LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te bilgili ifadesini içeren 48 kelime bulundu...

a'lem-i ülema / a'lem-i ülemâ

 • Alimlerin âlimi. Alimlerin en çok bilgilisi, büyüğü.

a'ref

 • Pek ma'ruf, çok bilen. Arif.
 • Çok anlayışlı, fazla bilgili.
 • Yelesi ve boynu uzun olan at.

agahan / agâhân

 • (Tekili: Agâh) Agâhlar, bilenler, bilgililer. Âlimler. (Farsça)

akza

 • Kadılıkta ve fıkıh ilminde daha ileri, daha bilgili.

alim / âlim

 • Bilen, bilgili.
 • Bilen, bilgili.
 • Çok şey bilen.
 • Çok okumuş, bilgiç.
 • İlim ile uğraşan. Hoca.

allame / allâme

 • Bilginlerin en bilgilisi.

arif / ârif

 • Anlayışlı, bilgili.

aşina

 • Mâlumatlı, haberli olan. Arif. Bilgili. Mâlik. Tanıdık. Yabancı olmayan. (Farsça)
 • Yüzücü. (Farsça)

aydın

 • Aydınlık.
 • Açık, âşikâr, açıkça görünen.
 • Mübârek, mesut. Bilgili, okumuş, görgülü.Bugün bazı çevrelerde batı ilim ve felsefesini tahsil edip benimseyenlere de "aydın" denilmektedir. Aklı gözüne inmiş, yani herşeyi maddi ölçülerle yorumlamaya alışmış, kalbi maddeci felsefe ile

dana / dânâ / دانا

 • Bilgili, âlim.
 • Bilgili, bilen, malûmatlı, âlim. (Farsça)
 • Bilgili, iyi bilen. (Farsça)

danişi / danişî

 • Alim, bilgin, bilgili.

danişmend

 • (Çoğulu: Dânişmendân) Bilgili, ilimli. (Farsça)
 • Tanzimattan evvel, kadıların yanında stajyer olarak çalışan kimseler için kullanılan bir tâbirdi. (Farsça)

dil-agah / dil-âgâh

 • Kalbi uyanık. Akıllı, bilgili, görgülü. Gönül anlar. (Farsça)

dirayetkar / dirayetkâr

 • Bilgili, dirâyetli, kavrayışlı. (Farsça)

dirayetli / dirâyetli

 • Kavrayışlı, zeki, bilgili, anlayışlı.
 • Bilgili ve kavrama yeteneği olan. (Arapça - Türkçe)

divan

 • Eskiden yaşamış şâirlerin şiirlerinin toplandığı kitap.
 • Büyük meclis. Büyük ve idâre işlerine bakan bilgili, nüfuzlu kimselerin toplandıkları yer.

efazıl / efâzıl

 • (Tekili: Efdal) Fâzıllar, faziletliler. Mümtaz ve çok bilgili kimseler.

efazıl-ı vükela-yı fiham / efâzıl-ı vükelâ-yı fihâm

 • Büyük vekillerin bilgilileri.

ehass

 • En seçkin, en bilgili.

ehle'l-mekteb

 • Mektepli, okumuş, bilgili.

ferzane

 • Bilgili kimse. Hakîm, feylesof. (Farsça)
 • Tas: Nefsanî alâkalardan sıyrılmış kimse. (Farsça)

haberdar

 • Haberli, bilgili, vâkıf.

habirane / habirâne

 • Bilgili ve haberdar olana yakışır şekilde. (Farsça)

habr

 • Âlim, bilgili.
 • (Çoğulu: Ehbâr) Alim ve sâlih kimse. Bilgili. Ehl-i ilim.
 • Ferahlık.
 • Nimet, vüs'at.
 • Refah, sürur.
 • Tıb: Dişlerin beyazına ârız olan sarılık.

hükema / hükemâ

 • (Tekili: Hakîm) Âlimler. Çok bilgili kimseler.

hüner

 • Mârifet. Bilgililik. Ustalık, mahâret. (Farsça)

irfan / irfân

 • Bilgili, anlayışlı, anlamak, bilmek.

kamil / kâmil / كامل

 • Bütün, eksiksiz, tam.
 • Kemale ermiş, olgun.
 • Geniş bilgili, kültürlü, bilgin.
 • Tam. (Arapça)
 • Olgun. (Arapça)
 • Bilgili. (Arapça)

maarif-mend

 • (Çoğulu: Maarifmendân) Bilgili, bilgi sahibi. Kültürlü. (Farsça)

maarif-mendan / maarif-mendân

 • (Tekili: Maarifmend) Bilgi sahibi kimseler, bilgililer.

malumatlı / malûmatlı

 • Bilgili.

melekat-ı akliyye / melekât-ı akliyye

 • Tecrübe neticesi aklen bilinen kolaylık, tecrübeden doğan bilgililik.

mütebahhir

 • İlmi derin olan, çok bilgili.

mütebahhirin / mütebahhirîn

 • Bilgileri pek çok olanlar, deniz gibi derin bilgili olanlar. Allâmeler.

mütefekkir

 • Düşünen, derin mes'eleleri düşünen. Tefekkür ve teemmül edici olan.
 • Kuvve-i bâtınayı sarfeden. Âlim. Çok bilgili.

mütefennin

 • Bilgili, sanatkâr, fen ilimlerine sahip.

muttali'

 • Öğrenmiş, haber almış, bilgili.

naharir

 • (Tekili: Nihrir) Bilgili, akıllı ve âlim kimseler. Fâzıl ve mâhir kişiler.

natıs

 • Bilgili, faziletli adam.

nebil

 • (Nebile) Akıllı, anlayışlı, zekâ sahibi.
 • Yüksek meziyet sahibi. Güzel huylu.
 • Bilgili ve faziletli kimse.

nihrir

 • (Çoğulu: Nahârir) Tecrübeli, bilgili, fâzıl, âlim, mâhir kimse.

pejuhide

 • Çok akıllı, olgun, bilgili. (Farsça)

serdar-ı ulema

 • Zamanın en bilgili ve en yaşlı âlimi.

servet-i ilmiye

 • Bilgililik, âlimlik, ilim zenginliği.

ulum-u diniye ehli / ulûm-u diniye ehli

 • Dinî ilimler konusunda bilgili olanlar.

üstad-ül beşer

 • Beşerin bütün insanlığın üstadı, hocası, daha bilgili ve ârif. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselam.

vukufdar / vukufdâr

 • Haberi olan. Bilgili. (Farsça)

vukuflu

 • Bilen, bilgili.