LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te bolge ifadesini içeren 67 kelime bulundu...

ad kavmi / âd kavmi

 • Hûd aleyhisselâmın kavmi. Bu kavim Nûh aleyhisselâmın torunlarından Âd'ın evlâdından çoğaldıkları için bu adı almışlardır. Bu kabile, Yemen'de Hadramûd bölgesinde, Umman ile Aden arasında Ahkâf denilen yeri yurt edindi. Yemen ile Şâm arasında yerleştikleri de rivâyet edilmiştir.

adem-i merkeziyet-i siyasiye

 • Siyasî olarak yerinden yönetim; bir ülke sınırları dahilinde bulunan eyâlet ve bölgelerin tek merkezden değil, yerel yönetimler tarafından idare edilmesi.

ahbar / ahbâr

 • Haberler. Haberin çokluk şekli.
 • Bir kavim, kabîle, şahıs, ülke, bölge, şehir veya bir hâdise hakkında nakledilen bilgiler.
 • Allahü teâlânın, Kur'ân-ı kerîmde, geçmişte olanlara, gelecekte ve âhirette olacaklara dâir bildirdiği şeyler.

ahşa' / ahşâ' / احشاء

 • (Tekili: Haşâ) Vücuttaki bağırsak, ciğer gibi organlar.
 • Mahaller, bölgeler, cihetler.
 • İç organlar. (Arapça)
 • Bölgeler, yöreler. (Arapça)

aksa-yı bilad / aksâ-yı bilâd

 • Bir memleketin sınır bölgeleri, hudut beldeleri.

aktar / aktâr

 • Kuturlar, çaplar, dairenin merkezinden geçen hatlar, bölgeler, taraflar. Her taraf.

aktar-u etraf / aktâr-u etraf

 • Çevre ve etraf; çevre ve civar bölgeler.

alize

 • Tropikal bölge denizlerinde sürekli olarak esen rüzgârın adı. (Fransızca)

amil / âmil

 • İş yapan.
 • İslâmiyet'in emirlerini yapıp, yasaklarından sakınan.
 • Herhangi bir bölgenin zekât, harac, öşr ve ganîmetlerinin tahsîli (toplanması) için, halîfe, sultan, melik veya emir tarafından vazîfelendirilen ve yerine göre dînin emirlerini öğreten me'mur.

ara / arâ

 • Mıntıka, bölge.
 • Komşuluk.
 • Avlu.
 • Çıplaklık.
 • Geniş, çıplak arazi.

arabistan

 • Arap milletinin yoğun olarak bulunduğu Ortadoğu bölgesi.

arat

 • Bölge, mıntıka.
 • Avlu.

arz-ı belde

 • Ast: Herhangi bir bölgenin üstünden geçen arz dairesi.

arz-ı belde ta'yini

 • Ast: Herhangi bir bölgede kutup yıldızı veya diğer yıldızlarla astronomik hesaplar yapmak suretiyle o yerin arzını tayin etmek.

aska' / askâ'

 • (Tekili: Suk) Çeşme duvarlarının bölmeleri.
 • Bölgeler.

azeriler / azerîler

 • Kafkasyanın Azerbeycan bölgesinde yaşamış Türk kavmi.

banbu

 • (Malezya dilinden) Sıcak ve yağışlı bölgelerde yaşıyan bir bitki cinsi. Buğday ailesinden olup ikiyüzden fazla çeşiti vardır.

bankiz

 • Kutub bölgelerinde deniz suyunun donmasıyla meydana gelen buzların tamamı. Bunlar ençok Kuzey Buz Denizinde görülürler.

başkırdistan

 • Rusya'da halkı Türk olan bir bölge.

bedevi / bedevî

 • Köylü, kırlarda yaşayan, kırsal bölge insanı.

berzah-ı esma / berzah-ı esmâ

 • Allah'ın güzel isimlerinin tecellîsindeki ara bölgeler, isimler arasındaki mânâlar.

beyhaki / beyhakî

 • (Hi: 384-458) Büyük hadis ve fıkıh âlimlerinden olup asıl adı Ebubekir Ahmed bin Hüseyn'dir. İmam-ı Şâfii mezhebinde sözü sened yerine geçen büyük bir hadis âlimidir. Kendisi gibi daha birçok faziletli âlimler yetiştiren Beyhak bölgesinin Hüsrevcurd köyündendir. "Kitab-ün Nusus-uş-Şafiî" ile "Kitab-

büyun

 • Geniş ve derin kuyu.
 • Mıntıkalar, bölgeler, yerler.

cebhe

 • Cephe, alın, yön, yüz, savaş bölgesi.

cide

 • Batı Karadeniz bölgesinde Kastamonu vilâyetine bağlı bir ilçe.

cum'a-i atik

 • (Eski Cum'a) Osmanlılar zamanında, Bulgaristan'da Şumnu ile Razgrat arasında yer alan meşhur bir bölge.

cürde

 • Çorak bölge.
 • Çıplak vücut.
 • Atlı asker.

dağıstan

 • Dağlık yer. (Farsça)
 • Kafkasya'nın kuzeydoğusunda ve Hazer Denizi'nin batı kıyılarında bulunan bir bölgedir ki, eskiden buraya Albanya denirdi. (Farsça)

diyar-ı şam

 • Şam diyarı, bölgesi.

hassas bölgeler

 • Sivil savunmada düşmanın hedef tutacağı bölgeler. Her hassas bölgenin ehemmiyeti aynı değildir. Hava savunması bakımından eldeki imkanlar ve hassas bölgeler arasında öncelik tesbitine ihtiyaç vardır. Hassas bölgeler, sırasıyla:1) Atomik vurucu üslerin bulunduğu bölgeler.2) Yüzeyden yüzeye füze üsler (Türkçe)

havza

 • Sınırlı bölge.
 • Civar, bölge.

hayber

 • Arap Yarımadasında Hicaz bölgesinin doğu sınırında ve Medine-i Münevvere'nin 170 km. kuzeyinde bir kasabadır. Evleri, yüksek bir kayanın üzerinde kurulmuş olan bir kalenin etrafında bulunur. Hicretin yedinci senesinde vuku bulan Hayber Gazası ile meşhur olmuştur. Aynı sene içinde Hz. Resulullah Efen

hicaz / حجاز

 • Arabistan'da Hicaz bölgesi. (Arapça)
 • Hicaz makamı. (Arapça)

huran

 • Dimeşk eyaletine bağlı çok geniş bir bölgenin adı.

ırak-ı acem / ırâk-ı acem

 • (Acem Irakı) Tar: Irak'ın Dicle nehrinden başlayarak İran sınırındaki yüksek dağlık mıntıkaya kadar uzanan bölgesine Osmanlılarca verilen ad.

islamilaisen sevrakume / islâmilaisen sevrakume

 • Müslüman mahallesi, Müslümanların oturduğu bölge, yer.

istinabe

 • Duruşmada yasal gerekçelerle bulunamayan zanlının, ilgili mahkemece, yasal prosedürün yerine getirilmesi için zanlıya en yakın bölgedeki bir mahkeme veya kişileri yetkili kılması.

karya

 • Eski çağlarda Bursa ve Balıkesir bölgesinin adı.

ken'an diyarı / ken'an diyârı

 • Sayda, Sûr, Beyrût, Filistin ve Sûriye'nin bir kısmını içine alan ve Fenike denilen bölge. Nûh aleyhisselâmın torunu ve Hâm'ın oğlu Ken'an burada yaşadığı için Ken'an diyârı denilmiştir.

kuhistan

 • Dağlık bölge, dağlık yer. (Farsça)

kun / kûn

 • Kuyruk sokumu bölgesi. Arka, mak'ad, kıç.

kürdistan

 • Kürdlerin oturdukları bölge.
 • İran'ın Ardelân eyaletinin eski adı.

kutr

 • Taraf. Canib.
 • Nahiye. Mahal. Arzın veya semânın bir ciheti.
 • Çap.
 • Bölük. Bölge.
 • Geo: Dairenin merkezinden geçip onu iki müsavi kısma bölen doğru parçası, çap.

laz

 • Doğu Karadeniz bölgesinde, bilhassa Rize dolaylarında yaşayan bir kavim.
 • Bu kavimden olan kimse.

lazistan

 • Lazlar'ın oturduğu bölge olan Rize dolayları. Osmanlı İmparatorluğu zamanında Rize sancağına verilen ad.

mahall-i taalluk / mahall-i taallûk

 • Bağlantılı ve ilgili olduğu yer, bölge.

mahalli / mahallî

 • Bölgesel.

mekare / mekâre

 • Eskiden kira ile tutulan yük hayvanı.
 • Tar: Osmanlı ordusunda taşıma işlerinde kullanılan hayvanlara verilen ad. (Mekâre denilen at, katır, deve gibi hayvanlar, harp zamanlarında halktan satın alınırdı. Bazen geçici bir zaman için, savaş bölgesindeki halktan hayvan toplanır ve belirli

menatık / menâtık / مناطق

 • Mıntıkalar, bölgeler.
 • Mıntıkalar, bölgeler.
 • Bölgeler. (Arapça)

menatık-ı baide / menatık-ı baîde

 • Uzak mıntıkalar. Uzak bölgeler.

mıntaka / منطقه

 • (Mıntıka) Muayyen bir yer. Havali. Taraf. Kısım. Kuşak. Kenar. Yeryüzünde bir kısım. Bölge.
 • Bölge, mıntıka. (Arapça)
 • İklim kuşağı. (Arapça)

mıntaka-i memnua

 • Yasak bölge.

mıntıka

 • Bölge.

mıntıka-i harre / mıntıka-i hârre

 • Sıcak bölge.

mıntıka-i harre ehli

 • Sıcak bölge halkı.

nahiye / nâhiye / ناحيه

 • Yan taraf, kenar, civar, çevre.
 • Küçük yer, bölge. İdari taksimatta, kazadan küçük, köyden büyük olan yerleşme merkezi.
 • Yöre, bölge. (Arapça)
 • Bucak. (Arapça)
 • Taraf. (Arapça)

necid

 • Arabistanda bir bölge adı.

nevahi-i mekke / nevâhî-i mekke

 • Mekke civarları, tarafları, bölgeleri.

piskopos

 • Hıristiyanlığın katolik ve doğu kiliselerinde en yüksek rûhânî ünvâna sâhip ve umûmiyetle bir bölgenin dînî lideri olan hıristiyan din adamlarına verilen ad.

revir

 • Alm. Okul, kışla gibi yerlerde ufak hastalıkları olanların yatırıldıkları hasta odası, ilk bakım yeri.
 • Bölge, mıntıka.

şark hadisesi / şark hâdisesi

 • Doğu bölgesinde meydana gelen hadise; Şeyh Said İsyanı.

serdab

 • Yer altında olan serin ve soğuk oda, bodrum. Böyle yerler ekseriyetle sıcak bölgelerde, gündüzleri sıcaktan korunmak için yapılırdı. Anadolu'nun bazı yerlerinde buna "zir-i zemin" denilir. (Farsça)
 • Tar: Padişah saraylarında, sağ ve sol taraflarında birer oda bulunan üç köşeli sofalara verilen (Farsça)

surre

 • Para kesesi, cüzdan. Osmanlı pâdişâhlarının her yıl hac mevsiminde Haremeyn-i şerîfeyn (Mekke ve Medîne) halkına ve buralarda geçici olarak bulunan müslümanlara, mukaddes yerlerin ve hac yollarının emniyetini sağlayan Mekke şeriflerine ve Hicaz bölge sindeki diğer idârecilere gönderdikleri para ve d

timar / timâr

 • Osmanlı Devleti'nin geçimlerine ve hizmetlerine âit masrafları karşılamak üzere bir kısım asker ve memurlara, muayyen bölgelerde kendi nâm ve hesaplarına tahsîl selâhiyeti ile birlikte tahsîs etmiş olduğu vergi kaynaklarına verilen isim. Dirlik.

türkistan

 • Türklerin anayurdu olan ve Hive, Fergana, Taşkent, Buhara, Semerkant ve Kırgız şehirlerini içine alan büyük bölge.Doğu Türkistan bugün Çin'de, Güney Türkistan ise Afganistan'da, büyük parçası olan Batı Türkistan ise Rusya'da kalmaktadır. (Farsça)

vehhabilik / vehhâbîlik

 • Sapık bir fırka. On sekizinci yüzyıl ortalarında Arabistan yarımadasında Necd bölgesinde ortaya çıkan, Muhammed bin Abdülvehhâb tarafından kurulan dînî ve siyâsî bir yol. Bu yolda olana Vehhâbî denir.

zamyan

 • Palamut ağacına benzer bir ağaç. (Necid bölgesinde olur.)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın