LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te boynu ifadesini içeren 135 kelime bulundu...

mu'anaka / mu'ânaka

 • İki kişinin birbirinin boynuna sarılması.

a'deb

 • Erkeklerden arkadaşı ve yardımcısı olmayan.
 • Bir boynuzu kırık hayvan.

a'kas

 • Boynuzu kulağı ardında bitmiş veya boynuzu kulağı ardına gelmiş nesne.

a'nak

 • (E'nak) Boynu uzun.

a'ref

 • Pek ma'ruf, çok bilen. Arif.
 • Çok anlayışlı, fazla bilgili.
 • Yelesi ve boynu uzun olan at.

a'taf

 • (Atf. dan ) En âtifetli. Pek müşfik, çok merhametli adam.
 • Boynuzları birbirine eğilmiş koyun. (Müe: Atfâ')

adya'

 • Boynuzu ufak koyun.
 • Nebiyyi Zişân Aleyhisselam Efendimizin devesinin adı.

afsa

 • Boynuzu ardına kayık koyun.

ahdel

 • Boynu önüne eğilmiş olan.
 • Çok eğik olan şey.

aks

 • Boynuzu eğri ve kayık olmak.
 • Bağlamak.
 • Dövmek.
 • Saçlarının ucunu başının etrafına kadınlar gibi lif etmek.
 • Saçını kıvırcık göstermek.
 • Bahillik etmek.

aksa'

 • Boynuzu arka tarafına kaymış olan koyun.

aksam

 • Dişi yarısından ufanmış.
 • Boynuzsuz davar.

anik

 • Ense, boynun arkası.

aranik

 • Su kuşlarından boynu uzun bir kuş.

aselan

 • Süngü titrediğinden acı çekmek.
 • Boynunu uzatıp sür'atle gitmek.

asid

 • Başında bir zahmet olup boynunu döndüremeyen ve eğilemeyen, burnundan sümüğü akan deve.

baliğ / bâliğ

 • Boynuzdan yapılan kadeh. (Farsça)

berail

 • Horozun, güvercinin ve diğer kuşların boynunda çarpık bitmiş olan yelek.

bet'

 • Boynu uzun olmak.
 • Aşikâre ve zâhir olmak. Açık ve görünür olmak.

cedil

 • Devenin boynuna taktıkları ip.

celca'

 • Boynuzsuz koyun.

cemma

 • Boynuzsuz koyun.

ceres

 • Çan.
 • Zindan, hapis yeri.
 • Hayvanın boynuna asılan çıngırak.

cerir

 • (Çoğulu: Cürür) Devenin boynuna taktıkları ip.

ciran

 • (Çoğulu: Cürün) Devenin boynunun önünde boğazlanacak yerinden boğazı çukuruna kadar olan yer.

defa

 • Boynuz ve kanat uzunluğu.
 • Bir şeyin eğilip ikiye bükülmesi.

defva

 • Boyu uzun ağaç. Uzun boyunlu keçi.
 • Boynu uzun olan kadın.

dirvas

 • Büyük deve.
 • Boynu kalın olan adam.
 • Arslan.
 • Köpek ve devenin sütü.

dü-şah

 • Çatal ağaç. (Farsça)
 • Tomruk. (Farsça)
 • Eskiden suçlunun boynuna takılan çatal ağaç. (Farsça)

ecemm

 • Mızraksız adam.
 • Boynuzsuz koyun.
 • Etli kemik.
 • Bacasız ev.

edfa

 • (Edfâk) Beli kamburlaşıp bükülmüş kimse.
 • Uzun boynuzlu keçi.
 • Kanadı uzun kuş.

elass

 • Sık dişli.
 • Çenesi kulaklarına yakın olup boynu kısa olan.

elga

 • Dolaşık.
 • Boynuzluluk.

embel

 • Kılıcı ve silahı olmayan.
 • Eyer üstünde doğru oturamayan.
 • Boynu eğri olan.

ensab

 • Doğru boynuzlu.

erkab

 • Boynu kalın olan adam veya arslan.

erume

 • (Çoğulu: Erum) Kök, anakök. Asıl, menba.
 • Ağacın ve boynuzun kökleri.

esta'

 • (Satı. dan) Uzun boyunlu. Boynu uzun olan insan veya hayvan.

evkas

 • Boynu kısa olan.

ezver

 • Boynu eğri olan kimse.

fariza-i zimmet / farîza-i zimmet

 • Yapılması mutlaka boynumuza borç olan vazife.

ferse

 • İnsanın boynunda ve arkasında olan ve gittikçe zaaf verip boynunu ve belini eğip, helâk eden yel.

feşş

 • Eritmek.
 • Süt sağmak.
 • Çıkarmak.
 • Yabani olan keçiboynuzu ağacının yemişi.

firnas

 • (Çoğulu: Ferânis) Boynu kalın arslan.
 • Köylü reisi.

gall

 • Girmek, sokmak, akmak.
 • Boynunu, elini zincir ile bağlamak.
 • Hâinlik yapmak. Hıyanet etmek.
 • Ganimet malından hırsızlık etmek.

garib

 • (A, uzun okunur) Batan. Gurub eden.
 • İki omuz arası.
 • Devenin hörgücüyle boynu arası.

gerden-beste

 • Boynu bağlı. İtâatli. Boyun eğmiş. (Farsça)

gergedan

 • Burnu üzerinde boynuzu bulunan ve file benzeyen vahşi bir hayvan.

gırnevk

 • (Çoğulu: Garânik-Garânika) Su kuşlarından boynu uzun bir kuş. Telli turna. Kuğu kuşu.

gull

 • Kelepçe. Suçlunun boynuna veya ayaklarına takılan zincir, pranga.

harnub / خرنوب

 • Keçiboynuzu adı verilen bir cins yemiş.
 • Keçi boynuzu. (Arapça)

harrub

 • "Keçiboynuzu" adı verilen bir yemiş cinsi.

hen'a

 • Devenin boynunun altına konan işaret.
 • Menazil-i Kamer'den bir menzil.

hübu'

 • Uyumak.
 • Eşek gibi yürümek.
 • Boynunu uzatmak.
 • (Çoğulu: Hebât) Doğum vaktinin sonunda doğmuş deve yavrusu.
 • Devenin boynunu uzatarak yürümesi.

hunzul

 • Uzun boynuz.
 • Uzun zeker.

hurnub

 • Keçiboynuzu dedikleri yemiş.

hurub

 • Keçiboynuzu adı verilen yemiş.

iczal

 • Semerin, devenin boynunu yara etmesi.

ılat

 • (Çoğulu: Alât) Devenin boynuna takılan ip.

inak

 • Birbirinin boynuna sarılma, kucaklaşma.

ısli' / ıslî'

 • Boynu ince ve başı fındık gibi yumruca olan yılan.

ittiza'

 • Alçak gönüllülük, tevazu, mütevazilik.
 • Devenin, boynuna basarak üstüne binebilmek için, başını aşağı eğme.

kaas

 • Boynu göğüse girmek.

kallidna / kallidnâ

 • Boynumuza geçir, tak (manâsındadır).

karn / قرن

 • Zaman, devre.
 • Bir insanın ortalama ömrü olan altmış sene.
 • Yüz yıllık zaman. Asır.
 • Boynuz. Hayvanda başın boynuz yerleri, boynuz yerinden sarkan saç. (Karn, iki mânaya gelir. Birisi, zamandan bir müddete mukterin olan ümmet, bir zaman ahalisi olan hey'et-i içtimaiye ki
 • Boynuz.
 • Yüz yıllık zaman.
 • Vakit, zaman.
 • Yaşıt, bir yaşta olan.
 • Boynuz. (Arapça)
 • Yüzyıl. (Arapça)

karn-ı zaby

 • Geyiğin başındaki çatal boynuz.

karneyn

 • İki boynuz.

kasir / kasîr

 • (Kasr. dan) Kısa, boynuz, ufak boylu.

kasma

 • Ufak boynuzlu dişi koyun.

kerraz

 • Çobanın torbasını veya dağarcığını taşıyan kuvvetli boynuzsuz koç.

kısved

 • Kuvvetli, boynu kalın olan kişi.

kuas

 • Boynun içine geçik olması.

küfale

 • Zammetmek, artırmak.
 • Boynuna almak.

lale

 • Lâle denen meşhur çiçek.
 • Vaktiyle suçluların ve delilerin boynuna takılan halka.
 • İncir koparmak için ucu çatallı değnek.

larki / larkî

 • Keçiboynuzu.

lu'ta

 • Koyunun boynunda olan karalık.
 • Siyah hat.

mantuh

 • Boynuzlu hayvan tarafından yaralanan veya öldürülen.

mezbuhane / mezbuhâne

 • Boğazlanır gibi. Boynundan kesilircesine. (Farsça)
 • Çırpınarak, son ümid ve son kuvvetle. (Farsça)

midra

 • Boynuzdan veya demirden çuvaldız gibi bir nesne. (Kadınlar onunla saçlarını düzeltip islâh ederler ve tarakla da tararlar.)

midrebe

 • Demir yerine ucuna boynuz takılan süngü.

mu'tenik

 • Birinin boynuna sarılan.

muanaka / muânaka

 • Birbirinin boynuna sarılma. Kucaklaşma.
 • Birbirinin boynuna sarılma, kucaklaşma.

muanık

 • Birbirinin boynuna sarılan. Kucaklaşan.

muanik

 • (Unk. dan) Birbirinin boynuna sarılan, kucaklaşan.

muharrece

 • Boynunda tasması olan köpek.

mukalled

 • (Kald. dan) Boynuna gerdanlık takılmış.
 • Padişah tarafından nişan takılan kimse.
 • (Taklid. den) Taklid edilen. Örnek tutulan. Misal alınan.

mukallid

 • Benzemeye veya benzetmeğe çalışan. Taklid eden.
 • Bir şeyi boynuna takan, asan.
 • Kuşatan.

münataha

 • Boynuzlu hayvanların birbiriyle vuruşması. Süsüşme.

musafaa

 • Birbirinin boynuna sarılma.

mutavvak

 • (Tavk. dan) Boynu halkalı, zincirli.
 • Boynuna gerdanlık vs. takılmış. Boynuna halka olan.

mutavvaka

 • Halka biçimi boynunda tüyler olan güvercin kuşu.

müteanik

 • Birbirinin boynuna sarılmış durumda olan.
 • Birinin boynuna sarılan.

müteanika

 • Birbirinin boynuna sarılmış.

nasba

 • Doğru boynuzlu koyun ve keçi.

natıh

 • (Çoğulu: Nevâtıh) Boynuzuyla vuran, süsen hayvan.
 • Keder, sıkıntı, elem, mihnet.

natiha

 • (Çoğulu: Netâyıh) Başka davar tarafından boynuzlanıp öldürülmüş olan davar.

nefir / nefîr / نفير

 • Boynuzdan yapılmış boru. (Arapça)

nevşah

 • Yeni dal. (Farsça)
 • Yeni bitmiş geyik boynuzu. (Farsça)

nitah

 • Tos vurma, toslaşma. Boynuzla vurma.
 • Vuruşup kavga etme.

nüşka

 • Davarın boynuna takılan ip.

nutuh

 • Boynuzuyla vuran davar.

palaheng

 • Yular, dizgin. (Farsça)
 • Av veya suçlu bağlanacak kement. (Farsça)
 • Kemer. (Farsça)
 • Tazı boynuna geçirilen ağaç halka. (Farsça)

revk

 • (Çoğulu: Ervâk) Perde, hicâb.
 • Boynuz.
 • Ev önü.
 • Saf, hâlis, katıksız.

sacur

 • Köpeğin boynuna takılan tasma.

şah / şâh / شاخ

 • Ağaç dalı. Budak. (Farsça)
 • Boynuz. Karın. (Farsça)
 • Su arkı. (Farsça)
 • Alın. (Farsça)
 • Kadeh. (Farsça)
 • Dal. (Farsça)
 • Boynuz. (Farsça)

şahdar

 • Dallı, budaklı ağaç. (Farsça)
 • Dallı boynuzlu hayvan. (Farsça)

salif

 • Boynun genişliği, kalınlığı.

şekahteb

 • İki boynuzlu koç.

semik

 • (Çoğulu: Esmika-Sümuk) Zelve. (Öküzün boynuna takılır.)

şerayin-i sübatiyye

 • Boynun iki tarafında olup kalbden gelen ve kafaya çıkan iki kalın atar damar.

seru

 • Boynuz. (Farsça)
 • şarap kadehi. (Farsça)

sisa

 • (Çoğulu: Sıyas-Sıyasâ) Köşk.
 • Kale.
 • Sığınacak yer.
 • Çulha mekiği.
 • Horoz mahmuzu.
 • Sığır boynuzu.

sita'

 • Deve boynunda uzunluğuna olan alâmet.
 • Ev direği.

sivcar

 • Tazı ve köpeğin boynuna halka geçirmek. Tasma takmak.

sur

 • (Tekili: Suret) Kıyamet günü İsrafil Aleyhisselâm'ın çalacağı boru. Buna Sur-u İsrafil de denir.
 • Boynuzdan yapılan düdük.

suver

 • Boynuz.
 • (Tekili: Suret) Suretler.

ta'lit

 • Devenin yularını başından indirmek.
 • Deve boynuna nişan etmek.

tatvik

 • Boynuna gerdanlık takınmak.

teanuk

 • Birbirinin boynuna sarılma. Kucaklaşma.

teattul

 • Kadının elinde ve ayağında kınası, saçında boyası, kolunda ve boynunda mücevherleri olmaması.

tekallüd

 • Bir şeyi üzerine alma. İltizam edip boynuna alma.

tekeffül

 • Boynuna almak.
 • Birine kefil olmak. Kefâlet etmek veya vermek.

tekfil

 • Kefil etme. Kefil edilme. Kefil gösterme.
 • Boynuna aldırmak.

tetallu'

 • Boynunu uzatarak başını kaldırma.

tetellu'

 • Kalkmak için boynunu uzatmak.

tevehhuk

 • Boynuna kement bağlamak.

tıbale

 • Deve boynuna asılan büyük çan.
 • Davulculuk.

tula

 • Boynun ön tarafı.

vakas

 • Boynun kısa olması. Ateşe attıkları ufacık değnekler.
 • İki nisap zekâtın arasındaki zekâtı olmayan hayvanlar.

vaks

 • Boynu vurup kırmak.

vişah

 • (Vüşâh) Eskiden kadınların mücevherlerle süsleyip boynundan ve koltukları altından bağladıkları enlice bez veya meşin parçası.

yale

 • Sığır boynuzu. (Farsça)

yamur

 • Başının ortasında bir sürü boynuzları olan bir cins geyiğin erkeği.

za'bel

 • (Çoğulu: Zeâbil) Karnı büyük, boynu ince olan çocuk.

zerafe

 • (Çoğulu: Zürâfât) Deveye benzer, boynu uzun ve art ayakları kısa bir hayvan. Zürafa.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın