LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te bast ifadesini içeren 126 kelime bulundu...

a'sa

 • (Tekili: Asâ) Değnekler, sopalar, bastonlar.

akçe

 • Osmanlı Devletinin ilk zamanlarından îtibâren bastırılan ve kullanılan gümüş para birimi. İlk sikkesi gümüşten yapıldığı için ak (beyaz, parlak) para mânâsına akçe denildi.

amme / âmme

 • Baş yarığı, insanın beynine kadar ulaşan baştaki yara.

anarşi

 • yun. Başıboşluk. Din ve nizam tanımamak. Din ve nizam düşmanlığı. Birden başıboş kalmak. Başta hükümet olmamak. Hükümetinin otoritesi kalmamış olan bir milletin durumu.

angarya

 • yun. Ücretsiz olan iş. Meccanen görülen iş. Baştan savma görülen iş.

asa / asâ / âsâ

 • Değnek. Baston, sopa.
 • Baston.
 • Değnek, sopa, baston.
 • Baston, sopa, değnek.
 • Değnek, baston.

asar-ı pürnur / âsâr-ı pürnûr

 • Baştan başa nurlarla dolu olan eserler.

bab

 • Kapı.
 • Fasıl, bölüm.
 • Mine'l-bab ile'l-mihrab: Kapıdan mihraba dek, baştan sona kadar.

başmurahhas

 • Baştemsilci.

başta islam olarak / başta islâm olarak

 • Başta Müslümanlar olarak.

be-ser ü pa / be-ser ü pâ

 • Baştan ayağa. (Farsça)

bend

 • Bağlanan. Bağlanmış. (Farsça)
 • Bağ. Boğum. Mafsal. (Farsça)
 • Su bendi. Baraj. (Farsça)
 • Gam. Gussa. (Farsça)
 • Mekir. (Farsça)
 • Hile. (Farsça)
 • Mülâhaza. Fıkra. Madde. (Farsça)
 • Aldatmak. (Farsça)
 • Birisini emri altına almak, bendetmek. (Farsça)
 • Edb: Baştan sona kadar aynı vezinli bir çok parçalardan meydana (Farsça)

çarşaf

 • Yatağın üstüne serilen veya yorgana kaplanan bez örtü.
 • Kadınların kullandığı baştan örtülen, pelerinli eteklikli sokak elbisesi. Kadınların örtünmesi farzdır. Bu maksatla çarşaf ucuz, pratik, hafif olması ve zengin fakir herkesin kolayca sağlıyabilmesi bakımından yaygın olarak kulanı

cazibedarane / cazibedârâne

 • Çekici, baştan çıkarıcı bir şekilde.

çevgan

 • Cirit oyunlarında atlıların birbirlerine attıkları değnek. (Farsça)
 • Baston, ucu eğri değnek. (Farsça)

cinnet

 • Delilik, aklın baştan gitmesi.

cümmet

 • Suyun biriktiği yer.
 • Başta toplanan saç.
 • Omuzlara inen saç.

dest-var

 • Çoban değneği. Baston. (Farsça)
 • El bileziği. (Farsça)
 • Ele benzer, el gibi, el kadar. (Farsça)

diyas

 • Ekini davar ayağı ile bastırıp çiğnetmek.
 • Kılıcı ruşen etmek, kılıcı parlatmak.

eazım-ı müçtehidin / eâzım-ı müçtehidîn

 • Âyet ve hadisler başta olmak üzere, diğer dinî delillerden hüküm çıkarma bilgi ve kabiliyetine sahip olan büyük İslâm âlimleri.

ehass-ı havas

 • Seçkinlerin en seçkini, ileri gelenlerin en başta olanı.

endar

 • Baştan geçen bir olay, vakıa, sergüzeşt, hikâye, kıssa. (Farsça)

erzen

 • Kendisinden sopa ve baston yapılan bir cins sağlam ağaç.
 • Şam darısı denen beyaz ve iri cins darı.

evla / evlâ

 • Daha iyi, birincisi, başta gelmesi lâzım geleni.
 • Birinci, başta gelen. En iyi.

evleviyet

 • Daha öncelik. Başta gelir olmak. Daha beğenilir. Daha münâsip olmak.

ez ser-i nev

 • Yeni baştan.

ez-nev

 • Yeni baştan, yeniden. (Farsça)

fa-yı atıf / fâ-yı atıf

 • Arapçada kelimelerin başına gelen ve baştakî bir ifadeyle bağlantı kurulmasını ifade eden 'fâ' harfi.

fark

 • Ayrılık, başkalık. Ayırma, ayrılma, seçilme,
 • Başın tepesi, baştaki saçın ikiye ayrıldığı yer.

fitne

 • Azgınlık ve bozgunculuk; baştan çıkarma.

galebe

 • Üstün gelmek. Yenmek. Bozmak. Çokluk.
 • Bastırmak.
 • Yeğin olmak.

hadis-i mu'allak / hadîs-i mu'allak

 • Baştan bir veya birkaç râvîsi(rivâyet edeni, nakledeni) veya hiçbir râvîsi belli olmayan hadîs-i şerîfler.

halide

 • Saplanmış, dürterek bastırılmış. (Farsça)

hasas

 • Başta saçın az olması.

hatem-i tai / hatem-i taî

 • (Ebu Adi bin Abdullah bin Said) Arab kabile reislerinin büyüklerinden ve şairlerinden olup, cömertliği ile meşhurdur. Adı, cömertlik ve keremde darb-ı mesel halini almıştır. Bazı şiirleri toplanarak bir divan yapılmış ve Londra'da bastırılmıştır. Hz. Peygamber'in (A.S.M.) zamanına yetişmiş ise, de,

hatme

 • Baştan sona okuyup bitirme.
 • Baştan aşağı (bütün Kur'ân-ı Kerimi) okuyup bitirmek.
 • Bir arada muayyen bir şeyi okuyup bitirmek.

hatme-i kur'aniye / hatme-i kur'âniye

 • Kur'ân'ın hatmi; Kur'ân-ı Kerimi baştan sona okuyup bitirme.

herave

 • Ağır, yoğun asâ (baston).

hezaren

 • Sıcak memleketlerde yetişen; ve baston, sandalye gibi şeyler yapmakta kullanılan bir cins kamış.

hicri şemsi takvim / hicrî şemsî takvim

 • Resûlullah efendimizin Medîne'ye hicreti esnâsında Kubâ köyüne ayak bastığı Rebî'ul-evvel ayının sekizinci Pazartesi gününe rastlayan mîlâdî Eylül ayının yirminci gününü başlangıç ve güneş yılını esas alan takvim.

hırka-i saadet dairesi

 • İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda "mukaddes emanetlerin" bulunduğu yer. Burada yüzyıllardan beri, başta Peygamberimiz Hz.Muhammed'in (A.S.M.) hırkaları olmak üzere İslâmî nitelikte birçok mukaddes eşya saklanmaktadır. Bu eşya Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim tarafından, Mısır'ın fethinden (1517) son

hiza

 • Bir şeyin karşısı, mukabili. Bir doğru çizginin devamı ile hâsıl olan cihet, düzlük, sıra.
 • Devenin ve atın ayakları altında yere bastığı yerler.
 • Nalin.
 • Taraf.

huşrüba

 • Akıl kapan, aklı baştan alan. (Farsça)

i'lanname

 • İçinde ilân yazılı olan kâğıt. (Farsça)
 • Bir hususun herkese ilân edilmesi için hükümetçe hazırlanıp bastırılan resmi kâğıt. (Farsça)

i'tisa

 • Asâya dayanma, baston kullanma.

ibtida

 • Baş taraf. Evvel. Başlangıç. En önce, başta.

iğtisal / iğtisâl

 • Gusl (boy) abdesti almak. Ağız ve burun dâhil bütün vücûdu hiç kuru yer kalmayacak şekilde baştan ayağa yıkamak.

iğva / iğvâ

 • Azdırma, baştan çıkarma.
 • Ayartma, baştan çıkarma.

igva'

 • Ayartmak. Azdırmak. Baştan çıkarmak.

ihtifaz

 • (Bastırarak) Aşağılatma.

ilahe'l-evveline ve'l-ahirin / ilâhe'l-evvelîne ve'l-âhirin

 • Baştakilerin ve sondakilerin İlâhı, Allah.

imad

 • Direk, kolon.
 • Temel, esas.
 • Kuvvet.
 • Bir kavmin reisi ve başta geleni.
 • Yüksek bina.

inşab

 • Tırnak batırma, tırnak bastırma.

istiğrak

 • Bir şeyi baştan aşağı kaplamak. Tasavvuf erbabının vecde gelip kendinden geçmesi.
 • İstiğrak lâmı: Bir cinsin bütün bireylerini içine alan belirtme edatı, lâm-ı tarif, diğer adıyla harfi tarif.

istinaf

 • Baştan başlamak. Yeniden başlamak.
 • Gr: Sözün başlangıcı.
 • Huk: Dâvâ Mahkemesinin verdiği hükmü beğenmeyip bozulmasını daha üst mahkemeden istemek. Dâvâ mahkemeleri ile Temyiz Mahkemesi arasındaki bir derece yüksek mahkemeye verilen isim.

itfa'

 • Söndürme. Bastırma. Dindirme.
 • Bir borcu ödeyerek bitirme.
 • Fizikte: İntizamlı ve eşit zamanlarla sallanan bir hareketin yavaş yavaş azalarak sıfıra inmesi.

izar / izâr

 • Kefenin baştan ayağa kadar olan ve genişliği bir metreyi bulan parçası.

kademiyye

 • Ayak bastı parası.
 • Eskiden hükûmete ait bir davetiye veya emri tebliğ etmek için gönderilen memura, masrafları karşılığı olarak verilen ücret.

kara'

 • Deve yavrusunda çıkan beyaz bir sivilce ve kabarcık.
 • Baştaki saçların hastalıktan dökülmesi.

kaside / kasîde

 • Onbeş beyitten aşağı olmamak, bütün beyitlerin ikinci mısraları en başta bulunan mısra ile kafiyeli bulunmak ve daha çok büyükleri övmek üzere yazılan nazım. Koçaklama.

kaskase

 • Çok karanlık gece.
 • Asâ, sopa, baston.

kubbe altı

 • Tar: Topkapı Sarayı'nda başta sadrazam olmak üzere devlet adamlarının ve vezirlerin toplanıp devlet işlerini görüştükleri yer.

macera

 • Olup geçen şey. Baştan geçen hadise.

mahza / mahzâ

 • Tam, baştan başa.

mana-yı zahiri / mânâ-yı zâhirî

 • Bir ifadeden ilk başta anlaşılan mânâ.

mebsut

 • Açılmış. Yayılmış. Serilmiş.
 • Mufassal. Etraflıca beyan olunan. Bast olunmuş. Uzun uzadıya anlatılmış.

mefarik

 • (Tekili: Mefrak ve Mefrik) Başın tepe kısımları. Başta saçın ikiye ayrıldığı noktalar.

merdane

 • Erkekçesine. Merdcesine. Er'e yakışır surette. (Farsça)
 • Matbaada baskı, baskı makinelerinde ve ofset makinelerinde ise plâteye değerek mürekkeb vermek; ve toprağı bastırmak gibi çeşitli işlerde kullanılan silindir. (Farsça)
 • Yufka açmağa yarıyan oklava. (Farsça)
 • Erkek ayakkabısı. (Farsça)

mesnevi / mesnevî

 • Her beyti kendi arasında kafiyeli ve baştan sona aynı vezinle yazılmış manzume.
 • Mevlânâ'nın ünlü eseri.

mest-i laya'kıl / mest-i lâya'kıl

 • Aklı baştan gitmiş, sarhoş.

mevsume

 • Tamamen baştan aşağı süslü zırh.
 • Bahar yağmuru ile ıslanmış toprak.

mevta'

 • Ayağın bastığı yer.

müceddeden

 • Yeni baştan. Yeni ve mücedded olarak.

müctehid

 • İçtihâd eden, âyet ve hadîsler başta olmak üzere diğer dinî delillerden hüküm çıkaran büyük İslâm âlimi.

müçtehid

 • Âyet ve hadîsler başta olmak üzere diğer dinî delillerden hüküm çıkarma bilgi ve kàbiliyetine sahip olan.

müdelles hadis / müdelles hadîs

 • Resûlullah efendimizin hadîs-i şerîflerini toplama işinde, baştan yalnız birinci râvisi (rivâyet edeni, nakledeni) bildirilmeyen hadîs.

müdessi / müdessî

 • Baştan çıkartan. Doğru yoldan saptıran.

mudille

 • (Dalâlet. den) Baştan çıkaran, azdıran, doğru yoldan saptıran.

muhmid

 • Ateşin alevini bastıran.

mümessil

 • Vekâlet eden. Bir şahsı bir topluluğu veya şahs-ı mâneviyi temsil eden.
 • Benzeten.
 • Kitap bastıran.
 • Vekil.
 • Rol temsil eden. Aktör.

muntafi

 • Sönmüş. Sönen.
 • Bastırılmış.

müsteşrik

 • Doğu memleketlerini, din, dil ve târihleri başta olmak üzere her yönden araştırıp tesbite çalışan batılı ilim adamı. Garplı bilgin, oryantalist, şarkiyâtçı.

na's

 • Uykusu gelmek. Uyku bastırmak.

naşir

 • Neşreden, yayan.
 • Bir müellifin eserini bastırıp çıkartan. Editör.

nemek-sud

 • Tuzlanmış, tuza bastırılmış, tuzlu şey. (Farsça)
 • Pastırma. (Farsça)

neza'

 • Başta, alnın iki yanında saç olmayan açık yer.

rehd

 • Bastırarak ezme.

reis / reîs

 • Başta bulunan kimse, başkan.

riyaset

 • Reislik. Bir işi idarede başta bulunmak. Başkanlık.

sadaret

 • Vezirlik, başvezirlik. Osmanlı Devleti zamanında Başvekillik makamına verilen isim.
 • Öne geçme, başta bulunma.

şahi / şahî

 • şaha, hükümdara ait, şah ile ilgili. (Farsça)
 • Hükümdarlık, şahlık. (Farsça)
 • Eski topların bir çeşiti. (Farsça)
 • Nişastalı, yumurtalı bir helva. (Farsça)
 • Tar: Osmanlı Padişahlarından Yavuz Sultan Selim Han'ın bastığı altun para. (Bu ismin verilmesi, üzerinde "şah" kelimesinin yazılı bulunmasından (Farsça)

sahih kan / sahîh kan

 • Sekiz yaşını bitirip, dokuz yaşına bastıktan birkaç gün veya ay, yâhut seneler sonra, sıhhatli bir kızın veya âdet zamânı son dakikasından îtibâren tam temizlik (on beş gün) geçmiş olan kadının önünden çıkan ve Hanefî mezhebine göre, en az üç gün (ye tmiş iki saat) devâm eden kan; hayız ve aybaşı ka

şe'n

 • İş, yeni olan hal.
 • Şan.
 • Tavır.
 • Hâdise.
 • Vâkıa.
 • Kasdetmek.
 • Emr ü hal.
 • Tıb: Baştan göze gelen kan damarı. Baştan kaşa, kaştdan göze kan getiren iki damar ismi.
 • Fls: Bir şeyin hususiyetinin fiilî tezâhürü, neticesi ve eseri.

sebbabe

 • Şehâdet parmağı. Sağ elin baştan ikinci parmağı.

sebed

 • Sepet.
 • Az saç, kıl. Başta az tüy olması.

şeccat

 • (Tekili: şecce) Yüzde ve başta meydana gelen yaralar.

şefa'at / şefâ'at

 • Kıyâmet günü, Allahü teâlânın izni ile, başta Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem olmak üzere, diğer peygamberler, âlimler, şehîdler, sâlihler (iyi kimseler) ve küçük yaşta ölen müslüman çocuklar ve Allahü teâlânın izin verdiklerinin; gün ahkâr olan mü'minlerin günahlarının affedilip Ceh

sekbe

 • (Çoğulu: Sekebât) Başta olan kepek.
 • Takke.

selef-i müçtehidin / selef-i müçtehidîn

 • Âyet ve hadisler başta olmak üzere dinî delillerden hüküm çıkarma bilgi ve kâbiliyetine sahip olan İslâmın ilk dönemlerinde yaşamış İslâm âlimleri.

ser-agaz

 • Yeniden ve baştan başlama. (Farsça)

ser-amed

 • (Çoğulu: Ser-âmedan) İleri gelen, başta bulunan. (Farsça)

serapa / serâpâ / سراپا / سَرَاپَا

 • Bir uçtan bir uca. Baştan ayağa kadar. (Farsça)
 • Tepeden tırnağa, baştan başa.
 • Baştan başa.
 • Baştan ayağa, bir baştan bir başa, tüm. (Farsça)
 • Baştan ayağa.

seraser / serâser / سراسر

 • Baştan başa, bütün, hep mecmuan, külliyen. (Farsça)
 • Baştan başa, her taraf.
 • Baştan başa.
 • Bir baştan bir başa. (Farsça)

serbeser / سربسر / سَرْبَسَرْ

 • Baştan başa. (Farsça)
 • Baştan başa.
 • Bir baştan bir başa. (Farsça)
 • Baştan başa.

serdefter

 • Defterin başında yazılı olan. En ileri geçen, en başta bulunan. (Farsça)

serefraz / serefrâz / سرافراز

 • Başı yüce. (Farsça)
 • Başta gelen. (Farsça)

serencam / serencâm

 • Başa gelen, baştan geçen ibretli hadise. (Farsça)
 • Bir işin sonu. (Farsça)
 • Vak'a. (Farsça)
 • Baştan geçen hâdise, olay.

sergüzeşt / سَرْگُذَشْتْ

 • Macera, baştan geçen hâller. (Farsça)
 • Baştan geçenler.

sergüzeşt-i hayat / سَرْكُزَشْتِ حَيَاتْ

 • Hayatta baştan geçenler.

sertapa / sertâpâ / سرتاپا

 • Baştan ayağa. Baştan aşağı. (Farsça)
 • Baştan ayağa, baştanbaşa. (Farsça)

sertaser / sertâser / سرتاسر

 • (Serteser) Baştan başa, bütün, hep. (Farsça)
 • Baştanbaşa. (Arapça)

serteser

 • Baştan başa.
 • Baştan başa.

sertiz

 • Baştarafı sivri olan, ucu sivri, keskin. (Farsça)

serzakir

 • Başta gelen zâkir, zikredenlerin başı. (Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'dan kinâye olur.) (Farsça)

tabi'

 • Kitap basan, tab'eden. Kitap bastıran. Matbaacı. Editör.

tacıser / tâcıser / تاج سر

 • Baştacı. (Arapça - Farsça)

tacser / tâcser / تاجسر

 • Baştacı. (Arapça - Farsça)

tagviye

 • Azdırıp yoldan saptırma, baştan çıkarma.

tasaddur

 • (Sadr. dan) En başta oturma. Başa geçme.
 • Öğretmek.
 • Yücelik talep etmek, yükseklik ve ululuk istemek.

tazyik / tazyîk / تضييق

 • Sıkıştırma, daraltma. (Arapça)
 • Basınç yapma, bastırma. (Arapça)
 • Basınç. (Arapça)

te

 • Dek, kadar, değin. Meselâ: Ser-te-ser : Baştan başa. (Farsça)

tedsiye

 • Baştan çıkarma, azdırma.
 • Gizlemek.

ulü-l azm

 • Kat'i azim sahibi, ciddiyet, sabır, sebat sahibi büyük zâtlar, hususan peygamberler (Aleyhimüsselâm). Başta Hz. Muhammed (A.S.M.), İsa, Musa, İbrahim, Nuh (A.S.).

vakıat / vâkıât

 • (Tekili: Vâkıa) Vâkıalar. Baştan geçen hâdiseler.

ya

 • "Hey, ey!" mânasında nida olarak kullanılır. Arapçada başına geldiği kelimenin i'rabını ötre okutur. "Yâ-Halimu, Yâ-Rahimu" da olduğu gibi. Yâ, terkibli kelimelerin başına gelirse; baştaki kelimeyi "üstün" meftuh okutur. "Yâ Rabbe-l Âlemîn" de olduğu gibi."Yâ" üç şekilde kullanılır:1- Müennes zamiri

yekser

 • Baştan başa. (Farsça)
 • Ansızın. (Farsça)
 • Yalnız başına. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın