LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te düstur ifadesini içeren 50 kelime bulundu...

ahlakıyyat / ahlâkıyyât

 • Ahlâk ilmi ve düsturlarını ve bunların vasıflarını ve tatbiklerini inceleyen, öğreten ilim.
 • Ahlâk ve terbiye ile alâkalı ders ve bahisler.

desatir / desâtir

 • (Tekili: Düstur) Düsturlar, kaideler.
 • Düsturlar, prensipler, kurallar.
 • Düsturlar, ilkeler.

desatir-i akliye / desâtir-i akliye

 • Aklın düsturları, prensipleri.

desatir-i aliye / desatir-i âliye

 • Yüksek ve ulvi düsturlar ve kaideler.

desatir-i fıtrat / desâtir-i fıtrat

 • Fıtrata, yaratılışa ait düsturlar, prensipler.

desatir-i hareket

 • Hareket düsturları.

desatir-i hikmet / desâtir-i hikmet

 • Hikmet düsturları. Hikmet ve maslahatın iktiza ettirdiği kaideler.
 • Hikmet düsturları; İlâhî gaye ve faydanın prensip ve kaideleri.

desatir-i hikmet-i sübhaniye / desâtir-i hikmet-i sübhâniye

 • Her türlü kusur ve noksandan yüce olan Allah'ın hikmet düsturları, prensipleri.

desatir-i ilm-i ilahi / desâtir-i ilm-i ilâhî

 • Allah'ın ilminin düsturları, prensipleri.

desatir-i ilmiye / desâtir-i ilmiye

 • İlmin düsturları, kuralları.
 • İlmin düsturları. İlmin icab ettirdiği kaideler.

desatir-i islamiye / desâtir-i islâmiye

 • İslâma ait kaide ve düsturlar.
 • İslâmiyetin düsturları, prensipleri.

desatir-i islamiyet / desatir-i islâmiyet

 • İslâmiyetin düsturları.

desatir-i kudsiye / desâtir-i kudsiye

 • Kudsî düsturlar, mukaddes prensipler.

desatir-i muazzama / desâtir-i muazzama

 • Muazzam, çok büyük düstûrlar, prensipler.

desatir-i rabbaniye / desâtir-i rabbaniye

 • Besleyen, yetiştiren, verdiği nimetlerle varlıkları terbiye eden, idaresi ve tasarrufu altında bulunduran Allah'ın düsturları, prensipleri.

desatir-i saadet-i dareyn / desatir-i saadet-i dâreyn

 • Dünya ve âhiret mutluluğunun düsturları, kanunları.

desatir-i tarikat / desâtir-i tarikat

 • Tarikat düsturları, prensipleri.

dest

 • El, yed. (Farsça)
 • Mc: Kudret, fayda, nusret, galebe. (Farsça)
 • Düstur. (Farsça)
 • Tasallut. (Farsça)
 • İkmâl. (Farsça)
 • Âlî makam. Meclisin şerefli yeri. (Farsça)

doktrin

 • yun. Hatt-ı hareket. Hareket tarzı. Düstur, tarik. Re'y.
 • Fls: Bir sistem meydana getiren fikir ve kanaatlerin hepsi. Bir felsefe veya edebiyat okulunun fikirlerinin tümü.

düstur-u acib

 • Hayret verici düstur.

düstur-u adilane / düstur-u âdilâne

 • Adaletli düstur, kanun, yasa.

düstur-u azim / düstur-u azîm

 • Büyük ve önemli düstur, prensip.

düstur-u esasi / düstur-u esasî

 • Temel düstur, esas prensip.

düstur-u esasiye

 • Esas düstur, temel prensip.

düstur-u hareket

 • Hareket düsturu, prensibi.

düstur-u ilahi / düstur-u ilâhî

 • İlâhî düstur, prensip.

düstur-u medeniyet

 • Medeniyetin düsturu, prensibi.

düstur-u şeytani / düstur-u şeytanî

 • Şeytanın düsturu, kuralı.

düstur-u siyasi / düstur-u siyasî

 • Siyasî düstur, prensip.

düstur-u umumiye / düstur-u umumîye

 • Genel düstur, kural.

hasr-ı fikir

 • Bir şeye bütün fikrini vermek ve başka şeyle meşgul olmamak tarzı ve düsturu ile o şeyde veya meslekte mütehassıs ve muvaffak olmaya çalışmak. Bütün fikri çalışmayı bir şey üzerinde toplamak.

hikmetin desatiri / hikmetin desâtiri

 • Herbir şeyi belirli gaye ve faydalara yönelik olarak tam yerli yerine yerleştiren ilmin kanunları, düsturları.

kaide / kâide

 • Esas. Temel. Düstur. Nizam. Yol. Ayaklık.
 • Dip taraf.
 • Bir şeyin meydana gelmesine şart ve düstur olan husus.
 • Bir ilim ve fennin düsturlarından her biri.
 • Fık: Hayızdan ve çocuktan kesilmiş kadın.
 • Düstur, prensip, kural.

kavanin-i hadsiye

 • Hadse âit düstur ve kanunlar.

kur'an

 • Allah (C.C.) tarafından Hz. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâma Cebrâil Aleyhisselâm vâsıtası ile (yâni vahiyle) gönderilen ve beşeriyetin bütün saadet düsturlarını hâvi en mukaddes ve en son kitâb-ı semâvidir. Din ve dünyanın nizâmını en iyi şekilde bildirir, kâinatın neden ve niçin yaratıldığ

kuvve-i teşriiye

 • Kanun vaz'etme kuvveti. şeriata uyan düsturlar yapma kuvveti.
 • Büyük Millet Meclisi.

lisan-ı nahvi / lisan-ı nahvî

 • Arapçanın bir vasfı; intizam ve kaidelere, düsturlara bağlı belâgatlı dil.

mecmua-i desatir / mecmua-i desâtir

 • Düsturlar, kurallar kitabı.

mısdak

 • (Sıdk. dan) Bir şeyin doğru olduğunu isbata yarayan şey. Tasdik âleti.
 • Alâmet. Tavır. Tarz. Düstur.
 • Değer ölçüsü.

müsellemat-ı şer'i / müsellemât-ı şer'î

 • Doğruluğuna şüphe olmayan, şeriatın hükümleri; kabul ve tasdik edilmiş genel düsturları.

namus / nâmus

 • Kanun, düstur.

nümune

 • Örnek, misâl, misal olarak gösterilen. Düstur ve misâl olacak şey. (Farsça)

prensib

 • Kural, düstur.

prensip

 • Düstur, ilke.

rafıza

 • Şii fırkalarından bir tâife. Hak mezhepten ayrılmış, namazsız, itikadı bozuk kimse.
 • Asker kaçağı güruhu.
 • Düstur, akide ve nizam kabul edilen esaslardan ayrılanlar.

sırr-ı düstur

 • Düsturun, kanunun sırrı.

subbuhun kuddusün / subbûhun kuddûsün

 • "Allah (C.C.) subbûhtur, kuddûstür. Zâtına ve sıfatına fena, noksan ve kusur yanaşamaz. Her zaman ve her dilde, her mahluk onu tesbih ve takdis eder." gibi mânâları ifade eder.

sünnet-i seniyye

 • Hz. Peygamber'in (A.S.M.) sözlerine, emirlerine ve harekâtına dâir en yüksek ve kıymetli hâller, tavırlar, hareket düsturları.

sünni / sünnî

 • Sünnet ehlinden olan kimse. Peygamberimiz Hazret-i Muhammed'in (A.S.M.) izinden giden, bütün düsturlarını Şeriat-ı İslâmiyeden alan, Ehl-i Sünnet denen ve Fırka-i Nâciye ismiyle yâdedilen zümreden olan.

terakki

 • İlerleme. Yukarı çıkma, yükselme.
 • Artma, çoğalma.
 • Bilgi ve medeniyetçe yükseliş. (Terakkimizin şartı: 1- Mesailerin tanzimi 2- Emniyet 3- Teavün düsturunun teshilidir.) (H.Şâmiye)