LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te daire ifadesini içeren 328 kelime bulundu...

acaib-i imkanat / acaib-i imkânât

 • İmkân dairesindeki şaşırtıcı eserler.

adliye

 • Mahkeme. Muhakeme işleriyle uğraşan daire.

afak / âfâk

 • Ufuklar. Yerle göğün birleştiği gibi görünen uzak dâire.
 • Etraf. Cihetler.
 • Mc: Görüş ve dönüş sınırları. (Zıddı: Enfüs'dür.)
 • "Ufuk"un çoğulu. Ufuk, yerle göğün birleştiği gibi görünen uzak daire. Âfak, ufuklar, dış âlemler.

aklam / aklâm / اقلام

 • Kalemler. (Arapça)
 • Yazı gereçleri. (Arapça)
 • Devlet daireleri. (Arapça)

akras

 • (Tekili: Kurs) Yuvarlaklar, daireler, çemberler.

aktar / aktâr

 • (Tekili: Kutr) Kuturlar. Çaplar. Dâirenin merkezinden geçen doğru hatlar.
 • Her taraf.
 • Güzel kokulu yağlar vesaire satan adam. Güzel kokular tâciri.
 • Ecza, ilâç satan adam.
 • Mahalle aralarında bazı baharatla iğne, iplik vesaire satan satıcı.
 • Kuturlar, çaplar, dairenin merkezinden geçen hatlar, bölgeler, taraflar. Her taraf.

alem / âlem

 • Bütün cihan. Kâinat.
 • Dünya.
 • Her şey.
 • Cemaat.
 • Halk.
 • Cemiyet. Dehr.
 • Hususi hal ve keyfiyet.
 • Bir güneş ile ona tâbi olan ve etrafında devreden seyyarelerin teşkil ettiği dâire.

ankara maarif dairesi

 • Ankara Eğitim Dairesi; Millî Eğitim Bakanlığı.

arş-ı rahman / arş-ı rahmân

 • Bütün yaratılmışları şefkat ve merhametle besleyip büyüten Allah'ın tasarruf dairesi, makamı.

arşu'r-rahman / arşu'r-râhmân

 • Bütün yaratılmışları şefkat ve merhametle besleyip büyüten Rahmân isminin tasarruf dairesi, makamı.

arz-ı belde

 • Ast: Herhangi bir bölgenin üstünden geçen arz dairesi.

arzuhal

 • (Arz-ı hâl) Bir iş için bir makam veya resmi daireye bir iş sahibinin verdiği dilekçe. İstida-nâme.

bab-ı ali / bâb-ı âlî

 • Yüksek kapı.
 • Tanzimattan önce sadrazam kapılarının, daha sonra da hükümet dairelerinin çoğunun içinde toplandığı bina.
 • Mc: Osmanlı Hükümeti.

bab-ı fetva / bâb-ı fetva

 • Eskiden şeyhülislamların oturduğu daire. Fetvalar burada verilirdi.

bab-ı hükümet / bâb-ı hükümet

 • Hükümet dairesi, hükümet kapısı.

başkitabet dairesi

 • Baş kâtiplik dairesi.

belediye

 • Bir şehir veya kasabanın temizliği, bayındırlığı ve nizamiyle ilgilenen daire.

berhun / berhûn

 • Çember, daire, ortası boş olan yuvarlak nesne. (Farsça)
 • Hisar, varoş, duvar veya bostan kenarlarına ve tarla aralarına çalıçırpı ve diken ile yapılan çit. (Farsça)
 • Küçük ev, oda, hücre. (Farsça)

boylam

 • Yer yüzünde bir yerin başlangıç dairesine olan uzaklığının açı cinsinden değeri. (Türkçe)

burhan-ı enfüsi / burhan-ı enfüsî

 • Dar dairede, nefis ve beden dairesinde olan delil.

bürhun

 • Duvar. Kemer. (Farsça)
 • Çember, daire. (Farsça)
 • Hâne, ev ve kale kapısı. (Farsça)
 • Mâni, engel, çit. Avlu. (Farsça)

bürokrasi

 • Hükûmet dairelerinde aşırı kırtasiyecilik, muamele çokluğu. İşlerin yürütülmesinde şekilciliğin ve idarî işlemlerin ağır basması hâli. Devlet görevlilerinden meydana gelen zümre veya sınıf. Memurlar sınıfı. Bürokrasi, her çeşit rejimde tahakküm vasıtası olmaktadır. Oysa İslâmiyet'te devlet makamları (Fransızca)

çenber

 • Daire, def ve kalbur gibi şeylerin tahtadan olan dairesi. (Farsça)
 • Fıçı ve tekerlek gibi şeylere takviye edip, dağılmalarını önlemek için etrafını çevirecek tarzda geçirilen demir veya tahta halka. (Farsça)
 • Başa ve boyna bağlanan yemeni. (Farsça)
 • Esirlik, bağlılık, kölelik. (Farsça)
 • Geo: Bir düz (Farsça)

ceride

 • Gazete.
 • Resmi dâirenin büyük hesablarının kaydedildiği defter.

daire / dâire / دائره

 • Daire. (Arapça)
 • Büro, ofis. (Arapça)
 • Devlet dairesi. (Arapça)
 • Tef, zilli tef. (Arapça)

daire-i adliye

 • Adliye dairesi.

daire-i afak / daire-i âfâk

 • Ufuklar dairesi. Çok geniş ve büyük dâire, kâinat.

daire-i akaid

 • İnançların, itikatların dairesi.

daire-i akide

 • İnanç dairesi.

daire-i arz

 • Yeryüzü dairesi.

daire-i askeriye

 • Askerlik dairesi.

daire-i azam / daire-i âzam

 • En büyük daire.

daire-i azam-ı alem / daire-i âzam-ı âlem

 • Büyük kâinat dairesi.

daire-i azamet

 • Büyüklük dairesi.

daire-i azamiye / daire-i âzamiye

 • En büyük daire.

daire-i azim / daire-i azîm

 • Büyük daire.

daire-i azime / daire-i azîme

 • Büyük daire.

daire-i cehl

 • Bilgisizlik dairesi.

daire-i dahil

 • İç dâire, iç bölüm.

daire-i ders

 • Ders dairesi.

daire-i diniye

 • Din dairesi.

daire-i dua

 • Dua dairesi.

daire-i ehadiyet

 • Allah'ın birlik dairesi.
 • Allah'ın ehadiyetle tecelli ettiği dâire.

daire-i esbab

 • Sebepler dairesi.
 • Sebepler dâiresi. Sebep ve kanunların bulunduğu yer olan maddi âlem.

daire-i esbab-ı zahiriye / daire-i esbab-ı zâhiriye

 • Görünürdeki sebepler dairesi.

daire-i esma / daire-i esmâ

 • Cenab-ı Hakkın isimlerinin tecelli ettiği daire.
 • Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin sahası ve dairesi.

daire-i esma ve sıfat / daire-i esmâ ve sıfât

 • Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellî dairesi.

daire-i esma-i ilahiyeye / daire-i esmâ-i ilâhiyeye

 • Cenab-ı Hakkın isimlerinin tecellî ettiği daire.

daire-i fünun

 • İlimler dairesi.

daire-i gurbet

 • Gurbet dairesi.

daire-i hakimiyet / daire-i hâkimiyet

 • Egemenlik, üstünlük, âmirlik dairesi.

daire-i harim / daire-i harîm

 • Hususî, özel daire.

daire-i haşmet

 • Haşmet dairesi.

daire-i haşr

 • Haşir dairesi.

daire-i hikmet

 • Hikmet dairesi.

daire-i hikmet ve adl

 • Hikmet ve adalet dairesi.

daire-i hindiyye / dâire-i hindiyye

 • Namaz vakitlerinin tesbitinde kullanılan ve güneş gören düz bir yere çizilen dâire veya bu şekle uygun olarak yapılan âlet.

daire-i hükm

 • Hüküm alanı, karar dairesi.

daire-i hükumet / daire-i hükûmet

 • Yönetim dairesi.

daire-i huzur

 • Huzur dairesi.

daire-i ihata / dâire-i ihata

 • Her şeyi içine alan, kapsayıp kuşatan daire, alan.

daire-i ihtiyar

 • Etki alanı, dilediğini yapabilme dairesi.

daire-i ilim

 • İlim dairesi.

daire-i ilim ve kudret

 • İlim ve kudret dairesi, alanı.

daire-i ilm

 • İlim dairesi.

daire-i ilmiye

 • İlim dairesi.

daire-i imkan / daire-i imkân / dâire-i imkân

 • Kâinat. İmkân âlemi. Mükevvenat. Mümkün olan, şartların müsait olduğu âlem. (Daire-i mümkinat da aynı mânada kullanılır.)
 • Bir şeyin var veya yok olabilme ihtimallerini içine alan daire, kâinat.

daire-i imkani / daire-i imkânî

 • Birşeyin var veya yok olabilme ihtimallerini içine alan daire, kâinat.

daire-i inkıyad / daire-i inkıyâd

 • İtaat dâiresi, Allah'a kulluk dâiresi.

daire-i intihabiye

 • Seçimle ilgili daire.

daire-i irade ve meşiet

 • İrade ve dileme dairesi, alanı.

daire-i irşad

 • Doğru yolu gösterme dairesi, halkası.

daire-i islam / daire-i islâm

 • İslâm dairesi.

daire-i islamiye / daire-i islâmiye

 • İslâm dairesi.

daire-i islamiyet / daire-i islâmiyet

 • İslâm dairesi.

daire-i ismet

 • Masumluk dairesi.

daire-i itikad

 • İnanç ve iman dairesi.

daire-i itikad ve tevhid

 • Sarsılmaz inanç ve her şeyin bir olan Allah'a ait olduğuna inanma dairesi.

daire-i izni haricinde

 • İzin verdiği daire dışında.

daire-i kader

 • Kader dairesi.

daire-i kalb

 • Kalb dairesi.

daire-i kehkeşan / dâire-i kehkeşan

 • Samanyolu galaksisinin dairesi.

daire-i kübra / daire-i kübrâ

 • En büyük daire.

daire-i kudret

 • Allah'ın sonsuz güç ve iktidarının hâkim olduğu daire.

daire-i kudsiye

 • Kutsal daire.

daire-i külliye

 • Büyük ve geniş kapsamlı daire.

daire-i kur'aniye / daire-i kur'âniye

 • Kur'ân'ın dairesi.

daire-i maarif

 • Eğitim-öğretim dairesi.

daire-i melekut / daire-i melekût

 • Varlıkların iç yüzüyle alakalı görünmeyen daire.

daire-i memleket

 • Memleket dairesi.

daire-i meşiet ve irade

 • Allah'ın istek ve iradesinin yansıdığı daire, alan.

daire-i meşihat

 • Din işleri dairesi.

daire-i meşrua

 • Dinin uygun gördüğü helâl daire.

daire-i muamelat / daire-i muamelât

 • Muamelât dairesi; şahıs ve aile hukuku, aynî haklar, miras, ticaret, borçlar ve iç hukukla ilgili konular.

daire-i muhit

 • Kuşatıcı daire.

daire-i muhita / dâire-i muhîta

 • Kuşatıcı, geniş daire.

daire-i muhiti / daire-i muhîti

 • İçine aldığı daire, kuşattığı alan.

daire-i mülk

 • Sahip olunan şeylerin dairesi.

daire-i mülkiye

 • Devlet idaresiyle meşguliyet dairesi.

daire-i mümkinat / daire-i mümkinât

 • (Bak: Daire-i imkân)
 • Varlığı ile yokluğu eşit olan şeyler dairesi, yaratılanlar âlemi.

daire-i nazar

 • Görüş dairesi, bakış açısı.

daire-i nazmiye

 • Nazım, diziliş dairesi.

daire-i nezaret

 • Gözetim dairesi.

daire-i nübüvvet

 • Peygamberlik dairesi.

daire-i nurani / daire-i nuranî

 • Nurlu daire.

daire-i rahmet

 • Rahmet dairesi.

daire-i resmiye

 • Hükûmet dairesi, resmi daire.

daire-i rububiyet

 • Rablık dairesi.

daire-i saltanat

 • Saltanat dairesi, egemenlik alanı.

daire-i semavat / daire-i semâvat

 • Gökler dairesi.

daire-i şeriat

 • Allah tarafından bildirilen emir ve yasaklara dayanan hükümlerin bulunduğu daire.

daire-i sıfat / daire-i sıfât

 • Sıfat dairesi.

daire-i siyaset

 • Siyaset dairesi.

daire-i siyasiye / dâire-i siyasiye

 • Siyaset dairesi.

daire-i şuhud

 • Görüş dâiresi.

daire-i şumul

 • Kapsam dairesi.

daire-i sünnet

 • Sünnet dairesi.

daire-i takva / daire-i takvâ

 • Takvâ dairesi; Allah'tan korkup emir ve yasaklarına titizlikle uyma dünyası.

daire-i tasarruf / dâire-i tasarruf

 • Dilediği gibi tasarruf etme, tedbir ve idare etme dâiresi, bütün yaratılmışlar dâiresi olan kâinat.

daire-i tasarruf ve malikiyet

 • Etkili olup hükmettiği ve sahip olduğu daire.

daire-i tasarruf-u rububiyet

 • İlâhî irâde ve terbiyenin tasarruf dairesi.

daire-i tasarrufat / daire-i tasarrufât

 • Tasarruf etme dairesi, hareket alanı.

daire-i tedbir

 • Tedbir, idare ve yönetim dairesi.

daire-i tedbir ve irade

 • İdare ve irade dairesi.

daire-i tenvir

 • Nurlandırma dairesi, aydınlatma alanı.

daire-i tenviriye

 • Nurlandırma dairesi, alanı.

daire-i terbiye-i islamiye / daire-i terbiye-i islâmiye

 • İslâmiyetin terbiye dairesi.

daire-i ubudiyet / daire-i ubûdiyet

 • Kulluk dairesi.

daire-i ufk-u cibali / daire-i ufk-u cibalî

 • Dağın ufuk dairesi, çizgisi.

daire-i ufuk

 • Ufuk dairesi.

daire-i uluhiyet / daire-i ulûhiyet

 • İlâhlık dairesi.

daire-i vahid

 • Tek daire, tek merkez (merkezî yönetim).

daire-i vataniye

 • Vatan dairesi.

daire-i velayet / daire-i velâyet

 • Velilik dairesi.

daire-i vücub

 • Hiç değişikliğe uğramayan, varlığı zorunlu ve vasıflarının zıddı düşünülemeyen ilâhlık dairesi.

daire-i vücud

 • Vücud ve varlık dairesi ve sahası.
 • Varlık dairesi, alanı, sahası.

daire-i vücut

 • Varlık dairesi.

daire-i zikir

 • Zikir dairesi.

dairevari / dâirevâri / dâirevârî

 • Daire şeklinde.
 • Daire gibi.

dairevi / dairevî / dâirevî / دائروی

 • Daire şeklinde.
 • Daire şeklinde. Daire gibi.
 • Daire şeklinde.
 • Dairemsi. (Arapça)

dairezen / dâirezen / دائره زن

 • Daire çalan. (Arapça - Farsça)

dakika

 • (Çoğulu: Dakaik) Zaman mikyası olarak bir saatin bölündüğü altmış parçadan beheri. Altmış saniyelik zaman.
 • İnce fikir, mülâhaza, nükte.
 • Daire dereceleriyle başka ölçülerde her derecenin bölündüğü parçalar ki bunlar da saniyelere ayrılırlar.

davlumbaz

 • Çarkları yandan olan vapurlarda çarkların döndükleri yerleri örtmek için vapurun iki tarafında bulunan iki büyük yarım daire.

defterdarlık

 • Eskiden maliye bakanlığı.
 • Şimdi vilâyetlerin mali işlerine bakan daire.

derecat-ı şemsiye

 • Eski Kozmoğrafyaya göre; güneşi döndüğü farzedilen dâirenin on iki burca tekabül eden kısımları.

derece

 • (Çoğulu: Derecât) Yukarıya çıkacak basamak.
 • Dairenin bölündüğü dilim. 360 kısmın beheri ki, açıları ölçmeye yarar.
 • Termometrenin bölündüğü kısımların beheri. Mertebe, paye.
 • Miktar, rütbe.

devair / devâir / دوائر

 • (Tekili: Dâire) Daireler. Resmî işlerin görüldüğü yerler.
 • Daireler.
 • Daireler, işyerleri.
 • Daireler. (Arapça)

devair-i adliye / devâir-i adliye

 • Adliye daireleri.

devair-i askeriye / devâir-i askeriye

 • Askerî daireler.
 • Askerî daireler.

devair-i devlet

 • Devlet daireleri.

devair-i gaybiye / devâir-i gaybiye

 • Gaybî, görünmeyen daireler.

devair-i külliye / devâir-i külliye

 • Geniş ve kapsamlı daireler.

devair-i masnuat / devâir-i masnuat

 • San'atla yapılmış şeylerin oluşturduğu daireler.

devair-i mütedahile / devâir-i mütedahile

 • İç içe daireler.
 • İç içe daireler.

devair-i resmiye

 • Resmî daireler.

devair-i rububiyet / devâir-i rububiyet

 • Rububiyet daireleri; Allah'ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurmasının alanları.

devair-i saltanat / devâir-i saltanat

 • Saltanat daireleri.

devair-i saltanat-ı ilahiye / devâir-i saltanat-ı ilâhiye

 • Allah'ın saltanat daireleri.

devair-i tedbir ve icad / devâir-i tedbir ve icad

 • İdare etme ve yaratma daireleri.

devair-i ubudiyet / devâir-i ubûdiyet

 • Kulluk daireleri.

devir dairesi

 • Denizde geminin çeşitli hızla ve muhtelif dümen açısı ile çizdiği dâire.

devriye

 • Dairesel, çember gibi; birbirinin yerini alma.

devvare

 • Geo: Daireler çizmeye yarayan bir âlet, pergel.

divan-ı adalet

 • Adalet divanı, adalet dairesi.

divan-ı deavi nezareti / divan-ı deâvî nezareti

 • Çavuşbaşılığın kaldırıldığı 1836 (Hi: 1252) tarihinde bunun yerine kurulan daire. Fakat 1870 (Hi: 1287) tarihinde Adliye Nezareti'nin teşekkülü üzerine kaldırılmıştır.

eksantrik

 • Lât. Merkezden uzakta kurulmuş.
 • Mat: İç içe olduğu hâlde merkezleri ayrı olan daireler.
 • Müstesna, taaccüb edilip şaşılacak, hayret verici.

el-buğzu fillah

 • Allah için buğzetmek. Bütün şiddet, adavet ve düşmanlık Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) rızası dairesindedir. İhlâsı kıracak, hissî hareketten sakınmaktır.

emaneten

 • Emanet yoluyla, emanet olarak.
 • Bir resmî daire tarafından bizzat, ihale şeklinde ve iltizam suretiyle olmayarak.

emirber

 • Subayların kıt'a ve daire dışında emirlerinde bulunan erler. (Farsça)

enderun / enderûn / اندرون

 • İç, içerisi. (Farsça)
 • Harem dairesi. (Farsça)
 • Gönül, kalp. (Farsça)

enfüsi / enfüsî

 • Kişinin kendisi ile ilgili, nefis ve beden dairesine ait.

enlem

 • (Arz dairesi) t. Yer yüzünde herhangi bir noktanın ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değeri. Dünyanın büyüklüğü X. yy. başlarında Sincar sahrasında ve Kûfe civarında bir meridyenin uzunluğunu ölçmek suretiyle bulan Musa Oğulları nâmıyla tanınan Muhammed, Ahmed ve Hasan isimlerindeki üç kardeş

evar

 • Hükümet dairelerine ait defterler, resmî defterler. (Farsça)
 • İmaret. (Farsça)

fasit daire

 • (Bak: Fâsid daire)

felek

 • Gök, gök katı, devir.
 • Tâli', baht.
 • Büyük ve dâirevi olan şey.
 • Her gök seyyaresinin gezdiği âlem.
 • Dünyâ, âlem,
 • Bir zilli âlet.
 • Yuvarlak kütük, kızak. (Felek her türlü esbab-ı cefasın toplasın gelsin Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten

fetva emini / fetvâ emîni

 • Şeyhülislâmlıkta fetva işleriyle meşgul olan dairenin başkanı.

hacc-ı kıran

 • Hac aylarından önce veya hac aylarında hac ile umrenin ikisi için birden ihrama girilip umre yapıldıktan sonra usulü dairesinde ifa edilen hacca denir. Bunu yapan kimseye "karin" denir.

hacc-ı temettu'

 • Hac mevsiminde evvelâ umre için ihrama girilip umre yapıldıktan sonra; aynı mevsimde daha yurda, aile ocağına dönülmeden tekrar ihrama girilerek usulü dairesinde yapılan hacdır. Bunu yapan kimseye "mütemetti" denir.

hacegan-ı divan-ı hümayun / hâcegân-ı divan-ı hümayun

 • Eskiden devlet dairelerindeki yazı işlerinin başında ve bir takım mühim memuriyetlerde bulunanlar hakkında kullanılan bir tâbirdi. İkinci Mahmud zamanında yenilikler yapılıp memuriyete mahsus rütbeler ihdas olunurken hâcegânlık da rütbe sayılmış ve bunlara ait nişanla, resmi günlerde giyecekleri elb

hadd-i meşru

 • Meşrû sınır, helâl daire.

hadim ağası

 • Erkekliği yok edilmiş olan. Böyle kimselere "Tavaşi" de denilirdi. Bu gibiler, yabancı erkekler için mahrem sayılan harem dairesine girip çıktıkları ve muhafaza ile beraber harem hizmetini de gördükleri için kendilerine "Hâdim Ağası" adı verilirdi.

hakim-üş şer' / hâkim-üş şer'

 • Kadılar (hâkimler) için kullanılan bir tâbirdir. Kadılar davaları şer'î hükümler dairesinde hall ü faslettikleri için bu tâbir meydana gelmiştir. Şeriat hâkimi demektir.

hale / hâle

 • Ay ve güneşin etrafında bazen görünen parlak dâire.
 • Parlak daire, halka; ayın etrafındaki parlak halka.
 • Ay çevresinde görülen parlak daire, ayla.

haledar

 • Haleli, halelenmiş. Parlak daireli.

halife-i evvel

 • Devlet dairelerinde yazı işlerinde çalışanlar. Tanzimattan evvel kalem teşkilâtı; halife, halife-i sâni, halife-i evvel olmak üzere üç derece idi. Ondan sonra bir kısım dairelerde bunun yerine baş kâtib, bazılarında da mümeyyiz-i evvel denilmiştir.

halka

 • Ortası boş yuvarlak şekil.
 • Dâire şeklinde olan şey.
 • Daire, çember.

halka-i zikir

 • Tasavvufta, zikir esnasında daire şeklinde oturmak.

harbiye nazırı

 • Askerlik işleriyle alâkalı dairenin başında bulunan memura verilen ünvandır. Kuva-yı Milliyenin Anadolu'da kurduğu hükümette "Milli Müdafaa Vekili" adını taşıyan bu ünvan, Osmanlı Hükümetine 1908 Temmuz inkılâbı arifesinde kurulan Said Paşa kabinesiyle girmiştir. Ondan evvel "Serasker" adını taşıyor

hareket-i devriye

 • Dairesel hareket; birinin gidip yerine başkasının geçmesi.

haremlik

 • Harem dairesi, evde harem kısmı, herkesin uluorta giremeyeceği yer. (Arapça - Türkçe)

haremseray / haremserây / حرم سرای

 • Harem dairesi. (Arapça - Farsça)

haric-i daire-i akliye

 • Akıl dairesinin dışında.

harim / harîm

 • Herkesin giremiyeceği, dokunmıyacağı şey. Haram dairesi.
 • Şerik.
 • Bir kişinin olup, başkasının duhul ve taarruzundan masun yer.
 • Hacıların Mekke-i Mükerreme'de giydikleri libas.
 • Harem dairesi; herkesin giremeyeceği yer, dokunamayacağı şey.

harim-i hass / harîm-i hâss

 • Büyük bir kimsenin kendi dairesi.

has daire

 • Özel daire.

haslar dairesi

 • Seçkin Nur talebelerinin dahil olduğu hizmet dairesi.

hata-yı adli / hata-yı adlî

 • Adalet dairesine âit hata, yanlışlık. (Farsça)

hatim / hatîm

 • Kâbe'nin şimâl (kuzey) duvarı hizâsında yarım dâire şeklindeki duvarcık ile Kâbe-i muazzama arasında kalan yer.

hatt-ı istiva / hatt-ı istivâ

 • Dünyanın kuzey ve güney kutuplarına aynı uzaklıkta olduğu ve dünyayı iki müsavi parçaya böldüğü farzedilen dâire çizgisi. (Farsça)
 • Ekvator. (Farsça)
 • Mevlevi semahânesinde, şeyhin oturduğu post ile meydan kapısı ortasında farzolunan çizgi. (Farsça)

hatt-ı nısf-ün nehar

 • Meridyen. Ekvatora dik olarak geçtiği farzedilen dairelerin her biri.

havme

 • Tasarruf dâiresi.

hazine-i emiriye

 • Maliye dairesi.

he'le

 • (Çoğulu: Hâlât) Ay ağılı, dâire-i kamer.

hek'a

 • Menazil-i Kamer'den bir yıldız.
 • Atın göğsü üstündeki dâire.

helezon

 • Saat zenbereği gibi gittikçe daralan daire şekli. Sümüklü böcek kabuğu şeklinde olan.
 • Gittikçe daralan iç içe daireler.

helezoni / helezonî

 • Helezon şeklinde olan. Sümüklü böcek kabuğu şeklinde olan, gittikçe darlaşır daire biçiminde olan.

hendesehane

 • Eskiden mühendis mektebi, teknik üniversitesi. (Farsça)
 • Bayındırlık ve belediye gibi dairelerin mühendislere mahsus şubesi. (Farsça)

hilafet-i arziye / hilâfet-i arziye

 • Yeryüzü halifeliği; yeryüzünde Allah'ın izni dairesinde ve Onun adına icraatta bulunma şeklinde, insana verilen görev.

hilafet-i ru-yi zemin / hilâfet-i rû-yi zemin

 • Yeryüzünde Allah'ın izni dairesinde ve Onun adına icraatta bulunma şeklinde insana verilen görev.

hilafetname

 • Tarikata intisab ile usulü dairesinde belirli mevkilere çıkarak irşad mertebesine yükselenlerden isteklilerin irşad ve terbiyesine ruhsat ve izni mutazammın şeyhi tarafından verilen mühürlü vesika.

hırka-i seadet / hırka-i seâdet

 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem, Eshâb-ı kirâmdan (Peygamberimizin arkadaşlarından), Kâ'b bin Züheyr'e, yazdığı güzel kasîdesinden dolayı hediye ettiği bu hırka, İstanbul'da Topkapı Sarayı Müzesi Hırka-i Seâdet dâiresinde diğer kutsal emânetlerle birlikte muhâfaza edilmektedir.

hisbe

 • Ecir, sevap.
 • İslâm hukukunda, devlet muhasebesi. Muhasebe dairesi.
 • Huk: Hisbe, daha sonraki çağlarda zabıta, çarşı zabıtası, ahlâk zabıtası gibi değişik müesseselerin adı oldu.

hisreme

 • Üst dudağın ortasında olan daire.

hiyamiyye nezareti

 • Tar: 1826 senesinde Yeniçeri Ocağı'nın ilgası üzerine kaldırılan Çadır Mehterleri yerine kurulan daire.

hükumet konağı / hükûmet konağı

 • Devlet memurlarının bulunduğu bina. Bunun yerine: "Bab-ı hükûmet, daire-i hükûmet" tabirleri de kullanılırdı.

hükumet-i adl / hükûmet-i adl

 • Huk: Miktarı şer'an muayyen olmayıp ehl-i vukufun (bilirkişinin) usulü dairesinde takdir ve tayin edeceği diyettir. Buna hükm-ü adl de denir.

hürr

 • Kimsenin baskısı, zorlaması olmadan meşru' dairede istediği gibi yaşayabilen.
 • Esir veya köle olmayan. Serbest.

 • t. Herşeyin içerisi, dâhil, derun.
 • Bir şeyin ortasındaki kısım, göbek.
 • Karın, mide.
 • Kalb, vicdan, gönül.
 • Harem dairesi.
 • Bir şeyin görünmez ciheti, bâtın.

icra dairesi

 • Borçlunun, alacaklıya karşı ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi hukukî yollarla almasını sağlayan daire, kurum.

idare / idâre / اداره

 • Döndürme. (Arapça)
 • Çekip çevirme, yönetme. (Arapça)
 • Devlet dairesi. (Arapça)
 • Yönetim. (Arapça)

idare-i mahsusa

 • İlk adı "İdare-i Aziziye" olan devlet vapur işletme dairesi.

idarehane

 • Bir işe bakan hey'etin veya bir işi idare edenlerin toplanarak iş gördükleri yer ve dâire. (Farsça)
 • Dergi, gazete vs. gibi yayınların yazı işlerine bakılan dâire. (Farsça)

ihbarname

 • Yazılı haber. Yazı ile haber vermek. (Farsça)
 • Belirli hadiselere dair bilgi olarak, alâkalı olduğu yere verilen yazı. (Farsça)
 • Bir paranın ödenmesi veya başka bir muamelenin yapılması lüzumuna dair resmi bir daireden gönderilen ihtarnâme. (Farsça)

ihkak-ı hak

 • Haklıya hakkını vermek. Hakkı, usülü dairesinde yerine getirmek.

ihtisab

 • Hesab sorma, mes'uliyet.
 • İhtisab dâiresinin aldığı vergi.
 • Emr-i bilma'ruf nehy-i an-ilmünker vazifesi,
 • Ceza.
 • Eskiden belediye işlerine bakan memurun işi ve dâiresi.

ihtişam

 • Debdebe. Şanlı görünüş.
 • Etbâ dairesi ve takımının kalabalığı.

ilm-i kelam / ilm-i kelâm

 • Cenab-ı Hakk'ın zât ve sıfatlarından ve nübüvvet ve itikada ait mes'elelerinden İslâmî esaslar dairesinde bahseden ilim. Usul-üd din de denir. Bu hususlara çalışan İslâm allâmelerine "Mütekellimîn" denir.

ilmühaber

 • (İlm-i haber) Resmi bir daireye verilmek üzere hazırlanan ve bir adamın ahvâli hakkında bilgileri ihtiva eden kâğıt. Resmi vesika.
 • Para, evrak vs. teslim olunduğunu gösteren ve bunları getiren adamın eline verilen pusula.

imkan dairesi / imkân dairesi

 • Varlığı da yokluğu da eşit olan varlıklar dairesi, kâinat.

imkan ve ihtimal dairesi / imkân ve ihtimâl dairesi

 • Olabilirlik, varlığı ile yokluğu eşit olan ve varlığı Allah'ın var etmesine bağlı olan daire.

insaf

 • Merhamet ve adâlet dâiresinde hareket. Hakikatı kabul ve itiraf.
 • Merhamet ve adalet dairesinde hareket, vicdanlı bakış.

istid'a

 • Rica ile istemek. Davet etmek.
 • Bir işi için resmî bir daireye verilen ve istek bildiren kâğıt. Dilekçe.

istidare

 • (Devr. den) Dönme, dolaşma.
 • Daire biçimine girme, yuvarlak olma.

istidari / istidarî

 • Dönerek ve bir daire meydana getirecek olan.

istikamet dairesinde

 • İslâmiyet dairesinde.

ked-banu

 • Bir daireyi idare eden kâhya kadın. (Farsça)

keşef

 • Alın saçının ve kâkülün dâire şeklinde yukarı doğru devrik olması.

kesret daireleri

 • Çokluk daireleri; sayısız varlıklardan oluşan daireler.

kıt'a

 • (Çoğulu: Kıtat) Dünyanın kara parçalarından her biri.
 • Memleket. Ülke.
 • Mat: Bir dairenin bir yayı ile onun çapı arasındaki kısım.
 • Tıb: Kesik organın vücudda kalan parçası.
 • Ask: Çok kalabalık olmayan askerî kuvvet.
 • Edb: En az iki beyitten yapılmış manzum

konak

 • Menzil, yolculukta gece vakti inilen yer.
 • Yolculukta bir yerde durma, dinlenme. İki menzil arasındaki yol.
 • Büyük ev, zengin ve mükellef ikâmetgâh.
 • Resmi dâire.

kurs / قُرْصْ

 • Daire şeklinde olan herşey.

kutr

 • Taraf. Canib.
 • Nahiye. Mahal. Arzın veya semânın bir ciheti.
 • Çap.
 • Bölük. Bölge.
 • Geo: Dairenin merkezinden geçip onu iki müsavi kısma bölen doğru parçası, çap.

kutr-u daire / kutr-u dâire

 • Geo: Dairenin kutru. Çap.

li-eclillah

 • Allah için, Allah rızası için. Allah rızası dairesinde.

maarif dairesi

 • Eğitim dairesi, Millî Eğitim Bakanlığı.

mahkeme

 • (Hüküm. den) Dâvaların görülüp hükme, karara bağlandığı yer. İcra-yı adalet için çalışan resmî daire.

mahkeme-i evkaf

 • İkinci meşrutiyetin ilânından sonra evkaf müfettişliği dairesine verilen ad.

mahrec

 • Çıkacak yer.
 • Ses ve harflerin ağızdan çıktıkları yer.
 • Mat: Bayağı kesirde çizginin altındaki sayı. (Payda)
 • Hususi bir meslek için adam yetiştirmeğe mahsus mekteb ve dâire. (Meselâ: Mekteb-i fünun-u harbiye zâbit mahrecidir.)
 • Tarik-i ilmiyede büyük bir pâyeye v

mahrek

 • Koz: Bir gezegenin bir devrede üzerinden gittiği farzedilen dâirevi hat, hareket yeri. Mermi yolu.
 • Hareketli bir noktanın takip ettiği yol.
 • Bir gezegenin bir devrede üzerinden gittiği farzolunan dairevî hat, yörünge.

mahrek-i senevi / mahrek-i senevî

 • Bir gezegenin bir sene boyunca döndüğü daire, hareket yolu, yıllık yörüngesi.
 • Bir seyyarenin, bağlı olduğu kürenin etrafında dönmesiyle hâsıl olan farazî daire.

mahrut

 • Geo: Tabanı daire olup, yan kenarları bir noktada birleşen geometrik şekil, koni.

mahruti / mahrutî

 • Mahrut şeklinde olan. Altı daire ve üstü sivrilerek bir noktada birleşen, huni şeklinde olan. Konik.

mail-i kamer / mâil-i kamer

 • Ayın dünya etrafında dolaştığı dâire. Ayın mahreki, yörüngesi.

maliye / ماليه

 • Devletin gelir ve masraflarının idaresi.
 • Gelir gider hesablarına bakan resmi dâire.
 • Devletin gelir ve gider işlerini takip eden bakanlık ve ona bağlı daireler. (Arapça)

mazalim

 • (Tekili: Mazleme) Haksızlık ve adaletsizlikler. Zulümler.
 • Adâlet dâiresi.

medar

 • Sebeb, vesile.
 • Bir şeyin etrafında döneceği nokta. Bir şeyin devredeceği, üzerinde hareket edeceği yer.
 • Gezegenlerin gezerken hareket noktalarının çizdiği dâire. (Dünya, güneş etrafında seyrederken medar-ı senevîsi bir dâireyi andırır.)
 • Bir şeyin döneceği yer, etrafında hareket edilen nokta.
 • Yörünge, gezegenin güneş etrafında dönerken çizdiği daire.

medar-ı arz / medâr-ı arz

 • Dünyanın yörüngesi, dünyanın güneş etrafında dolaşırken çizdiği daire.

medar-ı senevi / medar-ı senevî

 • Dünya, güneş etrafında seyrederken çizdiği farazi dâire.

medeniyet

 • Adaletseverlik, insanca iyi ve ferah yaşayış. Şehirlilik. Yaşayışta, içtimaî münâsebetlerde, ilim, fenn ve san'atta tekâmül etmiş cemiyetlerin hâli.
 • İslâmiyetin emirlerine göre, usulü dâiresinde yaşayış.

meksube / meksûbe

 • Kesb edilen, irade dairesinde kazanılan şey.

mensubin / mensubîn

 • (Tekili: Mensub) Mensublar. Mensub ve alâkadar olanlar. Bir daire veya yerin adamları.

merkez

 • (Rekz. den) Bir şeyin ortası. Vasat. Yol. Durum, vaziyet. Hal, suret.
 • Şubeleri bulunan bir teşkilâtın idâre olunduğu ve emir veren yeri, makamı. Bir şeyin en işlek yeri. Teşkilât olan yerin en yüksek makamı.
 • Geo: Dairenin orta noktası. Çaplarının kesim noktası.

meşihat

 • Mürşidlik, şeyhlik.
 • Eskiden İstanbul'da din işlerini tedvir eden Osmanlı Devletinin Diyanet İşleri Dairesi.

meşihat-ı islamiye / meşîhat-ı islâmiye

 • İslâmın ilmî meseleleri ile uğraşan devlet dairesi.

meşihat-i islamiye / meşihat-i islâmiye

 • İslâm ile ilgili devlet dairesi, Şeyhü'l-İslâmlık makamı.

meşihat-ı islamiyye / meşihat-ı islâmiyye

 • İslâmî işlerin ilmî mes'eleleri ile uğraşan devlet dairesi.

metali'

 • Matla'lar. Tulu' edecek yerler veya zamanlar. Güneş veya benzerinin doğduğu yerler.
 • Ast: Herhangi bir yıldızın i'tidal-i rebii (Arz'ın güneş etrafındaki gezmesinde, 20 Mart'ta bulunduğu) noktasından geçmek üzere başlangıç kabul edilen daire ile bu yıldızın semavî istiva dairesi üzeri

mevcudat-ı ilmiye

 • Başkası tarafından görünmeyen, Allah'ın ilim dairesindeki varlıklar.

minkale

 • Geo: Yarım dâire şeklinde dereceli geometri âleti. İletki.

mıntıkat-ül büruc

 • Burçlar mıntıkası. Coğ: Oniki burcun bulunduğu tutulma dairesi.

muamelat

 • İnsanların birbirine karşı tutum ve davranışları.
 • Resmî dairelerde yapılan evrak kayıt ve işlemleri.

muamele

 • Davranma, davranış.
 • Yol, iz.
 • Dairede yapılan kayıt vesaire.
 • Alışveriş, sarraflık, para işleri.
 • (Çoğulu: Muâmelât) Hatt-ı hareket. Davranma, davranış. Birbiri ile iş görme, amel etme. Alış veriş.
 • Resmi dairelerde yapılan herhangi bir iş.

muaşeret

 • Birlikte yaşanılanlar.
 • Sünnet dâiresinde insanlarla iyi münâsebet.

muavin

 • Yardımcı. Yardım eden. Vekil.
 • Mekteblerde ve resmi dairelerde müdürden sonra gelen idare memuru.

müdir / müdîr

 • (Müdür) İdâre eden. Çeviren bakan.
 • İdareden anlayan.
 • İdare memuru. Bir dairede memurların başı.
 • Nâhiye merkezinin idare memuru.

müessesat / müessesât

 • (Tekili: Müessese) Müesseseler. Kurumlar, kuruluşlar.
 • Yapılmış olanlar. Binalar. Daireler.

müessesat-ı hususiye / müessesât-ı hususiye

 • Hususi daireler ve müesseseler.

müessesat-ı resmiye / müessesât-ı resmiye

 • Resmi daireler.

muhaberat

 • Muhabereler. Haberleşmeler. Haberleşme yapan dâireler.

muhasebat

 • (Tekili: Muhasebe) Hesap işleri, hesap görme işleri. Hesap dâireleri.

muhassasat

 • (Tekili: Muhassas) Devlet bütçesinden, devlet dâireleri için ayrılan para.
 • Bir kimseye verilmiş olan maaş veya tayın.

muhit-i daire / muhit-i dâire

 • Mat: Daire çevresi. Çember.

mührdar

 • Eskiden bir bakanlık veya dairenin resmi mührünü kullanmakla görevli olan kimseye verilen ad. Hususi kalem müdürü. (Farsça)

mülkiye / مُلْكِيَه

 • Yönetim daireleri ve kadroları.
 • Memleket idaresi için çalışan daire veya bu daireye mensup olanlar.
 • Asker olmayanlar.
 • Şeriat âlimlerinin hâricindeki memurlar sınıfı.
 • Ülkenin idaresi için çalışanların bulunduğu daire.
 • Ülke idaresiyle ilgili daire.

mümeyyiz

 • Seçen, ayıran.
 • Dairedeki yazıları temize çeken kâtip.
 • İmtihanda ayırtman.

mümkinat dairesi

 • Varlığı ile yokluğu imkân dahilinde olup Allah'ın var etmesine bağlı olan daire.

müsevvid

 • Müsvedde yapan, ilk nüshaları yazan, temize çekilecek olan yazıyı yazan.
 • Resmi dairede kâtip.

müstakimane / müstakimâne

 • Doğrulukla, namuslulukla, adâlet dâiresinde. (Farsça)

müstedir / müstedîr

 • Daire şeklinde olan.
 • Daire şeklinde olan, deyirmi.
 • Yuvarlak, daire şeklinde.

mütedahilen müteselsil / mütedâhilen müteselsil

 • İç içe girmiş daireler şeklinde zincirleme devam eden; küçükten büyüğe iç içe sıralanmış daireler.

mütevelli / mütevellî

 • Bir vakfın işlerini şer'î (dînî) hükümler ve vakf şartları dâiresinde idâre etmek üzere, vakfeden veya hâkim tarafından tâyin edilen kimse.

nazır

 • (Çoğulu: Nüzzâr) Nazar eden, bakan.
 • Bir idarenin veya dairenin umur ve işlerine bakan en büyük memur. Bir işin idaresine memur reis.
 • Kabine azalarından herbiri. Nâzır. Vekil. Bakan.
 • Vâsinin yapacağı tasarruflara nezarette bulunmak üzere musi veya hâkim tarafından tayi

nekib

 • Deve, at ve eşek ayaklarının dâiresi.

nesc

 • (Nesic) Dokunuş, dokuma.
 • Canlı mahluklardaki hücrelerin, Allah'ın (C.C.) kudretiyle ve kanunu dâiresinde yanyana gelip birleşerek uzuvların yapılışı. (Meselâ: Hayvanlarda deri, kemik, et vesâir kısımların yapılışı gibi)

nısf-ı kutr

 • Dairenin merkezinden geçen ve onu iki eşit kısma ayıran doğru çizginin yarısı. Yarı çap.

nizamen

 • Nizam dairesinde. Nizama ve kanuna tabi olarak.

nizamiye

 • İlk askerlik devresi.
 • Bu nevi askerlik işleriyle uğraşan daire.
 • Tanzimat ordusunun asıl silâh altında bulunan kısmı.

nokta-i cevvale / nokta-i cevvâle

 • Dâimî hareket hâlindeki nokta. Dâire şeklinde hızlı dönen bir nokta.

ofis

 • Yazıhane, daire, büro. (Fransızca)

pergar / pergâr

 • Pergel. Dâire çizmeğe mahsus âlet. (Farsça)
 • Pergel, daire çizmeye yarayan âlet.

perhun

 • Pergelle çizilmiş çember, dâire, halka. (Farsça)

rub'-ı daire / rub'-ı dâire

 • Dairenin dörtte biri.
 • Namaz vakitlerinin hesaplanmasında, yükseklik ölçülmesinde ve bâzı trigonometrik hesapların yapılmasında kullanılan el âleti. Bâzı geometrik şekillerden ibâret olup, dörtte bir dâire şeklinde tahta üzerine şekiller işlendiği için buna Rub'-ı dâire ta htası da denilmiştir.

şebistan / شبستان

 • Yatak odası. (Farsça)
 • Harem dairesi. (Farsça)
 • Gece ibadetine mahsus oda. (Farsça)
 • Yatak odası. (Farsça)
 • Harem dairesi. (Farsça)

sera-perde

 • Saray perdesi. Eskiden harem dairesinin önüne çekilen büyük perde. (Farsça)
 • Padişah çadırı, otağ. (Farsça)

sertak

 • Evin üstünde bulunan etrafı açık oda veya daire. (Farsça)

servakt

 • Kimse bulunmayan boş oda veya daire. (Farsça)
 • Yalnız görüşülecek yer. (Farsça)

şifahane-i kur'an / şifâhâne-i kur'ân

 • Kur'ân'ın şifâ dairesi.

sıhhiye / صحيه

 • Sağlık ve hekimlik işleriyle uğraşan dâire.
 • Sağlık işleri.
 • Sağlık işleri dairesi. (Arapça)

sistem

 • Bir bütün meydana getirecek şekilde, karşılıklı olarak birbirine bağlı unsurların hepsi. (Fransızca)
 • İlimde bir bütün meydana getirecek esasların hepsi. (Fransızca)
 • Bir nizâm dâiresinde çalışan takım. (Fransızca)
 • Proğramlı çalışmak. (Fransızca)
 • Manzume. (Fransızca)

süllem

 • Merdiven, basamak.
 • Derece.
 • Tıb: Kulağın içindeki içiçe daireler şeklinde olan boşluğun adı.

şura-yı devlet

 • İdare dâvâlarını veya nizamname (tüzük) hazırlıklarını inceleyip fikrini bildiren resmi daire. Danıştay.

tabaka-i hakimiyet / tabaka-i hâkimiyet

 • Hâkimiyet dairesi.

tahsisat

 • Bir kimse veya bir daire için ayrılmış para veya mal.

tak / tâk

 • Bina kemeri. Yarım daire şeklinde kapı ve pencere üstü. Çardak. Kubbe. Kavisli bina. Eyvan.

tavvaf

 • Kâbe'yi ziyaret ve tavaf eden.
 • Resmî dairelerde gece bekçisi.
 • Çok tavaf eden.

tavvafiyye

 • Resmî dairelerdeki gece bekçilerine verilen ücret.

tedvir

 • Devrettirmek, döndürmek. Çevirmek.
 • İdare etmek, yönetmek.
 • Daire şekline sokmak.
 • Edb: Bir mısradaki kelimelerin yerini değiştirmekle veznin ve mânanın bozulmamasıdır.
 • Kur'an-ı Kerim kıraatında: Tahkik ile hadr ortasında bir okuma usulüdür. Her iki yönde meşru m

teenni

 • İhtiyatlı ve akıllıca davranma. Bir işte acele etmeyip bir düşünce dairesinde hareket etme. (Teude de denir)

tenbel-hane / tenbel-hâne

 • Memurları iş görmez olan dâire; fertleri tenbel olan ev. Tenbeller yuvası. (Farsça)

tufave

 • Güneş dairesi.
 • Ay ağılı, hâle.
 • Kabile.

tugave

 • Güneş dairesi.
 • Araptan bir kabile.

uhde

 • Bir işi üzerine alma. Söz verme.
 • Ahidnâme. Bir kimsenin üstünde olan iş veya şey.
 • Mes'uliyet hududu.
 • Ric'at ve taalluk dâiresi.
 • Becerme, yapma.
 • Mes'uliyet, sorumluluk.

usulü'd-din allameleri / usûlü'd-din allâmeleri

 • Kelâm âlimleri, mütekellimler; Allah'ın zât ve sıfatlarından, peygamberlik, âhiret ve inançla ilgili diğer meselelerden İslâmî esaslar dâiresinde bahseden âlimler.

vezne

 • Tartı. Terazi.
 • Tartı yeri. Eskiden altun ve gümüş paralar sayı ile olduğu gibi tartıyla da alınıp verildiği için bu tabir meydana gelmiştir. Para alınıp verilen yer mânasında da kullanılır. Devlet daireleri ile büyük müesseselerde para alıp veren memura Veznedar denir.
 • Barut

vücud-u mümkinat

 • Varlığı mümkün olanlar; varlığı imkân dairesinde olanlar, kâinatın varlığı.

zeval

 • Zâil olma, sona erme.
 • Gitmek. Yerinden ayrılıp gitmek.
 • Güneşin tam ortada gibi, baş ucunda bulunduğu zaman.
 • Güneşin nısf-ı nehar dairesinden batmaya doğru dönmesi. Seyrinin sonuna yaklaşması.

zevk-i selim

 • En temiz, nezih ve en yüksek derecedeki zevk. Selâmette olan zevk. Meşru dairedeki zevk.
 • Sezme kabiliyeti.

zevk-i tarikat

 • Tarikat ve tasavvuf dairesindeki mânevî zevk.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın