LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te baht ifadesini içeren 99 kelime bulundu...

ahazz

 • Pek bahtiyar, mes'ud, şanslı, mutlu.

ahter

 • Yıldız.
 • Mc: Baht, talih.

ali baht / âli baht

 • Talihli, şanslı, bahtlı. (Farsça)

bahit

 • Baht ve ikbalden vasıftır. Tâlii yaver olan adama denir. (Kamus'tan)

baht-aver

 • Talihli, şanslı, bahtlı. (Farsça)

bahtiyar

 • Bahtlı, talihli, mes'ud, mutlu, şanslı. (Farsça)

bahtiyarane

 • Bahtiyarcasına, mutlucasına, mesut olana yakışacak şekilde. (Farsça)

bahtiyari / bahtiyarî / bahtiyârî / بختياری

 • Bahtiyarlık, saadetlilik, mutluluk. (Farsça)
 • İran'da bulunan şöhretli bir kavim. (Farsça)
 • Bahtiyarlık. (Farsça)

bedbaht / بدبخت

 • Tâlihsiz. Bahtıkara.
 • Bahtsız, talihsiz, bahtı kara. (Farsça)
 • Bahtı kara, talihsiz.
 • Tahilsiz. (Farsça)
 • Bedbaht etmek: Mutsuz etmek. (Farsça)

bedbahtlık

 • Talihsizlik, bahtsızlık.

bekam

 • İsteğine, meramına kavuşan, nail olan. Arzu ettiğine erişen. Mesut, bahtiyar. (Farsça)

çark-ı felek

 • Bir makine veya dolaba benzetilen gökyüzü.
 • Mc: Tâlih, baht.
 • Yakıldığı zaman dönerek ateşler püskürten bir çeşit donanma fişeği.
 • Bir nevi sarmaşıklı nebat çiçeği.

decran

 • Neşeli, sevinçli, bahtiyar kimse.

ehl-i şekavet

 • İslâmiyetin müsâade etmediği çeşitli rezâlet işleyen bedbaht.

es'ad

 • Daha mes'ud, en bahtiyar. Daha said olan. En mes'ud.

et-tevvab

 • Tevbeleri kabul edici olan Allah. Kendine tevbe ve rücu' eden kulları çok. Tevbeyi kabulde çok beliğdir. Tevbe edeni hiç günah yapmamış gibi afv u rahmeti ile bahtiyar eder.

eyyühe'l-üstadü's-said

 • Ey mutlu Üstad, bahtiyar Said.

fal

 • Uğur. Baht. Tali'.

felaket

 • Belâ, musibet, âfet, dâhiye. Bedbahtlık.

feleği müsait

 • Talihi, bahtı ve şansı müsait; hedefe ulaşmada büyük kolaylıklara mazhar.

felek

 • Gök, gök katı, devir.
 • Tâli', baht.
 • Büyük ve dâirevi olan şey.
 • Her gök seyyaresinin gezdiği âlem.
 • Dünyâ, âlem,
 • Bir zilli âlet.
 • Yuvarlak kütük, kızak. (Felek her türlü esbab-ı cefasın toplasın gelsin Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten

ferah-gam / ferah-gâm

 • Bahtiyar, mes'ut, mutlu, saadetli. (Farsça)

ferruh-fal / ferruh-fâl

 • Bahtı açık, şanslı, talihli, uğurlu.Ferruhî : f. Mübareklik, uğurluluk, meymenet. (Farsça)

gadve

 • Sabahtan öğle vaktine kadar yürümek.

gerd

 • Baht, talih. Fayda. (Farsça)
 • Toz, toprak. (Farsça)
 • Hüzün, keder, gam, tasa. (Farsça)

haziz / hazîz

 • Bahtiyar. Mes'ud. Saâdetli. Nasibi olan.

hoşhal

 • Hali vakti iyi, bahtiyar, mes'ud. (Farsça)

hurfe

 • Mahrumiyet, mahrumluk. Bedbaht oluş.

hüsn-ü tali

 • Güzel kısmet, baht.

ihzaz

 • Rahatlandırmak. Haz duymak. Nasipli olmak. Bahtlı.

ikbal / ikbâl

 • Bir şeye yönelmek. Teveccüh etmek. Reddetmeyip kabul etmek. Bir şeyi birinin önüne götürmek. Baht açıklığı. Talih. Refah.
 • İstemek.
 • Refah, baht açıklığı.
 • Yönelme.
 • Kıymet verme, iyi karşılama, hürmet gösterme.
 • Baht açıklığı.

ikbalmend

 • Bahtiyar, mutlu, saadetli, talihli. (Farsça)
 • Refaha, büyük bir makama erişen. (Farsça)

işka'

 • Şaki ve bedbaht eylemek.

kader

 • Cenâb-ı Hakk'ın kâinatta olmuş ve olacak her şeyin evsafını ve havassını ve sâir geleceğini ve geçmişini ezelden bilip, levh-i mahfuzunda takdiri ve yazması. Takdir-i İlâhî.
 • Ezelî kısmet.
 • Tali'. Baht. Şans.

kam-binan / kâm-binan

 • (Tekili: Kâm-bin) Bahtiyarlar, mesutlar, mutlu kimseler. (Farsça)

kam-bini / kâm-binî

 • Bahtiyarlık, saadet, mutluluk. (Farsça)

kamkar / kâmkâr

 • İsteğine ulaşmış. Matlubunu elde etmiş. Hedef ve gayesine varmış. (Farsça)
 • Mutlu, bahtiyar, mes'ud. (Farsça)

kamkari / kâmkârî

 • Mutluluk, saâdet, bahtiyarlık. Murada ermeklik. (Farsça)

kamran / kâmran

 • Arzusuna nâil olan, bahtiyar, mes'ud. (Farsça)

kamver / kâmver

 • İsteğine kavuşmuş. Gaye ve maksadına vâsıl olmuş. Mutlu, bahtiyar. (Farsça)

kamveran / kâmverân

 • (Tekili: Kâmver) Mutlular, bahtiyarlar, arzularına kavuşmuş olanlar. (Farsça)

kem-baht

 • Tâlihsiz, bahtsız, şansız. (Farsça)

kemzede

 • Tâlihsiz, şanssız, bahtsız. (Farsça)

mahrum

 • Maddi veya manevi nimetlerden uzak kalmak.
 • Malı bereket bulmaz olan bedbaht. Felâhtan nasibsiz olan.
 • İffetinden dolayı zengin zannedildiğinden sadakadan mahrum olan.

mahrumane

 • Mahrumcasına. Bahtsız ve nasipsizcesine.

mecdud

 • Rızkı bol, nasibli, bahtiyar.
 • Kesilmiş, maktu.

merzuk

 • Rızıklanmış, ihtiyaçları verilmiş.
 • Bahtiyar. Saadetli, mutlu.

mes'adet

 • Bahtiyarlık. Saadete sebeb olacak haslet. İyilik.

mes'ud

 • Saadetli, iman ehli olan, bahtiyar. Mutlu.

mes'udane

 • İman ehline, bahtiyar olana yakışır halde. Saadetlice. Cenab-ı Hakk'ın emrine, rızasına uygun şekilde. Sevinçli ve ferahlıkla. (Farsça)

mes'udiyet

 • Mes'udluk, kutluluk, bahtiyarlık.

meş'um

 • Kötü. Uğursuz. Bedbaht.

meş'umane / meş'umâne

 • Kötü bir şekilde. Bedbahtcasına. (Farsça)

mesudane / mesûdâne / مسعودانه

 • Mesutça, bahtiyarlıkla. (Arapça - Farsça)

muammer

 • Ömür süren. Çok yaşamış. Uzun ömürlü, bahtlı.

muaz ibn-i cebel

 • (Ebu Abdurrahman el Ensarî) Ashâb-ı Kirâm arasında hürmetle yâd olunan büyük fakihlerdendir. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın sağlığında Kur'an-ı Kerim'i cem'edip ezberleyen bahtiyarlardandır. Peygamberimiz, "Kur'ânı, Muaz İbn-i Cebel'den alınız" buyurmuştur. 157 hadis rivâyet etmiştir. Ürdün

mübakere

 • Bir işe sabahtan başlamak.

mukbil

 • Mübârek. İkbali kutlu, mutlu. Mes'ud. Bahtiyar.

mukbilan

 • (Tekili: Mukbil) (Kabl. den) Mutlular, bahtiyarlar, mes'ud kimseler.

mukbilin / mukbilîn

 • (Tekili: Mukbil) (Kabl. den) Bahtiyarlar, mutlular, mes'udlar.

müs'ad

 • Bahtiyar, mes'ud.

müs'id

 • Mes'ud eden, bahtiyar eden.

na-kami / nâ-kâmî

 • Mahrumiyet, bahtsızlık. isteğine kavuşamama. (Farsça)

na-şita

 • Sabahtan beri hiç bir şey yememiş olma. (Farsça)

nahs

 • Uğursuzluk, yümünsüzlük.
 • Bahtsız, uğursuz.

naim

 • Bolluk ve bahtiyarlık içinde yaşayış. Nizam-ü hal ve mal.
 • Cennet'in sekiz kısmından dördüncü tabakası.

nekbet

 • (Çoğulu: Nekebât - Nükub) Talihsizlik, şanssızlık, bahtsızlık.
 • Musibet, felâket.
 • Düşkünlük.

nekbeti / nekbetî

 • Tâlihsiz, bahtsız, şanssız, uğursuz. (Farsça)

nikbaht

 • (Nîk-baht) Bahtlı, tâlihli, şanslı. (Farsça)

nikubaht

 • Bahtı açık. (Farsça)

pestbaht

 • Talihsiz. Bahtı fenâ olan. (Farsça)

saadet-mend / saâdet-mend

 • Bahtiyar, mutlu. Saâdet bulmuş olan. (Farsça)

saadet-mendi / saâdet-mendî

 • Mutluluk, bahtiyarlık. (Farsça)

saadetmend / saâdetmend / سعادتمند

 • Mutlu, bahtiyar. (Arapça - Farsça)

şad

 • Sevinçli, ferahlı, memnun, mesrur, şen, bahtiyar. (Farsça)

şadan

 • Sevinçli, bahtiyar. (Farsça)

şadüman

 • (şâd-mân) Mesruriyet, sevinçlilik. (Farsça)
 • Mesrur, bahtiyar. (Farsça)

şahet-il vücuh

 • "Yüzleri, bahtları kara oldu, yüzleri kararsın..." meâlinde.

said

 • (Sa'd. dan) Saadetli. Allah (C.C.) kendisini sevmiş. O'nun rızasına ermiş olan. Ahireti için çalışan kimse. Mes'ud. Mübarek. Bahtiyar.

şaka'

 • Bedbahtlık.
 • Yaramazlık.

şaki / şakî / şâki

 • Cehennemlik. Bedbaht; şirk (Allahü teâlâya eş, ortak koşması) veya isyân etmesi sebebiyle kâfir veya fâsık olan kişi. Zıddı saîd'dir.
 • Haydut, yol kesen.
 • Her türlü günahı işleyecek bahtsız, haylaz, habis.
 • Haydut, yol kesici, eşkiya.
 • Allah'ın rızasına ve âhiret mutluluğundan yoksun olan kimse, bahtsız.

seadet / seâdet

 • Mutluluk, bahtiyarlık. Dünyâda ve âhirette mutluluk.

seadet-i ebediyye / seâdet-i ebediyye

 • Sonsuz, ebedî mutluluk, bahtiyârlık.

şeamet

 • Uğursuzluk, kötülük, bedbahtlık.

şeka'

 • Rezalet, rezillik, alçaklık.
 • Bedbahtlık, kutsuzluk.

şekavet-i daime

 • Sürekli bedbahtlık, hiç bitmeyen sıkıntı.

sernigun / sernigûn

 • Baş aşağı olmuş. (Farsça)
 • Tersine dönmüş. (Farsça)
 • Bahtsız. (Farsça)

şıkve

 • Bedbahtlık.
 • Yaramazlık.

siyahbaht

 • Tâlihsiz, kara bahtlı. (Farsça)

siyahruz

 • Tâlihsiz, şanssız, bahtsız. (Farsça)

şur-baht

 • Bahtsız, talihsiz. (Farsça)

tali / tâli

 • Kader, baht.

tali '

 • Doğan. Tulu' eden.
 • Kısmet, kader, baht.
 • Nişangâhın arkasına düşen ok.
 • Yeni hilâl.

tali'

 • Baht açıklığı.

tarik-baht

 • Bahtı kara, şanssız, tâlihsiz. (Farsça)

tavali'

 • (Tekili: Tâli') Kısmetler, bahtlar, tâlihler.

te'vib

 • Tesbih etmek.
 • Sabahtan akşama kadar seyretmek.

tuba

 • Ne hoş. Ne iyi. Her şeyin iyisi ve efdali.
 • İyilik, güzellik. Baht.
 • Cennette bulunan ve kökü göklerde dalları aşağıda olan ağaç ismi.
 • Çok berrak ve saf olan.
 • Saâdet. Hayır. Devlet.

zemane

 • şimdiki zaman. (Farsça)
 • Vakit, devir. (Farsça)
 • Tâlih, baht, şans. (Farsça)