LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ceza ifadesini içeren 181 kelime bulundu...

ikab / ikâb

 • Cezâ, azâb. Günâhın cezâsını vermek.

163. madde

 • Eski Türk Ceza Kanununun 163. maddesi.

adalet / adâlet

 • Hak sahibine hakkını verme, haksızı terbiye etme ve cezalandırma.

adem-i tecziye

 • Cezalandırmama.

afat-ı semaviye

 • Semavi âfetler. Allah tarafından insanları ikaz ve ceza için verilen belâ ve musibetler.

aforoz

 • Hıristiyanlık ve yahûdîlikte, dinden ve cemâatten uzaklaştırma cezâsı.

afüvv

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Afvı çok olan, günâhlardan, hatâ ve kusurlardan dolayı cezâlandırmayan, günahları affedip amel defterinden silen.

azab / azâb

 • Dünyada işlenen suç ve kabahate karşılık olarak âhirette çekilecek ceza.
 • Eziyet. Büyük sıkıntı. Şiddetli elem.
 • İşlenen günahlar sebebiyle âhirette çekilecek cezâ.
 • Büyük sıkıntı, şiddetli elem.
 • Dünyada işlenen günahlara karşı ahirette çekilecek ceza.

azab-ı uhrevi / azâb-ı uhrevî

 • Âhirette çekilecek ceza.

bad-efrah

 • Mücazât, ceza. (Farsça)
 • Bir çeşit fırıldak. (Farsça)

balıkhane kapısı

 • Topkapı Sarayı'nın Marmara kıyısındadır. Padişahlarca cezandırılan vezirler burada idam edilir, sürgün edileceklerse buradan gemilere bindirilirlerdi.

caka

 • (Argo) Gösteriş, çalım. Caka, mal mülk, giyim, kuşam, yahut hareket davranış yoluyla olabilir. İslâm'da gösterişin her şekli haram ve günahtır. Bugün bazı kimseler ve aileler gösteriş belâsı yüzünden maddî sıkıntılara düşmekte, israfa sürüklenmektedir. İşledikleri günahın cezasını bu dünyada da çeki

çarmıh

 • (Dörtçivi) Suçluyu cezalandırmak için kurulmuş haç şeklinde darağacı.

çarmih / çârmîh

 • Dört çivi. Birbiri üzerine dikey olarak konulmuş iki tahtadan meydana gelen, suçluları îdâm etmek için kullanılan haç şeklindeki darağacı. Bu cezâya çarptırılan kişi iki yana açılmış kollarından ve bağlanmış ayaklarından çivilenerek öldürülürdü.

cehennem

 • Allah yerine, tabiat, madde, sebepler vb. yaratılmış şeyleri ilâh kabul eden; Allah'a kul olacaklarına, arzularına ve heveslerine, başka insanlara ve mahlukata kul olanların işledikleri cürüm ve suçtan dolayı İlâhi adaletle ceza görecekleri yer. Cehennem'in varlığını bütün geçmiş peygamberler ve onl
 • Azgınların öldükten sonra gidecekleri ceza yeri.

celd

 • Lügat mânası, deri üzerine vurmaktır.
 • Fık: Muhsen olmayan mükellef zâni veya zâniyenin muayyen uzuvlarına vech-i mahsus üzere değnek veya kamçı ile vurmaktır. Bu ceza, mücrimin cildi yani derisi üzerine tatbik edildiği cihetle "celde" adını almıştır.

cellad / cellâd

 • Ölüm cezası verilenleri öldüren kişi.

cerime / cerîme / جریمه

 • Suçludan alınan para cezası, cereme.
 • Günah, zenb, suç.
 • Suç. (Arapça)
 • Para cezası, cereme. (Arapça)
 • Ceza ödeme. (Arapça)

ceza / cezâ / جزاء

 • Karşılık. (Arapça)
 • Ceza. (Arapça)

ceza-yı amel / cezâ-yı amel

 • Amelin cezası.

ceza-yı nakdi / ceza-yı nakdî

 • Para cezası.

ceza-yı seza / cezâ-yı sezâ

 • Uygun ceza.

cezaen / cezâen

 • Cezâ olarak.
 • Ceza olarak.

cezai / cezaî

 • Cezaya âit, ceza ile ilgili.

cezair

 • (Tekili: Cezâyir) (Cezire) Cezireler, adalar.
 • Kuzey Afrikada Fas ile Tunus arasında olan ülke ve bu ülkenin merkezi olan şehir.

cezalet-i beyaniye

 • Beyan ilmine ait ve beyan sahasındaki cezâlet.

cezalet-i nazmiye

 • Kur'an-ı Kerim'deki kelime ve harflerin harika bir ahenk ve münâsebet ile nazm ve tertibindeki cezâlet.

cezaü'ş-şart

 • Şart cümlesinin karşılığı ve cevabı olarak gelen kısım, meselâ, "gelirsen görüşürüz" cümlesinde "görüşürüz" cezaü'ş-şarttır.

cezea

 • (Çoğulu: Cezaât-Cizâ) Beş yaşına girmiş deve.
 • İki yaşına girmiş koyun.
 • Üç yaşına girmiş sığır ve at.

cezia

 • (Çoğulu: Cezâyi) Koyun sürüsü.

cinayat / cinâyât

 • (Tekili: Cinayet) Büyük cezâları gerektiren suçlar. Cinayetler.
 • Büyük cezaları gerektiren suçlar, cinayetler.

cins-i ceza / cins-i cezâ / جنْسِ جَزَا

 • Cezanın cinsi, türü.
 • Cezanın (Karşılığın) cinsi.

cümle-i cezaiye / cümle-i cezâiye

 • Şart cümlesinin ikinci kısmı. Misâl: "Eğer lügatı rehber edinirsen, kelimelerin mânasını anlarsın" cümlesindeki "kelimelerin mânasını anlarsın" cümlesi, cümle-i cezâiyedir.

cünha

 • Suç, kabahat. Te'dib cezâsına müstahak olanın suçu.

cürmane

 • Ceza, mücâzat. (Farsça)

dar-ı ceza / dâr-ı ceza / dâr-ı cezâ / دَارِ جَزَا

 • İyi veya kötü işlerin karşılığının verildiği ceza ve mükafat yeri.
 • Cezâ yeri.

dar-ı mücazat / dâr-ı mücâzât / دَارِ مُجَازَاتْ

 • Cezâ verme yeri.

dar-ı mücazat ve mükafat / dar-ı mücazat ve mükâfat

 • Ceza ve mükafat yurdu, âhiret.

dar-ı mücazat ve zindan / dâr-ı mücazat ve zindan

 • Ceza ve hapis yeri.

dar-ı mükafat ve mücazat / dâr-ı mükâfat ve mücâzât

 • Mükâfat ve ceza yeri.

dayı

 • Tunus ve Cezayir'in, Osmanlı idaresinde bulunduğu sıralarda buraları Osmanlılara tâbi olarak idare eden kimselere verilen ünvan.
 • Annenin erkek kardeşi.

deyyan / deyyân

 • Mükâfatlandıran veya cezalandıran, hâkim. Allah.

din

 • Ceza, ivaz.
 • İman ve amel mevzuu olarak insanlara Cenab-ı Hak tarafından teklif olunan Hak ve hakikat kanunlarının hey'et-i mecmuasıdır. Din, kâinatın, dünyanın hayatın ve insanın yaratılış gayeleri ve var oluş şekillerini açıklıyarak, onları mânasızlıktan ve abesiyetten kurtarır. İns

diyet

 • Kâtilin (adam öldürenin) vereceği para cezâsı.

ecr

 • (Çoğulu: Ücur) Bir iş, bir hizmet mukabilinde verilen şey.
 • Ahirete aid mükâfat, hayır ceza.
 • Ücret, mukabil, karşılık. Sevab.
 • Tıb: Kırılan bir uzvun sarılması.

eglal

 • (Tekili: Gull) Halkalar. Kelepçeler. Mahkemenin cezaya müstehak kılıp mahkum ettiği kimselerin boyun ve ayaklarına vurulan zincirler.
 • (Galel) Ağaçlar arasında korulukta akan sular.

ehaff-i mücazat / ehaff-i mücâzât

 • Cezâların en hafif olanı.

el cezau mincinsi'l-amel / el cezâu mincinsi'l-amel

 • "Mükâfat veya ceza, yapılan iş cinsinden olur.".

el-halim

 • Suçluların cezalarını derhal vermek iktidarında olduğu halde sonraya bırakan ve yumuşak muamele eden, çok halim. (Allah (C.C.)

engizisyon

 • XVI. ve XVII. asırlarda Hristiyan Katolik Mezhebine âit kiliselerden alâkayı kesen veya Papa'ya karşı gelenlere yapılan -insanları arslanlara parçalatmak, fırında yakmak gibi- dehşetli işkenceler veya onları bu azaba mahkûm eden mahkemelere verilen isim. (Fransızca)
 • Çok ağır ve çok zâlimce cezây (Fransızca)
 • 16. ve 17. yüzyılda Hıristiyan Katolik mezhebinden ayrılan veya papaya karşı gelen kimselere karşı, arslana parçalatma, ateşte yakma gibi cezalar uygulayan mahkeme.

esam

 • Günah.
 • Günah için olan cezâ.

esbab-ı muhaffife

 • (Esbâb-ı mazeret) Yapılan bir cürmün ve kabahatın cezasını hafifletici sebebler.

esbab-ı müşeddide

 • Kuvvetlendiren, artıran sebepler. Cezâ hukukunda; cezâyı ağırlaştıran kanuni veya takdiri sebepler. (Esbâb-ı muhaffifenin zıddıdır.)

eşedd-i mücazat / eşedd-i mücâzât

 • En şiddetli ceza.

falaka

 • İki ucunda bir ipin iki uçları bağlı, bir sırıktan ibaret olan ceza âleti.

füru' / fürû'

 • Dal, asıldan türeyen. Fer'in çokluk şeklidir.
 • Fıkıh ilminde (İslâm hukûkunda) çocuklar, torunlar ve onların çocukları.
 • Ahkâm-ı şer'iyye yâni İslâm dîninde ibâdet, münâkehât (nikâh, boşanma, nafaka), muâmelât (alış-veriş, ticâret, kirâlama v.b) ve ukûbâtla (cezâlarla) ilgili hükümler.

giyotin

 • Eskiden Fransa'da idam cezalarının infazı için kullanılan, kafa kesmeye yarar âlet. (Fransızca)

günah

 • Cezayı gerektiren amel. Dine aykırı iş. Allah'ın emirlerine uymayan hareket. (Farsça)

had

 • İslâmiyet'te miktârı kesin olarak bildirilen cezâ.
 • Bir nevi ceza.

hadd / حد

 • Hudut. Çizgi. Sınır.
 • Cürüm.
 • Salahiyyet.
 • Şeriatça verilen ceza.
 • Derece. Son derece. Münteha.
 • İnsana ârız olan şiddet ve titizlik.
 • Def etme. Men etmek.
 • Keskin. Sivri.
 • Sert. Gergin.
 • Man: Üç tasavvurdan ibaret olan kıyas.
 • Sınır.
 • Gerçek değer.
 • Şeriatçe verilen ceza.
 • Sınır. (Arapça)
 • Şer'î ceza. (Arapça)

hadd-i kat'-i tarik / hadd-i kat'-i tarîk

 • Huk: Yolkesenlere verilecek ceza.

hadd-i kazf

 • İffetli, temiz olan erkek veya kadına zinâ isnâd etmek (zinâ ettiğini söylemek) sebebiyle verilen cezâ.

hadd-i kazif

 • Nâmuslu bir kadına zina isnad edene karşı verilen şer'î ceza.

hadd-i sekr

 • Fık: Şarap haricindeki diğer içkilerin bil'ihtiyar içilmesinden hâsıl olan sarhoşluğun icab ettirdiği ceza.

hadd-i şer'i / hadd-i şer'î

 • İşlenen suçlar için İslâmiyette miktarı kesin olarak bildirilen ceza.
 • Şeriat kanunlarıyla verilen ceza.

hadd-i sirkat

 • İslâm hukûkunda başkasının az veya çok malını gizlice, haksız olarak veya rızâsı olmayarak almak sebebiyle verilen cezâ.

hadd-i şürb

 • Fık: Az veya çok miktarda şarap (alkollü içki) içilmesinden dolayı uygulanacak ceza.

hadd-i te'dib

 • Bir suç işleyeni başkalarına örnek olacak şekilde cezalandırmak. Darp ve ta'zir gibi.

hadd-i zina / hadd-i zinâ

 • Zinâ suçu işleyene verilen ceza.
 • Akıllı olan, ergenlik çağına gelen ve konuşabilen müslüman veya müslüman olmayan kadın ve erkeğe, dâr-ül-İslâm'da (İslâm memleketinde), tehdîd edilmeden, arzûlariyle, zinâ yaparken yakalandıklarında verilmesi gereken cezâ.

halim / halîm

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Hep hilm sâhibi olan; günâh işleyenlerin, günâh işlemelerini ve emirlerine muhâlefetlerini, karşı geldiklerini gördüğü hâlde gazablanmaya ve onları cezâlandırmaya gücü yettiği hâlde, acele etmeyen. Allahü teâlâ kullarına cezâ vermekte

hazır u nazır

 • Her yerde hazır olup, bilen ve gören, yardım eden veya herkese lâyık cezasını veren Allah (C.C.)

hel

 • Arapçada soru cümlesinin başına gelen bir harf olup; em bel kad edatları yerinde ve ceza mânasına emri ve bazan isbat, bazan da nehiy için kullanılır.

hendesehane-i bahri / hendesehane-i bahrî

 • Bahriye Mektebinin ilk adıdır. Abdülhamid zamanında miladi 1773 yılında Cezayirli Hasan Paşa'nın teşebbüsüyle Tersane içinde açılmıştır. Okulun ilk baş muallimi, Türk riyaziyecisi Gelenbevi İsmail Efendi'dir.Şimdiki ismiyle "Gemi İnşa Mühendisliği" olan Bahriye Mektebi, 1795 senesinde daha muntazam

hudud / hudûd

 • (Tekili: Hadd) Sınırlar, hudutlar.
 • Uçlar. Bucaklar.
 • Şeriatın cezâ hükümlerinin tatbiki.
 • Miktârı, dinde kesin ve açıkça bildirilmiş cezâlar.

hudud-u şer'iyye

 • Şer'i hadler. Muayyen suçlara karşılık tatbik edilen şer'i cezâlar.

hukuk-u cezaiyye

 • Ceza hukuku.

hukukullah

 • Fık: İbadetler ve İlâhî cezalar, ukubetlerle alâkalı haklar.
 • Hukukullah umuma taalluk edip, yalnız bir şahsa âid olmayan ahkâm demektir. Bunlar hukuk-u umumiyeden ibarettir. Cenab-ı Hakk'a izafesi, tazim ve ehemmiyetine işaret içindir.

hulf-ül vaid / hulf-ül vaîd

 • Va'dedilmiş azabı yapmamak, cezâyı yerine getirmemek. (Cenâb-ı Hak kendine isyan edenlerin, günahta devam edenlerin cehenneme gideceklerini beyan ediyor, tehdid ediyor, vaid ile beyanda bulunuyor. Affetmediği takdirde bu vaidinden dönmesi, aslâ adâletine yakışmaz, muhâldir.)

hulfü'l-vaid / hulfü'l-vaîd

 • Söz verdiği halde azap ve cezayı yerine getirmeme.

i'ad / i'âd

 • Cehennem vs ceza ile korkutma, tehdit etme.

iddianame / iddiânâme / اِدِّعَانَامَه

 • Müddei umuminin (savcının), iddialarını topladığı ve soruşturma sonunda mahkemede okuduğu yazı. (Ceza işlerinde hazırlık tahkikatının neticesi, davasının açılması için kâfi olduğu anlaşılırsa savcı bu dâvayı, ya ilk tahkikatın açılması hakkında sorgu hakimine bir talepname veya doğrudan doğruya mahk
 • Savcının cezâ talep ettiği yazı.

ihtisab

 • Hesab sorma, mes'uliyet.
 • İhtisab dâiresinin aldığı vergi.
 • Emr-i bilma'ruf nehy-i an-ilmünker vazifesi,
 • Ceza.
 • Eskiden belediye işlerine bakan memurun işi ve dâiresi.

ihtisab resmi

 • Eskiden belediye varidatı olarak damga, tartı, ölçü, panayır ve pazar vergisi adı altında alınan vergiler ile, hile yapan esnaftan alınan para cezalarının umumi adı.

ikab / ikâb / عقاب

 • Azap, eziyet, ceza.
 • Şiddetli azab, eziyet, ceza.
 • Ağır ceza.
 • Âhiret azabı.
 • Ceza, azap, cezalandırma.
 • Ceza. (Arapça)

ikab-ı uhreviye / ikab-ı uhrevîye

 • Âhiretteki ceza.

imhal-i ikab / imhâl-i ikab

 • Cezanın sonraya bırakılması.

intikam

 • Öc alma.
 • Allahü teâlânın; zâlim, inadcı ve kibirli (büyüklenen) kimseleri şiddetli bir azâb ile cezâlandırması.

inzar

 • (Çoğulu: İnzârât) (Nezr. den) Neticenin kötü olacağını bildirerek fenalıktan sakındırmak. Azab ve ceza va'detmek.

isam

 • (İsm. den) Ceza. Bir kabahat veya suçun gerektirdiği netice, karşılık.

istifa-yı kısas

 • Kısas hakkının bilfiil yerine getirilmesi. Câni hakkında kısas cezasının tatbik edilmiş olması.

ıtlak

 • Salıvermek. Bırakmak. Koyuvermek. Serbest bırakmak. Serbest olup her tarafta bulunmak. Cezadan kurtarmak.
 • Boşama. Boşanma. Afvetmek.

kabr azabı / kabr azâbı

 • Îmânsız ölenin ve günahkâr müslümanın kabre konulduktan sonra çektiği, nasıl olduğunu bilemediğimiz azâb, cezâ.

kanun-u adalet ve tedip

 • Adaleti sağlama ve suçluları cezalandırmaya yönelik düzenlenen kanun.

kavanin-i cezaiye

 • Ceza kanunları.

kazf haddi

 • Muhsan olan erkek veya kadına zînâ isnâd edenlere (iftirâda bulunanlara) verilen sopa cezâsı.

kebair

 • (Tekili: Kebire) Büyük şeyler, büyük günahlar. Kebairin sıralanışı:-Allah'ı inkâr etmek.-Allah'a şirk koşmak.-Kat'iyyen sâbit olan dini bir hükme inanmamak.-Allah'ın rahmetinden ümidini kesmek.-Allah'ın cezasından, mekrinden ve azabından emin olmak.-Günah üzerinde ısrar etmek. Yâni, herhangi bir gün

keffaret / keffâret

 • Örtmek. Allahü teâlânın bâzı hususlarda kullarının kusur ve günahlarını affetmek ve örtmek için vesîle yaptığı şeylerden her biri. Çoğulu keffârâttır. Keffâretler, bir bakımdan ibâdet, bir bakımdan cezâ durumundadır. Keffâret, katl (insan öldürme), zıhar, yemîn, oruç ve hac keffâreti olmak üzere beş
 • Dini suçun affı ümidiyle dünyada çekilen ceza.

keffaret-i savm / keffâret-i savm

 • Ramazân-ı şerîfte bilerek orucu bozmanın cezâsı.

keffaret-i yemin / keffâret-i yemîn

 • Bir işi yapmak veya yapmamak husûsunda Allahü teâlânın ismini söyleyerek yemîn eden kimsenin yemînini bozunca cezâ olarak yapması gerekli olan şey.

keyfer

 • Karşılık, mukabil. (Farsça)
 • Mükâfat veya ceza. (Farsça)

kısas / kısâs / قِصَاصْ

 • Cinayette ödeşmek. Bir suç işliyenin aynı şekilde cezalandırılması. Öldürme veya yaralanmada suçlu olana aynı şeyin yapılması. Suçsuz yere adam öldürene veya yaralayana şeriatın aynı cezayı tatbik etmesi.
 • Öldürmenin öldürme, yaralamanın yaralama ile cezalandırılması: Göze göz, dişe diş gibi.
 • Öldüreni öldürme cezası.
 • İşlenen bir suçun cezası.
 • İşlenen suçun, yapılan kötülüğün aynısını suçluya tatbîk ederek cezâlandırma, öldüreni öldürme, yaralıyanı yaralama, bir uzvu kesenin uzvunu kesme cezâsı.
 • İşlediği suçun aynısıyla cezâlandırma.

kısasen

 • Kısas yoluyla, kısas yaparak öldüren veya yaralayanı cezalandırma.
 • Kısas yoluyla. Öldüren veya yaralayanı eşit şekilde cezalandırarak.

la'net

 • Bedduâ; bir kimsenin kötülüğünü, Allahü teâlânın af ve merhametinden mahrum olmasını, ihânet edenlerin veya kötülüklerin gerektiği cezâya çarptırılmasını istemek.

ma-i şartiye / mâ-i şartiye

 • İki muzariyi cezmeder, şart ve cezâ mânasını ifade eder. (Ne yazarsan, yazarım) misalinde olduğu gibi.

magrib

 • (Mağrib) Batı taraf. Garb. Güneşin battığı cihet. Akşam vakti. Afrikanın şimâl tarafı. Türkiye'ye nisbetle garbda bulunan Fas, Tunus, Cezayir ve İspanya tarafı.

mahabis

 • (Tekili: Mahbes) Ceza evleri, zindanlar. Hapishaneler.

mahall-i ceza

 • Ceza ve mükâfatın verileceği yer.

mahbes / مَحْبَسْ

 • Hapishane. Hapsedilen yer. Cezaevi.
 • Hapishane, cezaevi.

mahbushane

 • Cezaevi, hapishâne, zindan. (Farsça)

mahkeme-i nizamiye

 • Adliye mahkemeleri. Temyiz mahkemeleri ile hukuk ve ceza mahkemeleri.

mahkum / mahkûm

 • Hükümlü, cezalı, mecbur.
 • Aleyhinde hüküm verilmiş olan. Dâvayı kaybedip cezalanan.
 • Birisinin hükmü altında bulunan.
 • Zorunda ve mecburiyetinde olma. Katlanma.

mahkum etme / mahkûm etme

 • Cezaya çarptırma.

mahkum ettirme / mahkûm ettirme

 • Cezalandırma.

mahkum olma / mahkûm olma

 • Cezalandırılma, hüküm giyme.

mahkumiyet kararı / mahkûmiyet kararı

 • Hükümlülük, cezalandırılma kararı.

malik-i yevmiddin

 • Herkesin dünyâda yaptığının mükâfat ve cezasını göreceği yer olan âhiretin, din gününün, mâliki, sahibi olan Allah (C.C.)

mana-yı ukubet / mânâ-yı ukubet

 • Ceza mânâsı, özü, asıl maksadı.

mekr-i ilahi / mekr-i ilâhî

 • Allahü teâlânın mekr (hîle) yapanların mekrini kendilerine çevirmesi, kötülüklerini, kurdukları tuzaklarını bozması, mekrlerine karşılık onları cezâlandırması.

mes'ul

 • Yaptığı iş ve hareketlerden hesap vermeğe mecbur olan. Mes'uliyetli. Bir işin idâresi kendisine âit olan.
 • Ceza verilmiş olan.

mescen

 • Cezaevi, zindan, hapishâne.

mesulat

 • Azab, ukubet. Cezâ çekme.

meydan dayağı

 • Eskiden askeri mekteblerle kışlalarda tatbik edilen cezalardan biridir. Meydanda tatbik edildiği için bu adı almıştır. Arkadaşını yaralamak, hoca ve zâbitine hakarette bulunmak gibi büyük kabahatlerden dolayı verilen bu dayak cezası, saf saf dizilen bütün talebelerin; asker ise kışladaki askerlerin

muaheze / muâheze

 • Azarlama, darılma, paylama, cezâlandırma.

muakab

 • Cezalandırılmış.

muakabe

 • Bir kimseyi cezalandırma. Cezaya çarpma.

muakıb / muâkıb

 • Cezalandıran.
 • Takibeden.
 • Cezalandıran.

mücazat / mücâzât / مجازات / مُجَازَاتْ

 • Ceza. Suçlara karşı verilen karşılık.
 • Karşılık.
 • Karşılık.
 • Bir suça verilen ceza.
 • Cezalandırmalar.
 • Cezalandırma.
 • Cezalandırma. (Arapça)
 • Karşılık verme. (Arapça)
 • Cezâ verme.

mücazaten

 • Ceza olarak.

mucib-i ceza / mûcib-i ceza / mûcib-i cezâ / مُوجِبِ جَزَا

 • Ceza gerektiren.
 • Cezâyı gerektiren.

mükafat ve mücazat / mükâfat ve mücazât

 • Ödüllendirme ve cezalandırma.

müntakim / müntakîm

 • (Nakm. dan) İntikam alan, öç alan, suçluya cezasını veren.
 • Suç işleyene cezasını veren Allah.

müntakimane / müntakimâne

 • Cezalandırırcasına, öç alırcasına. (Farsça)

müntekim

 • İntikam alıcı. Zâlim ve mütekebbir (kibirli) cânîleri başkalarına ders olacak şekilde cezâlandıran, âsîleri ve taşkınlık yapanları şiddetli azâb ile azablandıran.

nakm

 • (Nakmet) İntikam, öç alma. Eza vererek cezalandırma.

nazar-ı adalet

 • Allah'ın sınırsız adaletiyle her varlığa adaletle muamele etmesi; zerre kadar da olsa her şeyin hakkını vermesi, haksızı cezalandırması açısından.

nefs muhasebesi / nefs muhâsebesi

 • İnsanın, dâimâ kötülük ve günâh işlemek istiyen nefsini hesâba çekip, kontrol etmesi ve gerektiğinde onu cezâlandırması

nekam

 • (A, uzun okunur) Bir kimseyi kötü bir fiilinden dolayı şiddetle cezalandırmak. İntikam almak.

nezir / nezîr

 • Korkutan, cezayı haber veren.

nıkmet

 • Azap, ceza.
 • Şiddetli ceza, intikam alma.

nikmet / نِقْمَتْ

 • Şiddetli ceza. Hoş olmayan muamelelerle olan mücâzat.
 • Azap, ceza.
 • Şiddetli ceza, hoşlanmayan muamelelerle olan mücazat.
 • Şiddetli ceza.

oruç keffareti / oruç keffâreti

 • Ramazân-ı şerîfte bilerek orucu bozmanın cezâsı.

pranga

 • İng. Eskiden ağır cezalı mahkûmların ayaklarına takılan kalın zincir.
 • Halkalarıyla beraber iki okka yüz dirhem ağırlığındaki demire verilen addır.
 • Umumi hapishanelerde, hapishanenin iç nizamını bozan ve taşkınlık gösteren mahkûmların ayaklarına da pranga vurulurdu.

sabur / sabûr

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Her şeyi vakti gelince ve belli miktarı ile yaratan, bu hususta acele etmeyen, kendisine şirk (ortak) koşan ve başka günâhları işleyerek isyân edenleri cezâlandırmaya kâdir (gücü yetici) iken, cezâ vermekte acele etmeyen.

sahra-yı kebir

 • Büyük çöl. Cezayir, Tunus ve Libya'nın güneyinden Çat Çölü hizasına kadar uzanan Afrika'nın en büyük çölü.

şart

 • Biri diğerinin şartına bağlı olan iki cümleden ilki. Meselâ "Haber verirsen, gelirim" ifadesinde "Haber verirsen" şarttır, "gelirim" cezadır.

şart edatları

 • (Huruf-u şartiye) Bunlara "Şart isimleri" de denir. Arapçada şart mânâsını ifade eden edatlar: İn, Men, Ma, Mehmâ, Eyyü, Metâ, Eynemâ, Eyyâne, Ennâ, Haysümâ, Keyfemâ. Bu edatlar iki fiili (şart ve ceza fiillerini) cezmederler. Şart mânâsını ifade eden edatlardan sonra gelen ilk fiil, şart; ikincisi

şefi-i ruz-i ceza / şefî-i rûz-i cezâ

 • "Cezâ gününün yâni kıyâmet gününün şefâat edicisi" mânâsına Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselâm.

şiddet-i gazab

 • Azabın, cezanın şiddeti.

şiddet-i hüküm

 • Ağırceza kararı.

siyaset / siyâset / سياست

 • Politika. (Arapça)
 • İdam cezası. (Arapça)

sücun

 • (Tekili: Sicn) Hapishaneler, zindanlar, ceza evleri.
 • Mc: Dünyanın sıkıntıları.

şükm

 • Ücret, ivaz. Cezâ. Karşılık. Amelin ücreti.

sultanü'd-deyyan / sultanü'd-deyyân

 • Mükâfat ve cezayı hakkıyla veren sultan; Allah.

sünusi / sünusî

 • (Seyyid Muhammed bin Ali) (Hi: 1206 - 1276) Şâzelî (Şazilî) Tarikatının sonradan teşekkül eden kollarından birisinin kurucusudur. Cezayir'in büyük velilerindendir. Memleketinin bir çok yerlerini ve Mekke-i Mükerreme'yi ziyaret etmiş; Mısır'da, Bingazi'de tederrüsle iştigal etmiştir. Bingazi'de zaviy

ta'zir / ta'zîr

 • Siyaset.
 • Tehdit etmek.
 • Tazim ve tathir. Temizlemek ve hürmet etmek.
 • Lügatta red, icbar, tahkir, te'dib, hak üzere tevkif mânalarına gelen bu tabir, İslâm hukukunda: Hakkında muayyen bir şer'î ceza olmayan suçlardan dolayı ulülemr (hükümdar, padişah) veya vekili tarafı
 • Suça ve şahsa göre değişen tenbîh (uyarma), ihtâr, tekdîr ve dövmek gibi cezâlarla cezâlandırma.
 • İslâm hukukunda hakkında belli bir ceza olmayan suçlardan dolayı uygulanan cezalar.
 • Red, icbar, tedib.

ta'zir-i ukubet

 • Mükellef bir şahıs tarafından irtikâb olunup da şer'an muayyen bir cezası bulunmayan bir suçtan dolayı ukubeten yapılan ta'zirdir. Mücrimin bu hususta müslim ile gayr-i müslim; hür ile âbid; erkek ile kadın olması müsavidir.

tasarruf

 • İdâreli kullanma, sarfetme. Tutumlu olma; harcamada isrâftan ve cimrilikten sakınıp orta yolu seçme.
 • İdâre etme, hükmetme.
 • Bir velînin Allahü teâlânın izniyle sevdiklerini mânen yetiştirmesi, düşmanlarını ise cezâlandırması.

tazip / tâzip

 • Azap verme, cezalandırma.

tazip eden / tâzip eden

 • Azap veren, cezalandıran.

te'dib / te'dîb / تأدیب

 • Terbiye etme, edeblendirme.
 • Suçluyu cezâlandırma.
 • Eğitme, terbiye etme. (Arapça)
 • Cezalandırma. (Arapça)
 • Te'dîb etmek: (Arapça)
 • Eğitmek, terbiye etmek. (Arapça)
 • Cezalandırmak. (Arapça)
 • Te'dîb olunmak: (Arapça)
 • Eğitilmek, terbiye edilmek. (Arapça)
 • Cezalandırılmak. (Arapça)
 • < (Arapça)

te'ziyane-i tazip / te'ziyâne-i tâzip

 • Ceza ve azap kamçısı.

tecrim

 • Suçlandırma. Cezalandırma. Cürüm isnad etme.
 • Bir taifeden ayrılıp gitme.

tecziye / تجزیه / تَجْزِيَه

 • Cezalandırma.
 • Cezalandırma.
 • Parça parça ayırmak.
 • Cezalandırma.
 • Cezalandırma. (Arapça)
 • Tecziye edilmek: Cezalandırılmak. (Arapça)
 • Tecziye etmek: Cezalandırmak. (Arapça)
 • Tecziye olunmak: Cezalandırılmak. (Arapça)
 • Cezâlandırma.

tecziye etmek

 • Cezalandırmak.

tedip

 • Edeplendirme, ceza.

tedip etme

 • Edeplendirme, cezalandırma.

tekdir

 • Azarlamak.
 • Kederlenme.
 • Bulanık etme.
 • Mektebde talebeye verilen ve siciline geçirilen bir ceza. Ta'zir.

tekfir-i yemin

 • Yeminin keffaretini vermek. Yemin bozan bir kimsenin ceza olarak ödediği para, tuttuğu oruç.

tenkil / tenkîl / تنكيل

 • Uzaklaştırmak. Tepeleyip sindirmek.
 • Başkalarına ders ve ibret olacak şekilde ceza vermek. Rezil ve rüsvay eylemek.
 • Zincire vurmak.
 • Ağır bir şekilde cezalandırma.
 • Uzaklaştırma. (Arapça)
 • Ortadan kaldırma. (Arapça)
 • Cezalandırma. (Arapça)

tenkilat / tenkilât

 • (Tekili: Tenkil) Örnek olacak biçimde cezâlandırmalar.
 • Düşmanları tepelemeler.
 • Uzaklaştırmalar.

terbiye / تربيه

 • Kişiyi yavaş yavaş rûhen ve bedenen yetiştirmek, olgunlaştırmak.
 • Edeblendirme, cezâlarını verme.
 • Yetiştirme. (Arapça)
 • Eğitim. (Arapça)
 • Cezalandırma. (Arapça)

tesvib

 • Sevab vermek demektir. Sevab da ceza gibi, hayır veya şer herhangi bir şeyin karşılığıdır. Sevab, hayırda meşhur olmuştur. Lisanımızda da ceza, şerde kullanılmıştır.

ukba / ukbâ

 • Âhiret, öbür dünya, bâki olan âlem.
 • Ceza.
 • Cezâ; âhiret âlemi.

ukubat / ukubât / ukûbât / عقوبات

 • (Tekili: Ukubet) Cezalar. İşkenceler, eziyetler.
 • Kısas ve şahsî cezalar.
 • Cezalar.
 • Cezâlar.
 • Cezalar. (Arapça)

ukubet / ukûbet / عقوبت

 • (Çoğulu: Ukubât) İşkence, azab, eziyet.
 • Ceza.
 • Ceza, azap, işkence, eziyet.
 • Ceza. (Arapça)
 • Ukûbet bulmak: Cezalandırılmak. (Arapça)

va'd

 • Söz verme, söz verilen şey.
 • Allahü teâlânın; emirlerini yerine getirenleri çeşitli nîmetlerle mükâfâtlandıracağını, karşı gelenleri ise, azâb ile cezâlandıracağını bildirmesi, söz vermesi. Buna va'd-ı ilâhî de denir.
 • Bir kimsenin, başka birisine bir husûsta söz vermesi.

vaid / vaîd

 • Korkutma, tehdit etme.
 • Allah'ın azap ve cezayla korkutması
 • felâket, cehennem.
 • Cezalandıracağını söyleme.

yemin keffareti / yemîn keffâreti

 • Yapılan yemîne riâyet etmeyip, yemîni bozan bir müslümana lâzım gelen keffâret, cezâ.

yevm-i fasl

 • İnsanların kısım kısım ayrıldığı ve davalarının halledildiği kıyamet günü. Bundan başka kıyamet gününe aşağıdaki isimler de verilir: Yevm-ül cem', yevm-ül cevab, yevm-ül cezâ, yevm-üd din, yevm-ül ahd, yevm-ül feza-ul ekber, yevm-ül haşr, yevm-ül hisâb, yevm-ül ivaz, yevm-ül karar, yevm-ül karia, ye

yevm-id din

 • Din günü, ceza günü, mâneviyat günü.

zecren

 • Zorlayarak, zorla.
 • Ceza olarak.
 • Engel olarak, menederek.