REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te düşe ifadesini içeren 98 kelime bulundu...

akab-gir

 • Peşe düşen, kovalıyan. (Farsça)

çağlar

 • Kayalara veya setlere çarparak, yerden köpürerek düşen su. Şelâle, çağlayan.

cemre-i salise / cemre-i sâlise

 • Üçüncü cemre ki, toprağa düşer.

cemre-i saniye / cemre-i sâniye

 • İkinci cemre ki, suya düşer.

cemre-i ula / cemre-i ulâ

 • Birinci cemre ki, havaya düşer.

cerem

 • Ayrılmak.
 • Günâh. Cinâyet.
 • Hurma toplarken yere düşenleri yemek.

cüraşe

 • Tuz döğülürken etrafına düşen iri parçalar.

da'da'

 • "Güzel dur" mânasına gelir ve düşecek ve dayanacak yerde söylenir.

dalif

 • (Çoğulu: Düllef) Nişandan öteye düşen ok.
 • Ağır yük getirip adımlarını birbirine yakın atan adam.

dülfin

 • Denize düşenlere yardım edip, onları kurtaran bir balık.

eftan

 • Düşerek. Düşen. (Farsça)

fariza / farîza

 • Namaz, oruç, zekât gibi kesin delil (mânâsı açık olan âyet-i kerîme) ile bildirilen emirler.
 • Miktârı bildirilen vârislerden her birine düşen hisse. Mîrâs payı.
 • Allah'ın emri, farz, vacip, gerek, vazife.
 • Mirasçılardan her birine şer'an düşen hisse, pay.
 • Borç, vazife. Allah'ın açık emri olup, yapılması şart olan vazife.
 • Fık: Ölen bir kimsenin mirasından mirasçılara düşen hisse, pay.

farz-ı kifaye / farz-ı kifâye

 • Müslümanların bir kısmının yerine getirmesi ile diğerlerinden düşen farz.
 • Dinen mutlaka yerine getirilmesi gereken ancak bir kısım Müslümanın yapması ile diğerlerinin üzerinden düşen vazife, cenaze namazı kılmak gibi.

fütan

 • Düşen, düşerek. (Farsça)

garizi / garizî / غریزی

 • İçgüdüsel. (Arapça)

gayya

 • Cehennemin beşinci tabakasındaki çok korkunç bir kuyunun adı. İçine düşenin kolay kolay kurtulamıyacağı korkunç yer.

gurbetzede

 • Gurbete düşen.

habıt

 • (Hübut. dan) Yukarıdan aşağıya inen. İnici. Düşen. Hübut eden.

hacer-i semavi / hacer-i semavî

 • Gökten düşen taş.
 • Gök taşı.

hallac-ı mansur

 • Asıl adı Hüseyin olan bu zat, tasavvuf mesleğinde meşhurdur. Manevi istiğrak hallerinde hissettiklerini, şeriata zâhiren zıd düşen ifadelerle söylediği için, Hicri 306 senesinde idam edilmiştir.

harf-i zaid / harf-i zâid

 • Gr: Kelimenin bazı tasrifinde düşen harf. Fazla, zâid harf. Te'kid için yazılan harf. Sonradan ilâve olan harf.

harifane

 • Esnafça. Herkes kendi masrafını, hissesine düşeni vermek suretiyle, ortaklıkla yapılan. (Farsça)

haris / harîs

 • Hırslı, bir şeye çok düşen, istekli.

haybet-zede

 • Sıkıntıya uğrayan, kedere düşen, kederli olan. (Farsça)

hazm

 • Midedeki yenen şeyleri eritmek, sindirmek. Vücuda yarayacak hale getirmek.
 • Birisine ansızın hücum etmek.
 • Ansızın bir şey üzerine inmek.
 • Birisinin hakkını, malını gasb ile alıp zulmeylemek.
 • Münasebetsiz bir hale, güce gidecek bir vaziyete düşenin kendi nefsini

heces

 • Gönüle düşen hatıralar.

hecs

 • Gönüle düşen hâtıralar.

heleke

 • Helâk.
 • Düşen.

hisse

 • Pay. Nasip. Kısmete düşen kısım. Vârise intikal eden kısım.

hulle

 • Ağır, pahalı.
 • Belden aşağı ve belden yukarı olan iki parçadan ibâret olan elbise.
 • Cennet elbisesi.
 • Fık: Üç defa kocasının boşadığı bir kadının dördüncü defa eski kocasına nikâh düşebilmesi için başka birine nikâhlanması. Müslim bir erkek karısını üç talak ile boşarsa,

hüma kuşu / hümâ kuşu

 • Devlet kuşu. (Hikâyede: Gölgesi kimin başına düşerse o padişah olurmuş, derler. Hümâyun da buradan gelmiştir. Tayr-ı hümâyun, tâlih kuşu, uğur kuşu gibi isimlerle söylenir.)

husare

 • Arpa, buğday ve pirinç gibi hububâtın kabuğundan düşen parçalar.
 • Her kabuklu nesnenin, kabuğundan ayrılıp temizlenmesi.
 • Şirâ sıkıntısı.
 • Her nesnenin fenâsı.

iltikat

 • Yere düşen şeyi almak.
 • Toplamak. Çeşitli kitaplardan bilgi toplamak.

insiyaki / insiyâkî / انسياقى

 • İçgüdüsel. (Arapça)

intişar-ı arzani / intişar-ı arzanî

 • Hedefin sağ veya sol taraflarına düşen mermilerle, hedef arasında kalan mesafe.

irs

 • Mîrâs. Vefât eden bir kimsenin geriye bıraktığı terekesinden (malından) evlât ve akrabâsından sağ kalanlara düşen hisse, pay.

kàbil-i sukut

 • Düşebilir, düşmeye meyilli, eğreti olan.

kamkam

 • (Çoğulu: Kumâkım) Ulu, şerif kimse.
 • İyi, keskin kılıç.
 • Büyük deniz.
 • Çok adet.
 • Saç dibine düşen yavşak.
 • Küçük kene.

kaziye-i şartiyye-i muttasıla

 • Man: Mevzu ile mahmulü birer cümle olmakla, birinde bir şeyin üzerine olunan hüküm, diğerinde gösterilen şarta mütevakkıf olan kaziyyedir. (Eğer bir cisim ağır ise, bir yere yerleştirilmedikçe düşer gibi.)

kazze

 • (Çoğulu: Kuzâ) Su üstündeki çörçöp.
 • Göze düşen çöp.
 • Gözün çapağı.

kontenjan

 • İlgililerin her birine düşen pay ölçüsü.
 • Alâkalıların her birine düşen miktar veya yer. Pay miktarı. (Fransızca)

küfv

 • Denk olan, uygun düşen.

kürabe

 • Ağaç dibine düşen hurmaları toplamak.

ledm

 • Taşı taşla vurmak.
 • Yere düşen taştan çıkan ses.
 • Kaftana yama vurmak.
 • Defetmek, kovmak.

ma-fi-l yed

 • Fık: Bir terekenin taksimi yapılmadan varislerden biri veya birkaçı ölürse, bunların terekelerinden varislerine düşen kendi mikdarları.

mekid / mekîd

 • Tuzağa düşen veya düşecek olan.

meskat

 • Doğum yeri.
 • Düşecek yer.

meskıt

 • Düşecek yer.

muakkib

 • Ardına düşen, takib eden, ardından koşan.
 • Tağyir ve ibtal eden.

mudhak

 • Kendisine gülünen. Soytarı. Gülünç hâle düşen.

mudhike

 • Gülünç hâle düşen.

mükerrem

 • Hürmet ve tâzim edilen. İkram olunmuş. Muhterem. Kerim olan. (İnsan fıtraten mükerrem olduğundan, hakkı arıyor. Bazan batıl eline gelir, Hak zannederek koynunda saklar. Hakikatı kazarken, ihtiyarsız, dalâlet başına düşer; hakikat zannederek kafasına giydiriyor. Mek.)

mükibb

 • (Kebb. den) Bir şeyin üzerine çok düşen. Gayretle çalışan.
 • Çok lüzumlu olan.
 • Yüzü üstüne sürünen, zelil olan.

münekkib

 • Yüzüstü düşen, kapanan.

münhemik

 • (Hemk. den) Bir işin üzerine çok düşen. Bir işte çok uğraşan.

mürata

 • Yüzden veya başka yerden yolunan kıldan düşen.

mürtedif

 • Arkasından giden, ardına düşen.
 • Hayvana binen kimsenin ardına binen.

müstahsir

 • Yorulup halsiz düşen.

mütegallit

 • Yanlışa düşen, yanılan, tegallüt eden.

mütehayyir

 • Hayrete düşen.

mütehemmik

 • İşinin üzerine düşen, ehemmiyet veren. İşine sıkı sarılan.

mütesakıt

 • Birbiri ardınca dökülüp düşen.

namahrem / nâmahrem

 • Mahrem olmayan, nikâh düşen.

nefaz

 • Ağaçtan kendi düşen yemiş ve yaprak.

nüfaz

 • Ağaçtan veya başka birşeyden silkmekten ve hareket ettirmekten dolayı düşen nesne.

pertab

 • Atılma, sıçrama. (Farsça)
 • Hız almak için geriden koşarak atılma. (Farsça)
 • Uzağa düşen ok veya başka bir şey. (Farsça)

pişaheng

 • (Piş-âheng) Önde giden, öne düşen.

rol

 • Oyun. Sahnede gösterilen oyun hareketlerinden her bir oyuncuya düşen kısım. (Fransızca)

rücbe

 • Canavar avlamak için yapılan yer. (İçine iple et bağlarlar ki canavar gelip yapıştığı gibi üzerine düşer.)

sakıt / sâkıt / ساقط / سَاقِطْ

 • Düşen, düşük. Kıymetsiz, sukut eden. Ölü olarak düşmüş çocuk.
 • Düşen, düşük.
 • Düşük, düşük cenin. (Arapça)
 • Düşen. (Arapça)
 • Sâkıt olmak: Düşmek. (Arapça)
 • Düşen.

şakul / şâkul

 • Düşeyliği ölçme âleti.

şakuli / şakulî / şâkulî

 • Şâkule bağlı, onunla alâkalı, onunla nisbeti olan şey. Geo: Düşey.
 • Düşey.

sebaya

 • (Tekili: Sebbî) Harbde esir düşenler.

sebi

 • (Çoğulu: Sebâyâ) Savaşta esir düşen kimse.

sebih

 • Kuş yeleğinin kopup düşeni.
 • Pamuk ve yün atıldıktan sonra dürüp eğirmek için koydukları bez parçası.

şib

 • Üzerine kar düşen dağ.
 • Su içerken devenin dudağından çıkan ses.

sıkt

 • Ana karnından ölü olarak düşen çocuk.
 • Çakmaktan düşen ateş.

sıracü'l-gafilin

 • Gaflete düşenlerin meşalesi anlamına gelen ve Gençlik Rehberi için kullanılan bir isim.

sükat

 • Yüksek yerden düşen nesne.

sukut eden

 • Düşen.

sünnet-i kifaye / sünnet-i kifâye

 • Başkalarının meselâ beş-on kişiden birinin işlemesiyle, diğerlerinden sâkıt olan (düşen) sünnet.

sus

 • Huy, tabiat, tıynet.
 • Buğday ve arpa biti. Hububata düşen kurt. Güve.
 • Miyan kökü.

ta'kiben / ta'kîben / تعقيبا

 • Takip ederek, ardına düşerek. (Arapça)

taife-i dalle / taife-i dâlle

 • Dalâlete ve inkârcılığa düşenler topluluğu.

tali '

 • Doğan. Tulu' eden.
 • Kısmet, kader, baht.
 • Nişangâhın arkasına düşen ok.
 • Yeni hilâl.

tasavvuran

 • Düşenerek, hayal kurarak.

tesakutan

 • Ardı ardına düşerek. Karşılıklı düşürmek suretiyle.
 • Birbiri ardına düşerek.

tevafuk eden

 • Denk gelen, uygun düşen.

tevekkül-ü tembelane / tevekkül-ü tembelâne

 • Tembelce tevekkülde bulunma; üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeden sonucu Allah'tan isteme.

tevfik-i hareket

 • Bir şeyin olmasına ve bir nizamın icablarına uygun düşen hareket.

üftan

 • Düşen. Düşerek. (Farsça)

üftanühizan / üftânühîzân / افتان و خيزان

 • Düşe kalka. (Farsça)

usafe

 • Buğday sapından düşen parça.

vaki' / vâki'

 • Olan, düşen, konan. Mevcud ve var olan.
 • Geçmiş olan, geçen.

varis / vâris

 • Cenab-ı Hakk'ın bir ismi.
 • Mirasçı. Kendisine miras düşen. Mirasa konan. Vefat eden birisinin maddî veya manevî mal ve mülkünde kullanmaya, tasarrufa salâhiyetli olan.

veşi'

 • (Çoğulu: Veşâyi) Bezlerde olan yol yol alaca.
 • Sümâme otundan yapılan hasır.
 • Ağaçlardan kuruyup düşen nesne.
 • Girilmemesi için bahçe ve bostanların çevresine dikilen ağaç veya konan diken.
 • Az nesne.

zahif

 • Nişandan beri düşen ok.
 • (Çoğulu: Zâhifât) Yılan gibi karnı üzerine sürünerek yürüyen.

zelil

 • Sürçüp düşen.
 • Yanılan.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın