LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te cani ifadesini içeren 125 kelime bulundu...

abdulkahir-i cürcani / abdulkahir-i cürcanî

 • (Bak: Cürcanî)

afv-i anil ceraha

 • Huk: Kendisine cinayet yapılmış olan kimsenin, yaralanmadan dolayı malik olduğu kısas, diyet veya hükümet-i adl; yani, ehl-i vukufca tayin edilen diyet hakkını caniye bağışlamasıdır.

aned

 • Cânib ve nâhiyeler.

bezl-i can

 • Canını esirgemeden vermek.

camit

 • Eski ve Ortaçağlarda Giresun ile Samsun arasında kalan dağlık mıntıkaya verilen ad. Osmanlılar zamanında bu kelime Canik olarak kullanılmıştır.

can-efşan

 • Bir dâvâ uğrunda canını veren, canını feda eden. (Farsça)

can-nisar

 • Canını harcayan, canını fedâ eden. (Farsça)

canbaz / cânbâz / جانباز

 • (Çoğulu: Canbazan) Can ile oynayan, canını tehlikeye koyan, canbaz.
 • Hayvan alış-verişi ile uğraşan kimse.
 • Aldatan, hilekâr, hile yapan.
 • Eskiden atlı fedai asker.
 • Canını hiçe sayan. (Farsça)
 • Fedai. (Farsça)
 • Cambaz. (Farsça)

canbeleb

 • Ölecek halde, canı dudakta.

canefşan / canefşân / جان افشان

 • Canını hiçe sayan, fedai. (Farsça)

canfeşan / cânfeşân / جان فشان

 • Canını hiçe sayan, fedai. (Farsça)

cani

 • Cinayet işlemiş olan. Birisini öldürmüş veya yaralamış bulunan. Caniler nasıl haksız yere insanı öldürüyorlar ve onların hayatlarına son veriyorlarsa; kâfirler, inkârcılar, dinsizler de birer cani sayılırlar. Çünkü Allah'ın eserleri olan canlı ve cansız varlıklar onun sonsuz kudretini, ilmini, irade

canibeyn

 • İki taraf, iki cânib, iki yan.

caniha

 • (Bak: CANİH)

caniyane / câniyâne

 • Canicesine.
 • Câni gibi, cânice.

caniye

 • Cani; acımasız ve gaddar; cinayet işlemiş olan.

cannisar / cânnisâr / جان نثار

 • Canını feda eden. (Farsça - Arapça)

cansipar / cânsipâr / جان سپار

 • Canını feda eden. (Farsça)

cansiper

 • (Cansupâr): Canını feda eden. (Farsça)

cansiperane / cansiperâne / cânsiperâne / جان سپرانه

 • Canını feda edercesine. (Farsça)
 • Canını fedâ edercesine, canını siper ederek.
 • Canını verircesine.
 • Canını feda edercesine. (Farsça)

cenab

 • (Çoğulu: Ecnibe) Evin etrafı, çevresi.
 • Cânib.
 • Nâhiye.

cerim

 • Kabahatli, câni, suç işlemiş.
 • (Çoğulu: Cirâm) Kuru hurma.
 • Hurma çekirdeği.

cevanib

 • (Tekili: Cânib) Cânibler, yanlar, taraflar.

cinayetkar / cinayetkâr / جنایتكار

 • Câni, cinayet işleyen. (Arapça - Farsça)

cürcani / cürcanî

 • (Abdülkahir) Hicri beşinci asrın ikinci yarısında yaşamış büyük âlimlerden ve Arapçanın dâhi mütehassıslarındandır. Dindarlığı ve takvası da çok ileri olduğu nakledilir... Asıl adı: Abdülkahir-el Cürcanî olan bu Zâtın ilk tahsilini memleketi Cürcan'da yaptığı biliniyor. Adı ve künyesi şu şekilde olu

delail-i i'caz / delâil-i i'câz

 • Kur'ân'ın mu'cizeliğini gösteren deliller (Kur'ân'ın mu'cizeliğini ispat eden Abdülkahir Cürcânî'nin belâgat ilmine dair eserine telmih vardır.).

delailü'l-i'caz / delâilü'l-i'câz

 • Abdülkâhir-i Cürcânî'nin, Kur'ân-ı Kerim'in edebî yönünü anlattığı bir eseri.

dercan / dercân

 • Canına sokma, içine alma.

deri

 • Farsçanın sahihi, fasih olanı. (Kapı demek olan "der" ismi Farsça olduğu halde Arapça sayılarak müennesi "deriyye" yapılmıştır.) (Farsça)
 • Havası hoş ve lâtif. Yeşilliği bol olan dağ eteği. (Farsça)

diyet-i kamile / diyet-i kâmile

 • Huk: Öldürülen şahsın nefsine bedel olarak, câniden veya ailesinden alınan tam diyet olup, miktarı öldürülen kişiye göre değişir.

dürr-i can / dürr-i cân

 • Canın incisi. Çok sevgili. (Farsça)

ehl-i salib / ehl-i salîb

 • Haç sâhipleri. Târihte papalığın teşvikiyle müslümanlara karşı birleşerek seferler tertipleyen, milyonlarca insanın canına kıyan, devletlerin yıkılmasına sebeb olan hıristiyan milletler topluluğu, haçlılar, hıristiyanlar.

elif

 • Birinci harf-i hecânın adı.
 • (Ülfet. den) : Bütün harflerle ülfet edebildiği için böyle isimlendirilmiştir. Ebcedî değeri de bire delâlet eder.

enha

 • (Tekili: Nahv) Nahvlar, taraflar, canibler, cihetler, yanlar.
 • Yollar, tarikler.

esrarü'l-belaga / esrarü'l-belâga

 • Abdülkâhir-i Cürcânî'nin, belâgat hakkında bir eseri.

esrarü'l-belagat / esrarü'l-belâgat

 • Abdülkâhir-i Cürcânî'nin, belâgat hakkında bir eseri.

etraf

 • (Tekili: Taraf) Taraflar, yanlar, canibler, yönler, uçlar, kıyılar.

feda'i / fedâ'î / فدائى

 • Yoluna canını hiçe sayan. (Arapça)

feda-yı can / fedâ-yı cân

 • Canını feda etme, yolunda canını verme.
 • Canını verme, canını fedâ etme, kendini kurban etme.

fedakarane / fedakârane

 • Canını ve herşeyini feda eder derecesinde. Her türlü eziyet ve zahmetlere göğüs gererek, dâvası uğruna sebat edene yakışacak surette. (Farsça)

fevd

 • Tavşancıl kuşunun kanadı.
 • Ölmek.
 • Canip, taraf, yön.

giran-hatır

 • Canı sıkılmış, gücenmiş. (Farsça)

guş-i kabul-i cane / gûş-i kabul-i câne

 • Canın kabul kulağı; birşeyi can kulağıyla dinleme.

hafif ikrah / hafîf ikrâh

 • Şiddetli olmayan zorlama. Canın veya uzvun telefine yol açmayan, yalnız acı ve eleme sebeb olacak derecedeki dövme ve hapsetme gibi şeylerle yapılan zorlama.

halvet-i faside / halvet-i fâside

 • Karı-kocanın aralarında şer'î mâni olmasına rağmen birleşmeleri.

halvet-i sahiha

 • Karı-kocanın aralarında şer'î mâni bulunmaması halinde birleşmeleri.

hamme

 • (Çoğulu: Humm) Kaplıcanın sıcak suyu.
 • Kuyruk yağının kıkırdağı.
 • Kızdırmak mânasına mastar da olur.

hareket-i ahmakane ve caniyane / hareket-i ahmakâne ve câniyane

 • Aptalca ve cânice yapılan hareket.

hattiyye

 • (Çoğulu: Hatyât) Canı, kıymeti yüce olmak.
 • Küçük ok.

hazafir

 • (Tekili: Hizfâr - Hazfur) Cânibler.
 • Bir kavmin meşhurları, ileri gelenleri, şereflileri.
 • Hepsi. Tümü. Mecmu'u.

hazık

 • (Çoğulu: Havâzik) Mesti dar olan.
 • Cânip, taraf.

heyet-i hafife

 • Cümledeki her bir parçanın tek tek mânânın hafiif olduğunu göstermesi; hafif yapı.

hıdn

 • Koltuk altından yan başına varana kadar, kucak.
 • Nahiye.
 • Canip, taraf.

hıfz-ı emanet

 • Canı muhafaza etme.
 • Bırakılan emaneti koruma.

hırz-ı can

 • Bağrına basıp canı gibi korumak. Canı koruyan. Canını teslim ederek sığınmak.

hırzıcan / hırzıcân

 • Canı gibi koruma.

hışaş

 • Başı küçük adam.
 • Küçük başlı yılan.
 • Devenin burnuna geçirdikleri burunduruk.
 • Kuşlardan, dimağı olmayan.
 • Çuval.
 • Cânip, taraf.
 • Sinir.

hiyal

 • Taraf, yan, cânib. Hizâ.
 • Bir hayvanın kısır olma hâli.

hukuk-u zevciye

 • Karı ile kocanın birbirlerine karşı hâiz olduğu haklar. Aile hukuku.

icane

 • (Çoğulu: Ecanin) Hamam taşı.
 • İçinde bez ve kaftan yıkanılan kap.

icazet / icâzet

 • İzin, diploma, şehâdetnâme. Çeşitli ilimlerde üstâdın (hocanın) talebesine, yetiştiğine dâir verdiği belge, diploma.

icazet-i mutlaka / icâzet-i mutlaka

 • Çeşitli ilimlerde üstâdın (hocanın) talebesine yetiştiğine ve başkalarını da yetiştirebileceğine dâir verdiği izin veya bu izni ifâde eden belge, diploma.

ihtika'

 • Bir şeyin sağlamlığı, muhkemliği.
 • Dimağ heyecanı.

ila / îlâ

 • Kocanın karısına dört ay veya daha çok zaman veya zaman söylemeyerek "Sana yaklaşmayacağım" diye yemîn etmesi.

ilye

 • Sağrı, but. Kalçanın üst kısmı.

intihar / intihâr / انتحار

 • Kendini öldürme, canına kıyma. (Arapça)
 • İntihâr etmek: Kendini öldürmek, canına kıymak. (Arapça)

istifa-yı kısas

 • Kısas hakkının bilfiil yerine getirilmesi. Câni hakkında kısas cezasının tatbik edilmiş olması.

kars

 • İki parmağıyla çimdiklemek.
 • Karıncanın ısırması.

kayın

 • Kadının veya kocanın erkek kardeşi.

keşih

 • (Çoğulu: Küşuh) Perâkende olmak, parça parça dağılmak.
 • Böğür.
 • Cânip, taraf.

keyfemayeşa / keyfemâyeşâ

 • Canı nasıl isterse.

kıbel

 • Yan, taraf, yön, cihet, cânib.

kütfane

 • (Çoğulu: Kütfân-Ketâyif) Çekirgenin evvel kanatlanıp uçanı.

kutr

 • Taraf. Canib.
 • Nahiye. Mahal. Arzın veya semânın bir ciheti.
 • Çap.
 • Bölük. Bölge.
 • Geo: Dairenin merkezinden geçip onu iki müsavi kısma bölen doğru parçası, çap.

lisan-ı nahvi / lisan-ı nahvî

 • Arapçanın bir vasfı; intizam ve kaidelere, düsturlara bağlı belâgatlı dil.

masruf

 • Sarfolunmuş, harcanılmış olan.

meccaniyet

 • Ücretsizlik, meccanilik.

melekut

 • Tam bir hâkimiyyetle, Saltanat-ı İlâhiyyenin müessiriyyet ve idâresinin esrarı. Her şeyin kendi mertebesinde, o mertebeye münâsib ruhu, canı, hakikatı. Bir şeyin iç yüzü, iç ciheti.
 • Hükümdarlık. Saltanat.
 • Ruhlar âlemi.

menbic

 • Mevzi ismi. (Oraya nisbetle "menbicâni" derler.)

mevetan

 • Canı olmayan nesneler.
 • İhya olunmayan, ekilip biçilmeyen arazi.

mikleb

 • Eskiden ciltlenen kitapların sol tarafındaki fazlalık parçanın adı.

müfarakat

 • Ayrılık. Bir yere bırakıp gitmek. Dostlarından ayrı düşmek.
 • Fık: Karı-kocanın talâk veya fesh ile birbirlerinden ayrılmaları.

muhafaza-i nefis

 • Kişinin kendisini ve canını koruması.

münfail

 • İnfiâl eden. Te'sir ile harekete geçen.
 • Muztarib, kederli ve muğber olan. Bir şeyden canı sıkılan. Alınmış, gücenmiş.

müntekim

 • İntikam alıcı. Zâlim ve mütekebbir (kibirli) cânîleri başkalarına ders olacak şekilde cezâlandıran, âsîleri ve taşkınlık yapanları şiddetli azâb ile azablandıran.

müste'min

 • Eman dileyen. Emane, emniyete erişen, nâil olan. (Gerek müslim, gerek zimmî veya harbî olsun.) İstiman eden. Emin edilmiş.
 • Canının bağışlanması şartiyle teslim olan.
 • Tar: Osmanlı ülkesinde oturmalarına müsaade olunan yabancı devlet tebaası. Osmanlı devleti ile sulh halinde bu

naks

 • Nakletmek.
 • İfsad etmek, bozmak.
 • Evmek. Acele etmek.
 • Kimseye lâkap takmak.
 • Ayıplamak.
 • Kilise çanını çalmak. Çan çalmak, çana vurmak.

nakus

 • Kiliselerde asılı bir vaziyette durup belirli vakitlerde çalınan çan. Kilisenin büyük çanı.

nevadir haberler / nevâdir haberler

 • Hanefî mezhebi imâmlarından İmâm-ı Muhammed'in (El-Keysâniyyât), (El-Hârûniyyât), (El-Cürcâniyyât), (Er-Rukıyyât) adındaki kitablarıyla bildirilen din bilgileri, haberler.

pakbaz / pâkbâz / پاكباز

 • Fedai. (Farsça)
 • Canını hiçe sayan aşık. (Farsça)

ratanet

 • Arapçanın hâricindeki bir dille konuşma.

reca

 • Emel, ümit, yalvarmak.
 • Cânib, taraf.
 • İstek, arzu, dilek.

rekme

 • Cem'olmuş, toplanmış.
 • Yön, cânip.
 • Parça, cüz'.

rica

 • Yalvarmak, niyaz eylemek.
 • Canib. Taraf.

ruh u canımla

 • Ruh ve canımla, bütün içtenlikle.

şafak

 • Tan zamanı. Güneş doğmağa yakın zaman veya güneş battıktan sonraki alaca karanlık. Gündüz.
 • Nahiye. Cânib.
 • Nasihat eden kimsenin "Nasihatım te'sir etsin, sözüm tutulsun" diye ıslah için gayret göstermesi.
 • Merhamet.
 • Harf.

şati'

 • (Çoğulu: Şevâti) Kenar, kıyı. Cânip, taraf, yön.

şehid / şehîd

 • Şâhid olan.
 • Meşhude. Allah (C.C.) yolunda canını feda eden müslüman. Hak için hayatını feda ederek ölen. Allah'ın rızasına eren. (Naklinde ve gaslinde Rahmet melekleri hazır oldukları için yahut kıyamette ümem-i sâlife hakkında istişhad olunan zevattan olduğu için yahut vefat etmeyip
 • Allah yolunda canını feda eden Müslüman.

serfeda eden / serfedâ eden

 • Başını, canını feda eden.

şerhu'l-mevakıf / şerhu'l-mevâkıf

 • Meşhur kelâm âlimlerinden Seyyid Şerif Cürcânî'nin eseri.

seyyid şerif-i cürcani / seyyid şerif-i cürcanî

 • (Bak: Cürcanî)

şezen

 • Nahiye, cânip, taraf.
 • Kaba ve sağlam yer.

sıbr

 • (Çoğulu: Esbâr) Beyaz bulut.
 • Taraf, yön, cânip.
 • Çoğul, cemi.

ta'ciz

 • (Acz. den) Huzursuz kılmak, rahatsız etmek, sıkıntı vermek, canını sıkmak.
 • Eğlendirmek.
 • Âciz etmek.
 • Kadının ihtiyarlayıp âcizleşmesi.

taarrus

 • (Çoğulu: Taarrusât) Kocanın, karısına karşı sevgisini göstermesi.

tam şehid / tam şehîd

 • Allah yolunda canını fedâ eden; dînini, vatanını, bayrağını, nâmusunu müdâfaa ederken ölen, haksız yere öldürülen müslüman.

tassuc

 • (Çoğulu: Tasâsic) Cânip. Nâhiye. İki tane.

tefci'

 • (Çoğulu: Tefciât) Canını yakma, acıtıp ağrıtma. Dertli kılma.

tefdiye

 • Canını başkası uğruna feda etme.

tefeccu'

 • Canı yanma, acıma. Kaygılı olma, dertli olma.
 • Belâ ânında hüzünlü olma.

tenasan / tenâsân / تن آسان

 • Canının kıymetini bilen, rahatına düşkün. (Farsça)

tenperverlik

 • Devamlı kendi canını ve rahatını düşünme, tenbellikten hoşlanma.

teslim-i rıza ve can

 • Kendi rızasıyla ve canıyla teslim olma.

ticani / ticanî

 • Kuzey Afrikada, hicri 1200 tarihlerinde Ahmed Ticanî adında bir şahıs tarafından kurulan bir tarikattır.

ticani meselesi / ticanî meselesi

 • Ticanî tarikati konusu.

ticaniyye / ticâniyye

 • Evliyânın büyüklerinden Ebü'l-Abbâs Ticânî hazretlerinin tasavvuftaki yolu.

tunb

 • Nâhiye, cânip, taraf, yön.

urz

 • Mania, engel. Açıktan hedef gibi bir şeye mâruz olup duran.
 • Hâcet, ihtiyaç.
 • Taraf, nâhiye, cânip.
 • Vasat, orta.

varak-pare-i fazılane / varak-pâre-i fâzılâne

 • Sizin çok değerli yaprak parçanız, kağıt parçanız.

vecd-efza / vecd-efzâ

 • Vecdi artıran, heyecanı çoğaltan. (Farsça)

veled-i manevi / veled-i manevî

 • Evlâdlığa kabul edilen, âhiret evlâdı. Bir hocanın talebesi. Mürid.

zeval / zevâl

 • Yok olma, sona erme. Ölmez imiş âşık cânı, Hiç çürümez imiş teni, Aşk her kimi kıldı fânî, Ona zevâl ermez imiş.

zevc

 • Çift. İki şeyden meydana gelen.
 • Sınıf, cins, nev'.
 • Karı ve kocanın herbiri.
 • Koca, eş.

zevlak

 • Taraf, cânib.

zıhar

 • İki şey arasında münasebet ve mutabakat meydana getirmek. İki şeyi birbirine mutabık eylemek. Arka arkaya, mukabil kılmak.
 • Karşılıklı yardımlaşmak.
 • Fık: Bir kocanın, karısını müebbeden mahremi olan birisinin bakması câiz olmayan bir yerine teşbih etmesi.Meselâ, bir adam karıs
 • Kocanın karısına "sen anam gibisin" demesi.