâr edercesine.
 • Münkircesine, inkâr edercesine. (Farsça)

mürebbiyane

 • Terbiye edercesine.

müşevvikane / müşevvikâne

 • Teşvik edercesine, isteklendirircesine.

müşfikkarane / müşfikkârâne

 • Şefkat edercesine.

müsrifane / müsrifâne

 • İsraf edercesine.
 • İsraf edercesine.

müsta'tıfane / müsta'tıfâne

 • Şefkat istercesine, sevgi taleb edercesine. (Farsça)

müstehziyane / müstehziyâne

 • Alay edercesine.
 • Alay edercesine.

müştekiyane / müştekiyâne

 • Şikayet edercesine.
 • Şikâyet edercesine, şikâyet eder gibi. (Farsça)

müstevliyane / müstevlîyane

 • İstilâ edercesine, kaplayarak.

mütecavizane / mütecâvizane

 • Tecavüz edercesine, saldırırcasına.

mütedafiane / mütedafiâne

 • Düşmanı defedercesine. İtişir kakışırcasına. (Farsça)

müteellimane

 • Acı hissedercesine.

mütefe'ilane / mütefe'ilâne

 • Hayra yorarak, tefe'ül edercesine. (Farsça)

mütehaciyane

 • Hicvedercesine. (Farsça)

mütehakkimane

 • Hükmedercesine, zorlayarak.

mütehamiyane

 • Sakınarak, korunarak. Kendini himaye edercesine. (Farsça)

mütehekkimane / mütehekkimâne

 • Alay edercesine. (Farsça)

müteleffitane

 • İltifat edercesine. (Farsça)

müteneffirane / müteneffirâne

 • Nefret edercesine.

mütenezzihane / mütenezzihâne

 • Tenezzüh edercesine, gezip eğlenircesine. Mütenezzihcesine. (Farsça)

muterizane / mûterizane

 • İtiraz edercesine.

mütesallitane / mütesallitâne

 • Musallat olarak, sırnaşarak, tasallut edercesine. (Farsça)

müteşekkirane / müteşekkirâne

 • Şükrederek, teşekkür edercesine.

mütevekkilane

 • Tevekkül edercesine, Allaha güvenerek.

müteyemmimane / müteyemmimâne

 • Teyemmüm edercesine. (Farsça)

müzeyyifane / müzeyyifâne

 • Alay derecesine, hakaret edercesine. Aşağı görürcesine. (Farsça)

nazdarane / nâzdârâne

 • Naz edercesine.

pederane / pederâne

 • Babaya yakışır tarzda, pedercesine. (Farsça)

perestişkar / perestişkâr

 • İbâdet edercesine seven, çok ileri sevgi ve hürmet besleyen.

refetkarane / refetkârane

 • Merhamet edercesine.

ricakarane / ricakârâne

 • Rica edercesine.
 • Umarak, ümit edercesine.

riyazetkarane / riyâzetkârâne

 • Az gıda ile yaşayıp nefsi terbiye edercesine.

sadakatkarane / sadâkatkârâne

 • Sadakat edercesine, bağlılığını gösterircesine.

sebatkarane / sebâtkârâne

 • Sebat edercesine.

şefaatkarane / şefaatkârâne

 • Şefaat edercesine.

şefkatkarane / şefkatkârâne

 • Şefkat edercesine.

sulhkarane / sulhkârâne

 • Barış edercesine.

tahribkarane / tahribkârâne

 • Tahrip edercesine.

takdirkarane / takdirkârâne

 • Takdir edercesine.
 • Takdir edercesine.

tasdikkarane / tasdîkkârâne

 • Tasdik edercesine.

taziyane / tâziyâne

 • Eziyet edercesine.

tecrübevari / tecrübevâri

 • İmtihan edercesine.

tehdidkarane / tehdidkârâne

 • Tehdid edenlere yakışır şekilde. Tehdid edercesine. (Farsça)

tehditkarane / tehditkârâne

 • Tehdit edercesine.

tenkidat-ı rakipkarane / tenkidat-ı rakipkârâne

 • Rekabet edercesine yapılan eleştiriler.

tenkitkarane / tenkitkârâne

 • Tenkit edercesine.

terbiyekarane / terbiyekârane

 • Terbiye edercesine.

tesbihkarane / tesbihkârâne

 • Tesbih edercesine.

tesellidarane / tesellidârâne

 • Teselli edercesine.

teselliyatdarane / teselliyâtdârâne

 • Teselli edercesine.

tevazukarane / tevâzukârâne

 • Tevazu edercesine.

tevehhümkarane / tevehhümkârâne

 • Kuruntu edercesine.

ubudiyetkarane / ubûdiyetkârâne

 • Kulluk edercesine.

ümidkarane / ümidkârâne

 • Ümit edercesine.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın