LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te cesa ifadesini içeren 100 kelime bulundu...

abdullah ibn-i zübeyr

 • Ebu Bekir-i Sıddık'ın kızı Esma'nın oğludur. Muhacirlerden ilk doğan çocuk olup cesaret, şecaat, ibadet ve takvası ile meşhurdur. Zübeyr ibn-i Avvam'ın oğludur. Yezid'in saltanatını kabul etmedi ve Mekke'de dokuz sene halifelik yaptı. 73 yaşında şehid edildi. (R.A.)

batalet

 • Avarelik. İşsizlik.
 • Boş şeyler söylemek.
 • Bahadırlık. Cesurluk. Cesâret.

cahiz

 • Cesur, cesaretli, yiğit.

casir

 • (Cesaret. den) Cesaret eden, cesur, cesaretli.

caslik

 • (Cesâlik) Nasrâniler hakîmi.
 • Çokluk, kesret.

cebin / cebîn

 • (Cebân) Korkak. Cesaretsiz.
 • Alın.
 • Korkak, cesaretsiz.

celadet / celâdet

 • Ululara karşı gösterilen cesaret.

celaleddin-i harzemşah

 • (Vefâtı M.: 1231) Mengü berdi (Allah verdi) ismi de verilir. Harzemşah soyunun 7nci ve son hükümdarıdır. Tarihte cesaret ve irfanı ile tanınmıştır. O zamanın deccalı olan Cengiz'in kahır ve şiddeti karşısında İrân ve Turân korku ve zillete düştüğünde Celâleddin, Cengiz'in ordularını müteaddit defala

cerame

 • Gövdeli olmak. Vücudu iri olmak.
 • Cesâmet.

cerbeze

 • Aldatıcı sözlerle kurnazlık etme. Fazla sözlerle aldatıcılık. Haklı ve haksız sözlerle hakikatı gizleme.
 • Beceriklilik, fetânet ile temyiz ve cesaret-i mutedile ve kuvvet-i idareden ibâret olan sıfat-ı zihniye. (Bu kelime, Arabçada: Hilekârlık, kurnazlık gibi aşağılayıcı bir mânâda ku

ceri'

 • (Cür'et. den) Cesur, yiğit, delikanlı, gözü pek, cesaretli, yılmayan.

cesaret-i fevkalade / cesaret-i fevkalâde

 • Olağanüstü cesaret.

cesaret-i fıtriye

 • Fıtrî bir cesaret, yaratılıştan gelen cesaret.

cesaret-i imaniye

 • İmandan kaynaklanan cesaret.

cesaret-i milliye

 • Millî cesaret.

cesur / cesûr / جسور

 • (Cesâret. den) Cesaretli, yiğit.
 • Cesaret sahibi. (Arapça)

cesurane / cesurâne / cesûrâne

 • Yiğitçesine, cesaretli olarak, yüreklice, cesaretle. (Farsça)
 • Cesaretli olarak, yüreklice.

ciğer-dar / ciğer-dâr

 • Yürekli, ciğerli, cesâretli. (Farsça)

civanmerdane / civanmerdâne

 • Mert ve yüksek cesaret taşıyan bir kişi gibi.

cür'et / جُرْئَتْ

 • Cesaret.
 • Yiğitlik, cesaret. Korkmayarak ileri atılmak.
 • Haddi aşan cesâret.

cür'et eden

 • Cesaret eden.

cür'et edilme

 • Cesaret edilme.

cür'et-yab / cür'et-yâb

 • Cesur, cesaretli, yiğit, delikanlı, atılgan, gözüpek, cür'etkâr. (Farsça)

cür'etkar / cür'etkâr

 • Cesur, cesaretli, yiğit, delikanlı, atılgan, gözüpek. (Farsça)

cür'etkarane / cür'etkârâne

 • Cesaretli bir şekilde.

cüret

 • Cesaret.

cüret eden

 • Cahilce cesaret eden; saygı sınırlarını aşarak davranan.

cüret-i teşebbüs

 • Girişimcilik; bir işi yapmak için cesaret etme.

cüretkarane / cüretkârâne

 • Cesaretle.

cürre

 • Cesur, cesaretli, cür'etkâr, cür'et-yâb, yiğit, delikanlı, gözüpek, atılgan.
 • Uçan her çeşit kuşun erkeği.
 • Bir zira' miktarı ağaç. (Ağacın başında bir küfe, ortasında bir ipi olup onunla geyik avlarlar.)

dağvari

 • Dağ gibi, dağ cesametinde. Dağ büyüklüğünde. Dağa benzer surette. (Farsça)

debdab

 • Şan, şöhret. Azamet, haşmet, cesamet. (Farsça)

derece-i cesaret

 • Cesaret derecesi, seviyesi.

dervah

 • Hastalıktan yeni kurtulan, iyice kendisine gelemeyen kimse. (Farsça)
 • Sağlam, metin, muhkem. (Farsça)
 • Doğru, asıl, gerçek. (Farsça)
 • Yiğitlik, cesaret, cesur olmak, şecaat. (Farsça)
 • Ayıp, utanma. (Farsça)
 • Sertlik, kabalık. (Farsça)

dil

 • Gönül, kalb, niyet. (Farsça)
 • Cesâret, yürek. (Farsça)
 • Mandıra, ağıl. (Farsça)

dil-aver / dil-âver

 • Yiğit. Cesaretli. Yürekli. (Farsça)
 • Gönül alıcı. (Farsça)

dilaver / dilâver

 • Yiğit, cesaretli; gönül alıcı.

dilir

 • (Çoğulu: Dilirân ) Bahadır, cesur, cesaretli, yiğit, yürekli.

diliran / dilirân

 • (Tekili: Dilir) Bahadırlar, cesurlar, cesaretliler, yiğitler, yürekliler.

efşal

 • (Tekili: Feşil) Korkaklar, cesaretsizler.

evcel

 • Çok korkak adam. Cesaretsiz kişi.

feşil

 • (Çoğulu: Efşâl) Korkak, cesaretsiz, yüreksiz.

gazanfer

 • Kahraman, cesaretli.

hamaset / hamâset

 • Yaradılıştan olan cesâret. Bahadırlık. Cesurluk. Kahramanlık. Yiğitlik.
 • Yiğitlik, kahramanlık, cesaret.

hamasi / hamasî

 • Hamâsetle alâkalı. Fıtrî cesarete âit ve müteallik.

herkül

 • yun. Cesaretiyle meşhur olup, efsaneleşmiş bir Yunanlının adı. (Onlarda kuvvet sembolüdür)
 • Cesaret ve kuvvetiyle efsaneleşmiş Yunan mitolojisi kahramanı.

ictira'

 • (Cür'et. den) Cesaret etme, cür'et etme, yeltenme, atılma.

ictisar / ictisâr / اجتسار

 • Cür'et ve cesâret göstermek.
 • Çölü aşıp gitmek.
 • Denizde geminin geçip gitmesi.
 • Yüreklenme, cesaret bulma. (Arapça)
 • İctisâr etmek: Cesaretlenmek, cesaret bulmak. (Arapça)

izhar-ı tecellüd

 • İnad edip kafa tutma, yalandan cesaretlilik gösterme.

izzet ve şehamet-i islamiye / izzet ve şehamet-i islâmiye

 • İslâmiyetten gelen cesaret ve üstünlük.

kalp

 • t. Hileli. Sahte. Taklit.
 • Yalandan cesaret satan korkak adam.
 • Yalancı. Kendisine güvenilmez olan.

kemal-i şecaat / kemâl-i şecaat

 • Mükemmel derecede kahramanlık, cesaret.

künd

 • Biçimsiz, yakışıksız, kısa.
 • Kesmez, kör.
 • Yiğit, cesaretli, cesur.
 • Anlayışsız. Fehim ve idraki kısa.

lamise / lâmise

 • Dokunma hissi, duygusu. El ile olan his. Bir şeyin cesâmetini anlama duygusu.

meşhum

 • Cesaretli. Sözü geçer kimse. Zeyrek. Zeki. Akıllı.
 • Korkmuş. Korkutulmuş.
 • Çok güzel hareketli at.

meyl-i tecellüd

 • Yiğitlik meyli, cesaretli olma ve kahramanlık arzusu.

mücaseret

 • Cesaret, gayret göstermek. Cür'et ve ikdam eylemek.

mücasir

 • (Cesaret. den) Cesaret eden.

mücteri

 • (İctira. dan) Cesaret eden, cür'et eden.

mukdim

 • İşine düşkün, gayret ve fedakârlıkla çalışan. Cüretli ve cesaretli olan.

mütebessil

 • Cesaret veya kızgınlıktan dolayı yüzünü ekşiten.

mütecasir

 • (Çoğulu: Mütecasirîn) (Cesaret. den.) Küstah, cür'et gösteren, tecasür eden.

mütecasirin / mütecasirîn

 • (Tekili: Mütecasir) Cür'et edenler, cesaretlenenler, küstahlar.

mütereddid

 • Kararsız, teredüdde kalan, karar veremeyen, cesaretsiz.
 • Bir yere gidip gelen.

nevmid

 • Ümidsiz, me'yus, mükedder, cesareti kırılmış. (Farsça)

nevmidi / nevmidî / nevmîdi

 • Ümidsizlik, cesaret kırıklığı.
 • Ümitsizlik, cesaret kırıklığı.

ömer

 • Resül-ü Ekrem'in (A.S.M.) ikinci halifesi, Aşere-i Mübeşşere'den ve sahabenin en büyüklerindendir. Çok âdil, âbid, zâhid ve merhametli idi. Fakirce yaşadı. Adaleti, şecaat ve cesareti, İlâ-yı Kelimetullah için fedakârlığı meşhurdur. Çok Hadis-i Şeriflerle medhedildi. Zamanında çok fütühat ve ilerlem

recüliyet

 • Erkeklik, erkek olmak.
 • Cesâretlilik, erişkenlik.

rüstem

 • Şark edebiyatında kuvvet ve cesaretin timsali olarak bilinen ve Zaloğlu Rüstem diye veya "Rüstem-i Sistanî" nâmiyle meşhur İran'lı bir kahramandır. (Farsça)
 • Şark edebiyatında kuvvet ve cesaret timsali olarak şöhret bulan Zaloğlu Rüstem, İran'ın efsanevî ünlü kahramanı.

rüstem-i sistani / rüstem-i sistanî

 • Şark edebiyatında kuvvet ve cesaret timsali olarak şöhret bulan Zaloğlu Rüstem.

salabet

 • Metanet, katılık, sulbiyet.
 • Peklik, dayanma. Sağlamlık.
 • Mukaddesatı korumak hususunda cesaret, metanet ve sebat gibi sıfatlarla muttasıf olmak. (Bunun zıddı: Lâübalilik)

sameyan

 • Sıçramak.
 • Kalkmak.
 • Yürekli, cesaretli, kahraman, bahadır kişi.

şeca'at / şecâ'at

 • Yiğitlik, bahadırlık, cesâret, kahramanlık.

şecaat / şecâat / شجاعت / شَجَاعَتْ

 • Yiğitlik, cesurluk. Korkulu anda kalb kuvveti ile cesaretini muhafaza etme. Kuvve-i gadabiyenin vasat mertebesidir.
 • Cesaret, yiğitlik. (Arapça)
 • Cesâret.

şecaat-i fıtriye

 • Yaratılıştan gelen yiğitlik, cesaret ve kahramanlık.

şecaat-i imaniye

 • İmandan kaynaklanan cesaretlilik, yiğitlik, kahramanlık.

şecaat-i imaniye ve akliye ve fenniye

 • İmandan, akıldan ve fen ve bilimden gelen dengeli cesaret.

şecaat-i milliye-i islamiye / şecaat-i milliye-i islâmiye

 • İslâm milletine ait kahramanlık, yiğitlik, cesaret.

şeceat / şeceât

 • Cesaret, kahramanlık.

şeceat-ı haydarane

 • Hz. Ali'ye yakışır bir cesaret.

şeci / şecî

 • Şecaatli, cesaretli, kahraman.

şehamet / şehâmet

 • İyi işler yapmak, yüksek mertebeler ele geçirmek; zekâ ve akıllılıkla berâber olan cesâret, yiğitlik.
 • Akıl ve zekâ ile olan cesaretlilik.

şehamet-i imaniye / şehâmet-i imâniye

 • İmandan gelen yiğitlik ve cesaret.

şehamet-i islamiye / şehamet-i islâmiye

 • İslâmiyetten gelen yiğitlik, İslâm'ın kazandırdığı akla ve zekâya dayanan cesaret.

selfa'

 • Bahadır. Kahraman ve cesâretli kimse.
 • Yüzsüz, utanmaz, hayâsız, kötü kadın.
 • Kuvvetli deve.

serbaz

 • (Çoğulu: Serbâzân) Korkusuz, cesur, cesâretli. Yiğit. (Farsça)

şirdil

 • (Çoğulu: Şirdilân) Aslan yürekli. Cesaretli. Cesur. (Farsça)

tarsin

 • Sağlamlaştırmak. Bir şeyi tahkik etmek.
 • Bilmek.
 • Metanet ve cesaret vermek.

tasarrum

 • Cesaretlenme, yiğitlenme.
 • Kesilmek.

tecasür

 • Cesaretlenme.

tecellüd

 • Kendini cesaretli ve kahraman gösterme; sertlik, direnme.
 • Tekellüfle celâdet göstermek. Kendini şecaatli ve cesâretli göstermeğe çalışmak.
 • Serkeşâne inad etmek.

teşci / teşcî

 • Cesaret verme, şecaatlandırma.
 • Cesaretlendirme, teşvik etme.
 • Şecaatlandırma, cesaret verme.

teşci eden

 • Cesaretlendiren.

teşçi etme / teşçî etme

 • Teşvik etme, cesaretlendirme.

teşci etmek

 • Cesaretlendirmek.

teşci' / teşcî' / تَشْج۪يعْ

 • Şecâatlandırma, cesaret verme. Bahadırlık etme.
 • Cesâretlendirme.

teşvik

 • Şevklendirme. Şevke getirme. Kışkırtma. Kaldırma. Cesaret verme.

teşyi'

 • Uğurlamak. Gideni selâmetlemek. Yolcu etmek.
 • Cesaretlendirmek.

yed-i şecaat

 • Cesaret eli.

zehredar / zehredâr

 • (Çoğulu: Zehredârân) Yiğit, cesur, yürekli, cesaretli. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın