LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te biti ifadesini içeren 185 kelime bulundu...

acele

 • Çabuk, çabukluk. Bir işi çabuk yapmaya ve çabuk bitirmeye çalışma, ivedilik.

ashab-ı suffa / ashâb-ı suffa

 • Suffa ehli. Bunlar, Hz. Peygamberin (A.S.M.) mescidine bitişik üstü örtülü, etrafı açık bir yerde otururlardı ve orada yaşarlardı. Bu zatların yaşayışları ve hâlleri din hizmeti, hayatı bakımından büyük değer taşımaktadır. Bütün hayatları Peygamberimiz'in (A.S.M.) yanında bulunarak Kur'ânın en yükse

asir

 • Karmakarışık.
 • Bitişik komşu.

ayn harfi

 • Kur'ân-ı kerîmde Ömer-ül-Fârûk'un radıyallahü anh namaz kıldırırken, ayakta okumayı bitirip, rükû'a eğildiği yeri gösteren işâret. Ayn harfi hep âyet-i kerîmelerin sonunda bulunmaktadır.

bakka

 • Sivrisinek.
 • Tahtabiti.

bergaş

 • (Çoğulu: Berâgiş) Sivrisinek.
 • Tahta biti.

beste

 • Bağlanmış, bitiştirilmiş, bağlı. (Farsça)
 • Kapalı. Tutucu. Donmuş. (Farsça)
 • Bir nevi ipek kumaş. (Farsça)
 • Gr: "Besten" fiilinin ism-i mef'ulüdür. Kelimelerin başına veya sonuna getirilerek mürekkeb kelimeler (Birleşik kelimeler) yapılır. (Farsça)
 • Müzikte: Şarkının makam ve âhengi. (Farsça)

blok

 • Birbirine bitişik yapılar. (Fransızca)
 • Büyük ve ağır yığın. (Fransızca)
 • Resim kağıtları saklanan karton kap. (Fransızca)

cünnab

 • Bitişik olan iki yemiş.

daire-i hindiyye / dâire-i hindiyye

 • Namaz vakitlerinin tesbitinde kullanılan ve güneş gören düz bir yere çizilen dâire veya bu şekle uygun olarak yapılan âlet.

ders-i amm

 • Bir medreseyi bitirdikten sonra, tâbi tutulan imtihan sonunda medrese talebelerine ders vermek salâhiyetini kazanan.
 • Asistan.
 • Herkese ders vermeğe salâhiyetli âlim.

dest-be-dest

 • Elden ele, el ele. (Farsça)
 • Peşin satış. (Farsça)
 • Birbirine bitişik olan. (Farsça)

devir

 • (Devr) (Çoğulu: Edvâr) Nakil. Birisinin uhdesinden diğerinin uhdesine geçirmek.
 • Bir şeyi sonuna kadar okuyup bitirmek. Geçmiş dersleri hatırlama.
 • Bir şeyin çevresinde dolaşmak. Dönme.
 • Seyahat. Bir memleketi dolaşmak.
 • Bir şeyin kendi mihveri üzerinde dönmesi.

dinamik

 • yun. Cisimlerin hareketleriyle bunları meydana getiren sebebler arasındaki alâkayı araştıran mekanik ilminin bir kolu.
 • Hareket eden, durup dinlenmek bilmeyen, hareketli.
 • Fls: Sâbitin zıddı olarak bir kuvvet tesiriyle dâim hareket halinde bulunan ve bulunduran, bir değişmesi,

ebced hesabı / ebced hesâbı

 • Her harfi bir rakamı gösteren arabî harflerle yazılı sekiz kelimeden meydana gelen bir hesab sistemi. Hâdiselerin zamânının tesbiti ve hatırda daha kolay kalması için rakamları harf olan târih düşürme sanatı.

eyke

 • Sık ve birbirine karışmış ağaç.
 • Yumuşak.
 • Ağaç bitiren bataklık.

faik / fâik

 • Üstün, üstünde. Diğerinden daha değerli ve üstün. Her şeyin güzide ve a'lâsı. Âli.
 • Başın boyun ile bitiştiği yer.

farig

 • İşini bitirmiş, boş kalmış, alâkasını kesmiş, rahat, vazgeçmiş, çekilmiş.
 • Fık: Tasarrufu altında olan mülkün kullanma ve tasarruf hakkını başkasına devreden.

fariğ / fâriğ

 • Vazgeçmiş, çekilmiş.
 • Rahat, âsûde.
 • Boş, işini bitirmiş, işsiz.

fenik / fenîk

 • İki çenenin bitiştiği yer.
 • İki uyluğun bitiştiği yer.

ferman-ı mezuniyet / fermân-ı mezuniyet

 • Mezuniyet belgesi, bitirme belgesi.

fersa

 • Mahveden, yoran, aşındıran manasına kelimelere bitişir. Meselâ: Tahammül-fersa : Tahammül bırakmayan. Tâkat-fersa : Tâkatsız düşüren, tâkat bırakmayan. (Farsça)

gayr-ı münfekk

 • Bitişik, ayrılmaz.

hadd-i ittisal

 • Bitişme noktası.

hal

 • Yapıp bitirme, indirme.

hall ü fasl

 • Çözme ve ayırma. Açıklayarak bitirme. Bir mes'eleyi müsbet bir neticeye bağlama.

haseke

 • (Çoğulu: Husek) Kin tutmak, adavet etmek.
 • Demir dikeni denilen üç köşeli diken.
 • Demirden yapılan üç köşeli "bıtırak" denilen harp âletleri.

hasmen

 • Bir mes'eleyi kesin bir karar ile halledip bitirmek suretiyle.

hassas bölgeler

 • Sivil savunmada düşmanın hedef tutacağı bölgeler. Her hassas bölgenin ehemmiyeti aynı değildir. Hava savunması bakımından eldeki imkanlar ve hassas bölgeler arasında öncelik tesbitine ihtiyaç vardır. Hassas bölgeler, sırasıyla:1) Atomik vurucu üslerin bulunduğu bölgeler.2) Yüzeyden yüzeye füze üsler (Türkçe)

hatim / hâtim

 • Hitâma erdiren. Bitiren.
 • Mühür basan.
 • Kur'ân'ı başından sonuna kadar okuyup bitirme.
 • Mühürleyen, mühürleyici.
 • Bitiren, sona erdiren.

hatime-keş

 • Son veren, hâtime çeken, bitiren, sona erdiren. (Farsça)

hatm

 • Hitâma erdirmek, bitirmek. Kur'an-ı Kerim'i veya herhangi bir şeyi sonuna kadar okuyup bitirmek.
 • Mühürleme. Mühürlenme.
 • Bitirme.

hatm-i kur'an / hatm-i kur'ân

 • Kur'ân'ı başından sonuna kadar okuyup bitirme.

hatm-i mekal

 • Sözü bitirmek, söze son vermek.

hatme

 • Baştan sona okuyup bitirme.
 • Baştan aşağı (bütün Kur'ân-ı Kerimi) okuyup bitirmek.
 • Bir arada muayyen bir şeyi okuyup bitirmek.

hatme-i ahmediye

 • Peygamberimizin (a.s.m.) geniş halk kitleleriyle beraber belirli dua ve zikirleri yapıp bitirdiği oturum veya zikir halkası.

hatme-i hacegan / hatme-i hâcegân

 • Nakşî tarikatına mensup olanların dua ve zikirlerini birlikte okuyup bitirmeleri.

hatme-i kübra

 • Büyük ve geniş bir topluluğun belirli zikir ve duaları okuyup bitirdikleri oturum veya zikir halkası.

hatme-i kur'aniye / hatme-i kur'âniye

 • Kur'ân'ın hatmi; Kur'ân-ı Kerimi baştan sona okuyup bitirme.

hatme-i mahsusa

 • Hususi hatme. Kur'andan veya hadisten alınan muayyen duaları okuyup bitirmek.

hatme-i muazzama-i muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) geniş halk kitleleriyle beraber belirli dua ve zikirleri yapıp bitirdiği oturum veya zikir halkası.

hazim

 • Sür'atle kesen.
 • Çok çabuk yeyip bitiren.
 • Düşmanı hezimete uğratan.

helak-ı ebedi / helâk-ı ebedî

 • Sonsuz mahvoluş, bitiş.

hem-hudud

 • Hudutları bir olan, sınırları birbirine bitişik olan memleket veya arazi. (Farsça)

hidas

 • Nihayet, son, netice, bitim.

hitam / hitâm / ختام

 • Son. (Arapça)
 • Son bulma. (Arapça)
 • Hitam bulmak: Son bulmak, bitmek. (Arapça)
 • Hitâma erdirmek: Bitirmek, sona erdirmek. (Arapça)
 • Hitâma ermek: Sona ermek. (Arapça)

hitam buldurmak

 • Bitirmek, sona erdirmek.

hitamuhu miskün

 • Onun mühürü (sonu) misktir, meâlinde Mutaffifîn Suresi'nin 26. âyetinden bir kısımdır. Onda Cennet nimetlerinden bahsedildiği gibi, bu kelâm tatbikatta sözün, sohbetin sonunu hoş ve güzel sözle bitirmeğe denilir.

hükmi temizlik / hükmî temizlik

 • Kadının âdet bitiminden îtibâren on beş gün içinde kan gördüğü halde temiz kabûl edilmesi. Bu on beş gün içinde kan görülen bu kan fâsid kan yâni istihâza kanıdır.

hümam

 • Himmetli. Bir işe sıkı sıkıya sarılıp o işi bitiren. Sahi ve civanmerd.
 • Aslan.
 • Büyük ve sağlam.

hurşun

 • (Çoğulu: Harâşın) Ufacık bıtırak. (Davarların tüyüne yapışır.)

huruf-u munfasıla

 • Gr: Kendisinden sonra gelen harflere bitişmeyen (vav, rı, dal, hemze, ze, zel) gibi harfler.

huruf-u muttasıla

 • Gr: Kendisinden sonra gelen harflerle bitişip yazılan harfler.

hüsn-ü hatime / hüsn-ü hâtime

 • Neticeyi iyi bir halde bitirme.
 • İman ile âhirete gitmek. Kelime-i şehadet söyleyerek ölmek.

icazet vermek

 • Medrese usulüne göre okuttuğu dersi bitiren talebeye hocası tarafından izin verilmesi. Bu tasdikan verilen mühürlü kâğıda "icazetname", icazet vermiş olan müderrise de "muciz" denilirdi.

icazet-i külli / icazet-i küllî

 • Vaktiyle Osmanlı serdarlarına ve sefirlerine müsâlaha, muahede akdi ve sair işler hakkında verilen mezuniyet. Tam salâhiyet demektir. Bu salâhiyeti alan kumandan veya sefir, üzerine aldığı işi merkezden sormaya ihtiyaç kalmadan maslahatın icabettirdiği ve kendi aklının erdiği vechile yapıp bitirirdi

iflas / iflâs / افلاس

 • Her şeyini yitirme, bitip tükenme. (Arapça)

ifna-yi hayat

 • Hayatını sarf edip bitirmek. Hayatını yok etmek.

ihlak

 • (Helâk. dan) Harcama, tüketme, bitirme.
 • Yok etme, helâk etme, öldürme.

ikindi divanı

 • Tanzimattan evvel sadrazamların kendi konaklarında yaptıkları divanlar. Bu divan ikindi namazından sonra toplandığı için bu adı almıştı. Bâb-ı Âlî teşkilâtının ilk şekli olarak Divan-ı Hümayun, muayyen günlerde toplandığı zaman, vezir-i azamlar da divanda bitirilemeyen veya arza lüzum görülmeyen işl (Türkçe)

ikmal / ikmâl / اكمال

 • Tamamlamak. Bitirmek. Mükemmelleştirmek.
 • Tamamlama, bitirme. (Arapça)
 • Bütünleme. (Arapça)
 • İkmâl edilmek: Tamamlanmak, bitirilmek. (Arapça)
 • İkmâl etmek: Tamamlamak, bitirmek. (Arapça)

ikmal-i nüsah

 • Bütün sahifeleri tamam etmek, okuyup bitirmek.

ilsak / ilsâk / الصاق

 • Bitiştirme, yapıştırma.
 • Yapışmak. Bitişmek. Ulaşmak. Yapıştırılma. Kavuşturulmak.
 • Yapışma, bitişme.
 • Bitiştirme, yapıştırma, kavuşturma. (Arapça)

iltihak

 • Karışmak. Katılmak. Yetişmek. Bitişmek.

iltisak

 • İki uzvun birbirine yapışık olması.
 • Bitişmek. Yapışmak. Kavuşmak. Yapışık olmak.

iltisak-ı ecfan

 • Tıb : Ağrı ve sızıdan dolayı gözkapaklarının birbirine bitişmesi.

iltisaki / iltisakî

 • İltisakla alâkalı.
 • Yapışan, birleşen. Kavuşan, bitişen.

imece

 • Köyün umumi işlerinde veya köylünün kendi işlerinde köy halkının müştereken çalışması. Beraberce birçok kimsenin toplanıp elbirliğiyle bir kişinin işini halletmesi ve herkesin işinin sıra ile bitirilmesi.

inbat

 • Nebâtı bitirme. Tohumu yere dikip yeşillendirme. Nebâtın bitmesini sağlama.
 • Bitki vs. bitirme, yeşertme; büyütme.

incah

 • İşi tamamlama, işi bitirme.
 • İsteğe erme, arzu edilen şeye ulaşılma.

infad

 • Bitirme, tüketme.
 • Kuyunun suyu tükenme.

inhisam

 • (Hasm. dan) Kesip bitirme, halletme.

inkılab-ı sayfi / inkılâb-ı sayfî

 • İlkbaharın bitip, yaz mevsiminin balayışı. Gün dönümü. (21 hazirana rastlar.)

inkılab-ı şitevi / inkılâb-ı şitevî

 • Sonbaharın bitip, kış mevsiminin başlayışı. (Aralık ayının 21'ine rastlar.)

irtisa'

 • Dişler sık olma.
 • İki şey, birbirine bitişik olma.
 • Taneleri, iki taş arasında döğüp parçalama.

işkeste

 • Kırık, bitik. Kırılmış. (Farsça)

ism-i mensub

 • Gr: Kelimenin sonuna Türkçede "Li", Arabça ve Farsçada kelime sessiz harfle bitiyorsa, bir "î", sesli harfle bitiyorsa; yerine göre sesli harf atılarak veya atılmayarak "î" veya "vî" harfi getirilerek yapılan, nereli ve nereye mensub olduğunu ifade eden isimdir. İstanbullu, İstanbulî; Mekkeli, Mekkî

ismam

 • Sona erdirme, bitirme, tamamlama.

istihkamat-ı muttasıla / istihkâmât-ı muttasıla

 • Bir birine bitişik ve bağlı olarak yapılmış olan sığınaklar olup, daha ziyade şehirlerin ve mühim mevkilerin etrafına yapılır.

istihlak / istihlâk

 • Boş yere harcamak.
 • Yeyip bitirmek.
 • Müstahsilin yaptığı istihsali alıp kullanmak.

istitmam

 • (Tamam. dan) Tamamlama, tamamlamağa çalışma. Tamamlamasını isteme. Bitirmek için uğraşma.

itaha

 • Bir şeyi tamamlama, yapıp bitirme, hazır etme.

itfa'

 • Söndürme. Bastırma. Dindirme.
 • Bir borcu ödeyerek bitirme.
 • Fizikte: İntizamlı ve eşit zamanlarla sallanan bir hareketin yavaş yavaş azalarak sıfıra inmesi.

itmam / itmâm / اتمام

 • Tamamlamak. Bitirmek. İkmal etmek. Tekmil etmek
 • Tamamlama, bitirme. (Arapça)
 • İtmâm edilmek: Tamamlanmak, bitirilmek. (Arapça)
 • İtmâm etmek: Tamamlamak, bitirmek. (Arapça)

ittisal / ittisâl / اتصال / اِتِّصَالْ

 • Ulaşmak. Bitişmek.
 • Birbirine dokunmak. Yakınlık. Bağlılık. Kavuşmak.
 • Bağlılık, bitişiklik.
 • Bitişme.
 • Birleşme, kavuşma. (Arapça)
 • Bitişik. (Arapça)
 • Bitişme.

ittisāl / اِتِّصَالْ

 • Bitişme.

kat'

 • Kesme, biçme.
 • Halletme, karar verme, sona erdirme, bitirme.

komşu

 • Bitişik evlerde veya yakın çevrede oturan kimse veya kimseler.

kuvve-i münbite

 • (Ağaç ve bitkileri) Bitirip yeşillendirme ve büyütme gücü.

kuvve-i nabite / kuvve-i nâbite

 • Yetiştirme gücü; bitirip geliştirme, bitirip yetiştirme gücü (tarımsal verimlilik gücü).

latenahi

 • Nihayetsiz. Sonsuz. Bitip tükenmeyen.

lebh

 • Bir büyük ağacın adı. (Bir kimse kabuğunu yarsa filhâl o kişiye uyuşukluk gelir; o ağaçtan tahtalar biçip gemi yaparlar. Rivâyet olunur ki, iki tahtasını birbirine bitiştirip bir yıl su içinde dursa ikisi bir olup yekpâre olur, Mısır'da yetişir. Ahter-i Kebir'den)

leffen

 • Ekli, bitişik.
 • Ekli, bitişik.

lüsuk

 • Yapışma, bitişik olma. Yapışıp tutma.
 • Ulaşma, vâsıl olma, erişme.

mahtumane / mahtûmâne

 • Bitirircesine, bir kitabı bitirince verilen ziyafet gibi.

melsuk

 • Yapıştırılmış. Bitiştirilmiş.

memzuc

 • Bitişik. Karışık. Karışmış. Birlik olmuş. Birbirine mezc olmuş.
 • Şakalaşmak.
 • Oynamak.

menşe'

 • Bir şeyin çıktığı yer, esas, kök.
 • Yetişilen yer, bitirilen mektep.

merbut

 • Bağlı. Rabtedilmiş. Mensub. Ekli. Ulaşmış, bitişmiş, bitişik.

merhum

 • (Rahm. den) Kendine rahmet edilmiş.
 • Rahmete kavuşmuş. Dünyanın sıkıcı ahvâlinden kurtulup rahmet-i İlâhiyeye kavuşmuş olan. Dünya imtihanından kurtulup, vazifesini bitirmiş, paydosa kavuşmuş olan. (Vefat etmiş müslüman hakkında söylenir.)

mevsul / mevsûl

 • Erişen. Vasıl olan.
 • Birleşmiş. Kendine başka şey vasıl olmuş olan. Bitirmiş. Vasledilmiş.
 • Kavuşan, ulaşan, bitişen.

mevsule / mevsûle

 • Bitiştirilmiş.
 • Bitiştirilmiş.

meydan dayağı

 • Eskiden askeri mekteblerle kışlalarda tatbik edilen cezalardan biridir. Meydanda tatbik edildiği için bu adı almıştır. Arkadaşını yaralamak, hoca ve zâbitine hakarette bulunmak gibi büyük kabahatlerden dolayı verilen bu dayak cezası, saf saf dizilen bütün talebelerin; asker ise kışladaki askerlerin

müddei-yi umumi / müddei-yi umumî

 • Milletin umum haklarını korumak üzere muhakemede hazır bulunan vazifeli, hukuk tahsilini bitirmiş hükümet memuru. Adliye bakanlığına bağlı, icra kuvvetini birlik halinde temsil eylemek üzere teşekkül eden, adlî idare makamında bulunan şahıs. Savcı.

muhallil

 • (Hall. den) Eriten. Analiz yapan, tahlil eden.
 • Fık: Üç talakla boşanan ve iddetini bitiren bir kadınla evlenen erkek. (Karıyı boşayan birinci kocaya: Muhallelün leh denir.)
 • Tıb: Şişlere, iltihablara yarıyan ilaç.

mukarenet

 • (A, uzun okunur) Yakınlık. Ayrılmayıp musâhebe etmek.
 • Bitişmek. Birleşmek.
 • Uygunluk.
 • Bir yere gelmek.
 • Bitişiklik, yaklaşma, kavuşma, uygunluk, cinsel yaklaşma.
 • Bitişiklik, yakınlık.

mukarin

 • Yakın olan. Bitişen. Ulaşan. Ulaşmış olan.
 • Bitişik, yakın.

mukattaa

 • (Kat'. dan) Bitişik olmayan. Kesik, ayrı.

mukavemetsuz / mukavemetsûz

 • Dayanma gücünü bitiren.

mülahık

 • (Lahk. dan) Yapışık, bitişik.

mülasaka

 • Ulaşma, yanaşma.
 • Bitişme, yapışma, iltisâk etme.

mülasık

 • (Lüsuk. dan) İltisaklı. Bitişik. Yapışık. Yanyana bulunan.

mülazım

 • Bir kimseye bağlı gibi olan.
 • Maaşsız acemilik hizmeti.
 • İlmiyyede: Medrese tahsilini bitirip icazet alan. Stajyer.
 • Eskiden askerlikte yüzbaşıdan aşağı rütbelerin derecesi, ünvanı.

mülsak

 • (Melsuk) Bitiştirilmiş, yapıştırılmış olan. İlsak edilmiş.
 • Yapışık, bitişik.
 • Yapıştırılmış, bitiştirilmiş.

mültesik

 • (Lüsuk. dan) Birbirine bağlanmış. Yapışık, bitişik.

münaceze

 • Bitip tükenmek.

munfasıl zamir

 • Gr: Başka kelimeye bitişik olmayan zamir. Ene, Ente: Ben, sen.. gibi.

murtabit

 • Bağlı. İrtibatlı. Birbirine bitişik. Ekli.

mürtebit

 • (Murtabıt) Bağlı, birbirine bitişik, bağlantılı, beraber.

müsaif

 • İş bitiren, uygunluk gösteren.

müstehak

 • Hak edilmiş, yiyip içilerek bitirilmiş, bitirilen, tüketilen.

müstehlek

 • İstihlâk edilmiş, yiyip içilerek bitirilmiş.

müstekmil

 • (Kemâl. den) Tam ve olgun bir hâle getiren. Eksiksiz olarak bitiren.

mütekarin

 • (Karn. dan) Birbirine birleşmiş, bitişmiş olan.
 • Yaklaşmış, yakınlaşmış, tekarün eden.

mütelasık

 • (Lüsuk. dan) Birbiriyle birleşmiş olan. Bitişik.

müteleffik

 • Bitişik ve yapışık olan.

mütemmim

 • Tamamlayan, bitiren.

mütevasıl

 • (Vasl. dan) Birbirine bitişmiş. Birbirine ulaşan, gelen.

muttasıl / مُتَّصِلْ

 • Yapışık, bitişik.
 • Bitişik, istisna-i muttasıl, aynı cinsten alanlar arasında yapılan istisnadır. Ayrı cinsten olursa "munkatı" denilir.
 • Bitişik, aralıksız, sürekli.
 • Bitişik.

muttasılan

 • Bitişik olarak.
 • Bir düziye.

na

 • Arabçada "Biz" mânasına gelen zamirdir. Meselâ: Kitabünâ : "Kitabımız" misalinde olduğu gibi, kelimenin veya fiilin sonuna eklenen bitişik zamirdir.

nabit

 • Ağaç ve nebat gibi yerden bitip büyüyen.

nafaka-i iddet

 • Fık: Kadının iddeti içinde muhtaç olduğu nafaka. Koca, boşadığı karısını iddeti bitinceye kadar infakla mükellef olduğu için bu müddet zarfındaki nafaka hakkında bu tâbir meydana gelmiştir.

necz

 • Bitip tükenmek.
 • İhtiyaç bitirmek.
 • Vâdeyi yerine getirmek.

nefad

 • (Nefed) Bitip tükenmek, yok olmak.

nefed

 • Bitirme, tükenme, bitirilme.

nehhat

 • Çalıştırılan sığır.
 • İnce.
 • Hımar, eşek.
 • Sadaka toplamaya memur olan kişinin işini bitirdikten sonra ücretini alması.

nekş

 • Kuyunun çamurunu temizlemek.
 • Bir şeyi bitirmek. Bir işden fâriğ olmak.
 • Bir şey üzerine gelip toplanmak.

neyseb

 • Karıncaların birbirine bitişerek yol almaları.

nokta-i ittisal / نُقْطَۀِ اِتِّصَالْ

 • Bitişme noktası.

nugz

 • Kürek ucuna bitişik olan kıkırdak.

peyveste

 • Her zaman, dâima. (Farsça)
 • Ulaşmış, ermiş. (Farsça)
 • Bitişik, muttasıl. (Farsça)

peyvestegi / peyvestegî

 • Bitişme, ulaşma, bitişiklik. (Farsça)

ra'raa

 • Suyun şiddetle akması.
 • Depretmek. (Çocuk) büyümek.
 • Bitirmek.

rabıt-rabıta / râbıt-rabıta

 • Bağlayıcı, bitiştirici.
 • Nefsini ezip kendini Allah'a bağlamış.

rabıta

 • Rabteden, bağlayan, bitiştiren.
 • Münasebet, alâka, bağlılık, yakınlık. İki şeyi birbirine bağlayan tertip.
 • Nefsini dünyadan men edip âhirete, Allah'a (C.C.) bağlanmak.
 • Tertip, sıra, düzen, usûl.

rabt

 • Bağlamak, bitiştirmek, bir şeye bağlamak.
 • Nizam vermek, intizam bulmak.
 • Gr: Cümleleri lüzumlu edatlarla birbirine bağlamak.

racibe

 • (Çoğulu: Revâcib) Parmağın el ayasına bitişik olan boğumu.

rahyan

 • Kaburganın omuz kemiği ile bitişmesi.

rampa

 • İki geminin birbirine veya bir geminin iskeleye yanaşıp bitişmesi. (Fransızca)
 • Şose veya demiryolundaki yokuş. (Fransızca)
 • Trenin eşya almağa mahsus yanaştığı set. (Fransızca)

ratık

 • Bir şeyin yarığını bitiştiren, yırtığını kavuşturup birleştiren.
 • Bitişik etmek, bitiştirmek, beraber etmek, karıştırmak.
 • Yırtık bir şeyin parçalarını bitiştirmek.

retk

 • Yırtığı onarmak, yarığı düzeltmek, bitiştirmek.

retk ü fetk

 • Noksanları düzelterek idare etme.
 • Ayırmak ve bitiştirmek.
 • İyi idare etme.

rişvet

 • Bir işi yapmak veya bitirmek için haksız yere alınan mal veya para.

sahih kan / sahîh kan

 • Sekiz yaşını bitirip, dokuz yaşına bastıktan birkaç gün veya ay, yâhut seneler sonra, sıhhatli bir kızın veya âdet zamânı son dakikasından îtibâren tam temizlik (on beş gün) geçmiş olan kadının önünden çıkan ve Hanefî mezhebine göre, en az üç gün (ye tmiş iki saat) devâm eden kan; hayız ve aybaşı ka

şahıs zamiri

 • İsim yerine kullanılan ve insanlara işaret eden kelimeler. Farsçada: (Men: ben), (Tu: sen), (U: o), (Mâ: biz), (Şümâ: siz), (İşân: onlar). Bunlar gayr-ı muttasıl (bitişik olmayan) zamirlerdir.Arapçada; gayr-ı muttasıl zamirler: (Ene: ben), (Ente-sen), (Entümâ: ikiniz), (Hu: O), (Entüm: siz), (Entünn

silsile

 • Birbirine bağlanan, bir sıra meydana getiren şey. Zincir. Zincir gibi birbirine ekli ve bitişik olan.
 • Soy, sop.
 • Sıradağ.
 • Seri. Dizi.
 • Ard arda gelen şeylerin meydana getirdiği sıra.

sübha

 • Uyku, nevm.
 • Fâriğ olmak, vazgeçmek, çekilmek. İşi bitirmek.

şüf'a

 • Bir malı müşteriye, mal olduğu fiata satmak.
 • Huk: Satılmakta olan bir yerde hissesi bulunan veya oraya bitişik komşu olanın satılan şeyi almakta birinci derecede hakkı olması. Şüf'a sahibi kendinden habersiz satılan şeyi, dava ederse, bedelini ödeyerek müşteriden geri alabilir.
 • <

suffe

 • Peygamberimizin Mescidine bitişik olarak inşa edilen ve içinde bazı sahabelerin Peygamber Efendimizden Kur'ân ve Hadis ilimlerini öğrendiği ve barındığı yer.
 • Peygamberimizin mescidine bitişik yer, bekâr sahabelerin kaldığı mekân.

sus

 • Huy, tabiat, tıynet.
 • Buğday ve arpa biti. Hububata düşen kurt. Güve.
 • Miyan kökü.

takdiye

 • Hâcet bitirmek, ihtiyaç gidermek.

tamam / tamâm / تمام

 • Bitme, bitirme, son, nihayet.
 • Tam, eksiksiz, noksansız.
 • Ne eksik ne fazla.
 • Münasib, uygun.
 • Tam. (Arapça)
 • Bitiş, sona erme. (Arapça)
 • Bütün. (Arapça)

tarih

 • Hâdiseye vakit tayin etmek.
 • Vak'anın vukuuna tayin olunan vakit. Zaman tesbiti.
 • Geçen hâdiseleri kaydetmekten hâsıl olan ilim.
 • Vak'anın vukuuna vakit tayin eden söz ve makam.
 • Memlekette vâki olan hâdiseleri zamana nazaran tertip ve sırasıyla zikir ve beyan ede

tarsif

 • Birbirine bitiştirip kuvvetlendirme, sağlamlaştırma.

tebah-kar / tebah-kâr

 • (Çoğulu: Tebâhkârân) Mahveden, harab eden, bitiren. (Farsça)

tebehkar

 • (Çoğulu: Tebehkâran) Mahveden, harab eden. Bitiren. (Farsça)

tebtit

 • Kesmek.
 • Dağıtmak.
 • Bitirmek.

teferrug

 • (Ferâg. dan) Vaz geçme, fârig olma.
 • Bir işi bitirip kurtulma.
 • Satın alınan bir mülkün tapusunu kendi üzerine çevirme.

teheyyüz

 • Kırılmış kemiğin kaynayıp bitişmesi.

tekmil

 • Bitirmek, tamamlamak. Kemâle erdirmek.
 • Tam, bütün, eksiksiz.
 • Olgunlaştırma, bitirme.

telasuk / telâsuk / تلاصق

 • (Lüsuk. dan) Bitişme, yapışma. Birbirine bitişik olma.
 • Bitişme, yapışma. (Arapça)

tenvin

 • Kelime sonunu "nun" ile bitiren işaret.

terdid

 • Geri çevirmek, geriletmek.
 • Edb: Karşısındakini merakta bırakacak ve neticeyi sezdirmeyecek şekilde söz etmek.
 • İki ihtimâlle fikir anlatmak. Muhatabın beklemediği bir surette sözü bitirerek söze kuvvet vermek.

terhis edilmek

 • Salıverilmek, görevi bitince işine son verilmek.

teselsül

 • Zincirleme. Zincir gibi birbirine bitişik kısımlar olma. Silsile peyda etme.
 • Ulaştırma.
 • Man:

tetmim

 • Tamamlama, bitirme.
 • Edb: Bir şiiri tamam etmek.

tevassul

 • Ulaşma, kavuşma, bitişme.
 • Nikâh yolu ile hısımlık, münasebet peydâ etme.

turhan

 • Rum subaylarından beş bin neferin zâbiti (On bin olsa "patrik" derler.)

ucave

 • Tırnağa bitişik olan sinir.

veli / velî

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Mü'minleri seven, onlara yardım eden, işlerini bitiren, sevdiklerini sevmediklerine gâlib, üstün kılan, kâfirleri sevmeyen.
 • Bir çocuğun veya kadının babası yoksa baba tarafından dedesi, yoksa kâdı veya bunların vasî tâyin ettik

vusla

 • Bir şeyi başka bir şeye ekleyen, bitiştiren şey.

vuslat

 • Visal. Sevdiğine kavuşma, ulaşma, bitişme. Bitiştiren.

zamirü'l-fasl

 • Gr. munfasıl zamir; ayrık zamir; cümle içinde başka bir kelimeye bitişmeksizin kendi başına ayrı olarak gelen zamir.

zamm

 • Bir şeye bir şeyi ekleme. Artırma. Katma. Fazla olarak verme.
 • Kenarlarını bitiştirme.
 • Gr: Bir harfin zammeli (ötreli) okunuşu.