LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te bakmak ifadesini içeren 77 kelime bulundu...

alus

 • Naz veya kırgınlık sebebiyle göz ucuyla bakmak. (Farsça)

baky

 • Bakmak, nazar.
 • Muntazır olup yol gözlemek.

çaşni

 • Çeşni, lezzet, tad. Yemeğin tadına bakmak için ağza alınan miktar, tadımlık.

çeşiden

 • Lezzetine bakmak. Tadmak. (Farsça)

dikkat-i nazar

 • Dikkatle bakmak.

fal

 • Atılan boncuk ve baklaya, koyunun kürek kemiğine ve benzerlerine bakmak sûretiyle gaybdan, gelecekten haber verme işi.

fihi nazar / fîhi nazar

 • Şüphe edilen bir mes'ele hakkında söylenir. "Ona bir bakmak, tetkik etmek lâzımdır" demektir.

fihi nazarun / fîhi nazarun

 • "Ona bir bakmak, incelemek lâzımdır".

fihinazarun / fîhinazarun

 • Bir bakmak lâzım!

gazz

 • (Gadd) Utancından dolayı önüne bakmak.
 • Bir şeyin miktarını eksiltmek.
 • Hurmanın tomurcuğu.
 • Zerafet sâhibi.
 • Yeni buzağı.

gönder

 • Tar: Seferde ordunun ve ileri gelen vezir ve diğer devlet ricalinin atlarına bakmak ve sair zamanlarda ise has ahır ve çayır hizmetlerinde kullanılmak üzere gayr-ı müslimlerden ve hasseten Bulgarlardan tertip edilmiş bir sınıf olan voynukların her mıntıkada iki, üçü ve dördü hakkında kullanı

hadleka

 • Şiddetle bakmak.

hakimiyet-i mutlaka / hâkimiyet-i mutlaka

 • Nitelik ve niceliğe bakmaksızın her zaman ve zeminde geçerliliği olan bir egemenlik.

het'

 • Dikkatle bakmak. Acele etmek.

hüfat

 • Nazar etmek, bakmak.

hütu'

 • Boyun uzatmak.
 • Çok nazar etmek, çok bakmak.

ibsar

 • Dikkatle bakmak, tetkik etmek.

ictilal

 • Bir şeye bakmak.

im'an-ı nazar / im'ân-ı nazar

 • Bir işi dikkatle düşünmek; inceden inceye bakmak ve tedkik etmek.
 • Bir işi dikkatle düşünmek; bir şeye inceden inceye bakmak.

imaret kemeri

 • Eskiden medresenin en güçlü, kuvvetli, kıdemli ve sözü dinlenen talebesi hakkında kullanılır bir tabirdi. Ayrıca bu tabir, medrese talebelerinden iaşe işlerine bakmak üzere bir sene müddetle seçilenler hakkında da kullanılırdı. Bunlar, bellerine kemer taktıkları için bu isim verilmişti.

ıtmas

 • Bir şeye geriden uzaktan bakmak. Helâk etmek.

ittihaz

 • Edinmek. Kabullenmek. "Öyle" diye bakmak. Kabul etmek.

ıttıla'

 • (Tulu. dan) Haberli olmak. Öğrenmek. Haberi, malumatı bulunma.
 • Yukarıdan aşağı bakmak.

ıyal / ıyâl

 • Bir kimsenin bakmak (geçindirmek) zorunda olduğu kimseler: Zevce (hanım), çocuklar (erkek ve kız), ana-baba, hizmetçi.

kahya / kâhya

 • Büyük konaklarda ev işlerini idare eden kimselerle san'at ve ticaret sahiplerinin işlerine bakmak üzere hükümet tarafından seçilen kimselere eskiden verilen addır.

kat'-ı nazar

 • Bir şeye bakmaktan vazgeçme, ondan ilgisini kesme.

kırar

 • Davarın yaşını anlamak için dişine bakmak.

kisve

 • Giyecek. Nafaka vermekle vazîfeli kimsenin bakmakla mükellef bulunduğu kimselere te'min etmekle yükümlü olduğu giyecek.

lehaza

 • Gözucu ile bir şeye dikkatlice bakmak.

mahsur

 • Fersiz göz. Yorulmuş, uzun uzadıya bakmaktan donuklaşmış ve göremez olmuş göz.

makl

 • Suya batırmak.
 • Nazar etmek, bakmak.

med

 • Uzatma, çekme. Yayma ve döşeme.
 • Çoğaltmak.
 • Bir şeye dikkatlice bakmak.
 • Nihayet, son.
 • Sönmek. Bir şeyi söndürmek.
 • Yardım etmek, mühlet vermek.
 • Yâr ve yâver olmak.
 • Tarlaya fışkı ve gübre dökmek.
 • Sel suyu.

mezk

 • (Mezâk-Mezka) : Tatmak, tadına bakmak.
 • Tadacak yer.

mualece

 • Bir hususa çalışıp devam etmek.
 • Hastaya bakmak. İlâç kullanmak, ilâç vermek.
 • Bir işe teşebbüs, bir işe girişmek.

muhtesib

 • Eskiden İslâm devletlerinde iyiliği emredip, kötülüğü yasaklayan, engel olan ve cemiyette güzel ahlâk ve fazîletlerin korunmasına ve dînî hükümlerin uygulanmasına, çarşı ve pazarların düzenine bakmakla vazîfeli, ilim, fazîlet ve kuvvet sâhibi kimse.

mülahaza

 • Mütâlaa. Dikkatle bakmak. İyice düşünüp bir işin hakikatını tetkik etmek. Tefekkür, düşünce.

müraat

 • Riayet, saygı göstermek.
 • Korumak, hıfzetmek, saklamak.
 • Riayet etmek.
 • Bir şeyin akibetinin ne olacağını gözetmek. Söze kulak vermek.
 • Bir kimsenin hakkına riâyet eylemek.
 • Göz ucuyla bakmak.

murakabe

 • Kontrol etmek. İnceleyip vaziyeti anlamak. Teftiş etmek.
 • Kendini kontrol etmek. İç âlemine bakmak. Gözetmek.
 • Hıfz etmek.
 • Beklemek. İntizar.
 • Dalarak kendinden geçmek.
 • Tas: Kendisini tamamen nâfile ibâdet ve itaate vermek için mâbede kapanmak.

mutlak kemal / mutlak kemâl

 • Genel mânâda kemâl, olgunluk; yani kemâl kelimesinin teklik, çokluk veya nitelik gibi şeylerine bakmaksızın konulduğu genel mânâsına, "mutlak kemâl" denir.

nasb-ül ayn

 • Göz dikilmesi. Bir şeye hırsla ve şiddetli arzu ile bakmak, göz dikmek.

nazar

 • Göz atmak. Mülahaza, düşünmek, bakmak, imrenerek bakmak, düşünce. Yan bakış, kötü bakış. Bir türlü kabul etmek.
 • Gözdeğmesi.
 • İltifat.
 • İtibar.
 • Bakmak. Göz atmak.
 • Düşünme, inceleme.

nazar ber kadem

 • Nakşibendiyye yolunun temel bilgilerinden birisi olup, tasavvuf yolculuğunda adımdan ileriye bakmak ve adımını baktığı yere atmak.

nazar etmek

 • Bakmak.

nazar-ı haram

 • Haram nazar. Nâmahremlere bakmak.

nazar-ı hayal

 • Bir meseleye hayalen bakmak.

nazar-ı tetkik

 • Tetkik etmek, incelemek amacıyla bakmak.

nezaret

 • (Nazar. dan) Bakmak, seyir, bakış.
 • Nâzırlık etmek. Göz etmek.
 • Tenezzüh.
 • Reislik.
 • Vekillik, nâzırlık, bakanlık.

nezaret etmek

 • Bakmak, gözetmek.

nigah / nigâh / نگاه

 • (Nigeh) Bakmak, nazar etmek. Bakış. (Farsça)
 • Bakış. (Farsça)
 • Nigâh eylemek: Bakmak. (Farsça)

ramk

 • Nazar etmek, bakmak.

reml

 • (Remil) Kum falı, bir takım nokta ve çizgilerle fala bakmak oyunu.
 • Filistin'de bir kasaba.

rü'yet

 • Görmek, bakmak. İdare etmek. Göz ile veya kalb gözü ile görmek.
 • Akıl ile müşahede derecesinde bilmek, idrak etmek, tefekkür etmek, düşünmek.
 • Araştırmak.

sa'sae

 • Köpek eniğinin gözü açılmadan gözünü depretip bakmak istemesi.

şehbender

 • Ticaret nezaretinin teşekkülünden evvel ticaret işlerine bakmak ve tüccarlar arasındaki ihtilâfları halletmekle vazifelendirilen memurun ünvanı idi.

şetaret

 • Şenlik. Şatır ve şuh olmak.
 • Yarım olmak.
 • Göz ucuyla bakmak.
 • Hafiflik. (Ağırbaşlılığın zıddı.)

şezr

 • Kızgınlık ve hiddetten dolayı gözucuyla bakmak.

şüfun

 • Göz ucuyla bakmak.

şürabiye

 • Bir şeye bakmak için boyun uzatmak. (Farsça)

tahammüc

 • Dikkatle bakmak.

tahavus

 • Göz ucuyla bakmak.

tahdic

 • Dikkatle bakmak.
 • Atmak.

tahmic

 • Şiddetle bakmak.
 • Gözünü açıp yummak.

tamh

 • Gözünü yukarı kaldırıp bakmak.

tatallu'

 • Nazar etmek, bakmak.
 • Beklemek, gözlemek, muntazır olmak.

tatalu'

 • Birbirine bakmak. Gözlemek.

teakkub

 • Her nesnenin âkibetine nazar etmek. Sonuna bakmak.

teb'an

 • Bir şeye bağlı olarak; bir şeye bağlı olduğu şeyi dikkate alarak ikinci derecede bakmak.

tebrik

 • Gözlerini dike dike bir yere bakmak.
 • Günaha girmek.
 • Uzak bir yere sefer etmek.
 • Çetinlik, zorluk sebebi ile yorulmak.
 • Kadının süslenip püslenmesi.
 • Evi ziynetleyip süslemek.

tecessüs

 • Gizlice araştırmak. Gizlice bakmak.
 • İç yüzünü araştırmak.
 • İç yüzünü araştırma merakı.

tedennük

 • Dikkatle bakmak.
 • Ayırtmak.
 • Su dökülmek.

temaşa

 • Hoşlanarak bakmak. Seyretmek. Seyre çıkmak. Gezmek. İbretle bakmak. (Farsça)

temaşa etmek / temâşâ etmek

 • Bakmak, seyretmek.

tenazur

 • Birbirine karşı olmak. Simetri hâli.
 • Bakışmak. Bir iş hususunda birbirine bakmak.

teşavüs

 • Gururlanıp gözücuyla bakmak.

teşvif

 • Tezyin etmek, süslemek.
 • Haberli olmak, anlamak, muttali olmak.
 • Bakmak, nazar etmek.

tevennuk

 • Dikkatle bakmak.

tımah

 • (Tumah - Matmuh) Bir şeye göz dikerek bakmak. Haris olmak. Hırsla onu istemek.