LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te dağılma ifadesini içeren 74 kelime bulundu...

ağtabaka

 • Tıb: Görme sinirlerinin göz yuvarlağı içinde dağılmasından meydana gelen zar.

akustik

 • Sese ait.Ses mevzuu. Kapalı yerde ses dağılma sistemi. (Fransızca)

çenber

 • Daire, def ve kalbur gibi şeylerin tahtadan olan dairesi. (Farsça)
 • Fıçı ve tekerlek gibi şeylere takviye edip, dağılmalarını önlemek için etrafını çevirecek tarzda geçirilen demir veya tahta halka. (Farsça)
 • Başa ve boyna bağlanan yemeni. (Farsça)
 • Esirlik, bağlılık, kölelik. (Farsça)
 • Geo: Bir düz (Farsça)

ermeni

 • Eskiden batı Asya'nın kuzey kısmında ve Avrupa'nın Asya'ya komşu olan bazı yerlerinde dağınık şekilde yaşayan bir milletti ki, İranlılar ve Romalılar tarafından birçok defa mağlub edilmeleri üzerine çeşitli yerlere dağılmışlardır. Ve bu dağılma sonucunda büyük şehirlere de yerleşerek san'at, kuyumcu

fesh

 • Bozma, bozulma, dağıtma, dağılma, yürürlükten kalkma.

haşir ve neşr

 • Öldükten sonra âhiret âleminde tekrar diriltilip Allah'ın huzurunda toplanma ve sonra tekrar dağılma.

haşr u neşr

 • Toplanıp dağılmak, yayılmak.

haşr ü neşr

 • Toplayıp dağılma, haşir neşir.

heft

 • Hafiflik sebebiyle uçup dağılmak.
 • Hafif mizaçlı olup, her dile geleni söylemek.
 • Vurmak.

iftirak

 • Perişan olmak.
 • Ayrılmak, dağılmak. Hicran.

iftirak-ı izam

 • Kemiklerin dağılması.

immisar

 • (İmtisar ile aynı mânâdadır) Süt sağmak.
 • Bir şeyi incelemek.
 • Az olmak.
 • Dağılmak.
 • Hâil, perde.

inbisas

 • Yayılıp dağılma.

infidad

 • (İnfadda) Bir şeyin kırılıp dağılması. Parça parça olma.

infisah

 • Bozulma, dağılma.

inhilal / inhilâl / انحلال / اِنْحِلَالْ

 • Çözülüp ayrılma. Dağılma.
 • Erime.
 • Münhal olma.
 • Çözülme, ayrılıp dağılma.
 • Ayrışma, dağılma.
 • Çözülme, ayrışma. (Arapça)
 • Dağılma. (Arapça)
 • Dağılma, çözülme.
 • Dağılma, çözülme.

inhizam

 • Basılıp ezilme.
 • Bozulma. Askerin bozulup dağılması.
 • Bozulma, dağılma, yenilme.

inkıdad

 • Yıkılma.
 • Perakende olup dağılma.
 • Kuş havadan süzülüp inme.

insaf

 • Yaprak yaprak olma, lime lime olup dağılma.

inşikak-ı asa / inşikak-ı âsâ

 • Değneğin bölünmesi, âsânın ikiye ayrılması; 'ihtilaf ve ayrılıklarla, birliğin bozularak kuvvetin dağılması' mânâsında bir deyim.

inşitat

 • Dağılmak. Dağınık olmak. Perakende olmak.

intisar

 • Saçılmak. Dağılmak.
 • Püskürmek.
 • Toz kabarması. Kabarmak.
 • Buruna su çekmek.
 • Aksırıp tıksırmak.

intişar

 • Dağılmak. Yayılmak. Üremek.
 • Tıb: Yorgunluktan damar şişip kabarmak. Umumileşmek.

irtibas

 • Dağılma.

istinfar

 • Ürküp dağılma.

iştitat

 • Dağılma. Perişan olma.

keşih

 • (Çoğulu: Küşuh) Perâkende olmak, parça parça dağılmak.
 • Böğür.
 • Cânip, taraf.

kıdad

 • Perâkende olup dağılmak.

kıyamet / kıyâmet

 • Dünyanın sonu, varlığın bozulup dağılması.

kıyamet-i kübra / kıyamet-i kübrâ

 • Büyük kıyâmet, bütün varlığın bozulup dağılması, ölümü.

kuvve-i an-il-merkeziye

 • Merkezkaç kuvvet. Cisimlerin kendi mihveri üzerine hareketi zamanında merkezinde hâsıl olan kuvvete denilir. Merkezde dönen bir tekerleğin etrafında yapışık veyahut üstünde taşıdığı cisimlerin etrafa yayılıp dağılmasıyla bu kuvvetin mevcudiyyeti anlaşılır.

mahv olma

 • Yıkılma, dağılma, yok olma.

masr

 • Parmak uçlarıyla süt sağmak.
 • Bir şeyi incelemek.
 • Az olmak.
 • Dağılmak. (İmtisar veya immisar ile aynı manadadır.)

muhatara-i izmihlal / muhatara-i izmihlâl

 • Dağılma tehlikesi.

mülzime

 • Masa üzerine konulan kâğıtların uçup dağılmasını önlemek için üzerine konulan bir âlet.

neşr

 • Âhirette, ölülerin diriltilip, hesâbları görüldükten sonra, cennetliklerin Cennet'e ve cehennemliklerin Cehennem'e dağılmaları.
 • Yayma, dağıtma.

nüfur

 • Ürküp kaçma, dağılma, firar etme.
 • İntikal etme.
 • Hacıların Mina'dan Mekke'ye doğru gitmeleri.

paydos

 • Dağılma, tatil.

şa'b

 • Ayrılmak. Dağılmak.
 • Islah etmek, düzeltmek.
 • Helâk etmek.
 • Kırmak.

şearir

 • Davar yanırına üşüşen sinek ve üvez.
 • Her yöne dağılmak.

sereyan / sereyân

 • Yayılma, dağılma.
 • Geçme, sirayet.
 • Yayılma, dağılma, sirâyet etme.

şetat

 • Dağılmak, perakende ve dağılmış olmak.

şetit

 • Dağılmak, müteferrik olmak. Çeşitli.

şette

 • Perâkende olmak, dağılmak.

şirad

 • Dağılmak.
 • Kaçmak.

şüyu / şüyû / شيوع

 • Yayılma. (Arapça)
 • Dağılma. (Arapça)
 • Duyulma. (Arapça)

ta'diye

 • Dağılmak.
 • Koyunun yününü kırkmak.

tahlil

 • Dağılma, ayrışma.

tahsim

 • Kestirmek.
 • Dağılmak.

takavvuz

 • Ayrılmak. Dağılmak.
 • Yıkılmak.

tarümar / târümâr / تارومار

 • Dağınık. (Farsça)
 • Perişan. (Farsça)
 • Târümâr etmek: (Farsça)
 • Dağıtmak, karıştırmak. (Farsça)
 • Perişan etmek. (Farsça)
 • Tarümâr olmak: (Farsça)
 • Dağılmak, karışmak. (Farsça)
 • Perişan olmak. (Farsça)

tasa'su'

 • Deprenmek, hareket etmek.
 • Perakende olmak, dağılmak.

tasaddu'

 • Yarılıp çatlama.
 • Dağılma.

tebeddüd

 • Perâkende olmak, dağılmak.

teferruk

 • (Fark. dan) Dağılma, ayrılma.

teferruk etmemek

 • Dağılmamak, kollara ayrılmamak.

tefeşşi

 • İntişar etmek, dağılmak.
 • Tecvidde: Harf okunduğu zaman sesin ağız içinde dağılıp uzatılmasına denir. Sin, sad, se, ra, fe, şın, mim, dad harflerine mütefeşşi harfleri denir.

tefessüh / تفسخ

 • Alçaklaşmak. Bozulmak.
 • Çürümek. Kokup dağılmak.
 • Tâkattan düşmek.
 • Çürüme, çürüyerek dağılma. (Arapça)
 • Tefessüh etmek: Çürümek, çürüyerek dağılmak. (Arapça)

tefrika / تَفْرِقَه

 • Nifak, ayrılık, çözülme, dağılma.
 • Ayrılma, dağılma, anlaşmazlık.

teheyyüz

 • Perâkende olmak, dağılmak.

telaşi / telâşî / تلاشى

 • Önem ve ehemmiyetini kaybetme.
 • Dağılma.
 • Telâş.
 • Dağılma. (Arapça)

telbid

 • Bir yere toplayıp yığmak.
 • İhramda olan kimsenin saçı dağılmasın diye başına sakız yapıştırması.

tenadd

 • (Nudud. den) Dağılma, darmadağın ve perişan olma.
 • Birbirinden ürkme.

tenaşür

 • Dağılmak.

tenessür

 • Dağılma, saçılma, yayılma, serpilme.

teşe'ub

 • Budaklanmak.
 • Perâkende olmak, dağılmak, saçılmak.

teşettüt / تَشَتُّتْ

 • Dağınık olma. Dallara ayrılma. Çatallaşma. Dağılma. Perişan olma.
 • Dağılma, perişan olma.

teşettüt-ü efkar / teşettüt-ü efkâr

 • Fikirlerin ayrılması, dağılması.

teşezzüb

 • Dağılma, dağınık olma.

tetayür

 • (Tayeran. dan) Uçuşma. Uçuşup dağılma.

tevezzü'

 • Yer tutma.
 • Dağılma. Bölünme, taksim olunma.

tevsi-i malumat / tevsi-i malûmat

 • Malûmatın dağılması, bilginin yayılması.

tezerruk

 • Ayrılmak, dağılmak.

zeval-i gaflet

 • Gafletin dağılması; Allah'ın emir ve yasaklarına duyarsız davranma hâlinin sona ermesi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın