LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te betm ifadesini içeren 96 kelime bulundu...

abdurrahman bin avf

 • Aşere-i mübeşşereden ve çok fedakar olan Sahabelerdendir. İlk müslüman olan sekiz kişiden birisidir. Bütün ihya-yı din için olan muharebelerde çok fedakârlıkta bulunmuş, birisinde yirmibir yerinden yaralanmıştı. Bir gazada oniki dişini birden kaybetmişti. Medine'ye ve Habeşistan'a hicret edenlerdend

akar

 • Zayi etme, kaybetme.
 • Kumlu yer.
 • Para getiren mülk. (Ev, dükkân gibi.)

asem

 • Kesbetmek. Kazanmak. çalışmak.
 • Dirsekten itibaren elin kuruyup çolak ve eğri olması.
 • Ayağın topuktan kuruyup eğilmesi ve aksak olması.

atal

 • (C. A'tâl) Vücudun örtüsüz yeri, bilhassa ense.
 • Bir kişinin güzelliği.
 • Vücudun tamamı.
 • Boyuna asılan gerdanlığı kaybetmek.

atuh / atûh

 • Mâtuh. Bunak. Şuurunu kaybetmiş ihtiyar.

ce'b

 • Kesbetmek, elde etmek, kazanmak.
 • Yaban eşeğinin büyüğü.
 • Kırmızı toprak boya.
 • Göbek.

ceng

 • Top, tüfek ile harbetmek. Muharebe. Kavga. Harb. Savaş. (Farsça)

cerr-i magnem

 • Menfaat celbetmek.

daşten

 • Tutmak, elde etmek, mâlik olmak, zimmetine geçirmek. (Farsça)
 • Zabtetmek, gasbetmek, almak. (Farsça)
 • Görüp gözetlemek. (Farsça)
 • Eskimek, yıpranmak, harab olmak, köhneleşmek. (Farsça)

derhal

 • Şimdi, hemen, bu anda, vakit kaybetmeden. (Farsça)

enbeste

 • Koyulaşmış, katılaşmış, sıvılığını kaybetmiş. (Farsça)
 • Uyuşmuş, miskinleşmiş insan. (Farsça)

eza

 • Ticarette kaybetme, zarar etme.
 • Kibir ve gururunu bıraktırma.
 • Sıkıntı, eziyet, zulüm, cevr, sitem, renc, incinmek. İnsanın kerih görüp mahzun olduğu şey.
 • Hayır ve sadaka yoluyla mal vermede gururlanmak. Tetavül etmek.

fakd

 • Bulunmamak, bir şeyi kaybetmek. Belirsiz olmak.
 • Talebetmek, istemek.

fakdü'l-ahbap

 • Sevgililerin, dostların yok oluşu, onları kaybetme.

fakıd

 • Oğlunu veya eşini kaybetmiş kadın.

fesad-ı ümmet / fesâd-ı ümmet

 • Ümmetin fesada girmesi, bozulup iyi özelliklerini kaybetmesi.

fevt

 • Ölüm, mevt.
 • Kaybetme. Elden çıkarma. Kaçırma. Bir şeyin bir daha ele geçmiyecek şekilde elden çıkması.
 • Bir daha ele geçmemek üzere kaybetmek, elden çıkarma, kaçırma,
 • Ölüm.

gaşeyan

 • Kendinden geçmek. Kendini kaybetmek. Bayılmak. Gaşyolmak.

gayy

 • Aklın istikametini, yolun doğrusunu kaybetmek. Rüşdün zıddı.

gazi

 • Din uğrunda harbeden. Cihadda yaralanmış veya harbetmiş olan kimse. Harpte ordunun başına geçen kumandan. Muzaffer olan ve harpten sağ dönen.

gümrah / gümrâh / كُمْرَاهْ

 • Yolunu kaybetmiş, yoldan çıkmış.

habc

 • Vurmak, darbetmek.

hafş

 • Celbetmek, çekmek.
 • Yeri kazıp oymak.
 • Birbiri ardınca tez tez gelmek.

hal-i sahv / hâl-i sahv

 • Arızi veya dâimi sebeplerle, şuurunu kaybetmiş bir kimsenin, muvakkaten şuurunun yerine gelmesi hâli.

harş

 • Kesbetmek, almak.
 • Tırmalamak.

haybet

 • Elindekilerden mahrum kalmak, kaybetmek.

hazim / hazîm

 • Sarhoş. İçki içip akli müvazenesini kaybetmiş olan.

hebş

 • Cem'etmek, toplamak.
 • Kazanmak, kesbetmek.

hov

 • Av kuşuyla yapılan av.
 • Av kuşunu, yanına celbetmeye mahsus bir kelime-i beynelmileldir.

hübaşe

 • (Çoğulu: Hübâşât) Kesbetmek, kazanmak, çalışmak.

humud

 • Düşme. Zayıflama.
 • Sâkin olmak. Soğumak. Ateş sönmiyerek alevi azalmak.
 • Bayılmak ve kendini kaybetmek.
 • Ne helâle, ne de harama iştihası olmamak.

ictilab

 • Celbetmek, çekmek.

ifate

 • (Fevt. den) Kaybetme, kaçırma, elden çıkarma.

ifate-i vakt

 • Vakit kaybetme, zaman harcama.

ifna'

 • Mahvetmek. Tüketmek. Kıymetini kaybetmek. Çok zarar etmek. Yok etmek.

igtisabat

 • (Tekili: İgtisab) Gasbetmeler, başkasının malını elinden zorla almalar.

ihraz

 • Nail olmak. Erişmek.
 • Kazanmak. Kesbetmek.
 • Birisini güzel bir surette korumak.

ihtiyar elden gitmek

 • Mc: Kendini zaptedememek, hiddet ve gazaba gelmek, irâdeyi kaybetmek.

inhisaf / inhisâf / انخساف

 • Ay tutulması. (Arapça)
 • Gelişimini yitirmek, parlaklığını kaybetmek. (Arapça)

irtifad

 • Kazanma, kesbetme, kazanıp kâr etme.

ıskarta

 • Herhangi bir sebepten dolayı değerini kaybetmiş mal.

islab

 • Giderme, selbetme. Kapıp götürme.

isticlab

 • (Celb. den) Çekme, celbetme. Çekmeye vaya getirmeğe sebep olma.
 • Fls: Uyandırma.

istiksab

 • Kazanma, kesbetme.

istilab

 • (Selb. den) Kapma, kapıp alma, selbetme.

ızaa

 • Bir şeyi zâyi etmek. Zâyi olmak. Kaybetmek. Mahvetmek, mahvedilmek.

izaa-i vakt / izâa-i vakt

 • Zamanını boş yere harcama, vakit kaybetme.

izdiyal

 • Kaybetme, yok etme.

karş

 • Kesbetmek, kazanmak.
 • Toplamak, cem'etmek.

kebn

 • Kova ağzını iki kat edip dikmek.
 • Udul etmek, dönmek, vazgeçmek.
 • Besili ve semiz olmak.
 • Kaybetmek.

keth

 • Kesbetmek. Çalışmak, kazanmak. Amel ve sa'yetmek.

klasik

 • Çok eskiden yazıldığı hâlde değerini kaybetmeyen eser veya san'at eseri. (Fransızca)
 • Âdet hâline gelmiş usul. (Fransızca)

kürsüb

 • Kesbetmek, kazanmak, çalışmak.
 • Sert ve sağlam ağaç.

letafet

 • Hoşluk, lâtiflik.
 • Cisimden alâkayı kesip bir nevi nurâniyet kesbetmek.
 • Güzellik, nezaket, yumuşaklık, hafiflik.

lizam

 • (Lezm) Lazım olmak. İcâbetmek. Lüzumluluk.
 • Ölüm.
 • Kıyamet günü hesabı.

lüsga

 • Söylerken rı'yı gayn'a veya lâm'a; ve sin'i te'ye kalbetmek.

ma'lul

 • İlletli, hasta, sakat, kötürüm.
 • Harpte bir uzvunu kaybetmiş gazi.

ma'tebe

 • Kızgınlık ve hiddetle hitabetmek.

makleb

 • Kalbetme. Bir şeyin altını üstüne çevirme.
 • Kalbedilecek, çevrilecek veya değişecek yer.

menşed

 • İsteme, talebetme.

meş'

 • Kesbetmek, kazanmak.
 • Toplamak, cem'etmek. Davar sağmak.

molekül

 • Kim: Vasıflarını kaybetmemek şartıyla ayrılabilen herhangi bir maddenin en küçük cüz'ü, parçası. (Fransızca)

mücazebe

 • Karşılıklı birbirini çekme ve cezbetme.

muharebat

 • (Tekili: Muhârebe) (Harb. den) Harpler, muhârebeler. Harbetmeler, savaşmalar.

muharebe / محاربه

 • (Çoğulu: Muharebât) Harbetmek. Karşılıklı cenk. Cidal.
 • Harbetme, savaş. (Arapça)

muhataba

 • Birbirine söz söyleme, hitabetme.
 • Mc: Çekişme.

müttesi'

 • Tevessü' eden, genişleyen, vüs'at kesbetmiş olan.

neşl

 • Taan etmek.
 • Cezbetmek, kendine çekmek.

netk

 • Bir şeyi şiddetle çekmek ve cezbetmek.
 • Atmak.
 • Yüzmek.
 • Kendine çekmek, cezbetmek.
 • Depretmek, silkmek, harekete geçirmek.
 • Oğlu ve kızı çok olmak.

netr

 • Cezbetmek, kendine çekmek.
 • Taan etmek, çekiştirmek.
 • Bozulmak, fâsid ve zâyi olmak.

rikk

 • Kulluk, ubudiyet.
 • Ist: Esir olmuş, hürriyetini kaybetmiş olan ehl-i harb.
 • Yufka, yumuşak nesne.

sahv

 • Uyanıklık, aklı başında, şuuru yerinde olma hâli, sekr hâlinin zıddı. Tasavvufta kendini kaybetme hâlinden kurtulup, ayılma hâli. Fenâdan sonraki bekâ hâli.

sakk

 • (Çoğulu: Sukuk-Sıkâk-Esak) Kitap.
 • Kapı yapmak.
 • Vurmak, darbetmek.

sebeb-i sukut

 • Değer kaybetme, düşünme nedeni.

sükl

 • Kadının çocuğunu kaybetmesi.

sukut

 • Düşme. Yukardan aşağıya birden iniverme.
 • Değerini kaybetme. Bozulma.
 • Devrilme.
 • Mahvolma.
 • Ahlâk bakımından alçalma.
 • Büyük bir vazifeden ayrılma.
 • Sarkma.
 • Çocuğun eksik veya ölü olarak doğması.

tada'du

 • Alçak gönüllülük gösterme.
 • Viran olma.
 • Aklını kaybetme.

tadyi'

 • Zâyi etmek, kaybetmek.

tagyib

 • Kaybetmek.

takarrüş

 • Kesbetmek, almak, kazanmak.

tazallüm

 • Bir haksızlıktan sızlanmak. Şikâyet etmek.
 • Birinin hakkını veya malını gasbetmek.
 • Mazlum olmak.
 • Zulmü kendi nefsine isnad etmek.

tazyi'

 • (Çoğulu: Tazyiât) (Ziyâ. dan) Kaybına sebeb olma, bırakıp kaybetme. Boşuna harcama.

tazyi-i evkat

 • Boş yere vakit geçirme. Zaman harcama. Vakit kaybetme.

teassi

 • Muhalefet etmek, karşı gelmek.
 • Sopayla vurmak, asâ ile darbetmek.

tecahüf

 • Darbetmek, vurmak.
 • Üstün gelmek, galebe etmek.

tecazüb / tecâzüb

 • Birbirini cezbetme, yakınlaşma.

tecazüp

 • Birbirini cezbetme; birbirine duyulan yakınlık, sempati.

tecrid

 • Açıkta bırakmak.
 • Yalnız başına bırakmak. Tek başına hapsetmek.
 • Dünya alâkalarını kalpten çıkarıp Allah'a (C.C.) yönelmek.
 • Edb: Bir şairin kendini mücerred bir şahıs, yâni ayrı bir adam farzederek ona hitabetmesi.
 • Soyma, soyulma.

telaşi

 • Önem ve ehemmiyetini kaybetme.
 • Dağılma.
 • Telâş.

teşeddüd

 • Sertleşme. Kuvvet ve dayanıklık kesbetme. Şiddetlenme. Çok şiddetli olma.
 • Keskinleşme.

tivele

 • Bir kadına kocası buğzedip (gizli düşmanlık edip) kendisinden soğuduktan sonra, kadının, kocasının sevgisini tekrar celbetmek (çekmek) için mutlak te'sir edeceğine inanarak sihir yapması.

yusuf

 • Hz. Yakub'un (A.S.) oniki oğlundan en küçüğü idi. Babası kendisini çok severdi. Gördüğü bir rüyayı babası tabir ederek peygamber olacağını ve bütün kardeşlerinin kendisine itaat edeceklerini söyledi. Kardeşleri kendisini kıskandıkları için bir hile ile izini kaybetmek istediler ve bir kuyuya attılar

zay'at

 • Kaybolma, kaybetme.

zayi etme / zâyi etme

 • Kaybetme.

zayi etmek / zâyi etmek

 • Elden çıkarmak, kaybetmek.

zayi' / zâyi' / ضایع

 • Kaybolan. (Arapça)
 • Zâyi' etmek: Kaybetmek, yitirmek. (Arapça)
 • Zâyi' olmak: Kaybolmak, yitmek. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın