REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te dönüş ifadesini içeren 74 kelime bulundu...

afak

 • Ufuklar. Yerle göğün birleştiği gibi görünen uzak dâire.
 • Etraf. Cihetler.
 • Mc: Görüş ve dönüş sınırları. (Zıddı: Enfüs'dür.)

avdet / عودت

 • Dönüş, geri gelme, dönme. Rücu'.
 • Geri dönüş. (Arapça)
 • Avdet etmek: Dönmek. (Arapça)

bilmünavebe / bilmünâvebe / بالمناوبه

 • Dönüşümlü. (Arapça)

cereyan-ı suri / cereyan-ı surî

 • Görünüşteki akım, dönüş.

deveran / deverân

 • Dönüş, dolaşmak. Tedavül. Yerinde durmamak. Devretmek.
 • Dönüş.

deveran-ı arz

 • Dünyanın dönüşü.

deveran-ı umumi / deveran-ı umumî

 • Genel dönüş, akış; birinin diğerine sebep zannedilecek biçimde iki şeyin devamlı bir şekilde var ve yok sanılması.

devre

 • (Çoğulu: Devrât) Dönüş dönme, dönem.
 • Birkaç yıldan meydana gelen zaman süresi.
 • Elektrik devresi. Üzerinden elektrik akımı geçmekte olan bir iletken yolun tamamı.

gerdiş / گردش

 • Dönme, dönüş. Çevrilme, dolaşma. (Farsça)
 • Dönüş. (Farsça)

gerdiş-i zeman / gerdiş-i zemân

 • Zamânın dönüşü.

ifrağ

 • Dönüştürme.

inabe

 • Günahları terk ile Hakka dönüş. Hakka tâbi bir mürşide bağlanmak.

inkılab / inkılâb / انقلاب

 • Değişim, dönüşüm.
 • İnkılâp, değişme, dönüşme.
 • Devrim. (Arapça)
 • Değişim, dönüşüm. (Arapça)
 • İnkılâb etmek: Dönüşmek. (Arapça)

inkılab-ı acibe / inkılâb-ı acibe

 • Acayip, hayret verici köklü değişim, dönüşüm.

inkılab-ı cesim / inkılâb-ı cesîm

 • Büyük inkılâp, köklü dönüşüm.

inkılab-ı hakikat / inkılâb-ı hakikat

 • Gerçek ve doğrunun değişmesi, zıttına dönüşmesi.

inkılab-ı ilahi / inkılâb-ı ilâhî

 • Allah'ın dilemesiyle olan değişim, dönüşüm.

inkılab-ı siyasi / inkılâb-ı siyasî

 • Siyasî değişim, dönüşüm.

inkılabat / inkılâbât

 • Değişimler, dönüşümler.

inkılabat-ı ahval / inkılâbât-ı ahvâl

 • Hâl ve durumların dönüşmesi, değişmesi.

inkılabat-ı dahiliye / inkılâbât-ı dahiliye

 • Dahili inkilâblar, içe ait değişimler ve dönüşümler.

inkılap / inkılâp

 • Değişim, dönüşüm.

inkılap edecek / inkılâp edecek

 • Dönüşecek.

inkılap eden / inkılâp eden

 • Dönüşen.

inkılap etme / inkılâp etme

 • Dönüşme.

inkılap etmek / inkılâp etmek

 • Dönüşmek.

inkılap ettirme / inkılâp ettirme

 • Değiştirme, dönüştürme.

inkılapvari / inkılâpvâri

 • İnkılâba benzer değişim, dönüşüm.

irtica / irticâ / ارتجاع

 • Geriye dönüş. (Arapça)
 • Gericilik. (Arapça)

istihale-i latife / istihale-i lâtife

 • Çok ince ve hoş bir şekilde bir halden başka bir hâle geçme; lâtif ve ince dönüşüm.

kalb / قلب

 • Değiştirme. (Arapça)
 • Kalb etmek: Dönüştürmek, değiştirmek. (Arapça)

kalb eden

 • Dönüştüren; değiştiren.

kalb ettirmek

 • Dönüştürmek.

kalbetme

 • Dönüştürme.

kalbolma

 • Dönüşme.

maad / maâd / معاد

 • (Meâd) (Avdet. den) Âhiret. Dönülüp gidilecek yer.
 • Dönüş.
 • Ahiret işleri. Uhrevi işler.
 • Dönüp gidilecek yer.
 • Ahiret.
 • Dönüş, geri gidiş.
 • Dünya'dan sonraki hayat.
 • Gaye, amaç, ulaşılacak yer.
 • Dönüş, varış yeri, âhiret.
 • Dönüş yeri. (Arapça)
 • Ahiret. (Arapça)

meab / meâb

 • Sığınak, dönüş yeri.

mead / meâd / معاد

 • Dönüş yeri. (Arapça)
 • Ahiret. (Arapça)

mebde ve mead

 • Başlangıç ve dönüş, ruhun dünyaya gelişi ve dönüşü, dünya ve ahiret.

mebde' ve mead / mebde' ve meâd

 • Gelinen ve gidilecek olan yer; insanın dünyaya gelişi ve dönüşü, dünya ve âhiret.

mesh-i manevi / mesh-i mânevî

 • Mânevî yönden hayvana dönüşme.

muavedet

 • (Avdet. den) Dönüş, geri dönme, avdet etme.
 • Adet edinme.

mübeddel-i hakikat

 • Hakikate, gerçeğe dönüşmüş, çevrilmiş.

münavebeten / münâvebeten / مناوبة

 • Dönüşümlü olaram. (Arapça)

munkalib

 • Dönüşmüş, değişmiş.

münkalib

 • Dönüşen, değişen.

munkalib / منقلب

 • Değişen, dönüşen. (Arapça)
 • Munkalib olmak: Değişmek, dönüşmek. (Arapça)

münkalip

 • Başka bir hâle dönmüş, dönüşmüş.

muntazam inkılabat / muntazam inkılâbât

 • Düzenli köklü değişimler, dönüşümler.

müracaat / مراجعت

 • Başvuru. (Arapça)
 • Geri dönüş. (Arapça)
 • Müracaat etmek: (Arapça)
 • Başvurmak. (Arapça)
 • Geri dönmek. (Arapça)

mütenavib / متناوب

 • Dönüşümlü. (Arapça)

namus-u tahavvül ve tekamül / namus-u tahavvül ve tekâmül

 • Dönüşüm ve mükemmelleşme kanunu, yasası.

rec'a

 • Geri gelme, dönüş.
 • Öldükten sonra tekrar diriliş.

reca

 • Dönüş.

ric'at / رجعت

 • Geri dönüş. (Arapça)
 • Geri çekilme. (Arapça)

rücu / rücû

 • Dönme, dönüş.

şavt

 • Hac esnâsında sa'y denen vazîfeyi yaparken, Safâ'dan Merve'ye ve Merve'den Safâ'ya her bir geliş ve tavaf yaparken Kâbe'nin Hacer-ül esved köşesinden başlayan ve başlanılan yere gelince sona eren her bir dönüş.

sema

 • İşitme.
 • Mevlevî âyin dönüşü.

sema'

 • İşitmek, kulakla dinlemek.
 • Mevlevilerin zikir esnasındaki dönüşleri.

tagayyür

 • Başkalaşma, dönüşme.

tağyir ve tebdil eden

 • Değiştirip dönüştüren.

tahavvül etmek

 • Değişmek, dönüşmek.

tahavvül-ü esnaf

 • Sınıfların, çeşitlerin dönüşümü.

tahavvülat-ı garibe

 • Tuhaf, hayret verici dönüşümler.

tahavvülat-ı zerrat / tahavvülât-ı zerrât

 • Atomların değişim, dönüşüm ve hareketleri.

tahvil / تحویل

 • Dönüşme, dönüştürme.
 • Değiştirme. (Arapça)
 • Borç senedi. (Arapça)
 • Tahvil edilmek: (Arapça)
 • Değiştirilmek, dönüştürülmek. (Arapça)
 • Teslim edilmek. (Arapça)
 • Tahvil etmek: (Arapça)
 • Değiştirmek. (Arapça)
 • Teslim etmek. (Arapça)

takallüb

 • Çevrilme; dönüşme.
 • Çevrilme, dönüşme.

tebdil / tebdîl / تبدیل

 • Değiştirme, dönüştürme, değişiklik. (Arapça)
 • Tebdîl edilmek: Değiştirilmek, dönüştürülmek. (Arapça)
 • Tebdîl etmek: Değiştirmek, dönüştürmek. (Arapça)
 • Tebdîl olmak: Dönüşmek. (Arapça)

tebdil ve tahvil

 • Değiştirme ve başka hale dönüştürme.

tebdilen / tebdîlen / تبدیلا

 • Değiştirerek, dönüştürerek. (Arapça)
 • Değiştirilerek, dönüştürülerek. (Arapça)

tegayyür

 • Dönüşüm, değişim.
 • Başkalaşma, dönüşme.

tehavvül

 • Dönüşme.

tenavüb / tenâvüb / تناوب

 • Dönüşüm. (Arapça)

tevbe

 • Pişmanlık duyarak günahtan dönüş.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın