LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te câh ifadesini içeren 166 kelime bulundu...

a'ma

 • Kör. Gözü görmeyen.
 • Manevi körlük, cahillik, bilgisizlik.
 • Yağmur bulutları.

adem-i kabul

 • İsbatı tasdik etmemek. Şek, hükümsüzlük. İman hükümlerini lâkaydlıkla karşılamak, nefy ve inkâr etmek, kabul etmemek, göz kapamak gibi câhilâne bir hükümsüzlük. Bir terk, bir cehl-i mutlak.

agmar

 • (Tekili: Gamr) Yüce kimseler.
 • Seller.
 • (Gumr) Bilgisizler, cahiller.

alicah / âlicah

 • (Ali-câh) Mevkii yüksek. Yüce mevkide bulunan. (Farsça)

alim-i cahil / âlim-i câhil

 • Câhil olan âlim.

ami

 • Senevî, yıllık.
 • Avamca. İleri gelenden olmayan. Câhil. Havassa âit olmayan. Avama âit ve müteallik.

amiyane / âmiyane

 • Âdice. Bayağıca. Cahillere yakışır surette. (Farsça)

asabiyet-i cahiliye

 • Cahiliye dönemi ırkçılığı.

asabiyet-i kavmiye

 • Vatanperverlik. Menfi milliyetçilik, Asabiyet-i câhiliye, asabiyet-i milliye, asabiyet-i nev'iyye gibi tabirler de aynı mânayı ifâde eder..

asabiyyet-i cahiliyye

 • İslâmiyetten evvelki câhiliyyet asabiyyeti. Menfi milliyet. Irkçılık, yani, aşırı derecede kendi kavim ve kabilesini koruma ve iltizam gayreti.

asr-ı cahiliyyet

 • Cahiliyyet asrı. Cahiliyyet devresi.
 • Arabistan'da İslâmiyet'ten önceki putperestlik ve vahşet devri.

avam / avâm

 • Amme'nin çoğulu, halk, topluluk.
 • Müctehid (âyet ve hadîslerden şer'î yâni dînî hükümler çıkaran İslâm âlimi) olmayan, mukallid (yâni mezhebinin usûl ve kâidelerini anlayıp taklîd eden).
 • Dînî ilimlerden haberi olmayan câhiller.
 • Olgunlaşmamış, irşâda (öğrenip, aydınlanmaya) muht

avamperestane / avamperestâne

 • Bilgisizce, câhilce; avamâ, sıradan kimselere yakışır şekilde.

ba'l

 • (Çoğulu: Buûl) Cahiliyet devrine mahsus bir put. Güneş Tanrısı.
 • Karıkocadan herbiri.
 • Yılda bir kez yağmur yağan yüksek yer.
 • Hayret.
 • Zaaf, zayıflık.

bahira / bahîra

 • Süryâni rahiblerindendir. Zamanın ilim ve fenlerine vâkıf ve bilhassa hey'et ve nücumda ihtisas sahibiydi. Bu sebepten rahiblerin câhilleri kendisinden hoşlanmazlardı. Hazret-i İsâ'nın ulûhiyetini ve Hz. Meryem'in ümmullah olduğunu inkâr ve ilân ettiğinden, bulunduğu manastırın reisi tarafından kovu

bahıyre

 • Cahiliyye devrinde beş batın doğuran devenin beşinci yavrusu erkek olursa kulağı yarılır ve salıverilirdi. Artık hiç bir işte kullanılmayan bu deveye bu ad verilirdi.

baim

 • Heykel, put, sanem.
 • Bön adam, câhil kimse.

cah

 • (Câhe) Makam, mansıb. Kadr, itibar. (Farsça)

cahi / cahî

 • (Cahiye) Aşikar, aleni, açık, meydanda ve herkesin gözleri önünde olan.

cahid

 • Mânen, kavlen, kalemen ve maddeten cihad eden. Mücâhid olan. Din düşmanı ile elinden geldiği kadar mânen, kavlen, kalemen ve maddeten cenkeden, vuruşan. Mümkün olduğu kadar gayretle çalışan. Kur'an ve İman hakikatlarının neşrinde çalışmak suretiyle mücahede eden.

cahil

 • Tecrübesiz. Bilgisiz. Genç. Toy.
 • Allah'ı unutmuş olan. Gafil. (Dünya ve kâinatta Allah'ın bunca eserleri sergilenip dururken bunların sanatkârını ve yaratıcısını tanımamak cahilliğin en akılsızcasıdır.)

cahil-i alim / câhil-i âlim

 • Âlim olan câhil.

cahil-i anud / cahil-i anûd

 • İnatçı cahil.

cahil-i eçhel

 • En cahilden daha cahil, katmerli cahil.

cahilane / câhilâne / جاهلانه

 • Câhillikle, câhilce, câhil kimseye yakışır şekilde. (Farsça)
 • Cahilce, bilgisizce.
 • Cahilce. (Arapça - Farsça)

cahiliyye / câhiliyye

 • Kelime olarak cahilliğe ait mânâsına gelir. Terim olarak İslâmiyetten önceki putperest dönemi ifade eder.

cahiliyyet

 • Cahilliğe âit.
 • İslâmiyet'ten önceki câhiliye devrine âit. Cahiliyet sadece İslâmiyet öncesine ait değildir. Bu gün "tabiatçılık, maddecilik" gibi çeşitli adlarla eski puta tapıcılık daha da yobazlaşarak devam ediyor. Allah'ı inkâr ederken tabiatı ve maddeyi onun yerine koyarak kendil

cahud / cahûd

 • (Cahd. dan) İsrarla inkâr eden. Muannidce, isnat edilen bir sözü kabul etmeyen.
 • Yahudi.

cehalat / cehâlât

 • Cahillikler, bilgisizlikler.

cehalet / cehâlet / جهالت / جَهَالَتْ

 • Bilmezlik, nâdanlık, ilimden ve her nevi müsbet mâlûmatdan habersiz olma. Cahillik.
 • Cahillik.
 • Bilmeme, bilgisizlik. Din bilgilerini bilmeme. Câhillik.
 • Cahillik, bilgisizlik.
 • Cahillik, bilgisizlik. (Arapça)
 • Câhillik.

cehalet-i avra / cehâlet-i avrâ

 • Tek gözü kör cehalet, insanların hakikatleri görmesini engelleyen cahillik.

cehaletperver / cehâletperver

 • Cahillik sever, bilgisizliği koruyan.

cehele / جهله

 • Cahiller, bilgisizler.
 • Cahiller.
 • (Tekili: Cahil) Câhiller. İlimden mahrum olanlar. Bilmeyenler. Nâdanlar.
 • Cahiller. (Arapça)

cehil

 • Cahillik, bilgisizlik.

cehl / جهل

 • Câhillik, bilmemezlik, ilimden mahrum olmaklık, nâdanlık, tecrübesizlik, gençlik.
 • Cahillik, bilgisizlik. (Arapça)

cehl-i azim / cehl-i azîm / جَهْلِ عَظِيمْ

 • Büyük cahillik.

cehl-i basit

 • Basit cehalet, karmaşık olmayan cahillik.
 • Bilmediğini bilmek sûretiyle olan câhillik.

cehl-i mürekkeb

 • Câhil olduğu hâlde, câhilliğini bilmeyip, kendini âlim zannetmek.

cehl-i mutlak

 • Tam bir cahillik.

cehlistan

 • Cehâlet âlemi. Cahilliğin olduğu yer. (Farsça)

cehul / cehûl

 • Pek çok câhil.
 • Çok cahil.
 • Pek cahil.

cehulane / cehûlâne

 • Pek câhilcesine.

cennet

 • Allah'a (C.C.) inanan ve O'na ibadet ve itaat edenlerin, iman ve İslâmiyyet'e ihlâs ve sadâkatle hizmet edenlerin, Kur'ana bir hizb-ül Kur'ân olarak mücâhidâne bir sûrette hizmetkâr olan mücâhidlerin, cihâd-ı diniyye erlerinin âhirette fazl-i İlâhi ile gidip ebediyyen içinde kalacakları mekân ve mes

cud

 • Cömertlik. Sahilik. Eli açık olmak. Muhtaçların vaziyetlerini, durumlarını bildirmeğe meydan vermeksizin lütuf ve ihsanda bulunma hâleti. Mücahede-i diniye ve neşr-i hakaik-ı Kur'aniye ve imaniye hizmetinde mutemed zâtlara lüzumunda maddeten de iştirak etmek fedakârlığı.

cühela / cühelâ / جهلاء

 • (Tekili: Câhil) Cehele, cühhâl. Cahiller. Bilgisizler.
 • Cahiller. (Arapça)

cühera

 • (Tekili: Câhir) Yüksek sesle açık olarak söylenenler.

cühhal / cühhâl / جهال

 • (Tekili: Câhil) Bilgisizler, câhiller.
 • Cahiller. (Arapça)

cühhal-i vahşiye

 • Vahşî ve kural tanımaz zırcahiller.

cüret eden

 • Cahilce cesaret eden; saygı sınırlarını aşarak davranan.

daü'l-cehl / dâü'l-cehl

 • Cehalet hastalığı, cahillik illeti.

devr-i cahiliyye / devr-i câhiliyye

 • Cahiliyye devri, İslâm'dan önceki devir.

ecahil

 • (Tekili: Echel) En cahil, daha bilgisiz olanlar.

echam

 • Gözü büyük ve kırmızı olan.
 • (Müe: Cahmâ)

echel

 • Çok câhil. Çok bilgisiz. En câhil.
 • Çok cahil.
 • En cahil.

eçhel

 • Çok cahil.

echel / اجهل / اَجْهَلْ

 • Zırcahil. (Arapça)
 • En câhil.

echel-i mutlak / اَجْهَلِ مُطْلَقْ

 • Kara cahil.
 • Her yönden en cahil.

echeliyet / اَجْهَلِيَتْ

 • Son derece cahillik.
 • En cahillik.

echeliyyet

 • Çok bilgisizlik. Çok câhil oluş.

echelüminkaragöz / اجهل من قره گوز

 • Zırcahil. (Arapça - Türkçe)

ecvef

 • Ortası boş. Kof.
 • Mc: Boş kafalı. Çok cahil.
 • Gr: Ortasında harf-i illet sayılan elif, vav, yâ harfleri bulunan fiil kökü.

ehl-i cehl

 • Bilgisizler, câhiller.

enaniyet-i cahiliye

 • Cahillikten gelen gurur.

eshab-ı bedr / eshâb-ı bedr

 • İslâm târihinin ilk ve en önemli muhârebesi olan Bedr savaşında Peygamber efendimiz ile birlikte Mekkeli müşriklere (puta tapanlara) karşı harbedip kıyâmete kadar unutulmayacak şanlı bir zafer kazanan üç yüz on üç kahraman mücâhid.

ezlam / ezlâm

 • Câhiliye devri Arablarının kullandıkları fal okları.

fazilet

 • Değer. Meziyet, iyilik, ilim ve iman, irfan itibarı ile olan yüksek derece. Dinî ve ahlâkî vazifelere riayet derecesi. Fazl ve hüner cihetiyle olan yüksek derece. Bir şeyin başka şeylerden cemal ve kemal ve fayda cihetiyle üstünlüğü, müreccah olmasına sebep olan keyfiyet.

fera'

 • Devenin ilk doğurduğu yavru. (Cahiliyet zamanında kefere putlarına kurban ederlerdi ve "anasının sütü bereketlenir; çoğalır" derlerdi.)

ganimin / ganimîn

 • Harbe bizzat iştirak edip, ganimet almağa hak kazanan muzaffer mücahidler.

halid bin velid

 • Câhiliye devrinde Kureyş eşrafındandı. Hudeybiye muahedesinden sonra Müslüman oldu. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, kendisine Seyfullah namını vermiştir. Çok kahraman bir gazi idi. Suriye, Filistin, Şam gibi yerler onun himmeti ile feth olunmuştur. 18 Hadis-i şerif nakletmiştir.Hicri 21 senesi

hamiyet

 • Gayret.
 • Nâmustan gelen gayretle utanma veya kızma.
 • İstinkâf etmek.
 • Mukaddesatı ve milletin haklarını, mâmus ve haysiyeti korumak hususlarında gösterilen gayret ve ihtimam hasleti. İman ve İslâmiyeti ve Hz. Peygamber'in (A.S.M.) Sünnet-i Seniyyesini ve din ve mücahede

hamiyet-i cahiliye / hamiyet-i câhiliye

 • Câhillikten gelen ırkçılık gibi bâtıl inanışları koruma gayreti. (Farsça)
 • Cenab-ı Hakk'ın ve Resul-ü Ekrem'in (A.S.M.) nehyettiği ve hak dine uymayan eski ve kötü inançları muhafaza gayreti. (Farsça)

hane-harab

 • Câhil, bilgisiz. (Farsça)
 • Evi yıkılmış, evsiz barksız kalmış. (Farsça)
 • Hâli perişan olmuş kimse. (Farsça)
 • Mc: Müflis, züğürt, sefil. (Farsça)

haneharab / hâneharâb / خانه خراب

 • Perişan. (Farsça)
 • Evsiz yurtsuz. (Farsça)
 • Cahil. (Farsça)

hasur

 • Mânevi mücahededen dolayı kadınlara yaklaşmaya rağbet etmeyen.
 • Sır saklayan. Keder ve üzüntüden gönlü daralan, tasadan içi sıkılan.
 • Çok bahil kimse. (Halkla yer ve içer, birşey vermez)
 • Oğlu ve kızı olmayan.
 • Avrete cimâ edemeyen.
 • İhlili dar olan deve.

haysiyet

 • İtibar. Şeref. Değer. Kıymet. Derece. Câh. Mesned. Mertebe.

hizb-ül kur'an

 • Kur'an Cemaatı. Kur'an'a ciddi ve samimi olarak bağlanıp, ona hizmet için mücahidane bir surette çalışan ve fenâlıklardan korunan müslümanların topluluğu ve cereyanı.
 • Kur'an'ın bir cüz'ünün dörtte biri.
 • Zikir ve dua için Kur'an'dan alınmış bir kısım âyetler.

hizbullah

 • Allah için din uğrunda ciddi gayret sâhibi olan ve din düşmanlarıyla aslâ hakiki dost olmayan mücahid cemaat. "Hizb-ül Kur'an" tabiri de aynı mânada kullanılır. (Kur'an-ı Kerim'de 5:56 ve 58:22 âyetlerinde zikredilir.)

hübel

 • Cahiliyet devrinde Kureyşlilerin en büyük putu.

hurkat

 • Cehalet, câhillik, akılsızlık, bilmezlik.

huşkcan

 • Kalın kafalı, câhil kimse. (Farsça)

huşkmağz

 • Boşkafalı, câhil. (Farsça)

ilmi / ilmî

 • İlimle, bilgi ile alâkalı. İlme ait ve müteallik. Câhilce ve tetkiksizce olmayan.

imam-ı ca'fer-i sadık / imam-ı ca'fer-i sâdık

 • (Hi: 83-148) Hazret-i Ali'nin (R.A.) torununun torunudur. Medine-i Münevvere'de yaşamıştır. Annesi, Hazret-i Ebu Bekir'in soyundandır. Mânevi nüfuzu çok ileri idi, dine büyük hizmetleri görüldü. Demiştir ki: "Kim nefsi için nefsi ile mücâhede ederse, keramete kavuşur, kim de Allah için nefsi ile müc

iman-ı taklidi / iman-ı taklidî

 • Az şüphelere mağlup olabilen, başkalarını takliden olan iman. Tahkik ehline ait olmayan, câhillere mahsus iman.

isaf

 • Asr-ı saadetten evvelki câhiliyet devrinde Mekke putlarından birinin adı.

istichal

 • (Cehl. den) Câhil sayma.

kan / kân

 • Ahmak, ebleh. Câhil. İdraksiz, düşüncesiz. (Farsça)

karlayl

 • (Thomas Carlyle) (Hi: 1210-1298) İskoçya'da doğmuş, Londra'da ölmüştür. İskoç tarihçisi ve filozofudur. Babası dindar bir duvarcı ustası idi, oğlunu papaz yapmak istiyordu. Onun dinî şüpheleri papaz olmasına mâni oldu. Yedi sene manevî mücahededen sonra imanî mes'elelerde istikrar elde edebilmiştir.

kem-bidaa

 • Sermayesi az. (Farsça)
 • Bilgisi zayıf, câhil. Az okumuş. (Farsça)

kenud

 • Çok küfran-ı nimet eden kimse. Çok levm ve küfreden cahud.
 • Birşey yetiştirilemiyen verimsiz arazi.
 • Kocasının hukukuna ve iyiliklerine küfran eden nankör kadın.
 • Yemeğini misafirden sakınarak yalnızca yiyen cimri.
 • Kölesini, uşağını çok döven kimse.

kof

 • İçi boş. Kovuk.
 • Aklı ve ilmi olmayan. Câhil.

kurdil / kûrdil

 • Câhil. Gönlü kör. (Farsça)

lebid

 • İslâm öncesi cahiliye devrinde şiirleriyle meşhur bir şair.

lüzum-u beyyin

 • İspata ihtiyacı olmayan şey, apaçık gereklilik. Meselâ körlük görmemenin, cahillik ilimsizliğin lüzûm-u beyyinidir.

mahz-ı cehalet

 • Sırf cahillik.

makam

 • Durulacak yer.
 • Rütbeli yer.
 • Câh. Mesned. Mansab.
 • Musikide usul. Tempo.

masdar-ı ca'li / masdar-ı ca'lî

 • (Mec'ul) yapma olan masdar. Arapçada, bazı isim ve sıfatların sonlarına (-iyyet) ilâve edilerek yapılır. Meselâ: İnsan: İnsaniyyet, Şâir: Şâiriyyet. Câhil: Câhiliyyet. Merbut: Merbutiyyet gibi.Arapça veya Farsça kelimenin sonuna (-îden) eki getirilerek yapılır. Meselâ: Cenk. den, Cengîden: Cenk etme

mechel

 • (Çoğulu: Mecâhil) Belirtisiz, işaretsiz, nişansız.
 • Yolu ve izi olmayan çöl.

mechele

 • Birini câhilliğe sevkeden şey.

mehmed akif

 • (1873-1936) Şiir ve manzumeyi sırf İslâmiyete hizmet için yazdı. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisinde İstiklâl Marşı manzumesi kabul edilerek milletin mâneviyatına büyük faydalar sağladı. Çanakkale Şehidlerine hitaben yazdığı manzumesi de aynı mahiyettedir. Bu İslâm mücahidinin şiirleri Safahât isiml

mehmedcik

 • Kahraman ve mücahid mânasında Türk askerine verilen ünvandır.

menat

 • İslâmiyyetten evvel cahiliyyet devrinde Kâbedeki bir putun adı.
 • Cahiliye devrinde Kâbe'de bulunan bir putun adı.

muallakat / muallâkat

 • Asılı, takılı olan şeyler (mânâlar).
 • Câhiliye döneminde meşhur Arap şâirlerinin Kâbe'nin duvarına asılan meşhur şiirleri.

muallakat-ı seb'a / muallâkat-ı seb'a

 • Yedi askı; Kur'ân nâzil olmadan önce, cahiliyet devrinde meşhur Arap şairlerinin en beğenilmiş şiirlerinden, Kâbe'nin duvarına astıkları yazılar ve şiirler.

muallekat-ı seb'a

 • (Yedi askı) Kur'ân henüz nâzil olmadan, câhiliyet devrinde meşhur Arap şâirlerinin en beğenilmiş şiirlerinden, Kâbe'nin duvarına astıkları yedi meşhur kaside.

mücadele / mücâdele

 • Karşısındakinin câhilliğini veya haksızlığını ortaya koymak ve kendisinin akıl, fazîlet ve şeref bakımından üstün olduğunu isbât etmek için iki kişinin bir şey üzerinde tartışması.

mücahedat / mücâhedât

 • (Mücahede. c.) Mücahedeler.
 • Mücahedeler, mücadeleler.

mücahede

 • (Çoğulu: Mücahedât) Cihad etme.
 • Din düşmanına karşı koyma. Çarpışma.
 • Uğraşma. Çalışma. Gayret gösterme.İslâmiyette mücahedenin ehemmiyeti hakkında Deylemî'den (R.A.) mervi Hadis-i Şerif meâli: "Allah bir kulu sevdiği vakitte onu Zât-ı Uluhiyetine hizmet etmek için seçer. Onu

mücahede-i ruhi / mücahede-i ruhî

 • Ruhen mücâhede içinde oluş.

mücahere

 • (Mücaheret) Açığa vurma, belli etme, meydana çıkarma.

mücahid

 • Cihad eden. Çalışan. Din için çalışan. Düşmanlara karşı koyan. Çarpışan.
 • Fık: Allah (C.C.) yolunda gönüllü olarak cihada iştirak etmek istediği halde nefakadan, silâh ve saireden mahrum olan gazi demektir. Âyet meâli: "Bizim uğrumuzda mücahede edenlere mutlaka yollarımızı gösteririz

mücahid-i ali-himmet / mücahid-i âlî-himmet

 • Yüksek gayret sahibi mücâhid.

mücahid-i alicenab / mücâhid-i âlicenab

 • Şerefli, haysiyetli mücahid.

mücahid-i ekber

 • En büyük mücahit, en büyük mücadeleci.

mücahid-i islam / mücahid-i islâm

 • İslâm mücahidi, din için çaba harcayan.

mücahidane / mücâhidane

 • Mücahid bir kimseye yakışır suret ve şekilde. (Farsça)
 • Mücahide yakışır şekilde.

mücahidin / mücahidîn

 • Mücahitler, cihad edenler.
 • (Tekili: Mücahid) Mücahidler. Cihad edenler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla çalışan, çarpışanlar.

mücahidin-i islam / mücâhidîn-i islâm

 • İslâm mücahidleri; İslâm uğruna cihad edenler.

müfti-yi macin / müftî-yi mâcin

 • Din bilgilerini fıkıh kitablarından öğrenmeyip, kendi düşüncelerini din bilgisi olarak söyleyen, müslümanları mezhebsiz yapan câhil din adamı.

mukatilun

 • (Tekili: Mukatil) Düşmanla muharebe eden mücâhidler.

münkir-i cahil

 • Cahil inkârcı.

müreccahiyet

 • Üstünlük, müreccah oluş.

mürteci / mürtecî

 • İslâmiyet'in pâk ve temiz yolunu bırakarak, câhiliyet devri yoluna ve yaşayışına dönen; gerici, irticâ eden.

mürteci'

 • (Rücu'. dan) Geri dönen, geri dönmek isteyen. İrticâa giden.
 • Her cihetle en yüksek saadet ve selâmete sevkeden İslâmiyete muhalefetle İslâmdan önceki câhiliyet ve ahlâksızlığa dönmek isteyenlerin vasfı.
 • İslâmiyete muhalif olanların; hakikat, İslâmiyet ve iman fedakârlarına, İ

mürtes

 • Muharebede yaralanıp, savaş meydanı dışına nakledildikten hemen sonra vefat eden İslâm mücâhidi.

müstechil

 • Câhil sayan, istichâl eden.

müstechilane / müstechilâne

 • (Cehl. den) Cahil sayarak. (Farsça)

mütecahil

 • Tecahül eden. Bilmemezlikten gelen, câhil gibi görünen.

na-dan

 • Cahil, bilmez, haddini bilmez. (Farsça)

na-dani / nâ-danî

 • Terbiyesizlik, haddini bilmezlik. (Farsça)
 • Cahillik. (Farsça)

na-danist / nâ-danist

 • (Nâ-dâniste) Câhil, bilmez. (Farsça)

na-hande

 • Câhil, ümmi, okumamış. (Farsça)

na-kabil

 • Mümkün olmayan. Kabil olmayan. (Farsça)
 • Câhil, kabiliyetsiz. (Farsça)

na-şinas

 • Bilmez, câhil. (Farsça)
 • Tanımaz olan, tanımayan. (Farsça)

nabigat-üz zübyani / nabigat-üz zübyanî

 • Câhiliyet devrinde meşhur ve Suk-ı Ukaz'da hakemlik yapmış Arab şâirlerindendir. Tahminen Mi: 535-604'de yaşamıştır.

nadan / nâdân / نادان / نَادَانْ

 • Cahil.
 • Câhil.
 • Cahil, haddini bilmez.
 • Cahil. (Farsça)
 • Hödük. (Farsça)
 • Haddini bilmez, cahil.

nadanlık / nâdânlık

 • Cahillik. (Farsça - Türkçe)
 • Hödüklük. (Farsça - Türkçe)

namık kemal

 • (Mi: 1840 - 1888) Tekirdağ'lı olup İslâm mücahidlerindendir. Yeni Osmanlılık hareketine vatan mefhumunu sokmuş, "Firâki, hapsi, nefyi kadr-i nâmusumla gördüm hep" diye haklı olduğunu dâima müdâfaa etmiştir. Ehl-i kemâl bir zat olduğu, davasının istikameti ve samimiyetinden anlaşılır.Hayatının sonlar

nefs-i emmare

 • İnsanın çirkin ve şeytanın teşviklerine itirazsız ve mücahedesiz tâbi olması hâli.

nefs-i nadan / nefs-i nâdân

 • Cahil nefis.

nes'i / nes'î

 • Câhiliyet devrinde belirli vakti geciktirilmiş haram aylar.

nim cahili / nîm cahilî / نيم جاهلى

 • Yarıcahil, yarı cahilî. (Farsça - Arapça)

racilen

 • Yaya. Piyade.
 • Mc: Cahil, bilgisiz.

recah

 • (Çoğulu: Rucah) Oturak yeri etli ve büyük olan kimse.

rikaz

 • Yer altında bulunan madenler.
 • Câhiliyet zamanından kalmış gömülü mal.

sofi

 • Ehl-i tasavvuf. Riyazet ve nefisle mücahede ile hakikate ermeğe çalışan. Tarikata mensub, mânevi kemâlât için çalışan.
 • Yanıltıcı, safsatacı.

teamüs

 • Gaflet etmek. Câhillik etmek.

teberrüc

 • Açık saçık olmak.
 • Kadının süslenip yabancılar içinde gezmesi. (Câhiliyet devrinde olduğu gibi)

tecerrüd

 • Soyunma, çıplak olma.
 • Evli olmama.
 • Tas: Mâsivadan alâkasını kesip, Allah'a müteveccih olup, ibadet ü taatla meşgul olma.
 • İman ve İslâmiyete mücahidane ve fedakârane bir tarzda hizmetle iştigal etme.
 • Herşeyden boş olma.

techil

 • Bir kimseyi câhil saymak, cahilliğini meydana koyma.
 • Cahil gösterme, cahillikle itham etme.
 • Cahil sayma.

teçhil

 • Birinin veya bir topluluğun cahil olduğunu iddia etmek.

tenakür

 • Bilmezlikten gelmek. Tecâhül etmek.
 • Birbirine adâvet etmek.

tesfih

 • Sefihlikle itham etme, ahmak ve cahil sayma.

tübba'

 • Hz. Muhammed'in (A.S.M.) bi'setten evvel geleceğini haber veren ve şiiri ile imanını ilân eden bir Yemen Meliki.
 • Câhiliyetten evvel Yemen Padişahlarının nâmı.
 • Bir kuş cinsi.

tücah

 • (Tecâh-Ticâh) Karşı taraf, karşı yön.

ücahin

 • (Çoğulu: Acâhine) Hizmetkâr.
 • Aşçı. Dost.
 • Deyyus.

ümmi

 • Anasından doğduğu gibi kalmış ve tahsil görmemiş, mekteb ve medresede okumamış kimse. Yazı yazmak bilmeyen. (Ümmi ile câhil arasında fark vardır. Ümmi yalnız okuyup yazmak bilmiyendir. Câhil ise, okuyup yazmak bilse de, bir şey bilmiyen kimsedir, her ümmi câhil değildir.)
 • Anaya mensu

utull

 • Soğuk, sert ve cimri insan. Câhil ve hayırdan men'eden. Galiz ve bahil kimse.

uzza

 • İslâmiyetten evvel câhiliyet devrinde büyük putlardan birisinin ismi.

vahşet-i cehalet

 • Cahillik vahşeti, ürkütücülüğü.

vasiyle / vasîyle

 • Cahiliye döneminde bir koyun dişi doğurursa yavru sahibinin, erkek doğurursa ilâhlarının olurdu. Koyun dişi ve erkek yavru doğurduğu takdirde dişi yüzünden erkek yavru da kurban edilmezdi. Buna vasîyle denirdi.

ve'd-ül benat

 • İslâmiyetten evvelki câhiliyet devrindeki Arablarda kızlarını hakir gördüklerinden diri iken defnetmek âdeti.

vicahi / vicahî

 • (Vicahiyye) Yüzyüze olan, karşılıklı olan.

zalum-u cehul / zalûm-u cehûl

 • Çok zâlim ve çok cahil.

zaman-ı cahiliye

 • Cahiliye dönemi.

zaruriyyat-ı din / zarûriyyât-ı din

 • İnanılacak ve yapılacak işlerle ilgili, âlim ve câhil herkesin bilmesi lâzım olan din bilgileri.