REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te bil kelimesini içeren 313 kelime bulundu...

adem-i ilim

 • Bilmeme, ilim ve bilgisinin olmaması.

adem-i ıttıla

 • Bilememe, tanımama.

adem-i malumiyet / adem-i malûmiyet

 • Bilinmemezlik, belirsizlik.

ağleb-i hükema

 • Bilginlerin çoğu, filozofların ekseri.

aksam-ı malume / aksâm-ı malûme

 • Bilinen kısımlar.

alem-i şuhud / âlem-i şuhud

 • Bilip keşfedilen, görür gibi bilinen âlem. Görünen âlem. Dünya. Kâinat.

alemü'l-guyub / âlemü'l-guyub

 • Bilinmeyen ve görünmeyen âlem.

alim / alîm / âlim / عالم

 • Bilen. İlmi, ebedi ve ezeli olan Cenab-ı Hak. (Kur'an-ı Kerim'de bu isim 126 kerre zikredilir.)
 • Bilen, bilgili.
 • Bilen, ilim sâhibi.
 • Her şeyi bilen mânâsına Allahü teâlânın sıfatlarından biri.
 • Zamânın fen ve edebiyât bilgilerinde yetişmiş, Kur'ân-ı kerîmin ve yüzbinlerce hadîs-i şerîfin mânâsını ezberden bilen, İslâm'ın yirmi ana ilmi ve bunların kolları olan seksen ilminde mütehassıs (uzman),
 • Bilgin. (Arapça)
 • Bilen.

allame / allâme

 • Bilginlerin en bilgilisi.

amd / عَمْدْ

 • Bilerek isteyerek yapma.

amelen / عملا

 • Bilfiil, işleyerek, fiilen, çalışarak.
 • Bilfiil, işleyerek. (Arapça)

amiyane / âmiyâne

 • Bilgisizce, körü körüne.

an-cehlin

 • Bilmezlikle, bilmeyerek.

an-la şey'in

 • Bilâ mucib, sebebsiz.

ancehiyye

 • Bilmezlik. Büyüklük. Ululuk.

arif / ârif / عارف

 • Bilgide ileri olan.
 • Bilen, tanıyan, ilim ve irfân sâhibi.
 • Allahü teâlânın rızâsını kazanmış, O'ndan başkasının sevgisini kalbinden çıkarmış, tasavvufta yetişip, kemâle ermiş velî zât. Ârif-i billah da denir.
 • Mütehassıs olduğu ilmi, zorlanmadan tatbik eden, kullanabilen kimse.
 • Bilen, arif, irfan sahibi. (Arapça)

arifane / ârifâne

 • Bilen birine yakışır bir şekilde.

aşina / âşina / âşinâ

 • Bildik, tanıdık, bilen, tanıyan.
 • Bildik, tanıdık.

avamperestane / avamperestâne

 • Bilgisizce, câhilce; avamâ, sıradan kimselere yakışır şekilde.

avarif / avârif / عوارف

 • Bilginler, arifler. (Arapça)

bahusus / bâhusus / باخصوص

 • Bilhassa, özellikle.
 • Bilhassa.

bel

 • Bilâkis, belki, katiyyetle, ihtimaldir, öyle, dahi kelimeleri mânasına tercüme edilir. İ'rab edatıdır.

bera-yı malumat / berâ-yı mâlûmat

 • Bilgi vermek için.

beray-ı ma'lumat / berây-ı ma'lûmât / بَرَايِ مَعْلُومَاتْ

 • Bilgi için.

berayı malumat / berâyı malûmât / برای معلومات

 • Bilgi edinmek için, bilgi vermek için, bilgi sahibi olmak için.

berayımalumat / berâyımâlûmât

 • Bilgi için.

beyan-ı ifhamiye

 • Bildirmek ve anlatabilmek için yapılan açıklama.

beyanname / beyânnâme / بيان نامه / بَيَانْنَامَه

 • Bildiri, açıklama.
 • Bildirge. (Arapça - Farsça)
 • Bildiri.

bil-iltizam

 • Bile bile. Bir şeyi doğru ve lüzumlu görüp taraftar olmakla.

bililtizam / bililtizâm / بالالتزام

 • Bilerek, bile bile. (Arapça)

bilkast

 • Bilerek, kasıtlı olarak.

billah

 • Billahi, Allah için.

billur / billûr

 • Billûr gibi saf, temiz, beyaz.

billuri / billûrî

 • Billûr gibi saf, temiz, beyaz.

bişuur / bîşuur / بى شعور

 • Bilinçsiz. (Farsça - Arapça)

budene

 • Bıldırcın kuşu. (Farsça)

bürd

 • Bilmece, bulmaca. (Farsça)

ca'ab

 • Bileyci.

cahd

 • Bile bile inkâr etme.

cahid

 • Bildiği halde inkâr eden. Ayak direyen.

cahil / câhil / جاهل

 • Bilgisiz.
 • Bilgisiz.
 • Bilgisiz. (Arapça)

cahilane / câhilâne

 • Bilgisizce.

cam-ı gevheri / cam-ı gevherî

 • Billur kadeh.

cehalet / cehâlet

 • Bilmezlik, nâdanlık, ilimden ve her nevi müsbet mâlûmatdan habersiz olma. Cahillik.
 • Bilmeme, bilgisizlik. Din bilgilerini bilmeme. Câhillik.

cehaletperver / cehâletperver

 • Bilgisizliği seven.

cehil / جَهِلْ

 • Bilgisizlik.
 • Bilmeme.

cehl

 • Bilmezlik, cehalet.
 • Bilgisizlik.

cehl-i basit

 • Bilmediğini bilmek sûretiyle olan câhillik.

cehl-i mürekkeb

 • Bilmediği halde kendini bilmiş sayma; katmerli cehalet.
 • Bilmemekle beraber, bilmediğini de bilmemek.

cehl-i mürekkep

 • Bilmediğinden habersiz kimsenin cehaleti.

cehlistan / cehlistân

 • Bilgisizlik yeri.

çistan

 • Bilmece. (Farsça)

cühela / cühelâ

 • Bilgisizler.

cühud / cühûd

 • Bilerek inkâr etme.
 • Bilerek inkâr etme.

dahten

 • Bilmek. (Farsça)

daire-i cehl

 • Bilgisizlik dairesi.

dalalet-i fenniye / dalâlet-i fenniye

 • Bilimden gelen sapıklık, dalâlet.

dalalet-i ilmiye / dalâlet-i ilmiye

 • Bilimden gelen sapıklık, dalâlet.

dan / dân / دان

 • Bilen. (Farsça)

dana / dânâ / دانا

 • Bilgili, âlim.
 • Bilgili, bilen, malûmatlı, âlim. (Farsça)
 • Bilgili, iyi bilen. (Farsça)

danende / dânende / داننده

 • Bilgin, bilen, Haberli. (Farsça)
 • Bilen. (Farsça)

daniş / dâniş

 • Bilgi, ilim. Biliş. (Farsça)

danisten

 • Bilmek. (Farsça)

danişver / dânişver / دانشور

 • Bilgin. (Arapça)

dery

 • Bilmek.

derya-yı maarif

 • Bilgiler, bilimler denizi.

deryan

 • Bilmek, ilim.

destine

 • Bilezik, el bileziği. (Farsça)

dirayetkar / dirayetkâr

 • Bilgili, dirâyetli, kavrayışlı. (Farsça)

dirayetli / dirâyetli

 • Bilgili ve kavrama yeteneği olan. (Arapça - Türkçe)

dua-yı kavli-i ihtiyari / dua-yı kavlî-i ihtiyarî

 • Bilinçli olarak yapılan sözlü dua.

dürye

 • Bilmek.

düstur-u mütearife / düstur-u müteârife

 • Bilinen bir kural.

ebrencen

 • Bilezik. Kadınların kollarına taktıkları altından mâmul zinet eşyası. (Farsça)

ehl-i cehl

 • Bilgisizler, câhiller.

ehl-i fen

 • Bilim adamları.

ehl-i hubre / اهل خبره

 • Bilirkişi.

ehl-i vukuf / ehl-i vukûf / اهل وقوف

 • Bilirkişi.
 • Bilirkişi.

ehl-i vukuf heyeti

 • Bilirkişi kurulu, heyeti.

envar-ı marifet / envâr-ı marifet

 • Bilme ve tanıma nurları.

epsan

 • Bileği taşı. (Farsça)

eser-i kast ve şuur

 • Bilerek, isteyerek ve şuurlu bir şekilde yapılmanın izi, işareti.

esrar-ı ezel / esrâr-ı ezel

 • Bilinmeyen sonsuzluk.

eyyam en ma'lumat / eyyâm en ma'lûmat

 • Bilinen günler.

ezan / ezân

 • Bildirmek. Namaz vakitlerini bildirmek, müslümanları namaza dâvet etmek (çağırmak) için yüksek bir yerde belli olan Arabca kelimeleri sırası ile okumak.

fasık-ı hasir / fâsık-ı hâsir

 • Bilerek günah işleyip zarara uğrayan.

fazl u kerem

 • Bilginlere, faziletli kişilere yaraşır olgunluk ve cömertlik.

fen

 • Bilim dalı.

fenci

 • Bilimle uğraşan, bilim adamı.

fennen

 • Bilimsel olarak.

ferzane / ferzâne / فرزانه

 • Bilge. (Farsça)

fıkh

 • Bilmek, anlamak. İslâmiyet'i bilmek. Dinde yapılması ve sakınılması lâzım gelen işleri bildiren ilim.

gayb / غيب

 • Bilinmeyen ve görünmeyen âlem.
 • Bilinmeyen.

gaybdan

 • Bilinmeyen, görünmeyen âlemden.

gaybi / gaybî

 • Bilinmeyen, gayb âlemine ait.

gaybi ihbar / gaybî ihbar

 • Bilinmeyen, görünmeyen şeyleri haber verme.

gaybi imdat / gaybî imdat

 • Bilinmeyen, gayb âleminden gelen yardım.

gaybilik / gaybîlik

 • Bilinmezlik.

gaybiyat

 • Bilinmeyen ve görünmeyen âlemler.

gayr-ı malum / gayr-ı malûm

 • Bilinmeyen.

gayr-ı meş'ur / gayr-ı meş'ûr

 • Bilincine varılmayan.

gayr-ı şuuri / gayr-ı şuurî

 • Bilinçsiz şekilde.

haber-i gayb

 • Bilinmeyen, görünmeyen âleme ait haberler.

habirane / habirâne

 • Bilgili ve haberdar olana yakışır şekilde. (Farsça)

habr / حبر

 • Bilgin. (Arapça)

hadis-i hasen / hadîs-i hasen

 • Bildirenler (râvîler) sâdık (doğru) ve emîn (güvenilir) olmakla beraber hâfızası, anlayışı sahîh hadîsleri bildirenler kadar kuvvetli olmayan kimselerin bildirdiği hadîs-i şerîfler.

hakaik-i gaybiye

 • Bilinmeyen ve görünmeyen âlemlere ait gerçekler.

hakikat-i meçhule

 • Bilinmeyen gerçek.

hakikat-i zişuur / hakikat-i zîşuur

 • Bilinç sahibi hakikat.

hakke'l-yakin / hakke'l-yakîn

 • Bilgi ve marifet mertebelerinin en yükseği, bizzat yaşayarak elde edilen bilgi, gerçeğin özünü kavramak.

hami-i meçhul / hâmî-i meçhul

 • Bilinmeyen koruyucu.

hasen hadis / hasen hadîs

 • Bildirenler sâdık (doğru) ve emîn (güvenilir) olup, fakat hâfızası (anlayışı) sahîh hadîsleri bildirenler kadar kuvvetli olmayan râvîlerin, kimselerin bildirdiği hadîs-i şerîf.

hatta / hattâ

 • Bile, hem, üstelik.

havz-ı marifet ve muhabbet / havz-ı mârifet ve muhabbet

 • Bilgi ve sevgi havuzu; tanışmaları ve sevgileri ortak bir havuz gibi bir araya toplama.

hilaf-ı şuur / hilâf-ı şuur

 • Bilince aykırı, şuur dışı.

hoca-i dana / hoca-i dânâ

 • Bilgin hoca.

hükema / hükemâ / حكما

 • Bilgeler, hakîmler. (Arapça)

hükema-i işrakıyyun / hükema-i işrâkıyyun

 • Bilginin kaynağının mânevî aydınlanma, sezgi ve ilham olduğu görüşünü savunan filozoflar.

hükema-yı işrakıyyun / hükema-yı işrâkıyyun

 • Bilginin kaynağının mânevî aydınlanma, sezgi ve ilham olduğu görüşünü savunan İslâm filozofları.

hususan

 • Bilhassa, özellikle.

hususen / خصوصًا

 • Bilhassa. Ayrıca. Başkaca. Buna mahsus olarak.
 • Bilhassa.

i'lam / i'lâm / اعلام / اِعْلَامْ

 • Bildirme. (Arapça)
 • İ'lâm edilmek: Bildirilmek. (Arapça)
 • Bildirme.

i'lam etmek / i'lâm etmek

 • Bildirme, duyurma.

i'lamname / i'lâmnâme / اِعْلَامْنَامَه

 • Bildiri.

i'lem

 • Bil.

iade-i şuur

 • Bilincin iadesi, geri verilmesi.

iblag

 • Bildirmek. Yetiştirmek. Haberdar etmek. Göndermek.

iblağ etmek / iblâğ etmek

 • Bildirmek, haberdar etmek.

idealizm

 • Bilgide temel olarak düşünceyi alan ve eşyanın müstakil mevcudiyetlerini inkâr edip fikren mevcudiyetlerini kabul eden yanlış bir felsefe doktrini. (Fransızca)

ifham

 • Bildirmek. Anlatmak. Maksadı bildirmek.

ihbar / ihbâr / اخبار

 • Bildirme, haber verme. (Arapça)
 • İhbar etmek: Bildirmek, haber vermek. (Arapça)

ihbar-ı gaybi / ihbâr-ı gaybî

 • Bilinmeyen gayb âleminden, gelecekten haber verme.

ihbar-ı gaybiye

 • Bilinmeyen bir şeyle, gelecekle ilgili haber verme.

ihbarat

 • Bildirilen haberler. İhbarlar. Bildirilen hadis-i şerifler.

ihbarat-ı gaybiye ve sadıka

 • Bilinmeyen ve görünmeyen âlemler hakkında verilen doğru haberler.

ihbarname / ihbârnâme / اخبارنامه

 • Bildiri kağıdı. (Arapça - Farsça)

ilam / ilâm / îlâm

 • Bildirme, duyurma.
 • Bildirme.

ilam-ı malum / ilâm-ı malûm

 • Bilineni bildirme.

ilamname / îlâmnâme

 • Bildirme yazısı.

ilem / îlem

 • Bil!

ilemeyyühelaziz / îlemeyyühelazîz

 • Bil ey azîz!

ilim / عِلِمْ

 • Bilme.

ilm / علم

 • Bilim. (Arapça)

ilmi / ilmî / علمى

 • Bilimsel. (Arapça)

ilmü'l-guyub

 • Bilinmeyen ve görünmeyen âlemlere dair ilim.

iltizamiye

 • Bilerek yapılmış olan ve iltizama müteallik.

imtiha'

 • Bileme veya bilenilme, yahut da bilenme.

irfan / irfân

 • Bilgili, anlayışlı, anlamak, bilmek.
 • Bilme, anlama. Mârifet. Kalble bilip tanıma. Allahü teâlânın ihsânı olan mânevî, vehbî ilim. Buna ma'rifet de denir.
 • Bilme, anlama, zihni olgunluk.

irhaf

 • Bileme. Keskinleştirme.

iş'ar / iş'âr / اشعار / اِشْعَارْ

 • Bildirme, gösterme. (Arapça)
 • Bildirme.

iş'ar etmek

 • Bildirmek.

iş'ar olma

 • Bildirme, haber verme.

işrakiyun / işrâkiyun

 • Bilginin kaynağının mânevi aydınlanma, sezgi ve ilham olduğu görüşünde olan İslâm felsefecileri.

işrakıyyun / işrâkıyyun

 • Bilginin kaynağının mânevî aydınlanma, sezgi ve ilham olduğu görüşünü savunanlar.

isti'lam / isti'lâm / استعلام

 • Bilgi isteme. (Arapça)

ita-i malumat / itâ-i malûmat

 • Bilgi verme.

ıttıla / ıttılâ

 • Bilgi, bilme.

ıttıla' / ıttılâ' / اطلاع

 • Bilgi sahibi olma. (Arapça)

ıttılaat / ıttılâât / اطلاعات

 • Bilgiler. (Arapça)

kafd

 • Bileğin eğri olması.

kaide-i meşhur

 • Bilinen kural.

karine / karîne

 • Bilinmeyen bir şeyin anlaşılmasına yarayan ip ucu. Anlaşılması zor olan hususun hak ve hakikatına dâir cüz'i delil olan şey. İşaret.
 • Bilinmeyen bir şeyin anlaşılmasına yarayan ipucu, işaret.

kasden

 • Bile bile, isteyerek.

kasıt

 • Bilerek, isteyerek.

kasten ve bizzat

 • Bilerek ve kendisi isteyerek.

kasti / kastî

 • Bilerek, isteyerek.

kavanin-i fenniye / kavânin-i fenniye

 • Bilimsel kanunlar.

kavanin-i ilmiye / kavânîn-i ilmiye

 • Bilimsel kanunlar.

kesb-i malumat / kesb-i malûmat

 • Bilgi sahibi olma, bilgi kazanma.

ku'bere

 • Bileği meydana getiren iki kemiğin küçüğü.

küfr-i inadi / küfr-i inâdî

 • Bilerek, inâd ederek kâfir olmak, küfr-i cühûdî.

kürsu'

 • Bilek kemiğinin ucunun serçe parmak tarafında olan yumruca kısmı.

küv'

 • Bileğin başparmak tarafı.

kuvve-i alime / kuvve-i âlime

 • Bilici kuvvet. İnsan rûhuna âit iki kuvvetten birisi, akıl. Buna müdrike de denir.

kuvve-i bazu / kuvve-i bâzû

 • Bilek gücü.

la müdrike / lâ müdrike

 • Bilinçsiz, sınırsız.

laedri / laedrî

 • Bilmiyorum. (Eski zamanda şüpheci olup hiç bir şeye inanamıyan sofestailere Lâ edriye denirdi. Septisizm.

layu'ref / lâyu'ref

 • Bilinmez. Tarif edilmez.

lugaz / لغز

 • Bilmece. (Arapça)

ma'lum / ma'lûm / مَعْلُومْ

 • Bilinen, belli.
 • Bilinen şey.
 • Bilinen.

ma'lumat / ma'lûmât / مَعْلُومَاتْ

 • Bilinen şeyler, biliş, bilgi.
 • Bilinen şeyler, bilinenler. Bir iş veya mevzu hakkındaki bilgiler.
 • Bilgiler.

ma'rifet

 • Bilme, tanıma, gönülle bilme. Allahü teâlânın sıfatlarını ve isimlerini hakkıyla bilme, tanıma. Ma'rifetullah.

ma'rufat

 • Bilinen şeyler. Şeriatın emrettiği hususlar.

maarifet

 • Bilgiler, ilimler.

maarifsiz

 • Bilgisiz.

maden-i marifet / mâden-i mârifet

 • Bilgi kaynağı.

mahud / mâhud

 • Bilinen, sözü edilen.

mahudiyet / mâhudiyet

 • Bilinirlik.

mahut / mâhut

 • Bilinen, adı geçen; garanti edilen.

malum / malûm / mâlum / mâlûm / معلوم

 • Bilinen, belli.
 • Bilinen, belli.
 • Bilinen.
 • Bilinen.
 • Bilinen.
 • Bilinen. (Arapça)
 • Malûm olmak: Anlaşılmak, bilinmek. (Arapça)

malum olma / malûm olma

 • Bilinme.

malum olmayan / malûm olmayan

 • Bilinmeyen.

malumat / mâlûmât / malûmat / معلومات

 • Bilinen şeyler.
 • Bilinenler.
 • Bilgi. (Arapça)

malumatfuruş / malûmatfurûş / معلومات فروش

 • Bilgiçlik taslayan. (Arapça - Farsça)

malumatfuruşluk / malûmatfurûşluk

 • Bilgiçlik taslama. (Arapça - Farsça - Türkçe)
 • Malûmatfurûşluk etmek: Bilgiçlik taslamak. (Arapça - Farsça - Türkçe)

malumatlı / malûmatlı

 • Bilgili.

malumiyet / mâlûmiyet

 • Bilinme, belli olma.
 • Bilinir olma, bilinmişlik.
 • Bilinirlik.

malumu ilam / malûmu ilâm

 • Bilineni bildirmek.

malumun mekayisi / malûmun mekayisi

 • Bilinenin ölçüleri.

malumunuz / malûmunuz

 • Bildiğiniz gibi.

mana-yı örfi / mânâ-yı örfî

 • Bilinen, alışılan mânâ.

marifet / معرفت

 • Bilgi.

maruf / mâruf

 • Bilinen.
 • Bilinen, güzel.

marufe / mârufe

 • Bilinen, belli; meşhur.

marufiyet / mârufiyet

 • Bilinirlik, tanınır olma.
 • Bilinirlik.

maviye

 • Billur taşı.

mechul

 • Bilinmeyen. Belli olmayan.
 • Bilinmeyen, meçhul.

meçhul

 • Bilinmeyen.

mechul / mechûl / مجهول

 • Bilinmeyen. (Arapça)

mechulat / mechûlât / مجهولات

 • Bilinmeyenler. (Arapça)

mechuliyet / mechûliyet / مجهوليت

 • Bilinmezlik, mechullük.
 • Bilinmezlik. (Arapça)

menahic-i hükema / menâhic-i hükema

 • Bilgin ve filozofların metodları.

menkur / menkûr

 • Bilinmeyen; belirsiz.

meratib-i ilim

 • Bilmek mertebeleri.

meş'ur / meş'ûr / مشعور

 • Bilinçli, şuurlu. (Arapça)

mevcud-u meçhul

 • Bilinmeyen varlık.

midanem

 • Biliyorum. (Farsça)

min haysü la yeş'ur / min haysü lâ yeş'ur

 • Bilmediği bir tarzda, beklemediği şekilde.

misenn

 • Bileği taşı.

mişhaz

 • Bileği taşı.

muamma / muammâ / معما

 • Bilmece, anlaşılmaz ve karışık iş.
 • Bilmece.
 • Bilmece. (Arapça)

muammaalud / muammââlûd

 • Bilmeceli.

muarref

 • Bilinen.

mücehhelen

 • Bilinmiyerek, mücehhel olarak.

müdri / müdrî

 • Bildiren, idra eden.

mugayyebat / mugayyebât

 • Bilinmeyenler.

muhacat

 • Bilmece hususunda birbiriyle zekâ yarışına çıkma.

müktesebat / مكتسبات

 • Bilgi birikimi. (Arapça)

münekker

 • Bilinmeyen, bilinmez.
 • Bilinmeyen, meçhul.

münha

 • Bildirilmiş, tebliğ edilmiş.

müş'ir

 • Bildiren, haber veren.

müşir

 • Bildiren.

mutasallıf

 • Bilgiçlik taslayan, şarlatan, gösterişçi.

mütebahhirin / mütebahhirîn

 • Bilgileri pek çok olanlar, deniz gibi derin bilgili olanlar. Allâmeler.

mütecahil / mütecâhil

 • Bilmez görünen.

mütecahilane / mütecahilâne

 • Bilmiyor görünerek, bilmemezlikten gelerek. (Farsça)

mütefennin

 • Bilgili, sanatkâr, fen ilimlerine sahip.

mütenakir

 • Bilmezlikten gelen, bilmez görünen.

mütenekkir

 • Bilinmeyecek, tanınmayacak surete giren. Kıyafet değiştiren.

muttala

 • Bilgilenme noktası.

müzellak

 • Bilenmiş, keskin.

na-aşna

 • Bilinmeyen, yabancı. (Farsça)

na-ma'lum

 • Bilinmiyen, bilinmemiş, ma'lum olmayan. (Farsça)

namalum / nâmalûm / نامعلوم

 • Bilinmeyen. (Farsça - Arapça)

natıs

 • Bilgili, faziletli adam.

navakıf / nâvâkıf

 • Bilmeyen, anlamayan.

nazar-ı irfan

 • Bilgece bakış.

nedan

 • Bilmeyen, bilmez. (Farsça)

nehabik

 • Bildikleriyle amel etmeyip halka da öğretmeyen.

nemidanem

 • Bilmiyorum.

nizam-ı ekmel-i kasdi / nizam-ı ekmel-i kasdî

 • Bilerek kasten plânlanmış olan en mükemmel düzen.

nota

 • Bildiri.

rasğ

 • Bilek, elbileği.

remz-i hikmet

 • Bilimsel işaret.

ru-şinas

 • Bilen, tanıyan. (Farsça)

rusg

 • Bilek.

şahs-ı meçhul

 • Bilinmeyen şahıs.

salif-ül beyan

 • Bildirilmiş, beyanı geçmiş.

salif-üz zikr

 • Bildirilen, zikri geçen, mezkûr. Yukarıda ismi geçen. Yukarıda, daha evvel söylenen.

servet-i ilmiye

 • Bilgililik, âlimlik, ilim zenginliği.

şibh-i billuri / şibh-i billurî

 • Billur gibi olan.

şifahane-i hikmet

 • Bilim, hikmet şifahanesi.

şuur / شعور

 • Bilinç, idrak.
 • Bilinç. (Arapça)

şuurdarane / şuurdârâne

 • Bilinçli bir şekilde.

şuuri / şuurî

 • Bilinçli şekilde, şuurla.

şuurlu

 • Bilinçli.

şuursuz

 • Bilinçsiz.

şuursuzluk

 • Bilinçsizlik, idraksizlik.

şuuru külli / şuuru küllî

 • Bilgi ve kavrayışı kapsamlı.

ta'ammüden

 • Bilerek, isteyerek, önceden hazırlayarak yapma.

taammüd / تعمد

 • Bilerek yapma.
 • Bilerek yapma. (Arapça)

taammüden / تعمدا

 • Bilerek, kasıtlı olarak. (Arapça)

tafazzul / تفضل

 • Bilgiçlik taslama. (Arapça)

tahteşşuur / تحت الشعور

 • Bilinçaltı. (Arapça)

tahtüşşuur / tahtüşşuûr / تحت الشعور

 • Bilinçaltı. (Arapça)

te'vil

 • Bilinen anlamından başka bir anlamda yorumlama. Başka anlam verme.

tearüf

 • Bilinme, tanınma.

tebellür

 • Billurlaşma.

tebellür eden

 • Billurlaşan.

tebliğ / تبليغ

 • Bildirme, ulaştırma.
 • Bildirme.

tebliğ buyurmak

 • Bildirmek.

tebliğ edilen

 • Bildirilen.

tebliğ etme

 • Bildirme, ulaştırma.

tebliğ etmek

 • Bildirmek.

tebliğ eylemek

 • Bildirmek.

tebligat

 • Bildiri.

tebliğat / teblîğât / تبليغات

 • Bildirim.
 • Bildiriler. (Arapça)

tebliğname / tebliğnâme

 • Bildiri.

tecahül / tecâhül / تجاهل / تَجَاهُلْ

 • Bilmezlikten gelme. Bilmiyor görünme.
 • Bilmezlikten gelme.
 • Bilmezlikten gelme. (Arapça)
 • Bilmemezlikten gelme.

tecahülkar / tecahülkâr

 • Bilmezlikten gelen. (Farsça)

tecdid-i iman / tecdîd-i îmân

 • Bilerek veya bilmeyerek küfrü gerektiren (îmânı gideren) bir sözü söylemek veya bir işi yapmak yâhut böyle bir şeyi yapmış olma ihtimâli üzerine, Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah sözünü; mânâsını bilerek ve inanarak söyleyip, îmânını yenileme, tâzeleme.

techil / techîl / تجهيل

 • Bilgisizliğini çıkarma. (Arapça)

teenni-i hikmet / teennî-i hikmet

 • Bilimsel bir süre veya bekleme, ihtiyatlı hareket.

tegabi

 • Bilmez olmak. Ahmaklaşmak.

tegafül / تغافل

 • Bilmez görünmek, anlamazlıktan gelmek. Kasden kendisini gafil göstermek.
 • Bilmez görünme.
 • Bilmezlikten gelme, anlamazlıktan gelme. (Arapça)
 • Tegafül etmek: Anlamazlıktan gelmek. (Arapça)

terakkiyat-ı fenniye / terakkiyât-ı fenniye

 • Bilimsel ilerlemeler.

tetkikat-ı fenniye

 • Bilimsel araştırma ve incelemeler.

teyakkuz-ı arifane / teyakkuz-ı ârifâne

 • Bilen birine yakışır bir şekilde bir uyanıklılık.

uhciyye

 • Bilmece, bulmaca, yanıltmaca.

ulema / ulemâ / علما

 • Bilginler. (Arapça)

ulema-yı işrakıyyun / ulema-yı işrâkıyyun

 • Bilginin kaynağının mânevî aydınlanma, sezgi ve ilham olduğu görüşünü savunan âlimler.

ulguze

 • Bilmece, bulmaca, yanıltmaca.

umur-u gaybiye / umûr-u gaybiye / اُمُورُ غَيْبِيَه

 • Bilinmeyen işler.

üstad-ı alim / üstad-ı alîm

 • Bilgin eğitimci, bilgin öğretmen.

vakıf / vâkıf / وَاقِفْ

 • Bilen, Allah için veren.
 • Bilen, haberdâr olan.

vakıfane / vâkıfane / vâkıfâne

 • Bilen kimseye yakışır surette, bilerek. Vâkıf şekilde. Anlamak ve bilmek suretiyle. (Farsça)
 • Bilerek, hakim olarak.

ve'l-ilmü indallah

 • Bilgi Allah katındadır.

velev / وَلَوْ

 • Bile, hatta.

vukuf

 • Bilme, biliş.

vukuflu

 • Bilen, bilgili.

vukufsuz

 • Bilgisiz. (Arapça - Türkçe)

yare / yâre

 • Bilezik. (Farsça)

zemin-i maarif

 • Bilgiler, bilimler zemini, yeri.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın