LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te bakı ifadesini içeren 517 kelime bulundu...

a'yen

 • Büyük ve iri gözlü.
 • Bakılan yer.
 • Çok açık, pek belli, bâriz.

ab-ı hayat / âb-ı hayât

 • Hayat suyu. Saf ve berrak su. İnce ve derin mânâlı söz. Tasavvufta mürşid-i kâmil denilen evliyâ zâtların, insanların mânen canlı, kalblerinin uyanık olmalarına vesîle olan mübârek sözleri, mânevî nazarları (bakışları) ve kıymetli kalblerinden fışkır an teveccüh. Bir şeyin kıymetini kuvvetli bir şek

abd

 • Kul, köle, Allah'ın kulu. Mahluk, insan. Hizmetçi. (Hür'ün zıddı). "Abd kelimesi Allah'ın bazı isimleriyle birleştirilerek erkek isimleri meydana getirilir. Abdullah (Allah'ın kulu). Abdulbâki (Ebedi olan Allah'ın kulu) gibi. Bu isimleri taşıyan insanlar buna lâyık olmaya çalışmalıdırlar."

abeket

 • (Çoğulu: Abekât) Tâne, az şey.
 • Tuluk içinde kalan yağ bakiyyesi.
 • Ekmek parçası.
 • Yılan başı dedikleri ufacık akça boncuk.

adalet-i mahza-yı kur'aniye / adalet-i mahzâ-yı kur'âniye

 • Kur'ân'da emredilen ve bütün yönleriyle hak ve hukuku esas alan adalet; 'Hak haktır, küçüğüne büyüğüne bakılmaz' şeklinde ifade edilen, ferdin ve masumun hakkını hiçbir gerekçeyle çiğnenmesine izin vermeyen adalet.

adeden

 • Sayı bakımından, sayıca.

adn cenneti

 • Yedi kat göklerin üzerinde yaratılan sekiz Cennetten derece bakımından en yüksek olanı.

ahfeş

 • Küçük gözlü, zayıf bakışlı.
 • Yalnız gece gören kimse.
 • Üç büyük Arab âliminin lâkabı.
 • Bulutlu günde görüp bulutsuz günde görmeyen.

ahir / âhir

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Mahlûkâtın (varlıkların) yok olmasından sonra, bâkî olan (varlığı devâm eden) yalnız kendisi kalan, hiç yok olmayan.

ahu-nigah / ahu-nigâh

 • Ceylan bakışlı

ahunigah / âhûnigah / آهونگاه

 • Ceylan bakışlı. (Farsça)

aklen

 • Akıl bakımından.

akli / aklî / عقلى

 • Akılca, akıl bakımından, rasyonel. (Arapça)

akraba / akrabâ

 • Aralarında neseb (soy), süt ve evlilik bakımından yakınlık bulunanlar.

ala-rivayetin / alâ-rivayetin

 • Rivayet edildiği üzere. Söylenenlere bakılırsa.

alotropi

 • Kimya bakımından bir değişiklik olmadığı halde bir cismin ayrı hususiyetler göstermesi hali. Meselâ : Kırmızı ve beyaz fosfor arasında, birleşim farkı yoktur. Buna rağmen renklerinin ayrı oluşu bir alotropi halidir.

amelen

 • İş ve emek bakımından, çalışma olarak.

amid / âmid

 • Diyarbakır'ın önceki adı.

amin

 • Kim. Hususiyetleri ve yapıları bakımından amonyaka benzeyen kimyevi maddelerin cins adı.

aristo

 • (Doğum : M.Ö. 384) Yunan filozoflarından olup Eflatun'un talebesidir. Mantık, ahlâk, siyaset, iktisad, felsefe kitapları vardır. Ruhun bakiliğine inanırdı. Tecrübeden ziyâde akla fazla kıymet verdiğinden çok yanılmıştır.

asabiyeten

 • Asabilik bakımından.

asagir

 • (Tekili: Asgar) Şeref ve itibar bakımından küçük olanlar. Çok küçük şeyler.

ashab-ı suffa / ashâb-ı suffa

 • Suffa ehli. Bunlar, Hz. Peygamberin (A.S.M.) mescidine bitişik üstü örtülü, etrafı açık bir yerde otururlardı ve orada yaşarlardı. Bu zatların yaşayışları ve hâlleri din hizmeti, hayatı bakımından büyük değer taşımaktadır. Bütün hayatları Peygamberimiz'in (A.S.M.) yanında bulunarak Kur'ânın en yükse

aslen

 • Kök veya soy bakımından, aslında, esasında; temelden, kökten.

ateme

 • Gecenin ilk üçte bir bölümü. Yatsı namazı vakti.
 • İşsizlik, tembellik, atalet, üşengeçlik.
 • Akşam vaktine kadar hayvanın memesinde bâki kalan süt.

atikıyyat

 • Eski eserler. Eski devirlerden kalma eserleri, - daha ziyade tarih ve san'at bakımından- tetkik eden ilim. Arkeoloji.

ayn-ül kıtr

 • Bakır kaynağı.

ayn-üs suht

 • Kızgınlık ile bakış, hiddet gözü.

azra / azrâ / عذرا

 • Bâkire. (Arapça)

babil / bâbil

 • Asurlular devrinde Irak'ta kurulan şehirlerden biri. Bağdat'ın aşağı tarafında bulunan ve büyücülüğünden dolayı, eski edebiyatımızda "Çeh-i Bâbil" olarak yer alan ve birçok dillerin meydana gelmesi bakımından da adı geçen "Bâbil Kulesi"nin bulunduğu ilkçağdan kalma bir şehir.

bakır

 • Çobanları ile beraber olan sığır sürüsü.
 • Geniş.
 • Aslan.
 • Göz damarı.
 • Hz. Hüseyn'in (R.A.) torunu İmâm-ı Bâkır'ın bir lâkabı.

bakiyane / bâkiyâne

 • Bâki olana yakışır surette. Ebediyyete yakışır şekilde. Sonsuzca. (Farsça)
 • Bakice, sonsuzca.

bakiyat / bâkiyat / bâkiyât

 • Bâkî şeyler, devamlı ve kalıcı olanlar.
 • Bakiler. Devam edenler. Geri kalanlar.
 • Baki olanlar, kalıcılar.

bakiyat-ı daime / bâkiyat-ı dâime

 • Daimî, bâki şeyler.

bakiyat-ı salihat / bâkiyat-ı salihat / bâkiyât-ı sâlihât

 • Ebedî âlemde sevap olarak bâki kalan kutsal sözler, dine uygun iyi ve yararlı işler.
 • İnd-i İlahîde ecr-i sâliha. Bâki olan sâlih ameller.
 • Elhamdülillah, Sübhanallah ve Allahuekber gibi kudsî kelâmlar.

bakıyye / بقيه

 • Geriye kalan, bakiye. (Arapça)

bakva

 • Bâkilik, ebedilik, sonsuzluk.

batınen / bâtınen

 • İçten, iç bakımından.

bed nazar

 • Kötü bakış.
 • Kötü bakış.

bed-nigah

 • Kötü bakışlı. (Farsça)

bednigah / bednigâh / بدنگاه

 • Kötü gözlü, kötü bakışlı. (Farsça)

beka

 • Devamlılık. Evvelki hâl üzere kalma. Dâim ve sâbit olma.
 • İlm-i Kelâm'da : Varlığının asla sonu olmayan Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatıdır.
 • Bâki olmak. Ebedîlik.

beka-yı ruh

 • Ruhun bâkiliği, ölümsüzlüğü.

bekaya

 • Geride kalanlar, bakiyeler.
 • Maliye işlerinde tahsil olunmayan gelir, meblağ.

bendeka

 • Hiddetle bakma, sert bakış.
 • Bir şeyi fındık kadar ufak yapma.

berheme

 • Gözünü kıpırdatmadan bir şeye bakıp durmak.

besaret

 • Göz açıklığı. Dikkatle bakış.

bevaki

 • (Tekili: Bâki, Bâkiye) Bâkiler, kalanlar, daim olanlar.

bi / bî

 • Kelimenin başına getirilerek o kelime menfi yapılır.Misâlleri için, "BİA" kelimesinden sonraki kelimelere bakınız. (Farsça)

bi-hasıl / bî-hasıl

 • Ebedî, sonsuz, nihayetsiz, bâki. (Farsça)
 • Verimsiz, faydasız. (Farsça)

bi-nihaye / bî-nihaye

 • Sonsuz, nihayetsiz, ebedi, bâki, tükenmez. (Farsça)

bihasebi'l-ade

 • Maddî sebepler bakımından.

bir nevi

 • Adeta, bir bakıma. (Türkçe - Arapça)

birşam

 • Hiddetli nazar, kızgın bakış.

bukya

 • Sonsuzluk, bâkilik, ebedilik.

çarşaf

 • Yatağın üstüne serilen veya yorgana kaplanan bez örtü.
 • Kadınların kullandığı baştan örtülen, pelerinli eteklikli sokak elbisesi. Kadınların örtünmesi farzdır. Bu maksatla çarşaf ucuz, pratik, hafif olması ve zengin fakir herkesin kolayca sağlıyabilmesi bakımından yaygın olarak kulanı

çengar

 • Yengeç. (Farsça)
 • Bakır pasından yapılan yeşil boya. (Farsça)

çeşm-i gazub

 • Kızgın bakış.

çeşm-i hoş-nigah / çeşm-i hoş-nigâh

 • Güzel bakışlı göz.

cihet / جهت

 • Yön, taraf. (Arapça)
 • Bakım, nokta. (Arapça)
 • Sebep. (Arapça)

cihetle

 • Bakımdan.

cüzame

 • Hasaddan sonra ekinden bâki kalan ekin.

dada

 • Halayık. Çocuk bakıcı. Dadı. (Farsça)

daire-i nazar

 • Görüş dairesi, bakış açısı.

dar-ı beka / dâr-ı beka

 • Âhiret. Bâki olan yer. (Farsça)

dar-ül huld / dâr-ül huld

 • Baki olan yer. Cennetin bir bahçesi. Cennet.

darir

 • (Çoğulu: Edirrâ) Kör, a'mâ.
 • Nefis.
 • Cismin bakiyyesi.
 • İri vücutlu fakir kişi.

daye / dâye

 • Dadı, çocuk bakıcısı.

delil

 • İşaret, alâmet; kendisine, doğru bir bakış açısıyla bakıldığında istenilen hedefe ulaştıran şey.

devlet

 • Sınırları belli olan bir memleketin sahibi olan insanların kurduğu siyasî, hukukî, idarî mahiyetteki merkezî teşkilât. Devlet, teşekkül tarzı, takip ettiği esas siyaset, temsil ettiği hâkimiyet ve iktidarın mahiyeti bakımından çeşitlere ayrılır:1- Kapitalist Devlet: İktisadî siyasete, şahsî mülkiyet

dikkat-i nazar

 • İnceden inceye düşünme ve bakma. Bakış inceliği.

dikkat-i nazara alınsa

 • İnceden inceye düşünülse, göz önünde bulundurup bakılsa.

dinen / dînen / دینا

 • Din bakımından, diyanet noktasından, dince.
 • Dince, din bakımından. (Arapça)

divan-ı ahkam-ı adliye / divan-ı ahkâm-ı adliye

 • Huk: Kanunlara göre, bakılacak dâvalarla ilgilenmek üzere 1284 yılında kurulan ilk nizâmiye mahkemesi.

diyaneten / diyâneten

 • Dindarlık bakımından.

dülake

 • Davar emziğinde kalan süt bakiyesi.

duşize

 • (Çoğulu: Duşizegân) Kız, bâkire. El değmemiş. (Farsça)

edat

 • Tek başına bir anlam ifade etmeyen, kullanıldığı kelimelerle sebep, sonuç, vasıta benzerlik vb. bakımlardan ilişkisi olan kelime (dahi, gibi, için vs.).

efkarca / efkârca

 • Fikirler bakımından.

ehemmiyet-i san'aviye

 • San'at bakımından önemlilik.

ehl-i bekà

 • Bâkî olanlar, sonsuza dek yaşayanlar.

el-baki / el-bâkî

 • (Bak. BÂKÎ)

elbaki hüve'l-baki / elbâki hüve'l-bâki

 • Bâkî olan sadece Odur.

elhaz

 • (Tekili: Lahz) Göz ucu ile bakışlar.

emanat-ı mukaddese / emânât-ı mukaddese

 • İslâm dîni ve târihi bakımından büyük önem taşıyan, Peygamber efendimize ve diğer din büyüklerine âit bâzı mübârek şahsî eşyâ ve hâtıralar. Mukaddes emânetler. Bunlar: Hırka-i Saâdet, Seyf-i Nebevî, Nâme-i Saâdet, Mühr-i Seâdet, Dendân-ı Seâdet, Lıhy e-i Seâdet, Nakş-ı Kadem-i şerîf, Sancak-ı şerîf,

enzar / enzâr / انظار

 • (Tekili: Nazar) Bakışlar, görüşler. Seyr.
 • Bakışlar, dikkatler.
 • Nazarlar, bakışlar.
 • Bakışlar.
 • Bakışlar, gözler. (Arapça)

enzar-ı alem / enzâr-ı âlem

 • Bütün varlık âleminin bakışları.

enzar-ı dikkat / enzâr-ı dikkat

 • Dikkatli bakışlar, dikkatli görüşler.
 • Dikkatli bakışlar.

enzar-ı halk / enzâr-ı halk

 • Halkın dikkati, bakışı.

enzar-ı nas / enzâr-ı nâs

 • İnsanların bakışları, görüşleri.

ergide-nigah / ergide-nigâh

 • Öfkeli, hiddetli bakış. (Farsça)

eser-i tefsir / eser-i tefsîr

 • Tefsîr eseri; Kur'ân-ı Kerimi mânâ bakımından açıklayan, yorumlayan kitap.

esire

 • Seçkin, güzide.
 • İlim bakiyyesi.

fadl-i cüz'i / fadl-i cüz'î

 • Bir bakımdan üstünlük.

fadl-i külli / fadl-i küllî

 • Her bakımdan üstünlük.

fakfon

 • Kim: Çinko, nikel ve bakırdan yapılan gümüş görünüşünde bir halita.

fakülte

 • (Faculty) Üniversitelerin, ihtisas mevzuu bakımından ayrılmış kollarından her biri. (Fransızca)
 • Hassa, meleke, iktidar. Kabiliyet, kuvvet. (Fransızca)

falcı

 • Fala bakan, gaybı bildiğini iddiâ eden. Gaybı anlamak için güyâ bir takım vâsıtalara mürâcaat eden kimse. Atılan boncuk ve baklaya, koyunun kürek kemiğine ve sâir şeylere bakıp bunlardan manâ çıkarır görünen; gaybden haber verdiğini iddiâ eden kimse.

fazl

 • Âlimlere yakışır olgunluk.
 • İmân, cömertlik, ihsan, kerem, ilim, ma'rifet, üstünlük, hüner, tefâvüt, inayet.
 • Artmak.
 • Artık, (bunun zıddı naks'tır). Bir şeyden bakiye kalmak.
 • Fazla, ziyade, artık, bâki.
 • Fazlalık, üstünlük.

fehmen

 • Anlama bakımından.

fels

 • (Füls) (Çoğulu: Fülüs) Pul, Bakır para.
 • Balık pulu.
 • Bakır para, pul.

felsefe hikmeti

 • Felsefe ilmi ve bakış açısı.

fenni bir nazar / fennî bir nazar

 • İlmî, bilimsel bir bakış.

fikren / فكرا

 • Düşünce bakımından. (Arapça)

filiz

 • Ağaç ve çiçek fidanı, taze sürgün.
 • Eritilip temizlenmemiş olan altun, gümüş,demir, bakır gibi külçe, ham maden.
 • Erimiş bakır.

füls-i ahmer

 • Bakır sikke, kızıl mangır.

fülus / fülûs

 • (Tekili: Fels) Bakır paralar.
 • Balık pulu.
 • Bakır paralar.

fülus-u felsefe / fülûs-u felsefe

 • Felsefenin bakır paraları, kuruşları; felsefenin kıymetsiz malları.

gabr

 • Bâki olmak, ebedi olmak.
 • Memede kalan süt bakiyyesi.

gamz

 • Süzgün bakış.

gamze / غمزه

 • Süzgün bakış.
 • Göz kırpma, gözle işaret, Nâz ile bakma, süzgün bakış.
 • Çene veya yanak çukurluğu.
 • Yanak çukuru. (Arapça)
 • Çene çukuru. (Arapça)
 • Süzgün bakış. (Arapça)

gamze-i cadu / gamze-i câdu

 • Büyüleyen gamze. Süzgün bakış.

gamze-i cellad / gamze-i cellâd

 • Cana kıyan yan bakış.

gamze-i dil-duz

 • Gönül delen süzgün bakış.

gamze-i fettan / gamze-i fettân

 • Câzibedar ve süzgün bakış.

gamze-i hunhar

 • Kan içen yan bakış.

garkad

 • Bir dikenli ağaç.
 • Medine-i Münevvere'de olan kabristana "Baki-ul Garkad" denir.

gayrın nazarı

 • Başkasının bakışı.

gürz

 • Silâhın icadından evvel kullanılan bir harp âleti. Gürz, yekpare veya yalnız baş tarafı demir ve bakırdan, sapı ise ağaç ve demirden olan bir nevi topuzdur. Gürzün Türkçesi "bozdoğan" dır. Bozdoğan bir cins yırtıcı kuştur. Gürz, bozdoğanın kafasına benzediği için bu adla anılmıştır. Gürzün baş kısmı

hacmen

 • Büyüklükçe. Hacim bakımından.

hadisibilmana / hadîsibilmânâ

 • Anlam bakımından doğru hadîs.

hakikat nazarı

 • Gerçeği gören bakış.

hald

 • Devamlılık. Süreklilik. Dâimi. Bâki.

halledallah

 • Allah dâim ve bâki eylesin (meâlinde duâ).

hanşuş

 • Bakiyye, artan.

haraid

 • (Tekili: Harîde) Kızlar, bâkireler.
 • Delinmemiş inciler.

haram nazar

 • Haram bakış.

harfi nazar / harfî nazar / حَرْفِي نَظَرْ

 • Başkasını gösteren ma'na ile bakış.

hasbü'l-mahiye / hasbü'l-mâhiye / حسب الماهيه

 • Yapı bakımından. (Arapça)

hasile / hasîle

 • (Çoğulu: Hasâyil) Bakiyye, artan, geri kalan.

hasr-ı nazar

 • Sadece bir şeye bakıp dikkat etmek.
 • Yalnız bir mevzu veya meslek üzerinde çalışıp onda mütehassıs ve muvaffak olmaya çalışmak.

hasr-ı nazar etmek

 • Bakışı tek bir yere yöneltmek.

hassas bölgeler

 • Sivil savunmada düşmanın hedef tutacağı bölgeler. Her hassas bölgenin ehemmiyeti aynı değildir. Hava savunması bakımından eldeki imkanlar ve hassas bölgeler arasında öncelik tesbitine ihtiyaç vardır. Hassas bölgeler, sırasıyla:1) Atomik vurucu üslerin bulunduğu bölgeler.2) Yüzeyden yüzeye füze üsler (Türkçe)

hava

 • (Hevâ) Hava. Dünyayı çeviren atmosfer. Cevv. Yer ile gök arası.
 • Hafif yel.
 • Bir binanın üzerine kat çıkma hakkı.
 • Bir yerin hâli ve sıhhat bakımından durumu.
 • Müzikte ezgili ses, sadâ.

hayr-ül-beşer

 • İnsanların en hayırlısı, her bakımdan en iyisi mânâsına. Peygamber efendimizin lakablarından biri.

haysiyetiyle

 • Bakımından.

haysü

 • İtibariyle, bakımından.
 • Hangi yerde? Hangi?

helal

 • Allah'ın müsaade ettiği şey. Haram olmayan. Dinî bakımdan kullanılmasında, yenilip içilmesinde, dinlenmesi veya bakılmasında yahut dokunulmasında nehiy olmayan.
 • İhramdan çıkan hacı.

helali / helalî

 • Bürüncük ve pamuk karışımından yapılan bir cins yeli bez.
 • Yaldızlı bakırdan vaya tahtadan mahfazası olan eski sistem saat.
 • Helâl ile alâkalı olan.

hemşire

 • Aynı sütü emen kızkardeş. Abla, bacı. (Farsça)
 • Hastabakıcı kadın veya kız. (Farsça)

hey'et-i mecmua

 • Bir şeyin teferruatına ve cüz'lerine bakılmaksızın bütününün gösterdiği hal ve manzara.

hilali saat / hilalî saat

 • Kalıbı gümüş olmayıp bakır veya tombak olan eski saatlere verilen addır.

hillet

 • (Çoğulu: Hillel - Hilâl) Samimi ve cân-ı gönülden olan dostluk. En güzel takdir edici ve samimi arkadaşlık.
 • Kılınç gediği.
 • Nakışlı deri.
 • Ağızda bâki kalan dişler.
 • Dişler arasında kalan yemek artığı.

hissen

 • Duygu bakımından.

hoşnigah / hoşnigâh

 • Güzel bakışlı. (Farsça)

hulefa-i raşidin / hulefâ-i râşidîn

 • Her bakımdan olgun ve Resûlullah Efendimize uyan yüksek halîfeler mânâsına, Resûl-i ekremden (sallallahü aleyhi ve sellem) sonra sırasıyla halîfe olan hazret-i Ebû Bekr, Ömer, Osman ve Ali (radıyallahü anhüm) için kullanılan tâbir.

hulledallah

 • Allah dâim ve bâki etsin.

hususat

 • (Tekili: Husus) Hususlar, bakımlar, işler. Tarzlar, şekiller. Mes'eleler. Maddeler.

hüve'l-ahir / hüve'l-âhir

 • O Âhirdir; her şeyin sonunu ezelî ilmiyle belirleyen ve sonu gelen varlıkların neslini tohum ve çekirdeklerle tanzim eden ve her şeyden sonra yalnız Kendisi bâkî kalan Allah'tır.

hüve'l-baki / hüve'l-bâkî

 • Bâkî kalan Allah'tır.

hüve-l baki / hüve-l bakî

 • Bâkî ancak O'dur. Allah (C.C.)

hüvelbaki / hüvelbâkî

 • Baki olan Allahtır.

ibaret-inass / ibâret-inass

 • Mânâya delâleti bakımından lafzın dört kısmından biri. Nassın (âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîfin) yalnız ibâresinden anlaşılan mânâya delâlet etmesi.

ibka

 • Bâkileştirmek. Devamlı etmek. Azletmeyip yerinde bırakmak. Yerinde devamlı etmek.
 • Tayinleri her sene, bir sene müddetle yapılan memurlardan bu müddet bitmeden evvel hizmetleri beğenilenlerin yeniden bir sene için yerlerinde kalmalarına müsaade edilmesi.
 • Mc: Sınıfta bırakmak.<

ibkà

 • Bâkîleştirme, sürekli ve kalıcı hale getirme.

ibka / ibkâ

 • Sürekli kılma, bakileştirme.

ibrik

 • (Çoğulu: Ebârik) Topraktan, tenekeden, hattâ bakırdan, gümüşten, altundan yapılan emzikli su kabı.
 • Abdest almağa, çay, kahve v.s. yapmağa yarayan ayrı ayrı ve türlü türlü kaplar.
 • İyi ve parlak kılıç.

idame

 • Devam ettirmek. Dâim ve bâki kılmak.

idarehane

 • Bir işe bakan hey'etin veya bir işi idare edenlerin toplanarak iş gördükleri yer ve dâire. (Farsça)
 • Dergi, gazete vs. gibi yayınların yazı işlerine bakılan dâire. (Farsça)

ifrazciyan

 • Darphanede sikke (para) kesenler. Altun, gümüş ve bakır madenlerini para haline getirdikleri için bu tabir meydana gelmiştir.

ihsanperver

 • İhsan edici. İyiliği çok sever. (İhsan ihsandır, eğer nev'e olsa veya muhtaca ve fakire olsa. Sehavet o vakit tam sehavettir, eğer millet için olsa, yahut milleti tazammun eden bir ferde olsa güzeldir. Şayet muhtaç olmayan şahsa olsa, şahsı tembel eder. Çingeneliğe alıştırır. Elhasıl, millet bâkidir (Farsça)

ihtisasca

 • Uzmanlık bakımından.

iktiza-i nass / iktizâ-i nass

 • Âyet ve hadîslerin gerektirdiği şey; nassın (âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîfin) hükmünün anlaşılabilmesi ve istenilen mânânın ortaya çıkması için sözün tamâmına bakılarak gerekli hükmün taktir edilmesi.

ilçe

 • İdarî bakımdan vilâyetten sonra gelen yer. Kaza. Kaymakamlık. (Türkçe)

ilhaz

 • Yan bakışla bakma.

ilm-i bedi'

 • İlm-i beyânın üç bölümünden üçüncü bölümüdür ki, bediiyat da denir. Muktezâ-yı hâle uygun bir kelâmın lâfız ve mânâ bakımından daha da güzelleştirilmesinin kaidelerinden bahseder. Bu kaidelere Edebî San'atlar da denir.Her şeyin güzellik cihetlerinden bilhassa Arabi terkiblerden bahseder, kelâmın güz

iltimah

 • (Lemh. den) Bir şeye şaşkın şaşkın bakınma.

imam-ı mübin

 • İlim ve emr-i İlâhînin bir nev'ine bir ünvandır ki, âlem-i şehadetten ziyade âlem-i gayba bakıyor. Yani, zaman-ı halden ziyade mazi ve müstakbele nazar eder. Yani, her şeyin vücud-u zahirîsinden ziyade aslına, nesline ve köklerine ve tohumlarına bakar.

imtina-i hakiki

 • Bir şeyin mümkün olmamasının aklen zaruri olması. (Meselâ: Bir kimse kendinden yaş bakımından büyük olan başka bir kimse hakkında: "Bu benim oğlumdur" diye iddia etse, dâvâsı dinlenmez. Çünkü, kendinden yaşça büyük bir adamın, kendisinin neslen oğlu olması aklen muhaldir.)

insaf

 • Merhamet ve adalet dairesinde hareket, vicdanlı bakış.

insaniyeten

 • İnsanlık bakımından.

ipnotizma

 • (Hypnotisme) Telkin ile kabiliyetli bir kimsenin üzerinde, söz ve bakış ile elde edilen bir çeşit uyku hâli. (Fransızca)
 • Uyuşukluk. İradesizlik hâli ve bu hâle ait vaziyetler. (Fransızca)

irca-i nazar

 • Bakışı gerilere çevirme, mâziye bakma.

ırken / عرقا

 • Irk bakımından. (Arapça)

irsad

 • Gözetlemek.
 • Hâzır ve âmâde eylemek.
 • Mükâfat vermek.
 • Edb: Secili ve kâfiyeli bir cümlede ses uyumundaki ana sesi önce tanıtıp, ondan sonra gelecek kelimeyi tanıtma sanatıdır. Meselâ:Elemin Kays'a kıyas etme din-i mahzunun, Yok idi aklı ne derdi var idi Mecnunun. (Baki)

irtifaen

 • Yükseklikçe, yükseklik bakımından.

isabet-i nazar

 • Göz değmesi, bakışın incitmesi.

isbat

 • Doğruyu delil göstererek meydana koymak. Delil ve şâhitle bir fikrin sıhhatını göstermek. İtiraf, ikrar ve tasdik etmek.
 • Sabit ve muhkem kılmak.
 • Bâki ve pâyidar eylemek.
 • Delil. Bürhan. Şâhit.

ismetlü

 • Tar: Derece bakımından yüksek kimselere, sultan ve şehzâdelerin hanımlarıyla kızlarına verilen bir ünvan idi.

ismi ahir / ismi âhir

 • Allah'ın her şeyin sonunu ezelî ilmiyle belirleyen ve her şeyden sonra yalnız Kendisi bâkî olduğunu ifade eden ismi.

işraf

 • Yüksek bir yere çıkma. Yüksek bir yerden bakıp anlama.
 • (Hasta) ölüm döşeğinde olma.

işrak vakti / işrâk vakti

 • Güneşin ufuk hattından beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesinden, yâni güneşin çıplak gözle bakılamıyacak kadar parlamasından îtibâren başlayan zaman, bayram namazı vakti.

istibka

 • Devâmını istemek. Bâki ve dâim kılmak.
 • Devamını isteme, geriye bırakma; bâkîleştirme.

istida'

 • (Vedâ'. dan) Bakılmak üzere emaneten bir kimseye bir şey bırakmak. Bir malı emaneten bir yere bırakmak.

istifadeten / istifâdeten

 • Faydalanma bakımında.

istifazaten / istifâzaten

 • Feyizlenme bakımından.

istihkar

 • Hakaret etmek. Küçük görmek.
 • Hakir görülmek. Hor bakılmak.

istikraen / istikrâen

 • İstikra bakımından.

itibar / itibâr

 • Özellik; bakımdan.

itibariyle

 • Bakımından. (Arapça - Türkçe)

itikaden / îtikâden

 • İnanma bakımından.

ıtlak / ıtlâk

 • Kayıtsız, sınırsız, mutlak olma; teklik, çokluk veya nitelik gibi şeylere bakılmaksızın kullanıldığı mânâya delâlet eden lâfız; kitap kelimesi gibi.

ıtrak

 • Sükût etmek, susmak. Gözünü yere dikip bakıp durmak.

iza

 • Arabça kelimelerin başında kullanılırsa; birdenbire, bir de bakılır ki, gibi mânalara gelir. İsim cümlesinin evvelinde bulunur.

izabe-i nuhas / izâbe-i nuhas

 • Bakırın eritilmesi.

izabe-i nühas

 • Bakırın eritilmesi.

jengar

 • Kir, küf, pas. (Farsça)
 • Bakır pası. (Farsça)

jengari / jengarî

 • Bakır yeşili. Bakır pası renginde olan boya. (Farsça)

kadim / kadîm

 • Başlangıcı olmayan.
 • Allahü teâlânın zâtına âit sıfatlarından. Varlığının evveli, başlangıcı olmayan.
 • Zaman bakımından eski olan şey.

kafiye

 • Tâbi olan şey.
 • Herşeyin son tarafı.
 • Edb: Manzum yazılan satırların ses bakımından sonlarının aynı olması. (Yaman, duman, saman... gibi.)

kaim

 • Ayakta duran. Mevcut. Baki.
 • Vaktini ibadetle geçiren.

kalemen

 • Yazı ile, kalem ile.
 • Sayıca, sayı bakımından.

kalori

 • Lat. Bir kilogram suyu bir derece ısıtmak için lâzım olan ısı miktarı.
 • Gıdaların vücuda yarayışlı olması ve hararet vermesi bakımından değeri.
 • Gıdaların vücuda ısı vermesi bakımından değeri.

kanaat-i imaniye

 • İmanî kanaat, iman bakımından tatmin olma.

karavana

 • Bakırdan yayvan yemek kabı.
 • Kışla, okul, hastahane gibi müesseselerde tevzi edilecek yemeği içine koydukları kap.
 • İnce ve yassı elmas.
 • Atışta hedefe vuramama.

kategori

 • Aralarında herhangi bir bakımdan alâka veya benzerlik bulunan şeylerin hepsi.
 • Zümre, grup.

katel

 • Nefs. Cismin bakiyyesi.

kavmiyeten

 • Kavim olma bakımından.

kayyumiyet

 • Allah'ın ezelî ve ebedî oluşu, dâimî mevcudiyeti, bâkiliği.

kecnazar

 • Kıskanç, hasetci. (Farsça)
 • Eğri bakışlı. (Farsça)

kecnigah / kecnigâh

 • Eğri bakışlı. Bakışları eğri olan kimse. (Farsça)

keffaret / keffâret

 • Örtmek. Allahü teâlânın bâzı hususlarda kullarının kusur ve günahlarını affetmek ve örtmek için vesîle yaptığı şeylerden her biri. Çoğulu keffârâttır. Keffâretler, bir bakımdan ibâdet, bir bakımdan cezâ durumundadır. Keffâret, katl (insan öldürme), zıhar, yemîn, oruç ve hac keffâreti olmak üzere beş

keffaret-i zıhar / keffâret-i zıhâr

 • Bir erkeğin, hanımını veya onun yüz, baş, ferc gibi bir uzvunu, kendisine nikâhı ebedî haram olan bir kadına veya onun bakılması haram olan yerine benzetmesi yâni "Sen anam gibisin" veya "Senin sırtın anamın sırtı gibidir" demesinin affı ve onunla te krâr münâsebet kurabilmesi için olan çâre.

kejçeşm

 • Şaşı, eğri bakışlı. (Farsça)

kemiyeten

 • Nicelik bakımından.

kemmen

 • Sayıca, nicelik bakımından.

kernaf

 • (Çoğulu: Kerânif) Hurma ağacının budaklarının aslı. (Kesildikten sonra ağacında bâki kalır.)

keyfen

 • Kıymetçe, nitelik bakımından.

keyfiyeten

 • Nitelik ve özellik bakımından.
 • Nitelik bakımından.

kinayeten / kinâyeten

 • Kinaye bakımından.

kıtr

 • Erimiş bakır.
 • Erimiş bakır.
 • Erimiş bakır.

kıyas-ı istisnai / kıyas-ı istisnâî

 • Bir kıyasın sonucunun aynı yahut karşıt halinin öncüllerde hem anlam hem de şekil bakımından bulunmasıyla meydana gelen kıyas; meselâ, "mıknatıs bu cismi çekiyor; o halde bu cisim demirdir" cümlesi gibi.

klinik

 • yun. Hastaya bakılan yer.
 • Ders gösterilen hastahane koğuşu.
 • Hastaya bakılan yer.

küdame

 • Her nesnenin bakiyyesi.

küfv

 • Eş, denk. Evlenecek kız ile erkeğin din bilgileri, takvâ (haramlardan kaçmak), neseb (soy), mevki ve servet bakımından denk olması.

küliçe-i nühas

 • Bakır külçesi.

kumkuma

 • (Çoğulu: Kamâkım) İçine mürekkep, zemzem gibi şeyler konulan yuvarlak testi.
 • Bakır şişe, bakır ibrik.

kürsüf

 • Evlenmemiş (bâkire) kızların yalnız hayz zamânında, evli veya dul kadınların ise her zaman, edep yerine koydukları ve koku sürdükleri bez veya saf nebâtî pamuk.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

lahza

 • Göz açıp kapayacak kadar kısa zaman. Bir an. En kısa zaman. Göz ucu ile bir bakış. Zaman.

lem-yezel

 • Zâil olmaz, bâki, zeval bulmaz. Daimî olan.

lem-yezeli / lem-yezelî

 • Devamlılık, bâkilik, zeval bulmazlık.

lemh

 • Göz atma, bir defa bakış.
 • Parlama, parıltı.

lemh-i basar

 • (Lemhat-ül basar) Göz atma. Bakma. Çabuk bir bakış.
 • Çok az bir zaman.

lemha

 • Göz atma, süratle bakış.

lenger

 • Gemiyi yerinde sâbit kılmak için denize atılan zincir ucundaki büyük demir çapa. (Farsça)
 • Bakırdan yayvan ve kenarları genişçe sahan veya tepsi. (Farsça)

lengeri / lengerî

 • Büyük bakır sahan, lenger. (Farsça)

levha-i temaşa / levha-i temâşâ

 • Bakılacak, seyredilecek tablo.

lezaiz-i bakiye / lezâiz-i bâkiye

 • Bâki, sonsuz lezzetler.

lojistik

 • Ask: Askerlik san'atının ve seferi orduların iaşe, muhabere ve sevkiyat şartları, hareket ve harb kabiliyeti bakımından en etkili durumda bulundurulması için lâzım gelen çalışmalara aid kısım.

ma-beka

 • Arta kalan, bâkiye, geri kalan.

ma-dam / mâ-dâm

 • Çünkü. Mâdem. Böylece olunca. Dâim ve bâki oldukça.

maaşen / maâşen

 • Yaşayış bakımından.
 • Yaşayış ve geçim bakımından.
 • Yaşayış bakımından.

maatıf

 • (Tekili: Ma'tıf ve Mı'taf) Gözlenilecek veya bakılacak yerler.

maçin

 • Çin'e tâbi, Doğu Türkistan tarafındaki çöllerde ve Târim nehrinin güneybatısındaki dağlarda oturan Türk milletinden bir kavimdir ve simaca Moğol ile Aryâ cinslerinden mürekkeb oldukları anlaşılıyor. İçlerinde sarı saçlı ve mavi gözlü adamlar dahi bulunuyorsa da lisan bakımından Doğu Türkistan'ın aha

maddeten

 • Maddece, madde bakımından.

maden-i nühas / mâden-i nühas

 • Bakır madeni.

magşuşe

 • Gümüş ve bakır karışığı akçe.

mahv

 • Benlik bakımından silinme.

majüskül

 • Büyüklük bakımından diğerlerinden biraz daha farklı olan harfler.

manen

 • Mânâca. Mânâ cihetiyle. Ruhca. Esasca. Bâtınen. İç varlık bakımından.

manevi i'caz / mânevî i'câz

 • Mânevî mu'cizelik; Kur'ân'ın mânâ bakımından mu'cize oluşu.

mantıkan / منطقا

 • Mantık bakımından. (Arapça)

manyetizma / مَانْيَه تِيزْمَه

 • Bakışla etki altına alma.

manzar

 • (Manzara) (Nazar. dan) Bakılan yer, görülen yer. Görünüş.
 • Bakış yeri.

manzar-ı ala / manzar-ı âlâ

 • En yüksek bakış yeri. Kudsi ve en yüksek manzara. Cennet manzarası, arş-ı azam.

manzara

 • Bakılıp seyredilen yer.

manzur / منظور

 • Görülen, bakılan, nazar edilen.
 • Beğenilen.
 • Bakılan. (Arapça)
 • Dikkat çeken. (Arapça)
 • Manzur olmak: Görülmek, göze çarpmak. (Arapça)

masnuatça

 • San'at eseri varlıklar bakımından.

matmah

 • Tamâh olunan şey, hırsla göz dikilerek bakılan şey veya yer.
 • Tamah ile bakılan.

matmah-ı cihani / matmah-ı cihanî

 • Bütün herkese ait tamah olunan ve büyük istekle üzerine bakılan şey.

matmah-ı nazar

 • Hırsla, dikkati dağıtmadan bakılan, bakma.
 • Hırsla bakılan şey.

maz'a

 • Her nesnenin bakiyyesi, artığı.

mebkale

 • (Çoğulu: Mebâkıl) Sebzevat yetiştirilen yer.

medar-ı nazar / medâr-ı nazar

 • Bakışları üzerinde toplayan; odak noktası.

medd-i nazar etmemek

 • Bakışlarını yöneltmemek, gözlerini dikmemek.

mehr-i misl

 • Mehir söylenmeden veya mehir vermemek şartı ile yapılan bir nikahtan sonra, kadının, baba tarafından akrabâsının kadınlarına bakılarak bunlara verilen mehir kadar verilmesi kararlaştırılan altın, gümüş, mal veya herhangi bir menfeat.

mekanca / mekânca

 • Yer bakımından.

mekanen / mekânen

 • Mahal ve yer bakımından.

menatık-ı duşize-i tahayyül

 • Tahayyülün bâkir mıntıkaları.

mesnuniyet cihetiyle / mesnûniyet cihetiyle

 • Yaş yönünden; yaşın küçük olması bakımından.

mest-i temaşa

 • Seyretme sarhoşu. Bakıp seyretmekten sarhoş gibi olan.

micmer

 • İçinde tütsü yakılan bakır yahut bronzdan küçük şamdan şeklindeki aletin adıdır. "Buhurdan" da denilir.

migfer

 • Ateşli silâhların icadından evvel, muharebede kılıç, mızrak ve ok gibi harp âletlerinden korunmak için başa giyilen bir nevi başlık idi. Miğfer, zırh ile beraber bir bütün teşkil ederdi. Osmanlı miğferleri çeşitli şekillerde olmakla beraber genel olarak iki kısma ayrılırdı. Bir kısmı ince bakırdan,

mihamme

 • Küçük bakır ibrik.

min-cihetin

 • Bir cihetten, bir bakıma göre.

min-vechin

 • Bir bakımdan, bir cihetten.

mirac-ı imani / mîrac-ı imanî

 • İman bakımından yükseliş.

mis

 • Bakır. (Farsça)

mubassır

 • Gözetici, bekleyici, bakıcı.
 • Eskiden gümrüklerde muhafaza memuru ve mektebte talebenin inzibatına bakan memur.
 • Gözcü, bakıcı.

mücadele / mücâdele

 • Karşısındakinin câhilliğini veya haksızlığını ortaya koymak ve kendisinin akıl, fazîlet ve şeref bakımından üstün olduğunu isbât etmek için iki kişinin bir şey üzerinde tartışması.

mücellef

 • Az bâkiyye, az miktar artık.

müdam

 • Devam eden. Sürekli. Dâim ve bâki olan.
 • Mübtelâ olan. (Her nefeste Allah adın de müdamAllah adı ile olur her iş temamSüleyman Çelebi)

müfessir-i azam / müfessir-i âzam

 • Büyük müfessir; Kur'ân-ı Kerimi mânâ bakımından tefsir eden, yorumlayan kimse.

müfessir-i kur'an / müfessir-i kur'ân

 • Kur'ân-ı Kerimi tefsir eden, mânâ bakımından yorumlayan kimse.

muhalefetün-lil-havadis / muhâlefetün-lil-havâdis

 • Allahü teâlânın, zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde (işlerinde) yarattıklarına, hiçbir bakımdan benzememesi.

muhalled

 • (Huld. dan) Ebedî. Dâimî. Bâki. Sürekli olarak kalan.

muhalledun / muhalledûn

 • Bâki ve dâimî olanlar.
 • Dâimî surette Cennet'te kalacak olanlar.

mühayee / mühâyee

 • Müşterek (ortak) bir mal, bâki (sâbit) kalmak üzere bu malın menfeatini taksim etmek.

muhit-i zaman ve mekan / muhit-i zaman ve mekân

 • Zaman ve yer bakımından yaşanan çevre, ortam.

mühl

 • Erimiş bakır.
 • Potada eritilen maden.
 • Yağ tortusu.

mühmel

 • İhmâl edilmiş. Bırakılmış. Kıymet verilmemiş. Bakılmamış.
 • Mânasız ve boş söz, cümle. Sonraya atılmış.
 • Boşlanmış.
 • Edb: Noktasız harf, noktasız harflerle yazılmış olan.
 • Ebcedde: Noktasız harflerin hesabı ile çıkan tarih.

muktir

 • Dar hâlli, durumu sıkıntılı.
 • Kocasını nafaka bakımından sıkıştıran kadın.

münharif

 • (Harf. den) İnhiraf eden, yoldan çıkmış. Eğilmiş, çarpık. Usulünden çıkmış, sağlam olmayan.
 • Tecviddeki mânâsı için "İnhirâf"a bakınız.
 • Geo: Dört kenarlı, fakat hiçbir kenarı birbirine müsâvi ve müvâzi (eşit ve paralel) olmayan şekil. Sadece iki kenarı birbirine müvâzi (parale

münib

 • Hakk'a yönelen, günahları terk ile hakka dönen. Pişman olup dönen.
 • Kâinattan yüzünü çevirip Bâki-yi Hakiki'ye yönelen.
 • Güzel yağan faydalı yağmur.
 • Bereketli ve verimli bahar.

murai / muraî

 • Riayet eden. Bakıp gözeten.

müstebki / müstebkî

 • (Beka. dan) Bâki olmasını isteyen.

mütelahiz

 • (Çoğulu: Mütelahizîn) Gözucu ile bakışanların beheri.

mütelahizin

 • (Tekili: Mütelahiz) Gözucu ile bakışanlar, telâhuz edenler.

mütenazıran

 • Bakışık olarak, simetrik tarzda.

mütenazzirane / mütenazzirâne

 • Dikkatle bakıp düşünerek. (Farsça)

müteşabih

 • Birbirine benzeyen.
 • Kur'ân-ı Kerim'de mânâ ve lafız bakımından tevile elverişli olan âyetler. Muhkem olmayan âyet.

müteşabihat

 • Birbirine benzeyenler.
 • Lafız ve mânâ bakımından tevile elverişli âyetler.

mutlak

 • Kayıtsız, sınırsız; teklik, çokluk veya nitelik gibi şeylere bakılmaksızın kullanıldığı mânâya delâlet eden lâfız; kitap kelimesi gibi.

nahhas

 • Bakırcı.

nakal

 • Bir yerden naklolunduğunda bâki kalan ufak taşlar.
 • Devenin tabanına ârız olur bir hastalık.

nakf

 • (Çoğulu: Nuküf-Enkâf) Başı dimağından yarmak.
 • Bakış, nazar.

nazar / نظر / نَظَرْ

 • Bakış, görüş, göz değmesi.
 • Göz atmak. Mülahaza, düşünmek, bakmak, imrenerek bakmak, düşünce. Yan bakış, kötü bakış. Bir türlü kabul etmek.
 • Gözdeğmesi.
 • İltifat.
 • İtibar.
 • Bakış. (Arapça)
 • İlgi gösterme, iltifat etme. (Arapça)
 • bakış açısı. (Arapça)
 • Bakış.

nazar değmesi

 • Göz değmesi, bâzı kimselerin gözlerinden çıkan zararlı şuâların, canlı ve cansız bir şeye bakıp beğendikleri zaman bozulmalarına sebeb olması.

nazar ve teveccüh-ü fazılane / nazar ve teveccüh-ü fâzılâne

 • Faziletli, değerli teveccüh ve bakış.

nazar-gah / nazar-gâh

 • Bakılan yer. Nazar edilen yer. (Farsça)

nazar-ı acizi / nazar-ı âcizî

 • Âcizin nazarı; benim bakışım anlamında, tevazu ifadesi olarak kullanılan söz.

nazar-ı ahmedi / nazar-ı ahmedî

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in bakışı.

nazar-ı akli / nazar-ı aklî

 • Aklî bakış, akıl gözü, aklın anlayışı.

nazar-ı amme / nazar-ı âmme

 • Umumun bakışı, genel bakış.

nazar-ı beşer / نَظَرِ بَشَرْ

 • İnsanın bakışı.

nazar-ı dalalet / nazar-ı dalâlet / نَظَرِ ضَلَالَتْ

 • Hak yoldan sapmış, inançsızlık bakışı.
 • Haktan sapma bakışı.

nazar-ı dekaik-aşina / nazar-ı dekaik-âşinâ

 • İnceliklere nüfuz eden bakış.

nazar-ı dikkat / نَظَرِ دِقَّتْ

 • Dikkatle bakış.
 • Dikkatli bakış.

nazar-ı ehl-i dikkat

 • Dikkatli olan kimselerin gözü, bakışı, ilgisi.

nazar-ı fakirane / nazar-ı fakirâne

 • Benim bakış açım anlamında, tevazu göstermek için kullanılan ifade.

nazar-ı fikir

 • Fikrin gözü, düşünce bakışı.

nazar-ı fikri / nazar-ı fikrî

 • Fikrî nazar, düşünceye ait bakış, görüş.

nazar-ı gaflet

 • Hakikatten habersiz şekilde bakış.

nazar-ı gaflet ve dalalet / nazar-ı gaflet ve dalâlet

 • İman hakikatlerine karşı duyarsız davranan ve hak yoldan sapanların bakışı.

nazar-ı gayb-bini / nazar-ı gayb-bînî

 • Gaybı gören bakış.

nazar-ı hafi-i gaybi / nazar-ı hafî-i gaybî

 • Görünmeyeni, ileride olacakları görecek şekilde gizli bakış.

nazar-ı hak

 • Gerçek, doğru bakış.

nazar-ı hayret

 • Hayretli bakış.

nazar-ı heves

 • Arzulu bakış.

nazar-ı hikmet / نَظَرِ حِكْمَتْ

 • Hikmet bakışı.

nazar-ı hissi / nazar-ı hissî

 • Hissî, maddî bakış.

nazar-ı hürmet

 • Saygı dolu bakış.

nazar-ı ibret / نَظَرِ عِبْرَتْ

 • İbretle bakış.
 • İbret bakışı.

nazar-ı ihata

 • Her şeyi içine alan, kuşatan bakış.

nazar-ı inayet / nazar-ı inâyet / نَظَرِ عِنَايَتْ

 • Önem ve özen ihtiva eden dikkatli bakış,.
 • Yardım bakışı.

nazar-ı insaf

 • İnsaf bakışı.

nazar-ı insan

 • İnsanın dikkati, bakışı.

nazar-ı irfan

 • Bilgece bakış.

nazar-ı istiğrab

 • Garip ve hayretli bakış.

nazar-ı istihsan

 • Güzel gören ve beğenen bakış.

nazar-ı kudret

 • Kudretin nazarı; İlâhî kudretin bütün varlıklara bakışı, nazarı.

nazar-ı külli / nazar-ı küllî

 • Herşeyi görebilen bakış.

nazar-ı kur'an / nazar-ı kur'ân

 • Kur'ân'ın nazarı, bakış tarzı.

nazar-ı kur'ani / nazar-ı kur'ânî

 • Kur'ân'ın bakış açısı.

nazar-ı merhamet

 • Merhametli bakış.

nazar-ı millet

 • Milletin bakışı, düşüncesi.

nazar-ı muhabbet

 • Sevgi bakışı.

nazar-ı muhammedi / nazar-ı muhammedî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) bakışı.

nazar-ı müsamaha

 • Hoşgörülü bakış.

nazar-ı mütalaa / nazar-ı mütalâa / nazar-ı mütâlaa / نَظَرِ مُطَالَعَه

 • Dikkatlice bakıp anlamaya çalışmak.
 • Dikkatli okuma gayeli bakış.

nazar-ı nefret

 • Nefret içeren bakış, nefretli bakış.

nazar-ı nübüvvet / نَظَرِ نُبُوَّتْ

 • Peygamberlik bakışı.
 • Peygamberlik bakışı.

nazar-ı peygamber

 • Peygamberin bakışı.

nazar-ı rabbani / nazar-ı rabbanî / نَظَرِ رَبَّانِي

 • Terbiye edici olan (Allahın) bakışı.

nazar-ı rabbaniye / nazar-ı rabbâniye

 • Her bir varlığı terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın bakışı.

nazar-ı rağbet / نَظَرِ رَغْبَتْ

 • İstekli ve değer veren bakış.
 • Rağbet bakışı.

nazar-ı rahmet

 • Şefkat ve merhametlice bakış.

nazar-ı rıza

 • Memnuniyet dolu bakış.

nazar-ı san'at-perverane

 • San'atkârane bakış.

nazar-ı şari / nazar-ı şâri

 • İlâhî bakış; İslâmî hükümleri bildiren Allah'ın bakış açısı.

nazar-ı sathi / nazar-ı sathî

 • Yüzeysel bakış.

nazar-ı sathi ve tebei / nazar-ı sathî ve tebei

 • Derine inmeyen yüzeysel ve dolaylı bakış.

nazar-ı şefkat

 • Şefkatli bakış.

nazar-ı şer'i / nazar-ı şer'î

 • Şeriata, dinin bakışına göre.

nazar-ı şeriat

 • Şeriata, dinin bakışına göre.

nazar-ı şübhe / نظر شبهه

 • Şüpheli göz, şüpheli bakış.

nazar-ı şuhud

 • Bakıp şahit olma.

nazar-ı şuhud ve işhad / nazar-ı şuhud ve işhâd

 • Görmek ve başkalarına da göstermek isteyen bakış.

nazar-ı şuur

 • Şuurlu ve bilinçli bakış.

nazar-ı takdir

 • Kıymet veren, değer bilen bakış.
 • Kıymet biçme bakışı, takdir bakışı.

nazar-ı takdir ve hürmet

 • Takdir ve hürmet bakışı.

nazar-ı tebei / nazar-ı tebeî

 • Dolaylı bakış, bir şeye bağlı kalarak başkalarına bakma.

nazar-ı teftiş

 • Denetleme bakışı.

nazar-ı umum

 • Genelin bakışı.

nazar-ı umumi / nazar-ı umumî / nazar-ı umûmî / نَظَرِ عُمُوم۪ي

 • Genelin bakışı, görüşü.
 • Umumun bakışı.

nazar-ı velayet / nazar-ı velâyet

 • Velîlik bakışı, velâyet gözü.

nazar-ı zahiri / nazar-ı zâhirî / نَظَرِ ظَاهِر۪ي

 • Dışa dönük, yüzeysel bakış.
 • Yüzeysel bakış.

nazaran / نظرا / نَظَرًا

 • Göre, nispetle, bakılırsa. (Arapça)
 • Bakışla.

nazargah / nazargâh / نظرگاه

 • Bakılacak yer.
 • Bakış yeri, bakılan yer.
 • Bakış yeri. (Arapça - Farsça)
 • Bakılan yer. (Arapça - Farsça)

nazarı amm / nazarı âmm

 • Bakışı geniş ve kuşatıcı.

nazarın kusuru

 • Bakış, görüşün kusuru ve kısalığı.

nazarıyla

 • Gözüyle, bakışıyla.

nazarlı

 • Görüşlü, bakışlı.

nazır-ı binazir / nâzır-ı bînazîr

 • Benzersiz bakıcı, dikkatle bakan.

nazra

 • (Bir tek) bakış.

nazragah / nazragâh

 • Gözle bakılan yer, bakış yeri. Göz önü. (Farsça)

nebehrece

 • Geçmez bakırlı para. Sahte akçe.
 • Her nesnenin kötüsü.

nec'e

 • Şiddetli nazar. Şiddetli bakış.

nergis

 • (Nerges - Nercis) İri papatya biçiminde ortası yeşil veya sarı, yaprakları gri ve sarı bir çiçek. Suyu, uyuşturucudur. Mahmur bakışı andırır.

neseben

 • Soyca, soy bakımından.
 • Soyca, sülâlece, soy bakımından.

nesilce

 • Nesil bakımından.

neslen

 • Nesil bakımından, soyca.

nev'an

 • Cins bakımından, çeşitçe.
 • Biraz.

nev'an ma / nev'an mâ / نوعا ما

 • Bir bakıma. (Arapça)

nev'an-ma

 • Bir dereceye kadar, bir bakıma göre, bir suretle.

nevan / nevân

 • Tür bakımından.

nezaret

 • (Nazar. dan) Bakmak, seyir, bakış.
 • Nâzırlık etmek. Göz etmek.
 • Tenezzüh.
 • Reislik.
 • Vekillik, nâzırlık, bakanlık.

nezaret-i şahane

 • Son derece güzel bakım ve gözetim.

nezaza

 • Az olmak, kıllet.
 • Her nesnenin bakiyyesi, artığı ve âhiri.

nigah / nigâh / نگاه

 • (Nigeh) Bakmak, nazar etmek. Bakış. (Farsça)
 • Bakış.
 • Bakış.
 • Bakış. (Farsça)
 • Nigâh eylemek: Bakmak. (Farsça)

nigah-ı gazab / nigâh-ı gazab

 • Öfkeli bakış, kızgınlık bakışı.

nigah-ı hayret / nigâh-ı hayret

 • Hayret bakışı.

nigah-ı tedkik / nigâh-ı tedkik

 • Araştırma bakışı, tedkik etme nazarı.

nigah-ı tegafül / nigâh-ı tegafül

 • Hâli ve gayeyi anlamazlıktan gelen bakış.

nigeh / نگه

 • Bakış. (Farsça)

nigeh-endaz / nigeh-endâz

 • Bakan, bakıcı, bakıveren. (Farsça)

nigeran

 • Bakıveren, bakıcı. (Farsça)

nimlahza

 • Yarım bakış. Gözucuyla bakış. (Farsça)
 • Çok kısa zaman. (Farsça)

nimnigah / nimnigâh

 • Yarı bakış. Gözucuyla bakma. (Farsça)

nisbet

 • Soy bakımından bağlılık, mensub olma.
 • Tasavvufta velî bir zâtla mânevî irtibat, feyz alma, huzûr.

nokta-i nazar / نقطهء نظر / نُقْطَۀِ نَظَرْ

 • Bakış açısı.
 • Görüş açısı, bakım.
 • Bakış açısı.

noktainazar

 • Bakış açısı, görüş.

nuhas / nuhâs

 • Bakır. Bakır para.
 • Kızgın mâden.
 • Kıtr. Ateş. Tunç ve demir döğülürken sıçrayan şerâre.
 • Dumansız alev.
 • Bir şeyin aslı.
 • Tütün.
 • Bakır.

nühas

 • Bakır.
 • Duman.
 • Bakır.

nuhasi / nuhasî

 • Bakırlı, bakırla alâkalı, bakırdan.

ömr-i baki / ömr-i bâkî

 • Bâkî, devamlı ve kalıcı ömür.

örfen

 • Âdet bakımından, gelenekçe.
 • Örf bakımından, âdetlere göre.

pa-berca / pâ-bercâ

 • Ayağı yerde demek olan bu tâbir, mecaz yoliyle kaim, sabit, berkarar, daim, bâki mânâlarında da kullanılır.

paravan

 • İtl. Eskiden haremle selâmlığı ayıran ve şimdi de ilk bakışta görülmesi caiz olmıyan yerleri örten perdeler.
 • Daha ziyade kapıların dışına veya içine konan, katlanır, taşınır tenteneli perde.
 • Gizleme vasıtası.

perdedar-ı dest-i kudret / perdedâr-ı dest-i kudret

 • Kudret elinin perdecisi; hikmetli olduğu hâlde ilk bakışta çirkin gibi görünen hâdiselerde İlâhî kudreti gizleyen perde.

pesmande

 • Geri kalmış, geride bulunan, bâkiye. (Farsça)
 • Artmış, artık. (Farsça)

rasıdan / rasıdân

 • (Tekili: Râsıd) Dikkatle bakıp gözliyenler, rasad edenler.

rehber-i mutlak

 • Her bakımdan rehber.

remak

 • Bedende ruhun bakiyyesi.
 • Koyun sürüsü.

rena

 • Nazar olunan, bakılan.

resis

 • Sâbit, devamlı.
 • Bakıyye, artık.
 • Akıllı, zeki kimse.
 • Sahih olmayan haber.
 • Aşk-ı muhabbetin ibtidası.
 • Hastalık başlangıcı.

resul / resûl

 • Yaratılışı, huyu, ilmi, aklı ve her bakımdan zamânında bulunan bütün insanlardan üstün olan ve yeni bir din ile gönderilen peygamber.
 • Elçi, haberci.

revir

 • Alm. Okul, kışla gibi yerlerde ufak hastalıkları olanların yatırıldıkları hasta odası, ilk bakım yeri.
 • Bölge, mıntıka.

ruhen / rûhen

 • Ruh olarak, ruh bakımdan.
 • Ruh bakımından, ruhça.

sabikun / sâbikûn

 • Asıl îtibâriyle peygamberler aleyhimüsselâm, onlara tâbi olmak bakımından Eshâb-ı kirâm, Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîn, peygamberlere vâris olmak bakımından müctehidler, müfessirler (tefsir âlimleri), muhaddisler (hadîs âlimleri) ve tasavvuf büyükleri.

sad

 • Bakır.
 • Toprağa ağnayan horoz.
 • Devenin başında olan bir hastalık.

sahih

 • Fık: Rükünleri ve şartları tamam olan herhangi bir ibâdet ve muâmele.
 • Hâlis, kusursuz, şüphesiz.
 • Edb: Gerek söz bakımından ve gerek mânâca noksanları bulunmayan ifade.
 • Gr: Kelimenin kök harfleri (Huruf-u asliye) : 1- Hemzeden; 2- İki aynı harf yanyana geldiği zaman, y

sarf-ı nazar / صَرْفِ نَظَرْ

 • Bakışını çevirme, vazgeçme.

sarf-ı nazar etme

 • Bakışı başka bir yöne çevirme, bakmama.

şari' / şârî'

 • Kullarının dünyâ ve âhiret seâdetine (mutluluğuna) kavuşmaları için Peygamberleri aleyhimüsselâm vâsıtasıyla emir ve yasaklarını bildiren Allahü teâlâ. Şâri-i mübîn de denir. Allahü teâlânın emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etmesi (ulaştırması) gerektiğinde, kapalı hususları açıklaması bakımında

sathi nazar / sathî nazar

 • Sığ, yüzeysel bakış, görüş.

şebe

 • Bakırla çinko madeninden yapılan pirinç.
 • Benzeme, müşabehet.

şebeh

 • (Şibih) Benzer, nazir, benzeyen şey.
 • Bakır ile çinkodan karıştırılıp yapılan pirinç madeni.

sebtel

 • Satıl adı verilen kab. (At bakıcıları onunla davara su verirler.)
 • Susak. (Pınarlarda su içilir.)

şecaat-i maddiye

 • Maddî kahramanlık, yiğitlik (Maddî bakımdan ilerlerken ifrat ve tefritten uzak olan orta ve doğru hâli ayakta tutma).

şecere-i bakıye / şecere-i bâkıye

 • Bakî, sonsuz bir ağaç.

şeffaf

 • Saydam, bakıldığı zaman arkasındaki cisim görülen.

şefkaten

 • Şefkatten dolayı, şefkat bakımından.

şeklen

 • Şekilce. Şekil bakımından.

semavi gözler / semâvî gözler

 • Göklerdeki melekler ve ruhânîlerin bakışları.

şeran / şerân

 • Şeriata göre, dinî kanunlar bakımından.

serveten

 • Servet bakımından.

setl

 • (Çoğulu: Estâl) Pınarlarda su içmeye mahsus susak.
 • Hamam tası.
 • Bakıcıların hayvanlara su verdikleri kap.

settuka

 • İki tarafı gümüş ve içi bakır olan akça.

seyr

 • Yürüyüş.
 • Eğlenme ve ibret için bakma. Gezip görme.
 • Görülecek şey ve yer.
 • Uzaktan bakıp karışmama.
 • Yolculuk.
 • Etrafa bakınarak gezinme.

seyran

 • (Aslı: Seyeran) Gezme, gezinme. Bakıp görme.
 • Hareket etme.
 • Açılma, ferahlanma, teferrüc.

şezat

 • Budak kırmak.
 • At sineği.
 • Bir gemi cinsi.
 • Tuz.
 • Kuvvet ve şiddet bakiyyesi.
 • Ağaç ismi.

şezre

 • Bir kimseye yüz yüze bakmayıp şiddet ve öfke ile yandan bakış. Hasmâne bakış. Dargın bakışı gibi bakma. Göz değdirme.
 • İpi soluna bükme.
 • Tersine bükülmüş ip, urgan.
 • El değirmenini sola doğru çevirme.
 • Şiddet, suubet, zorluk.

simaca

 • Görünüş bakımından.

sinnen

 • Yaşça, yaş bakımından.

siper-i saika / siper-i sâika

 • Yıldırımdan korunmak için gemilerle, minarelere ve büyük binalara konan âlet. Paratoner.Gemilerde direklerin şapkalarına konulur ve üzerlerine, bir ucu denize kadar sarkıtılmış bakır tel bağlanır. Direkleriyle teknesi ağaç olmayan gemilerde tel yoktur. Telin gördüğü nakil hizmetini geminin demir kıs

siyaseten

 • Siyaset bakımından, siyasî bakımdan.

sohbet

 • Berâberlik. İnsanın derece bakımından kendinin üstünde veya altında yahut akranı ile bir araya gelip, Allahü teâlânın ve Peygamber efendimizin beğendiği, hoşnud olduğu şeyleri konuşması.

sokrat

 • Eski bir Yunan Feylesofu. (M.Ö. 470-400) Vahdaniyete ve ruhun bakiliğine inanmış ve bu fikrini yaymağa çalışmış. "Dünyada yalnız bir şey öğrenebildim, o da hiç bir şey bilmediğimdir." sözü meşhurdur. Devrinin inanışına zıd fikirlerinden dolayı mahkemece kendisine idam kararı verilmiş, baldıran otunu

su-i nazar / sû-i nazar

 • Kötü nazar, bakış.
 • Kötü nazar, bakış.

subabe

 • Kap içinde kalan su.
 • Bir nesnenin bakiyesi. Artık.

sufr

 • (Sıfr) : Bakır. Tunç.

suinazar / sûinazar / سوء نظر

 • Kötü gözle bakış. (Arapça - Farsça)

sukut

 • Düşme. Yukardan aşağıya birden iniverme.
 • Değerini kaybetme. Bozulma.
 • Devrilme.
 • Mahvolma.
 • Ahlâk bakımından alçalma.
 • Büyük bir vazifeden ayrılma.
 • Sarkma.
 • Çocuğun eksik veya ölü olarak doğması.

taassub

 • (Asab. dan) Bir şeye veya bir kimseye taraflı olma.
 • Din bakımından fazla salâbetli olma.
 • Kendi dinini çok üstün görmek.
 • Haksız yere husumet etmek.
 • Bir düşünüşe, bir inanışa körü körüne bağlanıp ondan başkasını düşünmemek hâli.

taban / tabân

 • Yaradılıştan, yaradılış bakımından.

tabassur

 • (Basar. dan) Dikkatle bakıp, esasını kavrama. Dikkatle gözetiş.

tahassul

 • Hâsıl olmak. Üremek. Husule gelmek. Bir araya birikip sâbit ve bâki olmak. Netice olarak çıkmak.

takaddüm

 • (Kıdem. den) Önde bulunma. İleri geçme.
 • Zaman veya mevki bakımından ileride olma.

takva / takvâ

 • Allahü teâlâdan korkarak, haramlardan (yasaklardan, günâhlardan) sakınmak. Harama düşmemek için, şüphelilerden (haram veya helâl olduğu belli olmayan şeylerden) sakınmaya ise verâ denir. Bu bakımdan, haramlardan daha çok sakınma derecesi olan verâ da takvânın mânâsı altına girer.

takyid

 • Sınırsız, genel bir mânâ ifade eden bir sözü, nitelik, durum, gaye bakımından belirli şartlara bağlı olarak bir mânâya gelecek şekilde sınırlama.

tal

 • Bakır veya gümüş tepsi. (Farsça)
 • (Parmaklara takılan) zil. (Farsça)

tanzir

 • Benzetme. Benzetilme. Nazire yapma.
 • Bir yazının şekil ve mâna bakımından benzerini yazma.

tarf

 • Göz, bakış, nazar. Göz ucu.
 • Soyu temiz kimse.
 • Her şeyin nihayeti, sonu.
 • Göz kapaklarını yummak veya oynatmak.
 • Göze bir şey dokundurmakla yaşartmak.
 • Koz: Menazil-i Kamer'den bir menzil adı. (Kamer menzillerinden birisinde aslanın alnını teşkil eden dört
 • Görüş, bakış.
 • Göz, nazar, bakış.

tarf'

 • Görüş, bakış.

tarz-ı nazar / طَرْزِ نَظَرْ

 • Bakış tarzı, şekli.
 • Bakış tarzı.

tasavvurca

 • Düşünme, hayal etme bakımından.

tedric-i habit / tedric-i hâbit

 • Edb: İfadenin alçalması. Bir şeyi tarif ederken vasıf bakımından yukarıdan başlayıp aşağıya inmek. Bunun aksini yapmağa da Tedric-i sâid denir.

tefsir / tefsîr

 • Yorumlama; Kur'ân-ı Kerimi mânâ bakımından açıklayan, yorumlayan kitap.

tefsir-i kur'an / tefsir-i kur'ân

 • Kur'ân tefsiri; Kur'ân-ı Kerimi mânâ bakımından açıklayan, yorumlayan kitap.

telahuz

 • Gözucu ile bakma. Gözucu ile bakışma.

teleffüt

 • Etrâfına bakınma.

teliyye

 • Borç bakiyyesi.
 • Tâbi olmak, uymak.

temaşagah-ı san'at-ı ilahiye / temâşâgâh-ı san'at-ı ilâhiye

 • Allah'ın san'atlarına ibretle bakılan yer.

tenazur / tenâzur / تناظر

 • Birbirine karşı olmak. Simetri hâli.
 • Bakışmak. Bir iş hususunda birbirine bakmak.
 • Bakışma, simetri.
 • Bakışma, bıkışım, simetri. (Arapça)

tenazuri / tenâzurî / تناظری

 • Bakışık, simetrik. (Arapça)

ternik

 • Bir nesneye bakıp durmak.
 • Gözün zayıflaması.

tetkikat-ı ilmiye

 • İlmî bakımdan incelemeler, araştırmalar.

tevfikan / tevfîkan / توفيقا

 • -e göre, uyarak, bakılarak. (Arapça)

tevhid-i şuhud

 • Her nereye bakılırsa Allah'ın birliğini anlamak, hissetmek.
 • Görüş birliği.

tevhid-i zahiri / tevhid-i zâhirî

 • Yüzeysel bir bakış açısıyla "Allah'ın ortağı yok ve bu kâinat Onun mülküdür" şeklindeki îmânî tasdik.

tımar

 • Bakım, hizmet.

timar / tîmâr / تيمار

 • Bakım. (Farsça)
 • Tımar. (Farsça)

Troçkizm / Troçkist

 • Troçkizm, Marksizm'in Troçki'nin bakış açısıyla yorumlanmasıdır. Aynı zamanda 1917 Ekim Devrimi'nden sonra ortaya çıkmış bir ayrımı ifade eder. Sovyetler Birliği'nde "sol muhalefet" olarak örgütlenmiş, Troçki'nin kurduğu 4. Enternasyonal'le başlayarak günümüze kadar gelmiştir. Troçkizm'in en önemli unsurları; özgürlüğü ortadan kaldıracak bir sistem olarak görülen "tek ülkede sosyalizmi" fikrinin reddi, dünya devrimi fikri, enternasyonalin gerekliliği, sürekli devrim ve Doğu Bloku ülkelerinin gerçek sosyalizm olmadığı fikirleridir.

  Kaynak: Wikipedia: https://tr.wikipedia.org/wiki/Troçkizm


tubal

 • Kızmış bakırdan ve kızmış demirden çekiçle vurulduğunda kopup dökülen parça.

tuhare

 • Taharet ettikleri suyun bakiyyesi.

tülave

 • Borç bakiyyesi.
 • Havâle etmek, başkasına bırakmak.

uffe

 • Bir deniz hayvanı.
 • Davarın emziğinde kalan süt bakiyesi.

ufk-u nazar

 • Bakış ufku, görüş mesafesi; insanın görebileceği alan.

ukba

 • Âhiret, öbür dünya, bâki olan âlem.
 • Ceza.

ukbe

 • Nöbet.
 • Çorba bakiyyesi.

ulale

 • Süt bakiyyesi.
 • Her nesnenin bakiyyesi, artığı.

ulema-i rasihin / ulemâ-i râsihîn

 • Kur'ân-ı kerîmin ve hadîs-i şerîflerin derin ve ince mânâlarını, işâretlerini anlayan yüksek din âlimlerine verilen isim. Bunlar; Eshâb-ı kirâm, Tâbiîn, Tebe-i tâbiîn ve her bakımdan onlara tâbi olan müctehidler, tefsîr ve hadîs âlimleri ve tasavvuf büyükleridir.

urve

 • (Çoğulu: Urâ) Düğme iliği.
 • Yazda ve kışta yaprağı dökülmeyen ağaç.
 • Daima bâki olan nesne.
 • Arslan. Kudretten kinaye olur.
 • Kulp. Yapışacak sap. Tutacak yer.

usm

 • Her nesnenin bakiyyesi, artık.

uzema'

 • (Tekili: Azim) Mevki ve şeref bakımından büyükler.

vaz'an / وضعا

 • Konumu bakımından. (Arapça)

vechen

 • Bir vechiyle. Bir suretle. Bir bakımdan.

vicdanen / vicdânen / وجدانا

 • Vicdan bakımından.
 • Vicdan bakımından.
 • Vicdan bakımından. (Arapça)

vücuden

 • Varlık bakımından.

yeknazar

 • Yeknazarda: İlk bakışta, bir bakışta. (Farsça - Arapça)

yetim-hane / yetim-hâne

 • Yetim çocukların bakılıp beslendiği yer. (Farsça)

zamanen

 • Zaman içinde, zaman bakımından.

zemanen

 • Zamanca, zaman bakımından.
 • Vaktinde, vaktiyle.

zengar / zengâr

 • Bakır pası nev'inden bir mâden. Boyacılar kullanılır. Öldürücüdür. Yeşil renktedir.
 • Pas, bakır pası.

zıhar / zıhâr

 • Erkeğin, hanımını veya onun yüz, baş, ferc gibi bir uzvunu, kendisine nikâhı ebedî haram olan bir kadına veya onun bakılması harâm yerine; "Sen anam gibisin" veya "Senin sırtın anamın sırtı gibidir" gibi sözlerle benzetmesi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın